Philips SCD469 manual

Vis en manual for Philips SCD469 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Philips
  • Produkt: Baby Monitor
  • Model/navn: SCD469
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Engelsk, Polsk, Rumensk, Slovakisk, Ungarsk, Slovensk, Kroatisk, Ukrainsk, Nederlandsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk

Innholdsfortegnelse

Side: 130
131
Innledning
Philips er svært opptatt av å produsere pålitelige produkter som gir foreldrene den tryggheten de
trenger. Denne babymonitoren består av en foreldreenhet og en babyenhet. Den fungerer 24 timer i
døgnet, slik at du alltid kan høre babyen.
Når enhetene er koblet riktig sammen, kan du være sikker på at du vil høre babyen hvor enn du
befinner deg i huset eller hagen. Når den vanlige babyenheten er utenfor rekkevidde, kan du koble
den over til en telefon eller mobiltelefon.
Philips Baby-Care – vi tar omsorgen sammen
Generell beskrivelse (fig. 1)
A	 Babyenhet
1	 M-knapp (minneknapp)
2	 Glidebryter for kanalvalg
3	 Glidebryter for følsomhet
4	 Nattlysknapp Q
5	 Tastatur
PIN – trykk på denne knappen for å angi en PIN-kode. 
PRG (programmeringsknapp) – trykk på denne knappen for å gå inn i
programmeringsmodusen.
Ö – trykk på denne knappen for å angi følsomhetstiden. Du kan også bruke denne knappen til å
sette inn et mellomrom når du angir et telefonnummer.
C (sletteknapp) – trykk på denne knappen for å slette det du skrev inn sist.
6	 Mikrofon
7	 Av/på-knapp
8	 Av/på-lampe
9	 Display
Ä – enheten står i vanlig babymonitormodus.
Å – enheten står i oppringingsmodus.
É – indikerer telefonnumrene som er lagret i minnet (M1–M5)
Ñ – indikerer telefonnumrene
Ü – enheten ikke (riktig) koblet til strømnettet eller går på batterier.
Ç – enheten ikke koblet til telefonnettverket
Ö – indikerer at en ikke-standardisert følsomhetstid er programmert (standardtiden er
10 sekunder).
á – indikerer at det er programmert en PIN-kode.
T – indikerer batteristatusen. Når energinivået i batteriene synker, reduseres antallet streker
som vises. Batterisymbolet blinker når batterinivået er lavt og batteriene må byttes.
10	 Modusknapp
11	 Deksel for tastatur
12	 Tilbakestillingsknapp
13	 Volumkontroll
14	 Tone-/pulsvelger
15	 Høyttaler
16	 Antenne (kan trekkes ut og vris)
17	 Uttak for utgående telefonlinje
18	 Uttak for inngående telefonlinje
19	 Uttak for liten kontakt
20	 Lokk på batterirom
21	 Adapter med liten kontakt
Ikke vist: telefonledning og kontakt
B	 Foreldreenhet
1	 Ladelampe
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Norsk
Side: 131
2	 Lader
3	 Systemkontrollampe
4	 Høyttaler
5	 Lydnivålys
6	 Antenne
7	 Av/på-lampe
8	 Volumkontroll med av-posisjon
9	 Glidebryter for kanalvalg
10	 Uttak for liten kontakt
11	 Bryter for systemkontrollalarm
12	 Batterirom
13	 Lokk på batterirom
14	 Adapter med liten kontakt
Viktig
Les denne bruksanvisningen nøye før apparatet tas i bruk, og ta vare på den for senere referanse.
Denne babymonitoren skal brukes som et hjelpemiddel. Den er ikke en erstatning for
ansvarlig og riktig tilsyn fra voksne og skal ikke brukes som dette.
Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på adapteren,
stemmer overens med nettspenningen.
Apparatet kan kobles til nettspenninger på mellom 220–240 V.
Med unntak av batterirommet må du ikke åpne babyenheten eller foreldreenheten. Du kan få
elektrisk støt.
Hvis adapteren til babyenheten eller foreldreenheten er ødelagt, må du alltid bytte den med
en av de originale typene for å unngå farlige situasjoner.
Hvis laderen til foreldreenheten er ødelagt, må du alltid bytte den med en av de originale
typene for å unngå farlige situasjoner.
Bruk og oppbevar apparatet ved en temperatur på mellom 10 °C og 40 °C.
Ikke utsett babymonitoren for ekstrem varme eller kulde eller for direkte sollys. (fig. 2)
Kontroller at babyen ikke kan få tak i babyenheten og ledningen (minst 1 m unna).
Ikke sett babyenheten i babyens seng eller lekegrind.
Ikke bruk babymonitoren på fuktige steder eller i nærheten av vann.
Ikke dekk til babymonitoren med et håndkle eller teppe.
Ikke senk noen del av babymonitoren i vann eller annen væske.
Bruk alltid riktige batterier i babyenheten. Slik unngår du at batteriene eksploderer.
Bytt alltid ut de oppladbare batteriene i foreldreenheten med riktig type.
Bruk kun adapteren som følger med, når du kobler babyenheten til strømnettet.
Bruk kun laderen som følger med, til å lade foreldreenheten.
Adapterne inneholder en omformer. Ikke kutt av adapterne og erstatt dem med andre
kontakter. Dette kan være farlig.
Siden kontinuerlig lytting ikke er tillatt, vil du kun høre babyen når den lager lyder.
Antennen på foreldreenheten sitter fast. Ikke dra i antennen eller bøy den.
Antennen på babyenheten kan trekkes ut og bøyes.
Før bruk
Babyenhet
Du kan bruke babyenheten koblet til strømnettet eller mens den går på batterier. Hvis du skal bruke
enheten med strøm, anbefaler vi likevel at du setter inn batterier. Dette garanterer at enheten ikke
slås av hvis strømmen går.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Norsk
132
Side: 132
Drift med strøm
	1		Koble den lille kontakten til uttaket på babyenheten, og koble adapteren til stikkontakten.
(fig. 3)
Drift med batteri
Babyenheten drives på fire 1,5 V R6 AA-batterier (følger ikke med).Vi anbefaler at du brukes Philips
LR6 PowerLife-batterier.
Kontroller at hendene dine og enheten er tørre når du setter inn batteriene.
	1		Skru opp skruen på batterirommet med en skrutrekker, og ta av lokket. (fig. 4)
	2		Sett inn fire 1,5 V AA-batterier.
Kontroller at polene + og - på batteriene peker i riktig retning.
	3		Sett lokket på batterirommet tilbake på enheten, og fest skruen med en skrutrekker. (fig. 5)
Merk:Ikke bland gamle og nye batterier.
Merk:Ta ut batteriene hvis du ikke skal bruke babyenheten den neste måneden eller mer.
Merk:Hvis det står batterier i enheten når du bruker den med strøm, må du kontrollere batteriene for
lekkasje hvert halvår.
Merk:Når batterinivået er lavt, blinker batterisymbolet à og av/på-lampen i displayet. Når batteriene er
tomme, fungerer ikke av/på-lampen og displayet i det hele tatt.
Foreldreenhet
Foreldreenheten har en oppladbar batteripakke og kan lades opp med laderen. Når batteripakken er
fulladet, kan du bruke foreldreenheten trådløst i opptil 12 timer.
	1		Koble den lille kontakten til uttaket på laderen, og sett adapteren inn i stikkontakten. (fig. 6)
	2		Sett foreldreenheten i laderen. (fig. 7)
Ladelampen tennes og lyser rødt.
	3		La foreldreenheten stå i ladebasen til batteripakken er fulladet.
Det tar minst 14 timer å lade batteripakken helt opp.
Ladelampen lyser rødt hele tiden mens foreldreenheten står i laderen, selv når batteripakken er
fulladet.
Merk:Når nivået i batteripakken er lavt, blinker av/på-lampen og systemkontrollampen. Når av/på-
lampen og systemkontrollampen ikke tennes, er batteripakken tom.
Merk:Du kan også la foreldreenheten stå i laderen, slik at den drives på strøm.
Forberedelser for oppringingsmodus
Babyenhet
	1		Følg instruksjonene ovenfor for å forberede babyenheten for drift med strøm.
	2		Sett inn den ene kontakten på telefonledningen som følger med, i riktig kontakt. Sett
kontakten inn i stikkontakten.
	3		Sett den andre kontakten på telefonledningen inn i uttaket for inngående telefonlinje i
babyenheten. (fig. 8)
Hvis du vil at telefonen skal fungere mens babyenheten er i oppringingsmodus, setter du
telefonledningen i uttaket for utgående telefonlinje i babyenheten.
	4		Trykk på tone-/pulsvelgeren for å velge toneanrop eller pulsanrop. (fig. 9)
,
,
-
-
-
Norsk 133
Side: 133
Merk:Velg alltid toneanrop med mindre telefonen fungerer med pulsanrop, eller med mindre
telefonleverandøren kun støtter pulsanrop.
Tips:De fleste eldre telefoner bruker pulsanrop, mens de fleste moderne telefonene bruker toneanrop.
Programmere oppringingsmodus med Quick Install
Når du slår på babyenheten, begynner M1 å blinke i displayet. Dette indikerer at babyenheten er i
Quick Install-modusen. I denne modusen kan du rask angi at babyenheten skal bruke oppringing,
uten forhåndprogrammering.
	1		Angi et telefonnummer og trykk på OK-knappen for å bekrefte. (fig. 10)
Merk:Trykk på Ö-knappen for å sette inn et mellomrom i telefonnummeret. Displayet viser
mellomrommet som P.
Telefonnummeret som angis, lagres i M1.
PIN og ---- begynner å blinke i displayet.
	2		Angi en 4-sifret PIN-kode og trykk på OK-knappen for å bekrefte.
Ö og 10 (standard følsomhetstid) begynner å blinke i displayet.
	3		Angi følsomhetstiden og trykk på OK-knappen for å bekrefte.
Følsomhetstiden er tiden det tar fra babyenheten registrerer en lyd til den ringer det angitte
telefonnummeret.
Du kan angi en følsomhetstid på mellom 10 og 360 skunder. Standard følsomhetstid er
10 sekunder.
Merk:Hvis du ikke trykker på en knapp på 5 sekunder, går babymonitoren over i den vanlige
babymonitormodusen.
Merk:Hvis du vil avbryte alle innstillinger og gå ut av Quick Install-modusen, trykker du på
tilbakestillingsknappen i mer enn 5 sekunder.
Programmere for oppringingsmodus med PRG-knappen (programmeringsknapp)
	1		Trykk på PRG-knappen på tastaturet for å aktivere programmeringsmodusen. (fig. 11)
Bruk tastaturknappene for å legge inn eller endre innstillinger.
Trykk på OK-knappen for å bekrefte innstillingene.
Bruk C-knappen på tastaturet for å fjerne det siste sifferet.
Merk:Hvis du ikke trykker på en knapp på 5 sekunder, går babymonitoren ut av
programmeringsmodusen.
	2		Trykk på M-knappen én eller flere ganger for å finne en tom minneplassering. (fig. 12)
Minneikonet (M1–M5) blinker når en minneplassering er ledig.
Bruk det numeriske tastaturet til å legge inn ønsket telefonnummer. Nummeret kan maksimalt
bestå av 40 sifre.
Minneikonet slutter å blinke.
Telefonnummeret vises kort i displayet (kun 11 sifre).
Nummeret forsvinner deretter fra displayet, mens minneikonet fortsetter å lyse. Nummeret
lagres i minnet i babyenheten.
Gjenta trinnene ovenfor for å lagre flere telefonnumre.
Merk:Trykk på Ö-knappen for å sette inn et mellomrom i telefonnummeret. Displayet viser
mellomrommet som P.
	3		Velg språket i displayet.
Trykk på OK-knappen og nummeret for språket du vil bruke i babyenheten.
Merk:Du kan velge mellom engelsk (1), fransk (2), tysk (3), spansk (3) eller nederlandsk (5). Engelsk er
standardspråket.
,
,
,
-
-
-
-
-
,
-
,
,
,
-
-
Norsk
134
Side: 134
Trykk på OK-knappen for å bekrefte valget.
Når du ringer til babyenheten for å lytte til babyen, blir du bedt om å angi PIN-koden på språket
som du har valgt.
	4		Trykk på PIN-knappen på tastaturet.
PIN og ---- begynner å blinke i displayet.
Bruk det numeriske tastaturet til å angi en 4-sifret PIN-kode.
Trykk på OK-knappen for å bekrefte innstillingen.
	5		Trykk på Ö-knappen for å angi følsomhetstiden.
Öog 10 begynner å blinke i displayet.
Følsomhetstiden er tiden det tar fra babyenheten registrerer en lyd til den ringer det angitte
telefonnummeret.
Bruk det numeriske tastaturet til å angi en tid mellom 10 og 360 sekunder. Standardinnstillingen
er 10 sekunder.
Trykk på OK-knappen for å bekrefte innstillingen.
Babyenheten kan nå brukes med oppringing. 
Bruke apparatet
Vanlig babymonitormodus
	1		Sett foreldreenheten og babyenheten i samme rom for å teste forbindelsen. (fig. 13)
Kontroller at babyenheten står minst 1 meter fra foreldreenheten.
	2		Trykk på av/på-knappen for å slå på babyenheten. (fig. 14)
Displayet slås på, og av/på-lampen lyser grønt.
Etter et par sekunder begynner M1 å blinke i displayet. Babymonitoren står nå i Quick Install-
modusen.
Hvis du vil sette opp babyenheten for oppringingsmodus uten programmering, følger du
trinnene 1 til 4 i Programmere for oppringingsmodus med Quick Install.
Hvis du vil sette opp babymonitoren for vanlig bruk, hopper du over Quick Install-modusen (se
trinn 3 nedenfor).
	3		Vent 5 sekunder eller trykk på OK-knappen et par ganger for å hoppe over Quick Install-
modusen. (fig. 10)
	4		Bruk modusknappen for å velge den vanlige babymonitormodusen Ä. (fig. 15)
	5		Trekk ut antennen og snu den oppover, slik at mottaket blir bra.
	6		Skru volumkontrollen på foreldreenheten til en volumposisjon for å slå den på. (fig. 16)
Systemkontrollampen tennes når det er etablert forbindelse mellom de to enhetene.
Merk:Det tar cirka 30 sekunder før en forbindelse blir etablert.
	7		Sett babyenheten minst 1 meter fra babyen. (fig. 17)
	8		Plasser foreldreenheten innen driftsrekkevidden til babyenheten. Kontroller at den står minst
1 meter fra babyenheten. (fig. 18)
Hvis du vil ha mer informasjon om driftsrekkevidden, kan du se avsnittet Driftsrekkevidde nedenfor.
Driftsrekkevidde
Driftsrekkevidden for babymonitoren 200 meter.Avhengig av omgivelsene og andre forstyrrende
faktorer kan rekkevidden være kortere. Innendørs er driftsrekkevidden opp til 50 meter.
-
,
-
-
,
-
-
-
,
,
-
-
,
Norsk 135
Side: 135
Tørre materialer Materialtykkelse Tap av rekkevidde
Tre, gips, papp, glass (uten metall,
ledninger eller bly)
< 30 cm 0–10 %
Murstein, kryssfinér < 30 cm 5–35 %
Armert betong < 30 cm 30–100 %
Metallrister eller stenger < 1 cm 90–100 %
Metall- eller aluminiumsplater < 1 cm 100 %
For våte eller fuktige materialer kan tap av rekkevidde være opptil 100 %.
Funksjoner i vanlig babymonitormodus
Kanalvalg
Kontroller at glidebryterne for kanalvalg på begge enhetene er satt i samme posisjon. Du kan velge
mellom fire forskjellige kanaler. Hvis du opplever forstyrrelser fra andre babymonitorer, radioer eller
lignende, velger du en annen kanal.
	1		Skyv glidebryteren for kanalvalg på babyenheten til ønsket kanal (1, 2, 3 eller 4). (fig. 19)
	2		Skyv glidebryteren for kanalvalg på foreldreenheten til den samme kanalen. (fig. 20)
Mikrofonfølsomhet
Med glidebryteren for mikrofonfølsomhet på babyenheten kan du stille inn lyden som fanges opp av
babyenheten, til ønsket nivå: lav, middels eller høy. Når mikrofonfølsomheten er satt til høy, fanger
babyenheten opp alle lyder. Du kan kun endre mikrofonfølsomheten når forbindelsen mellom
babyenheten og foreldreenheten er etablert. Når systemkontrollampen lyser kontinuerlig grønt, er
det opprettet forbindelse.
	1		Skyv på glidebryteren for mikrofonfølsomhet for å stille inn mikrofonfølsomheten på
babyenheten til ønsket nivå. (fig. 21)
Du kan bruke din egen stemme som lydreferanse.
Stille babyovervåkning
	1		Skru volumkontrollen på foreldreenheten til det laveste lydnivået £. (fig. 22)
Ikke skru volumkontrollen til av-posisjonen, da slår du foreldreenheten helt av.
Lydnivålampene på foreldreenheten varsler deg visuelt når babyen lager lyder. Jo høyere lyden
er, desto flere lamper tennes.
Når det ikke registreres lyd, er alle lydnivålampene av.
Systemkontrollalarm
Standardinnstillingen for systemkontrollalarmen er av?. Hvis systemkontrollalarmen er satt til på og
forbindelsen til babyen forsvinner, piper foreldreenheten, og systemkontrollampen blinker rødt.
	1		Skru låseknappen under foreldreenheten en kvart omgang (1) med en skrutrekker. Dra
deretter lokket på batterirommet nedover for å ta det av (2). (fig. 23)
	2		Sett bryteren for systemkontrollalarmen i batterirommet til på>. (fig. 24)
	3		Sett lokket på batterirommet tilbake på plass på foreldreenheten (1). Skru deretter
låseknappen en kvart omgang med en skrutrekker for å feste lokket (2). (fig. 25)
Merk:I standardinnstillingen er det kun systemkontrollampen som blinker rødt når forbindelsen forsvinner.
,
Norsk
136
Side: 136
Nattlys
	1		Trykk på nattlysknappen Q for å slå nattlyset av og på. (fig. 26)
Når babyenheten går på batterier, kan du slå av nattlyset for å spare strøm.
Oppringingsmodus
I denne modusen ringer babymonitoren et forhåndsprogrammert telefonnummer hvis det
registreres lyd. Du kan også ringe til telefonnummeret som babyenheten er koblet til, for å lytte til
babyen.
Stille inn babymonitoren for oppringingsmodus
	1		Slå på babyenheten og foreldreenheten.
	2		Sørg for at
telefonledningen som følger med, er koblet til uttaket for inngående telefonlinje på babyenheten
minst ett telefonnummer er lagret i minnet på babyenheten
	3		Trykk på modusknappen på babyenheten for å sette enheten i oppringingsmodus. (fig. 15)
Merk:Hvis Ç tennes i displayet, er det ikke forbindelse med telefonnettverket. Følg trinnene i Forberede
babymonitoren for oppringingsmodus for å opprette forbindelse med telefonnettverket.
	4		Trykk på M-knappen for å velge telefonnummeret. (fig. 12)
Hvis du har brukt Quick Install til å legge inn et telefonnummer i minnet, trykker du på M1.
Hvis du har programmert babyenheten med PRG-knappen, velger du ett av telefonnumrene
som er lagret i minnet (M1–M5).
	5		Skyv glidebryteren for følsomhet til ønsket mikrofonfølsomhetsnivå. (fig. 21)
Hvis du vil ha instruksjoner for hvordan du stiller inn mikrofonfølsomheten for babyenheten, kan
du se Mikrofonfølsomhet.
Tips:Vi anbefaler at du tester oppringingsfunksjonen før du går. Lag en lyd i nærheten av babyenheten.
Dette er selvfølgelig enklest å gjøre hvis du har programmert inn mobiltelefonnummeret ditt.
Svare på en anrop fra babymonitoren
Når babyenheten registrerer en lyd, ringer den det forhåndsprogrammerte telefonnummeret etter
at den forhåndsinnstilte følsomhetstiden har passert. Hvis anropet ikke besvares, ringer babyenheten
på nytt etter 1 minutt.
	1		Svar på anropet for å lytte til babyen.
	2		Trykk på #-knappen på telefonen for å snakke til babyen.
Babyenheten kobles fra etter 3 minutter.
	3		Trykk på *-knappen på telefonen eller legg på for å avbryte anropet.
Hvis babyenheten registrerer en lyd på nytt, ringer den det forhåndsprogrammerte
telefonnummeret en gang til.
Ringe babymonitoren for å lytte til babyen
Merk:Hvis du vil ringe til babyenheten, må du bruke en telefon med knapper. Denne funksjonen fungerer
ikke på telefoner med pulsoppringing eller tallskive.
	1		Slå nummeret til telefonlinjen som babyenheten er koblet til.
Etter tre ring aktiveres babyenheten og ber deg angi PIN-koden.
	2		Angi PIN-koden med de numeriske tastene på telefonen.
Nå kan du høre barnet.
Merk:Hvis du angir feil PIN-kode tre ganger, kobles babyenheten fra.
-
-
-
-
-
-
,
,
Norsk 137
Side: 137
	3		Trykk på #-knappen på telefonen for å snakke til babyen.
Babyenheten kobles fra etter 3 minutter.
	4		Trykk på *-knappen på telefonen eller legg på for å avbryte anropet.
Slette telefonnumre fra minnet
Når minnet er fullt, eller når et telefonnummer som er lagret i minnet, ikke er riktig eller nødvendig,
følger du fremgangsmåten nedenfor for å slette telefonnumrene fra minnet på babyenheten.
	1		Trykk på M-knappen. (fig. 12)
M1 blinker i displayet, og tilhørende telefonnummer vises.
	2		Trykk på M-knappen til telefonnummeret du ønsker å slette, vises i displayet.
	3		Trykk på 0-knappen.
	4		Trykk kort på C-knappen på tastaturet. (fig. 11)
Minneikonet (M1–M5) begynner å blinke, og 0 forsvinner fra displayet.Telefonnummeret er
slettet, og minneplasseringen er ledig.
	5		Gjenta trinnene ovenfor for å slette flere telefonnumre.
Merk:Hvis du vil slette alle telefonnumrene på en gang, trykker du på tilbakestillingsknappen.Alle andre
innstillinger slettes samtidig. SeTilbakestille babyenheten.
Endre følsomhetstiden
	1		Trykk på PRG-knappen for å gå inn i programmeringsmodusen.
	2		Trykk på Ö-knappen
Ö og 10 begynner å blinke i displayet.
	3		Bruk det numeriske tastaturet til å angi en ny følsomhetstid mellom 10 og 360 sekunder.
	4		Trykk på OK-knappen for å bekrefte innstillingen.
Tilbakestille babyenheten
Merk:Hvis du trykker på tilbakestillingsknappen, slettes alle innstillingene fra minnet på babyenheten.
	1		Trykk på tilbakestillingsknappen i cirka 5 sekunder.
Babyenheten piper kort for å bekrefte.
Når du hører et dobbelt pip, har babyenheten blitt tilbakestilt til standardinnstillingene.
Etter et par sekunder begynner M1 å blinke i displayet. Babymonitoren står nå i Quick Install-
modusen.
	2		Hvis du ønsker, kan du angi nye innstillinger.
Rengjøring og vedlikehold
	1		Rengjør babymonitoren med en fuktig klut.
Ikke senk foreldreenheten eller babyenheten i vann, og ikke rengjør dem under springen.
Utskiftning
Foreldreenhet
Hvis batteripakken i foreldreenheten må lades oftere enn vanlig, må du bytte den ut. Du kjøper ny
batteripakke der du kjøpte babymonitoren.
Merk:Bytt alltid ut batteripakken med en av samme type: SBC EB4880, 4,8 V, 800 mAh.
-
,
,
,
,
,
,
Norsk
138
Side: 138
	1		Skru låseknappen i bunnen en kvart omgang (1), og skyv lokket på batterirommet nedover
for å ta det av (2). (fig. 22)
	2		Ta ut den gamle batteripakken fra batterirommet, og trekk kontakten på den gamle
batteripakken ut av uttaket.
	3		Sett inn kontakten på den nye batteripakken i uttaket, og sett inn den nye batteripakken i
batterirommet.
	4		Sett lokket på batterirommet tilbake på plass på foreldreenheten (1). Skru deretter
låseknappen en kvart omgang for å feste lokket (2).
Tips:Hvis du vil forlenge levetiden på batteripakken, tar du den ut av batterirommet når du ikke har
tenkt å bruke babymonitoren på en stund.
Babyenhet
Når av/på-lampen blinker og symbolet for tomt batteri vises i displayet, må du bytte batterier.
	1		Skru opp skruen på batterirommet med en skrutrekker, og ta av lokket.
	2		Ta de gamle batteriene ut av batterirommet.
	3		Sett inn fire nye 1,5 V AA-batterier.
Merk:Kontroller at polene + og - på batteriene peker i riktig retning.
	4		Sett på lokket på batterirommet igjen, og stram skruen med en skrutrekker.
Miljø
Ikke kast apparatet som vanlig husholdningsavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det på
en gjenvinningsstasjon. Slik bidrar du til å ta vare på miljøet. (fig. 27)
Batterier inneholder stoffer som kan forurense miljøet. Ikke kast tomme batterier i
restavfallet, men lever dem på et offentlig innsamlingssted for batterier.Ta alltid ut batteriene
før du kaster eller leverer inn apparatet på et offentlig innsamlingssted.
Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, kan du gå til Philips’ Internett-sider på www.philips.com
eller ta kontakt med Philips’ kundestøtte der du er (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis
det ikke finnes noen Philips-kundestøtte der du bor, kan du ta kontakt med den lokale Philips-
forhandleren eller serviceavdelingen ved Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
Vanlige spørsmål
Spørsmål Svar
Hvorfor har babymonitoren
kortere driftsrekkevidde enn
de 200 meterne som står
under Driftsrekkevidde?
Den angitte rekkevidden gjelder kun utendørs i friluft. Inne
begrenses driftsrekkevidden av antallet og typen vegger og/eller
tak mellom babyenheten og foreldreenheten. Maksimal
rekkevidde innendørs er 50 meter.
Hvorfor forsvinner
forbindelsen av og til?
Foreldreenheten er sannsynligvis i nærheten av grensen for
driftsrekkevidden. Sett foreldreenheten nærmere babyenheten
på et sted der det er bedre mottak. Legg merke til at når du
flytter den ene eller begge enhetene, tar det cirka 30 sekunder
før forbindelsen etableres på nytt.
,
,
Norsk 139
Side: 139
Spørsmål Svar
Hva skjer hvis strømmen går? Hvis du har satt batterier i babyenheten, bytter den til
batteridrift. Hvis batteripakken i foreldreenheten er tilstrekkelig
ladet, begynner foreldreenheten å gå på batterier.
Hvorfor fungerer ikke
foreldreenheten selv om den
står i laderen?
Når nivået i batteripakken i foreldreenheten er lavt, må du lade
den i 20 minutter før du kan bruke foreldreenheten med strøm.
Hvorfor kan jeg ikke bruke
foreldreenheten trådløst i
12 timer på en fulladet ny
batteripakke?
Du må lade og utlade en ny batteripakke tre ganger før den når
full kapasitet.
Hvorfor fungerer
foreldreenheten i mindre enn
12 timer når den er fulladet?
Det kan hende at volumet er stilt for høyt. Når volumet står på
et høyt nivå, bruker foreldreenheten mer strøm. Sett volumet på
et lavere nivå.
En batteripakke som har vært i bruk en stund, vil gradvis miste
kapasiteten. Når dette skjer, reduseres antallet driftstimer for en
fulladet batteripakke.
Hvis du begynner å bruke foreldreenheten igjen etter en stund,
kan det hende at batteripakken har mistet noe av ladingen. Sett
foreldreenheten i laderen for å lade opp batteripakken.
Hvorfor tennes ikke av/på-
lampen og displayet på
babyenheten når jeg trykker
på av/på-knappen?
Batteriene er tomme, og du må bytte dem.
Du har ikke koblet til babyenheten. Sett inn den lille kontakten i
uttaket på babyenheten, og sett adapteren i stikkontakten.
Hvorfor lyser symbolet for
tomt batteri i displayet på
babyenheten, og hvorfor
blinker av/på-lampen?
Batterinivået er lavt. Du må bytte batteriene.
Hvorfor lades batteriene i
babymonitoren ut så raskt?
Det kan hende at mikrofonfølsomheten er stilt for høyt. Still
mikrofonfølsomheten til et lavere nivå.
Volumet er stilt for høyt. Still inn volumet på et lavere nivå.
Hvorfor tennes ikke av/på-
lampen og
systemkontrollampen på
foreldreenheten når jeg skrur
på volumkontrollen for å slå på
foreldreenheten?
Nivået i batteripakken er for lavt. Lad opp batteripakken.
Batteripakken fungerer ikke lenger. Bytt batteripakke.
Norsk
140
Side: 140
Spørsmål Svar
Jeg prøver å bruke
foreldreenheten med strøm,
men av/på-lampen og
systemkontrollampen tennes
ikke når jeg setter
foreldreenheten i laderen.
Hvorfor?
Det kan hende du har glemt å koble til laderen. Hvis dette er
tilfellet, kobler du til laderen. Hvis batteripakken er helt utladet,
må du lade den i 20 minutter før du kan bruke foreldreenheten
med strøm.
Hvorfor piper
foreldreenheten?
Dette indikerer at enhetene er utenfor hverandres rekkevidde.
Sett foreldreenheten nærmere babyenheten.
Batterinivået i babyenheten kan være lavt. Bytt batteriene.
Nivået i batteripakken i foreldreenheten er lavt. Lad opp
batteripakken.
Foreldreenheten klarer ikke opprette forbindelse med
babyenheten selv om den står i nærheten av babyenheten.
Tilbakestill babyenheten.
Babyenheten er ikke slått på.Trykk på av/på-knappen på
babyenheten for å slå den på.
Hvorfor blinker
systemkontrollampen på
foreldreenheten rødt?
Dette indikerer at enhetene er utenfor hverandres rekkevidde.
Sett foreldreenheten nærmere babyenheten.
Batterinivået i babyenheten er lavt. Bytt batteriene.
Nivået på batteripakken i foreldreenheten er lavt. Hvis det ikke
hjelper å lade den, må du bytte batteripakke.
Foreldreenheten klarer ikke opprette forbindelse med
babyenheten selv om den står i nærheten av babyenheten.
Tilbakestill babyenheten. 
Babyenheten er ikke slått på.Trykk på av/på-knappen på
babyenheten for å slå den på.
Hvorfor lades ikke
batteripakken i
foreldreenheten? 
Det kan hende at laderen ikke er ordentlig koblet til. Sett den
lille kontakten i laderen og adapteren i stikkontakten.
Hvis batteripakken ikke lader når laderen er ordentlig koblet til,
har batteripakken sluttet å fungere. Bytt batteripakken.
Hvorfor tar det mye lenger
enn 14 timer å lade
batteripakken i
foreldreenheten?
Foreldreenheten ble slått på for drift med strøm under lading.
Slå av foreldreenheten under opplading for å hindre lang ladetid.
Hvorfor reduseres driftstiden
på den oppladbare
batteripakken etter hver
ladesyklus?
Batteripakken er i ferd med å slutte og fungere, og den må snart
byttes. Levetiden for batteripakken reduseres hvis du lar
foreldreenheten være koblet til strømnettet gjennom å sette den
i en tilkoblet lader.
Norsk 141
Side: 141
Spørsmål Svar
Hvorfor reagerer
foreldreenheten for sakte på
lyder fra babyen? 
Nivået for mikrofonfølsomhet er for lavt. Sett
mikrofonfølsomheten til et høyere nivå.
Flytt babyenheten nærmere babyen. Kontroller at babyenheten
er minst 1 meter unna babyen.
Hvorfor reagerer
foreldreenheten for rask på
lyder fra omgivelsene?
Nivået for mikrofonfølsomhet er for lavt. Sett
mikrofonfølsomheten til et høyere nivå.
Flytt babyenheten nærmere babyen. Kontroller at babyenheten
er minst 1 meter unna babyen.
Hvorfor hører jeg ikke noe fra
foreldreenheten?
Foreldreenheten er stilt inn på en annen kanal enn babyenheten.
Still inn begge enhetene på samme kanal.
Babyenheten er ikke slått på.Trykk på av/på-knappen på
babyenheten for å slå den på.
Nivået for mikrofonfølsomhet er for lavt. Sett
mikrofonfølsomheten til et høyere nivå.
Volumet på foreldreenheten er stilt for lavt. Skru
volumkontrollen til et høyere nivå.
Hvorfor kommer det en høy
pipelyd fra foreldreenheten?
Foreldreenheten står for nært babyenheten. Flytt
foreldreenheten minst 1 meter unna babyenheten.
Hvis dette ikke hjelper, er volumet for høyt. Skru
volumkontrollen ned til et lavere volum. 
Hvorfor er det forstyrrelser i
foreldreenheten?
Det kan hende at foreldreenheten er utenfor rekkevidde for
babyenheten. Sett foreldreenheten nærmere babyenheten.
Det kan hende at babyenheten eller foreldreenheten står for
nær en trådløs telefon, en radio ellerTV. Flytt enheten bort fra
denne kilden til forstyrrelse.
Hvorfor plukker
foreldreenheten opp signaler
fra en annen babymonitor?
Babymonitoren drives på samme kanal som en annen
babymonitor i nabolaget. Sett begge enhetene i en annen kanal.
Kontroller at de settes i samme kanal.
Hvorfor bytter ikke
babyenheten til
oppringingsmodus?
Hvis Ç vises i displayet, kan det hende du har glemt å sette
telefonledningen i riktig uttak, eller at du ikke har satt inn
ledningen riktig. Sett inn ledningen på riktig måte. Hvis
babyenheten er riktig koblet til telefonlinjen, vises Å i displayet.
Hvorfor klarer ikke
babyenheten å slå et
telefonnummer?
Du har ikke valgt oppringingsmodusen. Bruk modusknappen for
å velge oppringingsmodusen.
Det kan hende du ikke har satt telefonledningen riktig i uttaket
for inngående telefonlinje. Sett i telefonledningen. Hvis
babyenheten er koblet riktig til telefonledningen, vises Å i
displayet.
Norsk
142
Side: 142
Spørsmål Svar
Følsomhetstiden er for lang.Angi en kortere følsomhetstid. Se
Forberede babymonitoren for oppringingsmodus i avsnittet Før
bruk.Vi anbefaler at du tester oppringingsmodusen før du går.
Du har ikke lagret et telefonnummer i minnet på babyenheten.
Angi et telefonnummer og lagre det i en av minneplasseringene.
Se Forberede oppringingsmodus i avsnittet Før bruk.Vi anbefaler
at du tester oppringingsmodusen før du går. 
Det kan hende du har glemt å velge et telefonnummer.Trykk på
M-knappen for å velge riktig minneplassering (M1–M5).
Hvorfor svarer ikke
babyenheten på anrop?
Det kan hende at du forsøker å ringe til babyenheten med en
pulsanropstelefon. Bruk en toneanropstelefon eller en
mobiltelefon.
Hvorfor ringer ikke
babyenheten det riktige
nummeret?
Du har lagt inn feil nummer, eller du har valgt feil minneplassering
(M1–M5).
Telefonnettverket gjenkjenner ikke anropspulser. Sett tone-/
pulsvelgeren til toneanrop eller bruk en mobiltelefon.
Telefonnettverket bruker pulsanrop, men tone-/pulsvelgeren er
satt til toneanrop. Sett tone-/pulsvelgeren til pulsanrop, eller la
tone-/pulsvelgeren stå i toneanrop og bruk en mobiltelefon.
Hvorfor gjenkjenner ikke
babyenheten PIN-koden?
Du har angitt feil PIN-kode. Ring på nytt og angi riktig kode.
Du har ikke lagret en PIN-kode i minnet på babyenheten.Angi
en PIN-kode. Se Forberede oppringingsmodus i avsnittet Før
bruk.
Du bruker en pulsanropstelefon. Bruk en mobiltelefon for å
ringe til babyenheten.
Telefonen står i pulsanropsmodus. Sett telefonen til toneanrop.
Følg instruksjonene i brukerhåndboken for telefonen.
Norsk 143
Side: 185
186
2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12
> 1 meter / 3 feet
13
14 15 16
> 1 meter / 3 feet
17
18 19 20 21

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Philips SCD469 ennå.

Spør et spørsmål om Philips SCD469

Har du et spørsmål om Philips SCD469 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Philips SCD469. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med SCD469 Philips så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.