Samsung RZ27H63007F manual

Vis en manual for Samsung RZ27H63007F under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Samsung
  • Produkt: Fryser
  • Model/navn: RZ27H63007F
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Svensk, Dansk, Norsk, Finsk

Innholdsfortegnelse

Side: 48
Fryser
brukerhåndbok
Frittstående apparat
se for deg mulighetene
Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.
Denne håndboken er laget av 100 % resirkulert papir.
DA68-03009B-03.indb 1
DA68-03009B-03.indb 1 15. 1. 6. 7:53
15. 1. 6. 7:53
Side: 49
Norsk – 2
SIKKERHETSINFORMASJON
• Les denne håndboken grundig
før du tar i bruk apparatet, og
ta vare på den for fremtidig
referanse.
• Bruk dette apparatet
kun til sitt tiltenkte formål
som beskrevet i denne
instruksjonshåndboken. Dette
apparatet er ikke beregnet for
å brukes av personer (inkludert
barn) med svekkede fysiske,
sensoriske eller mentale evner,
eller som mangler relevant
erfaring og kunnskap, med
mindre de er under oppsyn
eller får opplæring av en
person som er ansvarlig for
deres sikkerhet.
• Dette apparatet kan brukes
av barn fra 8 år og oppover
og av personer med redusert
fysisk, sensorisk eller mental
kapasitet, eller som mangler
erfaring og kunnskap, så fremt
de holdes under oppsyn eller
er blitt instruert i trygg bruk
av apparatet og forstår farene
som er involvert.
Barn må ikke leke med
apparatet.
Rengjøring og vedlikehold
som kan utføres av brukeren,
må ikke utføres av barn uten
oppsikt.
• Siden de følgende
bruksanvisningene dekker
forskjellige modeller, kan
egenskapene til din fryser
Sikkerhetsinformasjon
Innhold
SIKKERHETSINFORMASJON ………………………………………………………………………2
OPPSETT AV FRYSEREN ………………………………………………………………………… 11
BETJENE FRYSEREN ……………………………………………………………………………… 17
FEILSØKING ………………………………………………………………………………………… 22
DA68-03009B-03.indb 2
DA68-03009B-03.indb 2 15. 1. 6. 7:53
15. 1. 6. 7:53
Side: 50
Norsk – 3
SIKKERHETSINFORMASJON
avvike noe fra de som
beskrives i denne håndboken.
Viktige sikkerhetssymboler og
forholdsregler:
Farer eller utrygg praksis
som kan føre til alvorlige
personskader eller
dødsfall.
Farer eller utrygg praksis
som kan føre til mindre
personskader eller
materielle skader.
ANDRE SYMBOLER
IKKE forsøk.
IKKE demonter.
IKKE rør.
Følg retningslinjene nøye.
Koble strømkontakten fra
vegguttaket.
Sørg for at maskinen er
jordet for å unngå elektrisk
støt.
ADVARSEL
FORSIKTIG
Ring kontaktsenteret for
hjelp.
Merk!
Disse varselstegnene er her for
å forhindre skader på deg og
andre.
Følg dem nøye.
Etter at du har lest denne delen,
bør du oppbevare den på et
trygt sted for fremtidig bruk.
CE-merknad
Dette produktet er funnet
å være i samsvar med
lavspenningsdirektivet
(2006/95/EF), direktivet om
elektromagnetisk kompatibilitet
(2004/108/EF), RoHS-
direktivet (2011/65/EU),
kommisjonsdelegert forordning
(EU) nr. 1060/2010 og
økodesigndirektivet (2009/125/
EF), som ble implementert av
forordning (EF) nr. 643/2009 fra
Den europeiske union. (Gjelder
bare produkter som selges i
europeiske land.)
DA68-03009B-03.indb 3
DA68-03009B-03.indb 3 15. 1. 6. 7:53
15. 1. 6. 7:53
Side: 51
Norsk – 4
ALVORLIGE
VARSELSTEGN FOR
INSTALLASJON
• Ikke installer fryseren i et
fuktig miljø eller et sted
der den kan komme i
kontakt med vann.
- Svekket isolasjon av elektriske
deler kan føre til elektrisk støt
eller brann.
• Ikke plasser denne fryseren
i direkte sollys eller utsett
den for varme fra komfyrer,
varmeovner eller andre
apparater.
• Bruk aldri gassrør, telefonlinjer
eller andre potensielle
lynavledere som jording.
- Feil bruk av jordkontakten kan
føre til elektrisk støt.
• Ikke koble flere apparater til
samme strømuttak. Fryseren
skal alltid være koblet til et
eget strømuttak med riktig
spenningsverdi i henhold til
merkeskiltet.
- Dette gir best mulig ytelse og
hindrer også overbelastning
av husets strømnett, noe som
kan føre til brannfare som
følge av overopphetede kabler.
• Ikke bruk en strømledning med
sprekker eller slitasjeskader på
ledningen eller i endene.
• Ikke bøy strømledningen
ADVARSEL
for mye eller plasser tunge
gjenstander på den.
• Denne fryseren må være
installert på riktig måte
og plassert i samsvar
med håndboken før den
brukes.
• Hvis vegguttaket er løst,
må du ikke sette inn
strømkontakten.
- Dette medfører risiko for
elektrisk støt eller brann.
• Koble strømkontakten til i
riktig posisjon med ledningen
hengende ned.
- Hvis du kobler til
strømledningen opp-ned, kan
kabelen bli avskåret og føre til
brann eller elektrisk støt.
• Når du flytter fryseren, må
du passe på at den ikke
velter eller at du skader
strømledningen.
- Dette medfører en brannfare.
• Kontroller at strømkontakten
ikke klemmes eller skades på
baksiden på fryseren.
• Hold emballasjematerialene
utenfor barns rekkevidde.
- Barn risikerer å bli kvalt og
dø dersom de trer dette
materialet over hodet.
• Apparatet må plasseres slik
at kontakten er lett tilgjengelig
DA68-03009B-03.indb 4
DA68-03009B-03.indb 4 15. 1. 6. 7:53
15. 1. 6. 7:53
Side: 52
Norsk – 5
SIKKERHETSINFORMASJON
etter installasjon.
• Fryseren må være jordet.
- Du må jorde fryseren for å
forhindre strømlekkasjer eller
elektriske støt som følge av
strømlekkasje fra fryseren.
• Hvis strømledningen
er skadet, må du
øyeblikkelig skifte den
ut ved å kontakte
produsenten eller dennes
servicerepresentant.
• Sikringen på kjøleskapet
må byttes ut av en
kvalifisert tekniker eller et
serviceselskap.
- Hvis dette ikke overholdes,
kan det føre til elektrisk støt
eller personskade.
VARSELSTEGN FOR
INSTALLASJON
• Hold ventilasjonsåpningen
i apparatet eller
monteringsstrukturen fri
for hindringer.
• La apparatet stå i to timer
etter installasjonen.
ALVORLIGE
VARSELSTEGN FOR
BRUK
• Ikke sett inn
strømkontakten med
våte hender.
• Ikke oppbevar gjenstander
oppå apparatet.
- Når du åpner eller lukker
døren, kan gjenstandene falle
ned og føre til personskade
og/eller materiell skade.
• Ikke plasser beholdere fylt
med vann oppå fryseren.
- Vannsøl medfører risiko for
elektrisk støt og brann.
• Ikke la barn henge i døren.
Det kan føre til alvorlig
personskade.
• Ikke la barn komme seg inn
i fryseren. Barn kan komme i
klem.
• Ikke berør veggene inne i
FORSIKTIG
ADVARSEL
DA68-03009B-03.indb 5
DA68-03009B-03.indb 5 15. 1. 6. 7:53
15. 1. 6. 7:53
Side: 53
Norsk – 6
fryseren eller produktene som
ligger i fryseren, med våte
hender.
- Det kan føre til frostskader.
• Ikke oppbevar flyktige eller
brannfarlige elementer i
fryseren.
- Oppbevaring av benzen,
tynner, alkohol, eter, LP-gass
og andre slike produkter kan
forårsake eksplosjoner.
• Ikke oppbevar legemidler,
vitenskapelig materiale
eller temperaturfølsomme
produkter i fryseren.
- Produkter som krever streng
temperaturkontroll, må ikke
oppbevares i fryseren.
• Ikke plasser eller bruk
elektriske apparater inni
fryseren med mindre de er
av en type som anbefales av
produsenten.
• Ikke bruk mekaniske
enheter eller andre
metoder for å fremskynde
avisingsprosessen med
mindre det anbefales av
produsenten.
• Ikke skad
kjølevæskekretsen.
• Ikke demonter eller reparer
fryseren på egenhånd.
- Du risikerer å forårsake brann,
feil og/eller personskade.
• Barn må ha tilsyn for å
sikre at de ikke leker med
apparatet.
• Dette produktet er bare
tiltenkt oppbevaring av mat til
husholdningsbruk.
• Hvis du oppdager en
gasslekkasje, må du unngå
åpne flammer og potensielle
antenningskilder og lufte
rommet apparatet står i, i flere
minutter.
• Bruk bare LED-lamper som
tilbys av produsenten eller
servicerepresentanten.
• Hvis du kjenner lukten
av legemidler eller røyk,
må du øyeblikkelig dra
ut strømkontakten og
kontakte servicesenteret
til Samsung Electronics.
• Hvis produktet er utstyrt med
en LED-lampe, må du ikke
fjerne lampedekselet og LED-
lampen på egenhånd.
- Kontakt
servicerepresentanten.
DA68-03009B-03.indb 6
DA68-03009B-03.indb 6 15. 1. 6. 7:53
15. 1. 6. 7:53
Side: 54
Norsk – 7
SIKKERHETSINFORMASJON
VARSELSTEGN FOR
BRUK
• Ikke plasser
kullsyreholdige
drikker i fryseren. Ikke
plasser flasker eller
glassbeholdere i fryseren.
- Når innholdet fryser, kan
glasset knuse og føre til
personskader.
• Tiltak for at produktet
skal yte best mulig:
- Ikke plasser mat i nærheten av
ventilasjonsåpningene bakerst
i apparatet, ettersom det kan
bremse luftsirkulasjonen inni
fryseren.
- Pakk matvarene skikkelig inn
eller plasser dem i lufttette
beholdere før du legger dem i
fryseren.
- Ikke legg inn nye matvarer
som skal fryses ned, i
nærheten av mat som allerede
er fryst.
• Følg med på maksimale
oppbevaringstider og
utløpsdatoer for frosne
matvarer.
• Du trenger ikke å koble
fryseren fra strømforsyningen
hvis du skal være borte i under
tre uker. Men ta ut all maten
dersom du skal være borte
FORSIKTIG
i tre uker eller mer. Koble fra
fryseren og rengjør den, skyll
og la tørke.
• Vanntanken, isskuffen og
vannterningene må bare fylles
med drikkbart vann.
• Hvis fryseren skades
av vann, drar du ut
strømkontakten og
kontakter servicesenteret
til Samsung Electronics.
• Glassets overflate må ikke
utsettes for kraftige støt eller
stor kraft.
- Knust glass kan føre til
personskader og/eller
materielle skader.
VARSELSTEGN FOR
RENGJØRING
• Ikke sprut vann direkte
på innsiden eller utsiden
av fryseren.
- Det er risiko for brann eller
elektrisk støt.
• Ikke spray brennbare gasser i
nærheten av fryseren.
- Det kan oppstå brann eller
eksplosjoner.
• Fjern fremmedelementer
eller støv fra
strømkontakten. Men
FORSIKTIG
DA68-03009B-03.indb 7
DA68-03009B-03.indb 7 15. 1. 6. 7:53
15. 1. 6. 7:53
Side: 55
Norsk – 8
ikke bruk en våt eller
fuktig klut når du rengjør
kontakten eller fjerner
fremmedelementer
eller støv fra
strømkontaktstiftene.
- Ellers er det risiko for brann
eller elektrisk støt.
• Ikke spray rengjøringsmidler
direkte på displayet.
- Trykte bokstaver på displayet
kan løsne.
• Koble fra fryseren før du
rengjør den og utfører
reparasjoner.
ALVORLIGE
VARSELSTEGN FOR
AVHENDING
• Når du avhender denne
fryseren eller andre
frysere, må du fjerne
døren, dørforseglingen
og dørhengslene slik at
små barn eller dyr ikke
kan bli fanget inni det.
Barn må ha tilsyn for å
sikre at de ikke leker med
apparatet.
• Avhend emballasjematerialet
til dette produktet på en
miljøvennlig måte.
ADVARSEL
• La hyllene være i, slik at det
ikke er så lett for barn å klatre
inn. Sørg for at ingen av rørene
på baksiden av apparatet er
skadet før avhending.
• R-600a eller R-134a brukes
som kjølevæske. Kontroller
kompressoretiketten på
baksiden av apparatet eller
etiketten på innsiden av
fryseren for å se hvilken
kjølevæske som brukes
i din fryser. Når dette
produktet inneholder
brannfarlig gass (kjølevæske
R-600a), kontakter du lokale
myndigheter angående
trygg avhending av dette
produktet. Syklopentan
brukes som isolerende
blåsegass. Gassene i
isolasjonsmaterialet krever en
spesiell avhendingsprosedyre.
Kontakt de lokale myndigheter
angående miljømessig trygg
avhending av dette produktet.
Sørg for at ingen av rørene
på baksiden av apparatet er
skadet før avhending. Rørene
skal destrueres utendørs.
• Hvis apparatet inneholder
isobutankjølevæske (R-600a),
er det en naturgass som
er miljøvennlig, men også
brennbar. Ved transport og
installasjon av apparatet må
DA68-03009B-03.indb 8
DA68-03009B-03.indb 8 15. 1. 6. 7:53
15. 1. 6. 7:53
Side: 56
Norsk – 9
SIKKERHETSINFORMASJON
du være forsiktig så ingen deler
av kjølevæskekretsen blir skadet.
• Kjølevæske som spruter ut
fra rørene, kan antenne eller
føre til øyeskader. Hvis du
oppdager en lekkasje, må
du unngå åpne flammer og
potensielle antenningskilder
og lufte rommet apparatet står
i, i flere minutter.
• For å unngå at det skapes
en brennbar gassblanding
hvis det oppstår en lekkasje
i kjølevæskekretsen, må
man ta hensyn til hvor mye
kjølevæske som brukes før
man avgjør størrelsen på det
rommet som apparatet skal
plasseres i.
Aldri start et apparat som
viser tegn på skade. Kontakt
forhandleren hvis du er i tvil.
Rommet må være 1 m³ i
størrelse for hvert 8 g av
R-600a-kjølevæske inne i
apparatet. Mengden kjølevæske
i ditt bestemte apparat vises
på identifikasjonsplaten inne i
apparatet.
EKSTRA TIPS FOR
RIKTIG BRUK
• I tilfelle strømbrudd ringer du
ditt lokale strømselskap og spør
hvor lenge det kommer til å vare.
- De fleste strømbrudd som
korrigeres innen en time
eller to, vil ikke påvirke
temperaturen i fryseren. Men
du bør unngå å åpne døren
ofte mens strømmen er borte.
- Dersom strømbruddet varer i
mer enn 24 timer, må du ta ut
all frossen mat.
• Hvis det følger nøkler med fryseren,
skal de holdes utenfor barns
rekkevidde og ikke oppbevares
i nærheten av apparatet.
• Apparatet fungerer kanskje
ikke jevnt (varer kan tines, eller
temperaturen kan bli for varm
i fryseren) når det i en lengre
periode befinner seg i et miljø
som ligger i den nedre enden
av det temperaturområdet som
kjøleapparatet er utviklet for.
• Apparatet er frostfritt, noe
som betyr at du ikke trenger å
avise det manuelt, siden dette
gjøres automatisk.
• Temperaturstigningen under
avising samsvarer med ISO-
kravene. Men hvis du vil unngå
at frosne matvarer oppvarmes
for mye når apparatet avises,
kan du pakke dem inn i flere
lag med avispapir.
• En økning i temperaturen på
frosne matvarer under avisingen
DA68-03009B-03.indb 9
DA68-03009B-03.indb 9 15. 1. 6. 7:53
15. 1. 6. 7:53
Side: 57
Norsk – 10
kan forkorte holdbarhetstiden.
• Temperaturen i deler eller rom
med to stjerner som har det
tostjernede symbolet (   ) er
noe høyere enn i andre deler
av fryseren.
Hvilke deler eller rom som er
merket med to stjerner, kan
variere fra produkt til produkt,
så du kan se i instruksjonene
og/eller oppsettet ved levering.
Tips for å spare energi
- Installer apparatet i et kaldt,
tørt rom med tilstrekkelig
ventilasjon. Sørg for at det
ikke utsettes for direkte sollys,
og plasser det aldri i nærheten
av en direkte varmekilde (for
eksempel en radiator).
- Blokker aldri ventilasjonshull
eller rister på apparatet.
- La varm mat kjøle seg ned før
du plasserer det i apparatet.
- Legg frosne matvarer i
kjøleskapet for å tines.
Da kan du utnytte den lave
temperaturen til de frosne
produktene til å kjøle ned
maten i kjøleskapet.
- Ikke la døren til apparatet stå
åpen for lenge når du legger
inn eller tar ut matvarer.
Jo kortere tid døren er åpen,
jo mindre is danner det seg i
fryseren.
- Rengjør baksiden av
kjøleskapet regelmessig.
Støv øker energiforbruket.
- Ikke still temperaturen kaldere
enn nødvendig.
- Sørg for tilstrekkelig luftutslipp
nederst på kjøleskapet og ved
baksiden av kjøleskapet.
Ikke dekk til ventilasjonsåpningene.
- La det være litt plass på høyre
side, venstre side, baksiden og
over apparatet under installasjon.
Dette vil bidra til å redusere
strømforbruket og holde
strømregningene nede.
- Mest effektiv bruk av energien
får du ved å la alle indre deler,
for eksempel kurver, skuffer og
hyller, være i samme posisjon
som fra produsenten.
Dette apparatet er tiltenkt brukt
i husholdninger og i andre lignende
bruksområder, for eksempel
- kjøkkenområder for ansatte
i butikker, på kontorer og i
andre arbeidsmiljøer,
- våningshus og av kunder på
hoteller, moteller og andre miljøer
som brukes til boligformål,
- pensjonater og lignende,
- catering og andre
bruksområder som ikke
kommer inn under varehandel.
DA68-03009B-03.indb 10
DA68-03009B-03.indb 10 15. 1. 6. 7:53
15. 1. 6. 7:53
Side: 58
Norsk – 11
SETTE
OPP
GJØRE KLART TIL Å
INSTALLERE FRYSEREN
Gratulerer med ditt kjøp av denne Samsung-fryseren.
Vi håper at du vil få glede av de toppmoderne
funksjonene og effektiviteten som dette nye
apparatet tilbyr.
• Denne fryseren må være installert på riktig måte
og plassert i samsvar med håndboken før den
brukes.
• Bruk dette apparatet kun til sitt tiltenkte formål
som beskrevet i denne instruksjonshåndboken.
• Vi anbefaler på det sterkeste at all service utføres
av en kvalifisert person.
• Avhend emballasjematerialet til dette produktet
på en miljøvennlig måte.
Dra støpselet ut av vegguttaket før du bytter
den innvendige lampen i fryseren.
- Ellers er det fare for elektrisk støt.
Velge den beste plasseringen av fryseren
• En plassering uten direkte sollys.
• En plassering med en jevn gulvflate.
• En plassering med nok plass til at det er lett å
åpne døren på fryseren.
• La det være tilstrekkelig plass til luftsirkulasjon
i det interne kjølesystemet. Hvis fryseren ikke
har nok plass, kan det hende at det interne
kjølesystemet må arbeide mer.
100 mm
100 mm
50 mm
50 mm
1800 mm
1800 mm
ADVARSEL
595 mm
595 mm
568 mm
568 mm
minst
minst
50 mm
50 mm
1183 mm
1183 mm
912.5 mm
912.5 mm
121
121°
°
• Høyden på produktet kan variere fra
modell til modell.
• La det være litt plass på høyre side, venstre side,
baksiden og over apparatet under installasjon.
Dette vil være med på å redusere strømforbruket
og holde strømregningene nede.
• Ikke installer fryseren på et sted med en lavere
temperatur enn 10 °C.
Dra enheten rett ut når du installerer,
vedlikeholder eller rengjør bak fryseren, og
dytt den rett inn tilbake når arbeidet er utført.
Kontroller at gulvet tåler en full fryser.
Fjern papiret på to mellomstykker (grå
klosser), og fest dem deretter på baksiden av
kjøleskapet for å få bedre ytelse.
Pass på at du fester de to mellomstykkene
som på bildet når du monterer kjøleskapet.
Dette forbedrer kjøleskapets ytelse.
Mellomstykker
Mellomstykker
FORSIKTIG
Oppsett av fryseren
DA68-03009B-03.indb 11
DA68-03009B-03.indb 11 15. 1. 6. 7:53
15. 1. 6. 7:53
Side: 59
Norsk – 12
REVERSERE DØREN PÅ
FRYSEREN
Samsung anbefaler at reversering av
døråpningen bare bør utføres av Samsung-
godkjente tjenesteleverandører. Dette koster
penger og kunden må betale for det.
Skader som måtte oppstå i forsøket på å
reversere døråpningen, dekkes ikke under
produktprodusentens garanti.
Eventuelle reparasjoner som skyldes slike
forhold, blir utført på kundens regning.
Nødvendige verktøy (følger ikke med)
Phillips
skrutrekker (+)
Flat skrutrekker
(+)
10 mm
pipenøkkel
(for bolter)
8 mm
pipenøkkel
(for bolter)
Skiftenøkkel
(for
hengselsskaft)
5 mm
sekskantnøkkel
(for nederste
hengselsskaft)
ADVARSEL
1. Fjern 4 skruer på toppen av fryseren.
2. Fjern plastdekselet, og pass på at du kobler fra
ledningen som er koblet til det.
Når du har fjernet plastdekselet, må du kontrollere
delene for å reversere døren.
Vær forsiktig så du ikke skader de elektriske
ledningene når du fjerner plastdekselet.
3. Koble fra ledningene, og skru løs de 3 boltene.
Kontroller at fryseren er frakoblet, før du
håndterer elektriske ledninger.
FORSIKTIG
ADVARSEL
DA68-03009B-03.indb 12
DA68-03009B-03.indb 12 15. 1. 6. 7:53
15. 1. 6. 7:53
Side: 60
Norsk – 13
SETTE
OPP
7. Separer hengselsskaftet ved å bruke
sekskantnøkkelen først. Skru løs bolten for
å fjerne hengselsløfteren, og bytt side for
hengselsskaftet og hengselsløfteren.
Hengselsskaft
Hengselsløfter
8 mm bolt
8. Fest hengselet nederst på høyre side av fryseren
der det tidligere ble fjernet bolter i trinn 6.
Skru fast boltene som ble fjernet, nederst på
venstre side av fryseren for fremtidig bruk.
Bytt beinet fra venstre til høyre side.
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
9. Fjern skruene nederst til høyre og venstre på
døren på fryseren. Bytt side for dørstopperen
fra venstre til høyre. Bytt også side for
hengselsløfteren.
Hengselsløfter
Hengselsløfter Hengselsløfter
Hengselsløfter
4. Koble døren fra den nederste hengselen ved å
løfte døren forsiktig rett opp.
Døren på fryseren er tung, så du må være
forsiktig så du ikke skader deg når du løfter
døren.
5. Ta av fotfrontdekselet etter å ha skrudd løs de 2
skruene.
Skruer
Skruer
6. Skru løs de 3 boltene som holder hengselen på
plass, og skru også løs de 3 boltene nederst til
høyre på fotfronten der den fjernede hengselen
skal festes.
10 mm
10 mm 10 mm
10 mm
FORSIKTIG
DA68-03009B-03.indb 13
DA68-03009B-03.indb 13 15. 1. 6. 7:53
15. 1. 6. 7:53
Side: 61
Norsk – 14
13.Monter hengselen på døren på fryseren igjen ved
å utføre trinn 11 i motsatt rekkefølge. Pass på at
du bruker det høyre hengselsdekselet (som du
finner under det fjernede plastdekselet fra trinn 2),
og fjern stroppen. Når du har montert hengselen,
ledningen og hengselsdekselet på nytt, bytter du
side fra venstre til høyre.
Stropp
Stropp
14.Når du har byttet hengselen, må du ta av det
høyre ledningsdekselet for døren og lukke
den med ledningsdekselet øverst på døren på
fryseren.
Du finner det høyre
ledningsdekselet for
døren i pakken
15.Ta av håndtaksdekselet og fjern skruene. Ta av
lokkene og håndtaket på høyre side av døren,
og fest dem på venstre side av døren. (Sørg for å
dekke til høyre side med lokkene du har tatt av.)
Alt etter modellen kan det hende at håndtaket
ikke har deksel.
10.Ta av ledningsdekselet øverst på døren på
fryseren for å bytte side for ledningene.
11.Ta av hengselen og stroppen fra døren på
fryseren. Ta av venstre side av hengselsdekselet,
og dra ledningene ut av hengselsdekselet.
Hengselsdeksel
Hengselsdeksel
Stropp
Stropp
Vær forsiktig så du ikke skader de elektriske
ledningene når du fjerner hengselsdekselet.
12.Bruk en skrunøkkel til å skru løs hengselsskaftet,
og snu deretter hengselen og fest hengselsskaftet
igjen.
Og fjern mellomlegget øverst, og fest det til den
andre siden.
FORSIKTIG
DA68-03009B-03.indb 14
DA68-03009B-03.indb 14 15. 1. 6. 7:53
15. 1. 6. 7:53
Side: 62
Norsk – 15
SETTE
OPP
19.Trekk til de 4 skruene tilbake på plass.
20.Løsne pakningene på døren på fryseren, og sett
dem på igjen etter å ha snudd dem 180˚.
• Etter at du har reversert døren, må du
kontrollere at pakningene på døren på
fryseren sitter ordentlig på plass.
Hvis de ikke gjør dette, kan det komme
støy fra kjøleskapet, eller det kan danne
seg dugg som påvirker kjøleskapets ytelse.
ADVARSEL
16.Bytt side for hengselslokket, og fest
fotfrontdekselet. Sett døren på fryseren forsiktig
tilbake på plass.
Hengselslokk
Hengselslokk
17.Trekk til de 3 boltene, og koble deretter til
ledningene igjen.
Kontroller at fryseren er frakoblet, før du
håndterer elektriske ledninger.
18.Koble til ledningen på plastdekselet, og sett
dekselet tilbake i den opprinnelige posisjonen.
ADVARSEL
DA68-03009B-03.indb 15
DA68-03009B-03.indb 15 15. 1. 6. 7:53
15. 1. 6. 7:53
Side: 63
Norsk – 16
VATRE FRYSEREN
Hvis fronten av apparatet er litt
høyere enn bakdelen, er det
enklere å åpne og lukke døren.
Skru justeringsføttene med
klokken for å heve høyden og
mot klokken for å senke høyden.
Tilfelle 1) Apparatet er skjevt
mot venstre.
• Skru den venstre
justeringsfoten i pilens retning
til apparatet er i vater.
Tilfelle 1)
Tilfelle 1)
Tilfelle 2)
Tilfelle 2)
Tilfelle 2) Apparatet er skjevt
mot høyre.
• Skru den høyre justeringsfoten
i pilens retning til apparatet er i
vater.
DA68-03009B-03.indb 16
DA68-03009B-03.indb 16 15. 1. 6. 7:53
15. 1. 6. 7:53
Side: 64
Norsk – 17
BRUKE
BRUKE KONTROLLPANELET
( 1 ) Fryser
Trykk på Freezer-knappen (Fryser) for å
angi ønsket temperatur på mellom -15 °C
og -23 °C.
Standardtemperaturen er satt til -19 °C, og
hver gang du trykker på Freezer-knappen
(Fryser), endres temperaturen i følgende
rekkefølge og temperaturindikatoren viser
ønsket temperatur.
Når du er ferdig med å stille inn
temperaturen, viser temperaturindikatoren
den aktuelle temperaturen i fryseren.
( 2 ) Power Freeze (Hurtigfrys)
Trykk på Power Freeze-knappen
(Hurtigfrys) for å aktivere Power Freeze-
funksjonen (Hurtigfrys). Power Freeze-
indikatoren (Hurtigfrys) lyser, og det vil gå
raskere å fryse ned produkter i fryseren.
Når du bruker denne funksjonen, øker
energiforbruket. Denne funksjonen må
aktiveres minst 20 timer før du legger store
mengder mat i fryserdelen.
Hvis du vil deaktivere Power Freeze-
funksjonen (Hurtigfrys), trykker du på
Power Freeze-knappen (Hurtigfrys) på nytt.
SJEKKE KONTROLLPANELET
( 1 )
( 1 )
( 2 )
( 2 )
( 3 )
( 3 )
( 4 )
( 4 )
Hver gang du trykker på knappen, høres en
kort pipelyd.
Betjene fryseren
DA68-03009B-03.indb 17
DA68-03009B-03.indb 17 15. 1. 6. 7:53
15. 1. 6. 7:53
Side: 65
Norsk – 18
( 4 ) Control Lock (Kontrollås) (3 sek)
Trykk på Control Lock-knappen (Kontrollås)
i 3 sekunder for å aktivere låsefunksjonen.
Låseindikatoren lyser, og alle knappene på
kontrollpanelet er låst.
Hvis du vil deaktivere låsefunksjonen,
trykker du på Control Lock-knappen
(Kontrollås) igjen i 3 sekunder.
Enkelte av funksjonene kan være forskjellige
eller ikke tilgjengelige, alt etter hvilken modell
du har.
( 3 ) Door Alarm (Døralarm)
1. Door Alarm (Døralarm)
Trykk på Door Alarm-knappen (Døralarm)
for å aktivere Alarm-funksjonen.
Alarm-indikatoren lyser, og fryseren varsler
deg med en alarmlyd hvis døren på
fryseren forblir åpen i over 2 minutter.
Hvis du vil deaktivere Alarm-funksjonen,
trykker du på Door Alarm-knappen
(Døralarm) på nytt.
2. Temperaturalarm
Trykk på Door Alarm-knappen (Døralarm)
for å aktivere temperaturalarmfunksjonen.
Alarmindikatoren lyser. Hvis fryserdelen
er for varm på grunn av et strømbrudd,
blinker signalet “- -” på skjermen.
Når Freezer-knappen (Fryser) trykkes inn,
blinker den varmeste temperaturen som
er nådd i fryserdelen, på skjermen i fem
sekunder. Deretter angis den faktiske
temperaturen.
Hvis du vil deaktivere
temperaturalarmfunksjonen, trykker du på
Door Alarm-knappen (Døralarm) på nytt.
Denne advarselen vises:
- når apparatet slås på
- når fryserdelen er for varm på grunn av
et strømbrudd
3. Display Off (Display av)
Temperaturdisplayet er slått av som
standard. Hvis du vil slå det på eller
av, trykker du på Door Alarm-knappen
(Døralarm) i 3 sekunder.
DA68-03009B-03.indb 18
DA68-03009B-03.indb 18 15. 1. 6. 7:53
15. 1. 6. 7:53
Side: 66
Norsk – 19
BRUKE
( 5 ) MYK KJØLEDØRBESKYTTER
Kan brukes til små pakker med frosne matvarer.
• Plasseringen til ismaskinen ( 2 ) kan byttes om.
• For å få mer plass kan du fjerne dekselet til den
øverste hyllen ( 1 ), ismaskinen ( 2 ) og de fire
øverste store boksene ( 3 ).
Det påvirker ikke termiske og mekaniske
egenskaper. Det oppgitte lagringsvolumet i
fryserrommet beregnes med disse delene fjernet.
Ikke oppbevar glassflasker i fryseren.
FORSIKTIG
( 1 ) ØVERSTE HYLLE
Den øverste hyllen har et plastdeksel som kan
vippes, slik at det er enkelt å få tak i eller lagre
matvarer.
( 2 ) ISMASKIN (VALGFRITT)
Du kan lage is og lagre den i ishyllen under
ismaskinen.
( 3 ) STOR BOKS
Passer best til oppbevaring av kjøtt eller tørkede
matvarer.
Oppbevart mat bør pakkes ordentlig inn i folie
eller annet passende innpakkingsmateriale eller i
beholdere.
( 4 ) TEMPERERT GLASSHYLLE
Har plass til de store boksene, men den kan også
brukes som en vanlig hylle for oppbevaring av
matvarer.
( 1 )
( 1 )
( 2 )
( 2 )
( 3 )
( 3 )
( 5 )
( 5 )
( 4 )
( 4 )
DA68-03009B-03.indb 19
DA68-03009B-03.indb 19 15. 1. 6. 7:53
15. 1. 6. 7:53
Side: 67
Norsk – 20
TA UT DE INNVENDIGE DELENE
Enkelte av funksjonene kan være forskjellige
eller ikke tilgjengelige, alt etter hvilken modell
du har.
Deksel til øverste hylle
1. Trykk den høyre siden av dekselet innover til du
kan få ut den fremstikkende delen på den venstre
siden.
2. Når begge sidene av de fremstikkende delene er
ute av sporene, drar du dekselet mot deg for å
fjerne det.
Du må fjerne dekselet til den øverste hyllen
når du monterer eller demonterer glasshyllen.
Ismaskin (Valgfritt)
Løft opp ismaskinen litt, og dra den mot deg.
Bokser
Dra boksene helt ut, og løft de litt opp for å ta de ut.
(Liten boks / ferskvareboks / stor boks)
LAGE IS
Isskuffen kan se forskjellig ut fra modell til
modell.
Lage isbiter
1. Ta ut isskuffen ved å dra den mot deg.
2. Fyll skuffen med vann opp til merket for
maksimum vannivå på skuffen.
3. Skyv inn skuffen i holderen igjen, og vær forsiktig
så du ikke søler vann.
4. Vent til isbitene fryser.
vannivå
vannivå
Frysetid
Det anbefales at du venter i omtrent en time
med temperaturen satt til Power Freeze
(Hurtigfrys) for at isbitene skal fryse.
Ta ut isbitene
1. Sørg for at ishyllen er på plass under isskuffen.
Hvis ikke skyver du den på plass.
2. Vri håndtaket på isskuffen med klokken til
skuffen vrir litt på seg. Isbitene faller ned i
oppbevaringshyllen.
3. For å få tak i isen lufter du opp isskuffen litt og
drar den mot deg.
DA68-03009B-03.indb 20
DA68-03009B-03.indb 20 15. 1. 6. 7:53
15. 1. 6. 7:53
Side: 68
Norsk – 21
BRUKE
Temperert glasshylle
Løft opp hyllene forsiktig med begge hender, og dra
mot deg.
Myk kjøledørbeskytter
Ta godt tak i dørbeskytteren med begge hender, og
løft den forsiktig opp for å ta den av.
RENGJØRE FRYSEREN
Ikke bruk benzen, tynner eller Clorox™ til
rengjøring.
Det kan skade overflaten på apparatet og gi
risiko for brann.
Ikke spray fryseren med vann mens den er
koblet til. Det kan føre til elektrisk støt. Ikke
rengjør fryseren med benzen, tynner eller
bilvaskemiddel da det kan føre til brann.
VEDLIKEHOLDE DE
INNVENDIGE DELENE
Vedlikeholde den innvendige
lampen
Kontakt servicerepresentanten.
ADVARSEL
FORSIKTIG
DA68-03009B-03.indb 21
DA68-03009B-03.indb 21 15. 1. 6. 7:53
15. 1. 6. 7:53
Side: 69
Norsk – 22
Feilsøking
PROBLEM LØSNING
Apparatet virker ikke i det
hele tatt, eller temperaturen
er for høy.
• Kontroller om strømledningen er ordentlig tilkoblet.
• Er temperaturkontrollen på frontpanelet stilt inn korrekt?
• Skinner solen på apparatet, eller er det varmekilder i nærheten?
• Er baksiden av apparatet for nært veggen?
Det kommer uvanlige lyder
fra fryseren.
• Kontroller at apparatet er installert på en stabil og jevn overflate.
• Er baksiden av apparatet for nært veggen?
• Har fremmedelementer falt bak eller under apparatet?
• Kommer lyden fra kompressoren i apparatet?
• Det kan komme en tikkelyd fra inne i apparatet. Dette er normalt.
Denne lyden forekommer når det forskjellige tilbehøret trekker seg
sammen eller utvider seg.
Hjørnene og sidene fremme
på apparatet er varme, og
det begynner å danne seg
kondens.
• Varmebestandige rør er installert i de fremre hjørnene på apparatet for
å hindre at det danner seg kondens.
Når omgivelsestemperaturen øker, kan det hende at dette ikke alltid er
effektivt. Dette er imidlertid ikke unormalt.
• I svært fuktig vær kan det danne seg kondens utvendig på apparatet
når fuktigheten i luften kommer i kontakt med den kalde overflaten på
apparatet.
Du kan høre boblende
væske i apparatet.
• Dette er kjølevæsken, som kjøler apparatet innvendig.
Det er vond lukt i apparatet. • Er det bedervet mat i fryseren?
• Sørg for at mat som lukter sterkt (for eksempel fisk), er innpakket slik
at den er lufttett.
• Rengjør fryseren regelmessig, og kast bedervet eller mistenkelig mat.
Det er et lag med frost på
veggene i apparatet.
• Er ventilasjonsåpningene blokkert av mat inne i fryseren?
• Fordel maten utover så mye som mulig for å forbedre ventilasjonen.
• Er døren helt lukket?
Det danner seg kondens på
veggene inne i apparatet.
• Mat med høyt vanninnhold oppbevares utildekket med et høyt
fuktighetsnivå, eller døren har stått åpen over lengre tid.
• Oppbevar maten tildekket eller i lukkede beholdere.
DA68-03009B-03.indb 22
DA68-03009B-03.indb 22 15. 1. 6. 7:53
15. 1. 6. 7:53
Side: 71
Grenser for omgivelsestemperaturen
Dette kjøleskapet er utformet for å virke i de omgivelsestemperaturene som er angitt av temperaturklassen
på merkeskiltet.
Klasse Symbol
Omgivelsestemperaturområde (°C)
IEC 62552 (ISO 15502) ISO 8561
Kald temperert sone SN +10 til +32 +10 til +32
Temperert sone N +16 til +32 +16 til +32
Subtropisk sone ST +16 til +38 +18 til +38
Tropisk sone T +16 til +43 +18 til +43
Innvendige temperaturer kan påvirkes av faktorer som kjøleskapets/fryserens plassering,
omgivelsestemperaturen og hvor ofte man åpner dørene.
Juster temperaturen for å kompensere for disse faktorene.
Norway
Korrekt avhending av dette produktet
(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr
(Gjelder i land med avfallssortering)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at
produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal
kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell
skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet
holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig
gjenbruk av materielle ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale
myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig
måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette
produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal
kastes.
Kontakt Samsung
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter,
er du velkommen å kontakte Samsung Support
Samsung Norway, Karenslyst Allé 57, Postboks 364, 0213 Oslo, Norway
815 56480
www.samsung.com/no/support
DA68-03009B-03.indb 24
DA68-03009B-03.indb 24 15. 1. 6. 7:53
15. 1. 6. 7:53

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Samsung RZ27H63007F ennå.

Spør et spørsmål om Samsung RZ27H63007F

Har du et spørsmål om Samsung RZ27H63007F men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Samsung RZ27H63007F. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med RZ27H63007F Samsung så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.