Philips SBCVL1100 manual

Vis en manual for Philips SBCVL1100 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Philips
  • Produkt: AV ekstender
  • Model/navn: SBCVL1100
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk

Innholdsfortegnelse

Side: 254
114 NORSK
Trådløs TV-link
SBC VL1100
Gratulerer! Philips Trådløs TV-link SBC VL1100 som du nettopp har kjøpt,
er produsert i henhold til de høyeste standarder og vil gi deg problemfri
bruk i årevis.
Med Philips Trådløs TV-link SBC VL1100 kan du sende alle slags videosignaler
(digital eller analog dekoder, DVD-spiller, satellittmottaker, videospiller osv.)
eller kabelprogrammer (via videospilleren) til hele huset, uten at det kreves
ekstra ledninger eller kabler eller må bores hull.
Det betyr, for eksempel, at du får frihet til å se betal-TV eller film som spilles
av på videospilleren i stua, på TVen på soveværelset.
Du kan bruke de opprinnelige fjernkontrollene til videokildene til å
fjernbetjene videokildene fra soverommet.
Philips Trådløs TV-link er basert på trådløs RF-teknologi, som er en praktisk
løsning i hjemmet. Fordi den er trådløs, påvirkes den lettere av interferens
(forstyrrelse) utenfra enn f.eks. kablete signaler. Forstyrrelse kan komme fra
kilder som bl.a. mikrobølgeovn eller andre TV-linker i nærheten.
For å oppnå best mulig ytelser, benytter Philips Trådløs TV-link en kanalvelger
(bryter), slik at du kan velge den kanalen som gir best bilde med minst
forstyrrelser. Ren trådløs hjemmekomfort!
XP SBC VL1100 07-02-2003 12:48 Pagina 114
Side: 255
NORSK
Viktig informasjon
• Du bør lese denne veiledningen nøye og gjemme den for fremtidig bruk.
• Krav: SCART konnektor på hver videokilde, og TV2.
• To RCA - SCART kabler følger med. Hvis du har til hensikt å kople til en
videokilde og/eller TV-inngang som trenger RCA-konnektorer, må du kjøpe
flere RCA – RCA-kabler.
• Videokilde: en hvilken som helst satellittmottaker; abonnements-tv,
tv-boks (enten digital eller analog), videospiller, DVD-spiller, videokamera,
spillkonsoll osv.
Sikkerhetsforholdsregler
• Ikke bruk dette produktet på fuktige steder eller i nærheten av vann.
• Ikke utsett dette produktet for sterk varme.
• Ikke åpne dette produktet; ta det med til Philips-forhandleren hvis det
oppstår tekniske problemer.
• Ikke dekk til dette produktet.
• Adapterne (AC) må bare koples til en strømforsyning på
220-240 V AC / 50Hz.
• Bruk bare de medfølgende strømadapterne eller en type som oppfyller
sikkerhetsstandarden EN60950 og som har følgende spesifikasjoner: 9 Volt
DC (likestrøm) /300 mA.
• Utilstrekkelig beskyttet eller følsomt elektronisk utstyr kan bli påvirket av
dette produktet mens det brukes. Denne interferensen kan føre til at
utstyret blir ødelagt. Undersøk om utstyr i nærheten kan påvirkes av
dette produktet før du begynner å bruke det.
Innholdet i esken
Vennligst sjekk at følgende artikler er pakket i Trådløs TV-link-esken.
De følger med for å gjøre det enkelt å installer og bruke Trådløs TV-link.
• Senderenhet
• Mottakerenhet
• To nettstrømadaptere
• To SCART/RCA audio/video-kabler
• Fjernkontrollforlenger (blaster-ledning)
• Bruksanvisning
115
XP SBC VL1100 07-02-2003 12:48 Pagina 115
Side: 256
NORSK
Funksjonell oversikt - Illustrasjon av produktet
på siden som kan brettes ut:
A) Senderenhet
1 På-lampe (strømlampe)
Lyser grønt når strømmen er slått på.
2 Mottakerlampe for fjernkontroll
Blinker rødt når det kommer signaler fra fjernkontrollen
3 ON/OFF-bryter
Slår senderenhet av og på.
4 DC 9V —<±
Inngang for likestrøm for tilkopling til lysnettet.
5 AV SOURCE INPUT connectors
For tilkopling til en videokilde med RCA eller SCART
VIDEO (gul) – konnektor for videoinngang
R-AUDIO-L - konnektorer for venstre (L) og høyre (R) audioinngang
(R-rød / L-hvit).
6 CHANNEL-bryter
Velger ønsket kanal for audio/videosignal.
Antall kanaler du kan velge, kan variere fra land til land.
7 IR
For tilkopling av fjernkontrollforlengeren hvis videokilden ikke reagerer
på signaler fra fjernkontrollen.
8 AC strømadapter
B) Mottakerenhet
9 På-lampe (strømlampe)
Lyser grønt når strømmen er slått på.
10 Mottakerlampe for fjernkontroll
Blinker rødt når det kommer signaler fra fjernkontrollen som skal sendes
til videokilden via senderen.
11 ON/OFF-bryter
Slår mottakerenhet av og på.
12 DC 9V —<±
Inngang for likestrøm for tilkopling til lysnettet.
13 TV OUTPUT
-konnektorer
For tilkopling til en TV med RCA eller SCART
VIDEO (gul) - konnektor for videoutgang.
R-AUDIO-L - konnektorer for venstre (L) og høyre (R) audioutgang
(R-rød / L-hvit).
14 CHANNEL-bryter
Velger ønsket kanal for audio/videosignal.
Antall kanaler du kan velge, kan variere fra land til land.
15 AC strømadapter
116
XP SBC VL1100 07-02-2003 12:48 Pagina 116
Side: 257
NORSK
Trådløs TV-link gjøres klar
Klargjøring av senderenheten
1 Sett senderenheten på toppen av videokilden slik at frontene er på linje
vertikalt.
Sett aldri videokilder eller metallplater på toppen av senderenheten.
2 Kople SCART-konnektoren på SCART/RCA-kabelen som følger med, til
videokildens SCART-utgang.
3 Kople audio/video-pluggene i den andre enden av kabelen til AV SOURCE
INPUT-konnektorene (5) på senderenheten.
Sørg for å sette den gule pluggen inn i den gule videoinngangene og de
hvite og røde audiopluggene inn i venstre (L) og høyre (R) audioinngang.
4 Kople AC strømadapteren (8) til en stikkontakt og til DC 9V —<±
strømkontakten (4) på senderenhet.
Klargjøring av mottakerenheten
1 Sett mottakerenheten i nærheten av TV2.
Pass på at mottakerenhetens front plasseres slik at den kan motta
kommandoer fra fjernkontrollen.
2 Kople SCART-konnektoren på SCART/RCA-kabelen som følger med, til
SCART-inngangen på TV2.
3 Kople audio/video-pluggene i den andre enden av kabelen til
TV OUTPUT-konnektorene (13) på mottakerenheten.
Sørg for å sette den gule pluggen inn i den gule videoinngangene og de
hvite og røde audiopluggene inn i venstre (L) og høyre (R) audioinngang.
4 Kople AC strømadapteren (15) til en stikkontakt og til DC 9V —<±
strømkontakte (12) på senderenheten.
117
DC 9V
ON/OFF
DC 9V
ON/OFF
1 2 3 4
1 2 3 4
R–AUDIO–L
CHANNEL
VIDEO DC 9V
ON/OFF
R–AUDIO–L
TV OUTPUT
TV OUTPUT
CHANNEL
VIDEO DC 9V
ON/OFF
TPUT
VIDEO DC 9V
ON/OFF
TPUT
VIDEO DC 9V
ON/OFF
1 2 3 4
1 2 3 4
AV SOURCE INPUT
R–AUDIO–L
CHANNEL
IR
VIDEO DC 9V
ON/OFF
AV SOURCE INPUT
R–AUDIO–L
CHANNEL
IR
VIDEO DC 9V
ON/OFF
SCART OUTPUT
SCART OUTPUT
XP SBC VL1100 07-02-2003 12:48 Pagina 117
Side: 258
NORSK
Velge kanal
• Still CHANNEL-valgbryterne (6 og 14) på begge enhetene på kanal 1.
• Hvis det oppstår interferens (f.eks. forringet bildekvalitet), still begge
bryterne på en annen kanal.
Begge enhetene må alltid være stilt inn på samme kanal.
Test bruk av videokilder på TV2
1 Pass på at sender, mottaker og videokilde er slått på og at det avspilles en
videokassett eller DVD i videokilden.
2 Slå på TV2 og velg AV-kanal.
3 Kontroller at AV-innhold vises på TV2.
4 Rett den tilkoplede videokildens fjernkontroll mot mottakeren.
5 Skift programnummer (opp/ned) eller skift mellom avspill og stopp.
6 Kontroller at lampen på mottakerenheten (10) blinker rødt for å vise at
den har mottatt signalet fra fjernkontrollen.
> Dette angir at den har mottatt fjernkontrollkommandoen.
7 Kontroller at en røde mottakerlampen (2) på senderenheten blinker rødt.
> Dette angir at den mottar fjernkontrollkommandoen fra
mottakerenheten.
• Hvis fjernkontrollens mottakerlampe ikke blinker, prøv å flytte på sender-
og/eller mottakerenheten.
> Fjernkontrollens mottakerlampe på senderenheten skal blinke når det
kommer en fjernkontrollkommando fra mottakersiden.
Hvis du fremdeles ikke kan fjernbetjene en videokilde, kople til
fjernkontrollens forlenger (blaster-ledning).
Se ‘Bruke fjernkontrollens forlenger’.
118
1 2 3 4
1 2 3 4
TV OUTPUT
R–AUDIO–L
CHANNEL
VIDEO
TV OUTPUT
R–AUDIO–L
CHANNEL
VIDEO
1 2 3 4
1 2 3 4
AV SOURCE INPUT
R–AUDIO–L
CHANNEL
IR
VIDEO
AV SOURCE INPUT
R–AUDIO–L
CHANNEL
IR
VIDEO
SBCVL1100 TVLINK RECEIVER
SBCVL1100 TVLINK RECEIVER
SBCVL1100 TVLINK TRANSMITTER
SBCVL1100 TVLINK TRANSMITTER
XP SBC VL1100 07-02-2003 12:48 Pagina 118
Side: 259
NORSK
Bruk av Trådløs TV-link
Vising og trådløs kontroll av videokilder på TV2
1 Slå på videokilden (Video-, DVD-spiller) som er koplet til TVen (TV1) og
sett i et videobånd eller en DVD.
2 Slå på TV2.
3 elg SCART-inngangen (EXT eller AV) på TV2.
(Se brukerveiledningen for TVen.)
4 Slå ON/OFF-bryteren på både sender (3) og mottaker (11) på ON.
> Du kan nå se på videokilden på TV2.
5 Bruk videokildens fjernkontroll til å velge det kabelprogrammet på
videospilleren som du gjerne vil vise på TV2.
Fjernkontrollen må være rettet mot mottakeren.
Obs: Hvis du ikke kan fjernbetjene en videokilde, kople til fjernkontrollens
forlenger (blaster-ledning). Se ‘Bruke fjernkontrollens forlenger’.
Trådløsl visning av kabelprogrammes på TV2 via
videospilleren
1 Pass på at videospilleren er koplet til kabelfjernsynet og tile
senderenheten.
2 Slå på videospilleren.
3 Slå på TV2.
4 Velg SCART-inngang (EXT eller AV) på på TV2.
(Se Brukerhåndboken for TVen.)
5 Bruk videospillerens fjernkontroll til å velge det kabelprogrammet på
videospilleren som du vil vise på TV2.
6 Trykk på Program opp / ned på fjernkontrollen for å velge et annet
kabelprogram.
Obs: Du vil ikke kunne ta opp et program på videospilleren og samtidig benytte
trådløs visning av andre programmer på TV2.
119
TV OUTPUT
R–AUDIO–L VIDEO DC 9V
ON/OFF
TV OUTPUT
R–AUDIO–L VIDEO DC 9V
ON/OFF
AV SOURCE INPUT
R–AUDIO–L VIDEO DC 9V
ON/OFF
AV SOURCE INPUT
R–AUDIO–L VIDEO DC 9V
ON/OFF
XP SBC VL1100 07-02-2003 12:48 Pagina 119
Side: 260
NORSK
Ekstra funksjoner
Bruke fjernkontrollens forlenger (blaster-ledning)
Hvis videokilden ikke reagerer på fjernkontrollkommandoer, kopler du til
fjernkontrollens forlenger.
1 Pass på at senderenheten er slått av.
2 Kople fjernkontrollens forlenger (blaster-lednming) til IR-konnektoren (7)
på senderenheten.
3 Lokaliser IR-sensoren på videokilden.Vanligvis befinner den seg på the
frontpanelet, enten til venstre eller høyre for bildet.
(Se tilhørende Brukerhåndbok for VCR, DVD eller SAT-boks.)
4 Fjern limbåndet fra IR-lampen og fest den til videokildens IR-sensor.
Obs:
– Ved å plassere IR-lampen 5-10 cm foran videokilden, i stedet for akkurat på
den, behøver man ikke finne akkurat det rett stedet.
– Enkelte merker og typer TV reagerer på fjernkontrollsignaler med en
summelyd når det blir gittt en kommano.
– Hvis du fremdeles har problemer med å få konfigurasjonen til å virke som den
skal, sjekk under ‘Feilsøking’.
– Det er mulig å bruke fjernkontroll til å betjene apparater av de fleste merker,
men enkelte apparater fra Sagem, Nokia og Bang & Olufsen kan ikke
betjenes med fjernkontroll.
120
IR SENSOR
SBCVL1100 TVLINK TRANSMITTER
SBCVL1100 TVLINK TRANSMITTER
VCR
VCR
1 2 3 4
1 2 3 4
AV SOURCE INPUT
R–AUDIO–L
CHANNEL
IR
VIDEO DC 9V
AV SOURCE INPUT
R–AUDIO–L
CHANNEL
IR
VIDEO DC 9V
SCART OUTPUT
SCART OUTPUT
XP SBC VL1100 07-02-2003 12:48 Pagina 120
Side: 261
NORSK
Feilsøking
Hvis det oppstår en feil, gå gjennom sjekklisten nedenfor. Hvis du ikke klarer
å løse problemet ved å følge disse tipsene, ring hjelpelinjen (se ‘Trenger du
hjelp?’) eller rådspør forhandleren. Prøv aldri selv å åpne settet, ettersom
det vil ugyldiggjøre garantien.
Kontroller først alle kabler for å se om de er riktig tilkoplet.
Problem Løsning
Ikke bilde på TV2 • Pass på at begge enhetene er slått på
(begge de grønne på-lampene (1 og 9) lyser).
• Velg EXT eller AV kanal på TV2.
• Aktiver videokilden du vil se på
(tv-boks: strøm på; video-/DVD-spiller: avspill).
• Velg samme kanal på mottakerenhet som på senderenhet, bruk
CHANNEL-bryter 6 og 14.
• Hvis en videospiller brukes som videokilde, pass på å bruke riktig
SCART-konnektor for videospilleren.
(Ext. 1 eller Ext. 2. Se brukerveiledningen for videospilleren).
Dårlig bilde-/ • Flytt på mottakerenheten på der den står, centimeter for centimeter,
lydkvalitet på TV2 til du får god bilde- og lydkvalitet.
• Gå fram på samme måten med senderenheten.
• Skift til en annen kanal på begge enhetene, bruk CHANNEL-bryter
6 og 14. Sørg for at samme kanal er valgt på begge enhetene.
• Reduser avstanden mellom sender- og mottakerenhet (under 30 meter).
Kabelprogrammet • Slå av automatisk ventemodus på videospilleren.
du ser på (Se brukerveiledningen for videospilleren).
forsvinner etter
noen minutter
Feil bilde på TV2 • Velg EXT eller AV kanal på TV2.
• Aktiver videokilden du vil se på
(tv-boks: strøm på;Video-/DVD-spiller: avspill).
• Det kan være at du fanger opp et signal fra en annen Trådløs TV-link.
Skift til en annen kanal på begge enhetene, bruk CHANNEL-bryter
6 og 14 for å få inn riktig signal.
Sørg for at samme kanal er valgt på begge enhetene!
121
XP SBC VL1100 07-02-2003 12:48 Pagina 121
Side: 262
NORSK
Ingen kontroll • Rett fjernkontrollen mot mottakerenheten og påse at det ikke er noen
av videokilder hindringer i veien. Fjernkontrollens røde mottakerlampe (10) må blinke.
fra TV2 • Pass på at et annet trådløst apparat (f.eks. hodetelefon) ikke kan
forstyrre fjernkontrollen.
• Den maksimale bruksavstanden mellom fjernkontrollen og
mottakerenheten er 5 meter. Pass på å være innenfor denne avstanden.
• Kontroller at fjernkontrollens mottakerlampe (2) på senderenheten
blinker når det sendes en fjernkontrollkommando.
Hvis ikke, må du flytte senderenheten og sørge for at sender- og
mottakerenheten er mer enn 5 meter fra hverandre.
• Hvis fjernkontrollenens mottakerlampe (2) på senderen så vidt blinker,
kan det være at du fanger opp forstyrrende signaler.
Prøv å slå av apparatet som er årsaken
(f.eks. trådløs hodetelefon, høyttalere eller RF kontrollsignaler).
• Sett senderenheten så den er i linje med videokilden(e) du vil
kontrollere.
• Kople till fjernkontrollforlengeren.
• Flytt lampen til fjernkontrollens forlenger på videokilden, eller flytt
lampen 5-10 cm foran videokilden.
Summelyd ved • Flytt på mottakerenheten, centimeter for centimeter,
bruk av til summelyden forsvinner.
fjernkontrollen • Flytt på senderenheten, centimeter for centimeter,
til summelyden forsvinner.
• I noen tilfeller er det ikke mulig å løse dette problemet.
S-VHS video gir • Velg CVBS videoutgangsformatet for S-VHS videospilleren
bare bilder i (Se brukerveiledningen for videospilleren).
svart/hvitt på TV2
DVD-spilleren gir • Velg CVBS videoutgangsformatet for DVD-spilleren
ikke bilder på TV2 (Se brukerveiledningen for DVD-spilleren)
Audio/video- • Flytt på mottaker- og/eller senderenheten
interferens/dårlig • Flytt enheten(e) forsiktig, centimeter for centimeter,
mottak på TV2 på underlaget de(n) står på.
• Still begge enhetene inn på en annen kanal.
• Pass på at CHANNEL-bryter 6 og 14 på begge enhetene er stilt inn
akkurat likt.
122
XP SBC VL1100 07-02-2003 12:48 Pagina 122
Side: 263
NORSK
Generelle merknader
• Bilde- og lydkvaliteten påvirkes av mikrobølgeovner. Andre trådløse
systemer (Bluetooth, trådløs LAN osv.) kan også ha negativ innvirkning
på bilde-og lydkvaliteten, og omvendt.
• Trådløs TV Link er et produkt som bruker radiofr kvenser (RF). Derfor
kan ytelsen påvirkes av samme type forstyrrelser som mobiltelefoner,
reiseradioer og andre produkter som bruker RF. Hvis det velges samme
videokilde for begge TV-er, får du samme program på hver TV.
• Trådløs TV Link er ikke begrenset til bare ett rom eller ett hus. Du kan
bruk den overalt i eller omkring huset. Følgen er at alle i nærheten av
ditt hus (til den maksimale rekk vidden), som også har en Trådløs TV Link
som er innstilt på samme kanal, kan se de samme programmene som
vises på din videokilde.
• For å unngå blanding av fjernkontrollkommandoer, frarådes det å bruke
en TV som videokilde.
• Noen innebygde videospillere (kombinert TV/videospiller) kan ikke bruk
s sammen med senderenheten (avhengig av merke og type).
• Videokilder kan ikke betjenes med fjernkontroll hvis IR-signalets bær
frekvens er utenfor området 32kHz til 57kHz.
• Sikkerhet i forbindelse med radiobølger: Når Philips Trådløs TV Link er
slått på, sender og mottar den radiobølger. Philips Trådløs TV Link
oppfyller de standarder som gjelder for den.
• Philips Trådløs TV Link har en rekk vidde på inntil 100 meter i friluft.
Vegger, tak og store gjenstander kan begrense den effektive rekk vidden
til omkring 30 meter innendørs.
123
XP SBC VL1100 07-02-2003 12:48 Pagina 123
Side: 264
NORSK
Spesifikasjoner
Generelt Videostandarder som støttes PAL / NTSC / SECAM
Strømforsyning 220 - 240V AC / 50Hz
Strømforbruk ved drift: 3 W (både sender- og mottakerenhet)
Senderenhet Audio inngang: Stereo audio
(hvite/røde RCA-konnektorer)
Video inngang: CVBS (gul RCA-konnektor)
Mål 14,3 cm (B) x 9,3 cm (D) x 4 cm (H)
Mottakerenhet Audio inngang: Stereo audio
(hvite/røde RCA-konnektorer)
Video inngang: CVBS (yellow RCA connector)
Rekkevidde: Inntil 100 meter i friluft;
inntil 30 meter innendørs
Mål 14,3 cm (B) x 9,3 cm (D) x 4 cm (H)
Audio / Video Bærefrekvens: 2,4 GHz
overføring Antall kanaler: fire (kanskje færre, avhengig av lokale
bestemmelser)
Type modulasjon: FM
Overføringseffekt: <10mW
Antenner: Innebygd
Fjernkontroll-- Bærefrekvens: 433,92 MHz
overføring Type modulasjon: AM
Overføringseffekt: <10 mW
Rekkevidde IR-mottak: Inntil 5 meter
Bærefrekvensområde: 32 kHz – 40 kHz
Fjernkontrollforlenger: Ja, 1 infrarød lampe
Trenger du hjelp?
I tilfelle du har spørsmål om VL1100, vennligst kontakt vår hjelpelinje
assistanse! Du kan finne nummeret på listen på side 2.
Før du ringer, ber vi deg lese denne bruksanvisningen nøye.
Du vil finne svar på de fleste spørsmål i bruksanvisningen.
Modellnummeret for Trådløs TV-link er VL1100.
Kjøpsdato: _____ /_____ /______
dag/ måned /år
124
XP SBC VL1100 07-02-2003 12:48 Pagina 124

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Philips SBCVL1100 ennå.

Spør et spørsmål om Philips SBCVL1100

Har du et spørsmål om Philips SBCVL1100 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Philips SBCVL1100. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med SBCVL1100 Philips så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.