Xpress 970 manual
Thule Xpress 970manual

Manual for Thule Xpress 970 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 20 sider.

PDF 20 1.1mb
Thule Xpress 970manual
Forige side

Vis en manual for Thule Xpress 970 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

MANUALSCAT | NO

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Thule Xpress 970 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Thule Xpress 970. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Xpress 970 Thule så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Thule Xpress 970

Side: 1
11 501-7722-04 anpassas till en för omständigheterna och lasten säker nivå, dock aldrig högre än 120 km/h. Varn- ing! Kör sakta vid farthinder, max hastighet 10 km/h. Terrängkörning är inte tillåten. – Tandemcyklar får inte transporteras. – Thule fritar sig ansvar för skador på person och/ eller egendom samt förmögenhetsskador till följd där av, förorsakade av felaktig montering eller användning. – Modifieringar av produkten får ej göras. DK Vigtige anvisninger – Cykelholderen er beregnet til transport af maksi- malt to cykler (maks. 30 kg). – Kontrollér anhængertrækkets maksimale lastka- pacitet (kugletryk) i bilens instruktionsbog. Hvis der i bilens instruktionsbog er angivet en lavere vægt end den maksimale lastkapacitet, der er angivet på cykelholderen, er det den laveste vægtgrænse, der gælder. Maks. lastkapacitet = cykelholderens vægt + cyklernes vægt. – Hvis bilen er udstyret med automatisk åbning af bagklap, skal denne funktion deaktiveres, så bag- klappen skal åbnes med håndkraft, når cykelhol- deren er monteret. – Undgå at placere cyklerne på en sådan måde, at hjulene hænger ned foran udstødningsrøret eller på anden måde kommer i kontakt med varm udstødningsgas. – Bilens fører er eneansvarlig for at sikre, at RMS-sy- stemet er i fejlfri stand og fastgjort korrekt. – Bilens fører er ansvarlig for at overholde de loka- le/regionale love og bestemmelser. – Cykelholderen og cyklerne dækker bilens baglyg- ter og nummerplade, og der skal derfor monteres en lygtebom. – Der må ikke være løse dele på cyklerne under transport. – Kontrollér, at remme og andre fastgørelsesanord- ninger er monteret korrekt, og spænd dem om nødvendigt igen. – Bilens totallængde øges, når cykelholderen mon- teres, og cyklerne kan øge bilens totalbredde og -højde. Vær særligt påpasselig, når der bakkes. – Udskift omgående eventuelle beskadigede eller slidte dele. – Cykelholderen skal altid være låst under transport. – Bilens køreegenskaber kan ændre sig, når cykel- holderen (med cykler) er monteret, især i sving og ved bremsemanøvrer. De gældende hastig- hedsbegrænsninger og øvrige færdselsregler skal altid overholdes. Hastigheden skal altid tilpasses efter lasten og de aktuelle vej- og trafikforhold, og den må aldrig komme over 120 km/t. Advarsel! Kør langsomt over fartbump (maks. hastighed = 10 km/t). Terrænkørsel er ikke tilladt. – Cykelholderen må ikke anvendes til transport af tandemer. – Thule fraskriver sig ethvert erstatningsansvar vedrørende person- og/eller tingsskade samt eventuel følgeskade på ejendom som følge af forkert montering og/eller brug. – Produktet må ikke modificeres. NO Viktige instruksjoner – Sykkelholderen er beregnet for maks. 2 sykler (maks. 30 kg). – Sjekk belastningen (kulebelastningen) for slepe- kroken i bilens brukerhåndbok. Hvis bilens bruker- håndbok angir en lavere vekt enn den maksimale belastningen på sykkelholderen, er det den laveste vekten som gjelder. Maks. belastning = sykkelhol- derens vekt + syklenes vekt. – Hvis bilen er utstyrt med automatisk åpning av bagasjeromsluke/-dør, må denne funksjonen være deaktivert og bagasjerommet åpnes manuelt når sykkelholderen er montert. – Plasser ikke syklene slik at hjulene henger foran eksosrøret eller på annen måte kommer i kontakt med varm eksos. – Sjåføren har ansvaret for å sikre at RMS-systemet er i feilfri stand og at det sitter som det skal. – Føreren har ansvaret for å følge lokale/regionale lover og forskrifter. – Fordi sykkelholderen og syklene stenger for bilens baklys og nummerskilt, bør det monteres en skilt- plateholder med baklys. – Det må ikke være løse gjenstander på syklene under transport. – Kontroller at stroppene og festene sitter som de skal, og etterstram ved behov. – Bilens totale lengde øker når sykkelholderen er montert. Selve syklene kan øke bilens totale bred- de og høyde. Vær spesielt forsiktig når du skal rygge. – Ødelagte eller slitte deler må skiftes ut umiddel- bart. – Sykkelholderen skal alltid være låst under trans- port. – Bilens kjøreegenskaper kan endre seg når sykkel- holderen er montert og lastet, spesielt i svinger og under oppbremsing. Gjeldende fartsgrenser og trafikkregler skal alltid følges. Farten bør alltid tilpasses med god sikkerhetsmargin med tanke på vei- og trafikkforholdene og lasten du har med, men den må ikke under noen omstendighet overskride 120 km/t. Advarsel! Kjør sakte over fartshumper, maks. fart 10 km/t. Offroad-kjøring er ikke tillatt. – Tandemsykler er ikke tillatt å ta med. – Thule er fritatt for alt ansvar som angår person- skader og/eller eiendomsskader og eventuelle materielle følgeskader som skyldes uriktig monte- ring og/eller bruk. – Produktet må ikke modifiseres. FI Tärkeitä ohjeita – Pyöräteline on tarkoitettu korkeintaan 2 pyörän kuljetukseen (noin 30 kg). – Tarkista vetokoukkusi (painekuulan) kuormitus autokäsikirjasta. Jos käsikirjassa mainittu paino- lukema on pienempi kuin pyörätelineen maksimi- kuormitus, noudatetaan pienempää painoluke- maa. Maksimikuormitus = pyörätelineen paino + pyörät. – Jos autossa on takaluukun automaattinen avaus- mekanismi, se on kytkettävä irti tai luukku avat- tava käsin, jos siihen on kiinnitettynä pyöräteline. – Älä sijoita polkupyöriä siten, että niiden pyörät riippuvat pakoputken takana tai kuumien pa- kokaasujen tiellä. – Ajoneuvon kuljettaja on yksin vastuussa siitä, että RMS-järjestelmä on viattomassa kunnossa ja hyvin kiinnitetty. – Ajoneuvon kuljettaja on vastuussa siitä, että asiaankuuluvia paikallisia/alueellisia määräyksiä ja lakeja noudatetaan. – Koska polkupyöräteline ja polkupyörät peittävät takavalot ja rekisterikilven, on käytettävä erillistä valosarjaa. – Älä jätä polkupyöriin mitään irtotavaraa kuljetuk- sen ajaksi.
Merke:
Thule
Produkt:
sykkelbud
Model/navn:
Xpress 970
Filtype:
PDF
Tilgjengelige språk:
Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Norsk, Finsk, Rumensk, Tyrkisk, Slovakisk, Gresk, Ungarsk, Slovensk, Kinesisk, Kroatisk, Ukrainsk, Arabisk, Bulgarian, Latvisk, Litauen, Hebraisk, Korean