Soundmaster DAB170SW manual

Vis en manual for Soundmaster DAB170SW under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Soundmaster
  • Produkt: Radioer
  • Model/navn: DAB170SW
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Polsk, Norsk

Innholdsfortegnelse

Side: 32
Sikkerhets-, miljø- og oppsettsinstruksjoner
NO
MILJØBESKYTTELSE
Ikke kast dette produktet sammen med
vanlig husholdningsavfall ved slutten av
dets livssyklus. Returner det til et
innsamlingspunkt for resirkulering av
elektrisk og elektronisk utstyr. Dette
indikeres på produktsymbolet, i
bruksanvisningen eller på emballasjen.
Materialene kan gjenvinnes i henhold til deres
merkinger. Ved gjenbruk, resirkulering eller andre
former for utnyttelse av gamle enheter, gjør du et
viktig bidrag til miljøvern.
Ta kontakt med lokale myndigheter for informasjon
om innsamlingspunkter.
Brukte batterier er farlig avfall og må
IKKE kastes sammen med
husholdningsavfallet! Som forbruker er du
juridisk forpliktet til å returnere alle
batterier for miljøvennlig resirkulering –
uansett hvorvidt batteriene inneholder
skadelige stoffer*)
Returner batterier gratis til offentlige
innsamlingspunkter i ditt lokalsamfunn eller til
butikker som selger batterier av de respektive
slag. Bare returner helt utladede batterier.
*) Merket Cd = kadmium, Hg = kvikksølv, Pb = bly
Ikke lytt til musikk ved høyt volum over
lengre tid, det kan føre til hørselsskader.
 Bruk enheten kun i tørre innendørsmiljøer.
 Beskytt enheten mot fuktighet.
 Kontroller at nettkabelen holder seg tørr
under drift. Ikke klemme eller skade
strømkabelen på noen måte.
 Barn bør være under oppsyn av foreldre
når de bruker enheten.
 Kun rengjøre enheten med en tørr klut.
 IKKE bruk RENGJØRINGSMIDLER eller
SLIPENDE KLUTER!
 Ikke dekk til ventilasjonsåpningene!
 Enheten må ikke utsettes for drypp eller
sprut, og ingen gjenstander fylt med
væske, som vaser, må plasseres på den.
 Enheten bør ikke utsettes for direkte
sollys, svært høye eller lave temperaturer,
fuktighet, vibrasjoner eller støvete
omgivelser.
 Aldri forsøk å sette inn ledninger, stifter
eller andre slike gjenstander i hullene eller
åpningene på enheten.
 Installer enheten på et sikkert og
vibrasjonsfritt sted.
 Installer enheten så langt unna som mulig
fra datamaskiner og enheter som utstråler
mikrobølger, ellers kan radiomottak bli
forstyrret.
 Ikke åpne eller reparere huset. Det er
utrygt å gjøre det og garantien vil bli
ugyldig. Reparasjoner må bare utføres av
autorisert servicepersonell/kundesenter.
 Bare bruk kvikksølv- og kadmiumfrie
batterier.
 Batteriene må ikke utsettes for sterk
varme, som sol, ild eller lignende.
 Brukte batterier er farlig avfall og må IKKE
kastes sammen med
husholdningsavfallet! Returner batterier til
forhandleren eller innsamlingspunkter i
ditt lokalsamfunn.
 Hold batteriene unna barn. Barn kan
svelge batterier. Kontakt lege umiddelbart
hvis et batteri svelges.
 Sjekk batteriene regelmessig for å unngå
batterilekkasje.
 Kilder til åpen flamme, f.eks. tente lys,
skal aldri plasseres på apparatet.
 Dette apparatet er til bruk i moderate
klimaer og er ikke egnet til bruk i land med
tropisk klima.
Side: 33
DAB170 / Norsk Bruksanvisning
1
OVERSIKT OVER TASTENE
1 FORHÅNDSINNSTILLINGER-knapp 8 Batterirom
2 VOLUM-knapp -
3 VOLUM-knapp +
4 PÅ/AV/MODUS-knapp
5 Teleskopantenne
6 LCD-Display
7 Høyttaler
HØYRESIDE TOPP
FORSIDE BAKSIDE
9 Søkehjul
10 Tastelås
11 Micro USB-inngang 12 Kontaktinngang for
hodetelefoner
Side: 34
DAB170 / Norsk Bruksanvisning
2
LADE RADIOEN
Lad batteriet helt opp før første bruk.
1. Åpne batteridekselet og sett inn det oppladbare litiumbatteriet.
2. Plugg inn micro USB-kabelen (inkludert) i inngangen (på høyresiden av
radioen). Koble den andre enden til kabelen inn i et strømuttak slik som
USB-porten til en datamaskin eller USB-strømadaptere for batterilading.
3. Radioen vil begynne å lade batteriet. Oppladningen av batteriet tar omtrent
2,5 timer.
4. Ladeikonet vil blinke under lading og avslutte opplading når radioen er fullt
oppladet.
BRUKE RADIOEN
1. Påse at batteriet er ladet.
2. Trykk og hold "POWER/MODE" knappen for å skru på radioen.
3. Displayet vil vise "DAB+"-ikonet og gå inn i DAB-modus (FM-modus hvis du
valgte FM før du skrudde av sist). "DAB"-logoen vil vises midt på ved toppen
av displayet i DAB-modus, mens "FM"-logoen vil vises i FM-modus.
4. Juster volumet til et komfortabelt nivå (Volumnivå: 00-20).
5. For å skru radioen av, trykk og hold "POWER/MODE"-knappen. Når du skrur
av radioen vil modusen memoreres.
RADIOANTENNE
1. For mottak av DAB+ og FM er det en innebygget teleskopisk antenne på
toppen av enheten.
2. Trekk ut antennen og beveg den rundt for å få best mulig mottak.
3. Ved bruk av hodetelefoner plugget inn i kontaktinngangen vil kabelen fungere
som antenne. Den teleskopiske antennen vil bli deaktivert og kan trekkes inn.
DAB+-MODUS
1. Trykk "POWER/MODE"-knappen flere ganger inntil "DAB" vises på displayet.
2. Trykk og hold "SCAN"-knappen for å gå inn i menyen og velg "Scan". Radioen
vil søke gjennom og memorere alle kanalene automatisk. Den første gangen
radioen brukes vil den automatisk søke etter alle kanalene for DAB+ når den
skrus på.
3. Velg kanal ved å rulle "SCAN"-knappen opp og ned.
4. Alle kanalene som er søkt etter vil bli memorert frem til en et annet søk blir
utført.
Side: 35
DAB170 / Norsk Bruksanvisning
3
FORHÅNDSINNSTILLINGER: DAB+-modus
Maks 20 forhåndsinnstilte kanaler for DAB+ radiomodus.
1. Påse at du er i DAB+ modus
2. Når du hører på DAB+ kanalen du ønsker å lagre, trykk og hold
"PRESET”-knappen i 3 sekunder. En liste med tittelen "DAB Memory"
vil vises på displayet. Du vil se 1. tom, 2. tom, ...osv på listen. Velg nummeret
ved å rulle "SCAN"-knappen og trykke "SCAN"-knappen for å bekrefte. En
melding som sier "Store Successfully" vil vises. Hvis plassen for
forhåndsinnstillingen allerede har en innstilling vil den opprinnelige innstillingen
bli erstattet.
3. For å høre på de forhåndsinnstilte kanalene, trykk "PRESET"-knappen én
gang og velg den forhåndsinnstilte kanalen ved å rulle "SCAN"-knappen opp
og ned. Trykk deretter "SCAN"-knappen for å bekrefte.
Tjenesteinformasjon
Tjenesteinformasjon viser teknisk informasjon om den gjeldende statusen til
kanalen som kringkastes. Når du hører på DAB+ vil displayet vise følgende
informasjon om tilgjengelig:
1. Programtype 4. Volumnivå
2. Tid 5. Signalstyrke
3. Kanalnavn 6. Batterinivå
FM-MODUS
Søk og velg kanaler (auto-memorert)
1. Trykk "POWER/MODE"-knappen flere ganger frem til "FM" vises i displayet.
2. Trykk og hold "SCAN"-knappen for å gå inn i menyen og velg "Scan". Radioen
vil søke gjennom alle FM-kanalene automatisk og memorere dem. En melding
som sier "P02/10" vil vises. Det betyr at et totalantall av "10" kanaler er søkt
gjennom og lagret og "02" betyr at den 2. kanalen av 10 er valgt.
3. Velg kanal ved å rulle "SCAN"-knappen opp og ned.
Manuell innstilling
1. Påse at radioen er i FM-modus.
2. Trykk og hold "SCAN"-knappen for å gå inn i menyen og velge "Scan" igjen.
Dette vil sette enheten tilbake i manuell FM-modus og meldingen om "P02/10"
vil forsvinne.
3. Rull opp og ned og hold inne for å søke etter den neste kanalen på en høyere
eller lavere frekvens.
4. Rull opp eller ned for å endre frekvensen i trinn på 0,1MHz.
Side: 36
DAB170 / Norsk Bruksanvisning
4
FORHÅNDSINNSTILLINGER: FM-modus
Maks 20 forhåndsinnstilte kanaler i FM-modus.
1. Påse at radioen er i FM-modus.
2. Følg samme steg som i DAB+ modus.
Tjenesteinformasjon: FM-modus
Når du hører på FM-radio vil displayet vise følgende informasjon hvis tilgjengelig:
1. Programtype 4. Volumnivå
2. Frekvens 5. Signalstyrke
3. Kanalnavn 6. Batterinivå
SØVNTIMER
1. Trykk og hold "SCAN"-knappen for å gå inn i menyen og velg "Sleep" og trykk
"SCAN"-knappen for å bekrefte.
2. Rull opp og ned for å velge varigheten fra 15 til 90 min. med intervaller på
15 min.
3. Trykk "SCAN"-knappen igjen for å bekrefte. Du vil se den valgte varigheten på
toppen av displayet.
4. Gjenta den samme prosedyern for å velge "Off" for å avslutte timeren.
SPRÅKVALG
1. Trykk og hold "SCAN"-knappen for å gå inn i menyen og velg "Language" og
trykk "SCAN"-knappen for å bekrefte.
2. Rull opp og ned for å velge ditt foretrukne språk (English, Dansk, Norsk,
Deutsch) og trykk "SCAN"-knappen igjen for å bekrefte.
TIMER FOR BAKGRUNNBELYSNING
1. Trykk og hold "SCAN"-knappen for å gå inn i menyen og velg "Backlight" og
trykk "SCAN"-knappen for å bekrefte.
2. Rull opp og ned for å velge varigheten for bakgrunnsbelysning mellom 10s,
30s og alltid på.
3. Trykk "SCAN"-knappen igjen for å bekrefte.
PROGRAMVAREVERSJON
1. Trykk og hold "SCAN"-knappen for å gå inn i menyen og velg "Version" og
trykk "SCAN"-knappen for å bekrefte.
2. Trykk "SCAN"-knappen igjen for å vise programvareversjon.
Side: 37
DAB170 / Norsk Bruksanvisning
5
NULLSTILLING
1. Trykk og hold "SCAN"-knappen for å gå inn i menyen og velg "Reset" og trykk
"SCAN"-knappen for å bekrefte.
2. Trykk "SCAN"-knappen igjen for å bekrefte og gjenopprette
fabrikksinnstillinger.
TASTELÅSFUNKSJON
1. Tastelåsbryteren finnes på høyresiden av radioen. Når tastelåsen er satt til
"LOCK"-posisjonen vil alle knapper deaktiveres. Displayet vil vise et "låseikon"
på toppen av den.
2. For å skru av tastelåsfunksjonen, sett tastelåsbryteren i av-posisjon.
Tastelåsfunksjonen vil deaktiveres og "låseikonet" vil forsvinne.
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Strømkilde : Micro USB (5V, 0,6A)
Batteri : Oppladbart litiumbatteri 3,7V 800mA
DAB+ frekvensområde : Bånd III 174,0 – 240,0MHz
FM frekvensområde : 87,5 - 108MHz
Hodetelefonutgang : 3,5mm hodetelefoninngang
IMPORTØR
Wörlein GmbH Tel.: +49 9103 71 67 0
Gewerbestrasse 12 Faks: +49 9103 71 67 12
D 90556 Cadolzburg E-post: service@woerlein.com
Tyskland Web: www.woerlein.com
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
Copyright Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.woerlein.com
Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Woerlein GmbHs

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Soundmaster DAB170SW ennå.

Spør et spørsmål om Soundmaster DAB170SW

Har du et spørsmål om Soundmaster DAB170SW men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Soundmaster DAB170SW. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DAB170SW Soundmaster så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.