Soundmaster DAB150SW manual

Vis en manual for Soundmaster DAB150SW under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Soundmaster
  • Produkt: Radioer
  • Model/navn: DAB150SW
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Norsk, Slovakisk, Slovensk

Innholdsfortegnelse

Side: 33
Sikkerhets-, miljø- og oppsettsinstruksjoner
NO
MILJØBESKYTTELSE
Ikke kast dette produktet sammen med vanlig
husholdningsavfall ved slutten av dets livssyklus.
Returner det til et innsamlingspunkt for resirkulering av
elektrisk og elektronisk utstyr. Dette indikeres på
produktsymbolet, i bruksanvisningen eller på
emballasjen.
Materialene kan gjenvinnes i henhold til deres merkinger. Ved
gjenbruk, resirkulering eller andre former for utnyttelse av gamle
enheter, gjør du et viktig bidrag til miljøvern.
Ta kontakt med lokale myndigheter for informasjon om
innsamlingspunkter.
ADVARSEL
Fare for elektrisk støt
Ikke åpne!
Forsiktig: For å redusere risikoen for elektrisk støt, må du ikke ta
av dekslet (eller baksiden). Det er ingen deler inni som kan
repareres. Overlat service til kvalifisert personell.
Dette symbolet indikerer tilstedeværelse av farlig
spenning i huset, tilstrekkelig til å forårsake elektrisk
støt.
Dette symbolet indikerer viktige drifts- og
vedlikeholdsinstruksjoner for enheten.
Brukte batterier er farlig avfall og må IKKE kastes
sammen med husholdningsavfallet! Som forbruker er
du juridisk forpliktet til å returnere alle batterier for
miljøvennlig resirkulering – uansett hvorvidt
batteriene inneholder skadelige stoffer*)
Returner batterier gratis til offentlige innsamlingspunkter i ditt
lokalsamfunn eller til butikker som selger batterier av de
respektive slag. Bare returner helt utladede batterier.
*) Merket Cd = kadmium, Hg = kvikksølv, Pb = bly
Ikke lytt til musikk ved høyt volum over lengre tid, det
kan føre til hørselsskader.
 Bruk enheten kun i tørre innendørsmiljøer.
 Beskytt enheten mot fuktighet.
 Ikke åpne enheten. FARE FOR ELEKTRISK STØT!
Overlat åpning og service til kvalifisert personell.
 Kun koble denne enheten til en riktig installert og
jordet stikkontakt. Kontroller at nettspenningen
stemmer med spesifikasjonene på typeskiltet.
 Kontroller at nettkabelen holder seg tørr under drift.
Ikke klemme eller skade strømkabelen på noen
måte.
 Advarsel om frakobling av enheten: Hovedpluggen
brukes som tilkobling og må derfor alltid være
driftsklar.
 Støpselet brukes til frakobling og må derfor være lett
tilgjengelig.
 En skadet strømkabel eller støpsel må straks byttes
av et autorisert servicesenter.
 I tilfelle av lyn må du umiddelbart koble
apparatet fra strømnettet.
 Barn bør være under oppsyn av foreldre når de
bruker enheten.
 Kun rengjøre enheten med en tørr klut.
 IKKE bruk RENGJØRINGSMIDLER eller
SLIPENDE KLUTER!
 Installer enheten på et sted med god ventilasjon
for å hindre varmeopphoping.
 Ikke dekk til ventilasjonsåpningene!
 Ventilasjonen må ikke hindres ved å dekke til
ventilasjonsåpninger med gjenstander som
aviser, duker, gardiner osv.
 Enheten må ikke utsettes for drypp eller sprut,
og ingen gjenstander fylt med væske, som
vaser, må plasseres på den.
 Enheten bør ikke utsettes for direkte sollys,
svært høye eller lave temperaturer, fuktighet,
vibrasjoner eller støvete omgivelser.
 Aldri forsøk å sette inn ledninger, stifter eller
andre slike gjenstander i hullene eller åpningene
på enheten.
 Installer enheten på et sikkert og vibrasjonsfritt
sted.
 Installer enheten så langt unna som mulig fra
datamaskiner og enheter som utstråler
mikrobølger, ellers kan radiomottak bli forstyrret.
 Ikke åpne eller reparere huset. Det er utrygt å
gjøre det og garantien vil bli ugyldig.
Reparasjoner må bare utføres av autorisert
servicepersonell/kundesenter.
 Bare bruk kvikksølv- og kadmiumfrie batterier.
 Batteriene må ikke utsettes for sterk varme, som
sol, ild eller lignende.
 Brukte batterier er farlig avfall og må IKKE
kastes sammen med husholdningsavfallet!
Returner batterier til forhandleren eller
innsamlingspunkter i ditt lokalsamfunn.
 Hold batteriene unna barn. Barn kan svelge
batterier. Kontakt lege umiddelbart hvis et batteri
svelges.
 Sjekk batteriene regelmessig for å unngå
batterilekkasje.
 Strømledningen eller en apparatkopler brukes
som utkoplingsenhet. Utkoplingsenhetene skal
være klare for bruk.
 Kilder til åpen flamme, f.eks. tente lys, skal aldri
plasseres på apparatet.
 Dette apparatet er til bruk i moderate klimaer og
er ikke egnet til bruk i land med tropisk klima.
Side: 34
DAB150 / Norsk Bruksanvisning
1
OVERSIKT OVER TASTENE
SETT OVENFRA
SETT FORFRA
10 Høyttaler
SETT BAKFRA
Forholdsregler
 Radioen må ikke brukes over lengre tid ved høye temperaturer eller i et fuktig miljø.
 Hold radioen unna vann og andre væsker, da dette kan skade radioen. Slå øyeblikkelig av
radioen hvis det kommer vann eller andre væsker inn i den. Ta kontakt med butikken som
solgte den hvis du har spørsmål om radioen.
 Unngå å bruke eller lagre enheten i miljøer med støv eller sand.
 Ikke åpne radioen for å reparere den selv.
 Batteriet skal kun lades opp ved hjelp av lader med riktig spenning. Bruk av strømforsyning
med en annen klassifisering kan gi varig skade på radioen og være farlig.
 Skal kun rengjøres med tørr klut.
1 Skjerm
2 /MODUS
3 INFO/INNSOVNING
4 SCAN/PRESET
5 ENTER
6 VOL-
7 VOL+
8 CH-
9 CH+
11 Antenne
12 USB-port
13 LED-indikator
14 Hodetelefonkontakt
Side: 35
DAB150 / Norsk Bruksanvisning
2
HOVEDFUNKSJONER
Radioen drives ved hjelp av et internt litiumbatteri. Det ligger en USB kabel i produktpakken.
Lading av batteriet
Du kan sjekke batterinivået på radioen. Trykk på “INFO/SLEEP” knappen flere ganger mens
radioen er slått på inntil batteri-indikatoren vises nederst til høyre på skjermen .
Komme i gang
Trykk på “ /MODE” knappen for å slå på enheten.
Trykk på samme knapp for å slå av radioen.
Volumkontroll
Trykk på VOL- eller VOL+ for å justere volumet.
RADIOMODUS
Bytte radiomodus
Trykk på “ /MODE” knappen når radioen er slått på for å velge mellom DAB- og FM-modus.
Søk etter DAB stasjoner
Første gang du slår på radioen, vil den automatisk søke etter DAB-stasjoner. Når søket er ferdig
vil den første stasjonen vises og spilles av.
Hvis du får opp meldingen “No DAB Service”, trykker du på “SCAN/PRESET” knappen og holder
denne nede inntil enheten starter et nytt søk.
Valg av DAB stasjoner
Trykk på knappen CH- eller CH+ for å velge andre radiostasjoner. Slipp knappen når radioen
viser stasjonen som du ønsker å høre på, og så spilles denne automatisk av.
FM søk
Bytt til FM modus ved å tykke på “ /MODE” knappen. Trykk på “SCAN/PRESET” knappen og
hold den nede inntil enheten starter søket. Den vil da søke etter neste tilgjengelige stasjon.
Bruk knappene CH- eller CH+ for å søke manuelt. Radioen vil da finjustere frekvensen med
intervaller på 50 kHz.
Forhåndsinnstilling
Trykk på “SCAN/PRESET” knappen, og det vil stå “Preset 1 unset”. Ved hjelp av CH- eller CH+
knappene velger du hvilket nummer stasjonen skal lagres på. Så trykker du på “ENTER”
knappen og holder den nede inntil enheten viser “Saved”.
For å hente fram igjen en forhåndslagret stasjon, trykker du lett på “SCAN/PRESET”, før du
navigerer med CH- eller CH+. Til slutt trykker du på “ENTER” knappen for å bekrefte.
Informasjon (Info)
Trykk flere ganger på knappen “INFO/SLEEP” mens du lytter til en radiostasjonen for å bla
gjennom informasjonen som kringkastes av radioen:
Side: 36
DAB150 / Norsk Bruksanvisning
3
I DAB modus
 DLS (Dynamic Label Segment) Dette er tekstinformasjon som kringkastes av
DAB-stasjonen, og for eksempel nyheter, tittel på sang som spilles av, osv.)
 PTY (programtype): viser hvilken type program du hører på (Musikk, Talk, Nyheter osv.).
Hvis ikke annen informasjon er gitt, vil det stå “Programme Type”.
 Kanal/Frekvens: DAB-stasjonens frekvens vises f.eks. som “11C 220.352MHz”.
 Audio informasjon: Skjermen viser den digitale audiobitraten som mottas.
 Signalfeil: Signalstyrken vises i form av en grafikk.
 Klokkeslett/dato: Klokkeslett og dato stilles automatisk.
 Programvareversjon
I FM modus
 RT (Radio tekst): Tekst som kringkastes av FM stasjonen
 Signalfeil: Signalstyrken vises i form av en grafikk
 Klokkeslett/dato: Klokkeslett og dato stilles automatisk.
 Frekvens: FM-frekvensen for radiostasjonen som spilles av.
 Auto/Stereo: Automatisk bytte mellom mono- og stereomottak.
SLEEP TIMER
Innsovningsfunksjonen slår av radioen automatisk etter en viss tid.
1. Trykk på knappen “INFO/SLEEP” og hold den nede for å justere innsovningstiden
2. Trykk på knappen CH- eller CH+ for å velge blant de ulike alternativene
15/30/45/60/90/off.
3. Trykk på “ENTER” for å bekrefte innstillingen.
For å annullere innsovningsfunksjonen, velg “OFF” blant alternativene og trykk på “ENTER” for
å bekrefte.
NULLSTILLING
Slå av radioen. Trykk på både “ /MODE” knappen og “SCAN/PRESET” knappen, og hold dem
nede inntil “RESET System” vises på skjermen. Radioen vil starte på nytt og gjennomføre et nytt
søk i DAB-modus.
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
DAB frekvensområde : 174.928 MHz – 239.200 MHz
FM frekvensområde : 87.5MHz – 108.00MHz
Strømforsyning : 5 V
Batteri : Litiumbatteri 1200 mAH
Audiokontakt : 3,5 mm mini-jack
IMPORTØR
Wörlein GmbH Tlf.: +49 9103 71 67 0
Gewerbestrasse 12 Faks.: +49 9103 71 67 12
D 90556 Cadolzburg E-post: service@woerlein.com
Tyskland Internett: www.woerlein.com
Med forbehold om tekniske endringer og trykkfeil
Copyright Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.woerlein.com
Må ikke mangfoldiggjøres uten skriftlig tillatelse av Woerlein GmbH

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Soundmaster DAB150SW ennå.

Spør et spørsmål om Soundmaster DAB150SW

Har du et spørsmål om Soundmaster DAB150SW men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Soundmaster DAB150SW. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DAB150SW Soundmaster så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.