Turbo air Lipari IX/LX/A manual

Manual for Turbo air Lipari IX/LX/A på Engelsk. Denne PDF-håndboken har 128 sider.

Side: 1
49 NO - Instrukser for montering og bruk Instruksjonene i denne håndboken må følges nøye. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle uhell, skader eller brann på apparatet som skyldes at bruksanvisningen i denne håndboken ikke har blitt overholdt. Ventilatoren er ment for avtrekk av røyk og damp fra matlaging og er kun til husholdningsbruk. Ventilatorhetten kan se annerledes ut enn det som vises på tegningene i denne håndboken. Bruksanvisningen, vedlikehold og installasjon forblir allikevel de samme. ! Det er viktig å oppbevare denne håndboken for å kunne konsultere den i ethvert øyeblikk. Ved salg, overdragelse eller flytting av produktet, må man forsikre seg om at den følger med. ! Les bruksanvisningen nøye: den inneholder viktige informasjoner om installasjon, bruk og sikkerhet. ! Ikke utfør elektriske eller mekaniske endringer på produktet eller på avtrekksrørene. ! Før man fortsetter med installasjon av apparatet, skal man undersøke at ingen komponenter er skadet. Hvis det skulle være skade på komponentene, skal man ta kontakt med forhandleren og ikke fortsette med installasjonen. MERK: De delene som er merket med symbolet “(*)” er ekstrautstyr som kun leveres med noen modeller, eller er deler som ikke leveres, men må anskaffes separat. Advarsel Merk! Ikke koble apparatet til strømnettet før installasjonen er helt fullført. Før rengjøring eller vedlikehold av apparatet må ventilatoren kobles fra strømnettet ved å trekke ut støpselet eller skru ut sikringen i husets sikringsskap. Ved alle installasjonsprosedyrer og alt vedlikehold av ventilatoren må man bruke arbeidshansker Ventilatoren er ikke egnet til å brukes av barn eller personer med nedsatte fysiske, mentale eller sensoriske funksjoner, eller med manglende erfaring og kjennskap, med mindre disse ikke blir overvåket eller gitt instruksjoner om bruk av apparatet av en person som står ansvarlig for deres sikkerhet. Barn må overvåkes for å kontrollere at de ikke leker med apparatet. Ventilatoren må aldri brukes uten at gitteret er korrekt montert! Ventilatoren må ALDRI brukes som anleggsflate, med mindre det er uttrykkelig angitt. Rommet må være godt ventilert når ventilatoren brukes samtidig med andre apparater som bruker gassforbrenning eller andre brennstoffer. Luften som suges opp må ikke føres ut i en avtrekkskanal for røyk som produseres av apparater som bruker gassforbrenning eller andre brennstoffer. Det er strengt forbudt å lage mat på åpen ild under ventilatorhetten. Bruk av åpen ild skader filtrene og kan fremkalle brann, derfor må det absolutt unngås. Steking må foregå under kontroll for å unngå at den overopphetede oljen tar fyr. De berørbare delene kan bli meget varme når de brukes sammen med kokeapparater. Når det gjelder de tekniske sikkerhetsforanstaltningene som må anvendes for røykutløp, må man forholde seg strengt til gjeldende lokale regelverk. Ventilatoren må rengjøres ofte både innvendig og utvendig (MINST EN GANG I MÅNEDEN; uansett må man følge instruksjonene som er uttrykkelig angitt i vedlikeholdsanvisningene i denne håndboken). Hvis man ikke overholder normene for rengjøring av ventilatoren og utskiftning og rengjøring av filtrene, vil dette medføre risiko for brann. Ventilatoren må alltid ha korrekt monterte lyspærer, både under bruk og i stand by, for å unngå risikoen for elektrisk støt. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle uhell, skader eller brann på apparatet som skyldes at bruksanvisningen i denne håndboken ikke har blitt overholdt. Dette apparatet er merket i konformitet med EU-direktivet 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Ved å forsikre seg om at dette produktet kasseres forskriftsmessig, bidrar brukeren med å forebygge mulige negative miljø- og helsekonsekvenser. Symbolet på produktet eller på papirer som følger med viser at dette produktet ikke må behandles som vanlig husholdningsavfall, men må leveres til et egnet gjenvinningssenter for elektrisk og elektronisk avfall. Produktet må kasseres i henhold til lokale normer for kassering av avfall. For videre informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av dette produktet kan du kontakte egnet lokalt kontor, renovasjonskontoret for husholdningsavfall eller butikken hvor du kjøpte produktet. Apparatet er utformet, testet og produsert i henhold til: • Sikkerhet: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233. • Kapasitet: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301. • Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC): EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3. Forslag til riktig bruk for å redusere miljøpåvirkning: Skru PÅ ventilatorhetten på minimum hastighet når du starter matlagingen og lå den holdes i gang i noen minutter etter at matlagingen er ferdig. Øk hastigheten kun ved store mengder røyk og damp og bruk boost-hastighet(er) kun i ekstreme situasjoner. Skift ut kullfilter når det er nødvendig for å opprettholde optimal effektivitet for odørreduksjon. Rengjør fettfilter når det er nødvendig for å opprettholde optimal effektivitet for fettfilter. Bruk maksimum diameter på kanalsystemet som er angitt i denne bruksanvisningen for å optimalisere effektivitet og minimere støy.
Side: 2
50 Bruksmåte Ventilatorhetten er laget for å brukes med direkte avtrekk der avtrekksluften føres ut i friluft, eller med resirkulering av avtrekksluften. Direkte avtrekk Ventilatorhetten er utstyrt med en øvre luftutgang B for å føre avtrekksluften ut i friluft (avtrekksrør og festebånd er ikke medlevert). Koble ventilatoren til rør og avtrekksåpning i veggen med en diameter tilsvarende luftuttaket (koblingsflensen). Bruk av rør og avtrekksåpning på veggen med en mindre diameter, vil medføre en minsking i avtrekksytelsene og en drastisk økning av støyen. Ethvert ansvar gjeldende dette fraskrives derfor. Merk! Dersom ventilatorhetten er utstyrt med kullfilter må dette fjernes. Resirkulering av luften Når man ikke har mulighet til å føre røyk og damper fra matlaging ut i friluft, kan man bruke ventilatorhetten med resirkulering av luften ved å montere et aktivt kullfilter og deflektoren F på støttebøylen G. Slik vil røyk og damper resirkuleres gjennom den øvre risten H ved hjelp av et avtrekksrør som er koblet til den øvre luftutgangen B og koblingsringen som er montert på deflektoren F (avtrekksrør og festebånd er ikke medlevert). Merk! Dersom ventilatorhetten ikke er utstyrt med kullfilter, må dette bestilles og monteres før bruk. Modellene uten sugemotor fungerer kun med direkte avtrekk og må kobles til en eksentrisk sugeenhet (ikke medlevert). Instruksjonene for tilkobling leveres sammen med den eksentriske sugeenheten. Installasjon Minimumsavstanden mellom koketoppen og undersiden av kjøkkenventilatoren må ikke være på mindre enn 50cm når det gjelder elektriske kokeplater og 65cm når det gjelder gassbluss og kombinerte koketopper. Dersom bruksanvisningen for et gasskokeapparat opererer med en større avstand, må denne overholdes. Elektrisk tilslutning Nettspenningen må være i samsvar med den elektriske spenningen som angis på typeskiltet inne i ventilatoren. Hvis det følger med støpsel, kobles ventilatoren til en lett tilgjengelig stikkontakt som er godkjent i henhold til gjeldende normer. Stikkontakten må være lett tilgjengelig også etter installasjonen. Hvis det ikke følger med støpsel (direkte kobling til strømnettet), eller stikkontakten selv etter installasjonen ikke er lett tilgjengelig, må man sette på en godkjent topolet bryter som garanterer fullstendig frakobling fra strømnettet i situasjonene som oppstår i kategorien overspenning III, i henhold til installasjonsreglene. Merk! Før man kobler ventilatorens strømkrets til strømnettet og fastslår at alt fungerer korrekt, må man alltid kontrollere at strømledningen er korrekt montert. Montering Ventilatorhetten leveres i to versjoner: veggmodell og takmodell (Isola). Før installasjonen: • Kontroller at produktet har passe størrelse i forhold til plassen du har valgt å installere det på. • Ta vekk det aktive kullfilteret/de aktive kullfiltrene dersom ventilatoren er utstyrt med dette/disse. (se også tilhørende paragraf). Dette/disse gjenmonteres bare om man vil bruke ventilatoren med resirkulering av luften. • Kontroller at det ikke ligger igjen tilbehørsutstyr (f.eks. poser med skruer, garantipapir, o.s.v.) inne i ventilatorhetten etter transporten. Ta det i så fall ut og ta vare på det. • Dersom det er mulig, er det best å demontere og ta vekk møblene under og rundt ventilatorhettens installasjonsområde for å ha bedre tilgjengelighet til taket/veggen hvor ventilatorhetten skal installeres. Ellers må man så langt det er mulig beskytte møblene rundt og alle delene som berøres av installasjonen. Velg en flat overflate og dekk den med en beskyttelse som du kan sette ventilatorhetten og tilbehørsutstyret på. • Kontroller dessuten at det er en tilgjengelig stikkontakt i nærheten av ventilatorhettens installasjonsområde (tilgjengelig også etter at ventilatorhetten er montert) og at det er mulig å koble seg til en innretning for røykavtrekk som går ut i friluft (kun for Sugefunksjon). • Gjør alle nødvendige murarbeider (f.eks.: installasjon av en stikkontakt og/eller boring av hull for avtrekksrør). Ventilatorhetten er utstyrt med festeplugger som passer til de fleste vegger/tak. Allikevel er det nødvendig å la en kvalifisert tekniker kontrollere for å forsikre deg om at disse materialene egner seg til din vegg/ditt tak. Veggen/taket må være sterkt nok til å tåle ventilatorhettens vekt. Installasjon av takmodellen (Isola) Fig. 5-6-7 1. Reguler omfanget på ventilatorhettens støttestruktur, da ventilatorhettens endelige høyde kommer an på denne reguleringen. Merk: I noen tilfeller er den øvre seksjonen av rammen festet til den nedre seksjonen med 1 eller flere skruer. Dette må man eventuelt kontrollere, og i så tilfelle fjerne dem midlertidig for å muliggjøre reguleringen av støttestrukturen. 2. Fest strukturens to seksjoner med totalt 16 skruer (4 for hvert hjørne). Hvis støttestrukturens omfang er større enn minsteomfanget, må man sette 1 eller 2 støttebøyler (etter hva som er medlevert) på den øverste seksjonen for å forsterke denne. Merk: Av transportgrunner kan én bøyle være midlertidig festet til rammen med 2 skruer. Denne må man eventuelt flytte til ønsket posisjon, eller feste den ordentlig med 6 ekstra skruer der den er. Gå frem som følger: a. Bøy festebøylene litt ut slik at du kan sette dem på strukturens ytterside.
Side: 3
51 b. Sett støttebøylen rett over festepunktet til strukturens to seksjoner og fest dem med totalt 8 skruer (2 for hvert hjørne). Hvis det er medlevert enda en støttebøyle, kan man feste den på punktet midt mellom den første støttebøylen og rammens øverste side; fest med 8 skruer (2 for hvert hjørne). Merk: når du setter på plass og fester støttebøylen/støttebøylene, må du kontrollere at disse ikke hindrer et problemfritt feste av avtrekksrøret (sugefunksjon) eller av deflektoren (filtrerende funksjon). 3. Hekt ventilatorhetten på rammen og kontroller at den er hektet ordentlig på. For å hekte ventilatorhetten på rammen, må man skru hardt til de 16 skruene (4 for hvert hjørne). 4. Sett hullskjemaet i taket loddrett over kokeplatene (skjemaets midtpunkt må befinne seg over kokeplatenes midtpunkt, og sidene må være parallelle med kokeplatenes sider-skjemaets side med skriften FRONT tilsvarer siden med kontrollpanelet). Gjør klart for elektrisk tilslutning. 5. Bor hull som angitt (6 hull for 6 veggplugger- 4 plugger for hvert hekte), skru til 4 skruer i de ytre hullene og la det være et opprom på circa 1 cm mellom skruehodet og taket. 6. Hekt rammen til taket på de 4 skruene (se operasjon 4). 7. Skru de 4 skruene hardt til. 8. Sett inn enda 2 skruer i de frie hullene for sikkerhetsfestene og skru dem hardt til. 9. Sett inn et avtrekksrør på innersiden av rammen og koble det til motorhusets koblingsring (avtrekksrør og festebånd er ikke medlevert). Avtrekksrøret må være langt nok til å nå utendørs (sugefunksjon) eller deflektoren F (filtrerende funksjon). 10. Kun for filtrerende funksjon: monter deflektoren F på rammen og fest den med 4 skruer til den dertil bestemte støttebøylen, koble til slutt avtrekksrøret til koblingsringen på deflektoren. 11. Utfør elektrisk tilslutning. Man må imidlertid ikke koble til strømmen før ferdig utført installasjon. 12. Sett mutterne som er utstyrt med festekroker inn i de øvre og nedre skorsteinseksjonene på linje med de rektangulære hullene, totalt skal det monteres 14 muttere. 13. Sett sammen de to øvre seksjonene på skorsteinen så de dekker rammen, slik at den ene av de to åpningene på seksjonene stiller seg på samme side som betjeningspanelet, og den andre på motsatt side. Skru de to seksjonene sammen med 8 skruer (4 for hver side- se også kartet for sammensetning av de to seksjonene). 14. Fest hele den øverste skorsteinen til rammen med to skruer (en for hver side), nær taket. 15. Sett sammen de to nedre seksjonene på skorsteinen så de dekker rammen, bruk 6 skruer (3 for hver side, se også kartet for sammensetning av de to seksjonene). 16. Sett den nedre seksjonen på skorsteinen på det dertil bestemte stedet så den fullt dekker motorhuset og klemesken, og fest med to skruer fra ventilatorhettens innerside. 17. Sett på 2 merker (medlevert) som dekker festepunktene til seksjonene på den nedre skorsteinen (MERK! MERKENE TIL DEN NEDRE SKORSTEINEN ER LETT GJENKJENNELIGE FORDI DE ER TRANGERE OG IKKE SÅ DYPE). De bredere og dypere merkene skal brukes til den øvre skorsteinen, disse skjæres ut etter mål. 18. Koble til strømmen igjen på den elektriske tavlen og kontroller at ventilatorhetten fungerer korrekt. Installasjon av veggmodellen Når dampskjermen leveres umontert, skal den festes som på figur a,b. El-boksen skal festes som på figur c,d,e. Fig. 9 1. Tegn en linje på veggen som går helt opp til taket, som tilsvarer midtlinjen; dette vil letteregjøre installasjonen. 2. Sett hullskjemaet på veggen: den vertikale midtlinjen på hullskjemaet må flukte med midtlinjen som er tegnet på veggen. Dessuten må den nederste kanten på hullskjemaet flukte med den nederste kanten på ventilatorhetten. 3. Bor hull som anvist på sjablonen, sett inn veggpluggene og skru i 2 skruer i de øverste hullene. La det være et opprom på circa 1 cm mellom skruehodet og veggen. Merk: Bor alltid alle hullene som er anvist på sjablonen: de 2 øverste er nødvendige for å hekte på ventilatorhetten, mens de nederste hullene (vanligvis ett hull på midten eller flere hull på sidene) er sikkerhetsfester. 4. Sett støttebøylen for skorsteinene „G“ mot veggen helt oppunder taket, og bruk denne som hullskjema (det lille utgravde hullet på støtten, hvis det er et slikt, skal flukte med linjen som ble tegnet opp på veggen først). Merk av 2 hull med blyant, bor hullene og sett inn de 2 pluggene. 5. Fest støttebøylen for skorsteinene til veggen med 2 skruer. 6. Hekt ventilatorhetten på de 2 øverste skruene (se installasjonsfase 3). 7. Sett inn skruen/skruene (med spennskive/-skiver!) i det nederste/de nederste hullet/hullene for definitivt feste. (OBLIGATORISK!!) Deretter, etter å ha kontrollert at ventilatorhetten ikke er montert skjevt, SKRU HARDT TIL ALLE SKRUENE, både de nederste og de øverste. Merk: de nederste festepunktene er synlige når man tar vekk fettfiltrene, og de befinner seg på sidene og/eller på midten av ventilatorhetten (festepunktet på midten ser man etter å ha fjernet dekselet til karbonfilteret, hvis det er et slikt). For å øke ventilatorhettens stabilitet anbefales det i alle tilfeller å utnytte sidehullene, når disse finnes. 8. Koble til et avtrekksrør for røyk (rør og festebånd medleveres ikke og må kjøpes) til koblingsringen som sitter over sugemotoren. Den andre enden av røret må kobles til en anordning som fører røyken ut i friluft hvis man bruker
Side: 4
52 ventilatorhetten i sugefunksjon. Dersom man vil bruke ventilatorhetten i filtrerende funksjon, må man feste deflektoren F til støttebøylen for skorsteinene G, og koble den andre enden av røret til koblingsringen på deflektoren F. 9. Utfør elektrisk tilslutning. 10. Sett på skorsteinene og fest dem med 2 skruer (10a) til støttebøylen for skorsteinene „G“ (10b). 11. Skyv den nedre delen av skorsteinen inn slik at den dekker sugeviften nøyaktig, og sett den inn på den bestemte plassen over ventilatorhetten. Gjenmonter dekselet til karbonfilteret og fettfilteret/-filtrene, og kontroller at ventilatorhetten fungerer perfekt. Beskrivelse av ventilatorhetten Fig. 1 1. Kontrollpanel 2. Fettfilter 3. Frakoblingsgrep for fettfilteret 4. Halogen lyspære 5. Dampskjerm 6. Teleskopskorstein 7. Luftutgang (kun for bruk med resirkulering av luften) Funksjon Bruk største hastighet ved høy dampkonsentrasjon på kjøkkenet. Vi anbefaler å slå på viften 5 minutter før du begynner å lage mat, og la den fortsette å virke i enda cirka 15 minutter etter du er ferdig med matlagingen. Modell med betjeningsboks med 4 taster a. Lysbryter ON/OFF. b. Bryter OFF/hastighet 1 c. Hastighetsvelger 2 d. Hastighetsvelger 3 Modell med betjeningsboks med 5 taster a. Lysbryter ON/OFF b. Motorbryter OFF c. Hastighetsvelger 1 (hvis det er lite damp og røyk) d. Hastighetsvelger 2 (hvis det er middels mye damp og røyk) e. Hastighetsvelger 3 (hvis det er mye damp og røyk) Vedlikehold Advarsel! Før enhver form for rengjøring eller vedlikehold må ventilatorhetten frakobles strømnettet ved å dra ut ledningen eller slå av husets hovedstrømbryter. Rengjøring Ventilatoren må rengjøres jevnlig, både innvendig og utvendig (minst så ofte som man utfører vedlikehold av fettfiltrene). Til rengjøring benyttes en klut fuktet med et nøytralt rengjøringsmiddel. Unngå bruk av slipende eller etsende produkter. Advarsel: Hvis ikke reglene for rengjøring og utskifting av filtrene følges, kan det føre til brann. Det er derfor meget viktig å følge denne bruksanvisningen nøye. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader på motoren, brann som skyldes manglende vedlikehold eller andre skader som skyldes at instruksene over ikke er blitt fulgt. Fettfilteret Fanger kokefettpartikler. Fettfilteret må rengjøres en gang i måneden uten bruk av aggressive rengjøringsmidler, for hånd eller i oppvaskmaskin ved lav temperatur og med kort syklus. Ved vask i oppvaskmaskin kan fettfilteret i metall miste fargen, men dets filterkarakteristikker endres absolutt ikke. For å demontere fettfilteret må man dra i fjærhåndtaket. Fig. 2 Kullfilter (kun med resirkulering av luften) Fig. 3 Holder tilbake ubehagelige lukter fra matlaging. Karbonfilteret kan vaskes annenhver måned i varmt vann og med egnede rengjøringsmidler, eller i oppvaskmaskin ved 65°C (hvis man vasker det i oppvaskmaskin må det vaskes med full syklus uten annen oppvask i maskinen). Ta vekk overflødig vann uten å ødelegge filteret, ta deretter ut ”madrassen” inne i plastikkdekselet og sett den i stekeovnen ved 100°C i 10 minutter for å tørke den ordentlig. Skift ut ”madrassen” hvert 3. år og ellers hver gang stoffet er skadet. Ta vekk filterdekselet ved å vri kulehåndtakene (g) som fester det til ventilatorhetten 90° rundt. Sett ”karbon-madrassen” (i) inn i dekselet (h) og gjenmonter alt der det var (j). Det er mulig å bruke et tradisjonelt karbonfilter, som verken er vaskbart eller regenerativt, som må skiftes ut hver 3.-4. måned. ”Madrassen” med dekselet sitter sammen, derfor skal det eventuelle dekselet som leveres med ventilatorhetten ikke brukes. Ved bruk settes filteret inn i filterhuset og festes med de dertil bestemte innretningene. Utskifting av lyspærer Koble ventilatoren fra strømnettet. Merk! Forsikre deg om at lyspæren er kald før du tar i den. Skift ut den utbrente lyspæren med en av samme type, som
Side: 5
53 spesifisert på typeskiltet eller i nærheten av selve lyspæren på kjøkkenhetten. Fig. 4 1. Dra ut beskyttelsesdekselet ved å presse med en liten skrutrekker eller lignende redskap. 2. Skift ut den ødelagte lyspæren. Bruk bare halogene lyspærer på maks 12V -20W - G4, og pass på å ikke røre dem med hendene. 3. Lukk beskyttelsesdekselet igjen (fjærfeste). Dersom belysningen ikke skulle virke, kontroller at lyspærene er satt korrekt på plass før du henvender deg til teknisk assistanse.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Turbo air Lipari IX/LX/A men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Turbo air Lipari IX/LX/A. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Lipari IX/LX/A Turbo air så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Turbo air Lipari IX/LX/A

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for Turbo air Lipari IX/LX/A under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Turbo air
  • Produkt: Eksoshetter
  • Model/navn: Lipari IX/LX/A
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Polsk, Russisk, Finsk, Rumensk, Slovakisk, Ungarsk, Slovensk, Kroatisk, Ukrainsk, Arabisk, Latvisk, Litauen, Estisk, Makedonsk