Sony SA-CS9 manual

Vis en manual for Sony SA-CS9 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Sony
  • Produkt: Subwoofer
  • Model/navn: SA-CS9
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Engelsk, Fransk, Spansk, Norsk, Svensk, Dansk, Finsk, Tjekkisk, Slovakisk

Innholdsfortegnelse

Side: 0

SPEAKER IN
LINE IN
ADVARSEL
For å redusere risikoen for brann eller
elektrisk støt må du ikke utsette
apparatet for regn eller fuktighet.
Tildekking av ventilasjonsåpningen på apparatet
med aviser, duker, gardiner eller lignende kan
medføre brannfare.
Ikke la apparatet komme i nærheten av åpen ild,
for eksempel stearinlys.
For å redusere risikoen for brann eller elektrisk
støt bør du unngå å utsette apparatet for søl
eller spruting og ikke plassere gjenstander med
væske, for eksempel vaser, på apparatet.
Ettersom hovedkabelen brukes til å koble
enheten fra strømmen, bør du koble enheten til
en lett tilgjengelig stikkontakt. Hvis du legger
merke til noe unormalt i enheten, må du straks
trekke ut støpslet fra stikkontakten.
Ikke plasser apparatet på et avgrenset område,
for eksempel i en bokhylle eller et innebygd
kabinett.
Enheten er ikke koblet fra strømmen så lenge
den er koblet til stikkontakten, selv om selve
enheten er slått av.
For kunder i Europa
Avhending av brukt elektrisk
og elektronisk utstyr
(gjelder i EU og andre
europeiske land med
kildesorteringssystemer)
Dette symbolet på produktet eller innpakningen
viser at produktet ikke skal håndteres som
husholdningsavfall. I stedet skal det leveres
på egnet innsamlingssted for resirkulering av
elektrisk og elektronisk utstyr. Når du sørger for
at du kvitter deg med produktet på riktig måte,
bidrar du til å forhindre potensielle negative
konsekvenser for miljøet og menneskehelsen,
som kan forårsakes av feilaktig avfallshåndtering
av dette produktet. Resirkulering av materialer
bidrar til å spare på naturressursene. Hvis du vil
ha mer informasjon om resirkulering av dette
produktet, kan du kontakte lokale myndigheter,
renovasjonsselskapet der du bor eller
forhandleren du kjøpte produktet av.
Merknad til kunder: Informasjonen
nedenfor gjelder bare for utstyr som er
solgt i land hvor EU-direktivene gjelder.
Dette produktet er produsert av eller på vegne
av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørsler som er
knyttet til om produktet er i samsvar med
EU-lovgivningen skal rettes til den autoriserte
representanten, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
For spørsmål som gjelder service og garanti,
henvises det til adressene som er angitt i de
spesielle service- og garantidokumentene.
Forsiktighetsregler
Om sikkerhet
ˎ
ˎFør du bruker basshøyttaleren, må du
kontrollere at driftsspenningen til
basshøyttaleren er identisk med spenningen
i den lokale strømtilførselen.
ˎ
ˎKoble basshøyttaleren fra strømuttaket hvis
den ikke skal brukes på en stund. Når du
skal koble fra ledningen, trekker du ut
ledningen ved å ta tak i støpselet.
Trekk aldri i selve ledningen.
ˎ
ˎHvis væske eller en tung gjenstand skulle
falle på basshøyttaleren, må du koble fra
basshøyttaleren og la kvalifisert personell
kontrollere basshøyttaleren før du bruker
den igjen.
ˎ
ˎStrømledningen må bare byttes av
kvalifisert personell.
Når du skrur på eller av en forsterker
eller annet utstyr
Senk volumet til minimum.
Slik unngår du skade på basshøyttaleren
ˎ
ˎVær forsiktig når du stiller inn
volumkontrollen på forsterkeren for å unngå
overdreven inngangseffekt.
ˎ
ˎIkke forsøk å åpne boksen eller fjerne
høyttalerenheter og nettverk.
ˎ
ˎIkke trykk på støvhetten.
Om montering
ˎ
ˎIkke plasser høyttalerne på steder som er:
ē
ēSvært varme eller kalde.
ē
ēStøvete eller skitne.
ē
ēVeldig fuktige.
ē
ēUtsatt for vibrasjoner.
ē
ēUtsatt for direkte sollys.
ē
ēI nærheten av magnetiske kort (kredittkort,
pendlerkort osv.).
Magnetiske kort kan bli ødelagt på grunn
av magnetene i høyttalerenhetene.
ē
ēI nærheten av fjernsyn.
Høyttalerne er ikke magnetisk isolert.
Hvis du bruker høyttalerne i nærheten
av CTR-baserte fjernsyn, kan det derfor
oppstå fargeskygger på fjernsynsskjermen.
ˎ
ˎGod ventilering er svært viktig for å unngå
overoppheting i basshøyttaleren. Plasser
basshøyttaleren på et sted med tilstrekkelig
luftsirkulasjon. Ikke plasser basshøyttaleren
på et mykt underlag eller for nærme en
vegg, da dette kan blokkere
ventilasjonsåpningene.
ˎ
ˎVær forsiktig når du plasserer
basshøyttaleren på behandlede gulv
(vokset, oljet, pusset osv.), da dette kan
føre til flekker eller misfarging.
ˎ
ˎVær forsiktig slik at det ikke oppstår skader
på hjørnene til basshøyttaleren.
Om rengjøring av kabinettet
Rengjør kabinettet med en myk klut som er
lett fuktet med vann. Det må ikke brukes
skuresvamp eller skurepulver, og heller ikke
løsemidler som alkohol eller rensebensin.
Hvis du har spørsmål angående
basshøyttaleren som du ikke finner svar
på i denne bruksanvisningen, kan du
ta kontakt med din nærmeste
Sony‑forhandler.
Montering
Ettersom øret ikke kan registrere fra hvilken
retning og posisjon basslyden fra en
basshøyttaler (under 200 Hz) kommer fra,
kan du installere basshøyttaleren der du
måtte ønske i rommet. Du oppnår best
bassgjengivelse hvis du plasserer
basshøyttaleren på et fast gulv der det er
lite sannsynlig at det oppstår resonans.
Du kan oppnå tilstrekkelig tung
bassgjengivelse fra én enkelt basshøyttaler.
Hvis du bruker et par basshøyttalere, kan
du imidlertid oppnå en enda mer effektiv
tung bassgjengivelse.
Merknader
ˎ
ˎInstaller alltid basshøyttaleren loddrett,
med noen centimeters avstand fra veggen.
ˎ
ˎIkke plasser gjenstander eller sett deg på
basshøyttaleren.
ˎ
ˎHvis basshøyttaleren er installert midt i et
rom, kan bassen bli svært svekket. Dette er
på grunn av påvirkningen fra den stående
bølgen i rommet. Hvis dette skjer, flytter du
basshøyttaleren bort fra midten av rommet
eller eliminerer årsaken til den stående
bølgen ved å installere en bokhylle på
veggen, osv.
Koble til systemet
Oversikt
Bruk LINE IN-kontaktene eller SPEAKER
IN-terminalene på basshøyttaleren når
du kobler til forsterkeren ().
ˎ
ˎHvis forsterkeren har én av
utgangskontaktene nedenfor, kobler
du LINE IN-kontakten og kontakten på
forsterkeren ved hjelp lydkabelen som
fulgte med.
ē
ēMONO OUT-kontakt
ē
ēMIX OUT-kontakt
ē
ēSUBWOOFER-utgangskontakt(er)
ē
ēSUPER WOOFER-utgangskontakt(er)
ˎ
ˎHvis forsterkeren ikke har
utgangskontaktene ovenfor, kobler du
høyttalerterminalene på forsterkeren til
SPEAKER IN-terminalene i stedet for.
Før du begynner
ˎ
ˎSkru av strømmen til forsterkeren og
basshøyttaleren før du begynner
å koble til.
ˎ
ˎBruk lydkablene som fulgte med utstyret.
Hvis det ikke finnes nok lydkabler til
å utføre alle tilkoblingene, må du kjøpe
noen ekstra lydkabler.
ˎ
ˎPass på at koblingene er godt festet for
å unngå støy.
ˎ
ˎKoble strømledningen fra basshøyttaleren
til et strømuttak.
ˎ
ˎDu kan ikke koble CENTER-
utgangskontakten for bruk med
Dolby Pro Logic-funksjon til
basshøyttaleren. Basslyd overføres ikke
med noen Dolby Pro Logic-moduser.
Koble til en forsterker med ett sett
høyttalerterminaler
Koble basshøyttaleren til forsterkeren,
og koble deretter fronthøyttalerne til
basshøyttaleren.
1	 Koble basshøyttaleren til
forsterkeren. ()
Koble SPEAKER IN-terminalene
på basshøyttaleren til
høyttalerterminalene på forsterkeren
med høyttalerledningene. Husk å koble
til både L- og R-kanalen.
2	 Koble fronthøyttalerne til
basshøyttaleren. ()
Koble høyttalerne til SPEAKER OUT-
terminalene på basshøyttaleren.
Koble til en forsterker med doble sett
høyttalerterminaler (A + B).
Hvis forsterkeren har doble sett
høyttalerterminaler (A + B), kobler du
både basshøyttaleren og fronthøyttalerne
til forsterkeren.
1	 Koble fronthøyttalerne til
forsterkeren. ()
Koble høyttalerne til forsterkerens
SPEAKER A-terminaler.
2	 Koble basshøyttaleren til
forsterkeren. ()
Koble SPEAKER IN-terminalene
på basshøyttaleren til SPEAKER
B-terminalene på forsterkeren med
høyttalerledninger (medfølger ikke).
Når du bruker doble sett høyttalere (A + B),
må du passe på at du velger
«A + B»‑posisjon med forsterkeren.
Merk
Når du bare bruker SPEAKER A-terminaler
(bare fronthøyttaler), eller når strømmen til
forsterkeren er skrudd av, bør du skru ned
volumet eller skru av basshøyttaleren,
ellers kan en summende lyd høres.

Basshøyttaler
:	Signalflyt
Fronthøyttaler (L)
Fronthøyttaler (R)

Basshøyttaler
:	Signalflyt
Forsterker

Basshøyttaler
:	Signalflyt
Forsterker

Forsterker
Fronthøyttaler (R) Fronthøyttaler (L)
:	Signalflyt
Norsk
© 2014 Sony Corporation
Aktiv basshøyttaler
SA-CS9
4-533-660-11(2) (NO)
Bruksanvisning NO
Side: 1
 
 
 
Koble til en forsterker med en
spesiell kontakt for basshøyttaler
Hvis forsterkeren har en spesiell kontakt for
basshøyttaler (f.eks MONO OUT-kontakt,
MIX OUT-kontakt, SUBWOOFER-kontakt
eller SUPER WOOFER-kontakt), kobler du
LINE IN-kontakten på basshøyttaleren til
én av disse kontaktene ved hjelp av
lydkabelen som fulgte med. ()
Tilkobling
Koble MONO OUT-kontakten på
forsterkeren til LINE IN-kontakten på
basshøyttaleren med lydkabelen som
fulgte med. ()
Merk
Hvis utgangsnivået til forsterkeren ikke er
høyt nok, kan det hende at lyden ikke er høy
nok. I så fall kobler du høyttalerterminalene
til forsterkeren direkte til SPEAKER IN-
terminalene på basshøyttaleren.
Koble til strømledningen
ˎ
ˎKoble strømledningen fra basshøyttaleren
og forsterkeren til et strømuttak.
ˎ
ˎPass på at strømmen til basshøyttaleren
er skrudd av før du kobler til eller fra en
strømledning.
Lytte til lyden ()
1	 Slå på forsterkeren og velg
programkilde.
2	 Trykk POWER.
Basshøyttaleren skrus på og
POWER‑indikatoren lyser grønt.
3	 Spill av programkilden.
Juster VOLUME slik at lyden fra
fronthøyttalerne ikke forvrenges.
Hvis den forvrenges, forvrenges
også lyden fra basshøyttaleren.
Skru strømmen av og på automatisk —
automatisk av/på-funksjon ()
Når basshøyttaleren er på (POWER-
indikatoren lyser grønt) og det ikke er noe
inngangssignal på noen minutter, lyser
POWER-indikatoren rødt og basshøyttaleren
går i strømsparingsmodus. Hvis et
inngangssignal sendes til basshøyttaleren
i denne modusen, skrus basshøyttaleren
automatisk på (automatisk av/på-funksjon).
Hvis du vil skru av denne funksjonen, drar du
POWER SAVE-bryteren på bakpanelet til OFF.
Merknader
ˎ
ˎIkke sett tonekontrollen (BASS, TREBLE osv.)
på forsterkeren eller utgangssignalet til
equalizeren til et høyt nivå eller overfør
sinuskurver på 20 til 50 Hz registrert på
en kommersielt tilgjengelig testplate,
eller spesiallyd (basslyd fra elektroniske
musikkinstrumenter, popstøy fra analog
platespiller, lyd med unormalt forsterket
bass osv) på høyt nivå på denne enheten.
Slike handlinger kan føre til skade på
høyttalerne.
ˎ
ˎNår en spesiell plate med unormalt
forsterket bass spilles av, kan støy overføres
i tillegg til den opprinnelige lyden.
I så tilfelle må du skru ned lydnivået.
ˎ
ˎUtgangssignaler til basshøyttaleren
(DOLBY‑digitalsignal) fra den digitale
surroundprosessoren som selges for seg,
er satt 10 dB høyere av Dolby Laboratories
Licensing Corporation. For normal bruk
juster basshøyttalernivået.
ˎ
ˎHvis du setter volumnivået til forsterkeren
for lavt, kan den automatiske av/på-
funksjonen aktiveres og basshøyttaleren
gå i strømsparingsmodus.
Justere lyden
Du kan justere lyden til basshøyttaleren
slik at den passer med lyden fra
fronthøyttalerne. Ved å forsterke bassen
øker følelsen av atmosfære.
1	 Juster avskjæringsfrekvensen. ()
Vri på CUT OFF FREQ-kontrollen
i samsvar med reproduksjons­
frekvensen til fronthøyttalerne.
Referer til følgende når du justerer:
	Vanlige veldig små høyttalere:
4–5 cm (1 5/8 – 2 tommer) dia.
	Vanlige små høyttalere:
6–8 cm (2 3/8–3 1/8 tommer) dia.
	Vanlige mellomstore høyttalere:
9–15 cm (3 5/8–5 7/8 tommer) dia.
	Vanlige store høyttalere:
16–24 cm (6 3/8–9 1/2 tommer) dia.
	Vanlige veldig store høyttalere:
mer enn 25 cm (9 7/8 tommer) dia.
Slik får du mest mulig ut av
konverteringsfunksjonen for lavt nivå
Ved avspilling av LFE-signaler,
Dolby digital eller DTS, anbefaler vi
å sette CUT OFF FREQ-kontrollen til
200 Hz (maksimalt) for å oppnå best
ytelse fra konverteringsfunksjonen
for lavt nivå.
2	 Juster volumnivået til
basshøyttaleren. ()
Skru opp LEVEL-kontrollen slik at du
kan høre basslyden litt høyere enn før.
Du øker volumet ved å vri kontrollen
med klokken. Du senker volumet ved
å vri kontrollen mot klokken.
3	 Spill favorittsangen og
favorittfilmen din.
Låter med mannlige vokaler og
stemmer passer best for justering.
Skru volumet til fronthøyttalerne til
samme nivå som vanlig.
4	 Velg fasepolaritet. ()
Bruk PHASE-velgeren for å velge
fasepolaritet.
5	 Gjenta trinn 1 til 4 for å tilpasse til
dine preferanser.
Når du har tilpasset basshøyttaleren
til innstillingene du ønsker, bruker du
VOLUME-kontrollen på forsterkeren til
å stille inn lyden til basshøyttaleren
i forhold til de andre høyttalerne.
Du trenger ikke justere
basshøyttalerinnstillingene når du
endrer volumnivået for forsterkeren.
Merknader
ˎ
ˎHvis lyden blir forvridd når du skrur på
bassforsterkeren fra forsterkeren (f.eks.
D.B.F.B., GROOVE, grafisk equalizer osv.
ˎ
ˎNår NORMAL eller REVERSE velges med
PHASE-velgeren reverseres polariteten.
Det kan gi en bedre bassgjengivelse
i noen lyttemiljøer (avhengig av typen
fronthøyttalere, plasseringen av
basshøyttaleren og justeringen av
avskjæringsfrekvensen). Det kan også endre
bredden og stramheten til lyden og påvirke
opplevelsen av lydfeltet. Velg innstillingen
som gir den lyden du ønsker når du lytter
i den vanlige lytteposisjonen din.
Stille inn basshøyttaleren ()
Sett beskyttelsesknottene på
basshøyttaleren for å forhindre vibrasjon
og at basshøyttaleren flytter på seg.
Stille inn spenningsvelgeren
(gjelder bare modeller med
spenningsvelger) ()
Sjekk at spenningsvelgeren på bakpanelet
til basshøyttaleren er stilt inn i samsvar
med spenningen i den lokale
strømtilførselen. Hvis den ikke er det,
setter du velgeren i riktig posisjon ved
hjelp av en skrutrekker før du kobler
strømledningen til en stikkontakt.
Feilsøking
Hvis noen av disse problemene oppstår
når du bruker basshøyttaleren, kan du
prøve å løse problemet ved hjelp av denne
feilsøkingsveiledningen. Hvis et problem
vedvarer, kan du ta kontakt med din
nærmeste Sony-forhandler.
Strømindikatoren lyser rødt.
ˎ
ˎHvis det ikke er noe inngangssignal
på noen minutter, lyser POWER-
indikatoren rødt og basshøyttaleren går
i strømsparingsmodus. Hvis du vil skru
av denne funksjonen, drar du POWER
SAVE-bryteren på bakpanelet til OFF.
Det er ingen lyd.
ˎ
ˎKontroller at basshøyttaleren og
komponentene er tilkoblet på
riktig måte.
ˎ
ˎDu øker volumet ved å vri LEVEL-
kontrollen med klokken.
ˎ
ˎTilbakestill nivået.
Lyden har plutselig stoppet.
ˎ
ˎDet kan hende at høyttalerledningene
har kortsluttet. Koble ledningene
på riktig måte.
Lyden er forvrengt.
ˎ
ˎInngangssignalet er feilaktig.
ˎ
ˎInngangssignalnivået er for høyt
ˎ
ˎAngi CUT OFF FREQ så høyt som mulig
ved avspilling av Dolby digital.
Kraftig surr eller støy kan høres.
ˎ
ˎKoble jordledningen til platespilleren
på riktig måte.
ˎ
ˎKontaktene mellom pluggene til
tilkoblingsledningene og de tilsvarende
kontaktene er ikke ordentlig opprettet.
Koble pluggene ordentlig.
ˎ
ˎLydanlegget fanger støy fra et
TV‑apparat. Flytt lydanlegget bort fra
TV-apparatet, eller skru av TV-apparatet.
Spesifikasjoner
LYD- OG STRØMSPESIFIKASJONER
For USA-modell
UTGANGSEFFEKT OG TOTAL HARMONISK
FORVRENGNING:
Med belastning på 6 ohm: fra 28–200 Hz,
60 W med minste RMS-effekt, med en total
harmonisk forvrengning på maksimalt 6 % fra
250 milliwatt til nominell utgangseffekt.
System
Type	 Aktiv basshøyttaler
Høyttalerenhet	 Basselement: 25 cm dia.
(10 tommer), konisk type
Kontinuerlig RMS-utgangseffekt
	 115 W (6 ohms, 80 Hz, 10 % THD)
Frekvensområde for reproduksjon
	 28 Hz–200 Hz
Høyfrekvent avskjæringsfrekvens
	 50 Hz–200 Hz
Fasevelger 	 NORMAL, BAKOVER
Innganger
Inngangskontakter	
LINE IN: inngangskontakt
	 SPEAKER IN: inngangsterminaler
Utgangskontakter	
SPEAKER OUT: utgangsterminaler
Generelt
Strømkrav
Nord-amerikanske modeller:
	120 V vekselstrøm, 60 Hz
Europeiske modeller:
	 230 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbruk	 70 W
	
Standby: 0,5 W
(i strømsparingsmodus)
Dimensjoner	 Ca. 295 × 345 × 400 mm
	(11 5/8 × 13 5/8 × 15 3/4 tommer)
	(b/d/h)
Vekt	 Ca. 11,5 kg (25 lb 5 oz)
Medfølgende tilbehør
Beskyttelsesknotter (4)
Lydkabel (1 phono – 1 phono),
2 m (6 ft 6 1/2 tommer) (1)
Design og spesifikasjoner kan endres uten
nærmere varsel.
POWER
POWER-indikator
Beskyttelsesknotter
LEVEL

PHASE
Norsk
 
Forsterker Basshøyttaler
:	Signalflyt

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Sony SA-CS9 ennå.

Spør et spørsmål om Sony SA-CS9

Har du et spørsmål om Sony SA-CS9 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Sony SA-CS9. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med SA-CS9 Sony så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.