Soundmaster TR150SW manual

Vis en manual for Soundmaster TR150SW under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Soundmaster
  • Produkt: Radioer
  • Model/navn: TR150SW
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Norsk

Innholdsfortegnelse

Side: 31
MILJØBESKYTTELSE
Ikke kast dette produktet sammen med vanlig husholdningsavfall ved slutten av
dets livssyklus. Returner det til et innsamlingspunkt for resirkulering av elektrisk
og elektronisk utstyr. Dette indikeres på produktsymbolet, i bruksanvisningen
eller på emballasjen.
Materialene kan gjenvinnes i henhold til deres merkinger. Ved gjenbruk,
resirkulering eller andre former for utnyttelse av gamle enheter, gjør du et viktig
bidrag til miljøvern.
Ta kontakt med lokale myndigheter for informasjon om innsamlingspunkter.
Sikkerhets-, miljø- og oppsettsinstruksjoner
• Bruk enheten kun i tørre innendørsmiljøer.
• Beskytt enheten mot fuktighet.
• Ikke åpne enheten. FARE FOR ELEKTRISK STØT! Overlat åpning og service til kvalifisert personell.
• Kun koble denne enheten til en riktig installert og jordet stikkontakt. Kontroller at nettspenningen stemmer med spesifikasjonene på typeskiltet.
• Kontroller at nettkabelen holder seg tørr under drift. Ikke klemme eller skade strømkabelen på noen måte.
• Advarsel om frakobling av enheten: Hovedpluggen brukes som tilkobling og må derfor alltid være driftsklar.
• Støpselet brukes til frakobling og må derfor være lett tilgjengelig.
• En skadet strømkabel eller støpsel må straks byttes av et autorisert servicesenter.
• I tilfelle av lyn må du umiddelbart koble apparatet fra strømnettet.
• Barn bør være under oppsyn av foreldre når de bruker enheten.
• Kun rengjøre enheten med en tørr klut.
IKKE bruk RENGJØRINGSMIDLER eller SLIPENDE KLUTER!
• Ikke utsett enheten for direkte sollys eller andre varmekilder.
• Installer enheten på et sted med god ventilasjon for å hindre varmeopphoping.
• Ikke dekk til ventilasjonsåpningene!
• Ventilasjonen må ikke hindres ved å dekke til ventilasjonsåpninger med gjenstander som aviser, duker, gardiner osv.
• Enheten må ikke utsettes for drypp eller sprut, og ingen gjenstander fylt med væske, som vaser, må plasseres på den.
• Enheten bør ikke utsettes for direkte sollys, svært høye eller lave temperaturer, fuktighet, vibrasjoner eller støvete omgivelser.
• Aldri forsøk å sette inn ledninger, stifter eller andre slike gjenstander i hullene eller åpningene på enheten.
• Installer enheten på et sikkert og vibrasjonsfritt sted.
• Ingen åpen flamme, som tente stearinlys, bør settes på apparatet.
• Installer enheten så langt unna som mulig fra datamaskiner og enheter som utstråler mikrobølger, ellers kan radiomottak bli forstyrret.
• Ikke åpne eller reparere huset. Det er utrygt å gjøre det og garantien vil bli ugyldig. Reparasjoner må bare utføres av autorisert servicepersonell/kundesenter.
• Bare bruk kvikksølv- og kadmiumfrie batterier.
• Batteriene må ikke utsettes for sterk varme, som sol, ild eller lignende.
• Brukte batterier er farlig avfall og må IKKE kastes sammen med husholdningsavfallet! Returner batterier til forhandleren eller innsamlingspunkter i ditt
lokalsamfunn.
• Hold batteriene unna barn. Barn kan svelge batterier. Kontakt lege umiddelbart hvis et batteri svelges.
• Sjekk batteriene regelmessig for å unngå batterilekkasje.
Brukte batterier er farlig avfall og må IKKE kastes sammen med
husholdningsavfallet! Som forbruker er du juridisk forpliktet til å
returnere alle batterier for miljøvennlig resirkulering – uansett
hvorvidt batteriene inneholder skadelige stoffer*).
Returner batterier gratis til offentlige innsamlingspunkter i ditt lokalsamfunn eller til
butikker som selger batterier av de respektive slag.
Bare returner helt utladede batterier.
*) Merket Cd = kadmium, Hg = kvikksølv, Pb = bly
ADVARSEL
Fare for elektrisk støt
Ikke åpne!
Forsiktig: For å redusere risikoen for elektrisk støt, må du ikke ta av dekslet
(eller baksiden). Det er ingen deler inni som kan repareres. Overlat service
til kvalifisert personell.
Dette symbolet indikerer tilstedeværelse
av farlig spenning i huset, tilstrekkelig til
å forårsake elektrisk støt.
Dette symbolet indikerer viktige drifts- og
vedlikeholdsinstruksjoner for enheten.
Side: 32
FUNKSJONSBESKRIVELSE
Batteri forsyning
Åpne batterirommet og sett inn som angitt i kupé en Oppladbare batterier, Li-ion
3.7V
Batterilade
Koble enheten ved å sette inn USB-kabelen til DC 5V IN-kontakten, og sette den
andre enden inn i USB-grensesnitt eller USB-lader. Ladetiden er rundt 2 timer.
Ladeindikatoren vil blinke under batterilading.
Radio
1. Trykk på knappen nede i 2 sekunder for å slå på enheten.
2. Trykk F.F. / T. knappen for et sekund å starte radio skanning.
3. Juster lydstyrken ved å trykke Vol- & Vol +
4. Trykk på knappen nede i 2 sekunder for å slå av enheten.
Radio Preset
1. Trykk på Play-knappen i 2 sekunder for å starte Auto-Scan Forhåndsinnstilte
stasjoner. Det vil automatisk stoppe når alle stasjonene har blitt funnet ut.
2. Trykk F.F. / T. knappen én gang for å velge forhåndsinnstilte stasjoner.
Input Radio Station
Trykk talltastene for å dirigere angi frekvensen for radiostasjonen. Enheten vil tune
til angitt radiostasjon umiddelbart.
Side: 33
For å forbedre mottaket:
Trekk ut teleskopantenne. For å forbedre FM mottak skråning og snu antennen,
redusere lengden hvis FM-signalet er for sterk (svært nær en sender).
USB, SD / MMC-kort, TF-kort PLAYBACK
Stand til å dekode og spille av alle MP3 og WMA-filer som er lagret i minnet media
med USB-kontakt, SD eller MMC-kortspor, TF Card.
1. Trykk MP3 / Radio gang til MP3-modus.
2. Før du kobler til USB-medier til enheten, pass på at porten er i riktig retning, og
vil koble til. Eller sette inn SD / MMC / TF-kort straightly uten å bøye.
3. Systemet vil automatisk begynne å lese MP3 og WMA-filer i USB Storage
Media, SD eller MMC-kort, TF-kort.
4. Trykk på REW / FF / avspillingsknappene for REW / FF / Play-funksjonen.
5. Trykk talltastene for å lede inn lydspor sekvens.
Feilaktig koble USB-lagringsmedier, eller SD / MMC / TF-kort opp ned kan skade
enheten eller USB-lagringsmedier eller SD / MMC / TF-kort. En låst SD / MMC /
TF-kort kan ikke oppdages eller avspilling.
SPESIFIKASJONER
Utgangseffekt: 1.8W RMS
Strømforsyning: DC 5V
Oppladbart batteri: DC Li-ion 3.7V 400mAh
Spesifikasjonene kan endres uten nærmere varsel

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Soundmaster TR150SW ennå.

Spør et spørsmål om Soundmaster TR150SW

Har du et spørsmål om Soundmaster TR150SW men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Soundmaster TR150SW. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med TR150SW Soundmaster så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.