Thule Xpress 970 manual

Vis en manual for Thule Xpress 970 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Thule
  • Produkt: Sykkelbud
  • Model/navn: Xpress 970
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Slovakisk, Gresk, Slovensk, Kinesisk, Ukrainsk, Arabisk, Polsk, Russisk, Norsk, Finsk, Rumensk, Tyrkisk, Ungarsk, Kroatisk

Innholdsfortegnelse

Side: 10
11
501-7722-04
anpassas till en för omständigheterna och lasten
säker nivå, dock aldrig högre än 120 km/h. Varn-
ing! Kör sakta vid farthinder, max hastighet 10
km/h. Terrängkörning är inte tillåten.
–	 Tandemcyklar får inte transporteras.
–	 Thule fritar sig ansvar för skador på person och/
eller egendom samt förmögenhetsskador till följd
där av, förorsakade av felaktig montering eller
användning.
–	 Modifieringar av produkten får ej göras.
DK	 Vigtige anvisninger
–	 Cykelholderen er beregnet til transport af maksi-
malt to cykler (maks. 30 kg).
–	 Kontrollér anhængertrækkets maksimale lastka-
pacitet (kugletryk) i bilens instruktionsbog. Hvis
der i bilens instruktionsbog er angivet en lavere
vægt end den maksimale lastkapacitet, der er
angivet på cykelholderen, er det den laveste
vægtgrænse, der gælder. Maks. lastkapacitet =
cykelholderens vægt + cyklernes vægt.
–	 Hvis bilen er udstyret med automatisk åbning af
bagklap, skal denne funktion deaktiveres, så bag-
klappen skal åbnes med håndkraft, når cykelhol-
deren er monteret.
–	 Undgå at placere cyklerne på en sådan måde,
at hjulene hænger ned foran udstødningsrøret
eller på anden måde kommer i kontakt med varm
udstødningsgas.
–	 Bilens fører er eneansvarlig for at sikre, at RMS-sy-
stemet er i fejlfri stand og fastgjort korrekt.
–	 Bilens fører er ansvarlig for at overholde de loka-
le/regionale love og bestemmelser.
–	 Cykelholderen og cyklerne dækker bilens baglyg-
ter og nummerplade, og der skal derfor monteres
en lygtebom.
–	 Der må ikke være løse dele på cyklerne under
transport.
–	 Kontrollér, at remme og andre fastgørelsesanord-
ninger er monteret korrekt, og spænd dem om
nødvendigt igen.
–	 Bilens totallængde øges, når cykelholderen mon-
teres, og cyklerne kan øge bilens totalbredde og
-højde. Vær særligt påpasselig, når der bakkes.
–	 Udskift omgående eventuelle beskadigede eller
slidte dele.
–	 Cykelholderen skal altid være låst under transport.
–	 Bilens køreegenskaber kan ændre sig, når cykel-
holderen (med cykler) er monteret, især i sving
og ved bremsemanøvrer. De gældende hastig-
hedsbegrænsninger og øvrige færdselsregler skal
altid overholdes. Hastigheden skal altid tilpasses
efter lasten og de aktuelle vej- og trafikforhold,
og den må aldrig komme over 120 km/t. Advarsel!
Kør langsomt over fartbump (maks. hastighed =
10 km/t). Terrænkørsel er ikke tilladt.
–	 Cykelholderen må ikke anvendes til transport af
tandemer.
–	 Thule fraskriver sig ethvert erstatningsansvar
vedrørende person- og/eller tingsskade samt
eventuel følgeskade på ejendom som følge af
forkert montering og/eller brug.
–	 Produktet må ikke modificeres.
NO	 Viktige instruksjoner
–	 Sykkelholderen er beregnet for maks. 2 sykler
(maks. 30 kg).
–	 Sjekk belastningen (kulebelastningen) for slepe-
kroken i bilens brukerhåndbok. Hvis bilens bruker-
håndbok angir en lavere vekt enn den maksimale
belastningen på sykkelholderen, er det den laveste
vekten som gjelder. Maks. belastning = sykkelhol-
derens vekt + syklenes vekt.
–	 Hvis bilen er utstyrt med automatisk åpning av
bagasjeromsluke/-dør, må denne funksjonen være
deaktivert og bagasjerommet åpnes manuelt når
sykkelholderen er montert.
–	 Plasser ikke syklene slik at hjulene henger foran
eksosrøret eller på annen måte kommer i kontakt
med varm eksos.
–	 Sjåføren har ansvaret for å sikre at RMS-systemet
er i feilfri stand og at det sitter som det skal.
–	 Føreren har ansvaret for å følge lokale/regionale
lover og forskrifter.
–	 Fordi sykkelholderen og syklene stenger for bilens
baklys og nummerskilt, bør det monteres en skilt-
plateholder med baklys.
–	 Det må ikke være løse gjenstander på syklene
under transport.
–	 Kontroller at stroppene og festene sitter som de
skal, og etterstram ved behov.
–	 Bilens totale lengde øker når sykkelholderen er
montert. Selve syklene kan øke bilens totale bred-
de og høyde. Vær spesielt forsiktig når du skal
rygge.
–	 Ødelagte eller slitte deler må skiftes ut umiddel-
bart.
–	 Sykkelholderen skal alltid være låst under trans-
port.
–	 Bilens kjøreegenskaper kan endre seg når sykkel-
holderen er montert og lastet, spesielt i svinger
og under oppbremsing. Gjeldende fartsgrenser
og trafikkregler skal alltid følges. Farten bør alltid
tilpasses med god sikkerhetsmargin med tanke
på vei- og trafikkforholdene og lasten du har
med, men den må ikke under noen omstendighet
overskride 120 km/t. Advarsel! Kjør sakte over
fartshumper, maks. fart 10 km/t. Offroad-kjøring
er ikke tillatt.
–	 Tandemsykler er ikke tillatt å ta med.
–	 Thule er fritatt for alt ansvar som angår person-
skader og/eller eiendomsskader og eventuelle
materielle følgeskader som skyldes uriktig monte-
ring og/eller bruk.
–	 Produktet må ikke modifiseres.
FI	 Tärkeitä ohjeita
–	 Pyöräteline on tarkoitettu korkeintaan 2 pyörän
kuljetukseen (noin 30 kg).
–	 Tarkista vetokoukkusi (painekuulan) kuormitus
autokäsikirjasta. Jos käsikirjassa mainittu paino-
lukema on pienempi kuin pyörätelineen maksimi-
kuormitus, noudatetaan pienempää painoluke-
maa. Maksimikuormitus = pyörätelineen paino +
pyörät.
–	 Jos autossa on takaluukun automaattinen avaus-
mekanismi, se on kytkettävä irti tai luukku avat-
tava käsin, jos siihen on kiinnitettynä pyöräteline.
–	 Älä sijoita polkupyöriä siten, että niiden pyörät
riippuvat pakoputken takana tai kuumien pa-
kokaasujen tiellä.
–	 Ajoneuvon kuljettaja on yksin vastuussa siitä, että
RMS-järjestelmä on viattomassa kunnossa ja hyvin
kiinnitetty.
–	 Ajoneuvon kuljettaja on vastuussa siitä, että
asiaankuuluvia paikallisia/alueellisia määräyksiä ja
lakeja noudatetaan.
–	 Koska polkupyöräteline ja polkupyörät peittävät
takavalot ja rekisterikilven, on käytettävä erillistä
valosarjaa.
–	 Älä jätä polkupyöriin mitään irtotavaraa kuljetuk-
sen ajaksi.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Thule Xpress 970 ennå.

Spør et spørsmål om Thule Xpress 970

Har du et spørsmål om Thule Xpress 970 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Thule Xpress 970. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Xpress 970 Thule så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.