Philips SHB4305 manual

Vis en manual for Philips SHB4305 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Philips
  • Produkt: Hodetelefon
  • Model/navn: SHB4305
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Fransk, Nederlandsk, Tysk, Italiensk, Dansk, Russisk, Svensk, Tjekkisk, Slovakisk, Polsk, Ungarsk, Finsk, Norsk, Engelsk, Tyrkisk, Ukrainsk, Portugisisk, Spansk

Innholdsfortegnelse

Side: 2
1
NO
Innholdsfortegnelse
1	 Viktige sikkerhetsinstruksjoner   
2
Hørselsvern    2
Generell informasjon    2
2	 Dine Bluetooth-øretelefoner    3
Innholdet i esken    3
Andre enheter    3
Oversikt over Bluetooth-
øretelefonene    4
3	 Komme i gang    5
Lade hodetelefonene    5
Pare hodetelefonene med
mobiltelefonen    5
4	 Bruke hodetelefonene    7
Koble hodetelefonene til en
Bluetooth-enhet    7
Administrere samtaler og musikk    7
Hvordan den brukes    8
Velg den som passer best for
stor og heftig bass    8
5	 Teknisk informasjon    9
6	Merknad    10
Samsvarserklæring    10
Avhending av det gamle
produktet og batteriet    10
Samsvar med EMF    10
Varemerker    11
7	 Vanlige spørsmål   12
Side: 3
2 NO
1	 Viktige sikker-
hetsinstruk-
sjoner
Hørselsvern
Fare
•
• Du må kutte ned på tiden du bruker hodete-
lefoner med høyt volum, og stille inn volumet
på et trygt nivå slik at du unngår hørselsskade.
Jo høyere volum, desto kortere bør lyttetiden
være.
Følgende retningslinjer må leses og
overholdes når du bruker hodesettet.
•	 Du bør lytte i begrensede perio-
der om gangen med et passe høyt
lydnivå.
•	 Du må ikke stadig øke volumet etter
hvert som hørselen tilpasser seg.
•	 Ikke skru opp volumet så mye at du
ikke kan høre hva som foregår rundt
deg.
•	 Du bør være forsiktig eller slutte å
bruke utstyret hvis det oppstår situ-
asjoner som kan være farlige.
•	 Et høyt lydtrykk fra øretelefoner og
hodetelefoner kan føre til hørsel-
stap.
•	 Det anbefales ikke å bruke hodete-
lefonene med begge ørene dekket
mens du kjører. I noen land/områ-
der kan dette også være ulovlig.
•	 Av sikkerhetshensyn må du unngå
å bli distrahert av musikk eller
telefonsamtaler mens du ferdes
i trafikken eller i andre potensielt
farlige miljøer.
Generell informasjon
Slik unngår du skader eller feil på hode-
telefonene:
Forsiktig
•
• Ikke utsett hodetelefonene for sterk varme.
•
• Ikke mist hodetelefonene i gulvet.
•
• Hodetelefonene må ikke utsettes for drypping
eller sprut.
•
• Hodetelefonene må ikke senkes ned i vann.
•
• Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder
alkohol, ammoniakk, benzen eller skuremidler.
•
• Hvis rengjøring er nødvendig, må du bruke en
myk klut som eventuelt fuktes med litt vann
eller mildt såpevann, til å rengjøre produktet.
•
• Det integrerte batteriet skal ikke utsettes for
sterk varme som sollys, flammer eller lignende.
•
• Fare for at batteriet eksploderer hvis det settes
inn feil. Erstatt bare med samme eller tilsva-
rende type.
Om bruks- og oppbevaringstemperatu-
rer og luftfuktighet
Bruk eller oppbevar produktet når tem-
peraturen er på mellom 0 ºC og 55 ºC
(opptil 90 % relativ fuktighet).
Batteriets levetid kan reduseres ved
høye eller lave temperaturer.
Side: 4
3
NO
2	 Dine Blue-
tooth-ørete-
lefoner
Gratulerer med kjøpet, og velkommen til
Philips! Hvis du vil dra full nytte av støt-
ten som Philips tilbyr, kan du registrere
produktet ditt på www.philips.com/
welcome.
Med disse trådløse Philips-hodetelefo-
nene kan du:
•	 ringe trådløst og håndfritt
•	 lytte til og kontrollere musikk tråd-
løst
•	 veksle mellom samtaler og musikk.
Innholdet i esken
Bluetooth-øretelefoner fra Philips
(SHB4305)
Utbyttbare øreputer
USB-ladekabel (kun for lading)
Hurtigveiledning
Andre enheter
En mobiltelefon eller enhet (f.eks.
bærbar PC, PDA, Bluetooth-adaptere,
MP3-spillere osv.) som støtter Bluetooth
og er kompatibel med hodetelefonene
(se ”Teknisk informasjon” på side 9).
4XLFNVWDUWJXLGH
Side: 5
4 NO
Oversikt over Blue-
tooth-øretelefonene
a	 Flerfunksjonsknapp
b	 Mikrofon (bakside)
c	 Kontrollknapp for volum/spor
d	 LED-indikator
e	 Mikro-USB-ladespor
R
3
5
1
2
4
Side: 6
5
NO
3	 Komme i
gang
Lade hodetelefonene
Advarsel
•
• Må kun lades med sertifisert USB-adapter DC
5 V / 0,5 A.
Merknad
•
• Før du bruker hodetelefonene for første gang,
skal batteriet lades i tre timer, slik at optimal
batterikapasitet og batterilevetid oppnås.
•
• Bruk bare den originale USB-ladekabelen for å
unngå skader.
•
• Avslutt samtalen før du lader hodetelefonene,
ettersom hodetelefonene slås av når du kobler
dem til for å lade dem.
Koble den medfølgende USB-ladeka-
belen til:
•	 mikro-USB-ladesporet på hode-
telefonene og
•	 den sertifiserte lade-/USB-por-
ten på en datamaskin
»
» LED-lampen lyser rødt under
lading og slås av når hodetele-
fonene er fulladet.
Tips
•
• Det tar vanligvis 2 timer å lade helt opp..
Pare hodetelefonene
med mobiltelefonen
Før du bruker hodetelefonene med en
mobiltelefon for første gang, må du pare
dem med mobiltelefonen. Paringen
oppretter en unik kodet kobling mellom
hodetelefonene og mobiltelefonen.
Hodetelefonene lagrer de siste 8 enhe-
tene i minnet. Hvis du prøver å pare mer
enn 8 enheter, blir den tidligst parede
enheten skiftet ut med den nye.
1	 Kontroller at hodetelefonene er
fulladet og slått av.
2	 Trykk på og hold nede flerfunk-
sjonsknappen i seks sekunder til
det blå og hvite LED-lyset blinker
vekselvis.
»
» Hodetelefonene forblir i parings-
modus i 5 minutter.
3	 Kontroller at mobiltelefonen er slått
på, og at Bluetooth-funksjonen er
aktivert.
4	 Par hodetelefonene med mobilte-
lefonen. Se i brukerhåndboken til
mobiltelefonen hvis du vil ha detal-
jert informasjon.
Side: 7
6 NO
Det følgende eksempelet viser deg
hvordan du parer hodetelefonene med
mobiltelefonen.
1	 Det følgende eksempelet viser deg
hvordan du parer hodetelefonene
med mobiltelefonen. Aktiver Blue-
tooth-funksjonen på mobiltelefo-
nen, velg BASS+ In-Ear.
2	 Angi hodetelefonenes passord
“0000” (4 nuller) hvis du blir bedt
om det. For mobiltelefoner med
Bluetooth 3.0 eller høyere, trenger
du ikke å angi et passord.
BASS+ In-Ear
SHB4405
Side: 8
7
NO
4	 Bruke hode-
telefonene
Koble hodetelefonene til
en Bluetooth-enhet
1	 Slå på mobiltelefonen/Blue-
tooth-enheten.
2	 Hold nede flerfunksjonsknappen i
to sekunder for å slå hodetelefo-
nene på.
»
» Det blå LED-lyset blinker.
»
» Hodetelefonene kobles til den
sist tilkoblede mobiltelefonen/
Bluetooth-enheten automatisk.
Hvis den siste ikke er tilgjen-
gelig, prøver hodetelefonene å
koble til den nest siste tilkoblede
enheten.
Tips
•
• Hvis du slår på mobiltelefonen/Bluetooth-en-
heten eller aktiverer Bluetooth-funksjonen når
du har slått på hodetelefonene, må du koble
til hodetelefonene og mobiltelefonen/Blue-
tooth-enheten igjen manuelt.
Merknad
•
• Hvis hodetelefonene ikke klarer å koble til
noen Bluetooth-enheter innen rekkevidde i
løpet av 5 minutter, vil det slå seg av automa-
tisk for å spare batterilevetiden.
Administrere samtaler og
musikk
Av/på
Oppgave Knapp Bruk
Slå på
hodetelefo-
nene.
Fler-
funk-
sjons-
knapp
Hold nede i
2 sekunder.
»
» Det blå
LED-ly-
set
blinker.
Slå av
hodetelefo-
nene.
Fler-
funk-
sjons-
knapp
Hold nede i
6 sekunder.
»
» Det hvite
LED-ly-
set er
på og
slukkes
gradvis.
Musikkontroll
Oppgave Knapp Bruk
Spill av
musikk eller
sett den på
pause.
Fler-
funk-
sjons-
knapp
Trykk én
gang.
Juster volu-
met.
+/- Trykk én
gang.
Hopp frem-
over.
+ Hold nede i
2 sekunder.
Hopp bak-
over.
- Hold nede i
2 sekunder.
Side: 9
8 NO
Samtalekontroll
Oppgave Knapp Bruk
Besvare/
avslutte en
samtale.
Fler-
funk-
sjons-
knapp
Trykk én
gang.
»
» 1 pip.
Bytte anro-
per under en
samtale.
Fler-
funk-
sjons-
knapp
Trykk to
ganger.
Status for andre hodetelefoner
Hodetelefonstatus Indikator
Hodetelefonene er
koblet til en Blue-
tooth-enhet, mens
hodetelefonene er i
standby-modus eller
mens du lytter til
musikk.
Det blå
LED-lyset
blinker hvert
åttende
sekund.
Hodetelefonene er
klare for paring.
LED-lyset
blinker blått
og hvitt vek-
selvis.
Hodetelefonene er
slått på, men ikke
koblet til en Blue-
tooth-enhet.
Det blå
LED-lyset
blinker raskt.
Hvis hodete-
lefonene ikke
kan opprette
en forbin-
delse, slår de
seg av etter 5
minutter.
Lavt batterinivå. Det hvite
LED-lyset
blinker to
ganger hvert
150. sekund
til det er tomt
for strøm.
Batteriet er fulladet. Det hvite
LED-lyset er
slått av.
Hvordan den brukes
1 2
3 4
Velg den som passer best
for stor og heftig bass
Side: 10
9
NO
5	 Teknisk infor-
masjon
•	 Musikktid: 6 timer
•	 Taletid: 5,5 timer
•	 Standby-tid: 110 timer
•	 Normal tid for full lading: 2 timer
•	 Oppladbart litium-polymer-batteri
(110 mAh)
•	 Bluetooth 4.1, Bluetooth-mono støttes
(hodesettprofil – HSP, håndfripro-
fil – HFP), Bluetooth-stereo støttes
(Advanced Audio Distribution Profile
– A2DP, Audio Video Remote Control
Profile – AVRCP)
•	 Frekvensområde: 2,402–2,480 GHz
•	 Effekt, sender: < 20 dBm
•	 Driftsrekkevidde: opptil 10 meter
•	 Digitalt ekko og støyreduksjon
•	 Automatisk avslåing
Merknad
•
• Spesifikasjonene kan endres uten varsel.
Side: 11
10 NO
6	 Merknad
Samsvarserklæring
Gibson Innovations erklærer herved at
dette produktet er i samsvar med de
grunnleggende kravene og øvrige rele-
vante bestemmelser i direktiv 2014/53/
EU. Du finner samsvarserklæringen på
www.p4c.philips.com.
Avhending av det gamle
produktet og batteriet
Produktet er utformet og produsert med
materialer og deler av svært høy kvalitet
som kan resirkuleres og gjenbrukes.
Dette symbolet på et produkt betyr
at produktet omfattes av EU-direktiv
2012/19/EU.
Dette symbolet betyr at produktet inne-
holder et innebygd oppladbart batteri
som dekkes av EU-direktiv 2013/56/EU,
og kan ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall. Vi anbefaler at du
tar produktet med til et offisielt innsam-
lingssted eller et Philips-servicesenter
for å få en profesjonell til å ta ut det
oppladbare batteriet.
Gjør deg kjent med hvor du kan levere
inn elektriske og elektroniske produk-
ter og oppladbare batterier til gjen-
vinning i ditt lokalmiljø. Følg de lokale
retningslinjene, og kast aldri produktet
og de oppladbare batteriene sammen
med vanlig husholdningsavfall. Hvis du
kaster gamle produkter og oppladbare
batterier på riktig måte, bidrar du til å
forhindre negative konsekvenser for
helse og miljø.
Ta ut det integrerte batteriet
Merknad
•
• Kontroller at hodetelefonene er koblet fra
USBladekabelen før du tar ut batteriet.
Hvis du ikke har et leverings-/ resirku-
leringssystem for elektroniske produkter
i landet ditt, kan du bevare miljøet ved
å ta ut og resirkulere batteriet før du
kaster hodetelefonene.
Samsvar med EMF
Dette produktet overholder alle aktuelle
standarder og forskrifter for eksponering
for elektromagnetiske felt.
Miljøinformasjon
All unødvendig emballasje er utelatt. Vi
har forsøkt å gjøre emballasjen enkel
å dele i tre materialer: papp (eske),
polystyrenskum (buffer) og polyetylen
(poser, beskyttende skumlag).
Side: 12
11
NO
Systemet består av materialer som
kan resirkuleres og gjenbrukes hvis det
demonteres av fagfolk. Gjør deg kjent
med lokale bestemmelser før du kaster
emballasjematerialer, oppbrukte batterier
og gammelt utstyr.
Varemerker
Bluetooth
Bluetooth®-merket og logoene er regis-
trerte varemerker som eies av Bluetooth
SIG, Inc., og all bruk Gibson Innovations
Limited har av slike merker, er på lisens.
Andre varemerker og varenavn tilhører
sine respektive eiere.
Side: 13
12 NO
7	 Vanlige
spørsmål
Bluetooth-hodetelefonene mine slås
ikke på.
Batterinivået er lavt. Lad hodetelefo-
nene.
 
Jeg får ikke paret Bluetooth-hodetele-
fonene mine med en mobiltelefon.
Bluetooth er deaktivert. Aktiver Blue-
tooth-funksjonen på mobiltelefonen,
og slå på mobiltelefonen før du slår på
hodetelefonene.
 
Paring fungerer ikke.
Kontroller at hodetelefonene er i pare-
modus.
•	 Følg trinnene som beskrives i denne
brukerhåndboken (se ”Pare hode-
telefonene med mobiltelefonen” på
side 5).
•	 Kontroller at LED-lyset blinker blått
og hvitt vekselvis før du slipper
flerfunksjonsknappen. Ikke slutt å
holde knappen når du kun har sett
det blå LED-lyset.
Mobiltelefonen finner ikke hodetelefo-
nene.
•
• Det kan være at hodetelefonene er
koblet til en tidligere paret enhet.
Slå av enheten som er koblet til,
eller flytt den utenfor rekkevidde.
•
• Paring kan ha blitt tilbakestilt, eller
hodetelefonene har tidligere blitt
paret med en annen enhet. Pare
hodetelefonene med mobiltelefo-
nen igjen som beskrevet i bruker-
håndboken (se ”Pare hodetelefo-
nene med mobiltelefonen” på side
5).
Bluetooth-hodetelefonene mine er
koblet til en Bluetooth stereo-aktivert
mobiltelefon, men musikk spilles bare
av på mobiltelefonens høyttaler.
Se i brukerhåndboken til mobiltelefo-
nen. Velg å høre på musikk via hodete-
lefonene.
 
Lydkvaliteten er dårlig, og jeg hører
sprakelyd.
Bluetooth-enheten er utenfor rek-
kevidde. Reduser avstanden mellom
hodetelefonene og Bluetooth-enheten,
eller fjern hindringene mellom dem.
 
Lydkvaliteten er dårlig når streaming fra
mobiltelefonen går svært sakte, eller
streaming av lyd ikke virker i det hele
tatt.
Kontroller at mobiltelefonen ikke støtter
bare (mono) HSP/HFP, men også støtter
A2DP (se ”Teknisk informasjon” på side
9).
 
Jeg hører, men kan ikke kontrollere
musikk på Bluetooth-enheten min
(f.eks. spill av / pause / hopp forover/
bakover)..
Kontroller at Bluetooth-lydkilden støtter
AVRCP (se ”Teknisk informasjon” på side
9).
Hvordan får jeg den beste bassytelsen
fra øretelefonene mine?
En god forsegling mellom øretelefo-
nene og øregangene dine er nødvendig
for å få optimal bass.
Alle menneskeører er unike – størrelse
og form varierer fra person til person,
og derfor leveres øretelefonene med tre
ulike par øreputer. Prøv hver av dem når
du spiller musikk, og velg det paret som
gir best komfort og bassytelse. Du vil
merke at øreputer med riktig passform
også blokkerer ut mer bakgrunnsstøy.
Hvis du vil ha mer støtte, kan du gå til
www.philips.com/support.
Side: 14
2017 © Gibson Innovations Limited. Med enerett.
Dette produktet er produsert av og faller under Gibson
Innovations Ltd. sitt ansvar, og Gibson Innovations Ltd. er
garantigiver for dette produktet.
Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker
for Koninklijke Philips N.V. og brukes under lisens fra
Koninklijke Philips N.V..
UM_SHB4305_00_NO_V1.0
WK1732

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Philips SHB4305 ennå.

Spør et spørsmål om Philips SHB4305

Har du et spørsmål om Philips SHB4305 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Philips SHB4305. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med SHB4305 Philips så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.