Urban Glide

Thule Urban Glide manual

Urban Glide

Manual for Thule Urban Glide på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 64 sider.

Side: 1
51100942 - A 2 EN IMPORTANT - KEEP THESE INTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE. Your child’s safety may be affected if you do not follow these instructions. DE WICHTIG: BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF. Die Sicherheit Ihres Kindes kann beeinträchtigt werden, wenn Sie diese Anleitungen nicht befolgen. FR IMPORTANT - CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE FUTURE. Le non-respect de ces consignes peut compromettre la sécurité de votre enfant. NL BELANGRIJK – BEWAAR DEZE INSTRUCTIES ALS NASLAGWERK VOOR DE TOEKOMST. De veiligheid van uw kind komt in het geding als u deze instructies niet opvolgt. IT IMPORTANTE: CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER CONSULTAZIONI FUTURE. La sicurezza del bambino può essere compromessa se non si osservano queste istruzioni. ES IMPORTANTE: CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS EN UN FUTURO. Si no sigue estas instrucciones, puede poner en peligro la seguridad del niño. PT IMPORTANTE – GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES PARA REFERÊNCIA FUTURA. A segurança do seu filho poderá ser afetada se você não seguir estas instruções. SV VIKTIGT – SPARA INSTRUKTIONERNA FÖR FRAMTIDA BRUK. Om du inte följer instruktionerna kan det påverka säkerheten för barnet. DK VIGTIGT – GEM DENNE VEJLEDNING TIL FREMTIDIG REFERENCE. Du risikerer at udsætte dit barn for fare, hvis du ikke følger disse anvisninger. NO VIKTIG – TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE, DU KAN FÅ BRUK FOR DEM SENERE. Unnlatelse av å følge disse instruksjonene kan gå ut over barnets sikkerhet. FI TÄRKEÄÄ – PIDÄ NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET TALLESSA TULEVAA KÄYTTÖÄ VARTEN. Näiden käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen voi vaikuttaa lapsesi turvallisuuteen. PL WAŻNE — ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI. Nie stosując się do niniejszych zaleceń, narażasz dziecko na niebezpieczeństwo. CS DŮLEŽITÉ: TYTO POKYNY PEČLIVĚ ULOŽTE, ABYSTE SE K NIM MOHLI KDYKOLI VRÁTIT. Pokud se nebudete řídit těmito pokyny, vaše děti mohou přijít k úrazu. HU FONTOS: ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT, MERT KÉSŐBB MÉG SZÜKSÉGE LEHET RÁ. Ha nem tartja be az útmutató javaslatait, a gyereke veszélybe kerülhet. ZH 重要提示 - 请保留此说明以备未来参考。 如果不遵守这些说明,您孩子的安全可能会受到影响。 JA 重要 - 取扱説明書は、 今後も参照できるよう保管してく ださい。 以下の指示に従わない場合、 お子様の安全が脅かされる可能性が あります。 KO 중요 - 나중에 참고할 수 있도록 이 지침을 보관하십시오. 이 지침을 따르지 않으면 아이의 안전에 안 좋은 영향을 줄 수 있습니다.w
Side: 2
51100942 - A 51 tipper bagover, hvis sædet er lænet helt tilbage. • Produktet kan blive ustabilt, hvis der påsættes andre tasker end dem, der anbefales af produ- centen. • Undlad at anvende denne bar- nevogn omkring eller i nærheden af åben ild. Manglende forsig- tighed forårsager brande. NO ADVARSEL: 1 Maks. vekt for last i vognen er 4,5 kg. Maks. vekt for last i den bakre nettinglommen er 1,4 kg. Maks. vekt for last i sidenettin- glommen er 0,5 kg. 2 Kontroller at alle låsene er låst før du bruker vognen. 3 Før hver tur må du kontrollere at begge hjulene er låst på vognak- selen. 4 La aldri barnet være uten tilsyn i vognen. 5 Parkeringsbremsen må alltid være i bruk når du skal løfte barnet inn eller ut av vognen. 6 Dette setet er ikke egnet for barn under 6 måneder. For yngre barn må du bruke spedbarnstilbehør fra Thule. 7 Bruk alltid beskyttelsessystemet. 8 Kontroller at vognen eller seteenheten eller bilsetefestene er riktig festet før bruk. 9 Vær varsom når du slår denne barnevognen ut eller sammen for å unngå at fingrene blir klemt. Sørg for at barn ikke er i nærheten av bevegelige deler for å unngå skader. For å forhin- dre skader må du forvisse deg om at barn ikke er i nærheten når du slår barnevognen ut eller sammen. • Les og sett deg inn i hele brukerveiledningen før bruk. Unnlatelse av å følge produsen- tens instruksjoner kan medføre alvorlig personskade eller død for passasjeren/syklisten. • Ikke la barnet leke med dette produktet. • Dette produktet er ikke egnet for jogging eller skating. • Hvis du skal bruke produktet mens du løper, må du forvisse deg om at forhjulet er låst i jog- gemodus. • La aldri et barn være uten tilsyn i vognen. • Bruk alltid parkeringsbremsen når vognen står stille. • Du må ikke frakte ekstra barn eller bager i denne barnevognen. Barnevognen blir ustabil hvis den brukes til å frakte mer enn det produsenten anbefaler. • Utstyret må ikke brukes med barn som er tyngre enn vekt- grensene. • Den som bruker denne barnev- ognen, må kjenne til farene et barn kan bli utsatt for, for eksem- pel at vind kan ha en kjølende effekt i perioder med lav tem- peratur, eller at barnet kan bli rammet av varmeutmattelse i lange perioder med høy tem- peratur uten egnet ventilasjon

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Thule Urban Glide men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Thule Urban Glide. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Urban Glide Thule så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Thule Urban Glide

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for Thule Urban Glide under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Thule
  • Produkt: Barnevogner
  • Model/navn: Urban Glide
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Nederlandsk, Spansk, Kinesisk,