Urban Glide 2 Double

Thule Urban Glide 2 Double manual

Urban Glide 2 Double

Manual for Thule Urban Glide 2 Double på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 68 sider.

Side: 1
501-8322-01 2 EN IMPORTANT - KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE. Your child’s safety may be affected if you do not follow these instructions. DE WICHTIG: BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF. Die Sicherheit Ihres Kindes kann beeinträchtigt werden, wenn Sie diese Anleitungen nicht befolgen. FR IMPORTANT - CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE FUTURE. Le non-respect de ces consignes peut compromettre la sécurité de votre enfant. NL BELANGRIJK – BEWAAR DEZE INSTRUCTIES ALS NASLAGWERK VOOR DE TOEKOMST. De veiligheid van uw kind komt in het geding als u deze instructies niet opvolgt. IT IMPORTANTE: CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER CONSULTAZIONI FUTURE. La sicurezza del bambino può essere compromessa se non si osservano queste istruzioni. ES IMPORTANTE: CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS EN UN FUTURO. Si no sigue estas instrucciones, puede poner en peligro la seguridad del niño. PT IMPORTANTE – GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES PARA REFERÊNCIA FUTURA. A segurança do seu filho poderá ser afetada se você não seguir estas instruções. SV VIKTIGT – SPARA INSTRUKTIONERNA FÖR FRAMTIDA BRUK. Om du inte följer instruktionerna kan det påverka säkerheten för barnet. DK VIGTIGT – GEM DENNE VEJLEDNING TIL FREMTIDIG REFERENCE. Du risikerer at udsætte dit barn for fare, hvis du ikke følger disse anvisninger. NO VIKTIG – TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE, DU KAN FÅ BRUK FOR DEM SENERE. Unnlatelse av å følge disse instruksjonene kan gå ut over barnets sikkerhet. FI TÄRKEÄÄ – PIDÄ NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET TALLESSA TULEVAA KÄYTTÖÄ VARTEN. Näiden käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen voi vaikuttaa lapsesi turvallisuuteen. PL WAŻNE — ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI. Nie stosując się do niniejszych zaleceń, narażasz dziecko na niebezpieczeństwo. CS DŮLEŽITÉ: TYTO POKYNY PEČLIVĚ ULOŽTE, ABYSTE SE K NIM MOHLI KDYKOLI VRÁTIT. Pokud se nebudete řídit těmito pokyny, vaše děti mohou přijít k úrazu. HU FONTOS: ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT, MERT KÉSŐBB MÉG SZÜKSÉGE LEHET RÁ. Ha nem tartja be az útmutató javaslatait, a gyereke veszélybe kerülhet. ZH 重要提示 - 请保留此说明以备未来参考。 如果不遵守这些说明,您孩子的安全可能会受到影响。 JA 重要 - 取扱説明書は、 今後も参照できるよう保管してく ださい。 以下の指示に従わない場合、 お子様の安全が脅かされる可能性が あります。 KO 중요 - 나중에 참고할 수 있도록 이 지침을 보관하십시오. 이 지침을 따르지 않으면 아이의 안전에 안 좋은 영향을 줄 수 있습니다.w
Side: 2
501-8322-01 54 7 Bruk alltid beskyttelsessystemet. 8 Kontroller at vognen eller seteenheten eller bilsetefestene er riktig festet før bruk. 9 Du må høre et klikk når dette er indikert i brukerveiledningen. 10 Vær varsom når du slår denne barnevognen ut eller sammen for å unngå at fingrene blir klemt. Sørg for at barn ikke er i nærheten av bevegelige deler for å unngå skader. For å forhin- dre skader må du forvisse deg om at barn ikke er i nærheten når du slår barnevognen ut eller sammen. • Les og sett deg inn i hele brukerveiledningen før bruk. Unnlatelse av å følge produsen- tens instruksjoner kan medføre alvorlig personskade eller død for passasjeren/syklisten. • Ikke la barnet leke med dette produktet. • Dette produktet er ikke egnet for jogging eller skating. • FARE FOR FALL på grunn av velt. Når denne brukes til løping, må du sørge for at forhjulet er låst i joggemodus eller at god- kjent Thule joggesett er montert. • Bruk alltid parkeringsbremsen når vognen står stille. • Du må ikke frakte ekstra barn eller bager i denne barnevognen. Barnevognen blir ustabil hvis den brukes til å frakte mer enn det produsenten anbefaler. • Utstyret må ikke brukes med barn som er tyngre enn vektgrensene. • Den som bruker denne barnev- ognen, må kjenne til farene et barn kan bli utsatt for, for eksem- pel at vind kan ha en kjølende effekt i perioder med lav tem- peratur, eller at barnet kan bli rammet av varmeutmattelse i lange perioder med høy tem- peratur uten egnet ventilasjon eller hydrering. • Barnets kropp, klær, skolisser eller leker må ikke komme i kon- takt med bevegelige deler. • Et bilsete eller andre seter som ikke er godkjent av Thule, må ikke monteres på barnevognen. • Bruk kun produkter som er god- kjent av Thule Barnevognen blir ustabil hvis det brukes andre bager eller stativer. • Ikke bruk tilbehør som ikke er godkjent av Thule • Ikke bruk løsemidler til reng- jøring av barnevognen, kun vann og mild såpe. • Ikke gjør noen endringer på bar- nevognen. • Bruk alltid setebeltet, da dette kan forhindre alvorlig skade som skyldes at barnet faller eller sklir ut. • Bruk alltid sikkerhetsremmen til å feste rundt håndleddet. • Når setet er lagt helt ned i lig- gestilling, er det større fare for tipping bakover. • Produktet kan bli ustabilt hvis du bruker andre bager enn det som produsenten anbefaler. • Ikke bruk barnevognen i nærheten av åpen flamme eller ild. Uforsiktighet fører til brann.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Thule Urban Glide 2 Double men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Thule Urban Glide 2 Double. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Urban Glide 2 Double Thule så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Thule Urban Glide 2 Double

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for Thule Urban Glide 2 Double under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Thule
  • Produkt: Barnevogner
  • Model/navn: Urban Glide 2 Double
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Kinesisk, Japansk,