Philips SCX463 manual

Vis en manual for Philips SCX463 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Philips
  • Produkt: Baby Monitor
  • Model/navn: SCX463
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Indonesisk, Polsk, Rumensk, Slovakisk, Ungarsk, Kroatisk, Ukrainsk

Innholdsfortegnelse

Side: 997
A. Babyapparat
A-1 Av/På-knapp
A-2 DC 9 V —
—<
<+
+ strømforsyningsplugg
A-3 Vekselstrømsadapter
A-4 Støpsel
A-5 Mikrofon
A-6 Strømlampe (POWER)
A-7 Mikrofonfølsomhetsbryter
A-8 Kanalvelger
A-9 Batterideksel
B. Foreldreapparat
B-1 Høyttaler
B-2 FORBINDELSES-lampe
B-3 Strømadapter (AC)
B-4 Støpsel
B-5 DC 9 V —
—<
<+
+ strømforsyningsplugg
B-6 FORBINDELSES-alarmbryter
B-7 Kanalvelger
B-8 AV/PÅ-bryter / VOLUM-kontroll
B-9 Strømlampe (POWER)
B-10 Batterideksel
C. Hva du ellers vil komme til å trenge
– Mynt (til å åpne batteridekselet på babyapparatet)
– Liten skrutrekker med flatt hode (til å stille inn kanalvelgerne)
- 4 x 1,5 V AA-batterier til babyapparatet
(tilleggsutstyr, vi anbefaler Philips Alkaline-batterier)
– 4 x 1,5 V AA-batterier til foreldreapparatet
(tilleggsutstyr, vi anbefaler Philips Alkaline-batterier)
NO Forklaring på funksjonene
124
Side: 998
NO
125
3 Illustrasjoner
124 Forklaring på funksjonene
124 Babyapparat
124 Foreldreapparat
124 Hva du ellers vil komme til å trenge
125 Innhold
126 Velkommen
126 Sikkerhetsinformasjon
127 Klargjøring av babyvarsleren
127 Babyapparat
127 Foreldreapparat
128 Bruke babyvarsleren
129 Andre funksjoner
129 Slik unngår du støy
130 Justere mikrofonens følsomhet
131 Slå FORBINDELSES-alarmen (LINK) av og på
132 Feilløsning
134 Vanlige spørsmål
134 Tekniske spesifikasjoner
135 Viktig informasjon
135 Miljøinformasjon
135 Vedlikehold
135 Trenger du hjelp?
Innhold
Side: 999
Philips gjør sitt ytterste for å produsere pålitelige
omsorgsprodukter som gir foreldre den tryggheten de trenger.
Ved hjelp av denne babymonitoren kan du høre babyen fra der
du er i og i nærheten av huset ditt. Med seksten ulike kanaler å
velge mellom vil du oppleve minimalt med forstyrrelser.
Philips babyomsorg, vi viser omsorg sammen
Sikkerhetsinformasjon
Les denne brukerhåndboken nøye før du tar i bruk
babyvarsleren, og oppbevar den til senere bruk. Denne
babyvarsleren er ment å være et hjelpemiddel. Den skal ikke
erstatte de voksnes ansvarlige og riktige barnepass. Bruk ikke
apparatet på denne måten.
• Sørg for at babyapparatet og adapterkabelen alltid er utenfor
barnets rekkevidde (minst en meter / 3 fot unna).
• Plasser aldri babyapparatet i babysengen eller i lekegrinden!
• Dekk aldri til babyvarsleren (med et håndkle, laken eller
lignende).
• Babyvarsleren må ikke brukes på fuktige steder eller i
nærheten av vann.
• Før du kobler apparatet til strømnettet må du kontrollere at
spenningen som er angitt på typeskiltet på adapterne
(A-3, B-3) er i samsvar med den lokale nettspenningen.
• Ikke la babyvarsleren utsettes for sterk kulde, varme eller
sterkt lys (f.eks. direkte solskinn).
• For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne babyapparatet
eller foreldreapparatet (unntatt batteridekselet).
• Antennene på begge enhetene er faste, ikke forsøk å forlenge
dem.
NO Velkommen
126
Side: 1000
NO
127
Babyapparat
Babyapparatet kan drives med strøm fra strømnettet eller fra
batteriet.
Når batteriene er installert, har du en automatisk strømreserve
i tilfelle strømmen går.
Bruk med strøm fra strømnettet
1 Koble adapterledningen til strømforsyningspluggen
(DC 9 V —
—<
<+
+ - A-2) på babyapparatet.
2 Koble strømadapteren (AC) (A-3) til et vegguttak.
➜ Babyapparatet er nå klart til å brukes med strøm fra
strømnettet.
Batteridrift
1 Bruk en mynt til å ta av batteridekselet (A-9) på
babyapparatet.
2 Sett inn fire 1,5 V AA-batterier og vær oppmerksom på
merkingen av + og – i batterirommet. Batterier følger ikke
med, vi anbefaler alkaliske batterier fra Philips.
3 Bruk en mynt til å lukke batteridekselet (A-9).
➜ Babyapparatet er nå klart til batteridrift.
Foreldreapparat
Foreldreapparatet kan drives med strøm fra strømnettet eller
fra batteriet.
Når batteriene er installert, har du en automatisk strømreserve
i tilfelle strømmen går.
Bruk med strøm fra strømnettet
1 Koble adapterledningen til strømforsyningspluggen
(DC 9 V —
—<
<+
+ - B-5) på foreldreapparatet.
2 Koble strømadapteren (AC) (B-3) til et vegguttak.
➜ Foreldreapparatet er nå klart til å brukes med strøm
fra strømnettet.
Klargjøring av babyvarsleren
Side: 1001
Batteridrift
1 Ta av batteridekselet (B-10) på foreldreapparatet ved å skyve
ned dekselet.
2 Sett inn fire 1,5 V AA-batterier og vær oppmerksom på
merkingen av + og – i batterirommet (batterier følger ikke
med, vi anbefaler alkaliske batterier fra Philips).
3 Skyv batteridekselet (B-10) tilbake til det glir på plass med et
klikk.
➜ Foreldreapparatet er nå klart til å brukes med strøm
fra batteriet.
NO Klargjøring av babyvarsleren
128
Bruke babyvarsleren
1 Plasser begge apparatene i samme rom for å teste
forbindelsen. Sørg for at babyapparatet er minst 1 meter / 3
fot unna foreldreapparatet.
2 Trykk på AV/PÅ-knappen (A-1) for å slå på babyapparatet.
> Strømlampen (POWER) (A-6) tennes og lyser grønt.
3 Slå på foreldreapparatet med AV/PÅ-bryteren (B-8) og juster
volumet til det nivået du foretrekker, med VOLUM-kontrollen
(B-8).
> Strømlampen (POWER) (B-9) begynner å lyse grønt.
> Når forbindelsen er opprettet mellom apparatene, tennes
FORBINDELSES-lampen (B-2) på foreldreapparatet og lyser
grønt.
Side: 1002
NO
129
4 Plasser babyapparatet minst 1 meter / 3 fot unna babyen.
5 Plasser foreldreapparatet der du vil ha den, innenfor
babyapparatets rekkevidde, men minst 1 meter / 3 fot unna
babyapparatet. Mer informasjon om rekkevidden finner du
under ‘Tekniske spesifikasjoner’.
➜ Nå kan du overvåke babyen din!
Bruke babyvarsleren
Andre funksjoner
Unngå forstyrrelser (kanalvalg)
Sørg alltid for at kanalvelgerne (CHANNEL) (A-8, B-7) i
batterirommene (A-9, B-10) står i samme stilling på begge
apparatene! Med kanalvelgerne (CHANNEL) (A-8, B-7) kan du
velge mellom seksten forskjellige kanalinnstillinger. Hvis du
merker forstyrrelser fra andre babyvarslere, radioapparater el.l.,
kan du velge en annen kanal.
1 Åpne batteridekslene (A-9, B-10) på begge apparatene.
• Foreldreapparat: Skyv dekselet ned.
• Babyapparat: Bruk en mynt.
2 Hvis du bruker apparatene på batteristrøm, må du ta ut
batteriene av begge apparatene.
Side: 1003
3 Bruk en liten skrutrekker med flatt hode til å dreie den indre
sirkelen på kanalvelgerne (A-8, B-7) til ønsket stilling. Pass på
at begge apparatene er stilt inn på samme kanal.
> Hvis du ikke merker noe mer til forstyrrelser etter at du
har testet forbindelsen, kan du lukke batteridekslene (A-9,
B-10). Hvis du merker forstyrrelser, kan du prøve å koble
om til en annen kanal.
4 Legg batteriene tilbake på plass og lukk batterirommene.
Justere mikrofonfølsomheten
Du kan bruke mikrofonfølsomhetskontrollen (A-7) på
babyapparatet til å stille inn lydnivået fra babyapparatet på
ønsket nivå: Lavt, middels eller høyt. Når det høyeste lydnivået
er stilt inn, formidler babyapparatet alle lyder. Hvis ingen lyder
registreres, vil babyapparatet ikke overvåke omgivelsene, da
kontinuerlig sending er forbudt ved lov. Du kan bare endre
mikrofonfølsomheten hvis det er opprettet en forbindelse
mellom babyapparatet og foreldreapparatet (når
FORBINDELSES-lampen (LINK) (B-2) på foreldreapparatet lyser
kontinuerlig grønt).
• Bruk mikrofonfølsomhetsbryteren (A-7) til å justere
mikrofonfølsomheten på babyapparatet til det ønskede nivået.
Du kan bruke din egen stemme som referanselyd.
> Strømlampen (POWER) (A-6) på babyapparatet tennes og
lyser gult når apparatet registrerer en lyd.
NO Andre funksjoner
130
Side: 1004
NO
131
Slå FORBINDELSES-alarmen (LINK) av
og på
Du kan slå på FORBINDELSES-alarmen (LINK) på
foreldreapparatet. FORBINDELSES-alarmen (LINK) piper når
forbindelsen mellom apparatene blir brutt.
1 Åpne foreldreapparatets batterirom (B-10) ved å skyve ned
dekselet.
2 Sett bryteren (B-6) inne i batterirommet (B-10) i posisjon
ON ( ).
3 Skyv batteridekselet (B-10) tilbake til det glir på plass med et
klikk.
• Hvis du vil slå av alarmen, må du sette bryteren (B-6) i
posisjon OFF ( ).
Andre funksjoner
Side: 1005
Problem Mulig årsak Løsning
Strømlampe (POWER) Apparatet er ikke slått på. Trykk på Av/På-knappen (A-1) eller
(A-6, B-9) lyser ikke. sett Av/På-bryteren (B-8) på ON.
Strømadapter (AC) (A-3, B-3) Koble vekselstrømadapteren som
ikke er koblet til DC 9V (A-3, B-3) til DC 9 V —
—<
<+
+
—
—<
<+
+ strømforsyningsplugg strømforsyningsplugg (A-2, B-5).
(A-2, B-5).
Strømadapter (AC) (A-3, B-3) Koble vekselstrømadapteren (A-3,
ikke koblet til strøm- B-3) til et vegguttak. forsyningen.
Batteriene er svake. Bytt batterier.
Strømlampe (POWER) Batteriene er svake. Skift batterier.
(A-6, B-9) blinker.
Skarp, høy lyd. Enhetene er for nær hverandre. Flytt foreldreapparatet bort fra
babyapparatet (minst 1 meter).
Volumet er stilt inn for høyt. Drei volumknappen (VOLUME)
(B-8) oppover.
Ingen lyd på Volumet er av eller for lavt. Drei VOLUM-kontrollen (B-8) på
foreldreapparatet. foreldreapparatet nedover.
Apparatene er utenfor Flytt foreldreapparatet
rekkevidde. nærmere babyapparatet.
Ingen forbindelse Foreldreapparatet er utenfor Flytt foreldreapparatet nærmere
mellom apparatene. rekkevidde av detoverførte babyapparatet.
signalet.
Apparatene er stilt inn på Still inn kanalvelgerne (A-8, B-7)
forskjellige kanaler. på samme posisjon på begge
apparatene.
NO Problemløsing
132
Side: 1006
NO
133
Problem Mulig årsak Løsning
Forstyrrelser eller dårlig Mobiltelefoner eller trådløse Flytt telefonen(e) bort fra
dekning. telefoner er for nær babyvarsleren.
babyvarsleren.
Forstyrrelser fra andre Still inn begge apparatene på en
babyvarslere i nabolaget. annen kanal ved hjelp av
kanalvelgeren (A-8, B-7).
Lite strøm igjen i batteriet. Bytt batterier.
Det overførte signalet er Flytt foreldreapparatet nærmere
utenfor rekkevidde, dvs. det babyapparatet.
er for mange vegger og/eller
tak mellom babyapparatet og
foreldreapparatet.
Foreldreapparatet befinner seg Flytt foreldreapparatet unna
for nær vinduet og plukker opp fra vinduet.
forstyrrende signaler fra andre
enheter.
Tar inn signaler fra en Begge systemene brukes Skift kanal (A-8, B-7).
annen babyvarsler. på samme frekvens. Pass på at begge apparatene er
stilt inn på samme stilling.
FORBINDELSES-lampe Apparatene er utenfor Flytt apparatene nærmere
(B-2) blinker rødt / rekkevidde. hverandre.
FORBINDELSES-alarm
(B-6) piper. Forstyrrelser fra en annen Skift til en annen kanal (A-8, B-7).
babyvarsler.
Forstyrrelser fra en annen Fjern den andre FM-kilden.
FM-kilde.
Problemløsing
Side: 1007
– Strømadapter 230 V AC, 50 Hz (to inkludert).
Utgangsspenning 9V DC, 200 mAh.
– Opptil 200 meter / 750 fot i friluft.
Avhengig av omgivelsene og andre forstyrrende faktorer kan
denne rekkevidden være mindre.
Tørre materialer Material- Tap av
tykkelse rekkevidde
Tre, mur, gipsplate, glass (uten < 30 cm / 12” 0-10 %
metall eller ledninger, intet bly)
Murstein, finér < 30 cm / 12” 5-35 %
Armert betong < 30 cm / 12” 30-100 %
Metallnett, stenger < 1cm / 0,4” 90-100 %
Metall, aluminium-plater < 1cm / 0,4” 100 %
For våte og fuktige materialer kan reduksjonen være på
opptil 100 %.
10 °C -40 °C
40.665 MHz, 40.680 MHz, 40.695 MHz
NO
Tekniske spesifikasjoner
134
Spørsmål
Foreldreapparatet reagerer for
langsomt/sent på babyens gråt.
Foreldreapparatet reagerer for
raskt på andre lyder i
omgivelsene.
Forbindelsen brytes nå og da,
lydforstyrrelser osv.
Vanlige spørsmål
Svar
Still inn mikrofonfølsomheten på babyapparatet på et høyere
nivå og/eller flytt babyapparatet nærmere babyen
(ikke nærmere enn 1 meter / 3 fot).
Still inn mikrofonfølsomheten på babyapparatet på et lavere
nivå og/eller flytt babyapparatet nærmere babyen
(ikke nærmere enn 1 meter / 3 fot).
Du nærmer deg sannsynligvis utkanten av den reelle
rekkevidden. Forsøk en annen plassering, eller reduser
avstanden noe. Merk at det tar omtrent 30 sekunder å
etablere en ny forbindelse.
Strømforsyning
Rekkevidde
Brukstemperatur
Sendefrekvenser
Side: 1008
NO
135
Miljøinformasjon
Avhending av gamle produkter
Produktet er utformet og produsert i materialer og komponenter
av høy kvalitet, som kan resirkuleres og brukes på nytt.
Når denne søppelbøtten med kryss på følger med et produkt,
betyr det at produktet dekkes av det europeiske direktivet
2002/96/EU
Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter
til gjenvinning i ditt lokalmiljø.
Overhold lokale regler, og ikke kast gamle produkter sammen med
husholdningsavfallet. Riktig avhending av de gamle produktene dine
vil hjelpe til med å forhindre potensielle negative konsekvenser for
miljøet og menneskers helse.
Vedlikehold
• Rengjør babyvarsleren med en fuktig klut
• Kasser brukte batterier på en miljøvennlig måte
• Unngå å blande gamle og nye batterier, eller ulike typer batterier.
• Ta ut batteriene hvis babyvarsleren ikke brukes over lengre tid.
• Hvis du lar batteriene ligge i apparatet mens de går på strøm fra
strømnettet, bør du hver sjette måned kontrollere at de ikke
lekker.
Viktig informasjon
Onlinehjelp: www.philips.com
For interaktiv hjelp, nedlastinger eller vanlige spørsmål
Kundetelefon:
Hvis du har spørsmål som gjelder SCD463, vennligst ta kontakt
via kundetelefonen! Du finner nummeret i det seperate
Garantiheftet.
Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen.
Du vil da kunne løse de fleste problemene selv.
Du vil bli spurt om:
• en beskrivelse av problemet og når det opptrer
• typenummeret på etiketten på produktet ditt
• kjøpsdatoen
Trenger du hjelp?

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Philips SCX463 ennå.

Spør et spørsmål om Philips SCX463

Har du et spørsmål om Philips SCX463 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Philips SCX463. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med SCX463 Philips så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.