Stiga Combi 48 SQ H manual

Vis en manual for Stiga Combi 48 SQ H under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Stiga
  • Produkt: Gressklipper
  • Model/navn: Combi 48 SQ H
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Polsk, Rumensk, Slovakisk, Gresk, Ungarsk, Kroatisk, Bulgarian

Innholdsfortegnelse

Side: 163
NO - 1
NO VIKTIG! LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. Må oppbeva-
res til senere bruk.
INNHOLDSFORTEGNELSE
1. GENERELLE OPPLYSNINGER.................................... 1
2. SIKKERHETSNORMER................................................ 1
3. BLI KJENT MED MASKINEN........................................ 2
4. MONTERING................................................................. 3
5. BETJENINGSUTSTYR.................................................. 4
6. BRUK AV MASKINEN................................................... 4
7. VEDLIKEHOLD.............................................................. 5
8. OPPBEVARING............................................................. 6
9. HÅNDTERING OG TRANSPORT................................. 6
12. TILBEHØR PÅ FORESPØRSEL................................... 8
1. GENERELLE OPPLYSNINGER
1.1 HVORDAN LESE BRUKSANVISNINGEN
Bruksanvisningen har noen avsnitt som inneholder spesielt
viktig sikkerhets- eller driftsinformasjon. Disse avsnittene er
uthevet på forskjellige måter, og har følgende betydning:
MERK ELLER VIKTIG presiserer og supplerer det som
er forklart tidligere for å forhindre at maskinen ødelegges, eller
at det oppstår skader.
Symbolet angir en fare. Hvis advarslene ikke overholdes
kan dette medføre personskader eller skader på tredjeparter
og/eller ødeleggelser.
Avsnittene som er merket med en firkant med stiplet grå
ramme, henviser til tilleggsfunksjoner som ikke finnes i
alle modellene som beskrives i denne bruksanvisningen.
Kontroller om tilleggsfunksjonen finnes i din modell.
Alle henvisningene til maskinens for- og bakside, samt høyre og
venstre side, gjelder i forhold til brukerens arbeidsposisjon.
1.2 REFERANSER
1.2.1 Figurer
Figurene i denne bruksanvisningen er nummerert 1, 2, 3 osv.
Delene angitt på figurene er merket med bokstavene A, B, C,
osv.
En henvisning til komponent C i figur 2 angis med teksten: "Se
fig. 2.C" eller ganske enkelt "(fig. 2.C)".
Figurene er veiledende. De faktiske delene kan være forskjelli-
ge fra de som er avbildet.
1.2.2 Overskrifter
Bruksanvisningen er inndelt i kapitler og avsnitt. Overskrif-
ten til avsnitt "2.1 Opplæring" er en undertittel til "2.
Sikkerhetsnormer". Henvisningene til overskrifter eller
avsnitt angis med forkortelsene kap. eller avsn. og deretter
det gjeldende nummeret. For eksempel: "kap. 2" eller "avsn.
2.1”
2. SIKKERHETSNORMER
2.1 OPPLÆRING
Bli kjent med kontrollene og en riktig bruk av maski-
nen. Lær å slå av motoren raskt. Manglende overhold av
advarslene og instruksjonene kan forårsake brann og/
eller alvorlige skader.
• La aldri barn eller andre som ikke kjenner til disse be-
stemmelsene bruke maskinen. Kommunale bestemmel-
ser kan fastsette en tillatt minstealder for bruk.
• Maskinen må aldri brukes hvis brukeren er trøtt eller
ikke føler seg vel, eller har inntatt medisiner, narkotika,
alkohol eller andre stoffer som nedsetter refleksene eller
oppmerksomheten.
• Ikke transporter barn eller andre passasjerer.
• Husk at føreren eller brukeren er ansvarlig for ulykker eller
uhell som påføres tredjepersoner eller deres eiendom.
Det er brukeren som er ansvarlig for å vurdere potensielle
farer på underlaget hvor arbeidet skal utføres, og som må
ta alle forholdsregler for å garantere egen og andres sik-
kerhet. Dette gjelder spesielt i skråninger, og på ujevne,
glatte eller ustabile underlag.
• Dersom maskinen skal overdras eller lånes ut til andre,
må du forsikre deg om at brukeren har lest og forstått
bruksanvisningen.
2.2 KLARGJØRING
Personlig verneutstyr (PVU)
• Bruk egnede klær, kraftige arbeidssko med antisklisåle,
og lange benklær. Bruk aldri maskinen barføtt eller med
åpne sandaler. Bruk hørselsvern.
• Vær oppmerksom på at hørselsvernet kan gjøre at du ikke
hører eventuelle advarsler (rop eller alarmer). Vær meget
oppmerksom på det som skjer rundt arbeidsområdet.
• Bruk arbeidshansker i alle situasjoner hvor hendene ut-
settes for risiko.
• Ha ikke på deg skjerf, skjorter, halskjeder, armbånd, vide
klær eller klær med stropper, slips, eller annet hengende
eller omfangsrikt tilbehør som kan sette seg fast i maski-
nen eller i gjenstander eller materialer på arbeidsstedet.
• Sett opp langt hår.
Arbeidsområde/maskin
• Undersøk grundig hele arbeidsområdet, og fjern alt som kan
bli slynget ut av maskinen eller skade klippeinnretningen/de
roterende delene (steiner, greiner, ståltråd, ben, osv.).
Forbrenningsmotorer: drivstoff
FARE! Drivstoff er meget brannfarlig.
• Oppbevar drivstoffet i godkjente kanner på et sikkert sted,
langt unna varmekilder og åpne flammer.
• Kannene må holdes frie for rester av gress, løv eller over-
flødig fett.
• Oppbevar kannene utilgjengelige for barn.
• Ikke røyk under etterfylling eller fylling av drivstoff eller
under håndtering av drivstoff.
• Drivstoff skal kun etterfylles utendørs og med bruk av en
trakt.
• Unngå å inhalere drivstoffdamp.
• Ikke etterfyll drivstoff eller ta av tanklokket mens motoren
er i gang eller er varm.
• Åpne tanklokket forsiktig for gradvis å slippe ut det interne
trykket.
• Ikke bruk åpen flamme nær tankåpningen for å kontrollere
innholdet.
• Ved drivstofflekkasje må ikke motoren startes. For å unngå
brannfare, må du flytte maskinen vekk fra området hvor
du har sølt drivstoffet, inntil drivstoffet er dunstet bort og
drivstoffdampene har løst seg opp.
• Tørk umiddelbart opp drivstoff som er sølt på maskinen
eller på bakken.
• Sett alltid lokket på tanken og drivstoffkannen igjen og skru
dem godt fast.
Side: 164
NO - 2
• Ikke start maskinen på samme sted hvor du har fylt driv-
stoff. Motoren må startes minst 3 meter fra stedet hvor du
har fylt drivstoffet.
• Unngå at klær kommer i kontakt med drivstoffet. Skjer
dette, skal klærne skiftes før oppstart av motoren.
2.3 UNDER BRUK
Arbeidsområde
• Ikke start motoren i lukkede områder hvor det kan samle
seg farlige karbonmonoksidgasser. Motoren skal startes
utendørs eller i et godt ventilert område. Husk at avgassene
er giftige.
• Rett ikke lydpotten og eksosgassen mot brennbare materia-
ler når motoren startes opp.
• Ikke bruk maskinen i eksplosjonsfarlige omgivelser, i nærhe-
ten av brennbare væsker, gass eller støv. Elektriske appara-
ter utvikler gnister som kan antenne støv eller damp.
• Arbeid bare i dagslys eller i godt kunstig lys, og med gode
siktforhold.
• Hold uvedkommende, spesielt barn og dyr unna arbeidsom-
rådet. Barn må holdes under oppsyn av en voksen.
• Unngå å bruke gressklipperen på vått gress, når det regner
og når det er fare for tordenvær, spesielt hvis det er risiko
for lyn.
• Vær spesielt oppmerksom på ujevnheter i terrenget (hum-
per, søkk), skråninger, skjulte farer og eventuelle hindre som
kan begrense sikten.
• Vær meget forsiktig i nærheten av grøfter, skrenter eller vol-
ler. Maskinen kan velte hvis et hjul kommer over kanten eller
hvis kanten gir etter.
• Klipp på tvers i skråninger, og aldri rett oppover eller ned-
over. Vær veldig forsiktig når du svinger, og pass på at hju-
lene ikke støter på hindringer (steiner, greiner, røtter, osv.)
som kan føre til at maskinen glir sidelengs, eller at du mister
kontrollen over maskinen.
• Vær oppmerksom på trafikken når maskinen brukes i nær-
heten av vei.
• For å unngå brannfare må ikke maskinen etterlates med
varm motor blant løv eller tørt gress.
Adferd
• Vær forsiktig når du beveger deg bakover. Se deg bak
før og mens du rygger, for å forsikre deg om at det ikke
finnes hindringer.
• Løp aldri, men gå rolig.
• La ikke gressklipperen trekke deg.
• Hold alltid hender og føtter unna klippeinnretningen, både
under start og bruk av maskinen.
• Advarsel: Klippeinnretningen fortsetter å rotere i et par
sekunder selv etter at den frakoblet, eller etter at motoren
er slått av.
• Hold alltid god avstand fra utkasteråpningen.
• Ikke ta på motordelene som blir veldig varme under bruk.
Fare for brannskader.
Ved skader eller ulykker under arbeidet, skal moto-
ren stanses øyeblikkelig og maskinen fjernes fra stedet,
for å unngå at den påfører ytterligere skader. Ved ulyk-
ker med personskader eller skader på tredjeparter, skal
du øyeblikkelig aktivere de førstehjelpsprosedyrene
som er mest passende for den aktuelle situasjonen, og
henvende deg til legevakten for nødvendig behandling.
Fjern nøye eventuelle rester som ellers kan forårsake
skader på gjenstander, personer eller dyr.
Bruksbegrensninger
• Maskinen må aldri brukes hvis vernene (oppsamleren, ver-
net for sideutkast eller vernet for utkast bak) er ødelagte,
mangler eller ikke er riktig plassert
• Ikke bruk maskinen hvis ikke tilbehøret/redskapene er
montert i de angitte punktene.
• Sikkerhetssystemene/mikrobryterne må ikke deaktiveres
eller tukles med.
• Ikke endre innstillinger på motoren og ikke la motoren gå
på for høyt turtall. Hvis motoren drives med for stor om-
dreiningshastighet, øker risikoen for personskade.
• Ikke utsett maskinen for overdrevne belastninger, og bruk
aldri en liten maskin til å utføre tungt arbeid. Bruk av en
egnet maskin reduserer risikoene og forbedrer kvaliteten
på arbeidet.
2.4 VEDLIKEHOLD, LAGRING OG
TRANSPORT
Jevnlig vedlikehold og riktig lagring opprettholder maski-
nens sikkerhet og ytelsesnivå.
Vedlikehold
• Maskinen må aldri brukes med slitte eller ødelagte deler.
Ødelagte eller slitte deler skal byttes ut og aldri repare-
res.
• For å redusere risikoen for brann, kontroller jevnlig at det
ikke er lekkasje av olje og/eller drivstoff.
• Under justeringer av maskinen må du passe på at du ikke
klemmer fingrene mellom klippeinnretningen i bevegelse
og maskinens faste deler.
Støy- og vibrasjonsnivået oppgitt i bruksanvisnin-
gen er maskinens maks verdier under bruk. Bruk av
en dårlig innstilt kutteinnretning, for høy hastighet og
manglende vedlikehold, påvirker støy- og vibrasjons-
utslippene betydelig. Ta derfor nødvendige tiltak for å
redusere mulige skader på grunn av høyt støynivå og
vibrasjonsbelastninger. Vedlikehold maskinen, bruk
hørselsvern og ta pauser under arbeidet.
Oppbevaring
• Maskinen må ikke oppbevares med drivstoff i tanken i
et rom hvor drivstoffdampene kan komme i kontakt med
åpne flammer, gnister eller kraftige varmekilder.
• For å redusere brannfaren, må ikke beholdere med klip-
peavfall oppbevares innendørs.
2.5 MILJØVERN
Miljøvern må være førsteprioritet ved bruk av maskinen, til
fordel for samholdet og miljøet der vi bor.
• Unngå å forstyrre nabolaget. Bruk alltid maskinen til ak-
septable tidspunkter (ikke tidlig på morgenen eller sent
på kvelden når det kan forstyrre naboene).
• Følg nøye de kommunale bestemmelsene for kasting av
emballasje, defekte deler eller deler som er sterkt foru-
rensende. Dette avfallet må ikke kastes med hushold-
ningsavfallet, men kildesorteres og leveres til miljøstasjo-
ner som sørger for resirkulering av materialene.
• Følg nøye de kommunale bestemmelsene for avhending
av avfallsmateriale.
• Når maskinen ikke skal brukes lenger, må den ikke kastes
i naturen, men leveres inn til en miljøstasjon i henhold til
gjeldende kommunale bestemmelser.
3. BLI KJENT MED MASKINEN
3.1 BESKRIVELSE AV MASKINEN OG TILTENKT
BRUK
Denne maskinen er en håndført gressklipper.
Maskinen består hovedsakelig av en motor som driver en
klippeinnretning under et deksel. Maskinen er utstyrt med
hjul og et håndtak.
Brukeren kan føre maskinen og bruke de viktigste betjenings-
organene mens han/hun hele tiden står bak håndtaket, og der-
med i sikker avstand fra den roterende klippeinnretningen.
Side: 165
NO - 3
Når brukeren forlater maskinen, stanser motoren og klippeinn-
retningen innen et par sekunder.
Tiltenkt bruk
Denne maskinen er utviklet og laget for klipping (og opp-
samling) av gress i hager og på gressbevokste områder
med et areal som står i forhold til klippekapasiteten. Maski-
nen styres av en fører som går bak.
Maskinen kan utføre følgende:
1. Klippe og samle opp gresset i en oppsamlingspose.
2. Klippe gresset og kaste det ut bak (hvis tilgjengelig).
3. Klippe gresset og kaste det ut til siden (hvis tilgjengelig).
4. Klippe gresset, kutte det opp og la det bli liggende på
bakken ("mulching"-effekt, hvis tilgjengelig).
Ved bruk av særskilt tilbehør, standardlevert av produ-
senten eller som kan kjøpes separat, kan gressklippingen
utføres på forskjellige måter, som beskrevet i denne bruks-
anvisningen, eller i instruksjonene som følger med det
enkelte tilbehøret.
3.1.1 Feil bruk
All annen bruk enn hva som er beskrevet ovenfor kan være
farlig og forårsake skader på personer og/eller gjenstander.
Med feil bruk menes også, men ikke bare:
• Transportere personer, barn eller dyr på maskinen, da de
kan falle av og få alvorlige skader, samtidig som det gjør
det vanskelig å kjøre trygt.
• La seg transportere av maskinen.
• Bruke maskinen til å slepe eller skyve last.
• Sette klippeinnretningen i gang på gressfrie områder.
• Bruke maskinen til oppsamling av løv eller avfall.
• Bruke maskinen til klipping av hekker eller vegetasjon
som ikke er gress.
• Bruke maskinen sammen med flere personer.
VIKTIG Feil bruk av maskinen fører til bortfall av
garantien og fritar produsenten for ethvert ansvar. Det
vil si at brukeren blir økonomisk ansvarlig for skader på
egne og andres gjenstander, samt egne eller andres
personskader.
3.1.2 Brukergruppe
Denne maskinen er beregnet på forbrukere, det vil si
ikke-profesjonelle brukere.
Maskinen er ment til hobbybruk.
VIKTIG Maskinen må kun
brukes av én person.
3.2 SIKKERHETSSYMBOLER
Det finnes forskjellige symboler på maskinen (fig. 2.0).
Symbolene skal minne operatøren om riktig fremgangsmå-
te for å bruke den forsiktig og ta de nødvendige forholdsre-
glene. Symbolenes betydning:
Advarsel. Les bruksanvisningen før mas-
kinen tas i bruk.
Advarsel! Stikk aldri hender eller føtter inn
i klippeaggregatet. Ta av hetten på tenn-
pluggen og les forklaringen før du utfører
vedlikehold eller reparasjoner.
Fare! Risiko for utslynging av gjen-
stander. Hold personene på avstand fra
arbeidsområdet når maskinen er i bruk.
Fare! Fare for å bli kuttet! Klippeinn-
retning i bevegelse. Før aldri hender eller
føtter inn i klippeinnretningens kasse.
VIKTIG Klistremerker som er ødelagte eller uleselige
må skiftes ut. Be om nye klistremerker hos et godkjent
servicesenter.
3.3 IDENTIFIKASJONSETIKETT
Identifikasjonsetiketten oppgir følgende opplysninger (fig.
1.0).
1. Lydeffektnivå.
2. CE-samsvarsmerke.
3. Produksjonsår.
4. Maskintype.
5. Serienummer.
6. Produsentens navn og adresse.
7. Artikkelnummer.
8. Nominell effekt og maksimal hastighet under drift.
9. Vekt i kg.
Noter maskinens identifikasjonsdata i de tilhørende feltene i
etiketten som du finner på baksiden av bokomslaget.
VIKTIG Oppgi dataene som du finner på produktets
identifikasjonsetikett når du henvender deg til et god-
kjent verksted.
VIKTIG Du finner et eksempel på samsvarserklærin-
gen på de siste sidene i bruksanvisningen.
3.4 HOVEDKOMPONENTER (fig. 1)
A. Chassis.
B. Motor.
C. Klippeinnretning.
D. Verneanordning utkast bak.
E. Verneanordning sideutkast (hvis tilgjengelig).
F. Deflektor for sideutkast (hvis tilgjengelig).
G. Oppsamlingspose.
H. Håndtak.
I. Spak motorbrems/klippeinnretning.
J. Spak for innkobling av drivsystemet.
Sikkerhetsanvisningene og -forskriftene beskrevet i
kap. 2 må overholdes nøye.
4. MONTERING
Ikke alle delene i maskinen er forhåndsmonterte. Disse må
derfor monteres av kunden etter at de er blitt pakket ut, som
forklart nedenfor.
Delene må pakkes ut og monteres på et flatt og jevnt
underlag, med tilstrekkelig plass til å manøvrere mas-
kinen og emballasjen. Bruk ikke maskinen før du har
fullført alle anvisninger i avsnittet "MONTERING".
4.1 UTPAKKING (fig. 3.0)
1. Ta alle deler som ikke er montert ut av esken.
2. Ta maskinen ut av esken. Kast esken og resten av em-
ballasjen i henhold til gjeldende bestemmelser.
4.2 MONTERING AV HÅNDTAKET (fig. 4.A/B/C)
4.3 MONTERING AV OPPSAMLINGSPOSEN (fig. 5,6,7)
4.4 TILKOBLING AV BATTERIET
• Modeller med elektrisk startknapp:
se bruksanvisningen for motoren.
Side: 166
NO - 4
5. BETJENINGSUTSTYR
5.1 HÅNDTAK FOR MANUELL OPPSTART (fig. 8.A)
5.2 ELEKTRISK STARTKNAPP (fig. 8.B)
5.3 SPAK MOTORBREMS/KLIPPEINNRETNING (fig. 9.A)
5.4 DRIVSPAK (fig. 9.B)
VIKTIG Drivsystemet må aldri være innkoblet når
motoren startes opp.
VIKTIG Dra ikke maskinen bakover når drivsystemet
er innkoblet.
5.5 JUSTERING AV KLIPPEHØYDEN
Gjør dette når klippeinnretningen står stille.
• Regulering (Se fig. 10.A)
6. BRUK AV MASKINEN
VIKTIG Se veiledning i bruksanvisningen for henholdsvis
motoren og batteriet (hvis tilgjengelig).
6.1 KLARGJØRING
Sett gressklipperen i horisontal stilling slik at den står støtt
på bakken.
6.1.1 Fylling av olje og bensin
VIKTIG Maskinen leveres uten motorolje og drivstoff.
Før du bruker maskinen for første gang etter at du har
kjøpt den, må du fylle drivstoff og etterfylle olje i tråd med
måten og forskriftene som står bekrevet i motorens in-
struksjonshåndbok og i avsn.  7.2.1/7.2.2.
Før hver bruk
Kontroller at det finnes drivstoff og oljenivået ved å følge
instruksjonene som finnes i motorens instruksjonshåndbok
og i avsn. 7.2.1/7.2.2.
6.1.2 Klargjøring av maskinen
MERK Denne maskinen kan klippe gressplenen på for-
skjellige måter.
a. Klargjøring for klipping og oppsamling av
gresset i oppsamlingsposen:
1. Når det gjelder modeller med sideutkast: må du forsi-
kre deg om at verneanordningen til sideutkastet (fig.
11.A) er nede og låst med sikkerhetsspaken (fig. 11.B).
2. Sett på oppsamlingsposen (fig. 11.C).
b. Klargjøring for klipping og utkast av gresset bak:
1. Løft opp verneanordningen til utkast bak (fig. 12.A)
og monter stiften (fig. 12.B).
2. Når det gjelder modeller med mulighet for sideutkast:
må du forsikre deg om at verneanordningen (fig. 12.C)
er nede og låst med sikkerhetsspaken (fig. 12.D)
For å fjerne stiften: se fig. 12.A/B.
c. Klargjøring for klipping og oppmaling av
gresset ("mulching"-funksjon):
Løft verneanordningen til utkastet bak (fig. 13.A) og sett
deflektorlokket (fig. 13.B) i utkaståpningen. Når det gjelder
modeller med mulighet for sideutkast: må du forsikre deg
om at verneanordningen til sideutkastet (fig. 13.C/D) er
nede og låst med sikkerhetsspaken (fig. 13.D).
For å fjerne deflektorlokket: se fig. 13.E.
d. Klargjøring for klipping og utkast av gresset
til siden:
1. Løft verneanordningen til utkastet bak (fig. 14.A) og
sett deflektorlokket (fig. 14.B) i utkaståpningen.
2. Trykk forsiktig på sikkerhetsspaken (fig. 14.C) og løft
opp verneanordningen til sideutkastet (fig. 14.D).
3. Sett på deflektoren til sideutkastet (fig. 14E).
4. Lukk verneanordningen til sideutkastet (fig. 14.D) slik
at deflektoren til sideutkastet (fig. 14.E) er fastlåst.
For å fjerne deflektoren til sideutkastet:
5. Trykk forsiktig på sikkerhetsspaken (fig. 14.C) og løft
opp verneanordningen til sideutkastet (fig. 14.D).
6. Løsne deflektoren til sideutkastet (fig. 14.E).
6.1.3 Regulering av håndtakets stilling (fig. 15/16)
Gjør dette når klippeinnretningen står stille.
6.2 SIKKERHETSKONTROLLER
Utfør alltid sikkerhetskontrollene før bruk.
6.2.1 Sikkerhetskontroll før hver bruk
• Sjekk at alle maskinens komponenter er korrekt montert.
• Kontroller at alle festeanordninger er korrekt strammet.
• Hold maskinens overflater rene og tørre.
6.2.2 Funksjonstest av maskinen
Handling Resultat
1. Start maskinen (avsn.
6.3).
2. Slipp spaken til motor-
bremsen/klippeinnret-
ningen.
1. Klippeinnretningen
skal nå bevege seg.
2. Spakene skal gå auto-
matisk og raskt tilbake
til nøytral posisjon.
Motoren og klippe-
innretningen skal
stoppe innen noen få
sekunder.
1. Start maskinen (avsn.
6.3).
2. Aktiver drivspaken
3. Slipp drivspaken.
2. Hjulene driver maski-
nen fremover.
3. Hjulene stopper og
maskinen kjører ikke
fremover.
Prøvekjøring Ingen unormale vibra-
sjoner.
Ingen unormale lyder.
Side: 167
NO - 5
Hvis noen av resultatene avviker fra det som er
angitt i tabellene, må du ikke bruke maskinen! Ta kontakt
med et servicesenter for nødvendige kontroller og repa-
rasjon.
6.3 START
MERK Start den på et jevnt underlag uten hindringer
eller høyt gress.
6.3.1 Modeller med håndtak for manuell opp-
start (fig. 17.A/B)
MERK For at motoren ikke skal stanse, må du trekke
i spaken til motorbremsen/klippeinnretningen og holde
den.
6.3.2 Modeller med elektrisk startknapp (fig.
18.A/B/C/D)
MERK For at motoren ikke skal stanse, må du trekke
i spaken til motorbremsen/klippeinnretningen og holde
den.
6.4 ARBEID
VIKTIG Hold alltid sikkerhetsavstand (dvs. håndtakets
lengde) fra klippeinnretningen under arbeidet.
6.4.1 Klipping av gress
1. Start fremdriften og klipping i et område med gress.
2. Tilpass framdriftshastigheten og klippehøyden (avsnitt
5.5) til forholdene i plenen (gressets høyde, tykkelse
og fuktighet).
3. Vi anbefaler at gresset alltid klippes i samme høyde og
i begge retninger (fig. 20).
Velger man "mulching", eller å kaste ut gresset bak:
• skal man aldri fjerne mer enn en tredjedel av gressets
totale høyde på en gang (fig. 19).
• alltid holde understellet rent (avsn. 7.4.2).
Velger man sideutkast: må man passe på at gresset
ikke kastes ut på den siden av plenen som ikke er klip-
pet.
6.4.2 Tømme oppsamlingsposen
Har man oppsamlingspose med varselsanordning:
Står opp = tom. Står ned = full*.
*Oppsamlingsposen er full og må tømmes.
For å fjerne og tømme oppsamlingsposen:
1. Vent til klippeinnretningen har stoppet (fig. 21A).
2. fjern oppsamlingsposen (fig. 21.B/C/D).
6.5 STOPP (fig. 22.A)
Etter at du har slått av maskinen, tar det flere
sekunder før klippeinnretningen stanser.
Ikke rør motoren etter at den er blitt slått av. Fare for
brannskader.
VIKTIG Stans alltid maskinen:
• Når du flytter maskinen fra et arbeidsområde til et annet.
• Når du krysser områder med annet enn gressdekke.
• I nærheten av hindringer.
• Før regulering av klippehøyden.
• Hver gang man fjerner eller setter på oppsamlingsposen
igjen.
• Hver gang man fjerner eller setter på deflektoren på siden
igjen (hvis tilgjengelig).
6.6 ETTER BRUK (fig. 23.A/B/C/D)
1. Utfør rengjøring (avsn. 7.4).
2. Hvis nødvendig, bytt ut eventuelt ødelagte komponen-
ter, stram skruer eller bolter som har løsnet.
VIKTIG Når maskinen ikke er i bruk eller ikke er under
oppsyn, må du:
• Ta av hetten til tennpluggen (i modeller med håndtak for
manuell start) (fig. 23.B/C).
• Trykke på flappen og fjerne tilgangsnøkkelen (i modeller
med elektrisk startknapp) (fig. 23.D).
7. VEDLIKEHOLD
7.1 GENERELLE OPPLYSNINGER
Sikkerhetsnormene som må følges, er beskrevet i
kap. 2. Disse bestemmelsene må overholdes nøye for å
unngå alvorlige risikoer eller farer:
Før du kontrollerer eller rengjør maskinen, utfører
vedlikehold eller regulerer den:
• Stopp maskinen.
• Kontroller at alle bevegelige komponenter står stille.
• Vent til motoren er blitt avkjølt.
• Ta av hetten til tennpluggen (fig. 23.B).
• Ta ut nøkkelen (fig. 23.D) eller batteriet (i modeller
med elektrisk startknapp).
• Les anvisningene som følger med.
• Bruk egnede klær, arbeidshansker og vernebriller.
7.2 ORDINÆRT VEDLIKEHOLD
• Hyppighet og type inngrep er gjengitt i "Vedlikeholdsta-
bell" (kap.10).
VIKTIG Vedlikeholdsinngrep og reguleringer som ikke er
beskrevet i denne håndboken skal utføres av din forhandler
eller av et spesialverksted.
7.2.1 Fylle drivstoff
Sett gressklipperen i horisontal stilling slik at den står støtt
på bakken.
Før du fyller drivstoff må d slå av maskinen og ta av
hetten på tennpluggen.
Følg anvisningene og forholdsreglene beskrevet i håndbo-
ken for motoren når du fyller drivstoff.
Maskiner som kan lagres vertikalt (kap. 8.1) har
drivstofftank med drivstoffmåler. Fyll ikke tanken over
nivåmerket (fig. 24.A) over bunnen av nivåmåleren
VIKTIG Tørk opp eventuelt bensinsøl. Garantien dekker
ikke skader som skyldes at man har sølt bensin på plast-
deler.
Side: 168
NO - 6
MERK Drivstoff har en begrenset holdbarhet og skal ikke
bli liggende i tanken i mer enn 30 dager.
7.2.2 Kontrollere/etterfylle motorolje
Følg anvisningene og forholdsreglene beskrevet i håndbo-
ken for motoren når du kontrollerer og etterfyller motorolje.
For at maskinen skal fungere korrekt bør motoroljen skiftes
ut med jevne mellomrom. Følg anvisningene i håndboken
for motoren.
Kontroller alltid at oljenivået er korrekt før du bruker maski-
nen igjen.
7.3 EKSTRAORDINÆRT VEDLIKEHOLD
7.3.1 Klippeinnretning
Alle inngrep på klippeinnretningene (som demonte-
ring, sliping, balansering, reparasjon, ny montering og/
eller bytting) skal utføres av et spesialverksted.
Hvis klippeinnretningen er skadet, skjev eller slitt,
må den alltid skiftes ut sammen med de tilhørende skru-
ene, slik at balansen opprettholdes.
VIKTIG Bruk alltid originale klippeinnretninger, som har
samme kode som du finner i tabellen "Tekniske Data".
7.4 RENGJØRING
Etter bruk må maskinen rengjøres som beskrevet nedenfor.
7.4.1 Rengjøring av maskinen
• Pass alltid på at luftinntakene er fri for smuss.
• Bruk ikke aggressive væsker til rengjøring av chassiset.
• Hold motoren fri for gressrester, løv eller overflødig fett for
å redusere risikoen for brann.
• Vask alltid maskinen med vann etter at du har klippet
gresset.
7.4.2 Rengjøring av klippeinnretningen
• Fjern gressrester og søle som har samlet seg innvendig
i chassiset.
Modeller uten vaskekobling
• Velt maskinen over til siden som vist i bruksanvisningen
for motoren for å få tilgang til undersiden. Følg anvisnin-
gene og pass på at maskinen ligger stabilt før du foretar
deg noe.
Hvis maskinen har sideutkast: må man fjerne deflek-
toren til utkastet (hvis montert - avsn. 6.1.2d.).
Gå frem som forklart nedenfor for å vaske klippeinnretnin-
gen innvendig (fig. 25.A/B/C):
1. stå alltid bak gressklipperens håndtak
2. start motoren
Hvis lakken på innsiden av chassiset skulle løsne, må du
straks gå over med en rustmaling.
7.4.3 Rengjøre posen (fig. 26.A/B)
Rengjør posen og la den tørke.
7.5 BATTERI
Batteriet følger med i modeller med elektrisk
startknapp. Følg anvisningene i håndboken for
motoren når det gjelder brukstid, opplading,
oppbevaring og vedlikehold av batteriet.
8. OPPBEVARING
Når maskinen skal settes til oppbevaring:
1. Start motoren og la den gå på minstehastighet til den
stopper, slik at alt drivstoffet i forgasseren blir brukt
opp.
2. Rengjør maskinen omhyggelig (avsn. 7.4).
3. Kontroller at maskinen er intakt.
4. Maskinen skal oppbevares:
• på et tørt sted,
• beskyttet mot dårlig vær,
• utilgjengelig for barn.
• Pass på å fjerne nøkler eller redskaper brukt til
vedlikeholdet.
8.1 LODDRETT OPPBEVARING
Om nødvendig kan noen modeller (se Tabellen Tekniske
Data) oppbevares i loddrett stilling (fig. 27).
Sett ikke maskinen i loddrett stilling hvis tanken er fylt
til over bunnen av nivåmåleren (fig.24.A).
Gå frem på følgende måte:
1. Fjern hetten på tennpluggen (fig. 23.B), eller ta ut nøk-
kelen (fig. 23.D) eller batteriet (i modeller med elektrisk
startknapp).
2. Innstill klippehøyden til den nest nederste stillingen
(se kap. 5.5).
3. Sett håndtaket forsiktig i lukket stilling og skru fast
spakene (fig. 27).
4. Sett maskinen forsiktig i vertikal stilling, med håndta-
ket i lukket stilling og fastskrudde spaker (fig. 27).
Plasser maskinen slik at den ikke utgjør fare dersom
noen (f.eks.barn eller dyr) skulle komme til å dytte til den.
Sett ikke maskinen til oppbevaring i vertikal stilling
med mindre den er konstruert for det.
9. HÅNDTERING OG TRANSPORT
Gjør følgende hver gang maskinen skal flyttes, løftes, trans-
porteres eller stilles på skrå:
• Stans maskinen (avsn. 6.5) og vent til alle bevegelige deler
står stille.
• Fjern hetten på tennpluggen (fig. 23.B), eller ta ut nøkkelen
(fig. 23.D) eller batteriet (i modeller med elektrisk start-
knapp).
• Bruk kraftige arbeidshansker.
• Grip fast i maskinen i punkter som gir et sikkert grep. Vær
oppmerksom på vekten og vektfordelingen.
• Få hjelp av tilstrekkelig mange personer som kan håndtere
maskinens vekt.
• Pass på at ingen personer eller gjenstander blir skadet un-
der manøvreringen av maskinen.
Gjør følgende ved transport av maskinen på et kjøretøy eller
tilhenger:
• Bruk tilstrekkelig kraftige, brede og lange lasteramper.
• Kjør maskinen på med motoren av, ved at et tilstrekkelig
antall personer skyver den opp.
• Senk klippeinnretningen ned (avsn. 5.5).
• Plasser maskinen slik at den ikke utgjør fare for noen.
Side: 169
NO - 7
• Fest den omhyggelig til transportmidlet med tau eller kjettin-
ger for å unngå at den kan velte og forårsake skader, og for
å unngå at drivstoffet lekker ut.
Maskiner som kan oppbevares vertikalt skal ikke
transporteres i vertikal stilling.
10. VEDLIKEHOLDSTABELL
Inngrep Hyppighet Merknader
MASKIN
Kontrollere alle fester sikkerhetskontroller/kontroll av betjeningsutstyr kontrollere
verneanordningene til utkastene på siden og bak kontrollere oppsamlingsposen,
deflektoren til sideutkastet kontrollere klippeinnretningen.
Før bruk avsn. 6.2.2
Generell rengjøring og kontroll kontrollere eventuelle skader på maskinen.
Kontakt eventuelt et godkjent servicesenter.
Etter hver bruk avsn. 7.4
Bytte ut klippeinnretningen - avsn. 7.3.1 ***
MOTOR
Kontrollere/etterfylle drivstoff Kontrollere/etterfylle motorolje Før bruk avsn. 6.1.1/7.2.1 */7.2.2*
Kontrollere og rengjøre luftfilter Kontrollere og rengjøre tennpluggkontakte-
ne Bytte ut tennplugg Lade batteriet
* */avsn. 7.5 *
* Se håndboken for motoren.    *** Inngrep som må utføres så snart man oppdager en funksjonsfeil
*** Inngrep som må utføres av forhandleren eller et spesialverksted
Side: 170
NO - 8
11. FEILSØKING
Hvis problemene vedvarer etter at du har utført disse utbedringsforslagene, må du ta kontakt med forhandleren.
PROBLEM MULIG ÅRSAK LØSNING
1. Motoren star-
ter ikke, den
stopper opp,
den fungerer
ikke korrekt
eller den
stopper under
arbeidet.
Feil oppstartsprosedyre. Se anvisningene (se kap. 6.3).
Motoren er tom for olje eller bensin. Kontroller olje- og bensinnivået (se kap. 7.2.1/7.2.2).
Tennpluggen er skitten eller det er feil
avstand mellom elektrodene.
Kontroller tennpluggen (se håndboken for motoren).
Luftfilter tilstoppet. Rengjør og/eller bytt ut filteret (se håndboken for motoren).
Problemer i forgasseren. Kontakt et godkjent servicesenter.
Flottøren kan sitte fast. Se håndboken for motoren og kontakt et godkjent servicesenter.
2. Motoren
kveles.
Håndtaket for manuell start er blitt brukt
flere ganger mens starteren er på.
Se håndboken for motoren.
Håndtaket for manuell start er blitt brukt
flere ganger, uten at hetten til tennplug-
gen sitter på.
Sett hetten på tennpluggen og prøv å starte motoren igjen.
(Se håndboken for motoren).
3. Gresset som
er klippet blir
ikke samlet
opp i oppsam-
lingsposen.
Klippeinnretningen har blitt slått mot et
fremmedlegeme.
Stans motoren og ta av hetten til tennpluggen. Sjekk eventuelle
skader og henvend deg til et Servicesenter (avsn. 7.3.1).
Chassiset er skittent innvendig. Rengjør chassiset innvendig (avsn. 7.4.2).
4. Gresset er
vanskelig å
klippe.
Klippeinnretningen er ikke i god stand. Ta kontakt med et servicesenter for sliping eller utskifting av klip-
peinnretningen.
5. For mye støy
og/eller vibra-
sjoner under
arbeidet.
Deler er ødelagte eller har løsnet.
Stiften i klippeinnretningen har løsnet
fra festet.
Stans maskinen og kople fra ledningen til tennpluggen (fig. 23.B).
Sjekk eventuelle skader eller løse deler.
Sørg for at kontroller, utskiftninger eller reparasjoner utføres ved
et godkjent servicesenter.
Klippeinnretningen har løsnet eller er
skadet.
Stans motoren og ta hetten av tennpluggen (fig. 23.B).
Kontakt et Servicesenter (avsn. 7.3.1).
12. TILBEHØR PÅ FORESPØRSEL
12.1 MULCHING-SETT (fig. 28)
Maler det avklippede gresset fint opp og lar det ligge på plenen.
Side: 245
NO (Oversettelse av orginal bruksanvisning)
EF- Samsvarserklæring
(Maskindirektiv 2006/42/EF, Vedlegg II, del A)
1. Firmaet
2. Erklærer på eget ansvar at maskinen:
Håndført gressklipper/ gressklipping
a) Type / Modell
b) Måned / Byggeår
c) Serienummer
d) Motor: forbrenningsmotor
3. Oppfyller kravene i direktivene:
e) Sertifiseringsorgan
f) EF-typeprøving
4. Henvisning til harmoniserte standarder
g) Målt lydeffektnivå
h) Garantert lydeffektnivå
i) Klippebredde
n) Person som har fullmakt til å utferdige teknisk
dokumentasjon:
o) Sted og dato
SV (Översättning av bruksanvisning i original)
EG-försäkran om överensstämmelse
(Maskindirektiv 2006/42//EG, bilaga II, de la)
1. Företaget
2. Försäkrar på eget ansvar att maskinen:
Förarledd gräsklippare / gräsklippning
a) Typ / Basmodell
b) Månad / Tillverkningsår
c) Serienummer
d) Motor: förbränningsmotor
3. Överensstämmer med föreskrifterna i
direktivet
e) Intygsorgan_ Anmält organ
f) EG typgodkännande
4. Referens till harmoniserade standarder
g) Uppmätt ljudeffektnivå
h) Garanterad ljudeffektnivå
i) Skärbredd
n) Auktoriserad person för upprättandet av den
tekniska dokumentationen:
o) Ort och datum
DA (Oversættelse af den originale brugsanvisning)
EF-overensstemmelseserklæring
(Maskindirektiv 2006/42/EF, bilag II, del A)
1. Firmaet
2. Erklærer på eget ansvar, at maskinen:
Plæneklipper betjent af gående personer /
klipning af græsset
a) Type / Model
b) Måned / Konstruktionsår
c) Serienummer
d) Motor: forbrændingsmotor
3. Er i overensstemmelse med specifikationerne
ifølge direktiverne:
e) Certificeringsorgan
f) EF-typeafprøvning
4. Henvisning til harmoniserede standarder
g) Målt lydeffektniveau
h) Garanteret lydeffektniveau
i) Klippebredde
n) Person, der har bemyndigelse til at udarbejde
det tekniske dossier:
o) Sted og dato
FI (Alkuperäisten ohjeiden käännös)
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
(Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II, osa A)
1. Yritys
2. Vakuuttaa omalla vastuullaan, että kone:
Kävellen ohjattava ruohonleikkuri/
ruohonleikkuu
a) Tyyppi / Perusmalli
b) Kuukausi /Valmistusvuosi
c) Sarjanumero
d) Moottori : räjähdysmoottori
3. On yhdenmukainen seuraavien direktiivien
asettamien vaatimusten kanssa:
e) Sertifiointiyritys
f) EY-tyyppitarkastus
4. Viittaus harmonisoituihin standardeihin
g) Mitattu äänitehotaso
h) Taattu äänitehotaso
i) Leikkuuleveys
n) Teknisten asiakirjojen laatimiseen valtuutettu
henkilö:
o) Paikka ja päivämäärä
CS (Překlad původního návodu k používání)
ES – Prohlášení o shodě
(Směrnice o Strojních zařízeních 2006/42/ES,
Příloha II, část A)
1. Společnost
2. Prohlašuje na vlastní odpovědnost, že stroj:
Sekačka se stojící obsluhou / sekačka na trávu
a) Typ / Základní model
b) Měsíc / Rok výroby
c) Výrobní číslo
d) Motor: spalovací motor
3. Je ve shodě s nařízeními směrnic:
e) Certifikační orgán
f) ES zkouška Typu
4. Odkazy na Harmonizované normy
g) Naměřená úroveň akustického výkonu
h) Zaručená úroveň akustického výkonu
i) Šířka řezání
n) Osoba autorizovaná pro vytvoření
Technického spisu:
o) Místo a Datum
PL (Tłumaczenie instrukcji oryginalnej)
Deklaracja zgodności WE
(Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, Załącznik II,
część A)
1. Spółka
2. Oświadcza na własną odpowiedzialność, że
maszyna: Kosiarka prowadzona przez operatora
pieszego / cięcie trawy
a) Typ / Model podstawowy
b) Miesiąc / Rok produkcji
c) Numer seryjny
d) Silnik: silnik o zapłonie iskrowym
3. Spełnia podstawowe wymogi następujących
Dyrektyw:
e) Jednostka certyfikująca
f) Badanie typu WE
4. Odniesienie do Norm zharmonizowanych
g) Zmierzony poziom mocy akustycznej
h) Gwarantowany poziom mocy akustycznej
i) Szerokość cięcia
n) Osoba upoważniona do zredagowania
Dokumentacji technicznej:
o) Miejscowość i data
HU (Eredeti használati utasítás fordítása)
EK-megfelelőségi nyilatkozata
(2006/42/EK gépirányelv, II. melléklet "A" rész)
1. Alulírott Vállalat
2. Felelősségének teljes tudatában kijelenti,
hogy az alábbi gép:
a) Típus / Alaptípus
b) Hónap / Gyártás éve
c) Gyártási szám
d) Motor: robbanómotor
3. Megfelel az alábbi irányelvek előírásainak:
e) Tanúsító szerv
f) CE vizsgálat típusa
4. Hivatkozás a harmonizált szabványokra
g) Mért zajteljesítmény szint
h) Garantált zajteljesítmény szint
i) Vágási szélesség
n) Műszaki Dosszié szerkesztésére
felhatalmazott személy:
o) Helye és ideje
RU (Перевод оригинальных инструкций)
Декларация соответствия нормам ЕС
(Директива о машинном оборудовании
2006/42/ЕС, Приложение II, часть A)
1. Предприятие
2. Заявляет под собственную
ответственность, что машина:
a) Тип / Базовая модель
b) Месяц /Год изготовления
c) Паспорт
d) Двигатель: двигатель внутреннего
сгорания
3. Соответствует требованиям следующих
директив:
e) Сертифицирующий орган
f) Испытание ЕС типового образца
4. Ссылки на гармонизированные нормы
g) Измеренный уровень звуковой мощности
h) Гарантируемый уровень звуковой
мощности
i) Амплитуда кошения
n) Лицо, уполномоченное на подготовку
технической документации:
o) Место и дата
HR (Prijevod originalnih uputa)
EK Izjava o sukladnosti
(Direktiva 2006/42/EZ o strojevima, dodatak II,
dio A)
1. Tvrtka:
2. pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je
stroj:
a) Vrsta / Osnovni model
b) Mjesec / Godina proizvodnje
c) Matični broj
d) Motor: motor s unutarnjim izgaranjem
3. sukladan s temeljnim zahtjevima direktiva:
e) Certifikacijsko tijelo
f) Tipsko ispitivanje EZ
4. Primijenjene su slijedeće harmonizirane
norme:
g) Izmjerena razina zvučne snage
h) Zajamčena razina zvučne snage
i) Širina rezanja
n) Osoba ovlaštena za pravljenje Tehničke
datoteke:
o) Mjesto i datum
SL (Prevod izvir
ES izjava o skl
(Direktiva 2006
1. Družba
2. pod lastno o
Kosilnica za st
a) Tip / osnovn
b) Mesec /Leto
c) Serijska štev
d) Motor: moto
3. Skladen je z
e) Ustanova, ki
f) ES pregled ti
4. Sklicevanje
g) Izmerjen niv
h) Zagotovljen
i) Obseg košnj
n) Oseba, poob
knjižice:
o) Kraj in datum
RO (Traducerea
CE -Declaratie
(Directiva Maşi
1. Societatea
2. Declară pe p
Maşină de tuns
tăiat iarba
a) Tip / Model d
b) Luna /Anul d
c) Număr de se
d) Motor: moto
3. Este în confo
directivelor:
e) Organism de
f) Examinare C
4. Referinţă la
g) Nivel de put
h) Nivel de put
i) Lăţimea de tă
n) Persoană au
Tehnic
o) Locul şi Dat
SR (Prevod orig
EC deklaracija
(Direktiva o ma
A)
1. Preduzeće
2. Daje izjavu p
mašina:
a) Tip / Osnovn
b) Mesec /God
c) Serijski broj
d) Motor: moto
3. u skladu s o
e) Sertifikacio
f) EC ispitivanj
4. Pozivanje na
g) Izmereni niv
h) Garantovani
i) Širina košen
n) Osoba ovlaš
brošure
o) Mesto i datu
doc_base r.13- wbh-p_0
alia
n
FR (Traduction de la notice originale)
Déclaration CE de Conformité
(Directive Machines 2006/42/CE, Annexe II, partie
A)
1. La Société
2. Déclare sous sa propre responsabilité que la
machine : Tondeuse à gazon à conducteur a
pied / coupe du gazon
a) Type / Modèle de Base
b) Mois / Année de construction
c) Série
d) Moteur: moteur essence
3. Est conforme aux prescriptions des
directives :
e) Organisme de certification
f) Examen CE du Type
4. Renvoi aux Normes harmonisées
g) Niveau de puissance sonore mesuré
h) Niveau de puissance sonore garanti
i) Largeur de coupe
n) Personne habilitée à établir le Dossier
Technique :
o) Lieu et Date
EN (Translation of the original instruction)
EC Declaration of Conformity
(Machine Directive 2006/42/EC, Annex II, part A)
1. The Company
2. Herby declares under its own responsibility
that the machine: Pedestrian controlled lawn
mower / Grass cutting
a) Type / Base Model
b) Month / Year of manufacture
c) Serial number
d) Motor: petrol
3. Conforms to directive specifications:
e) Certifying body
f) EC examination of Type
4. Reference to harmonised Standards
g) Sound power level measured
h) Sound power level guaranteed
i) Range of cut
n) Person authorised to create the Technical
Folder:
o) Place and Date
DE (Übersetzung der Originalbetriebsanleitung)
EG-Konformitätserklärung
(Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II, Teil
A)
1. Die Gesellschaft
2. Erklärt auf eigene Verantwortung, dass die
Maschine: Handgeführter Rasenmäher /
Rasenschnitt
a) Typ / Basismodell
b) Monat / Baujahr
c) Seriennummer
d) Motor: Verbrennungsmotor
3. Den Anforderungen der folgenden Richtlinien
entspricht:
e) Zertifizierungsstelle
f) EG-Baumusterprüfung
4. Bezugnahme auf die harmonisierten Normen
g) Gemessener Schallleistungspegel
h) Garantierter Schallleistungspegel
i) Schnittbreite
n) Zur Verfassung der technischen Unterlagen
befugte Person:
o) Ort und Datum
NL (Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing)
EG-verklaring van overeenstemming
(Richtlijn Machines 2006/42/CE, Bijlage II, deel A)
1. Het bedrijf
2. Verklaart onder zijn eigen
verantwoordelijkheid dat de machine: Lopend
bediende grasmaaier / grasmaaier
a) Type / Basismodel
b) Maand / Bouwjaar
c) Serienummer
d) Motor: benzinemotor
3. Voldoet aan de specificaties van de
richtlijnen:
e) Certificatie-instituut
f) EG-onderzoek van het Type
4. Verwijzing naar de Geharmoniseerde normen
g) Gemeten niveau van geluidsvermogen
h) Gegarandeerd niveau van geluidsvermogen
i) Snijbreedte
n) Bevoegd persoon voor het opstellen van het
Technisch Dossier
o) Plaats en Datum
ES (Traducción del Manual Original)
Declaración de Conformidad CE
(Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte
A)
1. La Empresa
2. Declara bajo su propia responsabilidad que la
máquina: Cortadora de pasto con operador de
pie / corte hierba
a) Tipo / Modelo Base
b) Mes / Año de fabricación
c) Matrícula
d) Motor: motor de explosión
3. Cumple con las especificaciones de las
directivas:
e) Ente certificador
f) Examen CE del Tipo
4. Referencia a las Normas armonizadas
g) Nivel de potencia sonora medido
h) Nivel de potencia sonora garantizado
i) Amplitud de corte
n) Persona autorizada a realizar el Manual
Técnico:
o) Lugar y Fecha
PT (Tradução do manual original)
Declaração CE de Conformidade
(Diretiva de Máquinas 2006/42/CE, Anexo II,
parte A)
1. A Empresa
2. Declara sob a própria responsabilidade que a
máquina: Corta-relvas para operador apeado /
corte da relva
a) Tipo / Modelo Base
b) Mês / Ano de fabrico
c) Matrícula
d) Motor: motor a explosão
3. É conforme às especificações das diretivas:
e) Órgão certificador
f) Exame CE do Tipo
4. Referência às Normas harmonizadas
g) Nível medido de potência sonora
h) Nível garantido de potência sonora
i) Amplitude de corte
n) Pessoa autorizada a elaborar o Caderno
Técnico
o) Local e Data
EL (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών
χρήσης)
EK-Δήλωση συμμόρφωσης
(Οδηγία Μηχανών 2006/42/CE, Παράρτημα II,
μέρος A)
1. Η Εταιρία
2. Δηλώνει υπεύθυνα ότι η μηχανή:
Χλοοκοπτική μηχανή με όρθιο χειριστή / κοπή
της χλόης
a) Τύπος / Βασικό Μοντέλο
b) Μήνας / Έτος κατασκευής
c) Αριθμός μητρώου
d) Κινητήρας: κινητήρας εσωτερικής ανάφλεξης
3. Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της
οδηγίας:
e) Οργανισμός πιστοποίησης
f) Εξέταση CE του Τύπου
4. Αναφορά στους Κανονισμούς εναρμόνισης
g) Στάθμη μέτρησης ακουστικής ισχύος
h) Στάθμη εγγυημένης ακουστικής ισχύος
i) Εύρος κοπής
n) Εξουσιοδοτημένο άτομο για την κατάρτιση
του Τεχνικού Φυλλαδίου:
o) Τόπος και Χρόνος
TR (Orijinal Talimatların Tercümesi)
AT Uygunluk Beyanı
(2006/42/CE Makine Direktifi, Ek II, bölüm A)
1. Şirket
2. Şahsi sorumluluğu altında aşağıdaki
makinenin: Ayak kumandalı çim biçme makinesi
/ çim kesimi
a) Tip / Standart model
b) Üretimin Ay / yıl
c) Sicil numarası
d) Motor: patlamalı motor
3. Aşağıdaki direktiflerin özelliklerine uygun
olduğunu beyan etmektedir:
e) Sertifikalandıran kurum
f) ... Tipi CE incelemesi
4. Harmonize standartlara atıf
g) Ölçülen ses güç seviyesi
h) Garanti edilen ses güç seviyesi
i) Kesim genişliği
n) Teknik Dosyayı oluşturmaya yetkili kişi:
o) Yer ve Tarih
MK (Превод на оригиналните упатства)
Декларација за усогласеност со ЕУ
(Директива за машини 2006/42/CE, Анекс II,
дел A)
1. Компанијата
2. изјавува со целосна лична одговорност
дека следната машина: Тревокосачка со
оператор на нозе / косење трева
а) Тип / основен модел
б) Месец / Година на производство
в) етикета
г) мотор: мотор со согорување
3. Усогласено со спецификациите според
директивите:
д) тело за сертификација
ѓ) тест СЕ за типот
4. Референци за усогласени нормативи
е) Акустички притисок
ж) измерено ниво на звучна моќност
з) Ниво на гарантирана звучна моќност
н) овластено лице за составување на
Техничката брошура
o) место и датум
doc_base r.13- wbh-p_0
versättning av bruksanvisning i original)
säkran om överensstämmelse
ndirektiv 2006/42//EG, bilaga II, de la)
taget
äkrar på eget ansvar att maskinen:
dd gräsklippare / gräsklippning
/ Basmodell
ad / Tillverkningsår
enummer
or: förbränningsmotor
ensstämmer med föreskrifterna i
vet
gsorgan_ Anmält organ
ypgodkännande
rens till harmoniserade standarder
mätt ljudeffektnivå
anterad ljudeffektnivå
bredd
oriserad person för upprättandet av den
ka dokumentationen:
och datum
DA (Oversættelse af den originale brugsanvisning)
EF-overensstemmelseserklæring
(Maskindirektiv 2006/42/EF, bilag II, del A)
1. Firmaet
2. Erklærer på eget ansvar, at maskinen:
Plæneklipper betjent af gående personer /
klipning af græsset
a) Type / Model
b) Måned / Konstruktionsår
c) Serienummer
d) Motor: forbrændingsmotor
3. Er i overensstemmelse med specifikationerne
ifølge direktiverne:
e) Certificeringsorgan
f) EF-typeafprøvning
4. Henvisning til harmoniserede standarder
g) Målt lydeffektniveau
h) Garanteret lydeffektniveau
i) Klippebredde
n) Person, der har bemyndigelse til at udarbejde
det tekniske dossier:
o) Sted og dato
eklad původního návodu k používání)
rohlášení o shodě
ice o Strojních zařízeních 2006/42/ES,
II, část A)
ečnost
lašuje na vlastní odpovědnost, že stroj:
a se stojící obsluhou / sekačka na trávu
/ Základní model
íc / Rok výroby
bní číslo
or: spalovací motor
e shodě s nařízeními směrnic:
fikační orgán
kouška Typu
azy na Harmonizované normy
ěřená úroveň akustického výkonu
čená úroveň akustického výkonu
řezání
ba autorizovaná pro vytvoření
ckého spisu:
o a Datum
PL (Tłumaczenie instrukcji oryginalnej)
Deklaracja zgodności WE
(Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, Załącznik II,
część A)
1. Spółka
2. Oświadcza na własną odpowiedzialność, że
maszyna: Kosiarka prowadzona przez operatora
pieszego / cięcie trawy
a) Typ / Model podstawowy
b) Miesiąc / Rok produkcji
c) Numer seryjny
d) Silnik: silnik o zapłonie iskrowym
3. Spełnia podstawowe wymogi następujących
Dyrektyw:
e) Jednostka certyfikująca
f) Badanie typu WE
4. Odniesienie do Norm zharmonizowanych
g) Zmierzony poziom mocy akustycznej
h) Gwarantowany poziom mocy akustycznej
i) Szerokość cięcia
n) Osoba upoważniona do zredagowania
Dokumentacji technicznej:
o) Miejscowość i data
ревод оригинальных инструкций)
рация соответствия нормам ЕС
тива о машинном оборудовании
2/ЕС, Приложение II, часть A)
дприятие
вляет под собственную
твенность, что машина:
/ Базовая модель
яц /Год изготовления
порт
гатель: двигатель внутреннего
ия
тветствует требованиям следующих
ив:
тифицирующий орган
ытание ЕС типового образца
лки на гармонизированные нормы
еренный уровень звуковой мощности
антируемый уровень звуковой
сти
литуда кошения
о, уполномоченное на подготовку
еской документации:
то и дата
HR (Prijevod originalnih uputa)
EK Izjava o sukladnosti
(Direktiva 2006/42/EZ o strojevima, dodatak II,
dio A)
1. Tvrtka:
2. pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je
stroj:
a) Vrsta / Osnovni model
b) Mjesec / Godina proizvodnje
c) Matični broj
d) Motor: motor s unutarnjim izgaranjem
3. sukladan s temeljnim zahtjevima direktiva:
e) Certifikacijsko tijelo
f) Tipsko ispitivanje EZ
4. Primijenjene su slijedeće harmonizirane
norme:
g) Izmjerena razina zvučne snage
h) Zajamčena razina zvučne snage
i) Širina rezanja
n) Osoba ovlaštena za pravljenje Tehničke
datoteke:
o) Mjesto i datum
SL (Prevod izvirnih navodil)
ES izjava o skladnosti
(Direktiva 2006/42/ES) , priloga II, del A)
1. Družba
2. pod lastno odgovornostjo izjavlja, da je stroj:
Kosilnica za stoječega delavca / košnja trave
a) Tip / osnovni model
b) Mesec /Leto izdelave
c) Serijska številka
d) Motor: motor z notranjim izgorevanjem
3. Skladen je z določili direktiv :
e) Ustanova, ki izda potrdilo
f) ES pregled tipa
4. Sklicevanje na usklajene predpise
g) Izmerjen nivo zvočne moči
h) Zagotovljen nivo zvočne moči
i) Obseg košnje
n) Oseba, pooblaščena za sestavo tehnične
knjižice:
o) Kraj in datum
BS (Prijevod originalnih uputa)
EZ izjava o sukladnosti
(Direktiva o mašinama 2006/42/EZ, Prilog II, deo
A)
1. Firma
2. Daje izjavu pod vlastitom odgovornošću da je
mašina: Kosilica na guranje / Košenje trave
a) Tip / Osnovni model
b) Mjesec / Godina proizvodnje
c) Serijski broj
d) Motor: motor s unutrašnjim izgaranjem
3. sukladna s osnovnim zahtjevima direktive:
e) Certifikaciono tijelo
f) EZ ispitivanje tipa
4. Pozivanje na usklađene norme
g) Izmjereni nivo zvučne snage
h) Garantovani nivo zvučne snage
i) Širina košenja
n) Osoba ovlaštena za izradu tehničke brošure:
o) Mjesto i datum
SK (Preklad pôvodného návodu na použitie)
ES vyhlásenie o zhode
(Smernica o Strojných zariadeniach 2006/42/ES,
Príloha II, časť A)
1. Spoločnosť
2. Vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že stroj:
Kosačka so stojacou obsluhou / kosačka na
trávu
a) Typ / Základný model
b) Mesiac / Rok výroby
c) Výrobné číslo
d) Motor: spaľovací motor
3. Je v zhode s nariadeniami smerníc:
e) Certifikačný orgán
f) Skúška typu ES
4. Odkaz na Harmonizované normy
g) Nameraná úroveň akustického výkonu
h) Zaručená úroveň akustického výkonu
i) Šírka kosenia
j) Čistý inštalovaný výkon
n) Osoba autorizovaná na vytvorenie
Technického spisu:
o) Miesto a Dátum
RO (Traducerea manualului fabricantului)
CE -Declaratie de Conformitate
(Directiva Maşini 2006/42/CE, Anexa II, partea A)
1. Societatea
2. Declară pe propria răspundere că maşina:
Maşină de tuns iarba cu conducător pedestru /
tăiat iarba
a) Tip / Model de bază
b) Luna /Anul de fabricație
c) Număr de serie
d) Motor: motor cu combustie
3. Este în conformitate cu specificaţiile
directivelor:
e) Organism de certificare
f) Examinare CE de Tip
4. Referinţă la Standardele armonizate
g) Nivel de putere sonoră măsurat
h) Nivel de putere sonoră garantat
i) Lăţimea de tăiere
n) Persoană autorizată să întocmească Dosarul
Tehnic
o) Locul şi Data
LT (Originalių instrukcijų vertimas)
EB atitikties deklaracija
(Mašinų direktyva 2006/42/CE, Priedas II, dalis A)
1. Bendrovė
2. Prisiima atsakomybę, kad įrenginys: Pėsčio
operatoriaus valdoma vejapjovė/ žolės pjovimas
a) Tipas / Bazinis Modelis
b) Mėnuo / Pagaminimo metai
c) Serijos numeris
d) Variklis: vidaus degimo variklis
3. Atitinka direktyvose pateiktas specifikacijas:
e) Sertifikavimo įstaiga
f) CE tipo tyrimas
4. Nuoroda į suderintas Normas
g) Išmatuotas garso galios lygis
h) Užtikrinamas garso galios lygis
i) Pjovimo plotis
n) Autorizuotas asmuo sudaryti Techninę
Dokumentaciją:
o) Vieta ir Data
LV (Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas)
EK atbilstības deklarācija
(Direktīva 2006/42/EK par mašīnām, pielikums II,
daļa A)
1. Uzņēmums
2. Uzņemoties par to pilnu atbildību, paziņo, ka
mašīna: Pėsčio operatoriaus valdoma vejapjovė/
zāles pļaušana
a) Tips / Bāzes modelis
b) Mēnesis / Ražošanas gads
c) Sērijas numurs
d) Motors: iekšdedzes motors
3. Atbilst šādu direktīvu prasībām:
e) Sertifikācijas iestāde
f) CE tipveida pārbaude
4. Atsauce uz harmonizētiem standartiem
g) Izmērītais skaņas intensitātes līmenis
h) Garantētais skaņas intensitātes līmenis
i) Pļaušanas platums
n) Pilnvarotais darbinieks, kas sagatavoja
tehnisko dokumentāciju:
o) Vieta un datums
SR (Prevod originalnih uputstvaI)
EC deklaracija o usaglašenosti
(Direktiva o mašinama 2006/42/EC, Prilog II, deo
A)
1. Preduzeće
2. Daje izjavu pod vlastitom odgovornošću da je
mašina:
a) Tip / Osnovni model
b) Mesec /Godina proizvodnje
c) Serijski broj
d) Motor: motor s unutrašnjim sagorevanjem
3. u skladu s osnovnim zahtevima direktiva:
e) Sertifikaciono telo
f) EC ispitivanje tipa:
4. Pozivanje na usklađene norme
g) Izmereni nivo zvučne snage
h) Garantovani nivo zvučne snage
i) Širina košenja.....................
n) Osoba ovlašćena za sastavljanje tehničke
brošure
o) Mesto i datum
BG (Превод на оригиналните инструкции)
ЕО декларация за съответствие
(Директива Машини 2006/42/ЕО, Приложение
II, част А)
1. Дружеството
2. На собствена отговорност декларира, че
машината: Косачка с изправен водач / рязане
на трева
а) Вид / Базисен модел
б) Месец / година на производство
в) Сериен номер
г) Мотор: мотор с вътрешно горене
3. Е в съответствие със спецификата на
директивите:
д) Сертифициращ орган
е) ЕО изследване на вида
4. Базирано на хармонизираните норми
ж) Ниво на измерена акустична мощност
и) Гарантирано ниво на акустична мощност
й) Широчина на косене
р) Лице, упълномощено да състави
Техническата Документация:
o) Място и дата
ET (Algupärase kasutusjuhendi tõlge)
EÜ vastavusdeklaratsioon
(Masinadirektiiv 2006/42/EÜ, Lisa II, osa A)
1. Firma
2. Kinnitab omal vastutusel, et masin: Seisva
juhiga muruniitja / muruniitja
a) Tüüp / Põhimudel
b) Kuu aega / Tootmisaasta
c) Matrikkel
d) Mootor: Sisepõlemismootor
3. Vastab direktiivide nõuetele:
e) Kinnitav asutus
f) EÜ tüübihindamine
4. Viide ühtlustatud standarditele
g) Mõõdetud helivõimsuse tase
h) Garanteeritud helivõimsuse tase
i) Lõikelaius
n) Tehnilise Lehe autoriseeritud koostaja:
o) Koht ja Kuupäev
EXAMPLE

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Stiga Combi 48 SQ H ennå.

Spør et spørsmål om Stiga Combi 48 SQ H

Har du et spørsmål om Stiga Combi 48 SQ H men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Stiga Combi 48 SQ H. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Combi 48 SQ H Stiga så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.