LYCOS E/280 T

Wolf Garten LYCOS E/280 T manual

LYCOS E/280 T

Manual for Wolf Garten LYCOS E/280 T på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 155 sider.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
Side: 1
Symbolenes betydning 62 NO ADVARSEL! Før bruk må du lese nøye gjennom denne bruksanvisningen og alltid følge instruksene i den. Ta vare på denne bruksanvisningen for senere bruk og for neste eier. ÎFør første igangsetting må man lese sikkerhets- instruksene! Hvis man ikke tar hensyn til driftsveiledningen og sikkerhetsinstruksene kan det oppstå skader på apparatet og farer for den som betjener maskinen og andre personer. ÎAlle som er involvert i å starte, betjene og vedli- keholde apparatet, må være kvali¿sert til dette. Forbud mot å foreta endringer selv Det er forbudt å foreta endringer på apparatet eller lage tilleggsapparater av dem. Slike endringer kan føre til personskader eller feilfunksjoner. ÎReparasjoner av apparatet må bare gjennom- føres av godkjente og opplærte personer. Bruk alltid originale reservedeler. Slik sikrer du at apparatet forblir sikkert i bruk. Informasjonssymboler i denne bruksanvis- ningen Tegnene og symbolene i denne veiledningen skal hjelpe deg slik at du kan bruke veiledningen og apparatet på en rask og sikker måte. Merk ,QIRUPDVMRQDQJnHQGHGHQPHVWH௺HNWLYH eller mest praktiske bruken av apparatet. ÎHandlingsskritt Oppfordrer deg til å gjøre noe. 3 Handlingsresultat Her ¿nner du resultatet av en rekke av handlings- skritt. [1]Posisjonsnummer Posisjonsnumrene er merket med [ ] i teksten. A Illustrasjonsmerking Illustrasjoner er nummerert med bokstaver og merket i teksten. $ Handlingsskrittnummer Den de¿nerte rekkefølgen til handlingsskrittene er nummerert med bokstaver og merket i teksten. For din sikkerhet Symbolenes betydning ADVARSEL! Les bruksanvisningen før du begyn- ner å bruke apparatet! Forsiktig! Hold alltid andre personer utenfor fareområdet. 360° Forsiktig! Hold alltid andre personer utenfor fareområdet. Forsiktig! Verktøy går etter at motoren er slått av. Før alle arbeider på apparatet eller ved skade på eller feil vikling av tilkoblingsledningen, slå apparatet av og trekk ut nettstøpslet. Bruk vernebriller! / Bruk hørselvern! Utsett ikke apparatet for regn! Innhold Symbolenes betydning .......................................62 For din sikkerhet.................................................62 Sikkerhetsinstrukser ...........................................63 Riktig bruk...........................................................65 Typeskilt..............................................................65 Montering............................................................66 Bruk ....................................................................66 Vedlikehold .........................................................67 Feilretting............................................................68 Garanti................................................................68 EF-samsvarserklæring .......................................68 Miljøvennlig avfallsbehandling............................68
Side: 2
Sikkerhetsinstrukser 63 NO Sikkerhetsinstrukser Farenivåer for advarslene I denne bruksanvisningen benyttes følgende fare- nivåer for å beskrive mulige faresituasjoner: FARE! Den farlige situasjonen er nært forestående og kan medføre lette personskader og helt til død hvis tiltakene ikke følges. ADVARSEL! En farlig situasjon kan inntreႇe og kan medføre alvorlige personskader og død hvis tiltakene ikke blir fulgt. FORSIKTIG! Den farlige situasjonen kan inntreႇe og kan medføre lette personskader hvis tiltakene ikke følges. Obs! Det kan oppstå en potensielt skadelig situasjon som hvis den ikke unngås, kan føre til materielle skader. Oppbygging av sikkerhetsinstrukser FARE! Faretype og -kilde! ÂFølger ved neglisjering ¾ Tiltak for å avverge fare Sikkerhetsinstrukser Beskyttelse av deg selv og andre ¾ Dette apparatet må ikke brukes av barn under 16 år eller personer som har nedsatte kroppslige, sensoriske eller sjelelige evner eller manglende erfaring og kunnskaper. Heller ikke personer som ikke er fortrolige med bruksanvisningen, skal bruke apparatet. Det kan være lokale forskrifter som fastsetter minstealder for brukeren. ¾ Av sikkerhetsmessige hensyn må plentrimmeren ikke brukes av barn mindre enn 16 år eller personer som ikke har lest bruksanvisningen. Lokale bestemmelser kan fastlegge brukerens laveste alder. ¾ Ikke ta i bruk plentrimmeren hvis det be¿nner seg personer (spesielt barn) eller dyr i umiddelbar nærhet. Påse at barn ikke leker med plentrimmeren. ¾ Avbryt bruken av maskinen hvis du merker at det be¿nner seg personer (spesielt barn) eller dyr i nærheten. ¾ Du må ikke slå på motoren når føttene eller hendene dine er i nærheten av kutteinnretningen. ¾ Skill alltid maskinen fra strømmen når den forlates uten tilsyn og ved fjerning av blokkeringer. ¾ Når du arbeider med eller ved plentrimmeren må du alltid bruke lukkete sko og langbukser og annet egnet personlig verneutstyr (vernebriller, hørselsvern, arbeidshansker osv.) Hvis man bruker personlig verneutstyr, reduseres faren for skader. Unngå å bruke vide klær som kan fanges av kutteverktøyet. Før bruk ¾ Før bruk må du gjøre deg kjent med plentrimmeren, dens funksjoner og betjeningselementer. ¾ Monter ikke kuttelementer av metall. ¾ Ikke bruk plentrimmere som har en defekt bryter, eller som ikke lenger kan slås av eller på. La disse skadene repareres av kvali¿sert fagkraft eller fagverksted. ¾ Skadd kabel må ikke kobles til strømforsyningen. Ta ikke på skadd kabel før den skilles fra strømforsyningen. Skadde kabler kan før til berøring av deler som står under spenning. ¾ Bruk aldri apparatet med skadde eller manglende verneinnretninger eller deksler. La disse skadene repareres av kvali¿sert fagkraft eller fagverksted. ¾ Før bruk må du forsikre deg om at det ikke be¿nner seg grener, steiner, ståltråd o.l. på plenen, og du må tenke på dette under hele trimmeprosessen. ¾ Slå apparatet av og trekk ut nettstøpslet før du foretar innstillinger på apparatet, gjør det rent eller kontrollerer tilkoblingsledningene.
Side: 3
Sikkerhetsinstrukser 64 NO Sikkerhetsinstrukser ¾ Kontroller tilkoblingsledningen for tegn på slitasje eller skader før bruk av maskinen og etter sammenstøt. Få nødvendige reparasjoner utført av godkjent elektriker eller fagverksted. ¾ Kontroller om apparatkabelen med nettstøpsel eller om tilkoblingskabelen er skadet, sprø/foreldet eller vridd før hver bruk. Få skadde kabler straks skiftet ut på et fagverksted før videre bruk. Kabel ¾ Bruk utelukkende forlengelseskabel med et minste tverrsnitt på 3 x 1,5 mm2 og en maks. lengde på 25 m: • For gummislangeledninger ikke lettere enn type HO7RN-F • For PVC-ledninger ikke lettere enn type HO5 VV-F (ledninger av denne typen er ikke egnet for stadig bruk utendørs som f.eks. underjordisk legging til tilkobling av en hagekontakt, tilkobling av en dampumpe eller lagring utendørs) ¾ Støpsel og kobling må være sprutvannsbeskyttet. ¾ Bruk feilstrømsinnretning (RCD) med en feilstrøm på maksimalt 30 mA. ¾ Tilkoblingskabelen festes på strekkavlastningen. Unngå å skure på kanter, spisse eller skarpe gjenstander. Ikke press kabelen gjennom dørsprekker eller vindusspalter. Bryterinnretninger skal ikke fjernes eller forbikobles (f.eks. ved å binde koblingsspaken på føringshåndtaket). ¾ Bruk bare tilkoblingskabler som er i plettfri stand. Ved bruk ¾ Ikke arbeid med maskinen i eksplosjonsfarlige omgivelser der det ¿nnes brennbare væsker, gasser eller støv. Plentrimmeren kan avgi gnister som kan antennes i støv eller damp. ¾ La aldri plentrimmeren stå uten tilsyn under pauser, og sett den på et sikkert sted. ¾ Hold plentrimmeren parallelt med plenen ved innkobling, ellers er det fare for skader. ¾ Hold også en sikkerhetsavstand til den roterende tråden ved arbeidene. ¾ Grip ikke inn i den roterende tråden. ¾ Vær forsiktig med hensyn til skader på anordningen som brukes til å kutte trådlengden. Etter å ha trukket ut en ny tråd, hold apparatet i normal arbeidsposisjon helt til det slås på. ¾ Bruk egnete vernebriller og hørselvern. ¾ Unngå unormal kroppsholdning. Sørg for at du står riktig, og hold alltid balansen. Du må aldri løpe, men bevege deg forover med rolige bevegelser. Dermed kan du kontrollere maskinen bedre i uventede situasjoner. ¾ Vær spesielt forsiktig når du går bakover. Det er fare for å falle! ¾ Slå av motoren ved transport fra/til de enkelte arbeidsstedene. ¾ Hold tilkoblingsledningene på avstand fra kutteverktøy for unngå skader på kablene, noe som kan føre til berøring av strømførende deler. ¾ Hvis strømledningen til dette apparatet blir skadet, må den skiftes ut av produsenten eller produsentens kundeservice eller en kvali¿sert person for å unngå farlige situasjoner. ¾ Det er ikke tillatt å forbikoble og fjerne bryterinnretningene installert på apparatet (f.eks. ved å binde tastbryteren fast på håndtaket). ¾ Trådboksen må ikke støte mot bakken og ikke slå mot murkanter. Hvis trådboksen har fått et sterkt støt, vær oppmerksom på om det ¿nnes mer vibrasjon på håndtaket. Hvis det er tilfellet, må apparatet kontrolleres eller repareres av kvali¿serte fagfolk eller fagverksted. ¾ Under følgende forhold må du slå av apparatet og ta ut nettpluggen fra strømforsyningen. Forsikre deg om at alle de bevegelige delene har stanset helt: - før du forlater apparatet - før du løser opp en blokkering - før du foretar rengjørings-, vedlikeholds- eller innstillingsarbeider - før du kontrollerer apparatet for skader, f.eks. etter å ha truႇet et fremmedlegeme - ved svært sterke vibrasjoner på apparatet Etter bruk ¾ Slå av apparatet, trekk nettstøpslet og kontroller apparatet for skader. OBS, fare! Kutteverktøyet har etterløp! ¾ Hvis du skal gjennomføre vedlikeholds. og rengjøringsarbeid på apparatet, slå det av og trekk ut nettstøpselet. ¾ Vent alltid til kutteverktøyet står helt stille. ¾ Å ta av verneinnretninger eller utskiftning av trådspolen må bare foretas ved stanset motor og avslått kutteverktøy og bare hvis nettstøpslet er trukket ut. Bruk bare originale trådspoler, og følg monteringsanvisningene! ¾ Påse at ventilasjonsåpningene er fri for smuss.
Side: 4
Riktig bruk 65 NO ¾ Ikke rengjør apparatet med vannet. ¾ Sett apparatet på et sikkert sted. ¾ Apparatet må settes utenfor barns rekkevidde. ¾ Du må ikke selv utføre reparasjoner på apparatet, slikt arbeid må overlates til en kvali¿sert fagperson eller et fagverksted. ¾ La motoren avkjøles, før du setter bort apparatet. Generelle sikkerhetsinstrukser ¾ Reservedelene må overholde de kravene som produsenten stiller. Bruk derfor kun originale reservedeler eller reservedeler som er godkjent av produsenten. Ved bytting må man alltid ta hensyn til de vedlagte monteringsinstruksene, og man må alltid trekke ut nettstøpselet først. ¾ Få reparasjoner utelukkende utført av kvali¿serte fagfolk eller på et fagverksted. Adressene til fagverkstedene ¿nner du på våre Internettsider. ¾ Denne plentrimmeren er ment brukt til å pleie plenkanter og mindre gress- og plenÀater ved privathus. På grunn av fare for fysiske skader på brukeren eller andre personer må plentrimmeren ikke benyttes til andre formål enn det redskapen er tenkt til. ¾ Plentrimmeren får kun benyttes i dagslys eller ved kunstig belysning. Hold alltid arbeidsområdet rent og godt opplyst. ¾ plentrimmeren får kun benyttes under tørre værforhold. Hold den borte fra regn eller fuktighet. Når vann trenger inn i plentrimmeren, øker faren for elektrisk støt. ¾ Bruk ikke maskinen i regn eller tordenvær. ¾ Også ved overholdelse av alle sikkerhets- og betjeningsanvisninger består alltid en restrisiko for personskader og materielle skader. Vær deg alltid bevisst på dette. ¾ Skift ut alle slitte eller skadde skilt på maskinen. Sikkerhetsinstrukser Riktig bruk Denne plentrimmeren er utelukkende bestemt til å pleie plenkanter og mindre gress- og plenÀater ved privathus. All annen bruk regnes som feilaktig bruk. Brukeren er ansvarlig for skader som oppstår på grunn av feilaktig bruk. Feil bruk Denne plentrimmeren skal ikke brukes i oႇentlige anlegg, parker, sportsanlegg, på gater osv. samt slik det fremgår av gjeldende bestemmelser i landet. På grunn av fysiske skader for brukeren må ikke plentrimmeren brukes til - trimming av busker, hekker og kratt - kutting av blomster - triturering av kompostmateriale Typeskilt Plassering Typeskiltet ¿nner du utenpå plentrimmeren. Merk! Merkingen skal anses som et juridisk dokument, den må ikke endres eller gjøres uleselig. Oppbygging MTD Products AG Industriestraße 23 D-66129 Saarbrücken XXX W XX kg 230V~ 50Hz XXXX min-1 Lawn Trimmer LYCOS E/XXX X XXXXXXXXXXX 41XXXXXX650 XXXX xxx 1 Garantert støyverdi 2 Beskyttelsesklasse/beskyttelsestype 3 CE-merke 4 Produsent 5 Apparatgruppe 6 Modellnavn 7 Modellnummer 8 Serienummer 9 Effekt 10 Motorturtall i o/min-1 11 Vekt 12 Nominell spenning, strømtype, frekvens 13 Opplysninger om avfallshåndtering 14 Konstruksjonsår
Side: 5
Montering 66 NO Montering Montering av plentrimmer A ÎPress plentrimmeroverdelen og -underdelen sammen til de går hørbart i lås. Feste bærestroppen @> ÎPlasser beskyttelsesdekslet på plentrimmeren @. ÎFest beskyttelsesdekslet med festeskruene >$. Merk! Fjern kuttvernet på trådkniven før start av apparatet >%. Merk! Plentrimmeren kan brukes til kutting av mindre plenÀater ? og kanter <. Bruk ADVARSEL! Fare for personskader grunnet kutteverktøyet. ¾ Slå av motoren, vent til kutteverktøyet har stanset og trekk ut nettstøpselet før du foretar innstillinger på apparatet. Betjeningselementer 2 1 Overgrep 2 Utløserknapp 3 Kabelstrekkavlastning 4 Midtgrep 5 Låseknapp 6 Trådkniv 7 Trådspole 8 Trykknapp for etterjustering av tråd 9 På-/avbryter 10 Kabel 11 Beskyttelsesdeksel Driftstider ÎTa hensyn til lokale forskrifter. ÎSpør de lokale myndigheten ang. driftstider. Føre kabel i strekkavlastningen = Strekkavlastningen i føringsgrepet forhindrer en utilsiktet løsning av forlengerkabelen. ÎFeste av forlengelseskabelen i strekkavlastningen som avbildet. Tilkobling til stikkontakten (230 volt, 50 Hz) ADVARSEL! Fare for person- eller materialskader. ¾ Kontroller nettspenningen. ¾ Spenningen fra strømkilden må stemme overens med angivelsene på typeskiltet til apparatet. ¾ Apparatet må bare kobles til stikkontakter som er sikret med en treg 10-16 A sikring (eller LS-bryter, type B). Merk! Denne verneinnretningen beskytter deg mot alvorlige personskader ved berøring av skadete ledninger, isoleringsfeil og i bestem- te tilfeller også ved skader på ledninger som står under spenning. • Vi anbefaler å koble apparatet bare til stikkon- takter som er sikret med en feilstrømsinnretning (RCD) med en feilstrøm på maks. 30 mA. • For gamle installasjoner ¿nnes det oppgrade- ringssett. Ta kontakt med elektriker. Slå på / av 7 ADVARSEL! Fare for personskader på grunn av roterende tråd. ÂVerktøyet har etterløp! ¾ Vent alltid til kutteverktøyet står helt stille. ¾ Hold plentrimmeren parallelt med bakken når den slås på. Slå på apparat ÎTrykk og hold utløserknappen $. ÎTrykk på-/avbryteren %. ÎSlipp utløserknappen opp. 3 Skjæreverktøyet er i gang. Slå av apparat ÎSlipp på-/avbryteren igjen. 3 Skjæreverktøyet stanser etter kort tid. Kuttevarianter for drift Kutting av mindre plenÀater ? ÎHold apparatet på over- eller midtgrepet. ÎSving apparatet i halvsirkler foran kroppen (uten bakkekontakt). Merk! Optimal arbeidsvinkel for skjæring er på ca. 30°. Kutt høyere gress langsomt og trinnvist.
Side: 6
Vedlikehold 67 NO Kantklipping < Funksjonen for kantskjæring muliggjør presis trim- ming langs plenkanten. ADVARSEL! Fare for personskader grunnet kutteverktøyet. ¾ Innstillinger på plentrimmeren får kun foretas når motoren er slått av og kutteverktøyet står stille. ÎTrykk inn låseknappen $. ÎDrei plentrimmeroverdelen 180° til venstre til denne går hørbart i lås %. ÎHold apparatet på over- eller midtgrepet. ÎFør apparatet langs plenkanten (uten bakkekon- takt) '. Etterjustering av tråd ; ÎTrykk apparatet ned mot fast underlag mens det er i gang med trykknappen, f.eks. mot en helle (marktrykk ca. 3 kg). Kuttetråden mates ut ca. 1,5 cm automatisk. Vedlikehold ADVARSEL! Fare for person- eller materialskader. ¾ Vedlikeholds- og rengjøringsarbeid på apparatet får kun gjennomføres når motoren kutteverktøyet er stanset. ¾ Trekk ut nettstøpselet før alle arbeider! ¾ Reparasjons- og vedlikeholdsarbeid og bytte av sikkerhetselementer må utføres av kvali¿sert fagperson eller fagverksted. Rengjøring av plentrimmeren ÎSlå av plentrimmeren, og vent til kutteverktøyet har stanset. ÎRengjør apparatet etter bruk med en håndbørste. ÎRengjør ventilasjonsåpningene og undersiden av apparat regelmessig for gressrester. Obs! Ikke rengjør apparatet med vannet. Utskiftning av trådspolen :69 ADVARSEL! Fare for personskader grunnet kutteverktøyet. ¾ Innstillinger på plentrimmeren får kun foretas når motoren er slått av og kutteverktøyet står stille. ¾ Grip ikke inn i den roterende tråden. ¾ Trekk ut nettstøpselet før alle arbeider! ÎTrykk holdelaskene på spoledekslet sammen :$, og trekk det av med trådspolen :%. ÎTa av trådspolen 6$. ÎFjern eventuell skitt. ÎLegg en ny trådspole i huset 6%. ÎTre trådenden gjennom øyene på spoledekslet 6'. Merk! For å unngå en utilsiktet avtrekking ikke ta tråden til den nye trådspolen ut av holdespo- ret før innlegging "". ÎTrekk kraftig i begge trådendene etter å ha tredd tråden og satt sammen trådspolen i spoledekslet for å løsne de fra holdeslissene på trådspolen. ÎSett spoledekslet sammen med trådspolen på trådspoleholderen slik at begge låselaskene går hørbart i lås på spoledekslet 5. ADVARSEL! Fare for personskader grunnet roterende tråd. ÂNår apparatet slås på, skjæres tråden av til arbeidslengde. ¾ Bare slå apparatet på i arbeidsstilling. Transport og lagring ADVARSEL! Fare for personskader grunnet kutteverktøyet. ¾ Ved transport og lagring av apparatet slås det av, og man må vente til kutteverktøyet har stanset. ¾ Trekk ut nettstøpselet! Lagring ÎEtter sesongen er over, må man gjennomføre en grundig rengjøring av apparatet. ÎLagre plentrimmeren i et tørt og rent rom. ÎBeskytt plentrimmeren mot rust/oksidasjon ved lengre tids lagring.
Side: 7
Feilretting 68 NO Feilretting ADVARSEL! Fare for person- eller materialskader. ¾ Ta kontakt med et fagverksted hvis du er i tvil. ¾ Før kontroll eller før arbeid på apparatet må motoren stanses, og man må trekke ut nettstøpselet. Problem Mulig årsak Tiltak Trådmatingen fun- gerer ikke. Trådspolen er tom. Skift trådspolen ut. Kuttetråden er kuttet og trukket inn i trådspolen. Fjern trådspolen, ev. vikle tråden av med å dra lett i den, og legg i spolen. Kuttetråden har klemt seg fast på spolen. Kuttetråden er sveiset fast på spolen. Fjern sammensveist tråddel, ev. vikle tråden av igjen med å dra lett i den, og legg i spolen. Motoren går ikke. Nettspenning mangler. Kontroller strømforsyning, og få eventuelt denne reparert av en elektriker. Kabelskader: OBS! Støt grunnet kabelskader. Når kabelen skjæres over eller skades, utløses ikke alltid sikringen. ÎTa ikke på kabelen før nettstøpselet er trukket ut av stikkontakten. Plentrimmeren begynner å vibrere mye. Drivverket blokkeres, eller lageret er defekt. Få plentrimmeren undersøkt og ev. reparert av et fagverksted. Garanti I hvert land gjelder de garantibestemmelsene som er utgitt av vårt ¿rma hhv. vår importør. Feil på appa- ratet repareres kostnadsfritt i garantitiden, forutsatt at feilen skyldes en material- eller produksjonsfeil. Hvis du påberoper deg garantien, ber vi deg kon- takte forhandleren eller et av våre kontorer. EF-samsvarserklæring <WWHUOLJHUHLQIRUPDVMRQRPDSSDUDWHW¿QQHU du i den vedlagte EF-samsvarserklæringen, som er en del av denne bruksanvisningen. Miljøvennlig avfallsbehandling Elektroverktøy, tilbehør og emballasje bør resirkuleres. Kast aldri elektroverktøy i husholdnings- avfallet! Lever det til et godkjent avfallsmottak.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Wolf Garten LYCOS E/280 T men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Wolf Garten LYCOS E/280 T. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med LYCOS E/280 T Wolf Garten så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Wolf Garten LYCOS E/280 T

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for Wolf Garten LYCOS E/280 T under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

 • Merke: Wolf Garten
 • Produkt: Gresstrimmere
 • Model/navn: LYCOS E/280 T
 • Filtype: PDF
 • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Norsk, Finsk, Slovakisk, Gresk, Ungarsk, Slovensk, Kroatisk