Samsung S1855CSW manual

Vis en manual for Samsung S1855CSW under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Samsung
  • Produkt: Linse
  • Model/navn: S1855CSW
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Engelsk, Fransk, Spansk, Nederlandsk, Tysk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Russisk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Kinesisk

Innholdsfortegnelse

Side: 1
Jos tarvitset apua manuaaliseen tarkennukseen, käytä kameran MF Assist
-toimintoa. Katso lisätietoja kameran käyttöoppaasta.
i-Function-toiminnon käyttäminen
Kun painat objektiivin i-Function-painiketta, voit käyttää E-tilaa tai
Z-toimintoa tai säätää joitakin kuvausasetuksia. E-tilassa voit valita
näkymiä tai kamerasi tukemia suodatintehosteita. Lähennettäessä kohdetta
Z-toimintoa käyttämällä valokuvan laatu heikkenee vähemmän kuin digitaalista
zoomia käytettäessä. Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, jos kamera tukee sitä.
i-Scene-tila on käytettävissä vain joissakin kameramalleissa.
1 Käännä tilanvalitsin asentoon P, A, S, M, tai i.
2 Valitse asetus painamalla objektiivin [i-Function]-painiketta.
• Käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella kuvaustilan mukaan.
Asetus Kuvaustila Asetus Kuvaustila
E i Aukkoarvo A, M
Z P, A, S, M, i Valotusarvo P, A, S
Suljinnopeus S, M Valkotasapaino, ISO P, A, S, M
3 Säädä asetusta kääntämällä objektiivin tarkennusrengasta
(tai muuta zoomaussuhdetta Z-tilassa).
4 Tarkenna ja ota kuva.
• Voit valita kohteet, jotka näkyvät painettaessa objektiivin
i-Function-painiketta, käyttämällä kameran iFn-asetus-valikkoa.
• E-tilassa käytettävissä olevat näkymät tai suodatintehosteet voivat
vaihdella kameramallista riippuen.
• Jos valitset Z-toiminnon, valokuvan tarkkuus määräytyy zoomaussuhteen
mukaan.
Zoomausrenkaan käyttäminen
Sommittele valokuva (määritä objektiivin polttoväli) kiertämällä objektiivin
zoomausrengasta. (Katso kuva D)
Kun käytät zoomaustoimintoa, tarkennus voi muuttua hiukan. Säädä tarkennus
uudelleen ennen kuvan ottamista.
Для получения помощи при ручной фокусировке включите функцию Помощь
MF. Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя камеры.
Функция i-Function
После нажатия кнопки i-Function на объективе можно воспользоваться режимом E
или Z либо настроить некоторые параметры съемки. В режиме E можно
выбрать поддерживаемые камерой сюжеты или эффекты автофильтра. Функция Z
позволяет увеличивать масштаб изображения с меньшей потерей качества, чем при
использовании цифрового зума. Последняя функция доступна, если поддерживается
камерой. Режимы сюжета i-Scene доступны только в некоторых моделях камер.
1 Установите диск выбора режима на P, A, S, M или i.
2 Нажмите кнопку [i-Function] на объективе, чтобы выбрать параметр.
• Набор доступных параметров зависит от режима съемки.
Настройка Режим съемки Настройка Режим съемки
E i Значение диафрагмы A, M
Z P, A, S, M, i Значение экспозиции P, A, S
Значение
выдержки
S, M
Баланс белого,
Светочувствительность ISO P, A, S, M
3 Поверните фокусировочное кольцо объектива, чтобы настроить параметр
или изменить масштаб в режиме Z.
4 Фокусировка и съемка.
• Чтобы выбрать элементы, которые будут отображаться при нажатии кнопки
i-Function на объективе, выберите пункт Настройка iFn в меню камеры.
• Доступные сюжеты и эффекты автофильтра в режиме E зависят
от модели камеры.
• При выборе режима Z разрешение фотосъемки будет приведено в
соответствие с коэффициентом масштаба.
Кольцо зумирования
Настройте композицию снимка (фокусное расстояние объектива), повернув
кольцо зума на объективе. (См. рис. D)
При использовании функции зумирования фокусировка может слегка
нарушиться, поэтому перед съемкой каждого кадра снова подстройте фокус.
Funktionen MF Assist på kameraet kan lette den manuelle fokusering. Du kan få
flere oplysninger i brugervejledningen til kameraet.
Brug af i-Function
Når du trykker på knappen i-Function på objektivet, kan du bruge E-tilstand
eller Z eller justere udvalgte optagelsesindstillinger. I E-tilstand kan du
vælge de scener eller filtereffekter, som kameraet understøtter. Med Z kan
du zoome ind på et motiv med mindre forringelse af billedkvaliteten end med den
digitale zoom. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis kameraet understøtter den.
i-Scene-tilstand er kun tilgængelig på udvalgte kameramodeller.
1 Drej vælgeren til P, A, S, M, eller i.
2 Tryk på [i-Function] på objektivet for at vælge en indstilling.
• De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af den valgte
optagelsestilstand.
Indstilling Optagelsestilstand Indstilling Optagelsestilstand
E i Blændeværdi A, M
Z P, A, S, M, i Eksponeringsværdi P, A, S
Udløserhastighed S, M Hvidbalance, ISO P, A, S, M
3 Drej på fokusringen på objektivet for at justere indstillingen
(eller ændre zoomforholdet i Z-tilstand).
4 Fokuser og tag billedet.
• Du kan vælge, hvilke emner der skal vises, når du trykker på knappen i-Function
på objektivet, i menuen iFn-tilpasning på kameraet.
• De tilgængelige scener eller filtereffekter i E-tilstand kan variere afhængigt
af kameramodel.
• Hvis du vælger Z, ændres billedopløsningen i forhold til zoomforholdet.
Brug af zoomringen
Indstil billedets komposition (objektivets fokusafstand) ved at dreje på zoomringen på
objektivet. (Se illustration D)
Når du bruger zoomfunktionen, kan fokus blive ændret en smule. Juster fokus igen,
før du tager et billede.
Gebruik de functie MF Assist op de camera als hulp bij handmatig scherpstellen.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de camera voor meer informatie.
i-Function gebruiken
Als u op de i-Function-knop drukt op de lens, kunt u de E-modus of Z
gebruiken of opname-opties aanpassen. In de E-modus kunt u scènes of
filtereffecten selecteren die door de camera worden ondersteund. Met Z
kunt u inzoomen op een onderwerp met minder kwaliteitsverlies dan met de digitale
zoomfunctie. Deze functie is alleen beschikbaar als uw camera deze ondersteunt. De
i-Scene-modus is alleen op sommige cameramodellen beschikbaar.
1 Draai de modusknop naar P, A, S, M of i.
2 Druk op [i-Function] op de lens om een instelling te selecteren.
• Afhankelijk van de opnamemodus kunnen de beschikbare instellingen
verschillen.
Instellingen Opnamemodus Instellingen Opnamemodus
E i Diafragma-waarde A, M
Z P, A, S, M, i Belichtings-waarde P, A, S
Sluitertijd S, M Witbalans, ISO P, A, S, M
3 Draai de scherpstelring op de lens om de instelling aan te passen (of om het
zoompercentage in de Z-modus te wijzigen).
4 Stel scherp en neem de foto.
• Als u de items wilt selecteren die worden weergegeven wanneer u op de i-Function-
knop op de lens drukt, kunt u het menu iFn Customizing op uw camera gebruiken.
• De beschikbare scènes of filtereffecten in de E-modus kunnen afwijken
afhankelijk van het cameramodel.
• Als u Z selecteert, wordt de fotoresolutie aangepast aan het zoompercentage.
De zoomring gebruiken
Stel de compositie van de foto samen (de brandpuntsafstand van de lens) door de
zoomring op de lens te draaien. (Zie afbeelding D)
Als u de zoomfunctie gebruikt, kan de scherpstelling enigszins worden gewijzigd.
Pas de scherpstelling opnieuw aan voordat u een foto maakt.
Använda i-Function
När du trycker in knappen i-Function på objektivet kan du använda E-läget
eller Z för att justera vissa fotograferingsalternativ. I E-läget kan du
välja motivscener eller filter som din kamera stöder. Z gör det möjligt för dig
att zooma in ett motiv med mindre försämring av bildkvaliteten än vid digital zoom.
Den här funktionen är bara tillgänglig om kameran stöder den. i-Scene-läget är bara
tillgängligt på vissa kameramodeller.
1 Vrid lägesväljaren till P, A, S, M, eller i.
2 Tryck på [i-Function] på objektivet för att välja en inställning.
• Alternativen kan variera beroende på fotograferingsläget.
Inställning Fotograferingsläge Inställning Fotograferingsläge
E i Bländarvärde A, M
Z P, A, S, M, i Exponeringsvärde P, A, S
Slutarhastighet S, M Vitbalans, ISO P, A, S, M
3 Vrid fokusringen på objektivet för att justera inställningen
(eller för att ändra zoomförhållandet i Z-läget).
4 Ställ in fokus och ta fotot.
• För att välja vilka alternativ som ska visas när du trycker på i-Function-knappen på
objektivet kan du använda menyn för iFn Anpassa på kameran.
• Vilka motivscener eller filtereffekter som är tillgängliga i E-läget kan variera
beroende på kameramodell.
• Om du väljer Z kommer bildupplösningen att variera beroende på
zoomförhållandet.
Använda zoomringen
Komponera bilden (objektivets brännvidd) genom att rotera zoomringen på objektivet.
(Se bild D)
När du använder zoomfunktionen kan fokus ändras något. Ställ in fokus igen
innan du tar fotot.
Använda ett motljusskydd (Se bild E)
För att undvika att bildkvaliteten försämras kan du använda ett motljusskydd för att
stänga ute onödigt ljus.
Bruk MF Assist-funksjonen på kameraet for hjelp med manuell fokusering. Se
brukerveiledningen til kameraet for å få mer informasjon.
Bruke i-Function
Når du trykker på i-Function-knappen på objektivet, kan du bruke E-modus
eller Z eller justere enkelte fotograferingsalternativer. I E-modus kan
du velge scener eller filtereffekter som kameraet støtter. Med Z kan du zoome
inn på et motiv med mindre reduksjon i bildekvaliteten enn med digital zoom. Denne
funksjonen er bare tilgjengelig når kameraet støtter den. i-Scene-modus er bare
tilgjengelig på enkelte kameramodeller.
1 Roter modushjulet til P, A, S, M, eller i.
2 Trykk på [i-Function] på objektivet for å velge en innstilling.
• Tilgjengelige innstillinger kan variere avhengig av fotograferingsmodus.
Innstillinger Opptaksmodus Innstillinger Opptaksmodus
E i Blenderverdi A, M
Z P, A, S, M, i Eksponeringsverdi P, A, S
Lukkerhastighet S, M Hvitbalanse, ISO P, A, S, M
3 Roter fokusringen på objektivet for å justere innstillingen
(eller for å endre zoomgraden i Z-modus).
4 Fokuser og ta bildet.
• For å velge gjenstandene som vises når du trykker på i-Function-knappen på
objektivet kan du bruke iFn-tilpasning-menyen på kameraet.
• Tilgjengelige scener eller filtereffekter i E-modus kan variere avhengig
av kameramodellen.
• Hvis du velger Z, vil bildeoppløsningen variere avhengig av zoomgraden.
Bruke zoomringen
Still inn bildekomposisjonen (fokusavstanden for objektivet) ved å dreie på
zoomringen på objektivet. (Se illustrasjon D)
Når du bruker zoomfunksjonen kan fokus endres noe. Juster fokuset på nytt før
du tar et bilde.
相机在使用自动对焦 (AF) 时请勿对镜头前端太过用力。
否则可能会导致镜头故障。
使用手动对焦 (MF):可以旋转镜头上的对焦环来手动调整对焦。
设定 MF 辅助功能以协助手动对焦。有关更多详细信息,
请参阅相机说明书。
使用 i-Function
按下镜头上的 i-Function 按钮时,可以使用 E 模式或 Z,或者调整某
些拍摄选项。在 E 模式中,可以选择相机支持的场景或滤镜效果。相对于
数码变焦,Z 在放大时照片画质损失更少。只有当您的相机支持此功能时可
用。i-Scene 模式仅适用于部分相机型号。
1 将模式旋钮旋转到 P、A、S、M 或 i。
2 按镜头上的 [i-Function] 选择一个设置。
• 可用设置可能因拍摄模式不同而异。
设置 拍摄模式 设置 拍摄模式
E i 光圈值 A、M
Z P、A、S、M、i 曝光值 P、A、S
快门速度 S、M 白平衡,ISO P、A、S、M
3 旋转镜头上的对焦环来调整设置(或在 Z 模式中更改变焦率)。
4 对焦并拍摄相片。
• 若想选择在您按下镜头上的 i-Function 按钮时显示的项目,
可使用相机上的 iFn 自定义菜单。
• E 模式中的可用场景或滤镜效果可能会因相机型号不同而异。
• 如果选择 Z ,照片的分辨率将根据变焦率而有所不同。
使用变焦圈
旋转镜头上的变焦环设置相片的 构图(镜头的焦距)。(见图 D)
由于更改焦距会造成对焦的轻微改变,所以调整变焦 圈改变焦距后,建议
拍照前重新调整对焦。
Vastavalosuoja mukana
Optinen kuvanvakain Kyllä
Kiinnitystyyppi Samsung NX -kiinnitys
Suodattimen koko 58 mm
Suurin läpimitta 63 mm
Pituus 65,1 mm
Paino (vain linssi, noin) 204 g
Käyttölämpötila 0–40 °C
Käyttöympäristön kosteus 5–85%
Objektiivin nimi SAMSUNG 12-24mm F4-5.6 ED
Polttoväli 12–24 mm
Vastaava polttoväli 35 mm:n kamerassa 18,5–37 mm
Objektiivin rakenne-elementit 10
Objektiivin rakenneryhmät 8
Asfääriset elementit 2
ED-elementit 1
Kuvakulma 99,0°–60,7°
Suurin aukko F4–5.6
Pienin aukko F22
Himmentimen lehtien määrä 7
Pienin tarkennusetäisyys (laajakulma) 0,24 m
Pienin tarkennusetäisyys (tele) 0,24 m
Suurin suurennus 0,14X
Vastavalosuoja mukana
Optinen kuvanvakain Ei
Kiinnitystyyppi Samsung NX -kiinnitys
Suodattimen koko 58 mm
Suurin läpimitta 63,5 mm
Pituus 65,5 mm
Paino (vain linssi, noin) 208 g
Минимальное фокусное расстояние (теле) 0,28 м
Максимальное увеличение 0,22X
Бленда входит в комплект поставки
Оптическая стабилизация изображения Да
Тип крепления Байонет Samsung NX
Размер фильтра 58 мм
Максимальный диаметр 63 мм
Длинна 65,1 мм
Масса (только объектив, прибл.) 204 г
Рабочая температура 0–40 °C
Рабочая влажность 5–85 %
Название SAMSUNG 12-24mm F4-5.6 ED
Фокусное расстояние 12–24 мм
Фокусное расстояние в эквиваленте 35 мм 18,5–37 мм
Элементы конструкции объектива 10
Группы конструкции объектива 8
Асферические элементы 2
Элементы ED 1
Угол обзора 99,0°–60,7°
Максимальная диафрагма F4–5.6
Минимальная диафрагма F22
Количество лепестков диафрагмы 7
Минимальное фокусное расстояние
(широкое)
0,24 м
Минимальное фокусное расстояние (теле) 0,24 м
Максимальное увеличение 0,14X
Бленда входит в комплект поставки
Оптическая стабилизация изображения Нет
Тип крепления Байонет Samsung NX
Размер фильтра 58 мм
Максимальный диаметр 63,5 мм
Длинна 65,5 мм
Monteringstype Samsung NX-montering
Filterstørrelse 58 mm
Maksimal diameter 63 mm
Længde 65,1 mm
Vægt (kun linse, ca.) 204 g
Driftstemperatur 0-40 °C
Fugtighedsområde for betjening 5-85 %
Objektivnavn SAMSUNG 12-24mm F4-5.6 ED
Brændvidde 12-24 mm
Tilsvarende 35 mm-brændvidde 18,5-37 mm
Elementer i objektivkonstruktion 10
Grupper i objektivkonstruktion 8
Asfæriske elementer 2
ED-elementer 1
Visningsvinkel 99,0°-60,7°
Højeste blænde F4-5.6
Mindste blænde F22
Antal lameller i blænde 7
Mindste fokusafstand (vid) 0,24 m
Mindste fokusafstand (tele) 0,24 m
Maksimale forstørrelse 0,14X
Modlysblænde Medfølger
Optisk billedstabilisator Nej
Monteringstype Samsung NX-montering
Filterstørrelse 58 mm
Maksimal diameter 63,5 mm
Længde 65,5 mm
Vægt (kun linse, ca.) 208 g
Driftstemperatur 0-40 °C
Fugtighedsområde for betjening 5-85 %
Optische beeldstabilisator Ja
Type vatting Samsung NX-vatting
Filtergrootte 58 mm
Max. diameter 63 mm
Lengte 65,1 mm
Gewicht (alleen lens, ongeveer) 204 g
Bedrijfstemperatuur 0 - 40 °C
Bedrijfsvochtigheid 5 - 85%
Type lens SAMSUNG 12-24mm F4-5.6 ED
Brandpuntsafstand 12 - 24 mm
35-mm equivalent van brandpuntsafstand 18,5 - 37 mm
Lensconstructie - Elementen 10
Lensconstructie - Groepen 8
Asferische elementen 2
ED-elementen 1
Beeldhoek 99,0° - 60,7°
Aantal diafragmalamellen F4 - 5.6
Minimale scherpstelafstand (groothoek) F22
Aantal diafragmalamellen 7
Minimale scherpstelafstand (groothoek) 0,24 m
Minimale scherpstelafstand (tele) 0,24 m
Maximale vergroting 0,14X
Lenskap aanwezig
Optische beeldstabilisator Nee
Type vatting Samsung NX-vatting
Filtergrootte 58 mm
Max. diameter 63,5 mm
Lengte 65,5 mm
Gewicht (alleen lens, ongeveer) 208 g
Bedrijfstemperatuur 0 - 40 °C
Bedrijfsvochtigheid 5 - 85%
Filterstorlek 58 mm
Max. diameter 63 mm
Längd 65,1 mm
Vikt (endast objektiv, cirka) 204 g
Temperatur (användning) 0–40 °C
Luftfuktighet (användning) 5–85%
Objektivnamn SAMSUNG 12-24mm F4-5.6 ED
Brännvidd 12–24 mm
Brännvidd i 35 mm-ekvivalent 18,5–37 mm
Objektivkonstruktion – element 10
Objektivkonstruktion – grupper 8
Asfäriska element 2
ED-element 1
Bildvinkel 99,0°–60,7°
Största bländare F4–5.6
Minsta bländare F22
Antal 7
Minsta fokusavstånd (vid) 0,24 m
Minsta fokusavstånd (tele) 0,24 m
Maximal förstoring 0,14X
Motljusskydd Inkluderat
Optisk bildstabilisator Nej
Fattning Samsung NX-fäste
Filterstorlek 58 mm
Max. diameter 63,5 mm
Längd 65,5 mm
Vikt (endast objektiv, cirka) 208 g
Temperatur (användning) 0–40 °C
Luftfuktighet (användning) 5–85%
Festetype Samsung NX-feste
Filterstørrelse 58 mm
Maksimal diameter 63 mm
Lengde 65,1 mm
Vekt (bare linse, ca.) 204 g
Driftstemperatur 0–40 °C
Driftsfuktighet 5–85%
Objektivnavn SAMSUNG 12-24mm F4-5.6 ED
Brennvidde 12–24 mm
Tilsvarende brennvidde for 35 mm 18,5–37 mm
Objektivkonstruksjonselementer 10
Objektivkonstruksjonsgrupper 8
Asfæriske elementer 2
ED-elementer 1
Visningsvinkel 99,0°–60,7°
Maksimal blender F4–5.6
Minste blender F22
Antall blenderlameller 7
Minste fokusavstand (vidvinkel) 0,24 m
Minste fokusavstand (tele) 0,24 m
Maksimal forstørrelse 0,14X
Objektivhette Inkludert
Optisk bildestabilisator Nei
Festetype Samsung NX-feste
Filterstørrelse 58 mm
Maksimal diameter 63,5 mm
Lengde 65,5 mm
Vekt (bare linse, ca.) 208 g
Driftstemperatur 0–40 °C
Driftsfuktighet 5–85%
接口类型 三星 NX 接口
滤光片尺寸 58 mm
最大直径 63 mm
长度 65.1 mm
重量(仅限镜头,近似值) 204 g
操作温度 0–40 °C
操作湿度 5–85%
镜头名称 SAMSUNG 12-24mm F4-5.6 ED
焦距 12–24 mm
相当于 35 mm 的焦距 18.5–37 mm
镜头结构-元件 10
镜头结构-组 8
非球面元件 2
ED 元件 1
查看角度 99.0°–60.7°
光圈叶片数 F4–5.6
最小焦距(广角) F22
光圈叶片数 7
最小焦距(广角) 0.24 m
最小焦距(长焦) 0.24 m
最大放大倍率 0.14X
镜头遮光罩 附带
光学图像稳定 否
接口类型 三星 NX 接口
滤光片尺寸 58 mm
最大直径 63.5 mm
长度 65.5 mm
重量(仅限镜头,近似值) 208 g
操作温度 0–40 °C
操作湿度 5–85%
Suomi
Ennen tämän laitteen käyttämistä
Kiitos, että olet hankkinut Samsung-objektiivin. Tämän käyttöoppaan kuvitukset perustuvat
SAMSUNG 18-55mm F3.5-5.6 OIS III -objektiiviin. Tässä käyttöoppaassa olevat kuvat
saattavat poiketa todellisista varusteista. Kaikki tässä käyttöoppaassa kuvatut toiminnot
eivät välttämättä ole käytettävissä kameran mallista riippuen. Päivitä kameran rungon ja
objektiivin laiteohjelmisto. Lataa laiteohjelmisto osoitteesta www.samsung.com.
Pakkauksen avaaminen
Objektiivi, objektiivin suojus, objektiivin kiinnityksen suojus, vastavalosuoja,
kotelo ja käyttöopas
• Lisävarusteet: suodatin
Osat (Katso kuva A)
1 Objektiivin kiinnitysmerkki 2 Zoomausrengas 3 Tarkennusrengas
4 Vastavalosuojan kiinnitysmerkki 5 Linssi 6 AF/MF-kytkin
7 i-Function-painike 8 Objektiivin kontaktit
Objektiivin kiinnittäminen ja irrottaminen
► Kiinnitä objektiivi seuraavasti:
1 Irrota objektiivin suojus, objektiivin kiinnityksen suojus ja rungon suojus.
2 Kohdista objektiivin punainen merkki kameran rungon punaisen merkin kanssa.
Käännä sitten objektiivia kuvan mukaisesti kunnes se lukkiutuu paikalleen.
(Katso kuva B)
► 
Voit irrottaa objektiivin pitämällä objektiivin vapautuspainiketta painettuna ja
kiertämällä sitten objektiivia kuvan mukaisesti. (Katso kuva C)
Tarkennustavan määrittäminen
Aseta objektiivin AF/MF-kytkin AF- tai MF-asentoon.
Automaattitarkennus (AF): tarkennus säädetään automaattisesti, kun painat
[Sulkimen] puoliksi alas.
Älä paina objektiivin etupuolta voimakkaasti, kun kamera käyttää
automaattitarkennusta (AF). Muutoin objektiivi voi toimia huonosti.
Manuaalinen tarkennus (MF): tarkennusta voidaan säätää manuaalisesti kiertämällä
tarkennusrengasta.
Русский
Подготовка к использованию объектива
Благодарим вас за покупку объектива Samsung. На рисунках, приведенных в данном
руководстве, изображен объектив SAMSUNG 18-55mm F3.5-5.6 OIS III. Внешний
вид компонентов из комплекта поставки может отличаться от представленного на
иллюстрациях. Ряд функций, описанных в этом руководстве, может быть недоступен
в зависимости от конкретной модели камеры. Обновите прошивку камеры и
объектива. Для загрузки прошивки посетите веб-сайт www.samsung.com.
Комплект поставки
Объектив, Крышка объектива, Крышка байонета, Бленда, Чехол, Руководство
пользователя
• Дополнительно: Фильтр
Устройство объектива (См. рис. A)
1 Метки байонета 2 Кольцо зума 3 Фокусировочное кольцо
4 Метки байонета для установки бленды 5 Объектив 6 Переключатель AF/MF
7 Кнопка i-Function 8 Контакты объектива
Установка и снятие объектива
► Установка объектива
1 Снимите крышку объектива, крышку байонета и крышку корпуса.
2 Совместите красную метку на объективе с красной меткой на корпусе
камеры. Поверните объектив как показано на рисунке, пока он не
зафиксируется в разъеме. (См. рис. B)
► 
Чтобы снять объектив, нажмите кнопку снятия объектива и, удерживая ее,
поверните объектив как показано на рисунке. (См. рис. C)
Выбор режима фокусировки
Установите переключатель AF/MF на объективе в положение AF или MF.
Включение автофокуса (AF): Фокус будет настроен автоматически при нажатии
на кнопку спуска затвора.
Избегайте чрезмерного воздействия на переднюю часть объектива при
использовании автофокусировки (AF). Это может привести к сбоям в работе
объектива.
Включение ручного фокуса (MF): Фокусировка может быть выполнена вручную
с помощью фокусировочного кольца на объективе.
Dansk
Inden du tager enheden i brug
Tak, fordi du har købt Samsung-objektivet. Illustrationerne i denne brugervejledning er
baseret på objektivet SAMSUNG 18-55mm F3.5-5.6 OIS III. Illustrationerne i denne
brugervejledning kan variere fra de faktiske emner. De funktioner, der er beskrevet
i denne brugervejledning, er muligvis ikke tilgængelige på alle kameramodeller.
Opdaterer kamerahusets og objektivets firmware. Besøg www.samsung.com for at
downloade firmwaren.
Udpakning
Objektiv, objektivdæksel, monteringsdæksel, modlysblænde, pose, brugervejledning
• Ekstratilbehør: filter
Layouts (Se illustration A)
1 Indikator for objektivmontering 2 Zoomring 3 Fokusring
4 Indikator for montering af modlysblænde 5 Objektiv 6 AF/MF-knap
7 Knappen i-Function 8 Kontakter med objektivinformation
Montering og fjernelse af objektivet
► Objektivet monteres ved at
1 Fjerne objektivdækslet, monteringsdækslet og beskyttelsen til kamerahuset.
2 Justér den røde markering på objektivet ind efter den røde markering på
kamerahuset. Drej derefter objektivet som vist på billedet, indtil det klikker på
plads. (Se illustration B)
► 
Objektivet fjernes ved at trykke på udløserknappen og holde den nede og derefter
dreje objektivet som vist på illustrationen. (Se illustration C)
Indstilling af fokusmetode
Indstil AF/MF-knappen på objektivet til AF eller MF.
Autofokus (AF): Fokus indstilles automatisk, når du trykker halvt ned på [Udløser].
Anvend ikke overdreven tvang på objektivets front, mens kameraet bruger
autofokus (AF). Dette kan forårsage, at objektivet ikke virker korrekt.
Manuelt fokus (MF): Fokus justeres manuelt ved at dreje på fokusringen på objektivet.
Nederlands
Voordat u deze lens gebruikt
Hartelijk dank dat u de Samsung-lens hebt gekocht. De illustraties in deze
gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op de SAMSUNG 18-55mm F3.5-5.6 OIS III-lens. De
afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van de daadwerkelijke items.
Bepaalde functies die worden beschreven in deze gebruiksaanwijzing, zijn mogelijk
niet beschikbaar, afhankelijk van het cameramodel. Werk eerst de firmware van de
camerabehuizing en lens bij. Ga naar www.samsung.com om de firmware te downloaden.
De verpakking bevat de volgende items
Lens, lensdop, vattingdop, zonnekap, hoesje en gebruiksaanwijzing.
• Optioneel item: filter
Indeling (Zie afbeelding A)
1 Lensvattingmarkering 2 Zoomring 3 Scherpstelring 4 Index lenskapvatting
5 Lens 6 AF/MF-schakelaar 7 i-Function-knop 8 Lenscontactpunten
De lens bevestigen en verwijderen
► De lens bevestigen:
1 Verwijder de lensdop, de vattingdop van de lens en de cameradop.
2 Breng de rode markering op de lens ter hoogte van de rode markering op
de camerabehuizing. Draai de lens zoals aangegeven in de afbeelding
totdat de lens is vergrendeld. (Zie afbeelding B)
► 
Als u de lens wilt verwijderen, houdt u de lensontgrendelingsknop ingedrukt en
draait u de lens zoals aangegeven in de afbeelding. (Zie afbeelding C)
De scherpstelmethode instellen
Zet de AF/MF-schakelaar op de lens op AF of MF.
Autofocus (AF): de scherpstelling wordt automatisch aangepast wanneer u
[Sluiterknop] half indrukt.
U moet niet te veel druk uitoefenen op de voorkant van de lens terwijl de camera
automatische scherpstelling (AF) gebruikt. Dit kan ervoor zorgen dat de camera
niet goed meer werkt.
Handmatige focus (MF): de scherpstelling kan handmatig worden aangepast door
de scherpstelring op de lens te draaien.
Svenska
Innan du använder objektivet
Vi är glada att du har valt ett objektiv från Samsung. Bilderna i denna bruksanvisning
utgår från objektivet SAMSUNG 18-55mm F3.5-5.6 OIS III. Bilderna som används i
bruksanvisningen kan skilja sig från de verkliga föremålen. Beroende på kameramodell
kanske vissa funktioner som beskrivs i bruksanvisningen inte är tillgängliga. Uppdatera
kamerahusets och objektivets firmware. Gå till www.samsung.com för att ladda ned
ny firmware.
Packa upp
Objektiv, objektivskydd, fattningsskydd, motljusskydd, väska, bruksanvisning
• Valfria tillbehör: filter
Utrustning (Se bild A)
1 Objektivfattningsindex 2 Zoomring 3 Fokusring
4 Fattningsindex för motljusskydd 5 Objektiv 6 AF/MF-reglage
7 i-Function-knapp 8 Kontakter för objektivinformation
Sätta fast och avlägsna objektivet
► Så här sätter du fast objektivet:
1 Avlägsna objektivskyddet, fattningsskyddet och kamerahusskyddet.
2 Ställ in det röda märket på objektivet med det röda märket på kamerahuset.
Rotera sedan objektivet såsom visas på bilden tills det låses på plats. (Se bild B)
► 
För att avlägsna objektivet trycker du in och håller kvar objektivutlösarknappen och
roterar sedan objektivet som bilden visar. (Se bild C)
Ställa in fokusmetod
Ställ in AF/MF-reglaget på objektivet på AF eller MF.
Autofokus (AF): Fokus justeras automatiskt när du trycker ned [slutaren] till hälften.
Använd inte onödigt våld mot objektivets framsida när kameran använder autofokus
(AF). Det kan göra att objektivet inte fungerar på rätt sätt.
Manuellt fokus (MF): Du kan själv justera fokus genom att vrida objektivets fokusring.
Använd funktionen MF Assist på kameran för att få hjälp med manuellt fokus. Se
kamerans bruksanvisning för mer information.
Norsk
Før du bruker denne enheten
Takk for at du kjøpte Samsung-objektivet. Illustrasjonene i denne brukerveiledningen
er basert på SAMSUNG 18-55mm F3.5-5.6 OIS III-objektivet. Illustrasjonene i denne
brukerveiledningen kan avvike fra de faktiske gjenstandene. Enkelte funksjoner
som beskrives i denne brukerveiledningen er kanskje ikke tilgjengelige avhengig av
kameramodellen. Oppdater fastvaren for kamerahuset og objektivet. Gå til www.
samsung.com for å laste ned fastvaren.
Pakke ut
Objektiv, objektivdeksel, objektivfestedeksel, solblender, veske, brukerveiledning
• Tilbehør: filter
Skisser (Se illustrasjon A)
1 Objektivfestemarkør 2 Zoomring 3 Fokusring
4 Festemarkør for objektivdeksel 5 Objektiv 6 AF/MF-bryter
7 i-Function-knappen 8 Objektivinformasjonskontakter
Feste og fjerne objektivet
► For å feste objektivet
1 Må du fjerne objektivdekselet, objektivfestedekselet og husdekselet.
2 Juster det røde merket på objektivet med det røde merket på kamerahuset.
Deretter roterer du objektivet som vist i illustrasjonen, til det låses på plass.
(Se illustrasjon B)
► 
Du fjerner objektivet ved å trykke og holde inne objektivfrigjøringsknappen og
deretter rotere objektivet som vist i illustrasjonen. (Se illustrasjon C)
Stille inn fokusmetoden
Sett AF/MF-bryteren på objektivet til AF eller MF.
Autofokus (AF): Fokuset justeres automatisk når du halvveis trykker ned [Lukker].
Ikke bruk kraft foran på objektivet mens kameraet bruker autofokus (AF). Dette kan
føre til at objektivet svikter.
Manuell fokus (MF): Fokus kan justeres manuelt ved å rotere fokusringen på objektivet.
镜头
使用说明书
简体中文
使用本产品前
感谢您购买三星镜头。此说明书中的图解基于 SAMSUNG 18-55mm F3.5-5.6 OIS III
镜头。本说明书中使用的图片可能和实物有所差异。根据相机型号不同,此说明书中
描述的一些功能可能不可用。更新相机机身和镜头的固件。请访问
www.samsung.com 以下载固件。
拆开包装
镜头、镜头盖、镜头接口盖、遮光罩、镜头盒、使用说明书
• 另购项目:滤光镜
各部位名称(见图 A)
1 镜头连接指示 2 变焦圈 3 对焦圈 4 镜头盖接口指示 5 镜头
6 AF/MF 开关 7 i-Function 按钮 8 镜头信息触点
连接和移除镜头
► 要安装镜头,
1 卸下镜头盖、镜头接口盖和机身盖。
2 将相机机身红色标记对准镜头红色标记。然后如图所示旋转镜头,直到
其锁定到位。(见图 B)
► 要卸下镜头,按住镜头释放按钮,然后如图所示旋转镜头。(见图 C)
设置对焦方式
将镜头上的 AF/MF 开关置于 AF 或 MF。
使用自动对焦 (AF):半按 [快门] 按钮,自动对焦。
Vastavalosuojan käyttäminen (Katso kuva E)
Voit välttää kuvanlaadun heikkenemisen estämällä tarpeettoman valon
vastavalosuojan avulla.
Kun käytät salamaa tilanteissa, joissa kohteen ja kameran välinen etäisyys on
lyhyt, objektiivi tai vastavalosuoja saattaa osittain estää salamavalon. Varmista
oikea valaistus irrottamalla vastavalosuoja tai säätämällä kameran ja kohteen
välistä etäisyyttä.
Suodattimen käyttäminen (lisävaruste) (Katso kuva F)
Ennen kuin asetat suodattimen objektiiviin, varmista sen yhteensopivuus. Katso
yhteensopiva suodatinkoko Tekniset tiedot -kohdasta
• Suodatin on tarkka optinen tuote. Älä altista sitä pölylle, lialle tai naarmuille. Älä
myöskään yritä asentaa kahta tai useampaa suodatinta samanaikaisesti. Tämä
saattaa heikentää kuvanlaatua ja aiheuttaa vinjetointia (kuvan kirkkauden tai
värikylläisyyden heikkeneminen kuvan reunoilla, koska objektiivin kuvakulma
on peitossa).
• Jos käytät paksua kehystettyä suodatinta, vinjetointia saattaa ilmetä
laajakulmaobjektiivin kanssa.
Tekniset tiedot
Objektiivin nimi SAMSUNG 18-55mm F3.5-5.6 OIS III
Polttoväli 18–55 mm
Vastaava polttoväli 35 mm:n kamerassa 27,7–84,7 mm
Objektiivin rakenne-elementit 12
Objektiivin rakenneryhmät 9
Asfääriset elementit 1
Kuvakulma 75,9°–28,7°
Suurin aukko F3.5–5.6
Pienin aukko F22
Himmentimen lehtien määrä 7
Pienin tarkennusetäisyys (laajakulma) 0,28 m
Pienin tarkennusetäisyys (tele) 0,28 m
Suurin suurennus 0,22X
Использование бленды (См. рис. E)
Рассеянный свет ухудшает качество изображения (снижает контрастность снимка).
Для блокировки рассеянного света установите на объектив защитную бленду.
При использовании вспышки камеры в ситуациях, когда объект съемки находится
близко к камере, свет от вспышки может частично блокироваться объективом или
блендой. Чтобы обеспечить подходящий режим освещения, снимите бленду с
объектива или измените расстояние между объектом съемки и камерой.
Светофильтр (приобретается дополнительно)
(См. рис. F)
Перед установкой светофильтра на объектив убедитесь в совместимости обоих
устройств. Размеры совместимых фильтров приводятся в разделе «Технические
характеристики» на.
• Светофильтр — это очень чувствительное оптическое изделие. Защищайте
его от пыли, грязи или появления царапин. Не пытайтесь одновременно
установить несколько фильтров на объектив. Это может снизить качество
изображения и вызвать эффект виньетирования (из-за которого края снимка
становятся менее яркими и насыщенными, поскольку угол обзора объектива
уменьшается).
• При установке фильтра с широкой оправой на широкоугольный объектив
может появиться эффект виньетирования.
Технические характеристики
Название SAMSUNG 18-55mm F3.5-5.6 OIS III
Фокусное расстояние 18–55 мм
Фокусное расстояние в эквиваленте 35 мм 27,7–84,7 мм
Элементы конструкции объектива 12
Группы конструкции объектива 9
Асферические элементы 1
Угол обзора 75,9°–28,7°
Максимальная диафрагма F3.5–5.6
Минимальная диафрагма F22
Количество лепестков диафрагмы 7
Минимальное фокусное расстояние
(широкое) 0,28 м
Brug af en modlysblænde (Se illustration E)
Ved hjælp af en modlysblænde kan du blokere unødvendigt lys og dermed forhindre
forringelse af billedkvaliteten.
Når du bruger flash i situationer, hvor kameraet er tæt på motivet, kan flashlyset
blive delvist blokeret af objektivet eller en modlysblænde. For at sikre en passende
belysning skal du fjerne modlysblænden eller ændre afstanden til motivet.
Brug af et filter (ekstraudstyr) (Se illustration F)
Sørg for, at filteret er kompatibelt med kameraet, før du sætter det på objektivet. Du
kan finde den kompatible filterstørrelse under "Specifikationer".
• Et filter er et præcist optisk produkt. Det holdes væk fra støv, snavs og genstande,
der kan ridse. Du bør desuden ikke montere mere end ét filter. Dette kan forringe
billedkvaliteten og forårsage vignettering (reduktion af billedets lysstyrke og
mætning i periferien, da objektivets synsvinkel er dækket).
• Hvis der bruges et filter med tyk ramme, kan der forekomme vignettering ved brug
af et vidvinkelobjektiv.
Specifikationer
Objektivnavn SAMSUNG 18-55mm F3.5-5.6 OIS III
Brændvidde 18-55 mm
Tilsvarende 35 mm-brændvidde 27,7-84,7 mm
Elementer i objektivkonstruktion 12
Grupper i objektivkonstruktion 9
Asfæriske elementer 1
Visningsvinkel 75,9°-28,7°
Højeste blænde F3.5-5.6
Mindste blænde F22
Antal lameller i blænde 7
Mindste fokusafstand (vid) 0,28 m
Mindste fokusafstand (tele) 0,28 m
Maksimale forstørrelse 0,22X
Modlysblænde Medfølger
Optisk billedstabilisator Ja
Een zonnekap gebruiken (Zie afbeelding E)
U kunt een zonnekap gebruiken om ongewenst licht te blokkeren en zo voorkomen
dat de beeldkwaliteit verslechtert.
Als u een flitser gebruikt in situaties waar de afstand tussen het onderwerp en de
camera erg klein is, kan het licht van de flitser gedeeltelijk worden geblokkeerd door
de lens of een zonnekap. Voor een juiste belichting verwijdert u de zonnekap of
past u de afstand tussen de camera en het onderwerp aan.
Een filter gebruiken (optioneel) (Zie afbeelding F)
Voordat u een filter op de lens bevestigt, moet u controleren of het filter compatibel is.
Raadpleeg 'Specificaties' voor de compatibele filtergrootte.
• Een filter is een optisch precisieproduct. Houd het filter uit de buurt van stof en
vuil en zorg ervoor dat het filter niet bekrast wordt. Probeer ook niet twee of meer
filters tegelijk te bevestigen. Als u dit wel doet, kan de beeldkwaliteit verslechteren
en kunnen vignetten optreden (beperkte helderheid of kleurverzadiging aan de
randen van een afbeelding omdat de beeldhoek van de lens daar beperkt is).
• In geval van een filter met een dikke rand kunnen vignetten optreden met een
groothoeklens.
Specificaties
Type lens SAMSUNG 18-55mm F3.5-5.6 OIS III
Brandpuntsafstand 18 - 55 mm
35-mm equivalent van brandpuntsafstand 27,7 - 84,7 mm
Lensconstructie - Elementen 12
Lensconstructie - Groepen 9
Asferische elementen 1
Beeldhoek 75,9° - 28,7°
Aantal diafragmalamellen F3.5 - 5.6
Minimale scherpstelafstand (groothoek) F22
Aantal diafragmalamellen 7
Minimale scherpstelafstand (groothoek) 0,28 m
Minimale scherpstelafstand (tele) 0,28 m
Maximale vergroting 0,22X
Lenskap aanwezig
Om du använder blixt när du ska fotografera något på nära håll kan ljuset från
blixten delvis blockeras av objektivet eller motljusskyddet. För att få lämpligt ljus
kan du ta bort motljusskyddet eller justera avståndet mellan kameran och föremålet
du ska fotografera.
Använda ett filter (valfritt) (Se bild F)
Kontrollera att filtret är kompatibelt innan du sätter fast det på objektivet. Under
"Specifikationer" kan du läsa vilken filterstorlek som behövs.
• Filtret är en optisk produkt med hög precision. Se till att det inte blir dammigt,
smutsigt eller repas. Försök inte heller att sätta fast två eller flera filter på samma
gång. Det kan försämra bildkvaliteten och orsaka vinjettering (mörkare bilder eller
mörka kanter på bilder eftersom objektivets bildvinkel döljs).
• Om du använder ett filter med bred ram kan vinjettering uppstå med
vidvinkelobjektiv.
Specifikationer
Objektivnamn SAMSUNG 18-55mm F3.5-5.6 OIS III
Brännvidd 18–55 mm
Brännvidd i 35 mm-ekvivalent 27,7–84,7 mm
Objektivkonstruktion – element 12
Objektivkonstruktion – grupper 9
Asfäriska element 1
Bildvinkel 75,9°–28,7°
Största bländare F3.5–5.6
Minsta bländare F22
Antal 7
Minsta fokusavstånd (vid) 0,28 m
Minsta fokusavstånd (tele) 0,28 m
Maximal förstoring 0,22X
Motljusskydd Inkluderat
Optisk bildstabilisator Ja
Fattning Samsung NX-fäste
Bruke en solblender (Se illustrasjon E)
Bruk en solblender for å hindre forringelse av bildekvaliteten ved å stenge ute
unødvendig lys.
Når du bruker en blits i situasjoner hvor avstanden mellom motivet og kameraet er
liten, kan blitslyset bli delvis blokkert av objektivet eller en solblender. Sørg for riktig
lys ved å fjerne solblenderen eller justere avstanden mellom kameraet og motivene.
Bruke et filter (tilbehør) (Se illustrasjon F)
Før du setter et filter på objektivet må du kontrollere at det er kompatibelt. Se i
"Spesifikasjoner" for å finne kompatibel filterstørrelse.
• Et filter er et nøyaktig optisk produkt. Hold filteret borte fra støv, smuss og unngå
riper. Ikke prøv å feste to eller flere filtre samtidig. Det kan forringe bildekvaliteten
og føre til vignettering (en reduksjon av et bildes lysstyrke eller metning i utkanten
fordi visningsvinkelen til objektivet er skjult).
• Ved bruk av et filter med tykk ramme kan vignettering oppstå ved bruk av et
vidvinkelobjektiv.
Spesifikasjoner
Objektivnavn SAMSUNG 18-55mm F3.5-5.6 OIS III
Brennvidde 18–55 mm
Tilsvarende brennvidde for 35 mm 27,7–84,7 mm
Objektivkonstruksjonselementer 12
Objektivkonstruksjonsgrupper 9
Asfæriske elementer 1
Visningsvinkel 75,9°–28,7°
Maksimal blender F3.5–5.6
Minste blender F22
Antall blenderlameller 7
Minste fokusavstand (vidvinkel) 0,28 m
Minste fokusavstand (tele) 0,28 m
Maksimal forstørrelse 0,22X
Objektivhette Inkludert
Optisk bildestabilisator Ja
使用镜头遮光罩(见图 E)
若要避免影像画质因不必要的光线遮挡而变差,请使用镜头罩。
在拍摄对象与相机之间距离较近的情况下使用闪光灯,闪光灯光线可能会
被镜头或镜头遮光罩部分遮挡。为确保获得适当的光照,请卸下镜头遮光
罩或调整相机和拍摄对象之间的距离。
使用滤光镜(另购)(见图 F)
将滤光镜连接在镜头上之前,请确保滤光镜与镜头兼容。关于兼容的滤光镜尺寸,
请参考“规格”。
• 滤光镜是精密的光学设备,注意避免灰尘、污垢和划伤。不要将两个或两
个以上滤光镜同时安装在镜头上,否则会损坏图像的质量并造成光晕(镜
头的视角被遮挡造成的图像边缘亮度或饱和度损失)。
• 如果使用广角镜头和较厚的滤光镜,影像可能会发暗。
规格
镜头名称 SAMSUNG 18-55mm F3.5-5.6 OIS III
焦距 18–55 mm
相当于 35 mm 的焦距 27.7–84.7 mm
镜头结构-元件 12
镜头结构-组 9
非球面元件 1
查看角度 75.9°–28.7°
光圈叶片数 F3.5–5.6
最小焦距(广角) F22
光圈叶片数 7
最小焦距(广角) 0.28 m
最小焦距(长焦) 0.28 m
最大放大倍率 0.22X
镜头遮光罩 附带
光学图像稳定 是
Vaara
• Älä katso suoraan kohti aurinkoa objektiivin tai kameran läpi. Tämä voi
vahingoittaa silmiäsi vakavasti.
• Pidä objektiivi ja kamera pienten lasten ja lemmikkieläinten
ulottumattomissa.
Varoitus
• Älä säilytä objektiivia suorassa auringonvalossa ilman objektiivin suojusta.
Objektiivin läpi kulkeva suora auringonvalo voi aiheuttaa tulipalon
joutuessaan kosketuksiin syttyvien materiaalien kanssa.
• Käytä ainoastaan tukevaa jalustaa. Kevyet tai epävakaat jalustat voivat
kaatua ja vahingoittaa kameraa.
Objektiivin säilytys ja huolto
• Säilytä objektiivia kuivassa ja hyvin ilmastoidussa paikassa.
• Älä säilytä objektiivia erittäin lämpimissä tai kosteissa paikoissa tai komerossa, autossa
tai rajoitetulla alueella, jossa säilytetään kemikaaleja.
• Objektiivi ei ole vedenpitävä. Älä anna objektiivin kastua käyttäessäsi sitä veden
läheisyydessä.
• Älä poista pölyä kemikaaleilla, kuten tinnerillä, alkoholilla tai bentseenillä.
• Älä pudota objektiivia tai kohdista siihen kovaa iskua. Objektiivi on tarkka optinen tuote.
• Vältä objektiivin käyttöä paikoissa, joissa lämpötila muuttuu nopeasti. Säilytä objektiivi
muovipussissa tai kameran kotelossa, jotta vältät höyryn muodostumisen objektiivin
sisä- tai ulkopuolelle.
• Kun kannat objektiivia tai et käytä sitä, sijoita objektiivin suojus ja objektiivin
kiinnityksen suojus objektiivin päälle, jotta vältät objektiivin likaantumisen ja suojaat sitä
naarmuuntumiselta.
• Älä säilytä kameraa asennettuna jalustalle ilman objektiivin suojusta.
Suora auringonvalo voi vahingoittaa kameran sisäosia.
• Tarkista objektiivi vuoden tai kahden välein, jotta varmistat parhaan suorituskyvyn.
• Älä kohdista liiallista voimaa objektiivin etuosaan.
• Varmista objektiivin turvallinen käyttö asentamalla ja irrottamalla se vain kameran
ollessa sammutettuna.
• Samsung ei ole vastuussa muiden valmistajien objektiivien käytön aiheuttamista
vaurioista.
• Vaihda objektiivi vain puhtaassa ympäristössä äläkä kosketa objektiivin kiinnitystä
asentaessasi sitä. Vieraat hiukkaset voivat vaikuttaa kuvaustulokseen tai aiheuttaa
toimintahäiriön, jos ne pääsevät kameran runkoon tai objektiiviin.
• Älä kuljeta tai säilytä objektiivia putki ulostyönnettynä. Vedä putki kokonaan rungon
sisään kiertämällä objektiivin zoomausrengasta.
Предупреждение
• Не смотрите на солнце через объектив или видоискатель
камеры. В противном случае органы зрения могут быть
серьезно повреждены.
• Храните объектив и камеру в месте, недоступном для детей и
домашних животных.
Внимание!
• Не располагайте объектив без крышки в зоне прямого воздействия
солнечных лучей. Солнечные лучи, усиленные объективом, могут
попасть на горючие материалы и воспламенить их.
• Следует использовать только устойчивые штативы. Легкие
или неустойчивые штативы могут опрокинуться, повредив
тем самым камеру.
Хранение и уход за объективом
• Храните объектив в сухом и хорошо проветриваемом месте.
• Не храните объектив в помещении с высокой температурой или влажностью, кладовой
комнате, автомобиле или закрытом помещении с химикатами.
• Объектив не является водонепроницаемым. Будьте осторожны, используя его рядом с
водоемами; избегайте проникновения влаги в устройство.
• Не очищайте объектив с помощью растворителя, спирта или бензина.
• Не роняйте объектив и избегайте чрезмерного давления на его корпус.
Объектив — это очень чувствительное оптическое изделие.
• Избегайте использования объектива в условиях неожиданного изменения температуры. Для
предотвращения появления конденсата на внутренней или внешней поверхности объектива
храните его в полиэтиленовом пакете или чехле для камеры.
• Если объектив не используется, наденьте на него крышку объектива и крышку байонета, чтобы
уберечь объектив от царапин или попадания инородных частиц.
• Не ставьте объектив на штатив без крышки. Солнечные лучи могут повредить внутренние
компоненты камеры.
• Для обеспечения оптимальной работы объектива проверяйте его раз в год или два.
• Избегайте чрезмерного воздействия на линзу объектива.
• Для обеспечения безопасности устанавливайте и снимайте объектив при выключенной камере.
• Компания Samsung не несет ответственности за повреждения, полученные в результате
использования объективов других производителей.
• Обеспечьте чистоту при замене объективов и старайтесь не касаться байонета пальцами при
установке объектива. Попадание инородных частиц в корпус камеры или объектива может
ухудшить качество снимков и вызвать сбои в работе.
• Не переносите и не храните объектив, если какая-либо часть его тубуса выдвинута. Полностью
задвиньте тубус объектива в его корпус, повернув кольцо зума на объективе.
Forsigtig
• Opbevar ikke objektivet i direkte sollys uden objektivdækslet påsat. Hvis
direkte sollys passerer gennem objektivet og kommer i kontakt med
brændbare materialer, kan de bryde i brand.
• Brug altid robuste stativer. Lette eller ustabile stativer kan vælte og
beskadige kameraet.
Opbevaring og vedligeholdelse af objektivet
• Opbevar objektivet på et tørt og godt ventileret sted.
• Opbevar ikke objektivet på steder, hvor temperaturen eller luftfugtigheden er høj, eller i
skabe, biler eller i indelukkede områder sammen med kemikalier.
• Objektivet er ikke vandtæt. Sørg for, at det ikke bliver vådt, når du bruger det i nærheden
af vand.
• Brug ikke kemikalier, såsom fortyndingsmiddel, alkohol eller benzen, ved fjernelse af støv.
• Undgå at tabe objektivet eller udsætte det for kraftige stødpåvirkninger. Objektivet er et
præcist optisk produkt.
• Objektivet bør ikke bruges under forhold med pludselige temperaturændringer. Opbevar
objektivet i en plastikpose eller kamerataske for at undgå, at der dannes kondens på
objektivets inder- eller yderside.
• Når du transporterer eller ikke bruger objektivet, skal du sætte objektivdækslet og
monteringsdækslet på objektivet for at holde fremmedlegemer ude og beskytte linsen
mod ridser.
• Hvis kameraet opbevares på stativ, skal du sætte objektivdækslet på.
Direkte sollys kan beskadige indersiden af kameraet.
• Kontroller objektivet én eller to gange årligt for at sikre optimal ydelse.
• Udsæt ikke objektivets front for kraftige påvirkninger.
• Sluk altid kameraet, inden du monterer eller fjerner objektivet.
• Samsung er ikke ansvarlig for skader, der måtte opstå ved brug af andre producenters
objektiver.
• Udskiftning af objektiver skal altid ske i et rent miljø, og du må ikke stikke fingeren
ind i objektivfatningen ved montering af objektivet. Fremmedlegemer kan påvirke
optagelsesresultaterne eller medføre funktionsfejl, hvis de kommer ind i kamerahuset
eller objektivet.
• Transporter eller opbevar ikke objektivet i udtrukket tilstand. Træk objektivet helt tilbage ved
at dreje på zoomringen på objektivet.
Voorzichtig
• Bewaar de lens niet zonder de lensdop in direct zonlicht. Direct zonlicht
dat binnenkomt door de lens, kan brand veroorzaken als het in contact
komt met ontvlambaar materiaal.
• Gebruik alleen stevige statieven. Lichtgewicht of instabiele statieven
kunnen omvallen en de camera beschadigen.
Lensopslag en -onderhoud
• Bewaar de lens op een droge plaats met voldoende ventilatie.
• Bewaar de lens niet op plaatsen met een hoge temperatuur of luchtvochtigheid of in een
kast, auto of afgesloten ruimte waar chemicaliën worden bewaard.
• De lens is niet waterdicht. Zorg ervoor dat de lens niet nat wordt wanneer u deze gebruikt
in de buurt van water.
• Gebruik geen chemicaliën, zoals thinner, alcohol of benzeen, om stof te verwijderen.
• Laat de lens niet vallen en stel de lens niet bloot aan hevige schokken. De lens is een
optisch precisieproduct.
• Gebruik de lens niet op plaatsen die onderhevig zijn aan plotselinge
temperatuurschommelingen. Bewaar de lens in een plastic zak of camera-etui om te
voorkomen dat condens ontstaat aan de binnen- of buitenkant van de lens.
• Wanneer u de lens meeneemt of niet gebruikt, plaatst u de lensdop en de vattingdop van
de lens op de lens om te voorkomen dat vreemde deeltjes binnendringen en de lens te
beschermen tegen krassen.
• Laat de camera niet zonder de lensdop op een statief staan. De binnenkant van de camera
kan worden beschadigd door direct zonlicht.
• Controleer de lens elk jaar of om het jaar om de beste prestaties te garanderen.
• Oefen geen sterke druk uit op de voorkant van de lens.
• Voor veilig gebruik van de lens moet u de lens bevestigen of verwijderen terwijl de camera
is uitgeschakeld.
• Samsung is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door het gebruik van lenzen
van andere fabrikanten.
• Zorg ervoor dat u lenzen alleen verwisselt in een schone omgeving en plaats uw vinger niet
in de lensvatting wanneer u de lens bevestigt. Vreemde deeltjes kunnen van invloed zijn
op de opnameresultaten of kunnen een defect veroorzaken als ze in de camerabehuizing
of lens komen.
• U moet de lens niet meenemen of opbergen terwijl een deel van de lensbuis is
uitgeschoven. Trek de lensbuis volledig in de behuizing door de zoomring op de lens te
draaien.
Var försiktig!
• Förvara inte objektivet i direkt solljus utan objektivskydd. Direkt solljus
som strålar genom objektivet och kommer i kontakt med brännbart
material kan orsaka en brand.
• Använd endast stadiga stativ. Stativ som är för lätta eller instabila kan
välta och skada kameran.
Förvaring och underhåll av objektivet
• Förvara objektivet i ett torrt utrymme med god ventilation.
• Förvara inte objektivet i utrymmen med höga temperaturer eller hög luftfuktighet. Förvara
inte heller objektivet i en garderob, en bil eller i ett slutet utrymme tillsammans med
kemikalier.
• Objektivet är inte vattentätt. Se till att det inte blir blött om du använder det i närheten
av vatten.
• Använd inte kemikalier som lösningsmedel, alkohol eller bensin för att torka av damm
från objektivet.
• Undvik att tappa objektivet eller på annat sätt hantera det vårdslöst. Objektivet är en optisk
produkt med hög precision.
• Undvik att använda objektivet på platser där temperaturen plötsligt kan förändras. Förvara
objektivet i en plastpåse eller kameraväska för att undvika att det bildas imma på in- eller
utsidan av objektivet.
• Sätt fast objektivskyddet och fattningsskyddet när du bär eller inte använder objektivet för att
skydda det från främmande partiklar och från att repas.
• Låt inte kameran vara monterad på ett stativ utan att använda objektivskyddet. Direkt solljus
kan skada insidan av kameran.
• Kontrollera objektivet minst en gång vartannat år för att uppnå bästa prestanda.
• Hantera objektivets framsida varsamt.
• Stäng av kameran innan du sätter fast eller avlägsnar objektivet.
• Samsung ansvarar inte för skador som har orsakats av användning av objektiv från andra
tillverkare.
• Se till att du befinner dig på en ren plats när du ska byta objektiv. Undvik att sticka in
fingrarna i objektivets fattning när du sätter fast objektivet. Främmande partiklar kan
påverka fotograferingsresultatet eller orsaka felfunktion om de tränger in i kamerahuset
eller objektivet.
• Du får inte transportera eller förvara objektivet med någon del utskjuten. För in objektröret
helt i huset genom att vrida på zoomringen på objektivet.
Forsiktig
• Ikke oppbevar objektivet i direkte sollys uten objektivdekselet på. Direkte
sollys som passerer gjennom objektivet kan begynne å brenne hvis det
kommer i kontakt med brennbare materialer.
• Bruk bare stødige stativer. Lette eller ustabile stativer kan tippe og skade
kameraet.
Oppbevaring og vedlikehold av objektivet
• Oppbevar objektivet i tørre og godt ventilerte områder.
• Ikke oppbevar objektivet i områder med høy temperatur og luftfuktighet eller i et skap, en bil
eller på områder hvor det lagres kjemikalier.
• Objektivet er ikke vanntett. Pass på at det ikke blir vått når du bruker det i nærheten av
vann.
• Ikke bruk kjemikalier som tynnere, alkohol eller benzen til å fjerne støv.
• Ikke mist objektivet i bakken eller utsett det for kraftige støt. Objektet er et nøyaktig optisk
produkt.
• Unngå å bruke objektivet på steder hvor det er plutselige temperaturendringer. Ha objektivet
i en plastpose eller en kameraveske for å hindre at det dannes kondens på innsiden eller
utsiden av objektivet.
• Når du bærer eller ikke bruker objektivet, fester du objektivdekselet og objektivfestedekselet
for å hindre at objektivet får fremmedlegemer eller riper på seg.
• Ikke ha kameraet montert på et stativ uten objektivdekselet på.
Innsiden av kameraet kan bli skadet av direkte sollys.
• Sjekk objektivet hvert eller annethvert år for best mulig ytelse.
• Ikke bruk for mye kraft når du håndterer forsiden av objektivet.
• For sikker bruk av objektivet fester eller fjerner du objektivet mens kameraet er slått av.
• Samsung er ikke ansvarlig for skader som forårsaket av bruk av andre produsenters
objektiver.
• Sørg for å bare bytte objektiver i rene omgivelser og ikke plasser fingrene i objektivfestet når
du fester objektivet. Fremmedlegemer kan ha innvirkning på fotograferingsresultatene eller
føre til feil hvis de kommer inn i kamerahuset eller objektivet.
• Ikke transporter eller oppbevar linsen mens noen deler av linsen er forlenget. Trekk linsen
helt sammen innen i kroppen ved å dreie på zoomringen på linsen.
注意
• 不要在未安装镜头盖的情况下,将镜头放在阳光直射的地方。
直射的阳光通过镜头后聚焦在易燃物上可能导致火灾。
• 请仅使用坚固的三脚架。轻型或不稳定的三脚架可能会倒塌并损
坏相机。
镜头的存储和维护
• 请在干燥、通风的地方存放镜头。
• 请勿将镜头存放在温度或湿度过高的区域,或者放置于壁橱、车辆或存放化学
品的密闭区域。
• 镜头没有防水功能,在水附近使用时,小心不要弄湿镜头。
• 不要使用任何化学药品如稀释剂、酒精或苯擦镜头的灰尘。
• 镜头是精密光学设备,小心不要掉落或受到其他物体的撞击。
• 避免在温度频繁变化的地方使用镜头,将镜头放在塑料袋或相机包,防止镜头
内外会产生水珠。
• 携带或不使用镜头时,请在镜头上装上镜头盖和镜头接口盖,
以免镜头被异物污染或被划伤。
• 不要把没带镜头盖的相机放在三脚架上,相机内部零件可能被直射的阳光损坏。
• 为保持镜头性能,每一年或两年检查一次。
• 不要对镜头前面施加外力。
• 为了安全地使用镜头,请在电源关闭的状态下安装或拆卸镜头。
• 对于使用其他公司镜头造成的任何损坏,三星不承担任何责任。
• 在安装镜头时,确保仅在清洁的环境更换镜头并且不要将手指伸到镜头接口中。
如果有异物进入相机机身或镜头,可能会影响拍摄效果或导致故障。
• 请勿在镜头管的任何部分伸出时运送或存放镜头。 旋转镜头上的变 焦环将镜头
管完全缩回机身内。
Käyttölämpötila 0–40 °C
Käyttöympäristön kosteus 5–85%
Objektiivin nimi SAMSUNG 50-200mm F4-5.6 ED OIS III
Polttoväli 50–200 mm
Vastaava polttoväli 35 mm:n kamerassa 77–308 mm
Objektiivin rakenne-elementit 17
Objektiivin rakenneryhmät 13
ED-elementit 2
Kuvakulma 31,4°–8,0°
Suurin aukko F4–5.6
Pienin aukko F22
Himmentimen lehtien määrä 7
Pienin tarkennusetäisyys (laajakulma) 0,98 m
Pienin tarkennusetäisyys (tele) 0,98 m
Suurin suurennus 0,2X
Vastavalosuoja mukana
Optinen kuvanvakain Kyllä
Kiinnitystyyppi Samsung NX -kiinnitys
Suodattimen koko 52 mm
Suurin läpimitta 70 mm
Pituus 100,5 mm
Paino (vain linssi, noin) 406 g
Käyttölämpötila 0–40 °C
Käyttöympäristön kosteus 5–85%
Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa suorituskyvyn parantamiseksi ilman
ennakkoilmoitusta.
Terveys ja turvallisuus
Lue seuraavat turvallisuusohjeet huolellisesti, jotta voit käyttää tuotetta oikein ja
turvallisesti.
Масса (только объектив, прибл.) 208 г
Рабочая температура 0–40 °C
Рабочая влажность 5–85 %
Название SAMSUNG 50-200mm F4-5.6 ED OIS III
Фокусное расстояние 50–200 мм
Фокусное расстояние в эквиваленте 35 мм 77–308 мм
Элементы конструкции объектива 17
Группы конструкции объектива 13
Элементы ED 2
Угол обзора 31,4°–8,0°
Максимальная диафрагма F4–5.6
Минимальная диафрагма F22
Количество лепестков диафрагмы 7
Минимальное фокусное расстояние
(широкое)
0,98 м
Минимальное фокусное расстояние (теле) 0,98 м
Максимальное увеличение 0,2X
Бленда входит в комплект поставки
Оптическая стабилизация изображения Да
Тип крепления Байонет Samsung NX
Размер фильтра 52 мм
Максимальный диаметр 70 мм
Длинна 100,5 мм
Масса (только объектив, прибл.) 406 г
Рабочая температура 0–40 °C
Рабочая влажность 5–85 %
Технические характеристики могут изменяться без уведомления в целях
повышения качества работы устройства.
Сведения о безопасности
Внимательно изучите рекомендации по безопасности, чтобы правильно
использовать устройство и не повредить его.
Objektivnavn SAMSUNG 50-200mm F4-5.6 ED OIS III
Brændvidde 50-200 mm
Tilsvarende 35 mm-brændvidde 77-308 mm
Elementer i objektivkonstruktion 17
Grupper i objektivkonstruktion 13
ED-elementer 2
Visningsvinkel 31,4°-8,0°
Højeste blænde F4-5.6
Mindste blænde F22
Antal lameller i blænde 7
Mindste fokusafstand (vid) 0,98 m
Mindste fokusafstand (tele) 0,98 m
Maksimale forstørrelse 0,2X
Modlysblænde Medfølger
Optisk billedstabilisator Ja
Monteringstype Samsung NX-montering
Filterstørrelse 52 mm
Maksimal diameter 70 mm
Længde 100,5 mm
Vægt (kun linse, ca.) 406 g
Driftstemperatur 0-40 °C
Fugtighedsområde for betjening 5-85 %
Specifikationerne kan blive ændret uden varsel for at forbedre ydelsen.
Oplysninger om sundhed og sikkerhed
Læs følgende sikkerhedstips omhyggeligt for at sikre korrekt og sikker brug.
Advarsel
• Kig ikke direkte på solen gennem objektivet eller kameraet. Det kan
medføre alvorlig øjenskade.
• Opbevar kamera og objektiv utilgængeligt for børn og dyr.
Type lens SAMSUNG 50-200mm F4-5.6 ED OIS III
Brandpuntsafstand 50 - 200 mm
35-mm equivalent van brandpuntsafstand 77 - 308 mm
Lensconstructie - Elementen 17
Lensconstructie - Groepen 13
ED-elementen 2
Beeldhoek 31,4° - 8,0°
Aantal diafragmalamellen F4 - 5.6
Minimale scherpstelafstand (groothoek) F22
Aantal diafragmalamellen 7
Minimale scherpstelafstand (groothoek) 0,98 m
Minimale scherpstelafstand (tele) 0,98 m
Maximale vergroting 0,2X
Lenskap aanwezig
Optische beeldstabilisator Ja
Type vatting Samsung NX-vatting
Filtergrootte 52 mm
Max. diameter 70 mm
Lengte 100,5 mm
Gewicht (alleen lens, ongeveer) 406 g
Bedrijfstemperatuur 0 - 40 °C
Bedrijfsvochtigheid 5 - 85%
Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd om de prestaties
te verbeteren.
Informatie over gezondheid en veiligheid
Lees de volgende veiligheidstips zorgvuldig door voor correct en veilig gebruik.
Waarschuwing
• Kijk niet rechtstreeks door de lens of camera naar de zon. Dit kan
ernstig oogletsel tot gevolg hebben.
• Houd de lens of camera buiten het bereik van kleine kinderen en
huisdieren.
Objektivnamn SAMSUNG 50-200mm F4-5.6 ED OIS III
Brännvidd 50–200 mm
Brännvidd i 35 mm-ekvivalent 77–308 mm
Objektivkonstruktion – element 17
Objektivkonstruktion – grupper 13
ED-element 2
Bildvinkel 31,4°–8,0°
Största bländare F4–5.6
Minsta bländare F22
Antal 7
Minsta fokusavstånd (vid) 0,98 m
Minsta fokusavstånd (tele) 0,98 m
Maximal förstoring 0,2X
Motljusskydd Inkluderat
Optisk bildstabilisator Ja
Fattning Samsung NX-fäste
Filterstorlek 52 mm
Max. diameter 70 mm
Längd 100,5 mm
Vikt (endast objektiv, cirka) 406 g
Temperatur (användning) 0–40 °C
Luftfuktighet (användning) 5–85%
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att förbättra
prestandan.
Hälso- och säkerhetsinformation
Läs följande säkerhetsråd noggrant så att du använder objektivet på ett lämpligt
och säkert sätt.
Varning
• Titta inte rakt in i solen genom objektivet eller kameran.
Det kan skada dina ögon allvarligt.
• Håll objektivet eller kameran utom räckhåll för små barn och husdjur.
Objektivnavn SAMSUNG 50-200mm F4-5.6 ED OIS III
Brennvidde 50–200 mm
Tilsvarende brennvidde for 35 mm 77–308 mm
Objektivkonstruksjonselementer 17
Objektivkonstruksjonsgrupper 13
ED-elementer 2
Visningsvinkel 31,4°–8,0°
Maksimal blender F4–5.6
Minste blender F22
Antall blenderlameller 7
Minste fokusavstand (vidvinkel) 0,98 m
Minste fokusavstand (tele) 0,98 m
Maksimal forstørrelse 0,2X
Objektivhette Inkludert
Optisk bildestabilisator Ja
Festetype Samsung NX-feste
Filterstørrelse 52 mm
Maksimal diameter 70 mm
Lengde 100,5 mm
Vekt (bare linse, ca.) 406 g
Driftstemperatur 0–40 °C
Driftsfuktighet 5–85%
Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for bedre ytelse.
Helse- og sikkerhetsinformasjon
Les følgende sikkerhetstips nøye for riktig og trygg bruk.
Advarsel
• Ikke se på solen gjennom objektivet eller kameraet.
Dette kan føre til alvorlig skade på øynene dine.
• Hold objektivet og kameraet borte fra små barn og kjæledyr.
镜头名称 SAMSUNG 50-200mm F4-5.6 ED OIS III
焦距 50–200 mm
相当于 35 mm 的焦距 77–308 mm
镜头结构-元件 17
镜头结构-组 13
ED 元件 2
查看角度 31.4°–8.0°
光圈叶片数 F4–5.6
最小焦距(广角) F22
光圈叶片数 7
最小焦距(广角) 0.98 m
最小焦距(长焦) 0.98 m
最大放大倍率 0.2X
镜头遮光罩 附带
光学图像稳定 是
接口类型 三星 NX 接口
滤光片尺寸 52 mm
最大直径 70 mm
长度 100.5 mm
重量(仅限镜头,近似值) 406 g
操作温度 0–40 °C
操作湿度 5–85%
规格如有变更,恕不另行通知。
健康与安全信息
使用镜头前请仔细阅读下列安全注意事项。
警告
• 不要通过镜头或相机看太阳。否则可能会严重损伤您的眼睛。
• 使您的镜头或相机远离儿童和宠物。
English
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and
its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed
of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the
environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items
from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of
material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased
this product, or their local government office, for details of where and how they can take
these items for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier
and check the terms
m w mm w
Tü kçe
Bu Ü ünün Doğ u Ş d A m
A E E on C h
A m m
Ü
USB m m
m m A
m m m
m m
m m E
m m
m m m m
m m m m B
m m m
AEEE Y m U
C m w WEEE
Españo
E m n ón o d p odu o
R duo d p o o ón o
S m
m m m
m
m USB m
m P m m m
m
m D m m
m m
m
m m
m
m E m
m
F ança s
L bon g d m u bu d p odu
D h d qu p m n qu on qu
A m
C m m
USB m m
m
V
m m m
m
C
Русский
Пр вильн или ци и д ли
И поль ов нно л ри о и л ронно обор дов ни
Д ющ м
Н ы ы
ы м USB
ж ы м м ы ым
м В ж ж ющ ю ю
м ж м ж
ы ы
С м
м м м ж
ющ Б ж ы
м щ м м ж
щ ы ы м м
ым м
a ano
Co o m m n o d p odo o
fiu d on
A P m
m
m
USB
m m P
m m m
m
G m
m
m m
G m
m
Q
m m mm
Deu sch
Ko En o gung on A g n
E o h o
G m A m
D K m P w
D m P B K
USB K mm m m m H m
w E S G A
m Umw w m G M
H S m A m
W w R P N w
H m P w B
m E w S A w mw
E G w N w
B V D P
mm m m G w m w
Svenska
Ko h n ng p odu n
o h on p odu
G m m m
D m m
USB
mm m D m
m m
H m mm
m m m
m
P mm m
mm
Suom
Tuo n u n n h m n n
on h ö
m
O m m
m m
USB m
V m m
m
m K
m m m
m m Y m
m m
Nede ands
Co o n d p odu
n m ng n ng n h n on h pp uu
V m m
D m m m
USB
m w m w
Om m m m
w m m
w m m m w
H m m m w w
m m w w m m w
m m m m
m w m D
m m w w m
Dansk
Ko bo d p odu
& on ud
Gæ m m
D mæ m
USB m
mm m m
m m
m
mm
æ m m m
m V m
D m mm m
No sk
Ko h nd ng d p odu
A og on u
G m
D m m m
m
USB mm m
m
m m
mm æ m P
m m
m m
D
m mm m
Po uguês B as
E m n o Co D P odu o
R duo d Equ p m n o E o E ón o
A m m
E m
m
USB m m m m
P m m m
m m
m m m
m O m m
m m m
m m m m m m
m m m O
m m E
m m m m
RUS KAZ
щ
ю О
щ
щ
С ы ы
ы ы ы ы ш
ы ю ы ы
О ы ы ы ш
ы ы ы ы
м М ы м ж
м м ж ы
м м ф
С ы ю С
ы
ы ы ы ы ы ы
Sam ung E e on Co L d
129 Sam ung Ro Yeong ong Gu
Suwon S G eongg Do 443 742 Ko ea
Sam ung E e on Eu o QA Lab
B a bu he Bu ne Pa
Sa on Wa Ya e e Hamp h e
GU46 6GG UK
简体中文
F
B
E
C
A D
1
2
6
8
7
1
2
3
4
5

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Samsung S1855CSW ennå.

Spør et spørsmål om Samsung S1855CSW

Har du et spørsmål om Samsung S1855CSW men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Samsung S1855CSW. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med S1855CSW Samsung så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.