Samsung ZP1650ZA manual

Vis en manual for Samsung ZP1650ZA under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Samsung
  • Produkt: Linse
  • Model/navn: ZP1650ZA
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Engelsk, Kinesisk, Fransk, Spansk, Nederlandsk, Tysk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Russisk, Norsk, Finsk, Tyrkisk

Innholdsfortegnelse

Side: 1
► 
Voit irrottaa objektiivin pitämällä objektiivin vapautuspainiketta
painettuna ja kääntämällä sitten objektiivia kuvan mukaisesti.
(Katso kuvaa C)
Tarkennusrenkaan käyttäminen (Katso kuvaa D)
Jos otat kamerassa käyttöön manuaalisen tarkennuksen (MF), säädä
tarkennus manuaalisesti kääntämällä objektiivin tarkennusrengasta.
Voit helpottaa tarkennusta käyttämällä kameran MF-apu-toimintoa
manuaalisen tarkennuksen aikana. Katso lisätietoja kameran
käyttöoppaasta.
i-Function-toiminnon käyttäminen
Kun painat objektiivin i-Function-painiketta, voit käyttää E-tilaa tai
Z-toimintoa tai muuttaa joitakin kuvausasetuksia. E-tilassa
voit valita kamerasi tukemia aiheita tai suodatintehosteita.
Lähennettäessä kohdetta Z-toimintoa käyttämällä valokuvan
laatu heikkenee vähemmän kuin digitaalista zoomia käytettäessä. Tämä
ominaisuus on käytettävissä vain, jos kamera tukee sitä. i-Scene-tila on
käytettävissä vain joissakin kameramalleissa.
1 Käännä tilanvalitsin kohtaan P, A, S, M tai i.
2 Valitse asetus painamalla objektiivin [i-Function]-painiketta.
(Katso kuvaa E)
• Käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella kuvaustilan
mukaan.
Asetus Kuvaustila Asetus Kuvaustila
E i Aukkoarvo A, M
Z P, A, S, M, i Valotusarvo P, A, S
Suljinnopeus S, M Valkotasapaino, ISO P, A, S, M
3 Voit muuttaa asetusta (tai muuttaa zoomaussuhdetta
Z-tilassa) kääntämällä objektiivin tarkennusrengasta.
► 
Чтобы снять объектив, нажмите кнопку освобождения объектива
и, удерживая ее, поверните объектив, как показано на рисунке.
(См. рис. C)
Фокусировочное кольцо (См. рис. D)
Если камера находится в режиме ручной фокусировки (РФ),
настроить фокусировку можно с помощью фокусировочного кольца
на объективе.
Для облегчения ручной фокусировки можно воспользоваться
функцией Помощь РФ на камере. Дополнительные сведения
см. в руководстве пользователя камеры.
Функция i-Function
После нажатия кнопки i-Function на объективе можно
воспользоваться режимом E или Z либо настроить
некоторые параметры съемки. В режиме E можно выбрать
поддерживаемые камерой сюжеты или эффекты фильтра. В
режиме Z можно увеличивать масштаб изображения с
меньшей потерей качества, чем при использовании цифрового
зума. Последняя функция доступна, если поддерживается камерой.
Режимы сюжета i-Scene доступны только в некоторых моделях камер.
1 Поверните диск режимов в положение P, A, S, M или i.
2 Нажмите кнопку [i-Function] на объективе, чтобы выбрать
параметр. (См. рис. E)
• Набор доступных параметров зависит от режима съемки.
Настройка Режим съемки Настройка Режим съемки
E i Значение диафрагмы A, M
Z
P, A, S,
M, i
Значение экспозиции P, A, S
Выдержка S, M
Баланс белого,
светочувствительность
ISO
P, A, S, M
► 
Objektivet fjernes ved at trykke på Objektivets udløserknappen og
holde den nede og derefter dreje objektivet som vist på illustrationen.
(Se illustration C)
Brug af fokusringen (Se illustration D)
Hvis du indstiller MF-tilstanden (Manuelt Fokus) på dit kamera, skal
fokus justeres manuelt ved at rotere fokusringen på objektivet.
Brug funktionen MF-hjælp på kameraet for at fokusere lettere,
når du bruger manuel fokusering. Du kan få flere oplysninger i
brugervejledningen til kameraet.
Brug af i-Function
Når du trykker på knappen i-Function på objektivet, kan du
bruge E-tilstand eller Z eller justere udvalgte
optagelsesindstillinger. I E-tilstand kan du vælge de scener eller
filtereffekter, som kameraet understøtter. Med Z kan du zoome
ind på et motiv med mindre forringelse af billedkvaliteten end med
den digitale zoom. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis kameraet
understøtter den. i-Scene-tilstand er kun tilgængelig på udvalgte
kameramodeller.
1 Drej vælgeren til P, A, S, M eller i.
2 Tryk på [i-Function] på objektivet for at vælge en indstilling.
(Se illustration E)
• De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af den valgte
optagelsestilstand.
Indstilling Optagelsestilstand Indstilling Optagelsestilstand
E i Blændeværdi A, M
Z P, A, S, M, i Eksponeringsværdi P, A, S
Lukkehastighed S, M Hvidbalance, ISO P, A, S, M
3 Roter fokusringen på objektivet for at justere indstillingen
(eller ændre zoomforholdet i Z-tilstand).
► 
Als u de lens wilt verwijderen, houdt u de lensontgrendelknop
ingedrukt en draait u de lens zoals aangegeven in de afbeelding.
(zie afbeelding C)
De scherpstelring gebruiken (zie afbeelding D)
Als u de MF-modus (Manual Focus) op uw camera instelt, kunt u de
scherpstelling handmatig aanpassen door de scherpstelring op de lens
te draaien.
Gebruik de functie MF-help op de camera om gemakkelijker
scherp te stellen wanneer u handmatig scherpstelt. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de camera voor meer informatie.
i-Function gebruiken
Als u op de i-Function-knop op de lens drukt, kunt u de E-modus
of Z gebruiken of opname-opties aanpassen. In de
E-modus kunt u scènes of filtereffecten selecteren die door de
camera worden ondersteund. Met Z kunt u inzoomen op een
onderwerp met minder kwaliteitsverlies dan met de digitale zoomfunctie.
De functie is alleen beschikbaar als uw camera deze ondersteunt. De
i-Scene-modus is alleen beschikbaar op bepaalde cameramodellen.
1 Draai de modusdraaiknop naar P, A, S, M of i.
2 Druk op [i-Function] op de lens om een instelling te selecteren.
(zie afbeelding E)
• Afhankelijk van de opnamemodus kunnen de beschikbare
instellingen verschillen.
Instellingen Opnamemodus Instellingen Opnamemodus
E i Diafragmawaarde A, M
Z
P, A, S,
M, i
Belichtingswaarde P, A, S
Sluitertijd S, M Witbalans, ISO P, A, S, M
► 
För att avlägsna objektivet trycker du in och håller kvar objektivets
frigöringsknapp och roterar sedan objektivet som bilden visar.
(Se bild C)
Använda fokusringen (Se bild D)
Om du ställt in läget Manuellt fokus (MF) på kameran justerar du fokus
manuellt genom att rotera fokusringen på objektivet.
Använd funktionen Manuell fokushjälp på kameran för att
underlätta fokusering när du använder den manuella metoden. Se
kamerans bruksanvisning för mer information.
Använda i-Function
När du trycker in knappen i-Function på objektivet kan du använda
E-läget eller Z för att justera vissa fotograferingsalternativ.
I E-läget kan du välja motivscener eller filter som din kamera
stöder. Z gör det möjligt för dig att zooma in ett motiv med mindre
försämring av bildkvaliteten än vid digital zoom. Den här funktionen är
bara tillgänglig om kameran stöder den. i-Scene-läget är bara tillgängligt
på vissa kameramodeller.
1 Rotera lägesväljaren till P, A, S, M eller i.
2 Tryck på [i-Function] på objektivet för att välja en inställning.
(Se bild E)
• Alternativen kan variera beroende på fotograferingsläget.
Inställning Fotograferingsläge Inställning Fotograferingsläge
E i Bländarvärde A, M
Z P, A, S, M, i Exponeringsvärde P, A, S
Slutarhastighet S, M Vitbalans, ISO P, A, S, M
3 Rotera fokusringen på objektivet för att justera inställningen
(eller ändra zoomförhållandet i Z-läget).
4 Ställ in fokus och ta fotot.
objektivfrigjøringsknappen og deretter rotere objektivet som vist i
illustrasjonen. (Se illustrasjon C)
Bruke fokusringen (Se illustrasjon D)
Hvis du stiller inn MF-modus (Manuell fokus) på kameraet, justerer du
fokuset manuelt ved å rotere fokusringen på objektivet.
Bruk funksjonen MF assistanse på kameraet for å fokusere
enklere når du fokuserer manuelt. Se brukerveiledningen til
kameraet for å få mer informasjon.
Bruke i-Function
Når du trykker på i-Function-knappen på objektivet, kan du
bruke E-modus eller Z eller justere enkelte
fotograferingsalternativer. I E-modus kan du velge scener eller
filtereffekter som kameraet støtter. Med Z kan du zoome inn på
et motiv med mindre reduksjon i bildekvaliteten enn med digital zoom.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig når kameraet støtter den. i-Scene-
modus er bare tilgjengelig på enkelte kameramodeller.
1 Roter modushjulet til P, A, S, M eller i.
2 Trykk på [i-Function] på objektivet for å velge en innstilling.
(Se illustrasjon E)
• Tilgjengelige innstillinger kan variere avhengig av
fotograferingsmodus.
Innstillinger Fotograferingsmodus Innstillinger Fotograferingsmodus
E i Blenderverdi A, M
Z P, A, S, M, i Eksponeringsverdi P, A, S
Lukkerhastighet S, M Hvitbalanse, ISO P, A, S, M
3 Roter fokusringen på objektivet for å justere innstillingen (eller for
å endre zoomgraden i Z-modus).
4 Fokuser og ta bildet.
安装和卸下镜头
► 要安装镜头:
1 卸下镜头盖、镜头接口盖和机身盖。
2 让镜头上的红色标记对准相机机身上的红色标记。然后
如图所示旋转镜头,直到其锁定到位。(见图 B)
► 要卸下镜头,按住镜头释放按钮,然后如图所示旋转镜头。
(见图 C)
使用对焦圈(见图 D)
如果在相机上设置手动对焦(MF)模式,请通过旋转镜头上的对焦
圈手动调整对焦。
使用相机上的 MF 辅助功能以使您在手动对焦时更容易对焦。有关
更多详细信息,请参阅相机说明书。
使用 i-Function
按下镜头上的 i-Function 按钮时,可以使用 E 模式或
Z,或者调整某些拍摄选项。在 E 模式中,可以选择相
机支持的场景或滤光镜效果。相对于数码变焦,Z 在放大时照
片画质损失更少。此功能仅在您的相机支持时适用。i-场景模式仅在
部分相机型号上适用。
1 将模式旋钮旋转到 P、A、S、M 或 i。
2 按下镜头上的 [i-Function] 以选择设置。(见图 E)
• 可用设置可能因拍摄模式不同而异。
• Suodatin on tarkka optinen tuote. Älä altista sitä pölylle,
lialle tai naarmuille. Älä myöskään yritä asentaa kahta tai
useampaa suodatinta samanaikaisesti. Tämä saattaa heikentää
kuvanlaatua ja aiheuttaa vinjetointia (kuvan kirkkauden
tai värikylläisyyden heikkeneminen kuvan reunoilla, koska
objektiivin kuvakulma on peitossa).
• Jos käytät paksulla kehyksellä varustettua suodatinta,
vinjetointia saattaa ilmetä laajakulmaobjektiivin kanssa.
Tekniset tiedot
Objektiivin nimi
SAMSUNG 16-50mm F3.5-5.6
Power Zoom ED OIS
Polttoväli 16–50 mm
Vastaava polttoväli 35 mm:n
kamerassa
24,6–77 mm
Objektiivin rakenne-elementit 9
Objektiivin rakenneryhmät 8
Asfääriset elementit 4
ED-elementit 1
Kuvakulma 82,6°–31,4°
Suurin aukko F3.5–5.6
Pienin aukko F22
Himmentimen lehtien määrä 7
Pienin tarkennusetäisyys (laajakulma) 0,24 m
Pienin tarkennusetäisyys (tele) 0,28 m
Suurin suurennus 0,24X
Vastavalosuoja Valinnainen
Optinen kuvanvakain Kyllä
Kiinnitystyyppi Samsung NX -kiinnitys
• Фильтр — это крайне чувствительное оптическое изделие.
Защищайте его от пыли, грязи или появления царапин. Не
пытайтесь одновременно установить несколько фильтров на
объектив. Это может снизить качество изображения и вызвать
эффект виньетирования (из-за которого края снимка становятся
менее яркими и насыщенными, поскольку угол обзора объектива
уменьшается).
• При установке фильтра с широкой оправой на широкоугольный
объектив может появиться эффект виньетирования.
Технические характеристики
Название
SAMSUNG 16-50mm F3.5-5.6
Power Zoom ED OIS
Фокусное расстояние 16–50 мм
Фокусное расстояние в
эквиваленте 35 мм
24,6–77 мм
Элементы конструкции
объектива
9
Группы конструкции объектива 8
Асферические элементы 4
Элементы ED 1
Угол обзора 82,6°–31,4°
Максимальная диафрагма F3.5–5.6
Минимальная диафрагма F22
Количество лепестков
диафрагмы
7
Минимальное фокусное
расстояние (широкое)
0,24 м
Минимальное фокусное
расстояние (теле)
0,28 м
Максимальное увеличение 0,24X
• Et filter er et præcist optisk produkt. Det skal holdes væk fra
støv, snavs og genstande, der kan ridse. Du bør desuden
ikke montere to eller flere filtre samtidig. Dette kan forringe
billedkvaliteten og forårsage vignettering (reduktion af billedets
lysstyrke og mætning i periferien, da objektivets synsvinkel
er dækket).
• Hvis der bruges et filter med tyk ramme, kan der forekomme
vignettering ved brug af et vidvinkelobjektiv.
Specifikationer
Objektivnavn
SAMSUNG 16-50mm F3.5-5.6
Power Zoom ED OIS
Brændvidde 16-50 mm
Tilsvarende 35 mm-brændvidde 24,6-77 mm
Elementer i objektivkonstruktion 9
Grupper i objektivkonstruktion 8
Asfæriske elementer 4
ED-elementer 1
Visningsvinkel 82,6°-31,4°
Højeste blænde F3.5-5.6
Mindste blænde F22
Antal lameller i blænde 7
Mindste fokusafstand (vid) 0,24 m
Mindste fokusafstand (tele) 0,28 m
Maksimale forstørrelse 0,24X
Modlysblænde Ekstraudstyr
Optisk billedstabilisator Ja
Monteringstype Samsung NX-montering
Filterstørrelse 43 mm
• Een filter is een optisch precisieproduct. Houd het filter uit
de buurt van stof en vuil en zorg ervoor dat het filter niet
bekrast wordt. Probeer ook niet twee of meer filters tegelijk
te bevestigen. Als u dit wel doet, kan de beeldkwaliteit
verslechteren en kunnen vignetten optreden (beperkte
helderheid of kleurverzadiging aan de randen van een
afbeelding omdat de beeldhoek van de lens daar beperkt is).
• In geval van een filter met een dikke rand kunnen vignetten
optreden met een groothoeklens.
Specificaties
Type lens
SAMSUNG 16-50mm F3.5-5.6
Power Zoom ED OIS
Brandpuntsafstand 16 - 50 mm
35-mm equivalent van
brandpuntsafstand
24,6 - 77 mm
Lensconstructie - Elementen 9
Lensconstructie - Groepen 8
Asferische elementen 4
ED-elementen 1
Beeldhoek 82,6° - 31,4°
Aantal diafragmalamellen F3.5 - 5.6
Minimale scherpstelafstand (groothoek) F22
Aantal diafragmalamellen 7
Minimale scherpstelafstand (groothoek) 0,24 m
Minimale scherpstelafstand (tele) 0,28 m
Maximale vergroting 0,24X
Lenskap Optioneel
Optische beeldstabilisator Ja
• Filtret är en optisk produkt med hög precision. Se till att det
inte blir dammigt, smutsigt eller repas. Försök inte heller att
sätta fast två eller flera filter på samma gång. Det kan försämra
bildkvaliteten och orsaka vinjettering (mörkare bilder eller mörka
kanter på bilder eftersom objektivets bildvinkel döljs).
• Om du använder ett filter med bred ram kan vinjettering uppstå
med vidvinkelobjektiv.
Specifikationer
Objektivnamn
SAMSUNG 16-50mm F3.5-5.6
Power Zoom ED OIS
Brännvidd 16–50 mm
Brännvidd i 35 mm-ekvivalent 24,6–77 mm
Objektivkonstruktion – element 9
Objektivkonstruktion – grupper 8
Asfäriska element 4
ED-element 1
Bildvinkel 82,6°–31,4°
Största bländare F3.5–5.6
Minsta bländare F22
Antal 7
Minsta fokusavstånd (vid) 0,24 m
Minsta fokusavstånd (tele) 0,28 m
Maximal förstoring 0,24X
Motljusskydd Tillval
Optisk bildstabilisator Ja
Fattning Samsung NX-fäste
• Et filter er et nøyaktig optisk produkt. Hold filteret borte fra
støv, smuss og unngå riper. Ikke prøv å feste to eller flere filtre
samtidig. Det kan forringe bildekvaliteten og føre til vignettering
(en reduksjon av et bildes lysstyrke eller metning i utkanten fordi
visningsvinkelen til objektivet er skjult).
• Ved bruk av et filter med tykk ramme kan vignettering oppstå
ved bruk av et vidvinkelobjektiv.
Spesifikasjoner
Objektivnavn
SAMSUNG 16-50mm F3.5-5.6
Power Zoom ED OIS
Brennvidde 16–50 mm
Tilsvarende brennvidde for
35 mm
24,6–77 mm
Objektivkonstruksjonselementer 9
Objektivkonstruksjonsgrupper 8
Asfæriske elementer 4
ED-elementer 1
Visningsvinkel 82,6°–31,4°
Maksimal blender F3.5–5.6
Minste blender F22
Antall blenderlameller 7
Minste fokusavstand (vidvinkel) 0,24 m
Minste fokusavstand (tele) 0,28 m
Maksimal forstørrelse 0,24X
Objektivhette Valgfri
Optisk bildestabilisator Ja
Festetype Samsung NX-feste
使用滤光镜(另购)(见图 G)
将滤光镜连接在镜头上之前,请确保滤光镜与镜头兼容。
关于兼容的滤光镜尺寸,请参考“规格”。
• 滤光镜是精密的光学设备。注意避免灰尘、污垢和划伤。不要
将两个或两个以上滤光镜同时安装在镜头上。否则会损坏图像
的质量并造成光晕(镜头的视角被遮挡造成的图像边缘亮度或
饱和度损失)。
• 如果使用广角镜头和较厚的滤光镜,影像可能会发暗。
规格
镜头名称
SAMSUNG 16-50mm F3.5-5.6
Power Zoom ED OIS
焦距 16–50 mm
相当于 35 mm 的焦距 24.6–77 mm
镜头结构-元件 9
镜头结构-组 8
非球面元件 4
ED 元件 1
查看角度 82.6°–31.4°
光圈叶片数 F3.5–5.6
最小焦距(广角) F22
光圈叶片数 7
最小焦距(广角) 0.24 m
最小焦距(长焦) 0.28 m
最大放大倍率 0.24X
Suomi
Ennen tämän laitteen käyttämistä
Kiitos, että olet hankkinut Samsung-objektiivin. Tässä käyttöoppaassa
olevat kuvat saattavat poiketa todellisista varusteista. Kaikki tässä
käyttöoppaassa kuvatut toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä
kameran mallista riippuen. Päivitä kameran laiteohjelmisto ennen
objektiivin käyttämistä. Muutoin kuvien värit eivät ehkä ole oikeat
joissakin kameramalleissa (NX200, NX20, NX210, NX1000, NX1100,
NX2000, NX300, NX300M ja Galaxy NX). Lataa laiteohjelmisto
osoitteesta www.samsung.com.
Erikoisominaisuudet
Voit käynnistää sähköisen zoomaustoiminnon painamalla
zoomauspainiketta. Sähköinen zoomaus optimoi tallennettavan
videokuvan vähentämällä epäterävyyttä ja objektiivin aiheuttamia ääniä.
Kun objektiivi lukitaan, putki liukuu objektiivin rungon sisään, mikä
helpottaa objektiivin kuljettamista.
Pakkauksen avaaminen
Objektiivi, objektiivin suojus, objektiivin kiinnityksen suojus, kotelo,
käyttöopas
• Lisävaruste: suodatin
Osat (Katso kuvaa A)
1 i-Function-painike 2 Objektiivin kiinnitysmerkki 3 Tarkennusrengas
4 Linssi 5 Zoomauspainike 6 Objektiivin kontaktit
Objektiivin kiinnittäminen ja irrottaminen
► Objektiivin kiinnittäminen:
1 Irrota objektiivin suojus, objektiivin kiinnityksen suojus ja rungon
suojus.
2 Kohdista objektiivin punainen merkki kameran rungon punaisen
merkin kanssa. Käännä sitten objektiivia kuvan mukaisesti,
kunnes se lukkiutuu paikalleen. (Katso kuvaa B)
Русский
Перед использованием устройства
Благодарим вас за покупку объектива Samsung. Внешний
вид компонентов из комплекта поставки может отличаться от
представленного на иллюстрациях. Ряд функций, описанных в этом
руководстве, может быть недоступен в зависимости от конкретной
модели камеры. Перед использованием объектива рекомендуется
обновить прошивку камеры. В противном случае некоторые
модели камер (NX200, NX20, NX210, NX1000, NX1100, NX2000,
NX300, NX300M и Galaxy NX) могут некорректно отображать цвета
изображения. Для загрузки прошивки посетите веб-сайт
www.samsung.com.
Специальные возможности
Запуск функции Power Zoom нажатием кнопки управления зумом.
С помощью функции Power Zoom можно снизить размытие и шумы
объектива для оптимизации качества во время видеосъемки. При
блокировке тубус объектива задвигается в корпус, что упрощает его
транспортировку.
Комплект поставки
Объектив, крышка объектива, крышка байонета, чехол, руководство
пользователя
• Дополнительно: светофильтр
Внешний вид объектива (См. рис. A)
1 Кнопка i-Function 2 Метки байонета 3 Фокусировочное кольцо
4 Объектив 5 Кнопка управления зумом 6 Контакты объектива
Установка и снятие объектива
► Установка объектива
1 Снимите крышку объектива, крышку байонета и крышку корпуса.
2 Совместите красную метку на объективе с красной меткой на
корпусе камеры. Поверните объектив как показано на рисунке,
пока он не зафиксируется в разъеме. (См. рис. B)
Dansk
Inden du tager enheden i brug
Tak, fordi du har købt Samsung-objektivet. Illustrationerne i denne
brugervejledning kan variere fra de faktiske emner. De funktioner, der
er beskrevet i denne brugervejledning, er muligvis ikke tilgængelige på
alle kameramodeller. Du skal opdatere kameraets firmware, inden du
bruger objektivet. I modsat fald vises billedernes farver muligvis ikke
korrekt på visse kameramodeller (NX200, NX20, NX210, NX1000,
NX1100, NX2000, NX300, NX300M og Galaxy NX). Besøg
www.samsung.com for at downloade firmwaren.
Særlige funktioner
Start funktionen Powerzoom ved at trykke på zoomknappen.
Powerzoom nedsætter sløring og støj fra objektivet for at optimere
kvalitet under videooptagelse. Når objektivet er låst, skubbes
objektivrøret ind i objektivet så det er kompakt og kan transporteres.
Udpakning
Objektiv, objektivdæksel, monteringsdæksel, pose, brugervejledning
• Ekstratilbehør: Filter
Layouts (Se illustration A)
1 Knappen i-Function 2 Indikator for objektivmontering
3 Fokusring 4 Objektiv 5 Zoomknap 6 Objektivkontakter
Montering og fjernelse af objektivet
► Sådan monteres objektivet:
1 Fjern objektivdækslet, monteringsdækslet og beskyttelsen til
kamerahuset.
2 Justér den røde markering på objektivet ind efter den røde
markering på kamerahuset. Drej derefter objektivet som vist på
billedet, indtil det klikker på plads. (Se illustration B)
Nederlands
Voordat u deze lens gebruikt
Hartelijk dank dat u de Samsung-lens hebt gekocht. De afbeeldingen in
deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van de daadwerkelijke items.
Bepaalde functies die worden beschreven in deze gebruiksaanwijzing,
zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het cameramodel. Voordat
u de lens gebruikt, werkt u de firmware van de camera bij. Anders worden
de kleuren in afbeeldingen mogelijk niet correct weergegeven voor
bepaalde cameramodellen (NX200, NX20, NX210, NX1000, NX1100,
NX2000, NX300, NX300M en Galaxy NX). Ga naar www.samsung.com
om de firmware te downloaden.
Speciale functies
Start de Power Zoom-functie door op de zoomknop te drukken. Met
Power Zoom kunt u wazigheid en lawaai van de lens beperken om
de kwaliteit te optimaliseren tijdens video-opnamen. Als de lens is
vergrendeld, schuift de lensbuis in de lensbehuizing, zodat de lens klein
genoeg is om mee te nemen.
De verpakking bevat de volgende items
Lens, lensdop, vattingdop, hoesje, gebruiksaanwijzing
• Optioneel item: filter
Indeling (zie afbeelding A)
1 i-Function-knop 2 Lensvattingmarkering 3 Scherpstelring
4 Lens 5 Zoomknop 6 Lenscontactpunten
De lens bevestigen en verwijderen
► De lens bevestigen:
1 Verwijder de lensdop, de vattingdop van de lens en de
cameradop.
2 Lijn de rode markering op de lens uit met de rode markering
op de camerabehuizing. Draai de lens zoals aangegeven in de
afbeelding totdat de lens is vergrendeld. (zie afbeelding B)
Svenska
Innan du använder objektivet
Vi är glada att du har valt ett objektiv från Samsung. Bilderna som
används i bruksanvisningen kan skilja sig från de verkliga föremålen.
Beroende på kameramodell kanske vissa funktioner som beskrivs i
bruksanvisningen inte är tillgängliga. Innan du använder objektivet
bör du uppdatera kamerans inbyggda programvara. Annars kan det
hända att färgerna i bilderna återges på fel sätt i vissa kameramodeller
(NX200, NX20, NX210, NX1000, NX1100, NX2000, NX300, NX300M
och Galaxy NX). Gå till www.samsung.com för att hämta den inbyggda
programvaran.
Specialfunktioner
Starta funktionen Power Zoom genom att trycka på zoomknappen.
Power Zoom motverkar suddighet och störande ljud från objektivet när du
spelar in video. När objektivet låses åker objektivröret in i objektivhuset
så att det hela blir lättare att bära omkring.
Packa upp
Objektiv, objektivskydd, fattningsskydd, väska, användarhandbok
• Valfria tillbehör: Filter
Utrustning (Se bild A)
1 i-Function-knapp 2 Objektivfattningsindex 3 Fokusring
4 Objektiv 5 Zoomknapp 6 Objektivkontakter
Sätta fast och avlägsna objektivet
► Så här sätter du fast objektivet,
1 Avlägsna objektivskyddet, fattningsskyddet och
kamerahusskyddet.
2 Passa in det röda märket på objektivet med det röda märket på
kamerahuset. Rotera sedan objektivet som bilden visar tills det
låses på plats. (Se bild B)
Norsk
Før du bruker denne enheten
Takk for at du kjøpte dette Samsung-objektivet. Illustrasjonene i denne
brukerveiledningen kan avvike fra de faktiske gjenstandene. Enkelte
funksjoner som beskrives i denne brukerveiledningen er kanskje ikke
tilgjengelige avhengig av kameramodellen. Før du bruker objektivet
må du oppdatere kameraets fastvare. Ellers vil ikke fargene i bildene
vises skikkelig for enkelte kameramodeller (NX200, NX20, NX210,
NX1000, NX1100, NX2000, NX300, NX300M og Galaxy NX). Gå til
www.samsung.com to for å laste ned fastvaren.
Spesialfunksjoner
Start Power Zoom-funksjonen ved å trykke på zoomknappen. Power
Zoom reduserer uskarpheter og støy fra objektivet og optimaliserer
kvaliteten når du spiller inn video. Når objektivet er lukket forsvinner det
inn i kamerahuset slik at kameraet blir kompakt nok til å bære med seg.
Pakke ut
Objektiv, objektivdeksel, objektivfestedeksel, veske, bruksanvisning
• Tilbehør: Filter
Skisser (Se illustrasjon A)
1 i-Function-knappen 2 Objektivfestemarkør 3 Fokusring
4 Objektiv 5 Zoomknapp 6 Objektivkontakter
Feste og fjerne objektivet
► For å feste objektivet,
1 Fjern objektivdekselet, objektivfestedekselet og
kamerahusdekselet.
2 Juster det røde merket på objektivet med det røde merket
på kamerahuset. Deretter roterer du objektivet som vist i
illustrasjonen, til det låses på plass. (Se illustrasjon B)
► 
Du fjerner objektivet ved å trykke og holde inne
简体中文
镜头
使用说明书
简体中文
使用本设备前
感谢您购买三星镜头。本说明书中使用的图片可能和实物有所差异。
根据相机型号不同,此说明书中描述的一些功能可能不可用。使用镜
头前,请更新相机的固件。否则,对于部分相机型号(NX200、
NX20、NX210、NX1000、NX1100、NX2000、NX300、NX300M 和
Galaxy NX),图像中的颜色可能无法正常显示。请访问
www.samsung.com 以下载固件。
特殊功能
按下变焦按钮启动强效变焦功能。强效变焦可减少来自镜头的模糊和
噪声,以在录制视频时优化画质。镜头锁定时,镜头管将滑进镜体
内,以使其足够紧凑,便于随身携带。
拆开包装
镜头、镜头盖、镜头接口盖、镜头包、使用说明书
• 另购项目:滤光镜
各部位名称(见图 A)
1 i-Function 按钮 2 镜头连接指示 3 对焦圈 4 镜头
5 变焦按钮 6 镜头触点
4 Tarkenna ja ota valokuva.
• Voit valita kohteet, jotka näkyvät painettaessa objektiivin
i-Function-painiketta, kameran iFn-asetus-valikosta.
• E-tilassa käytettävissä olevat aiheet tai
suodatintehosteet voivat vaihdella kameramallin mukaan.
• Jos valitset Z-toiminnon, valokuvan tarkkuus määräytyy
zoomaussuhteen mukaan.
Lähentäminen tai loitontaminen
Voit asettaa polttovälin sommiteltavalle valokuvalle painamalla objektiivin
zoomauspainiketta. (Katso kuvaa F)
• Jos otat kamerassa käyttöön automaattisen tarkennuksen
(AF), tarkennusrengas toimii zoomausrenkaana. Voit
asettaa tarkennusetäisyyden myös kääntämällä objektiivin
tarkennusrengasta. (Katso kuvaa D)
• Kun käytät zoomaustoimintoa, tarkennus voi hieman muuttua. Säädä
tarkennus uudelleen ennen kuvan ottamista.
• Voit määrittää objektiivin sähköisen zoomauksen painikkeen
zoomausnopeuden nopeaksi, normaaliksi tai hitaaksi. Voit
määrittää zoomausnopeuden kameran Objektiivin painikkeiden
nopeusasetukset -valikossa. Suurella nopeudella zoomausääni
voimistuu ja voi tallentua videoihin. Katso lisätietoja kameran
käyttöoppaasta.
• Objektiivin painikkeiden nopeusasetukset -toiminnon käyttäminen
oikein edellyttää, että kameran laiteohjelmisto pidetään ajan tasalla.
Tämä toiminto ei ehkä ole tuettu joissakin kameramalleissa.
Suodattimen (lisävaruste) käyttäminen
(Katso kuvaa G)
Ennen kuin asetat suodattimen objektiiviin, varmista sen yhteensopivuus.
Katso yhteensopiva suodatinkoko Tekniset tiedot -kohdasta.
3 Поверните фокусировочное кольцо объектива, чтобы настроить
параметр (или изменить масштаб в режиме Z).
4 Выполните фокусировку и снимок.
• Чтобы выбрать элементы, которые будут отображаться при
нажатии кнопки i-Function на объективе, выберите пункт
Параметры iFn в меню камеры.
• Доступные сюжеты и эффекты фильтра в режиме E
зависят от модели камеры.
• При выборе режима Z разрешение фотосъемки будет
приведено в соответствие с коэффициентом масштаба.
Увеличение и уменьшение масштаба
Установка фокусного расстояния компонуемого снимка нажатием
кнопки управления зумом на объективе. (См. рис. F)
• Если камера находится в режиме автоматической фокусировки
(АФ), фокусировочное кольцо выполняет функцию кольца зума.
Также можно установить фокусное расстояние с помощью
фокусировочного кольца на объективе. (См. рис. D)
• При использовании функции зумирования фокусировка может
слегка нарушиться. Поэтому перед съемкой каждого кадра
следует снова подстроить фокус.
• Кнопке Power Zoom на объективе можно назначить одну из
трех скоростей срабатывания: быструю, среднюю и медленную.
Для этого воспользуйтесь меню Настройки скорости кнопок
объектива на камере. Если установлено быстрое срабатывание,
шум объектива увеличивается и может быть записан во время
видеосъемки. Дополнительные сведения см. в руководстве
пользователя камеры.
• Для корректного использования функции Настройки
скорости кнопок объектива требуется обновление прошивки
до последней версии. Некоторые модели камер могут не
поддерживать данную функцию.
Фильтр (дополнительно) (См. рис. G)
Перед установкой фильтра на объектив убедитесь в совместимости
обоих устройств. Размеры совместимых фильтров приводятся в
разделе «Технические характеристики» на.
4 Fokuser og tag billedet.
• Du kan vælge, hvilke emner der skal vises, når du trykker på
knappen i-Function på objektivet, i menuen iFn-indstilling på
kameraet.
• De tilgængelige scener eller filtereffekter i E-tilstand kan
variere afhængigt af kameramodellen.
• Hvis du vælger Z, ændres billedopløsningen i forhold til
zoomforholdet.
Zoome ind eller ud
Indstil brændvidden for det billede, du vil tage, ved at trykke på
zoomknappen på objektivet. (Se illustration F)
• Hvis du indstiller AF-tilstanden (Autofokus) på dit kamera, fungerer
fokusringen som en zoomring. Du kan også indstille brændvidden
ved at rotere fokusringen på objektivet. (Se illustration D)
• Når du bruger zoomfunktionen, ændres fokusset muligvis en
anelse. Juster fokus igen, før du tager et billede.
• Du kan indstille zoomhastigheden for objektivet
Powerzoom til hurtig, mellem eller langsom. Hvis du
vil indstille zoomhastigheden, skal du bruge menuen
Hastighedsindstillinger for objektivknap på dit kamera. Ved
hurtig hastighed kan støj fra objektivet øges og kan optages
på videoer. Du kan få flere oplysninger i brugervejledningen til
kameraet.
• Hvis du bruger funktionen Hastighedsindstillinger for
objektivknap korrekt, skal du holde kameraets firmware
opdateret. Denne funktion understøttes ikke på alle
kameramodeller.
Brug af et filter (ekstraudstyr) (Se illustration G)
Sørg for, at filteret er kompatibelt med kameraet, før du sætter det
på objektivet. Du kan finde den kompatible filterstørrelse under
“Specifikationer”.
3 Draai de scherpstelring op de lens om de instelling aan te passen
(of om het zoompercentage in de Z-modus te wijzigen).
4 Stel scherp en maak de foto.
• Als u de items wilt selecteren die worden weergegeven
wanneer u op de i-Function-knop op de lens drukt, kunt u het
menu iFn-instelling op uw camera gebruiken.
• De beschikbare scènes of filtereffecten in de E-modus
kunnen afwijken, afhankelijk van het cameramodel.
• Als u Z selecteert, wordt de fotoresolutie aangepast aan
het zoompercentage.
In- of uitzoomen
Stel de brandpuntsafstand in voor de foto die u samenstelt door op de
zoomknop op de lens te drukken. (zie afbeelding F)
• Als u de AF-modus (Auto Focus) op uw camera instelt, werkt de
scherpstelring als zoomring. U kunt de brandpuntsafstand ook
instellen door de scherpstelring op de lens te draaien.
(zie afbeelding D)
• Als u de zoomfunctie gebruikt, kan de scherpstelling enigszins
worden gewijzigd. Pas de scherpstelling opnieuw aan voordat u
een foto maakt.
• U kunt de zoomsnelheid voor de Power Zoom-knop van de lens
instellen op snel, normaal of langzaam. Als u de zoomsnelheid
wilt instellen, gebruikt u het menu Snelheidsinstellingen voor
lensknop op uw camera. Bij een hoge snelheid maakt de lens meer
lawaai en kan dit geluid worden opgenomen in video's. Raadpleeg
de gebruiksaanwijzing van de camera voor meer informatie.
• U moet de firmware van de camera up-to-date houden om de
functie Snelheidsinstellingen voor lensknop correct te gebruiken.
Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund door bepaalde
cameramodellen.
Een filter (optioneel) gebruiken (zie afbeelding G)
Voordat u een filter op de lens bevestigt, moet u controleren of het filter
compatibel is. Raadpleeg 'Specificaties' voor de compatibele filtergrootte.
• För att välja vilka alternativ som ska visas när du trycker på
i-Function-knappen på objektivet kan du använda menyn för
iFn-inställning på kameran.
• Vilka motivscener eller filtereffekter som är tillgängliga i
E-läget kan variera beroende på kameramodell.
• Om du väljer Z kommer bildupplösningen att variera
beroende på zoomförhållandet.
Zooma in och ut
Ställ in brännvidd för det foto du komponerar genom att trycka på
objektivets zoomknapp. (Se bild F)
• Om du har ställt in AF-läge (Autofokus) på kameran fungerar
fokusringen som en zoomring. Du kan också ställa in
fokuslängd genom att rotera fokusringen på objektivet.
(Se bild D)
• När du använder zoomfunktionen kan fokus ändras något. Ställ
in fokus igen innan du tar fotot.
• Du kan ställa in zoomhastigheten för objektivets Power Zoom-
knapp på snabb, medel eller långsam. Ställ in zoomhastigheten
med hjälp av kameramenyn Hastighetsinställningar för
objektivknappen. Snabb hastighet kan ge upphov till oljud
från objektivet som hörs i videoinspelningar. Se kamerans
bruksanvisning för mer information.
• För att kunna utnyttja funktionen Hastighetsinställningar för
objektivknappen till fullo måste du hålla kamerans inbyggda
programvara uppdaterad. Alla kameror stöder kanske inte den
här funktionen.
Använda filter (tillval) (Se bild G)
Kontrollera att filtret är kompatibelt innan du sätter fast det på objektivet.
Under ”Specifikationer” kan du läsa vilken filterstorlek som behövs.
• For å velge elementene som vises når du trykker på i-Function-
knappen på objektivet kan du bruke menyen iFn-innstilling
på kameraet.
• Tilgjengelige scener eller filtereffekter i E-modus kan
variere avhengig av kameramodellen.
• Hvis du velger Z, vil bildeoppløsningen variere avhengig
av zoomgraden.
Zoome inn eller ut
Angi brennvidden for bildet du komponerer ved å trykke på
zoomknappen på objektivet. (Se illustrasjon F)
• Hvis du angir Autofokus-modus (AF) på kameraet, fungerer
fokusringen som en zoomring. Du kan også angi fokuslengden
ved å rotere fokusringen på objektivet. (Se illustrasjon D)
• Når du bruker zoomfunksjonen kan fokus endres noe. Juster
fokuset på nytt før du tar et bilde.
• Du kan angi zoomhastighet for objektivets Power Zoom-knapp
til rask, middels eller treg. Du angir zoomhastighet ved å
bruke menyen Objektivknappens hastighetsinnstillinger på
kameraet. Ved rask hastighet øker støyen fra objektivet og kan
komme med i videoer. Se brukerveiledningen til kameraet for å
få mer informasjon.
• For å bruke funksjonen Objektivknappens
hastighetsinnstillinger skikkelig, må du holde kameraets
fastvare oppdatert. Denne funksjonen støttes ikke av enkelte
kameramodeller.
Bruke et filter (valgfritt) (Se illustrasjon G)
Før du setter et filter på objektivet må du kontrollere at det er
kompatibelt. Se i "Spesifikasjoner" for å finne kompatibel filterstørrelse.
设定 拍摄模式 设定 拍摄模式
E i 光圈值 A、M
Z P、A、S、M、i 曝光值 P、A、S
快门速度 S、M 白平衡,ISO P、A、S、M
3 旋转镜头上的对焦圈或调整设置(或在 Z 模式中更
改变焦率)。
4 对焦并拍摄照片。
• 若要选择将在您按下镜头上的 i-Function 按钮时显示的项目,
可使用相机上的 iFn 设置菜单。
• E 模式中的可用场景或滤光镜效果可能会因相机型
号而异。
• 如果选择 Z,照片的分辨率将根据变焦率而有所不同。
放大或缩小
可通过按下镜头上的变焦按钮为您正在构图的照片设置焦距。
(见图 F)
• 如果在相机上设置自动对焦(AF)模式,对焦圈将起到变焦环
的作用。您也可通过旋转镜头上的对焦圈来设置焦距。
(见图 D)
• 使用变焦功能时,对焦可能会稍有变化。建议拍照前重新调
整对焦。
• 您可将镜头强效变焦按钮的变焦速度设置为快、中或慢。要设
置变焦速度,请使用相机上的镜头按钮速度设置菜单。在快速
时,来自镜头的噪声增加并会被录制到视频中。有关更多详细
信息,请参阅相机说明书。
• 要正确使用镜头按钮速度设置功能,您必须保持相机的固件最
新。部分相机型号可能不支持此功能。
• Älä pudota objektiivia tai kohdista siihen kovaa iskua. Objektiivi on tarkka
optinen tuote.
• Vältä objektiivin käyttöä paikoissa, joissa lämpötila muuttuu nopeasti.
Säilytä objektiivi muovipussissa tai kamerakotelossa, jotta vältät veden
tiivistymisen objektiivin sisä- tai ulkopuolelle.
• Kun kuljetat objektiivia tai et käytä sitä, aseta objektiivin suojus ja
objektiivin kiinnityksen suojus paikoilleen objektiiviin, jotta objektiivi ei
likaannu eikä naarmuunnu.
• Älä säilytä kameraa kiinnitettynä jalustalle ilman objektiivin suojusta.
Suora auringonvalo voi vahingoittaa kameran sisäosia.
• Tarkista objektiivi vuoden tai kahden välein parhaan suorituskyvyn
varmistamiseksi.
• Älä kohdista liiallista voimaa objektiivin etuosaan.
• Varmista objektiivin turvallinen käyttö asentamalla ja irrottamalla se vain
kameran ollessa sammutettuna.
• Samsung ei ole vastuussa muiden valmistajien objektiivien käytön
aiheuttamista vaurioista.
• Vaihda objektiivi vain puhtaassa ympäristössä, äläkä kosketa objektiivin
kiinnitystä asentaessasi sitä. Vieraat hiukkaset voivat vaikuttaa
kuvaustulokseen tai aiheuttaa toimintahäiriön, jos ne pääsevät kameran
runkoon tai objektiiviin.
• Kun käynnistät kameran, objektiivin putki työntyy automaattisesti ulos
objektiivin rungosta. Älä kohdista voimaa objektiivin etuosaan, kun putki
työntyy ulos. Muutoin objektiivi voi vahingoittua.
• Kun olet lopettanut zoomauspainikkeen käyttämisen ja olet valmis
sammuttamaan kameran, objektiivin putki liukuu objektiivin rungon
sisään. Objektiivin kuljettaminen tai säilyttäminen putken jonkin osan
ollessa ulos työntyneenä voi vahingoittaa objektiivia. Kun lopetat
objektiivin käyttämisen, sammuta se ja vedä objektiivin putki objektiivin
rungon sisään.
• Älä kohdista voimaa objektiivin etuosaan, kun kamera käyttää
zoomaustoimintoa. Muutoin objektiivissa voi esiintyä käyttöhäiriöitä.
• Не храните объектив в помещении с высокой температурой или влажностью,
кладовой комнате, автомобиле или закрытом помещении с химикатами.
• При использовании функции Power Zoom расход заряда батареи может
увеличиваться.
• Избегайте попадания воды на объектив.
• Не очищайте байонетное крепление с помощью растворителя, спирта или
бензина.
• Не роняйте объектив и избегайте чрезмерного давления на его корпус.
Объектив — это очень чувствительное оптическое изделие.
• Избегайте использования объектива в условиях неожиданного изменения
температуры. Для предотвращения появления конденсата на внутренней
или внешней поверхности объектива храните его в полиэтиленовом пакете
или чехле для камеры.
• Если объектив не используется, наденьте на него крышку объектива и
крышку байонета, чтобы уберечь объектив от царапин или попадания
инородных частиц.
• Не ставьте объектив на штатив без крышки. Солнечные лучи могут
повредить внутренние компоненты камеры.
• Для обеспечения оптимальной работы объектива проверяйте его раз в
год или два.
• Избегайте чрезмерного воздействия на линзу объектива.
• Для обеспечения безопасности устанавливайте и снимайте объектив при
выключенной камере.
• Компания Samsung не несет ответственности за повреждения, полученные в
результате использования объективов других производителей.
• Обеспечивайте чистоту при замене объективов и берегите пальцы от
попадания в байонет при установке объектива. Попадание инородных
частиц в корпус камеры или объектива может ухудшить качество снимков и
вызвать сбои в работе.
• При включении камеры тубус объектива автоматически выдвигается из
корпуса. Не препятствуйте выдвижению тубуса объектива из корпуса. Это
может привести к повреждению объектива.
• После окончания использования кнопки управления зумом и перед
выключением камеры тубус объектива задвигается в корпус камеры.
Транспортировка или хранение объектива с выдвинутым тубусом может
привести к повреждению объектива. По окончании использования объектива
отключите его и задвиньте тубус.
• Избегайте чрезмерного воздействия на линзу объектива, если на камере
используется функция зума. Это может привести к повреждению объектива.
• Undgå at tabe objektivet eller udsætte det for kraftige stødpåvirkninger.
Objektivet er et præcist optisk produkt.
• Objektivet bør ikke bruges under forhold med pludselige
temperaturændringer. Opbevar objektivet i en plastikpose eller
kamerataske for at undgå, at der dannes kondens på objektivets inder-
eller yderside.
• Når du transporterer eller ikke bruger objektivet, skal du sætte
objektivdækslet og monteringsdækslet på objektivet for at holde
fremmedlegemer ude og beskytte objektivet mod ridser.
• Hvis kameraet opbevares på stativ, skal du sætte objektivdækslet på.
Direkte sollys kan beskadige indersiden af kameraet.
• Kontroller objektivet én eller to gange årligt for at sikre optimal ydelse.
• Udsæt ikke objektivets front for kraftige påvirkninger.
• Sluk altid kameraet, inden du monterer eller fjerner objektivet.
• Samsung er ikke ansvarlig for skader, der måtte opstå ved brug af
andre producenters objektiver.
• Udskiftning af objektiver skal altid ske i et rent miljø, og du må ikke
stikke fingeren ind i Objektivmonteringen ved montering af objektivet.
Fremmedlegemer kan påvirke optagelsesresultaterne eller medføre
funktionsfejl, hvis de kommer ind i kamerahuset eller objektivet.
• Når du tænder for kameraet, skydes objektivrøret altid ud
af objektivhuset. Undlad at udsætte fronten af objektivet for
kraftpåvirkning, mens objektiverøret skydes ud. I modsat fald kan
objektivet blive beskadiget.
• Når du er færdig med at bruge zoomknappen, og du er klar til at slukke
for kameraet, skydes objektivrøret ind i objektivhuset. Hvis objektivet
transporteres eller opbevares, mens en del af objektivrøret er ude, kan
det blive beskadiget. Når du er færdig med at bruge objektivet, skal du
slukke for det og trække objektivrøret tilbage.
• Undlad at udsætte fronten af objektivet for kraftpåvirkning, mens
kameraets zoomfunktion bruges. I modsat fald vil objektivet muligvis
ikke fungere korrekt.
• Gebruik geen chemicaliën, zoals thinner, alcohol of benzeen, om stof te
verwijderen.
• Laat de lens niet vallen en stel de lens niet bloot aan hevige schokken. De lens
is een optisch precisieproduct.
• Gebruik de lens niet op plaatsen die onderhevig zijn aan plotselinge
temperatuurschommelingen. Bewaar de lens in een plastic zak of camera-etui
om te voorkomen dat condens ontstaat aan de binnen- of buitenkant van
de lens.
• Wanneer u de lens meeneemt of niet gebruikt, plaatst u de lensdop en de
vattingdop van de lens op de lens om te voorkomen dat vreemde deeltjes
binnendringen en de lens te beschermen tegen krassen.
• Laat de camera niet zonder de lensdop op een statief staan. De binnenkant
van de camera kan worden beschadigd door direct zonlicht.
• Controleer de lens elk jaar of om het jaar om de beste prestaties te garanderen.
• Oefen geen sterke druk uit p de voorkant van de lens.
• Voor veilig gebruik van de lens moet u de lens bevestigen of verwijderen terwijl
de camera is uitgeschakeld.
• Samsung is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door het gebruik van
lenzen van andere fabrikanten.
• Zorg ervoor dat u lenzen alleen verwisselt in een schone omgeving en plaats
uw vinger niet in de lensvatting wanneer u de lens bevestigt. Vreemde deeltjes
kunnen van invloed zijn op de opnameresultaten of kunnen een defect
veroorzaken als ze in de camerabehuizing of lens komen.
• Wanneer u de camera inschakelt, wordt de lensbuis automatisch uit de
lensbehuizing geschoven. Oefen geen druk uit op de voorkant van de
lens terwijl de lensbuis wordt uitgeschoven. Als u dit wel doet, kan de lens
beschadigd raken.
• Als u de zoomknop hebt gebruikt en de camera wilt uitschakelen, wordt de
lensbuis in de lensbehuizing geschoven. Als u de lens vervoert of opbergt
terwijl een deel van de lensbuis is uitgeschoven, kan de lens worden
beschadigd. Als u de lens niet meer wilt gebruiken, schakelt u deze uit en
schuift u de lensbuis naar binnen.
• Oefen geen sterke druk uit op de voorkant van de lens terwijl de camera de
zoomfunctie gebruikt. Als u dit wel doet, functioneert de lens mogelijk niet
correct.
• Använd inte kemikalier som lösningsmedel, alkohol eller bensin för att
torka av damm från objektivet.
• Undvik att tappa objektivet eller på annat sätt hantera det vårdslöst.
Objektivet är en optisk produkt med hög precision.
• Undvik att använda objektivet på platser där temperaturen plötsligt kan
förändras. Förvara objektivet i en plastpåse eller kameraväska för att
undvika att det bildas imma på in- eller utsidan av objektivet.
• Sätt fast objektivskyddet och fattningsskyddet när du bär eller inte
använder objektivet för att skydda det från främmande partiklar och
från att repas.
• Låt inte kameran vara monterad på ett stativ utan att använda
objektivskyddet. Direkt solljus kan skada insidan av kameran.
• Kontrollera objektivet minst en gång vartannat år för att uppnå bästa
prestanda.
• Hantera objektivets framsida varsamt.
• Stäng av kameran innan du sätter fast eller avlägsnar objektivet.
• Samsung ansvarar inte för skador som har orsakats av användning av
objektiv från andra tillverkare.
• Se till att du befinner dig på en ren plats när du ska byta objektiv.
Undvik att sticka in fingrarna i objektivets fattning när du sätter fast
objektivet. Främmande partiklar kan påverka fotograferingsresultatet
eller orsaka felfunktion om de tränger in i kamerahuset eller objektivet.
• När du slår på kameran åker objektivröret automatiskt ut ur
objektivhuset. Du får inte hålla hårt på objektivets främre delar medan
objektivröret åker ut. Det kan skada objektivet.
• När du är klar med zoomknappen och stänger av kameran åker
objektivröret automatiskt tillbaka in i objektivhuset. Du får inte
transportera eller förvara objektivet med röret utskjutet, detta kan skada
objektivet. När du är klar med användningen av objektivet stänger du
av det så åker objektivröret in igen.
• Du får inte hålla hårt på objektivets främre delar medan kameran
använder zoomfunktionen. Det kan göra att objektivet inte fungerar
på rätt sätt.
• Ikke mist objektivet i bakken eller utsett det for kraftige støt. Objektet er
et nøyaktig optisk produkt.
• Unngå å bruke objektivet på steder hvor det er plutselige
temperaturendringer. Ha objektivet i en plastpose eller en kameraveske
for å hindre at det dannes kondens på innsiden eller utsiden av
objektivet.
• Når du bærer eller ikke bruker objektivet, fester du objektivdekselet
og objektivfestedekselet for å hindre at objektivet får fremmedlegemer
eller riper på seg.
• Ikke ha kameraet montert på et stativ uten objektivdekselet på.
Innsiden av kameraet kan bli skadet av direkte sollys.
• Kontroller objektivet hvert eller annethvert år for best mulig ytelse.
• Ikke bruk for mye kraft når du håndterer forsiden av objektivet.
• For sikker bruk av objektivet fester eller fjerner du objektivet mens
kameraet er slått av.
• Samsung er ikke ansvarlig for skader som er forårsaket av bruk av
andre produsenters objektiver.
• Sørg for å bare bytte objektiver i rene omgivelser og ikke plasser
fingrene i objektivfestet når du fester objektivet. Fremmedlegemer
kan ha innvirkning på fotograferingsresultatene eller føre til feil hvis de
kommer inn i kamerahuset eller objektivet.
• Når du slår på kameraet, forlenges objektivet automatisk fra
kamerahuset. Ikke bruk kraft på forsiden av objektivet mens det
forlenges. Det kan skade objektivet.
• Når du er ferdig med å bruke zoomknappen og du er klar til å slå av
kameraet, forsvinner objektivet inn i kamerahuset. Objektivet kan
bli skadet hvis du transporterer eller oppbevarer objektivet utenfor
kamerahuset. Når du er ferdig med å bruke objektivet, slår du det av og
trekker det helt inn i kameraet.
• Ikke bruk kraft på forsiden av objektivet mens kameraet bruker
zoomfunksjonen. Det kan føre til at objektivet ikke fungerer som det
skal.
• 使用强效变焦可能会增加电池消耗。
• 请勿将镜头放置在有水的环境中。
• 不要使用任何化学药品如稀释剂、酒精或苯擦拭灰尘。
• 小心不要掉落或受到其他物体的撞击。镜头是精密光学设备。
• 避免在温度频繁变化的地方使用镜头。将镜头放在塑料袋或相机包,防
止镜头内外会产生水珠。
• 携带或不使用镜头时,请在镜头上装上镜头盖或镜头接口盖,以免镜头
被异物污染或被划伤。
• 不要把没带镜头盖的相机放在三脚架上。相机内部零件可能被直射的
阳光损坏。
• 为保持镜头性能,每一年或两年检查一次。
• 不要对镜头前面施加外力。
• 为了安全地使用镜头,请在相机电源关闭的状态下安装或拆卸镜头。
• 对于使用其他公司镜头造成的任何损坏,三星不承担任何责任。
• 在安装镜头时,确保仅在清洁的环境更换镜头并且不要将手指伸到镜
头接口中。如果有异物进入相机机身或镜头,可能会影响拍摄效果或
导致故障。
• 打开相机时,镜头管将自动从镜体内伸出。当镜头管伸出时,请勿对镜
头前端施加力。否则可能会损坏镜头。
• 完成使用变焦按钮并且您准备好关闭相机后,镜头管会滑回镜体内。在
镜头管的任何部分伸出时运送或储存镜头可能会损坏镜头。完成使用镜
头时,将其关闭并缩回镜头管。
• 相机在使用变焦功能时请勿对镜头前端太过用力。否则可能会导致镜
头发生故障。
Suodattimen koko 43 mm
Suurin läpimitta 64,8 mm
Pituus 31 mm
Paino (vain linssi, noin) 111 g
Käyttölämpötila 0–40 °C
Käyttöympäristön kosteus 5–85%
Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa suorituskyvyn
parantamiseksi ilman ennakkoilmoitusta.
Terveys ja turvallisuus
Lue seuraavat turvallisuusohjeet huolellisesti tuotteen käyttämiseksi oikein
ja turvallisesti.
Varoitus
• Älä katso suoraan kohti aurinkoa objektiivin tai kameran
läpi. Se voi vahingoittaa silmiäsi vakavasti.
• Pidä objektiivi ja kamera pienten lasten ja
lemmikkieläinten ulottumattomissa.
Huomautus
• Älä säilytä objektiivia suorassa auringonvalossa ilman
objektiivin suojusta. Objektiivin läpi kulkeva suora
auringonvalo voi aiheuttaa tulipalon osuessaan syttyviin
materiaaleihin.
• Käytä ainoastaan tukevaa jalustaa. Kevyet tai epävakaat
jalustat voivat kaatua ja vahingoittaa kameraa.
Objektiivin säilytys ja huolto
• Säilytä objektiivia kuivassa ja hyvin ilmastoidussa paikassa.
• Älä säilytä objektiivia hyvin lämpimissä tai kosteissa paikoissa tai
komerossa, autossa tai rajoitetulla alueella, jossa säilytetään kemikaaleja.
• Sähköisen zoomaustoiminnon käyttäminen voi lisätä akkuvirran kulutusta.
• Älä altista objektiivia vedelle.
• Älä poista pölyä kemikaaleilla, kuten tinnerillä, alkoholilla tai bentseenillä.
Бленда Приобретается дополнительно
Оптическая стабилизация
изображения
Да
Тип крепления Байонет Samsung NX
Размер фильтра 43 мм
Максимальный диаметр 64,8 мм
Длинна 31 мм
Масса (только объектив, прибл.) 111 г
Рабочая температура 0–40 °C
Рабочая влажность 5–85 %
Технические характеристики могут изменяться без
уведомления в целях повышения качества работы устройства.
Сведения о безопасности
Внимательно изучите рекомендации по безопасности, чтобы
правильно использовать устройство и не повредить его.
Предупреждение
• Не смотрите на солнце через объектив или
видоискатель камеры. В противном случае
органы зрения могут быть серьезно повреждены.
• Храните объектив и камеру в месте,
недоступном для детей и домашних животных.
Внимание
• Не располагайте объектив без крышки в зоне
прямого воздействия солнечных лучей. Солнечные
лучи, усиленные объективом, могут попасть на
горючие материалы и воспламенить их.
• Следует использовать только устойчивые
штативы. Легкие или неустойчивые штативы могут
опрокинуться, повредив тем самым камеру.
Хранение объектива и уход за ним
• Храните объектив в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Maksimal diameter 64,8 mm
Længde 31 mm
Vægt (kun linse, ca.) 111 g
Driftstemperatur 0-40 °C
Fugtighedsområde for betjening 5-85 %
Specifikationerne kan blive ændret uden varsel for at forbedre
ydelsen.
Oplysninger om sundhed og sikkerhed
Læs følgende sikkerhedstips omhyggeligt for at sikre korrekt og sikker brug.
Advarsel
• Kig ikke direkte på solen gennem objektivet eller kameraet.
Det kan medføre alvorlig øjenskade.
• Opbevar kamera og objektiv utilgængeligt for børn og dyr.
Forsigtig
• Opbevar ikke objektivet i direkte sollys uden
objektivdækslet påsat. Hvis direkte sollys passerer
gennem objektivet og kommer i kontakt med brændbare
materialer, kan de bryde i brand.
• Brug altid robuste stativer. Lette eller ustabile stativer kan
vælte og beskadige kameraet.
Opbevaring og vedligeholdelse af objektivet
• Opbevar objektivet på et tørt og godt ventileret sted.
• Opbevar ikke objektivet på steder, hvor temperaturen eller
luftfugtigheden er høj, eller i skabe, biler eller i indelukkede områder
sammen med kemikalier.
• Brug af powerzoomfunktionen kan øge batteriforbruget.
• Udsæt ikke objektivet for vand.
• Brug ikke kemikalier, såsom fortyndingsmiddel, alkohol eller benzen,
ved fjernelse af støv.
Type vatting Samsung NX-vatting
Filtergrootte 43 mm
Max. diameter 64,8 mm
Lengte 31 mm
Gewicht (alleen lens, ongeveer) 111 g
Bedrijfstemperatuur 0 - 40 °C
Bedrijfsvochtigheid 5 - 85%
Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd om
de prestaties te verbeteren.
Informatie over gezondheid en veiligheid
Lees de volgende veiligheidstips zorgvuldig door voor correct en veilig gebruik.
Waarschuwing
• Kijk niet rechtstreeks door de lens of camera naar de
zon. Dit kan ernstig oogletsel tot gevolg hebben.
• Houd de lens of camera buiten het bereik van kleine
kinderen en huisdieren.
Let op
• Bewaar de lens niet zonder de lensdop in direct
zonlicht. Direct zonlicht dat binnenkomt door de lens,
kan brand veroorzaken als het in contact komt met
ontvlambaar materiaal.
• Gebruik alleen stevige statieven. Lichtgewicht of
instabiele statieven kunnen omvallen en de camera
beschadigen.
Lensopslag en -onderhoud
• Bewaar de lens op een droge plaats met voldoende ventilatie.
• Bewaar de lens niet op plaatsen met een hoge temperatuur of luchtvochtigheid
of in een kast, auto of afgesloten ruimte waar chemicaliën worden bewaard.
• Als u de Power Zoom-functie gebruikt, kan het batterijgebruik toenemen.
• Stel de lens niet bloot aan water.
Filterstorlek 43 mm
Max. diameter 64,8 mm
Längd 31 mm
Vikt (endast objektiv, cirka) 111 g
Temperatur (användning) 0–40 °C
Luftfuktighet (användning) 5–85%
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att
förbättra prestanda.
Hälso- och säkerhetsinformation
Läs följande säkerhetsråd noggrant så att du använder objektivet på ett
lämpligt och säkert sätt.
Varning
• Titta inte rakt in i solen genom objektivet eller kameran.
Det kan skada dina ögon allvarligt.
• Håll objektivet eller kameran utom räckhåll för små barn
och husdjur.
Se upp
• Förvara inte objektivet i direkt solljus utan objektivskydd.
Direkt solljus som strålar genom objektivet och kommer i
kontakt med brännbart material kan orsaka en brand.
• Använd endast stadiga stativ. Stativ som är för lätta eller
instabila kan välta och skada kameran.
Förvaring och underhåll av objektivet
• Förvara objektivet i ett torrt utrymme med god ventilation.
• Förvara inte objektivet i utrymmen med höga temperaturer eller hög
luftfuktighet. Förvara inte heller objektivet i en garderob, en bil eller i ett
slutet utrymme tillsammans med kemikalier.
• Användning av Power Zoom-funktionen leder till ökad batteriförbrukning.
• Utsätt inte objektivet för vatten.
Filterstørrelse 43 mm
Maksimal diameter 64,8 mm
Lengde 31 mm
Vekt (bare linse, ca.) 111 g
Driftstemperatur 0–40 °C
Driftsfuktighet 5–85%
Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for bedre ytelse.
Helse- og sikkerhetsinformasjon
Les følgende sikkerhetstips nøye for riktig og trygg bruk.
Advarsel
• Ikke se på solen gjennom objektivet eller kameraet.
Dette kan føre til alvorlig skade på øynene dine.
• Hold objektivet og kameraet borte fra små barn og
kjæledyr.
Obs
• Ikke oppbevar objektivet i direkte sollys uten
objektivdekselet på. Direkte sollys som passerer gjennom
objektivet kan begynne å brenne hvis det kommer i kontakt
med brennbare materialer.
• Bruk bare stødige stativer. Lette eller ustabile stativer kan
tippe og skade kameraet.
Oppbevaring og vedlikehold av objektivet
• Oppbevar objektivet i tørre og godt ventilerte områder.
• Ikke oppbevar objektivet i områder med høy temperatur og luftfuktighet
eller i et skap, en bil eller på områder hvor det oppbevares kjemikalier.
• Ved bruk av Power Zoom kan batteriforbruket økes.
• Ikke utsett objektivet for vann.
• Ikke bruk kjemikalier som tynnere, alkohol eller benzen til å fjerne støv.
镜头遮光罩 另购
光学图像稳定 是
接口类型 三星 NX 接口
滤光片尺寸 43 mm
最大直径 64.8 mm
长度 31 mm
重量(仅限镜头,近似值) 111 g
操作温度 0–40 °C
操作湿度 5–85%
规格如有变更,恕不另行通知。
健康与安全信息
请仔细阅读下列安全注意事项以确保正确和安全使用。
警告
• 不要通过镜头或相机看太阳。
否则可能会严重损伤您的眼睛。
• 使您的镜头或相机远离儿童和宠物。
注意
• 不要在未安装镜头盖的情况下,将镜头放在阳光直射的地
方。直射的阳光通过镜头后聚焦在易燃物上可能导致火灾。
• 请仅使用坚固的三脚架。轻型或不稳定的三脚架可能会倒塌
并损坏相机。
镜头的存储和维护
• 请在干燥、通风的地方存放镜头。
• 请勿将镜头存放在温度或湿度过高的区域,或者放置于壁橱、车辆或存
放化学品的密闭区域。
RUS KAZ
Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствие
с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности
упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного
продукта не предназначена для повторного использования и
подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается
использовать для хранения пищевой продукции.
Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық
регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің
қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және
жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын
азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым
салынады.
Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность
утилизации упаковки. Символ может быть дополнен
обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или
буквенного обозначения.
Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ
сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама
материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu,
Suwon-Si, Gyeonggi-Do 443-742 Korea
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK
English
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and
its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed
of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the
environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items
from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of
material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased
this product, or their local government office, for details of where and how they can take
these items for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier
and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic
accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.
Türkçe
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması
(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve
elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü
sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak
imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen
bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden
kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın. Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan
güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi
için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır. İş kullanıcıları
tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün
ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
(Compliant with WEEE)
Español
Eliminación correcta de este producto
(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)
(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)
La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que
lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios
electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros
residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana
que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos
de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible
de recursos materiales. Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento
donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre
cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaj
m
m E m
m
F ança s
L bon g d m u bu d p odu
D h d qu p m n qu on qu
A m
C m m
USB m m
m
V
m m m
m
C
Русский
Пр вильн или ци и д ли
И поль ов нно л ри о и л ронно обор дов ни
Д ющ м
Н ы ы
ы м USB
ж ы м м ы ым
м В ж ж ющ ю ю
м ж м ж
ы ы
С м
м м м ж
ющ Б ж ы
м щ м м ж
щ ы ы м м
ым м
a ano
Co o m m n o d p odo o
fiu d on
A P m
m
m
USB
m m P
m m m
m
G m
m
m m
G m
m
Q
m m mm
Deu sch
Ko En o gung on A g n
E o h o
G m A m
D K m P w
D m P B
K USB K mm m m m
H m w E S G
A m Umw w m G
M H S m A
m W w R
P N w H m P w
B m E w S A
w mw E G w N
w B V
D P mm m m
G w m w
Svenska
Ko h n ng p odu n
o h on p odu
G m m m
D m m
USB
mm m D m
m m
H m mm
m m m
m
P mm m
mm
Suom
Tuo n u n n h m n n
on h ö
m
O m m
m m
USB m
V m m
m
m K
m m m
m m Y m
m m
Nede ands
Co o n d p odu
n m ng n ng n h n on h pp uu
V m m
D m m m
USB
m w m w
Om m m m
w m m
w m m m w
H m m m w w
m m w w m m w
m m m m
m w m D
m m w w m
Dansk
Ko bo d p odu
& on ud
Gæ m m
D mæ m
USB m
mm m m
m m
m
mm
æ m m m
m V m
D m mm m
No sk
Ko h nd ng d p odu
A og on u
G m
D m m m
m
USB mm m
m
m m
mm æ m P
m m
m m
D
m mm m
Po uguês B as
E m n o Co D P odu o
R duo d Equ p m n o E o E ón o
A m m
E m
m
USB m m m m
P m m m
m m
m m m
m O m m
m m m
m m m m m m
m m m O
m m E
m m m m
D
F G
E
C
A B
6
5
4
3
2
1

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Samsung ZP1650ZA ennå.

Spør et spørsmål om Samsung ZP1650ZA

Har du et spørsmål om Samsung ZP1650ZA men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Samsung ZP1650ZA. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med ZP1650ZA Samsung så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.