Philips SBCSC477 manual

Vis en manual for Philips SBCSC477 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

 • Merke: Philips
 • Produkt: Baby Monitor
 • Model/navn: SBCSC477
 • Filtype: PDF
 • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Indonesisk

Innholdsfortegnelse

Side: 173
 
1 1	  " " 5# (19) $ PARENTVOL 
# .
2 
 # " " 5# +/- (20) #  

 
 #  #
 # .
>  
 $# (12) # 	 
 
  	%$# 	 3 	.
0 = 	%$ #	% # #
 
5 = # 

Side: 195
3 1	  
 /$ (19) # 
 $ BABYVOL (   	%$# 
 #
 # #	%.
4 
 # " " 5# +/- (20) #  

 
 #  #
 # #	%.
>  
 $# (12) # 	 
 
  	%$# 	 3 	.
0 = #
 	#
5 = # 

Side: 418
NORSK
114
Spedbarnovervåker
SBC SC477
Philips satser på å produsere pålitelige omsorgsprodukter som nye mødre
og fedre virkelig trenger. Produkter som er pålitelige og har en driftskvalitet
som gir trygghet. Du kan stole på at denne spedbarnovervåkeren fra Philips
gir deg støtte hele døgnet ved å sørge for at du alltid kan høre spedbarnet
klart og tydelig, uansett hvor i huset du befinner deg.
Philips Baby Care,Taking care together
Viktig informasjon
Du bør lese denne bruksanvisningen nøye før du bruker
spedbarnovervåkeren, og ta vare på den for senere referanse. Denne
spedbarnovervåkeren er ment som et hjelpemiddel. Den er ikke en
erstatning for ansvarlig og riktig voksentilsyn og bør ikke brukes som dette.
• Sørg for at Spedbarn-enheten og adapterkabelen alltid er utenfor barnets
rekkevidde, minst én meter unna.
• Plasser aldri Spedbarn-enheten inne i barnets seng eller lekegrind!
• Ikke dekk til spedbarnovervåkeren (med et teppe, laken, e.l.).
• Rengjør spedbarnovervåkeren med en fuktig klut.
• Bruk aldri spedbarnsovervåkeren i nærheten av vann.
Sikkerhetsforanstaltninger
• Kontroller om spenningen som er angitt på adapterens typeplate,
samsvarer med den lokale nettspenningen, før du kobler til
strømtilførselen.
• Ikke bruk settet på fuktige steder eller i nærheten av vann.
• Ikke utsett utstyret for ekstrem varme eller skarpt lys.
Innhold
Hjelpelinje 2
Generelt 4
Viktig informasjon 4
Produktillustrasjon på innerklaff 5
Klargjøre spedbarnsovervåkeren 6
Overvåke spedbarnet 8
Bruke familie-interkommsystemet 9
Beskrivelse av funksjoner 11
Problemløsing 12
Tekniske spesifikasjoner 13
Tilbakestille til standard fabrikkinnstillinger 14
XP SBC SC 477.1 Mediaware 13-11-2002 16:08 Pagina 114
Side: 419
Produktillustrasjon på innerklaff
A) Spedbarn-enhet
1 knapp for nattlys
2 nattlys
3 snakkeknapp
4 batterikontrollampen lyser rødt når batteriet er svakt
5 Kontrollampe for DECT
-system
blinker rødt: forbindelse ikke OK
lyser rødt: ingen forbindelse i mer enn 2 minutter,
systemkontrollalarmen på Foreldre-enheten piper
når enhetene ikke har kontakt med hverandre.
blinker grønt: søker etter forbindelse
blinker grønt hurtig: overfører lyd
lyser grønt: forbindelse OK
6 høyttaler
7 mikrofon
8 av/på-knapp for overvåker/ interkomm
9 batterideksel
10 Kontakt for likestrøm
11 Strømadapter
B) Foreldre-enhet
12 lydnivålamper
13 batterikontrollampen lyser rødt når batteriet er svakt
14 Kontrollampe for DECT
-system
blinker rødt: forbindelse ikke OK
lyser rødt: ingen forbindelse i mer enn 2 minutter,
systemkontrollalarmen på Foreldre-enheten piper
når enhetene ikke har kontakt med hverandre.
blinker grønt: søker etter forbindelse
blinker grønt hurtig: overfører lyd
lyser grønt: forbindelse OK
15 snakkeknapp
16 mikrofon
17 høyttaler
18 på/av-knapp
Ettpunktskontroll
19 modusbryter, velger Foreldre-Vol(um), Spedbarn-Vol(um) og
Spedbarn-følsomhet
20 opp (+)/ned (-) justerer følsomhet og volum for valgt enhet
21 ladesokkel
22 ladelampe
23 Kontakt for likestrøm
24 Strømadapter
25 belteklips
26 batterideksel
NORSK 115
XP SBC SC 477.1 Mediaware 13-11-2002 16:08 Pagina 115
Side: 420
Klargjøre spedbarnsovervåkeren
Spedbarn-enheten
Spedbarn-enheten kan drives på batteri eller nettstrøm.
Bruk med nettstrøm
1 Koble strømadapteren (11) til en stikkontakt og ledningen til
likestrømskontakten (10) på Spedbarn-enheten.
2 Spedbarn-enheten er nå klar til bruk med nettstrøm.
Bruk med batteristrøm
1 Ta av batteridekselet (9).
Trykk på den runde delen, hold den nede og skyv dekselet nedover.
2 Sett inn fire 1,5 V, LR6 (AA) Alkaline-batterier og plasser + og – polene
riktig i batterihuset.
(Batterier følger ikke med.Vi anbefaler ikke-oppladbare Philips Alkaline-
batterier).
3 Sett batteridekselet på plass igjen.
Sett dekselet på batterihuset og skyv dekselet oppover til det klikker.
4 Spedbarn-enheten er nå klar til bruk med batteristrøm.
Spedbarn-enheten kan brukes i opptil 30 timer på nye batterier
(Philips Alkaline-batterier, nattlys slått av).
5 Når batterikontrollampen (4) blinker rødt, er batteriet svakt.
Monter nye batterier hvis dette skjer.
Tips:
– Slå av nattlyset for å spare batteriene, når Spedbarn-enheten går på batteri.
– Ta ut tomme batterier fra Spedbarn-enheten.
Reservebatteristrøm
Så snart batteriene settes inn, aktiveres reservebatteristrøm. I tilfelle
strømbrudd mens enheten går på nettstrøm, vil enheten automatisk gå
over til å gå på batteristrøm. Så snart strømforsyningen kommer tilbake,
skifter enheten tilbake til nettstrømdrift igjen.
Foreldre-enheten
Foreldre-enheten leveres med, og bruker, oppladbare batterier med høy
ytelse. Batteripakken må først settes inn og lades før Foreldre-enheten kan
brukes uten ladesokkelen (21).
Merk: Bruk aldri Foreldre-enheten uten batteripakken! Uten batteripakken kan
det hende at enheten ikke fungerer som den skal.
TERCOM
DC
9V
TALK
MONITOR
INTERCOM
OFF
DC
9V
DC
9V
TALK
MONITOR
INTERCOM
OFF
DC
9V
DC
9V
NORSK
116
XP SBC SC 477.1 Mediaware 13-11-2002 16:08 Pagina 116
Side: 421
Bruk med nettstrøm / lade opp batteripakken
1 Ta av batteridekselet (9). Trykk på den runde delen, hold den nede og skyv
dekselet nedover.
2 Sett inn batteripakken
(uten batteripakken fungerer kanskje enheten ikke som den skal):
Sett kabelpluggen i kontakten på venstre side av batterihuset.
Plasser siden med tilkoblingskabelen øverst i batterihuset.
3 Sett batteridekselet på plass igjen. Legg dekselet på batterihuset og skyv
dekselet oppover til det klikker.
Hvis effekten til den oppladbare batteripakken begynner å svekkes, må du
skifte den ut med en ny batteripakke. Bruk kun oppladbare NiMH-
batteripakker!
4 Koble strømadapteren (24) til en stikkontakt og ledningen til
likestrømskontakten (23) på ladesokkelen.
5 Plasser Foreldre-enheten i ladesokkelen.
Den røde ladelampen (22) lyser.
Foreldre-enheten kan brukes nå, men du bør la den stå i ladesokkelen inntil
batteriet er fulladet (minst 14 timer). Når batteripakken er fulladet, kan
Foreldre-enheten tas ut av ladesokkelen og brukes uten ledning i opptil
16 timer.
Når batterikontrollampen (13) blinker rødt, er batteriet svakt.
Plasser Foreldre-enheten i ladesokkelen for å lade opp batteripakken igjen.
Merk: Bruk aldri Foreldre-enheten uten batteripakken! Uten batteripakken kan
det hende at enheten ikke fungerer som den skal
Deponering av batterier
Deponer brukte batterier på en miljøvennlig måte. Ikke bland gamle og nye
batterier, eller forskjellige typer batterier.Ta ut batteriene av Spedbarn-
enheten hvis spedbarnsovervåkeren ikke brukes i lengre perioder.
NORSK 117
DC 9V
CHARGE
POWER
TALK
PARENT
VOL
SENSIVITY
BABY
VOL
TALK
PARENT
VOL
SENSIVITY
BABY
VOL
TALK
L
SENSIVITY
Y
VOL
XP SBC SC 477.1 Mediaware 13-11-2002 16:08 Pagina 117
Side: 422
Overvåke spedbarnet
Slå på enhetene
1 Plasser Spedbarn-enheten minst én meter unna spedbarnet.
Plasser aldri Spedbarn-enheten inne i barnets seng eller lekegrind!
2 Sett på/av-knappen for overvåker/interkomm (8) på Spedbarn-enheten til
MONITOR.
> Kontrollampen for DECT-systemet (5) blinker (grønn).
3 Slå på Foreldre-enheten ved å trykke på POWER-knappen (18).
> Kontrollampen for DECT-systemet (14) blinker (grønn).
> Kontrollampene for DECT-systemet på Spedbarn-enheten og Foreldre-
enheten lyser sammenhengende (grønt) når begge enhetene har
opprettet forbindelse.
Merk: Foreldre-enheten piper når den blir (uforvarende) slått av.
Justere høyttalervolumet
Foreldre-enheten
1 Still Ettpunktskontroll-modusbryteren (19) på Foreldre-enheten til
PARENT VOL (foreldrevolum).
2 Trykk på kontrollbryteren +/- (20) på Foreldre-enheten for å
øke/redusere høyttalervolumet på Foreldre-enheten.
> Lydnivålampene (12) på Foreldre-enheten gir en synlig tilbakemelding om
innstillingen i om lag 3 sekunder.
0 lamper = stille overvåking av barnet
5 lamper = maksimum
Merk: En høy pipetone kan oppstå hvis enhetene kommer for nær hverandre.
For å unngå dette bør du stille volumet på Foreldre-enheten på 0 før du
plasserer enhetene nær hverandre.
Spedbarn-enheten
3 Sett bryteren for valg av volum/følsomhet (19) på Foreldre-enheten til
BABY VOL (spedbarnvolum).
4 Trykk på kontrollbryteren +/- (20) på Foreldre-enheten for å
øke/redusere høyttalervolumet på Spedbarn-enheten.
> Lydnivålampene (12) på Foreldre-enheten gir en synlig tilbakemelding om
innstillingen i om lag 3 sekunder.
0 lamper = Av
5 lamper = Maksimum
Merk: Du kan bare endre volumet på Spedbarn-enheten hvis det er forbindelse
mellom Spedbarn-enheten og Foreldre-enheten.
PARENT
VOL
SENSIVIT
Y
BABY
VOL
PARENT
VOL
SENSIVIT
Y
BABY
VOL
LEVEL
SYSTEM
POWER
MONITOR
INTERCOM
OFF
NORSK
118
PARENT
VOL
SENSIVIT
Y
BABY
VOL
PARENT
VOL
SENSIVIT
Y
BABY
VOL
XP SBC SC 477.1 Mediaware 13-11-2002 16:08 Pagina 118
Side: 423
Justere mikrofonens følsomhet
1 Sett Ettpunktskontroll-modusbryteren (19) på Foreldre-enheten til BABY
SENSITIVITY (spedbarnfølsomhet).
2 Trykk på +/- -kontrollknappen (20) på Foreldre-enheten for å
øke/redusere høyttalervolumet på Spedbarn-enheten, med din egen
stemme som lydreferanse.
> Lydnivålampene (12) på Foreldre-enheten gir en visuell tilbakemelding om
innstillingen i om lag 3 sekunder.
0 lamper lyser = minimumsnivå
5 lamper lyser = maksimumsnivå (kontinuerlig overføring)
Merk: Når den er innstilt på maksimumsnivå (kontinuerlig overføring), overvåker
Spedbarn-enheten kontinuerlig, og alle lyder kan høres på Foreldre-
enheten uansett hvor svake eller sterke de er. Batteriets levetid kan
reduseres til om lag 8 timer ved kontinuerlig overføring.
Merk: Du kan bare endre følsomheten på Spedbarn-enheten hvis det er
forbindelse mellom Spedbarn-enheten og Foreldre-enheten.
Bruke familie-interkommsystemet
Snakke med spedbarnet for å trøste
1 Still inn begge enhetene på MONITOR for å overvåke lyder fra
spedbarnet.
2 Juster høyttalervolumet på Spedbarn-enheten med kontrollbryteren og
knappene, til du får ønsket lydnivå.
3 Trykk og hold inne TALK-knappen (snakk) på Foreldre-enheten (15) og
snakk tydelig inn i mikrofonen.
Mens du holder inne TALK-knappen på Foreldre-enheten, kan ingen lyder
høres fra Spedbarn-enheten i høyttaleren på Foreldre-enheten.
Merk:Vent med å snakke til systemkontrollampen blinker grønt.
Merk: I tilfelle høyttalervolumet på Spedbarn-enheten er satt til 0, vil
systemkontrollampen lyse rødt mens du trykker på TALK-knappen.
4 Slipp TALK-knappen når du er ferdig.
LEVEL
SYSTEM
POWER
PARENT
VOL
SENSIVIT
Y
BABY
VOL
NORSK 119
PARENT
VOL
SENSIVIT
Y
BABY
VOL
XP SBC SC 477.1 Mediaware 13-11-2002 16:08 Pagina 119
Side: 424
Toveis interkomm
SBC SC477 er velegnet til bruk som en toveis interkomm.
1 Sett på/av-knappen for overvåkeren/interkomm (8) på Spedbarn-enheten
til INTERCOM.
> Kontrollampen for DECT-systemet blinker (grønn).
2 Slå på Foreldre-enheten ved å trykke på POWER-knappen.
3 Vent til forbindelse er opprettet (systemkontrollampen lyser grønt).
4 Juster høyttalervolumet for Spedbarn-enheten til ønsket nivå.
5 Juster høyttalervolumet for Foreldre-enheten til ønsket nivå.
6 Trykk og hold inne TALK-knappen (snakk) på Foreldre-enheten (15) og
snakk tydelig inn i mikrofonen.
Merk:Vent med å snakke til systemkontrollampen blinker grønt.
Merk: Hvis TALK-knappen trykkes inn på Foreldre-enheten og høyttalervolumet
på Spedbarn-enheten er satt til 0, vil systemkontrollampene lyse rødt.
Merk: Hvis TALK-knappen trykkes inn på Spedbarn-enheten og volumet på
Foreldre-enheten er satt til 0, vil Foreldre-enheten pipe for å indikere
dette.
7 Slipp TALK-knappen (15) når du er ferdig.
8 Trykk og hold inne TALK-knappen (snakk) på Spedbarn-enheten (3), og
snakk tydelig inn i mikrofonen.
9 Slipp TALK-knappen (3) når du er ferdig.
Mens du holder inne TALK-knappen på en av enhetene, kan det ikke
høres noe signal fra den andre enheten. Med andre ord bør bare én
person snakke om gangen.
LEVEL
SYSTEM
POWER
LEVEL
SYSTEM
POWER
SYSTEM
NORSK
120
MONITOR
INTERCOM
OFF
XP SBC SC 477.1 Mediaware 13-11-2002 16:08 Pagina 120
Side: 425
Beskrivelse av funksjoner
Stille overvåking av spedbarnet
• Sett Ettpunktskontroll-modusbryteren (19) på Foreldre-enheten til
PARENT VOL (foreldrevolum) og juster volumet på Foreldre-enheten til
laveste nivå med kontrollbryteren +/- (20).
> Lydnivålampene (12) gir et synlig varsel om lyder fra spedbarnet. Jo mer
lyd barnet lager, desto mer lyser lampene.
Kontrollere at det er opprettet forbindelse mellom
enhetene
• Kontroller at kontrollampen for DECT-systemet (14) på Foreldre-enheten
lyser sammenhengende (grønt) for å bekrefte at forbindelsen mellom de
to enhetene er pålitelig.
> Lampen blinker rødt, og systemkontrollalarmen på Foreldre-enheten
piper i disse tilfellene:
- Enhetene har ikke forbindelse.
- De er utenfor rekkevidde
- Det er interferens.
Slå på nattlyset
• Trykk på nattlysknappen på Spedbarn-enheten for å slå nattlyset på og av.
> Slå av nattlyset når Spedbarn-enheten går på batteri, for å spare strøm.
Rekkevidde
• SBC SC477 baby monitor har opptil 300m rekkevidde.Vegger, tak og
store objekter kan redusere rekkevidden.Avhengig av de lokale forhold
kan rekkevidden reduseres ned til 50m. Systemet sjekker funksjonaliteten
(lysene 5, 14 og pipetonen på foreldre enheten) og vil si i fra om foreldre
og baby enhet kommuniserer med hverandre, og om disse er innenfor
rekkevidden av hverandre.
PARENT
VOL
SENSIVIT
Y
BABY
VOL
1
2
LIGHT
SYSTEM
LEVEL
SYSTEM
NORSK 121
LIGHT
SYSTEM
XP SBC SC 477.1 Mediaware 13-11-2002 16:08 Pagina 121
Side: 426
NORSK
122
Promblemløsing
Hvis det oppstår en feil, bør du først sjekke punktene nedenfor. Hvis du ikke
klarer å løse et problem ved å følge disse tipsene, kontakter du hjelpelinjen
(se neste avsnitt) eller spør forhandleren.
Du må aldri forsøke å reparere settet selv, da det vil gjøre garantien ugyldig.
Problem Mulig årsak Løsning
DECT
-system- Foreldre-enheten: enheten er ikke slått på. Trykk på POWER-knappen.
lampen lyser ikke Spedbarn-enheten: enheten er ikke slått på. Slå på med på/av-bryteren for
monitor/interkomm.
Batteriene er svake. Skift/lad opp batteriene.
Strømadapteren er ikke tilkoblet, eller Koble til strømadapteren eller
batteriene er utladet. skift batteriene.
DECT
-system- Batteripakken er ikke satt inn i Sett batteripakken i Foreldre-enheten.
kontrollampen på Foreldre-enheten.
Foreldre-enheten
fortsetter å blinke
grønt
Skarp, høy lyd Enhetene står for nær hverandre. Flytt Foreldre-enheten bort fra
Spedbarn-enheten.
Volumet er for høyt. Reduser volumet på Foreldre-enheten.
Batteriene på Batterilevetiden er slutt. Skift den oppladbare batteripakken. Bruk
Foreldre-enheten kun oppladbare NiMH-batteripakker.
blir ikke oppladet
Ingen lyd Volumet på Foreldre-enheten er stilt Skru opp volumet for Foreldre-enheten.
for lavt.
Følsomhetsinnstillingen på Juster følsomhetsnivået på
Spedbarn-enheten er satt for lavt. Spedbarn-enheten.
Enhetene er utenfor rekkevidde. Flytt Foreldre-enheten nærmere
Spedbarn-enheten.
DECT
-systemlampen Ingen strøm til en av de to enhetene. Sjekk på/av-bryteren for monitor/interkomm
er rød (blinker) og på/av-bryteren på Foreldre-enheten.
Batterikontrol- Batteriene er nesten eller helt utladet.
lampen blinker Foreldre-enheten: Lad opp batteripakken.
Spedbarn-enheten: Skift eller ta ut batteriene.
XP SBC SC 477.1 Mediaware 13-11-2002 16:08 Pagina 122
Side: 427
Snakkefunksjonen Høyttalervolumet for Still høyttalervolumet på 1 eller høyere.
virker ikke * Spedbarn-enheten er satt til 0.
Interkomm- Spedbarn-enheten er i overvåkingsmodus. Sett Spedbarn-enheten i interkomm-modus
funksjonen virker Høyttalervolumet for Spedbarn-enheten Still høyttalervolumet på 1 eller høyere.
ikke * er satt til 0.
Enhetene er for langt fra hverandre. Reduser avstanden mellom enhetene.
Systemlampen Enhetene er for langt fra hverandre. Reduser avstanden mellom enhetene.
blinker (rødt)/ Batteriene er svake. Skift/lad opp batteriene.
Systemkontroll- Enhetene kan ikke opprette forbindelse, Prøv å løse problemet ved å bruke
alarmen piper selv når de står nær hverandre. fabrikkinnstillingsmodus.
på Foreldre-enheten
*) I snakke-/interkomm-funksjon, når enten Foreldre- eller Spedbarn-
enheten sender, kan den andre enheten bare motta, og ikke sende.
TALK-funksjonen på Foreldre-enheten har prioritet over den på
Spedbarn-enheten. Når begge knappene trykkes samtidig, vil
TALK-funksjonen på Foreldre-enheten bli aktivert.
Tekniske spesifikasjoner
Strømforsyning: – Batteripakke, oppladbar NiMH for Foreldre-
enhet (følger med)
– Ekstra batterier 4 x 1,5 V, AA for Spedbarn-
enheten (følger ikke med)
– Strømadapter 230 V vekselstrøm, 50 Hz
Rekkevidde: Opptil 300 meter ved ideelle forhold.
Rekkevidden blir påvirket av vegger, dører,
osv. Innendørs kan rekkevidden reduseres til
50 meter.
Brukstemperatur: 0 °C til 40 °C
Standard: DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications)
Bruk kun den medfølgende strømadapteren, eller en type som samsvarer
med sikkerhetsstandard EN60950 og har følgende spesifikasjoner:
9 Volt likestrøm/ 200 mA.
NORSK 123
XP SBC SC 477.1 Mediaware 13-11-2002 16:08 Pagina 123
Side: 428
Tilbakestille til standard fabrikkinnstillinger
Fabrikkinnstillingsmodus
Med denne modusen kan begge enhetene tilbakestilles til standard
fabrikkinnstillinger.
Fabrikkinnstillinger kan brukes hvis det oppstår problemer som ikke kan
løses ved hjelp av forslagene i kapittelet om problemløsing.
1 Sørg for at begge enhetene er mindre enn 1 meter fra hverandre.
2 Slå av begge enhetene.
Merk: Enhetene må settes til fabrikkinnstillingsmodus samtidig.
Derfor må du utføre trinn 4 innen 5 sekunder etter at DECT-
systemindikatoren på Spedbarn-enheten begynner å blinke (trinn 3).
3 Hold inne snakkeknappen på Spedbarn-enheten i minst
6 sekunder mens du trykker på POWER-knappen (på/av)
(Power-knappen på MONITOR eller INTERCOM).
> DECT-systemindikatorene vil blinke vekselvis rødt/grønt.
4 Hold inne snakkeknappen på Foreldre-enheten i minst
6 sekunder mens du trykker på POWER-knappen (på/av).
> DECT-systemindikatorene vil blinke vekselvis rødt/grønt.
> Når enhetene har funnet hverandre (vanligvis innen 30-120 sekunder) blir
dette markert med en "pipelyd" fra begge enhetene. Da blir forbindelsen
gjenopprettet.
Merk:Ved å bruke fabrikkinnstillingsmodus blir Parent Volume (foreldrevolum),
Baby Volume (spedbarnvolum) og Baby sensitivity (spedbarnfølsomhet)
automatisk tilbakestilt til standard fabrikkinnstillinger. Personlige innstillinger
må defineres på nytt. Standardfabrikkinnstillinger er:
- Parent Volume: 3 lys
- Baby Volume: 3 lys
- Baby Sensitivity: 3 lys
Trenger du hjelp?
I tilfelle du har spørsmål om SC477, vennligst kontakt vår hjelpelinje
assistanse! Du kan finne nummeret på listen på side 2.
Før du ringer, ber vi deg lese denne bruksanvisningen nøye.
Du vil finne svar på de fleste spørsmål i bruksanvisningen.
Modellnummeret til spedbarnsovervåkeren er SBC SC477.
Kjøpsdato: _____ /_____ /______
dag/ måned /år
NORSK
124
LEVEL
SYSTEM
POWER
2
1
SYSTEM
1 2
XP SBC SC 477.1 Mediaware 13-11-2002 16:08 Pagina 124

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Philips SBCSC477 ennå.

Spør et spørsmål om Philips SBCSC477

Har du et spørsmål om Philips SBCSC477 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Philips SBCSC477. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med SBCSC477 Philips så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.