SinePower MSI1312 manual
Waeco SinePower MSI1312manual

Manual for Waeco SinePower MSI1312 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 433 sider.

PDF 433 1.1mb
Waeco SinePower MSI1312manual
Forige side

Vis en manual for Waeco SinePower MSI1312 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

MANUALSCAT | NO

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Waeco SinePower MSI1312 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Waeco SinePower MSI1312. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med SinePower MSI1312 Waeco så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Waeco SinePower MSI1312

Side: 1
NO SinePower 221 Les bruksanvisningen nøye før du monterer og tar apparatet i bruk, og ta vare på den. Hvis produktet selges videre, må du sørge for å gi bruks- anvisningen videre også. Innhold 1 Symbolforklaringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 2 Generelle sikkerhetsregler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 3 Leveringsomfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 4 Tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 5 Målgruppen for denne veiledningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 6 Tiltenkt bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 7 Teknisk beskrivelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 8 Montering av vekseretteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 9 Koble til vekselretteren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 10 Bruk av vekselretteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 11 Stell og rengjøring av vekselretteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 12 Feilsøking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 13 Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 14 Avhending . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 15 Tekniske data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Side: 2
NO Symbolforklaringer SinePower 222 1 Symbolforklaringer ! A I ➤ Handling: Dette symbolet indikerer at du må gjøre noe. De nødvendige handlingene beskrives trinnvis. ✓ Dette symbolet beskriver resultatet av en handling. Fig. 1 5, side 3: Denne angivelsen henviser til et element i en illustrasjon, i dette eksemplet til «Posisjon 5 i illustrasjon 1 på side 3». 2 Generelle sikkerhetsregler 2.1 Generell sikkerhet Produsenten tar i følgende tilfeller intet ansvar for skader:  Montasje- eller tilkoblingsfeil  skader på produktet på grunn av mekanisk påvirkning og overspenninger  endringer på produktet uten at det er gitt uttrykkelig godkjenning av produsenten  Bruk til andre formål enn det som er beskrevet i veiledningen ! ADVARSEL!  Bruk apparatet kun til det det er beregnet for.  Bruk ikke apparatet hvor det er fuktig eller vått.  Bruk ikke apparatet i nærheten av brennbare materialer.  Bruk ikkeapparatet er det er eksplosjonsfare. ADVARSEL! Sikkerhetsregel: Hvis man ikke overholder denne regelen, kan det føre til død eller alvorlig skade. PASS PÅ! Hvis man ikke overholder denne regelen, kan det føre til mate- rielle skader og skade funksjonen til produktet. MERK Utfyllende informasjon om bruk av produktet.
Side: 3
NO SinePower Generelle sikkerhetsregler 223  Vedlikehold og reparasjoner må kun utføres av fagfolk, som er kjent med farene hhv. gjeldende forskrifter.  Personer (inklusive barn) som på grunn av sine fysiske, senso- riske eller mentale ferdigheter eller på grunn av sin uerfarenhet eller manglende kjennskap ikke er i stand til å bruke produktet på en sikker måte, må ikke bruke dette produktet uten oppsyn eller anvisning fra en ansvarlig person.  Elektriske apparater er ikke beregnet for barn! Oppbevar og bruk apparatet utenfor barns rekkevidde. 2.2 Sikkerhet ved installasjon av apparatet ! ADVARSEL!  Installasjonen av apparatet må kun utføres av tilstrekkelig ut- dannede fagfolk, som kjenner retningslinjene og sikkerhetsfo- ranstaltningene som må brukes.  Hvis elektriske apparater installeres feil på skip, kan det føre til korrosjonsskader på skipet. Installasjon av apparatet skal utfø- res av fagfolk (skipselektrikere). A PASS PÅ!  Pass på at det står stødig! Apparatet må stå stødig og festes slik at det ikke kan velte eller falle ned.  Utsett ikke apparatet for varmekilder (solstråling, oppvarming osv.). Unngå ekstra oppvarming av apparatet.  Hvis ledninger må føres gjennom platevegger eller andre veg- ger med skarpe kanter, bruker du tomme rør hhv. ledningsgjen- nomføringer.  Ikke legg ledninger løst eller skarpt bøyd på materiell som leder elektrisk strøm (metall).  Ikke trekk i ledninger.  Ikke legg 230 V nettledninger og 12/24 V likestrømsledningen sammen i den samme ledningskanalen (tomrør).  Fest ledningene godt.  Legg ledningene slik at man ikke snubler i dem og slik at man unngår å skade kabelen.
Side: 4
NO Leveringsomfang SinePower 224 2.3 Sikkerhet ved bruk av apparatet ! ADVARSEL!  Bruk apparatet kun når kapslingen og ledningene er uskadd.  Også etter at beskyttelsesanordningen (sikring) er utløst, vil vekselretteren fortsatt være under spenning.  Ved arbeid på apparatet må man alltid avbryte strømforsynin- gen. A PASS PÅ!  Pass på at lufteåpningene på apparatet ikke blir blokkert.  Pass på at du har god lufting. Vekselretteren avgir varme som må må ledes bort.  Ikke koble 230 v utgangen til vekselretteren(fig. 6 5, side 4 og fig. 7 5, side 5) til en annen 230 v kilde. 3 Leveringsomfang MSI900, MSI1300, MSI1800 MSI1800T Pos. i fig. 1, side 3 Betegnelse 1 Sinus vekselretter – Bruksanvisning Pos. i fig. 2, side 3 Betegnelse 1 Sinus vekselretter 2 Tilkoblingskabel med jordkobling (for 230-vw-utgang) 3 Tilkoblingskabel med jordplugg (for 230-vw-forsyning) – Bruksanvisning
Side: 5
NO SinePower Tilbehør 225 4 Tilbehør 5 Målgruppen for denne veiledningen Elektrisk installasjon (kapittel «Koble til vekselretteren» på side 231) må kun utføres av kvalifiserte håndverkere som er kjent med gjeldende bestemmel- ser og normer i det landet hvor apparatet installeres og brukes. Alle de andre kapitlene henvender seg også til de som bruker apparatet. 6 Tiltenkt bruk ! Vekselretteren brukes til å omforme  12 Vg: SinePower MSI912, Art.-Nr. 9102600111 SinePower MSI1312, Art.-Nr. 9102600113 SinePower MSI1812, Art.-Nr. 9102600115 SinePower MSI1812T, Art.-Nr. 9102600117  24 Vg: SinePower MSI924, Art.-Nr. 9102600112 SinePower MSI1324, Art.-Nr. 9102600114 SinePower MSI1824, Art.-Nr. 9102600116 SinePower MSI1824T, Art.-Nr. 9102600118 til 200 – 240-V-vekselspenning på 50 Hz eller 60 Hz. Betegnelse Art.nr. Fjernkontroll MCR-7 Fjernkontroll MCR-9 ADVARSEL! Vekselretteren må ikke brukes på kjøretøyer hvor plusspolen til batteriet er koblet til sjassiet.
Side: 6
NO Teknisk beskrivelse SinePower 226 7 Teknisk beskrivelse Vekselretterne kan kobles til over alt hvor det finnes  en 12-vg-tilkobling (MSI912, MSI1312, MSI1812, MSI1812T)  en 24-Vg-tilkobling (MSI924, MSI1324, MSI1824, MSI1824T) Den lave vekten og den kompakte konstruksjonen gjør at dette apparatet en- kelt kan monteres i bobiler, nyttekjøretøy eller motor- og seilbåter. Utgangsspenningen tilsvarer husholdningsspenningen fra stikkontakten (ren sinusspenning, THD < 3 %). Overhold verdiene for kontinuerlig utgangseffekt og topp-utgangseffekt slik de er angitt i et kapittelet «Tekniske data» på side 243. Apparater som har høyere effektbehov må ikke tilkobles. I Vekselretteren har forskjellige beskyttelsesmekansimer:  Overspenningsvern: Vekselretteren kobles ut når spenningsverdien sti- ger over utkoblingsverdien. Den starter igjen når spenningen på nystart- verdien synker.  Underspenningsvern: Vekselretteren kobles ut når spenningsverdien synker under utkoblingsverdien. Den starter igjen når spenningen på ny- start-verdien stiger.  Overtemperaturvern: Vekselretteren slås av når temperaturen inne i ap- paratet eller temperaturen på kjølelegemet overskrider utkoblingsverdien. Den starter igjen når spenningen på nystart-verdien stiger.  Overbelastningsvern; Lysdiodene på vekselretteren melder om en drift- feil (konstant rødt lys) når det er koblet til for stor belastning eller det har oppstått kortslutning. Apparatsikringen må slås på igjen manuelt etter at det er blitt koblet ut på grunn av overstrøm.  Polaritetsbeskyttelse: Polaritetsbeskyttelsen hindrer feil polaritet når vek- selretteren kobles til.  Apparatsikring (kun MSI1812T und MSI1824T): Lysdiodene på veksel- retteren melder om en driftfeil (konstant rødt lys). Apparatsikringen må trykkes inn igjen manuelt etter at den er blitt koblet ut på grunn av over- strøm. MERK Ved tilkobling av apparater med elektrisk starter (f.eks. bormaski- ner, kjøleskap osv.) må man være oppmerksom på at disse tren- ger høyere effekt for å starte enn det som er angitt på typeskiltet.
Side: 7
NO SinePower Teknisk beskrivelse 227 I I tillegg kan apparatet konfigureres via et RS-232-grensesnitt ved hjelp av en PC og med DIP-bryterne på apparatet. Vekselretteren har en energisparemodus, den kan kobles til slik at batteriene som er koblet til ikke blir ladet ut for raskt. Vekselretteren kan styres bekvemt med en fjernkontroll (tilbehør). Vekselretterne SinePower MSI1812T og SinePower MSI1824T er utstyrt med en 230-Vw-prioritetskobling, dersom det er tilkoblet en ekstern 230-Vw-spenning, har denne prioritet. Når det ikke finnes noen ekstern 230-Vw-spenning, velger strømtilførselen det tilkoblede batteriet. MERK Du finner de enkelte koblingsverdiene i et kapittelet «Tekniske da- ta» på side 243.
Side: 8
NO Teknisk beskrivelse SinePower 228 7.1 Betjeningselementer Vekselretteren har følgende tilkoblinger, indikeringer og betjeningselementer på baksiden: MSI900, MSI1300, MSI1800 Vekselretteren har følgende tilkoblinger, indikeringer og betjeningselementer på fremsiden: Pos. i fig. 5, side 4 Betegnelse Beskrivelse 1 Klemme Innretting av drift via fjernkontroll 2 RS-232-grense- snitt, REMOTE- port Tilkobling av datamaskin via et serielt RS-232-grensesnitt eller tilkobling av fjern- kontrollen MCR-7, MCR-9 3 POS+ Pluss-klemme 4 NEG– Minus-klemme 5 Jordklemme Jording til kjøretøykarosseriet Pos. i fig. 6, side 4 Betegnelse Beskrivelse 1 Hovedbryter AV/PÅ/FJERN- KONTROLL Slår apparatet på, av eller veksler til drift med fjernkontroll (tilbehør) 2 Lysdiode «Input Level» Indikerer det avgitte effektområdet 3 Lysdiode «Load Level» Indikerer inngangsspenningsområdet 4 Dip-bryter Benyttes til innstilling av vekselretteren (f.eks. nettspenning, nettfrekvens, energis- paremodus) 5 Jordstikkontakt 230-V-utgang
Side: 9
NO SinePower Teknisk beskrivelse 229 MSI1800T Vekselretteren har følgende tilkoblinger, indikeringer og betjeningselementer på fremsiden: Pos. i fig. 7, side 5 Betegnelse Beskrivelse 1 Hovedbryter AV/PÅ/FJERN- KONTROLL Slår apparatet på, av eller veksler til drift med fjernkontroll (tilbehør) 2 Lysdiode «Input Level» Indikerer det avgitte effektområdet 3 Lysdiode «Load Level» Indikerer inngangsspenningsområdet 4 Dip-bryter Benyttes til innstilling av vekselretteren (f.eks. nettspenning, nettfrekvens, energis- paremodus) 5 AC-utgang 230-V-utgang 6 AC-inngang 230-V-inngang 7 Sikring Beskytter vekselretteren mot overbelast- ning. Sikringen kan trykkes inn igjen etter at den er blitt utløst. 8 Jordingsskrue Setter eller fjerner jordingsbroen
Side: 10
NO Montering av vekseretteren SinePower 230 8 Montering av vekseretteren 8.1 Nødvendig verktøy For elektriske kontakter trenger du følgende hjelpemidler:  krympetang  3 fleksible tilkoblingskabler i forskjellige farger. De nødvendige tverrsnit- tene finner du i tabellen i kapittel «Koble til vekselretteren» på side 231.  Kabelsko og kabelhylser Til å feste vekselretteren trenger du følgende monteringsutstyr:  Maskinskruer (M4) med underlagsskiver og selvfestende muttere eller  Plate- eller treskruer. 8.2 Råd vedrørende montering Pass på følgende ved valg av montasjested:  Vekselretteren kan monteres både horisontalt og vertikalt.  Vekselretteren må monteres på et sted som er beskyttet mot fuktighet.  Vekselretteren må ikke brukes i omgivelser hvor det er lettantennelige materialer.  Vekselretteren må ikke brukes i støvete omgivelser.  Monteringsstedet må være godt luftet. Ved installasjon i lukkede rom, må man sørge for skikkelig lufting. Minimumsklaringen rundt vekselretteren må minimum være 25 cm (fig. 3, side 3).  Luftinntaket på undersiden hhv. luftuttaket på baksiden av vekselretteren må være fri.  Ved omgivelsestemperaturer som er høyere enn 40 °C (f.eks. i motor- el- ler varmerom, direkte sollys), kan det på grunn av egenoppvarming av vekselretteren ved belastning oppstå en automatisk utkobling.  Montasjeflaten må være plan og sterk nok. A PASS PÅ! Før du borer noe som helst, må du forsikre deg om at ingen elek- triske kabler eller andre deler på kjøretøyet kan skades av boring, saging og filing.
Side: 11
NO SinePower Koble til vekselretteren 231 8.3 Montering av vekseretteren ➤ Hold vekselretteren på montasjestedet som du har valgt og merk av festepunktene (fig. 4 A, side 4). ➤ Fest vekselretteren med en festemetode (fig. 4 B, side 4) som du har valgt. 9 Koble til vekselretteren 9.1 Generelle råd !  Ved installasjon i kjøretøy eller båter må vekselretteren være koblet til sjassiet hhv. jord.  Når man fester en stikkontaktfordelerkrets (nettoppbygging) må man føl- ge gjeldende forskrifter.  Bruk kun kopperkabel.  Sørg for at kabelen er så kort som mulig (< 1,8 m). ADVARSEL!  Tilkobling av vekselretteren må kun gjøres av fagfolk. Den føl- gende informasjonen er beregnet på fagfolk som er fortrolig med retningslinjene og sikkerhetsforanstaltningene som gjel- der.  Vekselretteren må ikke brukes på kjøretøyer hvor plusspolen til batteriet er koblet til chassiset.  Hvis du ikke setter inn sikring i plulssledningen, kan lednin- gene bli overbelastet, og det kan oppstå brann .  Ompoling kan føre til at vekselretteren blir ødelagt.  MSI900, MSI1300, MSI1800: Vekselretteren må ikke i et rin- gledningsnett, men kun for å forsyne enkelte enheter med strøm. Disse enhetene må kobles direkte inn i vekselretteren eller kobles til vekselretteren med en forlengelseskabel som er laget og støpt spesielt til dette formålet.
Side: 12
NO Koble til vekselretteren SinePower 232  Overhold nødvendig kabeltverrsnitt og sett en kabelsikring (fig. 8 3, side 5) så nær batteriet i plussledningen som mulig (se tabell). 9.2 Koble vekselretteren til batteri I ➤ Still hovedbryterne (fig. 6 1, side 4 og fig. 7 1, side 5) på «OFF». ➤ Løs skruen (fig. 8 1, side 5) fra den røde plussklemmen (fig. 8 2, side 5). ➤ Skyv kabelskoen (fig. 8 2, side 5) på plusskabelen inn i den røde pluss- klemmen og fest den med skruen. ➤ Koble minus-kabelen tilsvarende til den svarte minus-klemmen (fig. 8 4, side 5). ➤ Legg pluss-kabelen fra vekselretteren til plusspolen på kjøretøybatteriet og koble den til der. ➤ Legg minus-kabelen fra vekselretteren til minuspolen på kjøretøybatteriet og koble den til der. ➤ Koble jordklemmen til kjøretøyets karosseri. Apparat Nødvendig kabeltverrsnitt Kabelsikring (fig. 8 3, side 5) MSI912 25 mm² 115 A MSI924 25 mm² 75 A MSI1312 35 mm² 170 A MSI1324 35 mm² 85 A MSI1812/MSI1812T 35 mm² 228 A MSI1824/MSI1824T 35 mm² 115 A MERK Trekk til skruene eller mutrene med et dreiemoment på 12 – 13 Nm. Løse forbindelser kan føre til overoppheting.
Side: 13
NO SinePower Koble til vekselretteren 233 9.3 Koble til 230-V-tilførselsledningen (kun MSI1800T) ➤ Plugg 230-Vw-tilkoblingskabelen med jordkoblingen i 230-Vw-inngangs- hylsen (fig. 7 6, side 5). ➤ Koble jordstøpslet til 230-V-vekselstrømnettet. 9.4 Koble til 230-V-utgangskabel (kun MSI1800T) ! ➤ Plugg 230-Vw-tilkoblingskabelen med jordkoblingen i 230-Vw-utgangs- hylsen (fig. 7 5, side 5). 9.5 Koble til flere forbrukere (kun MSI1800T) Ved levering er apparatet utstyrt med galvanisk skille. For sikker drift av flere forbrukere er det absolutt nødvendig at det monteres inn en jordfeilbryter i stikkontaktfordelerkursen, se eksempel på koblingsskjema i fig. 8, side 5. Forklaring til koblingsskjemaet: ADVARSEL! Før tilkobling av 230-V-utgangsledningen må du forsikre deg om at vekselretteren er slått av med hovedbryteren. Pos. i fig. 8, side 5 Forklaring 1 230-Vw-spenningskilde 2 Flere apparater som f.eks. batterilader, kjøleskap 3 DC-spenningskilde (batteri) 4 Vekselretter 5 Jordingsbro satt (leveringstilstand: Ikke satt, vist med stiplet linje) 6 Jordfeilbryter 7 Stikkontaktfordelerkurs for forbruker
Side: 14
NO Koble til vekselretteren SinePower 234 ! ➤ Monter en jordfeilbryter inn i stikkontaktfordelerkursen. 9.6 Montere jordingsbro (fig. 7 8, side 5) (kun MSI1800T) ➤ Skru jordingsskruen ut fra det øverste hullet. ➤ Skru skruen inn i det nederste hullet. 9.7 Koble til fjernkontroll MCR-7 eller MCR-9 (tilbehør) A ➤ Koble fjernkontrollen (tilbehør) til Remote-porten (fig. 5 2, side 4). ADVARSEL! Livsfare ved strømstøt! Hvis du ønsker å koble til flere enn en forbruker til vekselretteren og i tillegg montere en stikkontaktfordelerkurs, må du montere en jordfeilbryter og montere jordingsbroen i vekselretteren. PASS PÅ!  Sett kontakten til fjernkontrollen kun i Remote-porten. Appara- tet kan bli skadet ved feil tilkobling.  Forsikre deg om at fjernkontroll og vekselretter forsynes med den samme inngangsspenningsverdien.  Overhold bruksanvisningen for fjernkontrollen.
Side: 15
NO SinePower Koble til vekselretteren 235 9.8 Koble til ekstern bryter for inn- og utkobling I Du kan bruke følgende som ekstern bryter:  Ekstern bryter, spenningstilførsel fra vekselretteren: fig. 0, side 7  Styreenhet med relé- eller transistorkobling (TR): fig. a, side 7  Ekstern bryter med spenningstilførsel via batteriet (BAT) til kjøretøyet: fig. b, side 7  Ekstern bryter med egen spenningstilførsel (DC POWER), f.eks. fra ten- ningen: fig. c, side 7 ➤ Sett hovedbryterne (fig. 6 1, side 4 og fig. 7 1, side 5) på «OFF» og forsikre deg om at kontakten til fjernkontrollen (fig. 5 2, side 4) ikke er koblet til. ➤ Still hovedbryterne (fig. 6 1, side 4 og fig. 7 1, side 5) på «REMOTE». ➤ Koble den eksterne av/på-bryteren med en tilkoblingskabel på den klemmen (fig. 5 1, side 4). MERK Bruk kabler med kabeldiameter på 0,25 – 0,75 mm².
Side: 16
NO Koble til vekselretteren SinePower 236 9.9 Pin-tilordning I Pinnene i RS-232-portene er fordelt på følgende måte: Pinnene i RJ11-tilkoblingen til fjernkontrollen er fordelt på følgende måte: MERK Bruk så korte kabler som mulig (<10 m) slik at det ikke oppstår tap ved signaloverføring. Vekselretter Computer Pin Beskrivelse Beskrivelse Pin 1 Ikke benyttet Ikke benyttet 1 2 GND RXD 2 3 RXD TXD 3 4 TXD DTR 4 5 Ikke benyttet GND 5 6 Ikke benyttet DSR 6 RTS 7 CTS 8 Ikke benyttet 9 Vekselretter Pin Beskrivelse 1 – 2 GND 3 RS-232 RXD 4 RS-232 TXD 5 RMT-fjernkontroll 6 Ikke benyttet
Side: 17
NO SinePower Bruk av vekselretteren 237 10 Bruk av vekselretteren 10.1 Slå på vekselretteren ➤ Sett hovedbryterne (fig. 6 1, side 4 og fig. 7 1, side 5)på vekselrette- ren i bryterstilling «ON». For å slå av setter du av/på-bryteren på «OFF». ➤ Vekselretteren utfører en selvtest. Under selvdiagnosen avgir den interne høyttaleren lyder, og Lysdiodene blinker. ✓ Etter selvtesten lyser Lysdiodene «Input Level» (fig. 6 2, side 4 og fig. 7 2, side 5) og «Load Status» (fig. 6 3, side 4 og fig. 7 3, side 5) grønt. Vær oppmerksom på følgende ved bruk (se også kapittel «Feilsøking» på side 241) Vekselretteren kobles ut når  batterispenningen synker under 10,5 V (12 Vg-kontakt) hhv. 21 V (24-Vg-kontakt),  batterispenningen stiger over 16 V (12 Vg-kontakt) hhv. 32 V (24-Vg-kontakt),  vekselretteren blir overopphetet. ➤ Hvis dette skjer, slår du av vekselretteren med hovedbryterne (fig. 6 1, side 4 og fig. 7 1, side 5). ➤ Kontroller om vekselretteren er nok luftet og om vifteåpningene og lufte- åpningene er åpne. ➤ Vent i ca. 5 – 10 minutter og slå på vekselretteren uten forbruker igjen. Når vekselretteren har vært i bruk over lengre tid og med stor belastning, lønner det seg å starte motoren for å lade opp batteriet til kjøretøyet igjen.
Side: 18
NO Bruk av vekselretteren SinePower 238 10.2 Varsellamper Lysdiode «Input Level» (fig. 6 2, side 4 og fig. 7 2, side 5) Lysdioden «Input Level» indikerer spenningsområdet hvor inngangs- spenningen befinner seg. Lysdiode «Load Level» (fig. 6 3, side 4 og fig. 7 3, side 5) Lysdioden «Load Level» indikerer effektområdet som vekselretteren avgir. Indikering Inngangsspenning MSI912, MSI1312, MSI1812, MSI1812T MSI924, MSI1324, MSI1824, MSI1824T Rød, sakte blinking <10,6 V <21,2 V Rødt 10,6 – 11,0 V 21,2 – 22,0 V Oransje 11,0 – 12,0 V 22,0 – 24,0 V Grønt 12,0 – 14,2 V 24,0 – 48,4 V Oransje, blinkende 14,2 – 15,0 V 48,4 – 30,0 V Rødt, hurtig blinking >15,0 >30,0 Indikering Inngangsspenning MSI 912, MSI924 MSI1312, MSI1324 MSI1812, MSI1812T, MSI1824, MSI1824T Av 0 – 80 W 0 – 120 W 0 – 160 W Grønt 80 – 320 W 120 – 480 W 160 – 640 W Oransje 320 – 720 W 480 – 1080 W 640 – 1440 W Rødt, sakte blinking 720 – 800 W 1080 – 1200 W 1440 – 1600 W Rødt, hurtig blinking >800 W >1200 W >1600 W
Side: 19
NO SinePower Bruk av vekselretteren 239 10.3 Innstilling av vekselretter I Du kan tilpasse apparatet med Dip-bryterne (fig. 6 4, side 4 und fig. 7 4, side 5). Innstilling av nettspenning Du kan stille inn nettspenningen med Dip-bryteren. Innstilling av nettfrekvens ! Du kan stille inn nettfrekvensen med Dip-bryteren S3. MERK Innstillinger med Dip-bryteren aktiveres kun når Dip-bryteren S8 står i stillingen «På». Dip-bryter Nettspenning S1 S2 200 V Av Av 220 V På Av 230 V Av På 240 V På På ADVARSEL! Livsfare ved strømstøt! Juster DIP-bryter S3 kun når den tilsvarende frekvensen skal brukes for utgangsspenningen. Dip-bryter Nettfrekvens S3 50 Hz Av 60 Hz På
Side: 20
NO Bruk av vekselretteren SinePower 240 Stille inn energisparemodus Du kan stille inn energisparemodus med Dip-bryteren S4, S5 og S6. På den- ne måten utlades ikke batteriet som du kobler vekselretteren til så fort. Da arbeider vekselretteren i energisparemodus så lenge den forbrukte effek- ten ligger under innstilt effektverdi. Når nødvendig effekt ligger over den inn- stilte effektverdien, arbeider vekselretteren i normal drift. Du finner verdiene som skal stilles inn for din vekselretter i følgende tabell: Fastsett innstillinger Med Dip-bryteren S8 kan du bestemme om fabrikkinnstillingene eller innstil- lingene til Dip-bryterne S1 – S7 skal brukes. Fabrikkinnstillinger Energisparemodus Dip-bryter MSI900 MSI1300 MSI1800 S4 S5 S6 Av Av Av Av Av Av – 60 – 120 W 110 – 190 W På Av Av 70 – 110 W 130 – 170 W 190 – 240 W På På Av 180 – 240 W 180 – 240 W 240 – 300 W På På På Dip-bryter Parameter S8 Fabrikkinnstillinger På Bruke Dip-bryter S1 – S7 Av Nettspenning Nettfrekvens Energisparemodus 230 V 50 Hz Av
Side: 21
NO SinePower Stell og rengjøring av vekselretteren 241 11 Stell og rengjøring av vekselretteren A ➤ Rengjør produktet regelmessig med en fuktig klut. 12 Feilsøking ! I Feil vises ved rød «Load Status» (fig. 6 3, side 4 og fig. 7 3, side 5): PASS PÅ! Bruk ikke skarpe eller harde gjenstander eller rengjøringsmidler til rengjøring, da det kan skade produktet. ADVARSEL! Åpne ikke apparatet. Du kan få elektrisk støt! MERK Ved detaljerte spørsmål om data for vekselretteren kan du ta kontakt med produsenten (adressen finner du på baksiden av veiledningen). Lysdiodeindikering Årsak Tiltak Hurtig blinking For høy inngangsspenning Kontroller inngangsspenningen og reduser denne. Blinker sakte For lav inngangsspenning Batteriet må etterlades. Kontroller ledningene og forbindel- sene. Periodisk blinking Termisk overbelastning Slå av vekselretteren og forbruke- ren. Vent i ca. 5 – 10 minutter og slå på vekselretteren uten forbruker igjen. Reduser belastningen og sørg for bedre lufting av vekselretteren. Slå på forbrukeren igjen.
Side: 22
NO Garanti SinePower 242 13 Garanti Lovmessig garantitid gjelder. Hvis produktet skulle være defekt, kontakter du produsentens filial i ditt land (du finner adressene på baksiden av veilednin- gen) eller til din faghandler. Ved henvendelser vedrørende reparasjon eller garanti, må du sende med følgende dokumentasjon:  kopi av kvitteringen med kjøpsdato,  årsak til reklamasjonen eller beskrivelse av feilen. 14 Avhending ➤ Lever emballasje til resirkulering så langt det er mulig. M Når du tar produktet ut av drift for siste gang, må du sørge for å få informasjon om deponeringsforskrifter hos nærmeste resirkule- ringsstasjon eller hos din faghandler. Lyser kontinuerlig Kortslutning eller feil polaritet For høy belastning Slå av vekselretteren og fjern forbru- keren. Slå på vekselretteren uten forbruker igjen. Hvis for høy belastning ikke indikeres lenger nå, er det kortslut- ning på forbrukeren eller den totale belastningen var høyere enn effek- ten som var spesifisert i databladet. MSI1812T og MSI1824T: Appa- ratsikringen må trykkes inn igjen manuelt etter at den er blitt koblet ut på grunn av overstrøm. Kontroller ledningene og forbindel- sene. Lysdiodeindikering Årsak Tiltak
Side: 23
NO SinePower Tekniske data 243 15 Tekniske data I MERK Ved termisk overbelastning reagerer vekselretteren og reduserer ytelsen ved en temperatur over 40 °C. Ved en temperatur på over 60 °C slår vekselretteren seg av. MSI912 MSI924 Art.nr.: 9102600111 9102600112 Nominell inngangsspen- ning: 12 Vg 24 Vg Utgangseffekt ved 25 °C i 10 min.: 900 W Topp-utgangseffekt: 1600 W Utgangsspenning: 200 – 240 Vw ren sinusbølge (THD < 3 %) Utgangsfrekvens: 50 eller 60 Hz Tomgangsstrømforbruk: 1,8 A 1,0 A Strømforbruk i klarstilling: 0,5 A 0,3 A Inngangsspenningsområde: 10,5 V – 16 V 21 V – 32 V Virkningsgrad inntil: 89 % 91 % Omgivelsestemperatur drift: –20 °C til 40 °C 40 °C til 60 °C (redusert ytelse) Omgivelsestemperatur lagring: –30 °C til +70 °C Mål B x D x H: 197,5 x 94,3 x 291 mm, se fig. d, side 8 Vekt: 4 kg
Side: 24
NO Tekniske data SinePower 244 MSI1312 MSI1324 Art.nr.: 9102600113 9102600114 Nominell inngangsspen- ning: 12 Vg 24 Vg Utgangseffekt ved 25 °C i 10 min.: 1300 W Topp-utgangseffekt: 2400 W Utgangsspenning: 200 – 240 Vw ren sinusbølge (THD < 3 %) Utgangsfrekvens: 50 eller 60 Hz Tomgangsstrømforbruk: 2,1 A 1,1 A Strømforbruk i klarstilling: 0,5 A 0,3 A Inngangsspenningsområde: 10,5 V – 16 V 21 V – 32 V Virkningsgrad inntil: 90 % 91 % Omgivelsestemperatur drift: –20 °C til 40 °C 40 °C til 60 °C (redusert ytelse) Omgivelsestemperatur lagring: –30 °C til +70 °C Mål B x D x H: 197,5 x 94,3 x 324,6 mm, se fig. d, side 8 Vekt: 5 kg
Side: 25
NO SinePower Tekniske data 245 MSI1812 MSI1812T MSI1824 MSI1824T Art.nr.: 9102600115 9102600117 9102600116 9102600118 Nominell inngangsspen- ning: 12 Vg 24 Vg Utgangseffekt ved 25 °C i 10 min.: 1800 W Topp-utgangseffekt: 3200 W Utgangsspenning: 200 – 240 Vw ren sinusbølge (THD < 3 %) Utgangsfrekvens: 50 eller 60 Hz Tomgangsstrømforbruk: 2,1 A 1,1 A Strømforbruk i klarstilling: 0,5 A 0,3 A Inngangsspenningsområde: 10,5 V – 16 V 21 V – 32 V Virkningsgrad inntil: 90 % 91 % Forbikoblingsrelé – 25 A/277 Vw – 25 A/277 Vw Omgivelsestemperatur drift: –20 °C til 40 °C 40 °C til 60 °C (redusert ytelse) Omgivelsestemperatur lagring: –30 °C til +70 °C Prioritetskobling: 230 V inn- gangssikring: 10 A Omkoblings- tidbypassrelé: < 30 m sek. 230 V inn- gangssikring: 10 A Omkoblings- tidbypassrelé: < 30 m sek. Mål B x D x H: 197,5 x 94,3 x 376 mm se fig. d, side 8 197,5 x 94,3 x 406 mm se fig. d, side 8 197,5 x 94,3 x 376 mm se fig. d, side 8 197,5 x 94,3 x 406 mm se fig. d, side 8 Vekt: 5,5 kg 6 kg 5,5 kg 6 kg
Side: 26
NO Tekniske data SinePower 246 Overspenningsvern Underspenningsvern Overtemperaturvern Godkjenninger Apparatet har E13-godkjenning. Iht. EMC-direktiv 2004/108/EF inklusive 2009/19/EF og lavspenningsdirektiv 2006/95/EF  EN55012: Class B  EN55014:Class B  EN61000-6-1/6-3: Class B  EN61000-6-2/6-4: Class A  EN61204-3 Apparat Overspenning Utkobling Ny start MSI912, MSI1312, MSI1812, MSI1812T 16 V 14,5 V MSI924, MSI1324, MSI1824, MSI1824T 32 V 29 V Apparat Underspennings- advarsel Underspenning Utkobling Ny start MSI912, MSI1312, MSI1812, MSI1812T 11 V 10,5 V 12,5 V MSI924, MSI1324, MSI1824, MSI1824T 22 V 21 V 25 V Innvendig temperatur Temperatur i kjølelegemet Utkobling Ny start Utkobling Ny start 60 °C 40 °C 95 °C <80 °C E
Merke:
Waeco
Produkt:
camping
Model/navn:
SinePower MSI1312
Filtype:
PDF
Tilgjengelige språk:
Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Norsk, Finsk, Tjekkisk, Slovakisk, Ungarsk