Siemens BV830ENB1 manual

Vis en manual for Siemens BV830ENB1 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Siemens
  • Produkt: Vacuummaskin
  • Model/navn: BV830ENB1
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Svensk, Dansk, Norsk, Finsk, Nederlandsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk, Portugisisk, Tyrkisk, Gresk

Innholdsfortegnelse

Side: 28
no
29
Innholdsfortegnelse
Bruksveiledning
8 Forskriftsmessig bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
( Viktige sikkerhetsanvisninger . . . . . . . . . . . . . 30
] Årsaker til skader. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
7 Miljøvern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Miljøvennlig håndtering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
* Bli kjent med apparatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Hvordan fungerer en vakuumskuff? . . . . . . . . . . . . . .32
Vakuumskuffens oppbygning. . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Betjeningspanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Åpne og lukke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
1 Betjening av apparatet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Slå apparatet av og på. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Vakuumering i pose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Vakuumering i beholder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Utføre tørking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
J Tabeller og tips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Vakuumering for sous-vide-tilberedning . . . . . . . . . . . 36
Rask marinering og aromatisering . . . . . . . . . . . . . . .36
Lagring og transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Anbefalte innstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
D Rengjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3 Hva kan du gjøre ved feil?. . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4 Kundeservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
E-nummer og FD-nummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Produktinfo
Nærmere informasjon om produkter, tilbehør,
reservedeler og tjenester finner du på Internett:
www.siemens-home.bsh-group.com og nettbutikk:
www.siemens-home.bsh-group.com/eshops
Side: 29
no Forskriftsmessig bruk
30
8Forskriftsmessig bruk
ForskriftsmessigbrukLes denne bruksanvisningen nøye. Det er en
forutsetning for at du skal kunne bruke apparatet på en
sikker og riktig måte. Ta vare på bruks- og
monteringsanvisningen slik at du kan bruke den igjen
senere eller gi den videre til eventuelle kommende eiere
av apparatet.
Kontroller apparatet etter at du har pakket det ut. Ikke
koble til apparatet hvis det er skadet under transport.
Dette apparatet er bare ment for bruk i private
husholdninger. Apparatet må utelukkende brukes til
vakuumering av matvarer i egnede vakuumposer og
vakuumbeholdere, samt til forsegling av folie.
Dette apparatet skal kun brukes i lukkede rom.
Dette apparatet skal kun brukes av barn over åtte år og
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende erfaringer eller
kunnskap, dersom de holdes under oppsyn av en
person som er ansvarlig for deres sikkerhet eller de har
fått opplæring i sikker bruk av apparatet og har forstått
farer som kan oppstå ved bruk.
Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og
brukervedlikehold skal ikke utføres av barn, med
mindre de er over femten år og er under oppsyn av
voksne.
Barn under åtte år må holdes unna apparatet og
tilkoblingsledningen.
Dette apparatet er laget for bruk i en høyde over havet
på maks. 4000 meter.
(Viktige
sikkerhetsanvisninger
Viktigesikkerhetsanvisninger:Advarsel – Fare for forbrenning!
Forseglingsstangen i vakuumkammeret blir
svært varm ved hyppig bruk og lange
forseglingstider. Berør aldri
forseglingsstangen. Hold barn på avstand.
:Advarsel – Fare for elektrisk støt!
■ Fuktighet som trenger inn, kan forårsake
elektrisk støt. Bruk ikke høytrykksspyler
eller dampstråle til rengjøringen.
Fare for elektrisk støt!
■ Et defekt apparat kan forårsake elektrisk
støt. Slå aldri på et defekt apparat. Trekk ut
støpselet eller slå av sikringen i
sikringsskapet. Kontakt kundeservice.
Fare for elektrisk støt!
■ Ukyndige reparasjoner er farlig.
Reparasjoner må kun utføres av en
servicetekniker som har fått opplæring av
oss. Dersom apparatet er defekt, trekk ut
kontakten eller slå av sikringen i
sikringsboksen. Kontakt kundeservice.
:Advarsel – Fare for brann!
Forseglingsstangen i vakuumkammeret blir
svært varm. Brennbar damp kan ta fyr. Ikke
vakuumer brennbare væsker i vakuumpose.
Ikke oppbevar brennbare materialer og
gjenstander inne i apparatet.
:Advarsel – Fare for personskader!
■ De minste sprekker i glasslokket kan føre til
at det imploderer ved vakuum. Trekk ut
støpselet eller skru ut sikringen i
sikringsskapet. Ring til kundeservice.
Fare for personskader!
■ Under vakuumeringen deformeres
vakuumkammeret og glasslokket på grunn
av det høye undertrykket. Glasskrukker,
andre harde beholdere og uformelige
matvarer som vakuumeres i kammeret
mens lokket er igjen, må ikke berøre dette
lokket. Ellers blir beskyttelsesbelegget på
glasset skadet, og glasslokket kan sprekke.
Harde beholdere og uformelige matvarer
må ikke overstige makshøyden på 80 mm.
Fare for personskader!
■ Feilbruk av vakuumskuffen kan føre til
personskader. Ikke før slanger som er
koblet til apparatet, inn i kroppsåpninger.
Ikke vakuumpakk levende dyr.
Side: 30
Årsaker til skader no
31
]Årsaker til skader
ÅrsakertilskaderObs!
■ Kontroller at apparatet er skadefritt hver gang før du
bruker det. Pass særlig på at det ikke er skader på
glasslokket.
Ikke bruk apparatet hvis det er skader på det. Ta
kontakt med kundeservice.
■ Åpne og lukke glasslokket sakte.
■ Ikke sett noen gjenstander på glasslokket. Ikke bruk
apparatet som arbeidsunderlag, og ikke sett fra deg
ting på det. Pass på at det ikke kan falle noen
gjenstander ned på glasslokket. Trekk skuffen helt ut
til stopp når du skal bruke den.Lukk skuffen helt når
den ikke er bruk.
■ Før du lukker glasslokket, må du forsikre deg om at
det ikke er noen fremmedlegemer i
vakuumkammeret.
■ Pass på at tetningene ikke blir skadet av spisse eller
skarpe gjenstander.
■ Kontroller at tetningen i glasslokket sitter som den
skal. Pass på at kontaktflaten til tetningen er ren og
fri for fremmedlegemer. Ellers kan apparatet fungere
redusert.
Ikke bruk apparatet hvis tetningen er defekt. Dette
kan skade apparatet. Ta kontakt med kundeservice.
■ Følg rengjøringsanvisningene.
■ Hvis strømmen går under vakuumeringsprosessen,
vil vakuumet opprettholdes i vakuumkammeret. Du
må aldri prøve å åpne glasslokket med verktøy. Vent
til strømmen er på igjen, og start
vakuumeringsprosessen på nytt.
■ Ikke vakuumpakk matvarene i originalemballasjen
etter at du har åpnet den. Bruk utelukkende poser
som er egnet for vakuumpakking.
■ I vakuum begynner væsker å småkoke allerede ved
lave temperaturer. Da vil det komme ut damp, og
apparatet kan få funksjonsfeil.
– Sørg for at det som skal vakuumeres, har lavest
mulig temperatur, helst fra 1 til 8 °C.
– Du må aldri vakuumere væsker i vakuumpose på
det høyeste vakuumnivået.
– Anbefaling: Vakuumer væsker i vakuumpose på
vakuumnivå 2.
– Følg nøye med under vakuumeringsprosessen.
Det er normalt med lett blæredannelse når
væsker vakuumpakkes. Så fort blæredannelsen
øker merkbart, forsegler du posen før tiden.
– Tips: Du kan også vakuumere væsker i gjengse,
faste vakuumeringsbeholdere. Da skal du bruke
vakuumtrinn 3. Ikke bruk plastflasker eller andre
beholdere som trekker seg sammen ved ekstern
vakuumering.
7Miljøvern
MiljøvernMiljøvennlig håndtering
Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte.
Dette apparatet er klassifisert i henhold til det
europeiske direktivet 2012/19/EF om
avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr
(waste electrical and electronic equipment –
WEEE).
Direktivet angir rammene for innlevering og
gjenvinning av innbytteprodukter.
Side: 31
no Bli kjent med apparatet
32
*Bli kjent med apparatet
BlikjentmedapparatetI vakuumskuffen kan du vakuumere matvarer i egnede
poser og beholdere. I dette kapittelet blir du kjent med
apparatets oppbygning og grunnleggende virkemåte.
Hvordan fungerer en vakuumskuff?
Under vakuumeringsprosessen pumpes det luft fra
vakuumkammeret og posen. Da oppstår det høyt
undertrykk i kammeret. Jo høyere vakuumnivå desto
mindre luft blir det igjen i kammeret og posen, og desto
høyere blir trykkforskjellen overfor omgivelsene.
Når det valgte vakuumnivået er nådd, trykkes
forseglingsstangen mot silikonet på glasslokket.
Dermed forsegles posen. Etter en kort avkjølingstid
strømmer det luft med høy lyd tilbake i kammeret.
Dermed trekkes posen brått sammen og omslutter
matvaren.Deretter åpnes glasslokket til skuffen.
Med vakuumnivåene 1 til 3 kan du generere forskjellige
grader av vakuum. Gradene varierer etter bruksområde:
Ved vakuumering i beholder er vakuumgraden lavere
og dermed bedre egnet for visse matvarer.
Vakuumskuffen gjenkjenner automatisk hvilken modus
som er aktivert når den eksterne vakuumadapteren
settes på.
Vakuumskuffens oppbygning
Betjeningspanel
Vakuumnivåer 1 2 3
Vakuumering i pose 80 % 95 % 99 %
Vakuumering av beholdere og
flasker
50 % 75 % 90 %
( Glasslokk
0 Vakuumkammer i rustfritt stål
8 Luftutløp
@ Forseglingsstang

#

Symbol Forklaring
1 on/off Slå av/på Slå apparatet av og på
2 5 Vakuumnivå Velge vakuumnivå
3 » Forseglingstid Velge forseglingstid
Tidlig forsegling av vakuumpose
4 start Start Starte vakuumeringsprosess
stop Stopp Avbryte vakuumeringsprosess
5 ¢ Tørking Utføre tørking av pumpe
A Merk Se feiltabellen
RQRII VWDUW VWRS 
 ½
Side: 32
Betjening av apparatet no
33
Åpne og lukke
Trykk midt på skuffen for å åpne eller lukke den.
Når du åpner skuffen, spretter den litt ut. Deretter kan
den ganske enkelt trekkes ut.
Tilbehør
Vakuumskuffen leveres med følgende tilbehør.
Spesialtilbehør
Spesialtilbehør kan bestilles fra kundeservice eller fra
en forhandler:
1Betjening av apparatet
BetjeningavapparatetSlå apparatet av og på
Trykk på symbolet on/off for å slå apparatet på eller av.
Uten noe input vil apparatet slå seg av automatisk etter
10 minutter.
Vakuumering i pose
Vakuumpakk maten i en egnet vakuumpose slik at den
holder seg lenger, eller hvis du skal marinere den eller
forberede den til sous-vide-matlaging.
Egnede vakuumposer
Bruk de originale vakuumposene som følger med
apparatet eller kan bestilles som tilbehør. Disse posene
egner seg til temperaturer fra -40 °C til 100 °C.
Dermed kan de både brukes til oppbevaring i lave
temperaturer og tilberedning av de matvarene som er
vakuumpakket i dem. Optimal forseglingstid for disse
posene er nivå 2. Posene kan brukes i mikrobølgeovn.
Stikk hull på posene før du varmer dem i
mikrobølgeovnen.
Bruk utelukkende poser som er egnet for
vakuumpakking av matvarer. De forskjellige produktene
som fås kjøpt, skiller seg fra hverandre når det gjelder
matvareegnethet, temperaturbestandighet, materiale og
overflate. Se hvilket bruksformål som er angitt for
posen.
Forseglingstiden for vakuumposen avhenger alltid av
det materialet den består av. På poser med tynne
vegger er varmeforseglingsnivå 1 som regel
tilstrekkelig til å forsegle posen. Vakuumposer av
tykkere materialer krever lengre forseglingstid, f.eks.
varmeforseglingsnivå 2 eller høyere.
Lengden på forseglingsstangen begrenser målet for de
vakuumposene som kan brukes. Bruk kun poser med
en bredde på maks. 240 mm.
Fylle pose
Matvarene skal så langt det er mulig legges ved siden
hverandre i vakuumposen, ikke oppå hverandre.
Det er viktig at kanten av posen er ren og tørr for at
sømmen skal bli feilfri. For at du skal få en slik søm, er
det viktig at det ikke er noen matvarerester på
posekanten i området ved sømmen. Derfor bør du
brette om enden av posen med 3 cm før du fyller den.
Brett kanten ut igjen etter at du har fylt posen.
For å holde orden på posene og de vakuumpakkede
matvarene bør du notere dato for vakuumering og
innhold på posen.
Ekstern vakuumadapter
Adapteren settes på luftutløpet til
vakuumskuffennårduskalvakuumere
vakuumeringsbeholdere.
Vakuumeringsslange
Vakuumeringslangen brukes til å feste
den eksterne vakuumeringsadapteren
til vakuumeringsbeholderen.
Vakuumposer
180 x 280 mm (50 stk.)
240 x 350 mm (50 stk.)
Tilbehør Forhandlers be-
stillingsnummer
Bestillingsnum-
mer hos kundes-
ervice
Vakuumposer 180 x 280 mm
(100 stk.)
HZ66D910 17000222
Vakuumposer 240 x 350 mm
(100 stk.)
HZ66D920 17000223
1 2 
Side: 33
no Betjening av apparatet
34
Slik går du frem
1. Åpne glasslokket.
2. Legg vakuumposen i kammeret.
Merknader
– Pass på at matvarene har så lav temperatur som
mulig, helst fra 1 til 8 °C.
Sørg for at luftutløpet er fritt, slik at pumpen kan
suge luft fra kammeret.
Pass på at posen ligger i midten og at endene av
posen ligger glattet ut oppå hverandre på
forseglingsstangen, slik at du får en perfekt lukket
søm.
– Se etter at den åpne enden av posen stikker ca.
3 cm ut over forseglingsstangen, men den må
ikke ligge på tetningen til lokket.
Merk: Ved behov bruker du en forhøyelse, f.eks. et
skjærebrett, for å hindre at posen sklir ned.
3. Trykk på symbolet 5 for å velge vakuumnivå.
4. Trykk på symbolet » for å velge forseglingstid.
5. Lukk glasslokket godt igjen og hold det godt fast.
6. Start vakuumeringsprosessen ved å trykke på
symbol start.
Vakuumeringsprosessen starter.
Vakuumnivåindikatorene pulserer blått helt til den valgte
verdien er nådd.
Varmeforseglingsprosessen starter.
Varmeforseglingsnivåindikatorene pulserer blått helt til
den valgte verdien er nådd.
Mot slutten av prosessen luftes kammeret, og det
kommer et lydsignal. Nå kan du åpne glasslukket og ta
den forseglede vakuumposen ut av kammeret.
:Advarsel – Fare for forbrenning!
Forseglingsstangen i vakuumkammeret blir svært varm
ved hyppig bruk og lange forseglingstider. Berør aldri
forseglingsstangen. Hold barn på avstand.
Merknader
■ På høyeste vakuumnivå kan prosessen ta inntil
2 minutter. Deretter forsegles posen, og det
vakuumnivået som er nådd, lyser opp.
■ Kontroller forseglingssømmen på posen etter
vakuumering. Prøv forsiktig å trekke sømmen fra
hverandre. Hvis den ikke holder, velger du høyere
varmeforseglingsnivå neste gang. Dersom sømmen
blir deformert, har den blitt for varm. Velg lavere
varmeforseglingsnivå neste gang, eller la apparatet
kjøle seg ned.
■ Dersom du vakuumpakker matvarer i pose flere
ganger på rad, blir forseglingsstangen stadig
varmere. Dette kan redusere kvaliteten på
forseglingssømmen. Derfor bør du velge kortere
varmeforseglingstid etter noen vakuumeringer eller
la apparatet avkjøles ca. 2 minutter mellom hver
vakuumeringsprosess.
Tidlig varmeforsegling
Bruk denne funksjonen hvis du bare vil pakke ømfintlige
matvarer lufttett i pose uten at innholdet fyller posen for
mye.
Trykk på symbolet » mens vakuumeringen pågår, hvis
du vil avslutte prosessen og forsegle posen før tiden.
Apparatet viser det vakuumnivået som har blitt nådd.
Mot slutten av prosessen luftes kammeret, og det
kommer et lydsignal. Nå kan du åpne glasslokket og ta
den forseglede vakuumposen ut av kammeret.
Merk: Vakuumskuffen trenger en bestemt vakuumgrad
for å forsegle posen. Hvis du trykker på symbolet »
først, vil vakuumpumpen pumpe luft ut av kammeret
helt til denne graden er nådd. Deretter forsegles posen.
Avbryte vakuumeringsprosess
Trykk på symbolet stop mens vakuumeringen pågår,
hvis du vil avbryte prosessen før tiden.
Apparatet viser det vakuumnivået som har blitt nådd.
Posen forsegles ikke. Lokket åpnes litt, og kammeret
luftes. Det kommer et lydsignal. Nå kan du ta
vakuumposen ut av kammeret.
Vakuumering i beholder
Vakuumer matvarene i en egnet vakuumeringsbeholder
slik at de holder seg lenger.
Egnede vakuumeringsbeholdere
Bruk utelukkende beholdere som er egnet for
vakuumpakking av matvarer. De forskjellige produktene
som fås kjøpt, skiller seg fra hverandre når det gjelder
matvareegnethet og materiale.
Vakuumeringslangen som følger med dette apparatet,
har en innvendig diameter på 3 mm. For at slangen
skal passe, vil du muligens trenge en adapter til
beholderen. Ofte følger det slike adaptere med
vakuumbeholderen.
PLQPP
Side: 34
Betjening av apparatet no
35
Slik går du frem
1. Åpne glasslokket.
2. Sett vakuumadapteren på luftutløpet.
3. Fest slangen til vakuumadapteren og
vakuumeringsbeholderen.
4. Trykk på symbolet 5 for å velge vakuumnivå.
5. Start vakuumeringsprosessen ved å trykke på
symbol start.
Vakuumeringsprosessen starter.
Vakuumnivåindikatorene pulserer blått helt til den valgte
verdien er nådd.
Vakuumnivåene slutter å pulsere når målverdien er
nådd. Vakuumnivået som er nådd, lyser; og det
kommer et lydsignal. Nå kan du løsne slangen fra
beholderen og den eksterne vakuumadapteren.
Merk: Ved kraftig blæredannelse må
vakuumeringsprosessen avbrytes.
Avbryte vakuumeringsprosess
Trykk på symbolet stop mens vakuumeringen pågår,
hvis du vil avbryte prosessen før tiden.
Apparatet viser det vakuumnivået som har blitt nådd.
Nå kan du løsne slangen fra beholderen og den
eksterne vakuumadapteren.
Utføre tørking
Når matvarene vakuumpakkes, kommer det ørsmå
mengder vann inn i vakuumpumpesystemet. Denne
effekten blir sterkere når du vakuumpakker væske eller
svært fuktige matvarer. Derfor har apparatet en
tørkefunksjon som fjerner den fuktigheten som har
samlet seg i pumpen.
Når symbolet ¢ lyser hvitt, anbefales det å kjøre
tørking. Du kan imidlertid fortsatt bruke apparatet som
normalt på dette tidspunktet.
Når symbolet ¢ lyser rødt, er du nødt til å kjøre tørking.
Slik går du frem
1. Lukk glasslokket godt igjen og hold det godt fast.
2. Trykk på symbolet ¢.
Tørkingen starter og varer mellom 5 og 20 minutter.
Mens prosessen pågår, pulserer symbolet ¢ blått. Du
kan lukke vakuumskuffen mens prosessen pågår.
Mot slutten av prosessen luftes kammeret, og det
kommer et lydsignal. Nå kan du åpne glasslokket.
Merk: Det kan hende at det ikke er tilstrekkelig med
bare én tørking. Hvis symbolene ¢ og : lyser rødt, er
det fortsatt fuktighet i pumpesystemet. Vent til
symbolet : slutter å lyse, og start tørkingen på nytt.
Side: 35
no Tabeller og tips
36
JTabeller og tips
TabellerogtipsVakuumering for sous-vide-tilberedning
Du kan bruke vakuumskuffen til å forberede matvarer til
sous-vide-tilberedning. Sous vide-tilberedning betyr
tilberedning "under vakuum" ved lave temperaturer
mellom 50 til 95 °C og 100 % damp, eller i vannbad.
Rettene pakkes i spesielle varmebestandige kokeposer
som forsegles lufttett i vakuumskuffen.
:Advarsel – Helserisiko!
Sous vide-tilberedning foregår ved lave temperaturer.
Vær derfor veldig nøye på å overholde følgende bruks-
og hygieneinstrukser:
■ Bruk kun ferske matvarer av optimal og upåklagelig
kvalitet.
■ Vask og desinfiser hendene. Bruk engangshansker
eller en grilltang.
■ Vær ekstra nøye under tilberedning av kritiske
matvarer, som f.eks. fjærkre, egg og fisk.
■ Vask og/eller skrell frukt og grønnsaker nøye.
■ Hold alltid skjærebrett og overflater rene. Bruk
forskjellige skjærebrett til forskjellige typer matvarer.
■ Pass på å oppbevare matvarene kaldt.
Vakuumpakkede retter skal bare være i
romtemperatur mens de klargjøres og deretter
legges tilbake i kjøleskapet frem til tilberedningen
starter.
■ Rettene er bare egnet til umiddelbar servering. Spis
rettene etter at de er ferdig tilberedt og ikke sett dem
til oppbevaring, selv ikke i kjøleskapet. De er ikke
egnet til gjenoppvarming.
Vakuumposer
Bruk de vedlagte vakuumposene til sous-vide-
tilberedningen. Vakuumposer kan etterbestilles.
Tilbered ikke maten i posen du kjøpte den i (f.eks.
porsjonsfisk). Disse posene er ikke egnet for sous vide-
tilberedning.
Matvarene skal så langt det er mulig legges ved siden
hverandre i posen, ikke oppå hverandre.
Vakuumering
Bruk høyest mulig vakuumnivå til vakuumpakking av
rettene. På den måten oppnår du en jevn
varmeoverføring og et perfekt resultat.
Kontroller at posens vakuum er intakt før tilbereding.
Pass på følgende:
■ Det et er ikke noe/knapt luft i vakuumposen.
■ Forseglingssømmen er fullstendig.
■ Det er ingen hull i vakuumposen. Ikke bruk
steketermometer.
■ Kjøtt- eller fiskestykker som er vakuumpakket i
samme pakke, presser ikke mot hverandre.
■ Grønnsaker og dessert vakuumpakkes så flatt som
mulig.
Ha i tvilstilfeller matvarene over i en ny pose og
vakuumer på nytt.
Matvarer bør ikke vakuumeres mer enn en dag før
tilberedning. På den måten kan du unngå at det siver
gasser ut av matvarene (f.eks. grønnsaker) som fører til
redusert varmeoverføring eller at matvarene mister sin
struktur og endrer tilberedningsegenskaper på grunn av
vakuumtrykket.
Rask marinering og aromatisering
Med vakuumskuffen kan du på raskt vis aromatisere
eller marinere matvarer som kjøtt, frukt og grønnsaker.
Vanlig marinering tar som oftest svært lang tid og er
ikke særlig intensiv. Ved vakuumpakking i pose åpnes
celleporene i matvarene, og den tilsatte marinaden
trekkes raskt inn. Dette gir en betraktelig sterkere smak
på mye kortere tid.
Lagring og transport
Gir forlenget oppbevaringstid for matvarer. Manglende
oksygen i vakuum gjør at matvarer som vakuumpakkes
når de er ferske, kan oppbevares og nytes betraktelig
lenger. Det blir mindre fuktighetstap i fryste,
vakuumpakkede matvarer.
Matvarer som syltetøy og sauser kan forsegles på nytt i
glasskrukker. Vakuumet sørger for betraktelig lengre
oppbevaringstid.
Merknader
■ Det er svært viktig at glasskrukkene ikke er høyere
enn 80 mm. Høyere krukker kan skade glasslokket
på apparatet.
■ Bruk kun stabile og hele glasskrukker med skrulokk.
■ Bare skru på lokket lett, det trenger ikke å sitte
veldig stramt. Vakuumeringen vil skru igjen krukken
automatisk.
■ Det er ikke alle glass eller lokk som er egnet til
gjenforsegling under vakuum. Etter vakuumeringen
må du sjekke at det er dannet vakuum: Et lokk som
buler innover, og som bare kan åpnes med makt, er
en indikasjon på at vakuumprosessen har vært
vellykket. Dersom du hører en klikkelyd når du
trykker inn lokket og slipper, og lokket lett kan
åpnes, er det ikke dannet vakuum. Gjenta
vakuumeringsprosessen, eller bruk bedre egnede
glasskrukker med skrulokk.
Oppbevaring av matvarer som ost, fisk og hvitløk uten
sjenerende lukt. Den hermetiske lukkingen ved
vakuumering gjør at det ikke slipper ut uønsket lukt, og
smaken smitter ikke over på andre matvarer.
Forseglede vakuumposer eller vakuumbeholdere er et
ideelt transportmiddel for flytende matvarer. De er lette
å håndtere, renner ikke over og sparer plass.
PDNVPP
Side: 36
Tabeller og tips no
37
Anbefalte innstillinger
Vakuumpakkede matvarer holder seg ferske betraktelig
lenger. Med høyere vakuumnivåer vil matvarenes
kvalitet, utseende og innhold holde seg bedre.
I følgende tabell finner du anbefalinger for hvilke
vakuumtrinn som passer til forskjellige matvarer. Se
merknadene om anbefalt vakuumnivå og tilberedning
av matvaren.
Merknader
■ Bruk kun ferske matvarer. Kontroller kvaliteten på
matvarene før du vakuumpakker dem.
■ Du må utelukkende vakuumpakke kalde matvarer,
helst med en temperatur på mellom 1 °C og 8 °C.
■ Begynn på det laveste av de anbefalte
vakuumnivåene.
■ Kontroller kvaliteten på matvarene når du pakker
dem ut igjen. Ikke bruk matvarene hvis du er i tvil om
kvaliteten.
Anbefalte vakuumnivåer Spesielle kommentarer
Matvarer som oppbevares i romtemperatur (20 °C til 23 °C)
Bakevarer 1, 2, 3
Tørre bakevarer/kjeks 1
Te/kaffe 1, 2, 3 Oppbevares mørkt
Ris/nudler 2 Vakuumering i beholder
Mel/gryn 1
Nøtter uten skall 3 Oppbevares mørkt
Tørket frukt 3
Sprø kjeks / potetgull 1, 2 Vakuumering i beholder
Ferske matvarer som skal oppbevares i fryser (-18 °C til -16 °C) eller i kjøleskap (3 °C til 7 °C)
Fisk 3
Fjærkre 3
Κjøtt 3
Hel pølse 3
Oppskåret pølse 3
Hard ost 3
Myk ost 2 Vakuumering i beholder
Grønnsaker 2 Skrelles og forvelles på forhånd
Vaskede salatblader 2 Vakuumering i beholder
Urter 1, 2 Vakuumering i beholder
Frukt (hard) 3
Frukt (myk) 2 Vakuumering i beholder
Forhåndskjøling i fryser anbefales*
*Legg matvarene ved siden av hverandre på en tallerken og la dem ligge ca. 1 time i fryseren først, slik at de bevarer strukturen.
Side: 37
no Rengjøring
38
DRengjøring
RengjøringApparatet må alltid være slått av når du rengjør det.
Påse at forseglingsstangen i vakuumkammeret er
avkjølt.
:Advarsel – Fare for forbrenning!
Forseglingsstangen i vakuumkammeret blir svært varm
ved hyppig bruk og lange forseglingstider. Berør aldri
forseglingsstangen. Hold barn på avstand.
Under rengjøring må du passe på at det ikke kommer
vann eller annen væske inn i vakuumkammeret, spesielt
ikke i luftutløpet til vakuumeringspumpen. Du må aldri
sprute vann på apparatet, hverken innvendig eller
utvendig.
Ikke bruk høytrykksspyler eller dampstråle.
Bruk kun nøytrale rengjøringsmidler som
oppvaskmiddel og vann. Ikke bruk skurende eller
alkoholholdige rengjøringsmidler.
Bruk kun en fuktig klut til rengjøringen.
Ikke bruk skuresvamper eller glass-skrape.
Merk: La apparatet og tilbehørsdelene tørke fullt og helt
etter rengjøring.
Glassfront og glasslokk
Rengjør glassfronten og glasslokket med glassrens og
en myk klut.
Ikke bruk skuresvamper eller glass-skrape.
Vakuumkammer i rustfritt stål
Fjern alltid kalk-, fett-, stivelses- og proteinflekker så
snart som mulig. Under slike flekker kan det dannes
rust. Rengjør med vann og litt oppvaskmiddel. Tørk over
flaten med en myk klut etterpå.
Betjeningspanel i plast
Ikke bruk skuresvamper eller glass-skrape.
Forseglingsstang
Fjern rester av folie fra forseglingsstangen.
Forseglingsstangen må aldri rengjøres med skurende
rengjøringsmidler. Bruk en myk klut.
Forseglingsstangen kan ikke vaskes i oppvaskmaskin.
Ekstern vakuumadapter
Skyll adapteren for hånd. Den er ikke egnet for
oppvaskmaskin.
Vakuumeringsslange
Skyll vakuumeringsslangen for hånd. Den er ikke egnet
for oppvaskmaskin.
Side: 38
Hva kan du gjøre ved feil? no
39
3Hva kan du gjøre ved feil?
Hvakandugjørevedfeil?Dersom det oppstår en feil, kan det ofte skyldes
bagateller. Før du ringer kundeservice, bør du lese
veiledningen i tabellen nedenfor.
Merk: Reparasjoner må kun utføres av kvalifiserte
fagfolk. Dersom apparatet repareres på ukyndig måte,
kan det føre til alvorlig fare for deg.
Feil Feil Årsaker Tiltak
Meldingen : vises etter få
sekunder.
Vakuumet kan ikke bygges
opp som det skal.
Glasslokket er ikke riktig lukket. Åpne og lukke glasslokket på nytt. Trykk
lett på glasslokket de første sekundene.
Tetningen i glasslokket ligger ikke riktig
eller er defekt.
Kontroller tetningen.
Tetningen i glasslokket ligger feil. Rett tetningen forsiktig ut.
Lokket til den eksterne vakuumeringsbe-
holderen er ikke ordentlig lukket.
Kontroller at vakuumlokket sitter ordent-
lig. Bruk kun egnede vakuumeringsbe-
holdere.
Den eksterne vakuumeringskoblingen
sitter ikke ordentlig på luftutløpet til
vakuumkammeret.
Kontroller hvordan den eksterne vakuu-
meringskoblingen sitter.
Meldingen : vises etter
2 minutters pumping.
Vakuumet bygges opp for
sakte. Det valgte vakuume-
ringsnivået blir ikke nådd.
Væske begynner å småkoke når tempe-
raturen øker. Det bygges ikke opp mer
vakuum.
Vakuumpakk kun kald væske.
Dersom vakuumkammeret er fuktig, må
du tørke av det med en klut.
Forsegle vakuumposen før tiden hvis det
dannes større bobler.
Velg et lavere vakuumnivå.
Vakuumeringsprosessen star-
ter ikke. Symbolet start vises
ikke selv om lokket er lukket.
Apparatet gjenkjenner ikke
lokket.
Dørbryteren på glassdekselet mangler
eller gjenkjennes ikke av apparatet.
Ta kontakt med kundeservice.
Ved flere gangers bruk etter
hverandre: Vakuumeringspro-
sessen ser ut til å gå som nor-
malt, men posen forsegles
ikke.
Temperaturbeskyttelsesbryteren til for-
seglingstransformatoren har blitt akti-
vert.
La apparatet avkjøles i minst
10 minutter. Prøv så på nytt.
La apparatet avkjøles i minst 2 minutter
mellom vakuumeringsprosessene
Vakuumeringsprosessen
varer stadig lenger.
Det er for mye fuktighet i pumpesyste-
met.
Apparatet kontrollerer vakuumerings-
prosessene. Hvis det er for mye fuktighet
i pumpeoljen, vises symbolet ¢. Start
tørking.
Pumpesystemet er svært varmt. La apparatet avkjøles og prøv så på nytt.
Etter tørkingen viser appara-
tet symbolene ¢ og : .
Det har ikke vært nok med bare én tør-
king.
Vent til symbolet : slutter å lyse. Deret-
ter kjører du en ny tørking.
Vakuumet holder seg ikke i
plastposen.
Posen er defekt. Det kan oppstå hull i posen dersom det
er skarpe deler i det som vakuumeres,
f.eks. bein.
Kontroller om posen har skader. Bruk en
annen pose. Dersom skadene skyldes
skarpe deler i det som har blitt vakuum-
pakket, må du prøve å plassere det slik i
posen at det ikke kan skade poseveg-
gene.
Det er feil på forseglingssøm-
men.
Den forseglingstiden du har valgt, egner
seg ikke for foliematerialet.
Velg en annen forseglingstid.
Det er væske, fett eller smuler langs for-
seglingssømmen. Posen har folder langs
forseglingssømmen.
Påse at posen er tørr og fri for folder og
ligger ordentlig over forseglingsstangen.
Ta en annen pose. Brett om enden av
posen med 3 cm før du fyller den.
Du får ikke opp lokket. Det har dannet seg et lett vakuum som
holder lokket igjen.
Ikke åpne det med makt eller verktøy.
Start en ny vakuumeringsprosess og
avbryt den med det samme.
Koble apparatet fra strømnettet. Vent
30 sekunder før du setter det i gang
igjen.
Trykk på symbolet on/off i over
5 sekunder. Det skjer en tilbakestilling.
Side: 39
no Kundeservice
40
4Kundeservice
KundeserviceHvis apparatet må repareres, står kundeservice til
disposisjon. Vi finner alltid en passende løsning, også
for å unngå unødvendige besøk av våre
serviceteknikere.
E-nummer og FD-nummer
Ved kontakt med kundeservice må du oppgi
produktnummer (E-nr.) og produksjonsnummer (FD-nr.),
slik at vi kan bistå deg best mulig. Typeskiltet med
disse numrene ser du når du åpner ovnsdøren.
For at du skal slippe å bruke tid på å lete når du trenger
det, bør du notere opplysningene om apparatet og
telefonnummeret til kundeservice med en gang.
Vær oppmerksom på at besøk av servicepersonell ikke
er gratis dersom det er snakk om feil bruk av apparatet.
Dette gjelder også i garantitiden.
Kontaktadressene til alle land finnes i den vedlagte
fortegnelsen over kundeservice.
Reparasjonsoppdrag og rådgivning ved feil
Ha tiltro til produsentens kompetanse. Dette garanterer
deg at reparasjonen blir utført av kompetente
serviceteknikere som har originale reservedeler til ditt
apparat.
E-nr. FD-nr.
Kundeservice O
N 22 66 06 00

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Siemens BV830ENB1 ennå.

Spør et spørsmål om Siemens BV830ENB1

Har du et spørsmål om Siemens BV830ENB1 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Siemens BV830ENB1. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med BV830ENB1 Siemens så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.