Philips TT2030 manual

Vis en manual for Philips TT2030 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Philips
  • Produkt: Skjeggtrimmer
  • Model/navn: TT2030
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Engelsk, Polsk, Tjekkisk, Ungarsk, Nederlandsk, Tyrkisk, Gresk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk, Portugisisk, Svensk, Dansk, Norsk, Finsk

Innholdsfortegnelse

Side: 5
Norsk
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du
får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du
registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome.
Philips Bodygroom gir deg en trygg, skånsom, rask og glatt
barbering av alle kroppsdeler fra halsen og ned. Dette
fullstendige kroppspleiesystemet består av avtakbare,
spesielt utformede barberings- og trimmingstilbehør som
gir deg perfekt trimming og barbering. Selv i de sensitive
områdene. Du kan bruke den i badekaret eller i dusjen,
siden den er 100 % vanntett.
Generell beskrivelse (fig. 1)
A	 Extra-Large (XL) trimmekam
B	 Innstillingsindikasjon
C	 Innstillingsvelger
D	 Extra-Sensitive (XS) trimmekam
E	 Skjærefolieenhet
F	 Barberingstilbehør 
G	 Adapter
H	 Liten kontakt
I	 Rengjøringsbørste
J	 Trimmetilbehør
K	 Håndtak
L	 Av/på-knapp
M	 Ladelampe
N	 Oppbevaringsenhet
O	 Holdertilbehør 
P	 Holder for rengjøringsbørste
Q	 Uttak for liten kontakt
R	 Lader
Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker
apparatet, og ta vare på den for senere referanse.
Fare
Pass på at adapteren ikke blir våt.
Advarsel
Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at
spenningen som er angitt på adapteren, stemmer
overens med nettspenningen.
Adapteren inneholder en omformer. Ikke klipp av
adapteren for å erstatte den med et annet støpsel.
Dette kan føre til farlige situasjoner.
Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer
(inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller
fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som
ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får
tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en
person som er ansvarlig for sikkerheten.
Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker
med apparatet.
Viktig
Apparatet skal brukes, lades og oppbevares ved en
temperatur mellom 15 og 35 °C.
Bruk bare adapteren og laderen som følger med.
Laderen må aldri senkes ned i vann eller skylles under
springen.
Hvis apparatet utsettes for store svingninger i
temperatur, trykk eller fuktighet, bør du la apparatet
akklimatisere seg i 30 minutter før du bruker det.
Hvis adapteren eller laderen er skadet, må du alltid
sørge for å bytte den ut med en av original type for å
unngå at det oppstår farlige situasjoner.
Ikke bruk et skadet tilbehør eller en skadet kam siden
dette kan føre til skade.
Dette apparatet er bare beregnet på barbering og
trimming av kroppsdeler fra halsen og ned. Ikke bruk
det til å barbere eller trimme ansiktshår eller hodehår.
Overholdelse av standarder
Apparatet oppfyller de internasjonalt godkjente IEC-
sikkerhetskravene. Det kan trygt brukes i badekaret
eller dusjen og rengjøres under springen (fig. 2).
Dette Philips-apparatet overholder alle standarder
som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis
det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene
i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke det
ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Før bruk
Lading
Lad apparatet i minst 10 timer før du bruker det for
første gang, eller når det ikke har vært i bruk på lang
tid. Ladingen tar vanligvis åtte timer.
Når apparatet er fulladet, har det opptil 50 minutters
ledningsfri brukstid.
Når ladelampen lyser rødt, er batteriet lavt (omtrent
10 minutter driftstid igjen), og du må lade opp
apparatet.
Merk:Apparatet kan bare lades i laderen.
	 1	 	Sørg for at apparatet er slått av når du setter det til
lading.
	 2	 	Sett den lille kontakten i laderen (fig. 3).
	 3	 	Sett adapteren i stikkontakten.
	 4	 	Sett apparatet i laderen (fig. 4).
Ladelampen på adapteren og ladelampen på
håndtaket lyser for å vise at apparatet lader (fig. 5).
	5		Når apparatet er fulladet, slukkes ladelampen på
apparatet og på adapteren.
Forlenge levetiden på det oppladbare
batteriet
Tøm batteriet helt to ganger i året ved å la motoren gå til
den stopper. Lad deretter batteriet helt opp.
Sette på / ta av tilbehør
Barberings- og trimmetilbehøret kan settes på og tas av
på samme måte.
	1		Sett tilbehøret på håndtaket slik at det åpne
punktet på håndtaket er på linje med det åpne
punktet på tilbehøret, for å feste det (1). Snu
deretter tilbehøret med klokken til det åpne
punktet er på linje med det fylte punktet på
håndtaket (2) (fig. 6).
	2		Snu tilbehøret mot klokken til det åpne punktet
på håndtaket er på linje med det åpne punktet
på tilbehøret, for å fjerne det (1). Løft deretter
tilbehøret av håndtaket (2) (fig. 7).
Bruke apparatet
Du kan bruke apparatet vått eller tørt til å barbere hår på
hele kroppen fra halsen og ned. Ikke bruk det til å barbere
hår i ansiktet eller på hodet.
Tips:Ta deg god tid når du barberer sensitive områder for
første gang. Du må få litt trening med apparatet. Huden
trenger også litt tid til å venne seg til apparatet.
Trimming
Bruk aldri trimmetilbehøret uten en trimmekam.
	1		Sett trimmetilbehøret på håndtaket (se delen Sette
på / ta av tilbehør i avsnittet Før bruk).
	2		Sett en av de to trimmekammene på
trimmetilbehøret (fig. 8).
Bruk XL-kammen til å trimme hår på ekstra store
områder, som brystkassen, magen, ryggen og føttene.
Bruk XS-kammen til å trimme hår på ekstra sensitive
områder som kjønnshårområder, under armene og
rundt brystvortene.
	3		Skyv innstillingsvelgeren oppover eller nedover for
ønsket innstilling (fig. 9).
De to pilene på trimmetilbehøret viser innstillingen
du har valgt (fig. 10).
Tabellen viser hvor langt håret blir etter trimming med de
forskjellige innstillingene.
Når du trimmer for første gang, begynner du med den
høyeste innstillingen (5) slik at du blir kjent med apparatet.
Innstillinger for XL- og XS-kammer
Innstillinger Hårlengde etter trimming
1 3 mm
2 5 mm
3 7 mm
4 9 mm
-
-
-
,
-
-
,
Innstillinger Hårlengde etter trimming
5 11 mm
	 4	 	Trykk på av/på-knappen én gang for å slå på
apparatet.
	 5	 	Beveg apparatet langsomt gjennom håret (fig. 11).
Trimmetips
Det er mest effektivt å bevege apparatet mot
hårvekstens retning.
Kontroller alltid at tuppene på kammen peker i den
retningen du beveger apparatet.
Kontroller at den flate delen av kammen alltid er
i kontakt med hodebunnen, slik at du får et jevnt
resultat.
Siden alt håret ikke vokser i samme retning, må du
bevege apparatet i forskjellige retninger (oppover
eller på tvers).
Det er enklere å trimme hårene når huden og håret
er tørt.
Barbering
Før du bruker barberingstilbehøret, må du alltid
kontrollere at det er skadefritt og ikke slitt. Ikke
bruk barberingstilbehøret hvis folieenheten eller
skjæreren er skadet, fordi det kan føre til skader. Hvis
skjærefolieenheten er skadet, må du skifte den ut.
	 1	 	Sett barberingstilbehøret på håndtaket (se delen
Sette på / ta av tilbehør i avsnittet Før bruk).
	 2	 	Trykk på av/på-knappen én gang for å slå på
apparatet.
	 3	 	Plasser skjærefolien på huden.
	 4	 	Beveg apparatet mot hårveksten mens du presser
lett ned mot huden (fig. 12).
Barberingstips
Strekk huden når du beveger skjærefolien over den.
Kontroller at skjærefolien alltid er helt i kontakt med
huden.
Hvis hårene er lenger enn 10 mm, kan du trimme
dem først for å gjøre barberingen enklere.
Når du bruker apparatet i dusjen eller badekaret, bør
du bruke litt barberskum eller dusjsåpe på huden.
Rengjøring og vedlikehold
Rengjør alltid apparatet etter bruk.
Bruk aldri trykkluft, skurebørster, skuremidler eller
væsker som bensin eller aceton, til å rengjøre apparatet.
Merk:Trimme- og barberingstilbehøret har ikke behov for
smøring.
	1		Slå av apparatet.
	2		Fjern kammer og/eller annet tilbehør fra apparatet.
	3		Blås eller rist ut eventuelle hår som har samlet seg i
trimmetilbehøret og/eller trimmekammene.
	4		Rengjør trimme- og barberingstilbehøret,
trimmekammene og håndtaket med lunkent vann
og/eller med rengjøringsbørsten.
Du finner mer informasjon om hvordan du rengjør
trimme- og barberingstilbehøret iTrimmetilbehør og
Barberingstilbehør nedenfor.
	5		Rengjør adapteren med rengjøringsbørsten eller
med en tørr klut.
Pass på at adapteren ikke blir våt.
Trimmetilbehør
	1		Sett tommelen under tappen for å fjerne dekselet
fra trimmetilbehøret (fig. 13).
	2		Rens trimmetilbehøret med lunkent vann.
	3		Fjern hårene fra innsiden på trimmetilbehøret med
rengjøringsbørsten og/eller lunkent vann (fig. 14).
	4		Når du har rengjort dekselet, setter du det tilbake
på trimmetilbehøret med et klikk (fig. 15).
Barberingstilbehør
	1		Trekk skjærefolien ut av
barberingstilbehøret (fig. 16).
Merk: Skjærefolien er svært ømfintlig. Håndter den forsiktig.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4203.000.6073.1 6/9
Side: 6
Skift ut skjærefolieenheten hvis den er skadet.
	2		Skyll skjærefolieenheten med lunkent vann. Sørg for
at du også fjerner eventuelle hår som har samlet
seg under trimmerne.
Ikke rengjør skjærefolieenheten med rengjøringsbørsten,
da dette kan medføre skade.
	3		Fjern hårene fra innsiden på barberingstilbehøret
med rengjøringsbørsten og/eller lunkent
vann (fig. 17).
	4		Etter rengjøringen fester du skjærefolieenheten
tilbake på barberingstilbehøret med et klikk (fig. 18).
Oppbevaring
Laderen har en spesiell oppbevaringsenhet der du
kan oppbevare trimme- eller barberingstilbehøret,
rengjøringsbørsten og de to kammene.
	1		Plasser rengjøringsbørsten i
børsteholderen (fig. 19).
	2		Plasser trimme- eller barberingstilbehøret på
toppen av tilbehørsholderen (fig. 20).
	3		Skyv de to trimmekammene sidelengs inn i
styresporet på tilbehørsholderen.Tuppen på
kammen må peke fremover (fig. 21).
	4		Skyv oppbevaringsenheten på baksiden av
laderen (fig. 22).
	5		Hvis du vil fjerne oppbevaringsenheten, trekker du
den av baksiden på laderen (fig. 23).
Utskifting
Hvis du bruker barberingstilbehøret svært ofte, må du
erstatte skjæringsfolieenheten (typenummerTT2000)
hvert år. Skift skjærefolieenheten som er skadet,
umiddelbart.
	1		Trekk skjærefolien ut av
barberingstilbehøret (fig. 16).
	2		Trykk den nye skjærefolieenheten på
barberingstilbehøret med et klikk (fig. 18).
Miljø
Ikke kast apparatet som vanlig husholdningsavfall
når det ikke kan brukes lenger. Lever det på en
gjenvinningsstasjon. Slik bidrar du til å ta vare på
miljøet (fig. 24).
Det innebygde oppladbare batteriet inneholder
stoffer som kan forurense miljøet.Ta alltid ut
batteriet før du kaster apparatet eller leverer
det på en gjenvinningsstasjon. Lever batteriet på
en gjenvinningsstasjon for batterier. Hvis du har
problemer med å ta ut batteriet, kan du også ta
apparatet med til et Philips-servicesenter. Der vil
de ta ut batteriet for deg og behandle det på en
miljøvennlig måte.
Fjerne det oppladbare batteriet
Fjern det oppladbare batteriet kun hvis det er helt tomt.
	1		Ta apparatet ut av laderen og la motoren kjøre til
det oppladbare batteriet er helt tomt.
	2		Fjern kammer og/eller annet tilbehør fra håndtaket.
	3		Fjern dekselet bak med en skrutrekker (fig. 25).
	4		Fjern begge sidepanelene fra håndtaket med en
skrutrekker (fig. 26).
	5		Fjern klemmene på venstre og høyre side på
håndtaket med en skrutrekker (fig. 27).
	6		Skill de to delene på håndtaket (fig. 28).
	7		Kutt de to ledningene for å skille batteriene fra
kretskortet (fig. 29).
	8		Fjern batteriene med en skrutrekker (fig. 30).
Du må ikke koble apparatet til strømnettet når du har
tatt ut det oppladbare batteriet.
Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, kan du gå
til Philips’ Internett-sider på www.philips.com eller ta
kontakt med Philips’ kundestøtte der du befinner deg
(du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det
ikke finnes noen Philips-kundestøtte der du bor, kan
du ta kontakt med den lokale Philips-forhandleren eller
-
-
serviceavdelingen ved Philips Domestic Appliances and
Personal Care BV.
Begrensninger i garantien
Barberingstilbehøret, trimmetilbehøret og de oppladbare
batteriene dekkes ikke av den internasjonale garantien,
fordi de er slitedeler.
4203.000.6073.1 7/9

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Philips TT2030 ennå.

Spør et spørsmål om Philips TT2030

Har du et spørsmål om Philips TT2030 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Philips TT2030. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med TT2030 Philips så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.