Sony SL-E1 manual

Vis en manual for Sony SL-E1 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Sony
  • Produkt: Ekstern Hardisk
  • Model/navn: SL-E1
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Norsk, Finsk, Rumensk, Tyrkisk, Slovakisk, Ungarsk, Kinesisk, Kroatisk, Arabisk, Bulgarian, Russisk, Gresk

Innholdsfortegnelse

Side: 3
Dataopptaksenhet
ADVARSEL
Må holdes unna barn. Oppsøk lege umiddelbart ved svelging.
For å redusere brannfaren og faren for å få elektrisk støt, må du ikke utsette denne
enheten for regn eller fuktighet.
For å unngå elektrisk støt, må kabinettet ikke åpnes. Service må bare utføres av
kvalifisert personell.
For kunder i Europa
Dette produktet har blitt produsert av eller på vegne av Sony Corporation.
EU-importør: Sony Europe Limited.
Spørsmål til EU-importøren eller spørsmål vedrørende produktets overensbestemmelse i
Europa skal sendes til produsentens autoriserte represetant, Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.
Kassering av gamle elektriske og elektroniske apparater (gjelder
i den Europeiske Unionen og andre europeiske land med separat
innsamlingssystem)
Dette symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at dette
produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. I stedet skal det
leveres til spesiell innsamlingsstasjon for gjenvinning av elektrisk og
elektronisk utstyr. Ved å sørge for at dette produktet avhentes på korrekt
måte, vil du være med på å forhindre mulige negative følger for miljøet
og helse, som ellers kan forårsakes av feilaktig avfallshåndtering av dette
produktet. Gjenvinning av disse materialene vil være med på å ta vare
på våre naturressurser. For mer informasjon om gjenvinning av dette
produktet, kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsverket der
du bor eller butikken der du kjøpte produktet.
Ved bruk av ekstern SSD på PC
Se illustrasjon
ˎ
ˎ  for koblingsmetode.
Vær forsiktig når du håndterer enheten etter lengre tids bruk, overflaten kan være varm.
ˎ
ˎ
Hvis enheten ikke gjenkjennes av PC-en eller vertsenheten du bruker, slår du av PC-en
ˎ
ˎ
eller vertsenheten eller starter den på nytt, før du kobler til enheten igjen.
Indikatorlampen blinker når dataoverføringen pågår. Ikke fjern enheten mens det blinker.
ˎ
ˎ
Når du bruker ekstern SSD med en smarttelefon eller et
nettbrettet fra Android
Se tegning
ˎ
ˎ  for tilkoblingsmetode.
Etter at USB-ikonet i statuslinjen på smarttelefonens/nettbrettets skjerm, dra statuslinjen
ˎ
ˎ
ned slik at «SONY USB drive» vises. Trykk på «Sony USB drive» for å vise listen over filer
og mapper i rotkatalogen til SL-E-serien.
SL-E-serien støtter bare smarttelefoner og nettbrett fra Android.
*
*
Før du kobler til SL-E-serien må du sjekke siste kompatibilitetsliste på følgende
nettadresse.
http://www.sony.net/SLE_cmpt/
Hvis smarttelefoner eller nettbrett ikke er kompatible med exFAT-format, reformater
ˎ
ˎ
SL-E-serien til FAT32-format før bruk.
Reformater via Windows PC
ÿ
ÿ
Bruk FAT32-formaterer som du kan laste ned fra følgende nettadresse og formater
SL-E-serien på PC-en din.
http://www.sony.net/SLE_app/
Reformater via smarttelefonen eller nettbrettet ditt
ÿ
ÿ
Koble SL-E-serien med USB Type-C-porten på smarttelefonen eller nettbrettet følg
popup-meldingene for å reformatere.
Merk: All data slettes etter reformateringen. Sikkerhetskopier dine data før reformatering.
Koble denne enheten fra PC-en
I denne delen beskriver vi fremgangsmåten for å koble enheten fra PC-en mens PC-en er
på.
Windows PC-brukere
1 Klikk «Fjern maskinvare og løs ut medier på en trygg måte» i
meldingsområdet nede til høyre på skrivebordet.
Enhetene som er koblet til PC-en vises på skjermen.
2 Klikk på denne enheten.
3 Vent til du ser meldingen“Safe to Remove Hardware (Trygt å fjerne
maskinvare)”og koble USB-kabelen fra PC-en.
Mac-brukere
1 Dra og slipp denne enhetens ikon fra skrivebordet til [Papirkurv].
2 Etter at ikonet har forsvunnet fra skrivebordet kan du koble USB-
kabelen fra PC-en.
Medfølgende programvare
Last ned nyeste programvare fra følgende nettadresse
http://www.sony.net/SLE_app/
For mer informasjon kan du se hurtigreferanseguiden.
*
*
Krypteringsprogramvare (for Windows, macOS)
ˎ
ˎ
FAT32-formaterer (for Windows)
ˎ
ˎ
Koble denne enheten fra en smarttelefon eller et nettbrettet
fra Android
Gå til innstillingsmenyen på smarttelefonen eller nettbrettet, velg «Lagring» og trykk på
ˎ
ˎ
løst ut-ikonet for å koble enheten fra.
Forsiktig
Initialisering eller registrering av denne enheten vil slette ALLE data som er lagret på den.
Merknader om bruk
Denne enheten er et presisjonsinstrument. Lagrede data kan gå tap på grunn av plutselig
feil. Lagre data fra denne enheten et annet sted en gang i blant, dette som et tiltak i tilfelle
feil. Sony vil ikke under noen omstendigheter reparere, gjenopprette eller duplisere innhold.
Sony skal heller ikke være ansvarlig for eventuell skade på eller tap av lagrede data, uansett
årsak.
Legg merke til følgende når det brukes andre USB-enheter mens denne enheten er koblet
ˎ
ˎ
til utstyret.
Denne enhetens overføringshastighet kan bli tregere.
ˋ
ˋ
Det kan bli umulig å bruke denne enheten hvis den er koblet til utstyret via en USB-
ˋ
ˋ
hub. Hvis dette skjer, koble denne enheten direkte til utstyrets USB-port.
Ikke koble en feil USB-kabel til denne enheten, det kan skade kontakten.
ˎ
ˎ
Ikke fjern denne enheten fra utstyret under skriving, lesing eller sletting av data. Det kan
ˎ
ˎ
skade dataene.
Hvis enheten fortsatt er koblet til PC-en i følgende situasjoner kan det være at PC-en ikke
ˎ
ˎ
fungerer som den skal.
Når du starter eller restarter PC-en.
ˋ
ˋ
Når PC-en går i hvile- eller dvalemodus eller vender tilbake fra en slik modus.
ˋ
ˋ
Koble enheten fra PC-en før du utfører noen av de disse handlingene.
Vår produktgaranti er begrenset til kun selve den eksterne SSD-disken ved normal bruk
ˎ
ˎ
i henhold til denne bruksanvisningen og med tilbehøret som fulgte med denne enheten i
det spesifiserte eller anbefalte systemmiljøet. Tjenester som er levert til firmaet, slik som
brukerstøtte, er også underlagt disse begrensningene.
Håndtering av denne enheten
Denne enheten har ikke støvsikre, sprutsikre eller vanntette spesifikasjoner.
ˎ
ˎ
Ikke bruk eller lagre denne enheten på følgende steder. Det kan føre til feil.
ˎ
ˎ
Sted som er ekstremt varmt, kaldt eller fuktig
ˋ
ˋ
Utsett aldri denne enheten for høy temperatur, slik som direkte sollys, nær en
varmekilde eller i en bil på sommeren. Dette kan føre til at enheten havarerer eller blir
deformert.
På det dårlig ventilert sted
ˋ
ˋ
På et støvete eller fuktig sted
ˋ
ˋ
Høy temperatur på denne enheten
Hoveddelen av denne enheten blir varm under bruk. Dette er ikke en feil. Avhengig av
driftsstatus kan temperaturen bli 40 °C eller høyere. Lengre berøring av enheten i denne
tilstanden kan forårsake lavtemperatur-forbrenning.
Varemerker
USB Type-C
ˎ
ˎ ™og USB-C
™er varemerker for USB Implementers Forum.
Microsoft og Windows er registrerte varemerker og/eller varemerker for Microsoft
ˎ
ˎ
Corporation i USA og/eller andre land.
Mac, macOS og OS X er registrerte varemerker og/eller varemerker for Apple Inc. i USA
ˎ
ˎ
og andre land.
Google, Google Play og Android er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører
ˎ
ˎ
Google Inc.
Alle andre systemnavn og produktnavn nevnt i denne bruksanvisningen er varemerker eller
registrerte varemerker for deres respektive utviklingsselskaper. Denne bruksanvisningen
viser ikke merkene ™og “
®”.
Vår produktgaranti er begrenset til selve dataregistreringsenheten, ved normal bruk
ˎ
ˎ
i henhold til denne bruksanvisningen og med det tilbehøret som fulgte med denne
enheten i det spesifiserte eller anbefalte systemmiljøet. Tjenester som er levert til
firmaet, slik som brukerstøtte, er også underlagt disse begrensningene.
Selskapet kan ikke påta seg ansvar for skade eller tap som oppstår ut fra bruk av
ˎ
ˎ
denne enheten eller krav fra en tredjepart.
Selskapet kan ikke påta seg noe ansvar for: problemer med din PC eller annen
ˎ
ˎ
maskinvare oppstått ut fra bruk av dette produktet: dette produktets egnethet
for spesifikk maskinvare, programvare eller tilbehør; driftskonflikter med annen
installert programvare; tap av data eller annen utilsiktet eller uunngåelig skade.
Selskapet kan ikke påta seg noe ansvar for økonomiske skader, tapt profitt, krav
ˎ
ˎ
fra tredjeparter osv, oppstått ut fra bruk av programvaren som følger med denne
enheten.
Устройство за записване на данни
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Да се пази извън достъпа на деца. При поглъщане, бързо потърсете лекарска
помощ.
За да се намали опасността от пожар или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
За да избегнете токов удар, не отваряйте корпуса. За сервизно обслужване се
обръщайте само към квалифициран персонал.
За клиенти в Европа
Този продукт е произведен от или от името на Sony Corporation.
Вносител в ЕС: Sony Europe Limited.
Запитвания до вносителя или запитвания свързани със съответствието на
продуктите съгласно законодателството на Европейския съюз, следва да се отправят
към упълномощения представител на производителя Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Белгия.
Третиране на използвани батерии и стари електрически и електронни уреди
(приложимо в Европейския Съюз и други европейски държави със системи за
разделно събиране на отпадъците)
Този символ върху устройството, батерията или върху опаковката
показва, че продуктът и батерията не трябва да се третират като
домакински отпадък. При някои батерии този символ се използва
в комбинация с означение на химически елемент. Означението на
химическия елемент живак (Hg) или олово (Pb) се добавя ако
батерията съдържа повече от 0,0005% живак или 0,004% олово.
Като предадете тези продукти и батерии на правилното място,
Вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последствия
за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при
изхвърлянето им на неподходящо място. Рециклирането на
материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси.
За продукти, които от гледна точка на безопасност, правилен начин на действие
или съхранение на данни изискват батерията да бъде постоянно свързана
(вградена), тази батерия трябва да бъде подменяна само от квалифициран сервизен
персонал. За да сте сигурни, че вградената батерия ще бъде третирана правилно,
предайте старите продукти в събирателен пункт за рециклиране на електрически
и електронни уреди. За всички останали батерии моля прочетете в упътването как
да извадите по безопасен начин батерията от продукта. Предайте я в събирателния
пункт за рециклиране на използвани батерии. За подробна информация относно
рециклирането на този продукт или батерия можете да се обърнете към местната
градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте
закупили продукта или батерията.
Когато използвате външното SSD устройство с персонален
компютър
Вижте илюстрацията
ˎ
ˎ  за метода на свързване.
Внимавайте при боравене с устройството, след като то е работило продължително
ˎ
ˎ
време, тъй като повърхността му може да бъде гореща.
Ако устройството не бъде разпознато от PC или от главното устройство, което
ˎ
ˎ
използвате, извадете устройството, изключете или рестартирайте вашия PC или
главното устройство, и опитайте да сложите устройството отново.
Когато се извършва пренос на данни, светодиодният индикатор мига. Не
ˎ
ˎ
изваждайте устройството, докато мига.
Когато използвате външното SSD устройство със
смартфон или таблет под Android
Вижте илюстрацията
ˎ
ˎ  за метода на свързване.
След като иконата за USB се появи в лентата за състоянието върху екрана на
ˎ
ˎ
смартфона/ таблета, издърпайте надолу лентата за състоянието, така че да се
показва “SONY USB drive”. Чукнете “Sony USB drive”, за да се покаже списъкът на
файловете и папките в главната директория на серия SL-E.
Серията SL-E поддържа само смартфон или таблет.
*
*
Преди свързване на серия SL-E, проверете последния списък за съвместимост на
следния URL.
http://www.sony.net/SLE_cmpt/
Ако вашите смартфони и таблети не са съвместими с формат exFAT, моля
ˎ
ˎ
преформатирайте серия SL-E във формат FAT32, преди използване.
Преформатиране на компютър, работещ под Windows
ÿ
ÿ
Използвайте средство за форматиране на FAT32, което можете да свалите от
следния URL, и форматирайте серия SL-E във вашия PC.
http://www.sony.net/SLE_app/
Преформатиране от вашия смартфон или таблет
ÿ
ÿ
Свържете серия SL-E към USB Type-C порт на вашия смартфон или таблет и
следвайте появилото се съобщение, за да преформатирате.
Забележка: След преформатиране всички данни ще бъдат изтрити. Моля направете
осигурително копие на вашите данни, преди преформатиране.
Отсъединяване на устройството от PC
В този раздел ние описваме процедурата за отсъединяване на това устройство от PC,
докато PC е включен.
За потребителите на компютри, работещи под Windows
1 Кликнете“Премахването на хардуер и изваждането на
информационния носител е безопасно”в зоната за съобщения
долу вдясно на десктопа.
Върху екрана се появяват устройствата, текущо свързани към PC.
2 Кликнете върху устройството.
3 Изчакайте да се появи съобщението“Safe to Remove Hardware
(Премахването на хардуера е безопасно)”и отсъединете USB
кабела от PC.
За потребителите на Mac
1 Влачете и пуснете иконата на това устройство върху десктопа в
[Кошче].
2 След като иконата изчезне от десктопа, отсъединете USB кабела
от PC.
Доставен софтуер
Свалете последния софтуер от следния URL
http://www.sony.net/SLE_app/
За подробности се обърнете към краткото справочно ръководство.
*
*
Софтуер за криптиране (за Windows, macOS)
ˎ
ˎ
Средство за форматиране на FAT32 (за Windows)
ˎ
ˎ
Отсъединяване на устройството от смартфон или таблет
под Android
Преминете към менюто за настройка на смартфона или таблета и използвайте
ˎ
ˎ
иконата за изваждане, за да отсъедините устройството.
Внимание
При инициализирането или регистрирането на това устройство ЦЯЛАТА
информация, записана върху него, ще бъде изтрита.
Бележки във връзка с използването
Това устройство представлява прецизен инструмент. Запаметената информация
може да бъде загубена при внезапно настъпила неизправност. Като предварителна
предпазна мярка срещу възможна неизправност периодично запаметявайте
данните в това устройство на друго място. Sony при никакви обстоятелства няма да
ремонтират, възстановяват или дублират записаното съдържание.
Освен това, Sony няма да поемат отговорност за каквото и да било повреждане или
загубване на записани данни, независимо от причината.
Имайте предвид следното, ако използвате други устройства с USB интерфейс при
ˎ
ˎ
свързване на това устройство към оборудване.
Скоростта на преноса на данни на това устройство може да се забави.
ˋ
ˋ
Възможно е да не можете да използвате това устройство, ако то е свързано
ˋ
ˋ
към оборудване чрез USB хъб. В такива случаи свържете отново устройството
направо към USB порт на оборудването.
Не свързвайте неподходящ USB кабел към устройството, тъй като това може да
ˎ
ˎ
повреди гнездото.
Не изваждайте това устройство от оборудването по време на запис, четене или
ˎ
ˎ
изтриване на данни. В противен случай можете да повредите данните.
Ако това устройство остава включено към PC в следните ситуации, PC може да не
ˎ
ˎ
работи правилно.
При стартиране или рестартиране на PC.
ˋ
ˋ
Когато PC влиза в състояние на “заспиване” или в икономичен режим, или
ˋ
ˋ
излиза от тях.
Отсъединявайте устройството от PC, преди да извършвате тези операции.
Нашата гаранция за продукта се ограничава само до самото външно SSD
ˎ
ˎ
устройство, когато то се използва нормално в съответствие с тези инструкции
за работа и с принадлежностите, които са били включени с устройството, и в
специфицираната или препоръчаната работна среда за системата. Услугите,
предоставяни от компанията, например поддръжката за потребители, също така
подлежат на тези ограничения.
Боравене с устройството
Това устройство не притежава устойчивост против прах, пръски или вода.
ˎ
ˎ
Не използвайте и не съхранявайте устройството в следните места. В противен
ˎ
ˎ
случай устройството може да не работи правилно.
В места с екстремална горещина, студ или влага
ˋ
ˋ
никога не оставяйте устройството под въздействие на висока температура,
например подложено на действието на преки слънчеви лъчи, близо до
нагревател или вътре в затворен автомобил през лятото. В противен случай
устройството може да не работи правилно или да се деформира.
В място с лоша вентилация
ˋ
ˋ
В прашно или влажно място
ˋ
ˋ
Висока температура на устройството
При използване на устройството е възможно корпусът му да се нагрее. Това не
представлява неизправност. В зависимост от работния режим температурата му
може да се вдига до 40°C или повече. При продължително докосване в такова
състояние е възможно да се получи нискотемпературно изгаряне.
Търговски марки
USB Type-C
ˎ
ˎ ™и USB-C
™са търговски марки на USB Implementers Forum.
Microsoft и Windows са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в
ˎ
ˎ
САЩ и/или други държави.
Mac, macOS и OS X са регистрирани търговски марки и/или търговски марки на
ˎ
ˎ
Apple Inc. в САЩ и други държави.
Google, Google Play и Android са запазени марки или регистрирани запазени марки
ˎ
ˎ
на Google Inc.
Всички други имена на системи и продукти, които се срещат в тези инструкции за
работа, са или търговски марки, или регистрирани търговски марки на съответните
компании, които са ги разработили. В тези инструкции за работа не са показани
символите
™и “
®”.
Нашата гаранция за продукта се ограничава само до самото устройство за
ˎ
ˎ
записване на данни, когато то се използва нормално в съответствие с тези
инструкции за работа и с принадлежностите, които са били включени с
устройството, и в специфицираната или препоръчаната работна среда за
системата. Услугите, предоставяни от компанията, например поддръжката за
потребители, също така подлежат на тези ограничения.
Компанията няма да поема каквато и да било отговорност за повреди или
ˎ
ˎ
щети, възникнали при употребата на това устройство, както и искове от трети
страни.
Компанията няма да поема каквато и да било отговорност за: проблеми с
ˎ
ˎ
вашия PC или с друг хардуер, възникнали при употребата на този продукт;
пригодността на този продукт за работа със специфичен хардуер, софтуер
или периферни устройства; конфликти при работа с друг инсталиран софтуер;
загуба на данни или случайни или неизбежни щети.
Компанията няма да поема каквато и да било отговорност за финансови загуби,
ˎ
ˎ
пропуснати печалби, искове от трети страни и пр., възникнали при употребата
на софтуера, доставен с това устройство.
Uređaj za snimanje podataka
UPOZORENJE
Držite dalje od djece. Ako se proguta, odmah posjetite liječnika.
Kako biste smanjili opasnost od požara ili strujnog udara, ne izlažite jedincu kiši
ili vlazi.
Da biste izbjegli strujni udar, ne otvarajte kućište. Popravke prepustite isključivo
stručnim osobama.
Za kupce u Europi
Ovaj je proizvod proizveden od strane ili u ime Sony Corporation.
Uvoznik za EU: Sony Europe Limited.
Upiti koji se odnose na uvoznika za EU ili upiti koji se odnose na sukladnost proizvoda
trebaju se uputiti ovlaštenom zastupniku proizvođača, Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija.
Zbrinjavanje starih električkih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj
uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sustavima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod
ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu
namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke
opreme. Odlažući ovaj proizvod na za to predviđenom mjestu,
pomažete i sprječavate moguće negativne utjecaje na okoliš i ljudsko
zdravlje, koje može biti ugroženo neodgovarajućim zbrinjavanjem
otpada ovih vrsta proizvoda. Reciklažom materijala pomažete očuvanje
prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu gradsku upravu, vaše odlagalište
otpada ili trgovinu gdje ste kupili uređaj.
Kada koristite vanjski SSD disk na računalu
Pogledajte sliku
ˎ
ˎ  za način povezivanja.
Budite oprezni prilikom rukovanja uređajem nakon produljenih razdoblja uporabe jer
ˎ
ˎ
površina može biti vruća.
Ako osobno računalo ili domaćinski uređaj nije prepoznalo uređaj koji koristite, uklonite
ˎ
ˎ
uređaj, ugasite ili ponovno pokrenite svoje osobno računalo ili domaćinski uređaj i
pokušajte ponovno uključiti uređaj.
Kada je prijenos podatak u tijeku, LED indikator treperi. Nemojte uklanjati uređaj dok
ˎ
ˎ
svjetlo treperi. Nemojte uklanjati uređaj dok svjetlo treperi.
Prilikom upotrebe vanjskog SSD diska na pametnom telefonu
ili tabletu koji koristi operativni sustav Android
Način povezivanja nalazi se na slici
ˎ
ˎ .
Nakon što se ikona USB-a pojavi na traci stanja na zaslonu pametnog telefona/tableta,
ˎ
ˎ
spustite traku stanja tako da se prikazuje „SONY USB drive“. Dodirnite „Sony USB drive“
za prikaz datoteka i mapa u korijenskom direktoriju serije SL-E.
Serija SL-E podržava samo Android pametne telefone i tablete.
*
*
Prije povezivanja serije SL-E provjerite najaktualniji popis kompatibilnosti tako što ćete
posjetiti sljedeću URL adresu.
http://www.sony.net/SLE_cmpt/
Ako vaši pametni telefoni ili tableti nisu kompatibilni s formatom exFAT, ponovno
ˎ
ˎ
formatirajte seriju SL-E na format FAT32 prije upotrebe.
Ponovno formatiranje putem računala s operativnim sustavom Windows
ÿ
ÿ
Upotrijebite alat za FAT32 formatiranje koji možete preuzeti sa sljedeće URL adrese i
formatirajte seriju SL-E na računalu.
http://www.sony.net/SLE_app/
Ponovno formatiranje putem pametnog telefona ili tableta
ÿ
ÿ
Spojite seriju SL-E na priključak USB Type-C na pametnom telefonu ili tabletu i
slijedite upute na skočnoj poruci da obavite ponovno formatiranje.
Napomena: Nakon ponovnog formatiranja izbrisat će se svi podaci. Napravite sigurnosnu
kopiju podataka prije ponovnog formatiranja.
Odspajanje jedinice s osobnog računala
U ovom dijelu opisan je postupak za odspajanje jedinice s osobnog računala kad je osobno
računalo uključeno.
Korisnici operativnog sustava Windows računalo
1 Kliknite na„Sigurno uklanjanje hardvera i izbacivanje medija“ u
području obavijesti u donjem desnom kutu radne površine.
Uređaji koji su trenutačno povezani na osobno računalo nalaze se na zaslonu.
2 Kliknite na ovu jedinicu.
3 Pričekajte dok se ne pojavi poruka »Safe to Remove Hardware«
(Sigurno uklanjanje hardvera), a zatim odspojite USB kabl s
osobnog računala.
Korisnici operativnog sustava Mac
1 Prevucite i spustite ikonu jedinice na radnoj površini u [Trash]
(Otpad).
2 Nakon što ikona nestane s radne površine, odspojite USB kabl s
osobnog računala.
Priloženi softver
Preuzmite najnoviji softver sa sljedeće URL adrese
http://www.sony.net/SLE_app/
Pojedinosti potražite u kratkom vodiču.
*
*
Softver za šifriranje (za Windows, macOS)
ˎ
ˎ
Alat za FAT32 formatiranje (za Windows)
ˎ
ˎ
Odspajanje ove jedinice s pametnog telefona ili tableta koji
koristi operativni sustav Android
Idite na izbornik s postavkama na pametnom telefonu ili tabletu, odaberite “Storage”
ˎ
ˎ
(Pohrana) i dodirnite ikonu za izbacivanje da odspojite uređaj.
Oprez
Inicijaliziranje ili registriranje jedinice će izbrisati SVE podatke koji su pohranjeni na njoj.
Napomene o upotrebi
Ova jedinica je precizan instrument. Može doći do gubitka spremljeni podataka uslijed
iznenadnog kvara. Kao mjera opreza protiv mogućeg kvara, povremeno spremite podatke
s ove jedinice na neko drugo mjesto. Tvrtka Sony neće popraviti, vratiti ili replicirati
snimljeni sadržan ni pod kojim uvjetima.
Pored toga, tvrtka Sony ne snosi odgovornost za oštećenja ili gubitke snimljenih podataka
iz bilo kog uzroka.
Imajte na umu sljedeće kada koristite druge USB uređaje dok spajate ovaj uređaj na
ˎ
ˎ
računalo.
Brzina prijenosa jedinice može biti smanjena.
ˋ
ˋ
Možda nećete moći koristiti jedinicu ako je povezana na opremu putem USB čvorišta.
ˋ
ˋ
Ako je to slučaj, ponovno spojite ovu jedinicu izravno na USB priključak opreme.
Nemojte povezati pogrešan USB kabel na jedinicu jer to može oštetiti utičnicu.
ˎ
ˎ
Nemojte uklanjati jedinicu iz opreme tijekom pisanja, čitanja ili brisanja podataka. To
ˎ
ˎ
može oštetiti podatke.
Ako je ova jedinica još uvijek povezana s osobnim računalom u sljedećim slučajevima,
ˎ
ˎ
osobno računalo možda neće pravilno funkcionirati.
Prilikom pokretanja ili ponovnog pokretanja osobnog računala.
ˋ
ˋ
Kada osobno računalo uđe u stanje mirovanja ili hibernacije ili se povrati iz tih stanja.
ˋ
ˋ
Odspojite ovu jedinicu s osobnog računala prije obavljanja ovih postupaka.
Naše jamstvo za proizvod ograničeno je samo na vanjski disk s permanentnom
ˎ
ˎ
memorijom kada se koristi normalno u skladu s ovim radnim uputama i priborom koji
je uključen s ovom jedinicom u specificiranim ili preporučenim okruženjima sustava.
Usluge koje osigurava tvrtka, poput potpore korisnicima, također su podložne ovim
ograničenjima.
Rukovanje jedinicom
Ova jedinica nije otporna na prašinu, prskanje ili vodu.
ˎ
ˎ
Nemojte koristiti niti pohranjivati jedinicu na sljedećim mjestima. To može dovesti do
ˎ
ˎ
kvara jedinice.
Na izuzetno vrućim, hladnim ili vlažnim mjestima
ˋ
ˋ
Nikad nemojte ostavljati jedinicu izloženu visokoj temperaturi, npr. na izravnoj
sunčevoj svjetlosti, u blizini grijalice ili zatvorenog automobila ljeti. To može dovesti do
kvara ili deformacije jedinice.
Na slabo provjetrenom mjestu
ˋ
ˋ
Na prašnjavom ili vlažnom mjestu
ˋ
ˋ
Visoka temperatura jedinice
Glavni dio jedinice se zagrijava tijekom upotrebe jedinice. To nije kvar. Ovisno o radnom
statusu temperatura može porasti do 40 °C ili više. Dugotrajno dodirivanje u ovom stanju
može uzrokovati opekline.
Zaštitni znakovi
USB Type-C
ˎ
ˎ ™i USB-C
™su zaštitni znakovi organizacije USB Implementers Forum.
Microsoft i Windows su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u
ˎ
ˎ
Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.
Mac, macOS i OS X su registrirani zaštitni znakovi i/ili zaštitni znakovi tvrtke Apple Inc.
ˎ
ˎ
u SAD-u i drugim državama.
Google, Google Play i Android zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke
ˎ
ˎ
Google Inc.
Svi drugi nazivi sustava i proizvoda spomenutih u ovim radnim uputama su zaštitni znakovi
ili registrirani zaštitni znakovi svojih razvojnih tvrtki. Ove radne upute ne sadrže oznake
™i “
®”.
Naše jamstvo za proizvod ograničeno je samo na uređaj za snimanje kada se
ˎ
ˎ
koristi normalno u skladu s ovim radnim uputama i priborom koji je uključen s
ovom jedinicom u specificiranim ili preporučenim okruženjima sustava. Usluge
koje osigurava tvrtka, poput potpore korisnicima, također su podložne ovim
ograničenjima.
Tvrtka ne može prihvatiti odgovornost za oštećenje ili gubitak koji nastaju iz
ˎ
ˎ
uporabe ovog uređaja ili za bilo koji zahtjev od treće strane.
Tvrtka ne može prihvatiti nikakvu odgovornost za: probleme s Vašim osobnim
ˎ
ˎ
računalom ili drugim hardverom koji nastaju iz uporabe ovog proizvoda;
prikladnost ovog proizvoda za specifični hardver, softver ili perifernu opremu; radne
konflikte s drugim instaliranim softverom; gubitak podataka ili druge slučajna ili
neizbježna oštećenja.
Tvrtka ne može prihvatiti nikakvu odgovornost za financijske gubitke, izgubljene
ˎ
ˎ
profite, zahtjeve trećih strana itd. koji nastaju iz uporabe softvera koji se isporučuje
s ovim uređajem.
Уређај за снимање података
UPOZORENJE
Držite dalje od dece. Ako se proguta, odmah se obratite lekaru.
Da bi se smanjila opasnost od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili
vlazi.
Da bi se izbegao strujni udar, ne otvarajte kućište. Servisiranje prepustite samo
kvalifikovanom osoblju.
Ovaj uredjaj je proizveden od strane ili u ime kompanije Sony Corporation.
Uvoznik za područje Evropske unije: Sony Europe Limited.
Pitanja prema uvozniku za područje EU ili u vezi sa usaglašenosti proizvoda u Evropi treba
poslati u ovlašćenom predstavniku proizvođača, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija.
Odlaganje Stare Električne i Elektronske Opreme (primenjuje u Evropskoj uniji i
drugim Evropskim državama sa sistemima odvojenog prikupljanja otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju ukazuje na to da se
ovaj proizvod neće tretirati kao komunalni otpad. Umesto toga će biti
predat ovlašćenom sektoru kolekcije za recikliranje električne i
elektronske opreme. Obezbeđivanjem pravilnog odlaganja ovog
proizvoda, pomažete sprečavanje potencijalnih negativnih posledica za
okolinu i zdravlje čoveka, što bi moglo da dođe usled nepravilnog
rukovanja bačenim proizvodom. Recikliranje materijala će pomoći
očuvanju prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o recikliranju
ovog proizvoda, obratite se svojoj lokalnoj Građanskoj kancelariji,
servisu za odlaganje kućnog otpada ili u prodavnici u kojoj ste kupili
proizvod.
Kada koristite spoljašnji SSD na računaru
Pogledajte ilustraciju
ˎ
ˎ  za način povezivanja.
Budite oprezni prilikom rukovanja uređajem nakon duže upotrebe jer se njegova
ˎ
ˎ
površina može zagrejati.
Ako PC ili matični uređaj koji koristite ne prepozna uređaj, prekinite vezu sa uređajem,
ˎ
ˎ
isključite ili restartujte PC ili matični uređaj i ponovo priključite uređaj.
Dok je prenos podataka u toku, LED indikator trepće. Nemojte da razdvajate uređaj dok
ˎ
ˎ
treperi.
Kada koristite spoljašnji SSD na Android pametnom telefonu
ili tabletu
Pogledajte ilustraciju
ˎ
ˎ  za način povezivanja.
Nakon što se na statusnoj traci na ekranu pametnog telefona ili tableta prikaže ikonica
ˎ
ˎ
USB, povucite nadole statusnu traku tako da se prikaže „SONY USB drive“. Dodirnite
„Sony USB drive“ da biste prikazali listu datoteka i foldera u korenskom direktorijumu
uređaja SL-E series.
SL-E series podržava isključivo Android pametne telefone i tablete.
*
*
Pre povezivanja uređaja SL-E series proverite najnoviju listu za kompatibilnost na
sledećoj URL adresi.
http://www.sony.net/SLE_cmpt/
Ako vaši pametni telefoni i tableti nisu kompatibilni sa formatom exFAT, reformatirajte
ˎ
ˎ
uređaj SL-E series u format FAT32 pre korišćenja.
Reformatirajte putem računara sa operativnim sistemom Windows
ÿ
ÿ
Koristite alatku za formatiranje FAT32 koju možete da preuzmete sa sledeće adrese i
formatirajte uređaj SL-E series na svom računaru.
http://www.sony.net/SLE_app/
Reformatirajte putem pametnog telefona ili tableta
ÿ
ÿ
Povežite uređaj SL-E series sa priključkom USB Type-C na svom pametnom telefonu ili
tabletu i pratite iskačuću poruku za reformatiranje.
Napomena: Svi podaci će biti izbrisani nakon reformatiranja. Napravite rezervnu kopiju
podataka pre reformatiranja.
Prekidanje veze ove jedinice sa PC-jem
U ovom odeljku opisujemo proceduru za prekidanje veze ove jedinice sa PC-jem dok je PC
uključen.
Korisnici operativnog sistema računar sa operativnim sistemom
Windows
1 Kliknite na „Bezbedno ukloni hardver i izbaci medijum“ u delu sa
obaveštenjima u donjem desnom uglu radne površine.
Uređaji koji su trenutno povezani sa PC-jem će se pojaviti na ekranu.
2 Kliknite na ovu jedinicu.
3 Sačekajte dok se ne prikaže poruka„Safe to Remove Hardware“
(Uklanjanje hardvera je bezbedno) i odvojite USB kabl od PC-ja.
Korisnici Mac
1 Prevucite i pustite ikonicu ove jedinice na radnoj površini u [Trash]
(Kanta za smeće).
2 Nakon što ikona nestane sa radne površine, odvojite USB kabl od
PC-ja.
Priloženi softver
Preuzmite najnoviji softver preko sledeće URL adrese
http://www.sony.net/SLE_app/
Za detalje pogledajte brzi referentni vodič.
*
*
Softver za šifriranje (za Windows, macOS)
ˎ
ˎ
Alatka za formatiranje FAT32 (za Windows)
ˎ
ˎ
Prekidanje veze jedinice i Android pametnog telefona ili
tableta
Uđite u meni sa podešavanjima na pametnom telefonu i tabletu, izaberite „Storage”
ˎ
ˎ
(Skladište) i dodirnite ikonicu za izbacivanje da biste prekinuli vezu sa uređajem.
Oprez
Inicijalizacija ili registracija ove jedinice će obrisati SVE podatke koji su na njoj uskladišteni.
Napomene u vezi sa upotrebom
Ova jedinica je precizni instrument. Sačuvani podaci se mogu izgubiti usled iznenadnog
kvara. Radi predostrožnosti od mogućeg kvara, s vremena na vreme sačuvajte podatke
sa ove jedinice na nekom drugom mestu. Kompanija Sony neće popraviti, povratiti ili
replikovati snimljeni sadržaj ni pod kojim okolnostima.
Pored toga, kompanija Sony nije odgovorna ni za kakvu štetu ili gubitak snimljenih
podataka iz bilo kog razloga.
Kada istovremeno koristite druge USB uređaje i povezujete ovu jedinicu na opremu,
ˎ
ˎ
imajte na umu sledeće.
Brzina prenosa ova jedinice se može smanjiti.
ˋ
ˋ
Možda nećete moći da koristite ovu jedinicu ako je povezana sa opremom putem USB
ˋ
ˋ
čvorišta. Ako do toga dođe, ponovo spojite ovaj uređaj direktno na USB priključak na
opremi.
Ne povezujte pogrešni USB kabl na ovu jedinicu jer to može oštetiti utičnicu.
ˎ
ˎ
Ne isključujte kabl između ove jedinice i opreme dok se podaci ispisuju, očitavaju ili
ˎ
ˎ
brišu. Ako to uradite, možete oštetiti podatke.
Ako je ova jedinica i dalje povezana sa PC-jem u sledećim situacijama, PC možda neće
ˎ
ˎ
funkcionisati ispravno.
Kada pokrenete ili restartujete PC.
ˋ
ˋ
Kada PC uđe u režim usnulosti ili hibernaciju ili se vrati iz njih.
ˋ
ˋ
Prekinite vezu ove jedinice sa PC-jem pre obavljanja ovih radnji.
Naša garancija za proizvod je ograničena isključivo na sâm spoljašnji SSD disk kada
ˎ
ˎ
se koristi uobičajeno u skladu sa ovim uputstvima za rukovanje i sa dodacima koji su
priloženi uz ovu jedinicu, u naznačenom ili preporučenom sistemskom okruženju.
Usluge koje pruža Kompanija, kao što je korisnička podrška, takođe podležu ovim
ograničenjima.
Rukovanje ovom jedinicom
Ova jedinica ne poseduje specifikacije za otpornost na prašinu, prskanje ili vodu.
ˎ
ˎ
Nemojte koristiti ili skladištiti ovu jedinicu na sledećim lokacijama. Ako to uradite može
ˎ
ˎ
doći do kvara.
Negde gde je izuzetno vruće, hladno ili vlažno.
ˋ
ˋ
Nikada ne ostavljate ovu jedinicu izloženu visokoj temperaturi, kao što je direktna
sunčeva svetlost, blizu grejača ili unutar zatvorenog auta leti. Ako to uradite može doći
do kvara ili deformacije.
Na loše provetrenom mestu
ˋ
ˋ
Na prašnjavom ili vlažnom mestu
ˋ
ˋ
Visoka temperatura ove jedinice
Pri korišćenju ove jedinice njeno glavno telo se zagreva. Ovo nije kvar. Zavisno od statusa
rada, temperatura se može podići i do 40 °C i više. Dodirivanje jedinice tokom dužeg
perioda u ovom stanju može izazvati blage opekotine.
Zaštitni znaci
USB Type-C
ˎ
ˎ ™i USB-C
™su zaštitni znaci organizacije USB Implementers Forum.
Microsoft i Windows su registrovani zaštitni znaci i/ili zaštitni znaci kompanije Microsoft
ˎ
ˎ
Corporation u SAD i/ili drugim državama.
Mac, macOS i OS X su registrovani zaštitni znaci i/ili zaštitni znaci kompanije Apple Inc.
ˎ
ˎ
u SAD i drugim državama.
Google, Google Play i Android su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci kompanije
ˎ
ˎ
Google Inc.
Sva druga imena sistema i proizvoda spomenuta u ovim uputstvima za rukovanje su zaštitni
znaci ili registrovani zaštitni znaci njihovih razvojnih kompanija. Ova uputstva za rukovanje
ne prikazuju oznake
™i „
®“.
Naša garancija za proizvod je ograničena isključivo na sâm uređaj za skladištenje
ˎ
ˎ
podataka kada se koristi uobičajeno u skladu sa ovim uputstvima za rukovanje
i sa dodacima koji su priloženi uz ovu jedinicu, u naznačenom ili preporučenom
sistemskom okruženju. Usluge koje pruža Kompanija, kao što je korisnička podrška,
takođe podležu ovim ograničenjima.
Kompanija ne može da prihvati odgovornost za štetu ili gubitak koji proističe iz
ˎ
ˎ
upotrebe ovog uređaja ili za bilo koji zahtev od treće strane.
Kompanija ne može da prihvati nikakvu odgovornost za: probleme sa vašim PC-
ˎ
ˎ
jem ili drugim hardverom koji proističe iz upotrebe ovog proizvoda; pogodnost
upotrebe ovog proizvoda za određeni hardver, softver ili periferne uređaje; konflikte
u radu sa drugim instaliranim softverom; gubitak podataka; ili druge slučajne ili
neizbežne štete.
Kompanija ne može da prihvati nikakvu odgovornost za finansijsku štetu, gubitak
ˎ
ˎ
profita, potraživanja od trećih strana itd. koji proističu iz upotrebe softvera
priloženog uz ovaj uređaj.

Уред за снимање податоци
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Чувајте го понастрана од деца. Доколку го проголтате, навремено отидете на
лекар.
За да го намалите ризикот од пожар или струен удар, не изложувајте ја
единицата на дожд или влага.
За да избегнете струен удар, не отворајте го кабинетот. Сервисирањето треба
да го изведува само квалификуван персонал.
Овој производ е произведен од Sony Corporation или во име на Sony Corporation.
Увозник за ЕУ: Sony Europe Limited.
Прашањата за увозникот за ЕУ или прашањата поврзани со усогласеноста на
производот во Европа треба да се испраќаат на овластениот претставник на
производителот, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Белгија.
Отстранување на стара електрична и електронска опрема (применливо во
Европската Унија и другите европски земји со одвоени системи за прибирање)
Овој симбол на производот или на неговата амбалажа укажува на
тоа дека овој производ не треба да се третира како отпад од
домаќинството. Наместо тоа, треба да биде предаден на соодветно
место за рециклирање на електрична и електронска опрема. Со
правилно одложување на овој производ, вие помагате
во превенцијата на потенцијалните негативни последици
за животната средина и здравјето на луѓето, кои инаку би
можеле да бидат предизвикани од несоодветно ракување со
отпадот од овој производ.
Рециклирањето на материјали помага за зачувување на
природните ресурси. За подетални информации за рециклирање на овој производ, ве
молиме контактирајте ја вашата локалната градска управа, комунална хигиена или
продавница каде што сте го купиле овој производ.
Кога користите надворешна SSD на персонален компјутер
Видете слика
ˎ
ˎ  за начин на поврзување.
Внимавајте кога ракувате со уредот по подолг период на употреба затоа што
ˎ
ˎ
површината може д се вжешти.
Ако уредот не е препознаен од персоналниот компјутер или уредот-домаќин што
ˎ
ˎ
го користите, извадете го уредот, исклучете го или престартувајте го персоналниот
компјутер или уредот-домаќин и пробајте повторно да го вклучите уредот.
Кога е во тек трансфер на податоци, LED индикаторот трепка. Не вадете го уредот
ˎ
ˎ
додека трепка.
Кога користите надворешен SSD на Android паметен
телефон или таблет
Видете ја сликата
ˎ
ˎ  за начин на поврзување.
Откако ќе се појави иконата за USB во статусната лента на екранот на паметниот
ˎ
ˎ
телефон / таблетот, повлечете ја надолу статусната лента за да се прикаже „SONY
USB drive“. Допрете на „Sony USB drive“ за да се прикаже листа на датотеки и папки
во основниот именик на серија SL-E.
Серијата SL-E поддржува само Android паметен телефон или таблет.
*
*
Пред да ја поврзете серијата SL-E, проверете ја најновата листа за компатибилност
на следниот URL.
http://www.sony.net/SLE_cmpt/
Ако вашите паметни телефони и таблети не се компатибилни со форматот exFAT,
ˎ
ˎ
реформатирајте ја серијата SL-E во фромат FAT32 пред употреба.
Реформатирајте преку Windows PC
ÿ
ÿ
Користете FAT32 реформатор, којшто може да го преземете од следниот URL и
форматирајте ја серијата SL-E на вашиот персонален компјутер.
http://www.sony.net/SLE_app/
Реформатирајте преку вашиот паметен телефон или таблет
ÿ
ÿ
Поврзете ја серијата SL-E со порта USB Type-C на вашиот паметен телефон или
таблет и следете ја скокачката порака за да реформатирате.
Напомена: Сите податоци ќе се избришат по реформатирањето. Направете резервна
копија од вашите податоци пред реформатирањето.
Исклучување на единицата од персоналниот компјутер
Во овој дел ја опишуваме постапката на исклучување на единицата од персоналниот
компјутер додека е вклучен персоналниот компјутер.
Корисници на Windows PC
1 Кликнете на„Безбедно отстрани хардвер и медиум за вадење“
во полето за известувања во долниот десен агол на работната
површина.
Уредите што се моментално поврзани со персоналниот компјутер се појавуваат
на екранот.
2 Кликнете на оваа единица.
3 Почекајте да се појави пораката„Safe to Remove Hardware“
(Безбедно е да се извади хардверот) и исклучете го УСБ-кабелот
од персоналниот компјутер.
Корисници на Mac
1 Повлечете и пуштете ја иконата на оваа единица на работната
површина во [Trash].
2 Откако ќе исчезне иконата од работната површина, исклучете го
УСБ-кабелот од персоналниот компјутер.
Испорачан софтвер
Преземете го најновиот софтвер од следниот URL
http://www.sony.net/SLE_app/
За детали, погледнете го брзиот референтен водич.
*
*
Шифрирање на софтвер (за Windows, macOS)
ˎ
ˎ
FAT32 Форматер (за Windows)
ˎ
ˎ
Исклучување на единицата од Android паметен телефон
или таблет
Одете во менито за поставки на паметниот телефон или таблетот, изберете
ˎ
ˎ
„Storage“ (Складирање) и допрете ја иконата за исфрлање за да го исклучите уредот.
Внимание
Со иницијализација или регистрација на оваа единица ќе се избришат СИТЕ
податоци зачувани во неа.
Напомени за употреба
Оваа единица е прецизен инструмент. Зачуваните податоци може да се изгубат
како резултат на ненадеен дефект. Како мерка на претпазливост во случај на можен
дефект, периодично зачувувајте ги податоците од оваа единица на друго место. Sony
во никој случај нема да врши поправки, враќање или дуплирање на снимените
содржини.
Покрај тоа, Sony нема да биде одговорен за оштетување или губење на снимените
податоци од која било причина.
Имајте го предвид следното кога користите други УСБ уреди додека ја поврзувате
ˎ
ˎ
оваа единица со опремата.
Брзината на трансферот на оваа единица може да се намали.
ˋ
ˋ
Може да не бидете во можност да ја користите оваа едининца ако е поврзана
ˋ
ˋ
со опрема преку УСБ порта. Ако дојде до тоа, повторно поврзете ја едининцата
директно со УСБ портата на опремата.
Не поврзувајте погрешен УСБ кабел со оваа единица, бидејќи може да го оштети
ˎ
ˎ
приклучокот.
Не отстранувајте ја оваа единица од опремата додека, пишувате, читате или
ˎ
ˎ
бришете податоци. Во спротивно може да се оштетат податоците.
Ако оваа единица е и понатаму поврзана со персоналниот компјутер во следните
ˎ
ˎ
ситуации, персоналниот компјутер може да не функционира правилно.
Кога го стартувате или престартувате персоналниот компјутер.
ˋ
ˋ
Кога персоналниот компјутер влегува во режим на спиење или мирување или се
ˋ
ˋ
враќа од овие состојби.
Исклучете ја единицата од персоналниот компјутер пред да ги направите овие
операции.
Гаранцијата за нашиот производ е ограничена само на надворешниот тврд диск,
ˎ
ˎ
кога се користи нормално во согласност со ова упатство за работа и со додатоците
што се приложени кон оваа единица, во наведена или препорачана системска
околина. Услугите што ги обезбедува нашата компанија, какви што се поддршка за
корисници исто така подлежат на овие ограничувања.
Ракување со оваа единица
Оваа единица не е отпорна на прашина, прскање или вода.
ˎ
ˎ
Не користете ја и не чувајте ја единицата на следните места. Во спротивно, може да
ˎ
ˎ
не функционира правилно.
На многу жешки, ладни или влажни места
ˋ
ˋ
Никогаш не оставајте ја единицата изложена на висока температура, како на
пример на директна сончева светлина, во близина на грејач или во затворен
автомобил во летниот период. Во спротивно, може да не функционира правилно
или да се деформира.
На слабо проветрени места
ˋ
ˋ
На места со прашина или влага
ˋ
ˋ
Висока температура кај оваа единица
При користење, главното тело на единицата се вжештува. Тоа не претставува
дефект. Во зависност од работниот статус, температурата може да се покачи до
40 °C или повисоко. Допирањето подолг временски период во оваа состојба може да
предизвика изгореници.
Трговски марки
USB Type-C
ˎ
ˎ ™и USB-C
™се трговски марки на USB Implementers Forum.
Microsoft и Windows се регистрирани трговски марки и/или трговски марки на
ˎ
ˎ
Microsoft Corporation во САД и/или други земји.
Mac, macOS и OS X се регистрирани трговски марки и/или трговски марки на
ˎ
ˎ
Apple Inc. во САД и други земји.
Google, Google Play и Android се трговски марки или регистрирани трговски марки
ˎ
ˎ
на Google Inc.
Сите други системски називи и називи на производи споменати во ова упатство за
работа се трговски марки или регистрирани трговски марки на нивните соодветни
компании. Ова упатство за работа не ги покажува марките
™и “
®”.
Гаранцијата за нашиот производ е ограничена само за уредот за снимање
ˎ
ˎ
податоци, кога се користи нормално во согласност со ова упатство за
работа и со додатоците што се приложени кон оваа единица, во наведена
или препорачана системска околина. Услугите што ги обезбедува нашата
компанија, какви што се поддршка за корисници исто така подлежат на овие
ограничувања.
Компанијата не може да прифати одговорност за оштетување или губење што
ˎ
ˎ
произлегува од користењето на оваа единица, ниту пак за какви било тврдења
од трета страна.
Компанијата не може да прифати никаква одговорност за: проблеми со
ˎ
ˎ
персоналниот компјутер или друг хардвер што произлегуваат од користењето
на овој производ; за соодветноста на овој производ со специфичен хардвер,
софтвер или периферни уреди; работни конфлитки со друг инсталиран
софтвер; губење податоци; или други случајни штети или штети што не можат
да се избегнат.
Компанијата не може да прифати одговорност за финансиска штета, губење
ˎ
ˎ
профит, тврдења од трети страни итн., што произлегуваат од користењето на
софтверот обезбеден со оваа единица.
Pajisja e regjistrimit të të dhënave
PARALAJMËRIM
Mbajeni larg fëmijëve. Nëse gëlltitet, vizitohuni menjëherë te doktori.
Për të ulur rrezikun ndaj zjarrit ose goditjes elektrike, mos e ekspozoni njësinë në
shi ose në lagështi.
Për të shmangur goditjen elektrike, mos e hapni kapakun. Shërbimi duhet të
kryhet vetëm nga personeli i kualifikuar.
Ky produkt është prodhuar nga ose në emër të Sony Corporation.
Importuesi i BE-së: Sony Europe Limited.
Kërkimet e importuesit të BE-së, ose në lidhje me pajtueshmërinë e produktit në Evropë
duhet të dërgohen tek përfaqësuesit të prodhuesit të autorizuar, Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgjikë.
Përdorimi i “SSD” të jashtme në kompjuter
Për mënyrën e lidhjes shihni ilustrimin
ˎ
ˎ .
Bëni kujdes kur e prekni pajisjen pas periudhave të gjata të përdorimit, sepse sipërfaqja
ˎ
ˎ
mund të jetë e nxehtë.
Nëse kompjuteri ose pajisja bartëse që po përdorni nuk e njeh pajisjen, hiqeni këtë të
ˎ
ˎ
fundit, fikni ose rinisni kompjuterin ose pajisjen bartëse dhe provoni ta futni sërish
pajisjen.
Llamba treguese “LED” pulson gjatë kryerjes së transferimit të të dhënave. Mos e hiqni
ˎ
ˎ
pajisjen gjatë pulsimit.
Përdorimi i“SSD”të jashtme në celular inteligjent apo tabletë
“Android”
Për mënyrën e lidhjes shihni ilustrimin
ˎ
ˎ .
Pas shfaqjes së ikonës “USB” në shiritin e statusit të ekranit të celularit inteligjent/tabletës,
ˎ
ˎ
ulni shiritin e statusit në mënyrë që të shfaqet “SONY USB drive”. Prekni “Sony USB
drive” për shfaqjen e listës së skedarëve dhe dosjeve në direktorinë bazë të serive “SL-E”.
Seritë “SL-E” mbështesin vetëm celularët inteligjentë dhe tabletët “Android”.
*
*
Para lidhjes së serive “SL-E”, kontrolloni listën më të fundit të pajtueshmërisë në URL-në
e mëposhtme.
http://www.sony.net/SLE_cmpt/
Nëse celularët inteligjentë dhe tabletët nuk janë të pajtueshëm me formatin “exFAT”,
ˎ
ˎ
përpara përdorimit riformatoni seritë “SL-E” në formatin “FAT32”.
Riformatimi me kompjuter“Windows”
ÿ
ÿ
Përdorni formatuesin “FAT32”, të cilin mund ta shkarkoni nga URL-ja e mëposhtme
dhe formatoni seritë “SL-E” në kompjuterin tuaj.
http://www.sony.net/SLE_app/
Riformatimi me celular inteligjent ose tabletë
ÿ
ÿ
Lidhni seritë “SL-E” me folenë “USB Type-C” në celularin inteligjent ose tabletën dhe
ndiqni mesazhin që shfaqet për të kryer riformatimin.
Vini re: Pas riformatimit do të fshihen të gjitha të dhënat. Rezervoni të dhënat tuaja përpara
riformatimit.
Shkëputja e njësisë nga kompjuteri
Në këtë seksion përshkruhet procedura për shkëputjen e njësisë nga kompjuteri kur
kompjuteri është i ndezur.
Përdoruesit e kompjuter“Windows”
1 Klikoni ikonën “Hiq harduerin në mënyrë të sigurt dhe nxirr
median” në zonën e njoftimeve në pjesën e poshtme djathtas
desktopit.
Pajisjet e lidhura aktualisht me kompjuterin shfaqen në ekran.
2 Klikoni emrin e njësisë.
3 Prisni derisa të shfaqet mesazhi“Safe to Remove Hardware (Softueri
mund të hiqet në mënyrë të sigurt)”dhe shkëputni kabllon“USB”
nga kompjuteri.
Përdoruesit e“Mac”
1 Zvarritni dhe lëshoni ikonën e njësisë në desktop tek [Trash].
2 Pasi ikona të jetë zhdukur nga desktopi, shkëputni kabllon“USB”
nga kompjuteri.
Softueri i ofruar
Shkarkoni softuerin më të fundit nga URL-ja e mëposhtme
http://www.sony.net/SLE_app/
Për detaje, referojuni udhëzuesit të shpejtë referencë.
*
*
Softuer enkriptimi (për “Windows”, “macOS”)
ˎ
ˎ
Formatues “FAT32” (për “Windows”)
ˎ
ˎ
Shkëputja e njësisë nga celulari inteligjent ose tableta
“Android”
Shkoni në menynë e cilësimeve të celularit inteligjent ose tabletës, zgjidhni “Storage
ˎ
ˎ
(Njësia ruajtëse)” dhe prekni ikonën e heqjes për të shkëputur pajisjen.
Kujdes
Nisja ose regjistrimi i njësisë do të fshijë TË GJITHA të dhënat e ruajtura në të.
Shënime mbi përdorimin
Kjo njësi është instrument precizioni. Të dhënat e ruajtura mund të humbasin për shkak
të një avarie të papritur. Si masë paraprake ndaj avarive të mundshme, ruajini vazhdimisht
diku tjetër të dhënat e kësaj njësie. Në asnjë rrethanë “Sony” nuk do të riparojë, rikthejë apo
kopjojë materialet e regjistruara.
Përveç kësaj, “Sony” nuk mban përgjegjësi për dëme ndaj apo humbje të të dhënave të
regjistruara, pavarësisht shkakut.
Kini parasysh sa më poshtë gjatë përdorimit të pajisjeve të tjera “USB” kur lidhni njësinë
ˎ
ˎ
me pajisjen.
Shpejtësia e transferimit e njësisë mund të zvogëlohet.
ˋ
ˋ
Njësia mund të mos jetë e përdorshme nëse lidhet me pajisjen nëpërmjet një grupi
ˋ
ˋ
“USB”. Në këtë rast, rilidheni njësinë drejtpërdrejt në folenë “USB” të pajisjes.
Mos lidhni me njësinë kabllo të gabuar “USB”, e cila mund të dëmtojë folenë.
ˎ
ˎ
Mos e hiqni njësinë nga pajisja gjatë shkrimit, leximit ose fshirjes së të dhënave. Ky
ˎ
ˎ
veprim mund të dëmtojë të dhënat.
Nëse njësia është ende e lidhur me kompjuterin në situatat e mëposhtme, kompjuteri
ˎ
ˎ
mund të mos funksionojnë siç duhet.
Kur ndizni ose rindizni kompjuterin.
ˋ
ˋ
Kur kompjuteri hyn ose del nga gjendja e pritjes ose e pezullimit.
ˋ
ˋ
Shkëputeni njësinë nga kompjuteri përpara se të kryeni këto veprime.
Garancia jonë për produktin kufizohet në vetë diskun e jashtëm SSD, kur përdoret
ˎ
ˎ
normalisht në përputhje me udhëzimet e përdorimit dhe me aksesorët e ofruar me
njësinë, në mjedisin e specifikuar apo të rekomanduar të sistemit. Këtyre kufizimeve u
nënshtrohen edhe shërbimet e ofruara nga kompania, si p.sh. mbështetja për përdoruesin.
Përdorimi i njësisë
Kjo njësi nuk ka specifikime kundër pluhurit, spërkatjes apo ujit.
ˎ
ˎ
Mos e përdorni apo ruani njësinë në vendet e mëposhtme. Përndryshe, njësia mund të
ˎ
ˎ
pësojë avari.
Në vende jashtëzakonisht të nxehta, të ftohta apo me lagështirë
ˋ
ˋ
Mos e lini kurrë njësinë të ekspozuar ndaj temperaturave të larta, si p.sh. drita e
drejtpërdrejtë e diellit, pranë një ngrohësi apo brenda një automjeti të mbyllur gjatë
stinës së verës. Përndryshe, njësia mund të pësojë avari ose të deformohet.
Në vend pa ajrim të mirë
ˋ
ˋ
Në vend me pluhur ose lagështirë
ˋ
ˋ
Temperatura e lartë e njësisë
Kur njësia është në përdorim, trupi i saj nxehet. Kjo nuk përbën avari. Në varësi të gjendjes
së funksionimit, temperatura e saj mund të rritet deri në 40°C e lart. Prekja e saj për kohë të
gjatë në këtë gjendje mund të shkaktojë djegie lokale të lëkurës.
Markat tregtare
USB Type-C
ˎ
ˎ ™dhe USB-C
™janë marka tregtare të “USB Implementers Forum”.
“Microsoft” dhe “Windows” janë marka të regjistruara tregtare dhe/ose marka tregtare të
ˎ
ˎ
“Microsoft Corporation” në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe/ose në shtete të tjera.
“Mac”, “macOS” dhe “OS X” janë marka të regjistruara tregtare dhe/ose marka tregtare të
ˎ
ˎ
“Apple Inc.” në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në shtete të tjera.
“Google”, “Google Play” dhe “Android” janë marka tregtare ose marka të regjistruara
ˎ
ˎ
tregtare të “Google Inc”.
Të gjithë emrat e sistemeve dhe produkteve të tjera të përmendura në këto udhëzime
përdorimi janë marka tregtare ose marka të regjistruara tregtare të kompanive të tyre
përkatëse të zhvillimit. Këto udhëzime përdorimi nuk shfaqin markat
™dhe “
®”.
Garancia jonë për produktin kufizohet vetëm në vetë pajisjen e regjistrimit të të
ˎ
ˎ
dhënave, kur përdoret normalisht në përputhje me udhëzimet e përdorimit dhe
me aksesorët e ofruar me njësinë, në mjedisin e specifikuar apo të rekomanduar të
sistemit. Këtyre kufizimeve u nënshtrohen edhe shërbimet e ofruara nga kompania,
si p.sh. mbështetja për përdoruesin.
Kompania nuk mban përgjegjësi për pretendimet ose dëmtimin ose humbjen si
ˎ
ˎ
rezultat i përdorimit të kësaj njësie nga një palë e tretë.
Kompania nuk mban përgjegjësi për: probleme me kompjuterin tuaj ose me ndonjë
ˎ
ˎ
harduer tjetër, të cilat shkaktohen nga përdorimi i këtij produkti; përshtatshmërinë
e këtij produkti për harduer, softuer ose pajisje periferike specifike; konflikte
përdorimi me softuerë të tjerë të instaluar; humbjen e të dhënave; ose dëmtime të
tjera aksidentale apo të pashmangshme.
Kompania nuk mban përgjegjësi për dëme financiare, humbje të të ardhurave,
ˎ
ˎ
pretendime nga palë të treta etj. që lindin nga përdorimi i softuerit të ofruar me
këtë njësi.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Sony SL-E1 ennå.

Spør et spørsmål om Sony SL-E1

Har du et spørsmål om Sony SL-E1 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Sony SL-E1. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med SL-E1 Sony så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.