Sony SWF-BR100 manual

Vis en manual for Sony SWF-BR100 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Sony
  • Produkt: Subwoofer
  • Model/navn: SWF-BR100
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Engelsk, Kinesisk, Nederlandsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Norsk, Finsk, Rumensk, Tyrkisk, Slovakisk, Gresk, Ungarsk, Ukrainsk

Innholdsfortegnelse

Side: 62
2
NO
Advarsel
Ikke installer apparatet i et lukket
område, som i en bokhylle eller et
innebygd kabinett.
For å redusere risikoen for brann, ikke
dekk til ventilasjonsåpningen på
apparatet med avispapir, duker,
gardiner, osv. Ikke utsett apparatet for
åpne flammer (for eksempel, tente
stearinlys).
For å redusere risikoen for brann eller
elektrisk støt, må du ikke utsette dette
apparatet for drypping eller spruting, og
du må ikke plassere gjenstander med
vann, som blomstervaser, på apparatet.
Enheten er ikke koblet fra nettstrøm så
lenge den er koblet til stikkontakten,
selv om selve enheten er slått av.
Siden hovedpluggen brukes for å koble
enheten fra nettstrømmen, må du koble
enheten til en stikkontakt som er lett
tilgjengelig. Hvis du merker noe
unormalt med enheten, må du koble
hovedpluggen fra stikkontakten med en
gang.
Kun for bruk innendørs.
For kunder i Europa
Merknad for kunder: Følgende
informasjon gjelder kun for utstyr
som er solgt i land som er
anvender EU-direktivene.
Dette produktet er produsert av eller på
vegne av Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Spørsmål angående produktets samsvar
med henhold til EU-lovgivningen skal
rettes til den autoriserte representanten,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For
spørsmål om garanti eller service, se
adressene som er oppgitt i separate
dokumenter for service eller garanti.
Sony Corp. erklærer herved at dette
utstyret er i samsvar med de
grunnleggende krav og øvrige relevante
krav i direktiv 1999/5/EF.
For mer informasjon, kan du gå til
følgende URL-adresse:
http://www.compliance.sony.de/
Dette produktet er ment for bruk i
følgende land:
GB, IE, IS, DE, CH, AT, LI, NL, LU, BE, FR, IT,
MT, ES, PT, GR, CY, DK, SE, NO, FI, EE, LV,
LT, PL, CZ, HU, SI, BG, RO, SK, HR
5150-5350 MHz-båndet er begrenset til
innendørsbruk.
Dette utstyret er testet og funnet i
overholdelse med Grensene er oppgitt i
EMC-direktivet med en ledning som er
maksimalt 3 meter.
Kasting av den trådløse
subwooferen
Kassering av gamle
elektriske og
elektroniske apparater
(gjelder i den
Europeiske Unionen
og andre europeiske
land med separat
innsamlingssystem)
Dette symbolet på produktet eller
emballasjen indikerer at dette produktet
ikke må behandles som
husholdningsavfall. I stedet skal det
leveres til spesiell innsamlingsstasjon
for gjenvinning av elektrisk og
elektronisk utstyr. Ved å sørge for at
dette produktet avhentes på korrekt
måte, vil du være med på å forhindre
mulige negative følger for miljøet og
helse, som ellers kan forårsakes av
feilaktig avfallshåndtering av dette
produktet. Gjenvinning av disse
Side: 63
3
NO
NO
materialene vil være med på å ta vare på
våre naturressurser. For mer informasjon
om gjenvinning av dette produktet, kan
du kontakte lokale myndigheter,
renovasjonsverket der du bor eller
butikken der du kjøpte produktet.
Forsiktig
Dette produktet er utviklet for bruk med
en Sony TV. Du bør kun bruke dette
produktet på en kompatibel Sony TV.
Les gjennom disse sikkerhetsinstruksene
for å sikre din egen personlige sikkerhet
og forhindre eiendomsskade.
Om sikkerhet
ˎ
ˎ Dersom en gjenstand eller væske
skulle komme inn i subwooferen,
trekk ut strømkontakten og få den
undersøkt av kvalifisert personell før
du forsøker å bruke den igjen.
ˎ
ˎ Du må ikke klatre på subwooferen. Du
kan falle ned og skade deg selv, eller
forårsake skade på subwooferen.
ˎ
ˎ Før du bruker subwooferen, må
du kontrollere at driftsspenningen
er identisk med din lokale
strømforsyning.
ˎ
ˎ Hvis du ikke skal bruke subwooferen
på lang tid, må du sørge for å koble
den fra stikkontakten (nettstrømmen).
Ta tak i selve pluggen, og ikke
strømledningen, når du skal koble fra
strømledningen.
ˎ
ˎ Strømledningen må kun byttes ut ved
en kvalifisert servicebutikk.
Om plassering
ˎ
ˎ Plasser subwooferen på et sted med
tilstrekkelig ventilasjon for å forhindre
oppbygning av varme og forlenge
systemets levetid.
ˎ
ˎ Ikke plasser subwooferen nær
varmekilder, eller på et sted som er
utsatt for direkte sollys, ekstreme
støvmengder eller mekaniske støt.
ˎ
ˎ Vær forsiktig når du plasserer
subwooferen på overflater som har
blitt spesialbehandlet (med voks,
olje, poleringsmiddel, osv.), fordi
flekker eller avfarging kan oppstå på
overflaten.
ˎ
ˎ Vær forsiktig så du ikke skader
hjørnene på subwooferen.
ˎ
ˎ Hold bakpanelet (siden med bryteren
på) minst 5 cm unna veggen.
Forhindre at en gjenstand som en klut
blokkerer ventilasjonsåpningen.
Ventilasjonsåpning
Om betjening
Før du kobler til annet utstyr, må du slå
av og koble fra subwooferen.
Om rengjøring
Rengjør subwooferen med en myk, tørr
klut. Ikke bruk noen type
skrubbesvamper, slipemidler eller
løsemidler som alkohol eller benzen.
Hvis du har spørsmål eller problemer
med subwooferen, må du ta kontakt
med nærmeste Sony-forhandler.
Sette opp det
trådløse systemet
Trådløs transceiver
TV
Trådløs
subwoofer Lydkabel
1	 Koble lydkabelen
(inkludert) til den
Trådløs transceiver.
Side: 64
4
NO
2	 Koble den andre enden
av lydkabelen til AUDIO
OUT /-kontakten på
TV-en.
3	 Koble den Trådløs
transceiver til USB-
porten på TV-en.
~
Den trådløse mottakeren kan forstyrre
fysisk med andre terminaler på
TV-en, avhengig av posisjonen til USB-
terminalen du koblet til.
4	 Koble til
strømledningen til
subwooferen.
~
Det anbefales at subwooferen er
plassert så nær TV-en som mulig.
5	 Subwoofer slås på
automatisk og /-
indikatoren lyser grønt
når TV-en slås på, og
deretter lager
subwooferen basslyder.
1
2
	/ (på/standby)-knapp,
indikator
	SECURE-knapp
Bruke subwooferen
Om strømtilstanden
Subwooferen slås på automatisk
når du slår på TV-en.
Den går så automatisk inn i
standbymodus og /-indikatoren
lyser rødt når TV-en er i
standbymodus.
Du kan også sette subwooferen i
standbymodus gjennom
TV-menyen mens TV-en er slått på.
Hvis du vil slå av subwooferen, kan
du bruke /-knappen på
subwooferen. /-indikatoren
tennes ikke mens subwooferen er
slått av.
Om lydjusteringen
Du kan justere subwoofernivået,
delefilterfrekvens og fase etter
TV-menyen.
Se TV-ens bruksanvisning.
Side: 65
5
NO
NO
Aktivere trådløs
overføring mellom
bestemte enheter
Du kan spesifisere den trådløse
tilkoblingen som skal brukes til å
linke den Trådløs transceiver til
subwooferen med Secure
Link-funksjonen.
Denne funksjonen er praktisk når
du bruker flere trådløse produkter.
1	 Trykk på SECURE-
knappen på den
trådløse transceiveren
(LED-indikatoren lyser
og blinker oransje).
1
2
	LED
	SECURE-knapp
2	 Trykk på SECURE-
knappen på baksiden
av subwooferen
(LED-indikatoren lyser
og blinker oransje).
3	 Begge LED-lamper
lyser oransje, og
subwooferen lager
basslyder.
Trykk på knappen igjen
for å avbryte
operasjonen.
Gå videre til trinn 2 innen 2
minutter.
Annullere Secure
Link-funksjonen
Trykk og hold inne
SECURE-knappen på den
trådløse transceiveren i
noen sekunder til LED-
indikatoren slukkes.
~
Hvis LED-indikatoren på subwoofer
fremdeles blinker oransje, trykker du og
holder SECURE-knappen på baksiden
av subwooferen i flere sekunder til
/-indikatoren lyser grønt eller blinker
grønt.
Side: 66
6
NO
Ekstra informasjon
Feilsøking
Hvis du opplever noen av følgende
problemer når du bruker systemet,
bruker du denne
feilsøkingsveiledningen for å fikse
problemet før du ber om
reparasjon. Hvis et problem
vedstår, tar du kontakt med
nærmeste Sony-forhandler. Når du
tar med systemet for reparasjon,
må du ta med hele systemet. Dette
produktet er et systemprodukt og
hele systemet er nødvendig for å
finne ut hva som må repareres.
Ingen lyd fra TV-en høres fra
subwooferen.
ˎ
ˎ Kontroller tilkoblingen av lydkabelen
som er koblet til den Trådløs
transceiver og TV-en.
ˎ
ˎ Kontroller lydutmatingen til TV-en.
Når lyd ikke mates ut, kontrollerer
du innstillingene til TV-en for
lydutmating og volumet til TV-
høyttaleren.
ˎ
ˎ Kontroller statusen til /-
indikatoren på subwooferen:
ˎ
ˎ Slukker.
-
- Kontroller at strømledningen til
subwooferen er koblet til riktig.
-
- Slå på subwooferen ved å
trykke på /-knappen på
subwooferen.
ˎ
ˎ Lyser fast rødt:
-
- Kontroller plasseringen av
subwooferen.
-
- Ikke plasser subwooferen og TV-
en i et kabinett laget av metall.
-
- Plasser subwooferen nært TV-en
i et rom.
-
- Sørg for at den trådløse
transceiveren er satt riktig inn
i TV-en.
-
- Bekreft at strøminnstillingen til
den Trådløs subwoofer på TV-en
er Auto.
ˎ
ˎ Blinker grønt eller sakte oransje
eller blir rød:
-
- Still inn Secure Link på nytt.
-
- Lydoverføringen er dårlig.
Flytt subwooferen slik at
strømindikatoren blir grønn eller
oransje.
ˎ
ˎ Blinker rødt:
-
- Trykk på strømknappen for
å slå av subwooferen, og
sjekk at ingenting blokkerer
ventilasjonsåpningen på
subwooferen. En vernefunksjon
kan bryte inn ved ekstreme
lydnivåer. Reduser lydnivået på
TV-en eller SW-nivået.
Støy høres fra subwooferen
eller lyd fra subwooferen
hakker.
ˎ
ˎ Plasser TV-en og subwooferen nært
hverandre.
ˎ
ˎ Ikke plasser TV-en og subwooferen
i en innestengt hylle, på en hylle av
metall eller under et bord.
ˎ
ˎ Flytt subwooferen unna andre
trådløse enheter.
ˎ
ˎ Unngå bruk av noen andre trådløse
enheter.
Bare et svært lavt lydnivå på
subwooferen.
ˎ
ˎ Kontroller subwoofernivået i TV-ens
lydinnstilling.
ˎ
ˎ I kilden hvor lav tone nesten ikke
inkluderes som nyhetssendinger,
hører du en lyd lavt eller kan ikke
høre bass.
Side: 67
7
NO
NO
Spesifikasjoner
Trådløs subwoofer
(SWF-BR100)
UTGANGSEFFEKT (rangert)
70 W (4 ohm, 100 Hz, 1% THD)
UTGANGSEFFEKT (referanse)
100 W (4 ohm, 100 Hz)
Høyttalersystem
Subwoofer, forseglet innkapsling
Høyttalerenhet
200 mm konustype
Rangert impedans
4 ohm
Strømkrav
For kunder i Europa
220V - 240V AC, 50/60 Hz
For kunder i andre land
120V - 240V AC, 50/60 Hz
Strømforbruk
På: 30 W
Standbymodus: 0,5 W eller mindre
Mål (ca.) (b/h/d)
272 mm x 306 mm x 395 mm
Vekt (ca.)
12,2 kg
Trådløs transceiver
(UWT-BR100)
Kommunikasjonssystem
Trådløs lydspesifikasjon
versjon 3.0
Frekvensbånd
5 GHz bånd (5,180/5,200/5,210/
5,240 GHz, 5,736/5,762/5,814 GHz)
Frekvensbåndene som skal brukes
er forskjellige fra land til land.
Moduleringsmetode
DSSS
Strømkrav
5 V DC
Strømforbruk
500 mA
Mål (ca.)
19 mm x 27 mm x 91 mm
(b/h/d)
Vekt (ca.)
25 g
Tilbehør som følger med
Lydkabel (1)
Design og spesifikasjoner kan
endres uten varsel.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Sony SWF-BR100 ennå.

Spør et spørsmål om Sony SWF-BR100

Har du et spørsmål om Sony SWF-BR100 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Sony SWF-BR100. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med SWF-BR100 Sony så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.