Tefal Pro Express Turbo GV8461 manual

Vis en manual for Tefal Pro Express Turbo GV8461 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Tefal
  • Produkt: Strykejern
  • Model/navn: Pro Express Turbo GV8461
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 0
PRO EXPRESS
PRO EXPRESS TURBO ANTI-CALC
PRO EXPRESS TURBO
ANTI-CALC AUTOCLEAN*
DE * je nach Modell
EN * depending on model
FR * selon modèle
NL * al naar gelang het model
DA * afhængig af model
NO * avhengig av modell
SV * beroende på modell
FI * mallista riippuen
TR* modele göre
EL * ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ
PL * zale˝nie od modelu
CS * podle modelu
SK * v závislosti od modelu
SL * Odvisno od modela
HU * modelltŒl függŒen
HR * ovisno o modelu
RO * în func—ie de model
RU * в зависимости от
модели
UK * {u}yz € v‰x ~€xy}‰
BG * в зависимост от модела
www.tefal.com
DE
EN
FR
NL
DA
NO
SV
FI
TR
EL
PL
CS
SK
SL
HU
HR
RO
RU
UK
BG
1800129556 GV83XX-GV84XX E0 A11_110x154 25/03/13 14:43 Page1
Side: 10
20
NO
Viktige Anbefalinger
Sikkerhedsanvisninger
• Les bruksanvisningen nøye før første gangs bruk. En
bruk som ikke er i samsvar med denne, fritar
produsenten for ethvert ansvar.
• Aldri trekk i ledningen for å koble fra apparatet.
Koble alltid fra apparatet:
- Før fylling av tanken eller skylling av kjelen
- Før rengjøring
- Etter hver bruk.
• Apparatet skal plasseres på en stabil og
varmebestandig overflate. Når du setter strykejernet
på basen, forsikre deg om at overflaten den er satt på
er stabil. Ikke plasser enheten på strykebrettet eller på
en myk overflate.
• Dette apparatet er ikke ment brukt av personer
(inkludert barn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale evner, eller med mangel på erfaring og
kunnskap, med mindre disse personene overvåkes
eller får nødvendige instruksjoner i bruken av
apparatet av en person som er ansvarlig for deres
sikkerhet.
• Pass på at barn ikke leker med apparatet.
• Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år, av
personer som mangler erfaring eller kjennskap eller
har reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
hvis de har fått opplæring, nødvendige instruksjoner
1800129556 GV83XX-GV84XX E0 A11_110x154 25/03/13 14:43 Page20
Side: 11
21
og kjenner til farene ved bruken. Barn skal ikke leke
med apparatet. Rengjøring og alminnelig vedlikehold
utført av brukeren skal ikke utføres av barn med
mindre de er eldre enn 8 år og under oppsyn.
Apparatet og dets ledning skal holdes utenfor
rekkevidde for barn yngre enn 8 år.
• Apparatets overflater kan være varme når apparatet
er i bruk og kan forårsake brannskader. Ikke berør de
varme delene av apparatet (tilgjengelige metalldeler
og plastdelenei nærheten av disse).
• La aldri apparatet være uten oppsyn:
- Når det er koblet til stikkontakten.
- Når det ikke har fått kjøle seg ned i ca. 1 time.
• Før du tømmer kjelen/skyller samleren for kalk
(avhengig av modell), bør du alltid vente til
dampgeneratoren er kald og har vært frakoblet i
minst 2 timer før tømmeproppen/samleren for kalk
skrues av.
• Pass på! Hvis kjelens lokk eller skyllelokk (avhengig av
modell) har blitt mistet i gulvet eller mottatt et sterkt
støt, kan det ha blitt skadet og må skiftes ut av et
godkjent serviceverksted.
• Ved skylling av kjelen, skal den aldri holdes under
springen.
• Kjelens lokk må ikke åpnes under bruk.
• Apparatet må ikke brukes hvis det har falt ned, har
synlige skader, lekker eller har andre tegn på feil. Aldri
demonter apparatet. Få det undersøkt på et godkjent
servicesenter for å unngå all fare.
1800129556 GV83XX-GV84XX E0 A11_110x154 25/03/13 14:43 Page21
Side: 12
22
• Hvis den elektriske ledningen eller dampslangen er
skadet, skal de skiftes ut av et godkjent servicesenter
for å unngå fare.
• Dette apparatet er i samsvar med gjeldende normer og regler (Lavspenningsdirektivet, Direktivet om
elektromagnetisk kompatibilitet, Miljø etc.)
• Damperen er et elektrisk apparat. Det må derfor brukes under normale forhold og bare i hjemmet.
• Den er utstyrt med 2 sikkerhetssystemer:
- En ventil som forhindrer overtrykk i tilfelle av funksjonsfeil på apparatet og som slipper ut dampoverskuddet,
- En termisk sikring som forhindrer overoppheting.
• Damperen må alltid kobles til:
- En elektrisk installasjon med en spenning mellom 220 og 240 V.
- En jordet stikkontakt.
Enhver tilkoblingsfeil kan resultere i skader som ikke kan repareres og annullerer garantien.
Hvis du skal bruke en skjøteledning, kontroller at den er jordet 16 A.
• Den elektriske ledningen må rulles helt ut før den blir koblet til en jordet stikkontakt.
• Strykesålen og platen på basen kan oppnå svært høye temperaturer og kan forårsake brannskader. Aldri berør
dem.
Aldri kom borti strømledningen med strykesålen.
• Apparatet avgir damp som kan forårsake brannskader. Håndter jernet med forsiktighet i vertikal stilling. Dampen
må aldri rettes mot personer eller dyr.
• Damperen skal aldri nedsenkes i vann eller andre væsker. Hold den aldri under rennende vann.
OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN
FOR SENERE BRUK
1800129556 GV83XX-GV84XX E0 A11_110x154 25/03/13 14:43 Page22
Side: 29
96
96
Beskrivelse
1. Dampkontrollknapp
2. Temperaturinnstilling
3. Kontrollampe
4. Ultracord system (avhengig av modell)
5. Avlastningsplate for strykejernet
6. Av/på knapp med lys
7. Knapp for innrulling av strømledning
(avhengig av modell)
8. Oppbevaringsplass for strømledning
9. Strømledning og støpsel
10. Turboknapp (avhengig av modell)*
11. Bøyle for fastlåsing av jernet
(avhengig av modell) *
12. Avtakbar vanntank
13. Håndtak for å ta av og sette inn den avtakbare
vanntanken
14. Dampgeneratorens trykktank (i sokkelen)
15. Dampledning
16. Oppbevaringsplass for dampledningen
17. Skjuler for kalkoppsamler*
18. Kalkoppsamler (avhengig av modell)*
19. Kontrollpanel
a. Lys for "tom vanntank"
b. "Auto-off"-lys
c. Restart knapp
d. "Anti-kalk" lys
e. "Reset" knapp
f. Lys for "damp klar"
g. Kontrollhjul for damp
h. Eco-sone (avhengig av modell)*
20. Autoclean-såle (avhengig av modell)*
System for låsing av strykejernet på sokkelen «Lock-System»(avhengig av modell)
• Din dampgenerator er utstyrt med en bøyle til fastlåsing av jernet på boksen for å lette transport og oppbevaring
– fig.1:
- Lås – fig.2. - Lås opp – fig.3.
• For å bære dampgeneratoren ved å holde i strykejernets håndtak:
- plasser strykejernet på avlastningsplaten, og vipp bøylen opp på strykejernet helt til låsen smekker på plass (det
høres et “klikk”) – fig.2.
- ta tak i strykejernets håndtak for å bære generatoren med deg – fig.1.
Forberedelse
Hva slags vann kan man bruke?
• Springvann: Apparatet er laget for å fungere med springvann. Dersom vannet er veldig kalkholdig, bør du blande
50 % springvann med 50 % demineralisert vann som du kjøper. I visse soner, som i nærheten av havet, kan det
hende at det er mye salt i springvannet. Man bør da utelukkende bruke demineralisert vann.
• Vannmykner: Det finnes flere forskjellige typer vannmyknere, og vannet fra de fleste av disse kan brukes i
dampgeneratoren. Men visse vannmyknere, og da spesielt de som bruker kjemiske produkter som salt, kan
forårsake at det renner ut hvitt eller brunt vann. Det er for eksempel tilfellet med filtrerende karafler. Dersom du får
denne typen problemer, anbefaler vi at du bruker kun ubehandlet springvann eller flaskevann. Etter at vannet har
blitt skiftet ut, kan det allikevel hende at problemet vedvarer over flere gangers bruk. For å unngå å skade tøyet,
anbefales det å prøve dampfunksjonen første gang på et brukt tøystykke som kan kastes etterpå.
• Husk: Bruk aldri regnvann eller vann med tilsetningsstoffer (som stivelse, parfyme eller vann fra
husholdningsapparater). Slike tilsetningsstoffer kan gå ut over dampeeffekten ved høye temperaturer, danne et
belegg i fordampingskammeret som igjen kan føre til flekker på tøyet.
Fyll tanken med vann
• Fold dekselet over jernet inntil beskyttelsessystemet automatisk låser seg (du hører et "klikk”) – fig.2.
• Ta tak i håndtaket til den avtakbare vanntanken og dra den ut – fig.4.
• Fyll opp beholderen uten å overskride maksimumsnivået – fig.6 og 7.
• Sett den riktig på plass igjen (det høres et «klikk») – fig.5.
• Trykk på opplåserknappen på beskyttelsesdekselet inntil du hører et ”klikk”, og fold det tilbake på generatorens
sokkel – fig.3.
Ultracord-system (avhengig av modell)
• Strykejernet ditt er utstyrt med et ledningsystem som forhindrer ledningen i å bli trukket over stryketøyet og krølle
det igjen når du stryker. Systemet sørger også for at ledningen ikke ligger i veien for deg.
Stryking med Ultracord-systemet:
- Ultracord-systemet fører ledningen tilbake automatisk.
- Hver gang du setter strykejernet tilbake på basen sin, går Ultracord-systemet inn i strykejernets sokkel, og åpner seg
igjen automatisk når du bruker strykejernet.
Oppbevare generatoren: Klapp sammen kontakten i sokkelen igjen.
NO • VENNLIGST SE SIKKERHETSINSTRUKSJONENE I BEGYNNELSEN AV
DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU BRUKER APPARATET.
1800129556 GV83XX-GV84XX E0 A11_110x154 25/03/13 14:43 Page96
Side: 30
97
DE
EN
FR
NL
DA
NO
SV
FI
TR
EL
PL
CS
SK
SL
HU
HR
RO
RU
UK
BG
Igangsetting av dampgeneratoren
• Trekk ut strømledningen og dampledningen fullstendig fra lagringsplassene -
Fig. 19.
• Ta ned bøylen som holder strykejernet på sokkelen – fig.3.
• Koble dampgeneratoren til et jordet støpsel.
• Trykk på den opplyste av/på knappen. Et grønt lys på kontrollpanelet blinker, og
trykktanken varmes opp – fig.15.
Når den grønne lampen lyser vedvarende (etter cirka 2 min.), er dampen klar.
Anvendelse
Dampstryking
• Still inn temperaturkontrollen ut ifra stoffet som skal strykes (se tabellen under).
• Termostatlampen tennes. Viktig :Le voyant du fer s’allume. Attention : ved starten av økten og
når du endrer temperatur underveis, dampgeneratoren er klar til bruk når termostatlampen
slukker, og den grønne « damp klar / steam ready »-lampen lyser vedvarende. Under økten,
når du øker temperaturen på jernet, kan du fortsette umiddelbart. Men sørg for å bare øke
mengden damp etter at lampen på jernet er slukket.
• Tilpass dampmengden på kontrollpanelet.
• Mens du stryker vil lampen på jernet lyse og slukke alt etter oppvarmingsbehovet. Dette har ikke noe å si for
bruken av appatatet.
• For å få damp, trykk på dampknappen som sitter under strykejernets håndtak – fig.10. Dampen stopper når
knappen slippes.
• Etter ca. ett minutt og regelmessig under bruk, vil den elektriske pumpen som apparatet er utstyrt med, pumpe
vann inn i oppvarmingstanken. Dette vil fremkalle en lyd, og er helt normalt.
• Hvis du bruker stivelse, skal dette sprayes på motsatt side av den du stryker på.
Still inn temperaturen
Sjekk strykelappen på plagget hvis du er usikker på hvilken type stoff det er laget av.
• Strykejernets temperaturinnstilling:
- Begynn først med de tekstilene som skal strykes på lave temperaturer (•) og avslutt med de som tåler høyere
temperaturer (••• eller Max).
- Dersom du stryker blandingsstoffer, still stryketemperaturen inn etter det fiberet som krever den laveste
temperaturen.
- Dersom du stryker ullplagg, trykk støtvis på dampknappen på strykejernet uten å sette jernet ned på plagget. Slik
unngår du at tøyet blir blankt.
• Innstilling av dampmengde:
- Dersom du stryker tykke stoffer, øk dampmengden.
- Hvis du skal stryke ved lave temperaturer, stilles dampknappen på minimum og bruk pulsknappen
for damp.
• Hvis termostaten settes i posisjonen « min », varmer ikke jernet.
ECO-MODUS:
Dampgeneratoren er utstyrt med en ECO-funksjon som bruker mindre energi samtidig som den gir
tilstrekkelig damp for en effektiv stryking. Når termostaten er riktig innstilt (jf. tabell over), stiller du ganske
enkelt dampmengden inn på ECO-segmentet - fig.17. Eco-modus kan brukes på stoffer som krever lave
stryketemperaturer•• . Men for å oppnå et godt resultat, anbefaler vi at du bruker maksimal dampflyt på
svært tykke eller krøllete stoffer.
Tørrstryking
• Ikke trykk på dampknappen på toppen av strykejernets håndtak.
Ved første gangs bruk eller dersom du
ikke har brukt dampen på noen
minutter: Fjern strykejernet fra tøyet,
og trykk flere ganger på dampknappen.
Dette vil fjerne kaldt vann fra
dampkretsen.
Unngå å plassere strykejernet på en
strykejernsholder i metall, da det vil
kunne skade jernet. Plasser det heller på
basens avlastningsplate da denne er
utstyrt med anti-glidesåler og er laget
for å tåle høy temperatur.
Før du foretar
vedlikehold av
apparatet, forsikre deg
om at støpselet er tatt
ut av stikkontakten og
at strykesålen er kald.
TYPE STOFF INNSTILLING AV TEMPERATUR INNSTILLING AV DAMPMENGDE
Linen (Lin), Cotton (Bomull)
Wool (Ull), Silk,Viscose
(Silke, Viskose)
Syntetic, Acetate,Acrylic, Polyamide,
Polyester (Syntetiske stoffer)
STILL INN TEMPERATURKONTROLLEN OG DAMPINNSTILLINGEN ETTER HVILKEN
TYPE STOFF SOM SKAL STRYKES:
1800129556 GV83XX-GV84XX E0 A11_110x154 25/03/13 14:43 Page97
Side: 31
98
Vertikal dampstryking
• Still strykejernets temperaturkontroll og knappen for dampmengde som sitter på panelet på
maks. posisjon.
• Heng plagget opp på en henger, og strekk det lett med en hånd.
Ettersom dampen er meget varm, må du aldri prøve å fjerne bretter fra et plagg noen har på seg.
Heng alltid klesplagget på en kleshenger først.
• Hold strykejernet skrått forover i vertikal stilling. Trykk støtvis på dampknappen (under
strykejernets håndtak), og beveg strykejernet nedover plagget – fig.9.
Fylle vanntanken når den er tom
• Når den røde lampen for "tom tank" blinker, betyr det at det ikke lenger finnes damp i apparatet. - fig.11.
1.Trekk ut den avtakbare vanntanken ved hjelp av håndtaket (i front av dampgeneratoren) og fyll den, se til at du
ikke fyller over maksimumsnivå.
2. Sett vanntanken tilbake, du vil høre et klikk når den er ordentlig på plass.
3. Trykk på "restart" knappen på kontrollpanelet – fig.12. for å fortsette strykingen.
Når det grønne lyset stopper å blinke, er dampen klar.
TURBO-FUNKSJON (på enkelte modeller)
Trykk støtvis to eller tre ganger på turbo-knappen for å få et kraftigere dampskudd:
• for å stryke tykkere stoffer
• for å fjerne vanskelige bretter
• for kraftig vertikal dampstryking.
Autoclean Catalys-såle (på enkelte modeller)
• Dampgeneratoren er utstyrt med en selvrensende såle som fungerer med katalyse.
• Sålens belegg eliminerer kontinuerlig alle urenheter som oppstår ved normal bruk.
• Det anbefales alltid å plassere dampgeneratoren på hælen eller på stativet for å bevare den
selvrensende sålen.
Vedlikehold og rengjøring
Rengjøring av dampgeneratoren
• Det må ikke brukes noen rengjørings- eller avkalkingsmidler til å rengjøre
strykesålen eller trykktanken.
• Hold aldri strykejernet eller generatoren under springen.
• Tøm og skyll den avtakbare vanntanken.
• Rengjøring av sålen (avhengig av modell): Dampgeneratoren er utstyrt med en selvrensende såle som fungerer
med katalyse. Sålens belegg eliminerer kontinuerlig alle urenheter som oppstår ved normal bruk. Dersom du stryker
med en temperatur som ikke er tilpasset, kan dette allikevel fremkalle flekker som krever en manuell rengjøring av
sålen. Det anbefales da å bruke en myk, lett fuktet klut for ikke å skade sålebelegget.
• Rengjør fra tid til annen apparatets plastdeler med en myk og fuktig klut.
Slik avkalker du generatoren - Fig. A
For å forlenge generatorens levetid og unngå kalkbelegg, er generatoren
utstyrt med en integrert kalkoppsamler. Denne oppsamleren er i tanken og
samler automatisk opp kalken som legger seg på innsiden.
Driftsprinsipp:
• en oransje ”antikalk"-lampe blinker på kontrollpanelet for å vise at
oppsamleren må renses - fig.14.
Generatoren skal frakobles og ikke renses før det har gått to timer fra siste bruk og den er fullstendig kald. Når
du renser generatoren, må den stå ved siden av en oppvaskkum fordi det kan renne vann fra tanken når den
åpnes.
• Ta av dekselet når generatoren har avkjølt seg fullstendig.
• Skru oppsamleren helt løs og ta den ut av hylsteret, den inneholder all kalken fra tanken.
• For å rense oppsamleren ordentlig må du bare skylle den under rennende vann for å fjerne kalken.
• Sett oppsamleren tilbake på plass, og skru den godt fast slik at den blir tett.
• Sett dekselet tilbake på plass.
• I tillegg til dette regelmessige vedlikeholdet, anbefales det å gjennomføre en grundig skylling av tanken hver 6.
måned eller etter hver 25 gangs bruk.
For å gjøre dette:
• Kontroller at generatoren er kald og har vært frakoblet i mer enn 2 timer.
Råd: For andre
stoffer enn lin og
bomull, hold
strykejernet på noen
centimeters avstand
for ikke å brenne
stoffet.
Advarsel: Bruk turbo-funksjonen
forsiktig, da den kraftige dampen kan
forårsake forbrenninger.
Bruk ikke avkalkingsmidler (eddik,
industrielle avkalkingsmidler …) for å skylle
kalkoppsamleren. Det kan skade den. Før du
rengjør generatoren, er det viktig at du lar
den avkjøles i to timer slik at du unngår
enhver forbrenningsfare.
1800129556 GV83XX-GV84XX E0 A11_110x154 25/03/13 14:43 Page98
Side: 32
99
DE
EN
FR
NL
DA
NO
SV
FI
TR
EL
PL
CS
SK
SL
HU
HR
RO
RU
UK
BG
• Plasser dampgeneratoren på kanten av vasken og jernet på siden- Fjern dekselet og skru ut kalksamleren.- Hold
dampgeneratoren skråt, og ved hjelp av en mugge, fyll tanken med 1/4 liter vann fra springen.
• Rist apparatet slik at vannet sirkulerer i tanken, og tøm det deretter i vasken.
• Sett på plass igjen oppsamleren, og skru den helt fast .
• Sett kalksamleren på plass.
Neste gang du bruker strykejernet, trykk på "reset" knappen på kontrollpanelet for
å slå av det oransje "anti-kalk" lyset - fig.13
Rengjøring av trykktanken - Fig. B
• For å forlenge trykktankens effektivitet og forhindre kalkdannelser, er
dampgeneratoren utstyrt med en oransje lampe «skyll trykktanken» som
blinker på kontrollpanelet etter cirka 10 gangers bruk.
• Dersom den oransje lampen «skyll trykktanken» blinker, kan du fortsette å
stryke på vanlig måte, men husk å skylle trykktanken før du bruker
generatoren neste gang.
• Se til at damgeneratoren er avkjølt og har vært frakoblet i mer enn 2 timer.
• Plasser dampgeneratoren på kanten av vasken, og strykejernet vertikalt på hælen ved siden av.
• Vri en kvart omdreining mot klokken for å få av dekselet til pluggen for trykktanken.
• Bruk en mynt til å skru forsiktig opp pluggen i generatoren .
• Hold dampgeneratoren på skrå og fyll trykktanken med 1/4 liter vann fra springen. Bruk en vannmugge eller et
litermål til dette.
• Rist tanken i noen sekunder, og tøm den helt over vasken.
Vi anbefaler deg å gjenta denne operasjonen for å oppnå et godt resultat.
• Skru på igjen pluggen med en mynt.
• Sett dekselet til pluggen tilbake på plass.
• Når dampgeneratoren tas i bruk neste gang, trykk på “Reset” - knappen for å slukke den oransje lampen -
fig.13.
“Auto off” System
• For din sikkerhet er dampgeneratoren utstyrt med et "auto-off" system som setter apparatet i
standby-modus hvis det ikke blir brukt på åtte minutter, eller om du glemmer å skru det av.
• Et rødt lys blinker på kontrollpanelet når apparatet er i standby-modus – fig.16.
• For å starte dampgeneratoren igjen:
- Trykk på knappen "Restart" eller på dampknappen
- Vent til lyset på "damp klar" knappen slutter å blinke før du starter å stryke igjen.
• Hvis du ikke trykker på damputløseren i løpet av åtte minutter vil "auto-off" systemet for din
sikkerhet slå av dampgeneratoren.
Oppbevaring av dampgeneratoren
• Sett strykejernet på avlastningsplaten.
• Slå av av/på-knappen, og ta støpselet ut av stikkontakten.
• Vipp bøylen opp på strykejernet helt til låsen smekker på plass (det høres et “klikk”) – fig.2. Nå vil strykejernet være
blokkert på en sikker måte.
• Lagre dampledningen i dens oppbevaringsrom. Ta tak i ledningen, legg den dobbelt som en løkke. Plasser tuppen
av løkken i inngangen til oppbevaringsrommet, og skyv forsiktig helt til dampledningen blir synlig i den andre
enden – fig.19.
• Fold Ultracord-systemet tilbake på hælen – fig.8.
• La strykejernet (og avlastningsplaten) avkjøles i minst én time.
• Nå kan du rydde bort dampgeneratoren, bær den ved å holde i strykejernets håndtak.
Miljøvern er viktig!
Dette produktet inneholder verdifulle materialer som kan gjenvinnes eller gjenbrukes.
Lever det inn på en egnet oppsamlingsplass eller til en forhandler av denne type produkter.
Det må ikke brukes avkalkingsmidler for å
skylle trykktanken, da det vil kunne skade den.
Før du tømmer generatoren, er det viktig at
den er blitt avkjølt i over 2 timer for å unngå
enhver risiko for brannsår.
1800129556 GV83XX-GV84XX E0 A11_110x154 25/03/13 14:43 Page99
Side: 33
100
Dersom det skulle oppstå andre problemer, ta kontakt med et godkjent servicesenter.
Problemer med dampgeneratoren ?
PROBLEMER MULIGE ÅRSAKER LØSNINGER
Dampgeneratoren lyser ikke.
Lyset på strykejernet og av/på-knappen lyser
ikke.
Apparatet er ikke på.
Auto off systemet er aktivert.
Sjekk at apparatet er ordentlig strømtilkoblet,
og trykk på den lysende av/på-knappen.
Trykk på restart-knappen.
Vannet renner ut gjennom hullene i
strykesålen.
Vann har kondensert i slangen fordi du bruker
dampfunksjonen for første gang, eller du har
ikke brukt den på en stund.
Strykejernet er ikke varmt nok.
Rett strykejernet bort fra strykebordet, og
trykk på dampknappen helt til jernet avgir
damp.
Skru ned dampmengden når du stryker på
lave temperaturer (dampkontroll på
kontrollpanelet). Vent til termostatlampen
slukker før du aktiverer dampknappen. Ta
kontakt med et godkjent servicesenter.
Våte flekker kommer til syne på stryketøyet. Strykebrettet har tatt opp mye vann fordi det
ikke er tilpasset dampstyrken til en
dampgenerator.
Se til at strykebrettet er egnet (med trekk som
forhindrer dannelse av kondens).
Det renner hvitt vann ut av hullene i sålen. Trykktanken har fått kalkavleiringer fordi den
ikke er regelmessig skylt.
Skyll kalkoppsamleren (se "slik avkalker du
generatoren").
Brunt vann renner ut gjennom hullene i
strykesålen og gir flekker på tøyet.
Du bruker kjemiske avkalkingsmidler eller
tilsetningsstoffer i strykevannet.
Tøyfiber har satt seg fast i hullene i
strykesålen, og brenner.
Tøyet er ikke ordentlig rent, eller du stryker det
før det er vasket.
Tilsett aldri denne typen produkter i den
avtakbare vanntanken eller i trykktanken (se
avsnitt: Hva slags vann kan man bruke).
Rengjør strykesålen med en myk svamp.
Påse at tøyet er ordentlig rent så det ikke er
rester av såpe eller kjemikaler på det, vask
nytt tøy før det strykes.
Strykesålen er skitten eller brun og kan gi
flekker på tøyet.
Du stryker med altfor høy temperatur.
Du bruker stivelse.
Se rådene for temperaturinnstillinger.
Spray alltid stivelsen på vrangen av
strykesiden.
Liten eller ingen dampkapasitet. Vanntanken er tom (lampen for tom tank
lyser).
Dampmengden er stilt på minimum.
Temperaturen på strykesålen er satt på maks.
Fyll den avtakbare vanntanken. Forsikre deg
om at vanntanken er satt ordentlig på plass.
Øk dampmengden (knappen på
kontrollpanelet).
Generatoren virker, men dampen er veldig
varm og tørr. Dette fører til at den er mindre
synlig.
Du har fylt vanntanken, og det er ingen
dampkapasitet.
Vanntanken er ikke satt ordentlig på plass. Forsikre deg om at vanntanken er satt
ordentlig på plass.
Den røde lampen for “tom vanntank” lyser. Vanntanken er tom. Fyll den avtakbare vanntanken.
Damp kommer ut rundt kalkoppsamleren. Oppsamleren er dårlig fastskrudd.Pakningen
til oppsamleren er skadet.
Skru fast oppsamleren. Kontakt et godkjent
servicesenter.
Damp kommer ut fra undersiden av
apparatet.
Strykesålen er ripet eller skadet.
Apparatet er defekt.
Strykejernet er blitt lagt med strykesålen ned
på strykebrettets metalldel.
Du har rengjort sålen med en skuresvamp
eller en metallsvamp.
Bruk ikke generatoren, og kontakt et godkjent
servicesenter.
Plasser alltid strykejernet på høykant.
Les kapitlet ”Rengjør sålen”.
1800129556 GV83XX-GV84XX E0 A11_110x154 25/03/13 14:43 Page100

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Tefal Pro Express Turbo GV8461 ennå.

Spør et spørsmål om Tefal Pro Express Turbo GV8461

Har du et spørsmål om Tefal Pro Express Turbo GV8461 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Tefal Pro Express Turbo GV8461. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Pro Express Turbo GV8461 Tefal så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.