Thule Chariot Cross 1 manual

Vis en manual for Thule Chariot Cross 1 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Thule
  • Produkt: Barnevogn
  • Model/navn: Chariot Cross 1
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 1
51100481 - B
2
EN
IMPORTANT - KEEP THESE INTRUCTIONS FOR FUTURE
REFERENCE.
Your child’s safety may be affected if you do not follow
these instructions.
DE
WICHTIG: BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG ZUM
SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.
Die Sicherheit Ihres Kindes kann beeinträchtigt werden,
wenn Sie diese Anleitungen nicht befolgen.
FR
IMPORTANT - CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR
RÉFÉRENCE FUTURE.
Le non-respect de ces consignes peut compromettre
la sécurité de votre enfant.
NL
BELANGRIJK – BEWAAR DEZE INSTRUCTIES ALS
NASLAGWERK VOOR DE TOEKOMST.
De veiligheid van uw kind komt in het geding als u deze
instructies niet opvolgt.
IT
IMPORTANTE: CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER
CONSULTAZIONI FUTURE.
La sicurezza del bambino può essere compromessa
se non si osservano queste istruzioni.
ES
IMPORTANTE: CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA
CONSULTARLAS EN UN FUTURO.
Si no sigue estas instrucciones, puede poner en peligro
la seguridad del niño.
PT
IMPORTANTE – GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES PARA
REFERÊNCIA FUTURA.
A segurança do seu filho poderá ser afetada se você não
seguir estas instruções.
SV
VIKTIGT – SPARA INSTRUKTIONERNA FÖR FRAMTIDA
BRUK.
Om du inte följer instruktionerna kan det påverka
säkerheten för barnet.
DK
VIGTIGT – GEM DENNE VEJLEDNING TIL FREMTIDIG
REFERENCE.
Du risikerer at udsætte dit barn for fare, hvis du ikke
følger disse anvisninger.
NO
VIKTIG – TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE, DU KAN
FÅ BRUK FOR DEM SENERE.
Unnlatelse av å følge disse instruksjonene kan gå ut over
barnets sikkerhet.
FI
TÄRKEÄÄ – PIDÄ NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET TALLESSA
TULEVAA KÄYTTÖÄ VARTEN.
Näiden käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen voi
vaikuttaa lapsesi turvallisuuteen.
PL
WAŻNE — ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE DO
WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.
Nie stosując się do niniejszych zaleceń, narażasz dziecko
na niebezpieczeństwo.
CS
DŮLEŽITÉ: TYTO POKYNY PEČLIVĚ ULOŽTE, ABYSTE SE
K NIM MOHLI KDYKOLI VRÁTIT.
Pokud se nebudete řídit těmito pokyny, vaše děti mohou
přijít k úrazu.
HU
FONTOS: ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT, MERT
KÉSŐBB MÉG SZÜKSÉGE LEHET RÁ.
Ha nem tartja be az útmutató javaslatait, a gyereke
veszélybe kerülhet.
RU
ВАЖНО: СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ДЛЯ
ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
Если вы не будете следовать инструкциям,
изложенным в руководстве, безопасность вашего
ребенка может оказаться под угрозой.
ZH
重要提示 - 请保留此说明以备未来参考。
如果不遵守这些说明,您孩子的安全可能会受到影响。
JA
重要 - 取扱説明書は、
今後も参照できるよう保管してく
ださい。
以下の指示に従わない場合、
お子様の安全が脅かされる可能性が
あります。
Side: 70
51100481 - B 71
NO
ADVARSEL:
1	 Hvis du henger noe på styret,
går det ut over stabiliteten til
barnevognen.
2	 Ikke bruk barnevognen i trapper
eller rulletrapper.
3	 Du må ikke frakte ekstra barn
eller vesker i denne barnevog-
nen.
4	 La aldri barnet være uten tilsyn i
vognen.
5	 Når barnevognen slås opp eller
sammen, må du passe på å ikke
få fingrene i klem. For å unngå
skade må barnet ikke være i
nærheten når du slår opp eller
sammen dette produktet.
6	Barnets kropp, klær, skolisser
eller leker må ikke komme i kon-
takt med bevegelige deler.
7	Et bilsete eller andre seter
som ikke er godkjent av Thule
Canada Inc., må ikke monteres
på barnevognen.
8	 Maks. vekt for last i bagasjebæ-
reren er 4 kg.
Maks. vekt for last i den bakre
nettinglommen er 4 kg.
Maks. vekt for last i sidenet-
tinglommen er 0,5 kg.
9	
Parkeringsbremsen må alltid
være i bruk når du skal løfte bar-
net inn eller ut av vognen.
10	 Bruk alltid en hjelm som er i sam-
svar med lokale bestemmelser.
11	Du må aldri sykle om natten
uten egnet lys. Følg alle lokale
bestemmelser om bruk av lys.
12	 Vær spesielt aktsom når du bru-
ker vognen som sykkeltilhenger.
Ikke kjør fortere enn 25  km/t,
og brems ned til under 10 km/t
i skarpe svinger og på vanskelig
underlag.
13	 Belastningen på koblearmen må
ikke være mindre enn 0,1 kg og
ikke større enn 8 kg.
14	Husk alltid å feste den ekstra
sikkerhetsstroppen til koblingen.
Ikke bruk sykkelhengeren hvis
du av en eller annen grunn ikke
får festet den ekstra sikkerhets-
stroppen til koblingen rundt
sykkelrammen. Hvis du unnlater
å montere den ekstra sikkerhets-
stroppen til koblingen, risikerer
du at Thule-barnevognen løs-
ner fra sykkelen. Sykkelen bør
kontrolleres av en faglært syk-
kelreparatør før du kobler den til
tilhengeren.
15	 Barnevognen blir ustabil hvis den
brukes til å frakte mer enn det
produsenten anbefaler. Utstyret
må ikke brukes med barn som er
tyngre enn vektgrensene.
16	Kontroller at alle låsene er låst
før du bruker vognen.
17	 Før hver tur må du kontrollere at
begge hjulene er låst på vognak-
selen.
18	Denne hengeren er ikke egnet
for barn under seks måneder
med mindre du bruker godkjent
babytilbehør fra Thule.
a.	
Barna må være minst seks
måneder gamle og kunne
sitte oppreist selv.
b.	
Ved sykling må barnet må
være gammelt nok til å kunne
ha på seg hjelm og å sitte
oppreist uten tilsyn. Rådfør
deg med en barnelege hvis
barnet er under ett år.
19	Bruk alltid setebeltet, da dette
Side: 71
51100481 - B
72
kan forhindre alvorlig skade som
skyldes at barnet faller eller sklir
ut.
20	
Når barnevognen brukes med
kun ett barn, skal barnet plasse-
res på høyre side.
21	Den som bruker denne barne-
vognen, må kjenne til farene
et barn kan bli utsatt for, for
eksempel at vind kan ha en kjø-
lende effekt i perioder med lav
temperatur, eller at barnet kan
bli rammet av varmeutmattelse i
lange perioder med høy tempe-
ratur uten egnet ventilasjon eller
hydrering.
22	
Når barnevognen brukes som
sykkeltilhenger, må regntrekket
være lukket for å sikre at det
ikke kommer noe inn i vognen.
23	En refleks som oppfyller kravene
i lokale bestemmelser, må være
synlig plassert i den bakre enden
av barnevognen når den brukes i
forbindelse med sykling.
24	
Før du skal sykle, må du kon-
trollere at barnevognen ikke
forhindrer sykkelens bremse-,
tråkke- eller styrefunksjon når
den er festet til sykkelen.
25	Bruk av hengeren endrer sykke-
lens stabilitet, bremselengde og
sykleegenskaper.
26	Når du skal svinge til høyre, må
vinkelen mellom sykkelen og
Thule-barnevognen ikke over-
stige 45°.
27	Når du skal svinge til venstre, må
vinkelen ikke overstige 90°.
28	Bruk alltid sikkerhetsflagg.
29	Hurtigutløserknappen må
strammes skikkelig på hurtigut-
løserspindelen slik at minst to
skruegjenger er synlige utenfor
enden av hurtigutløserknappen
for være sikker på at bakhjulet på
sykkelen ikke løsner. Kontroller
regelmessig at hurtigutløseren
er riktig festet. En feil strammet
hurtigutløser kan føre at bakhju-
let løsner utilsiktet.
30	
Mutteren på bakakselen må
strammes med minst 5 hele
omdreininger for å sikre tilstrek-
kelig klemmekraft. Du kan kvitte
deg med den originale skiven på
enkelte aksler for å få plass til
ezHitch. Spør sykkelforhandleren
for sikkerhets skyld. Avhengig
av navtype må den eksisterende
momentstøtteskiven for navet
bli værende på rammen. Følg
monteringsanvisningene for
navet og produsentens moment-
spesifikasjoner når du trekker til
akselmutteren.
•	 Produktet kan bli ustabilt hvis du
bruker andre bager enn det som
produsenten anbefaler.
•	 Dette produktet er ikke egnet
for skating.
•	 Dette produktet er ikke egnet
til løping, med mindre det er
utstyrt med et Thule joggesett.
•	 Ikke la barnet leke med dette
produktet.
•	 Det er ikke trygt å bruke tilbehør
som ikke er godkjent av Thule
Canada Inc.
•	 Ikke bruk barnevognen i nær-
heten av åpen flamme eller ild.
Uforsiktighet fører til brann
•	 Riktig service og vedlikehold
av denne barnevognen påvirker
vognens ytelse og sikkerhet.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Thule Chariot Cross 1 ennå.

Spør et spørsmål om Thule Chariot Cross 1

Har du et spørsmål om Thule Chariot Cross 1 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Thule Chariot Cross 1. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Chariot Cross 1 Thule så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.