Philips SBCLM1000 manual

Vis en manual for Philips SBCLM1000 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Philips
  • Produkt: Strekkodeleser
  • Model/navn: SBCLM1000
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk

Innholdsfortegnelse

Side: 95
NORSK
Trådlås PC-TV-link
SBC LM1000
Gratulerer! Philips’ trådløse PC-TV-link SBC LM1000 som du nettopp har
kjøpt, er produsert etter de strengeste standarder og vil gi deg mange års
problemfri bruk.
For at du skal få mest mulig glede av din trådløse Philips PC-TV-link, er den
utstyrt med en kanalvelger (en bryter) som gir deg muligheten til å velge
den kanalen som gir det beste bildet. Rendyrket trådløs hjemmekomfort!
Merk: Den trådløse PC-TV-linken gir deg IKKE kontroll over PC- og/eller
video-innholdet du spiller av. Du må starte/stoppe avspillingen av videoer
eller musikkfiler på PC-en din manuelt via musen eller tastaturet.
Innhold
Servicetelefon ...................................................................................2
Illustrasjoner......................................................................................3
Innledning ........................................................................................94
1. Viktig informasjon .....................................................................95
Sikkerhetsforanstaltninger....................................................................................................95
Innholdet i pakken...................................................................................................................95
2. Oversikt over apparatet ......................................................96-97
A) Sender.....................................................................................................................................96
B) Mottaker ................................................................................................................................97
3. Installering...........................................................................98-100
Montere senderen ..................................................................................................................98
Koble mottakeren til TV-en................................................................................................99
Kanalvalg........................................................................................................................................99
Eventuell tilkobling til lydutstyr...............................................................................99-100
4. Bruk...........................................................................................100
5. Problemløsning.................................................................101-102
6. Generelle anmerkninger.........................................................102
7. Tekniske spesifikasjoner ..........................................................103
94
SBC_LM1000.qxd 04-02-2004 16:41 Pagina 94
Side: 96
1.Viktig informasjon
• Les følgende anvisninger grundig, og oppbevar dette heftet til fremtidig
bruk.
• Krav: - TV med SCART- eller RCA-kontakt(er).
- Videokrav: PC med korrekt installert videokort med støtte for TV-ut.
TV-ut-kontakten bør være en RCA-kontakt.
- Krav til lydutstyr: PC med korrekt installert lydkort med 3,5 mm kontakt.
Sikkerhetsforanstaltninger
• Ikke bruk dette produktet på fuktige steder eller i nærheten av vann.
• Ikke utsett dette produktet for ekstrem varme.
• Ikke åpne dette produktet. I tilfelle tekniske problemer må du ta det med
til din Philips-forhandler.
• Ikke dekk til dette produktet.
• Vekselstrømsadapterne må kun kobles til en strømforsyning med
220-240 V AC/ 50 Hz.
• Bruk bare de vekselstrømsadapterne som følger med, eller bruk en type
som er kompatibel med sikkerhetsstandarden EN60950 og som oppfyller
følgende spesifikasjon: 9 V DC/ 300 mA.
• Utilstrekkelig beskyttet eller spesielt følsomt elektronisk utstyr kan
påvirkes når dette produktet brukes. Interferensen kan føre til at dette
eller det andre utstyret blir skadet. Kontroller om utstyr i omgivelsene
kan bli påvirket av dette produktet før du begynner å bruke det.
Innholdet i pakken
Kontroller at følgende gjenstander befinner seg i esken til den trådløse
PC-TV-linken. De skal hjelpe deg å montere og bruke den trådløse
PC-TV-linken din.
• Sender
• Mottaker
• To vekselstrømsadaptere
• RCA+ 3,5 mm plugg til RCA audio/video-kabel (gul/rød/hvit til gul/svart)
• RCA til RCA audiokabel (rød/hvit)
• RCA til RCA videokabel (gul)
• RCA-til-SCART-adapter (ikke for U.S.A.-versjonen)
• Audiofordeler (3,5 mm plugg)
• Fjernkontrollforlenger (blaster-ledning), kun til bruk i kombinasjon med en
infrarød fjernkontroll til PC (ikke med i denne pakken).
Oppbevar denne kabelen til fremtidig bruk
• Instruksjoner for bruk
NORSK 95
SBC_LM1000.qxd 04-02-2004 16:41 Pagina 95
Side: 97
NORSK
96
2. Oversikt over apparatet
A) Sender
1 Strømindikator
Lyser grønt når strømmen er slått på.
2 Mottakerlampe for fjernkontroll
Indikatorlampe for (fremtidig) bruk sammen med en PC med
fjernkontrollfunksjon for PC.
3 AV/PÅ-bryter
Slår senderen av og på.
4 DC 9V —<±
Likestrømskontakt for tilkobling til strømnettet
5 Inngangskontakter for lyd- og videosignaler
(AV SOURCE INPUT)
For tilkobling av senderen til PC via TV-Out-utgangen på videokortet og
3,5 mm stereokontakten på lydkortet ditt (Audio Out).
VIDEO (gul) - inngangskontakt for videosignaler
R-AUDIO-L - venstre (L) og høyre (R) inngangskontakt for lydsignaler
(R-rød / L-hvit)
6 Kanalvelger (CHANNEL)
Brukes til å velge ønsket frekvenskanal for lyd/video-signalet. Antall
kanaler du kan velge mellom kan variere fra land til land.
7 Infrarødt (IR)
Alternativ kontakt til (fremtidig) bruk sammen med en PC med
fjernkontrollfunksjon for PC.
8 Vekselstrømsadapter
9 RCA-plugg + 3,5 mm-plugg til RCA audio/video-kabel
(gul/rød/hvit til gul/svart)
For tilkobling av PC-en til senderen via lyd/video-kontaktene
(AV SOURCE INPUT).
10 Audiofordeler (3,5 mm plugg)
For tilkobling av senderen til PC-en i tilfelle PC-høyttalerne er koblet til
PC-ens lydkort.
SBC_LM1000.qxd 04-02-2004 16:41 Pagina 96
Side: 98
NORSK 97
B)Mottaker
11 Strømindikator
Lyser grønt når strømmen er slått på.
12 Mottakerlampe for fjernkontroll
Indikatorlampe for (fremtidig) bruk sammen med en PC med
fjernkontrollfunksjon for PC.
13 AV/PÅ-bryter
Slår mottakeren av og på.
14 DC 9 V —<±
Likestrømskontakt for tilkobling til strømnettet
15 Utgangskontakter for TV-signal (TV OUTPUT)
For tilkobling av senderen til en TV eller stereo med RCA- eller
SCART-kontakt.
VIDEO (gul) - utgangskontakt for videosignaler.
R-AUDIO-L - venstre (L) og høyre (R) utgangskontakt for lydsignaler
(R-rød / L-hvit).
16 Kanalvelger (CHANNEL)
Brukes til å velge ønsket frekvenskanal for lyd/video-signalet.
Antall kanaler du kan velge mellom kan variere fra land til land.
17 Vekselstrømsadapter 18 RCA til RCA audiokabel (rød/hvit)
For tilkobling av mottakeren til lydinngangene på TV-en eller lydutstyret.
19 RCA til RCA videokabel (gul)
For tilkobling av mottakeren til videoinngangene på TV-en via
utgangskontaktene for TV-signaler (TV OUTPUT).
20 RCA til SCART
-adapter (ikke for U.S.A.-versjonen)
For tilkobling av mottakeren til lyd/video-inngangene på TV-en,
i tilfelle TV-en er utstyrt med en SCART-kontakt.
SBC_LM1000.qxd 04-02-2004 16:41 Pagina 97
Side: 99
3. Installation
Montere senderen
1 Plassere senderen i nærheten av PC-en.
Sett aldri andre apparater på toppen av senderen.
2 Når det gjelder den nøyaktige plasseringen av lydutgangen,
må du se etter i bruksanvisningen for lydkortet til PC-en.
3 Sett 3,5 mm-pluggen (svart) på den medfølgende audio/video-kabelen (9)
inn i lydutgangen på PC-en.
Legg merke til at baksiden av PC-en din kan se annerledes ut enn eksempelet
på bildet.
Hvis du har PC-høyttalere koblet til PC-en
3a Fjern pluggen fra PC-høyttaleren fra lydutgangen på PC-en, og sett den
inn i audiofordeleren (10) som fulgte med.
3b Sett 3,5 mm-pluggen (svart) på den medfølgende audio/video-kabelen (9)
inn i fordeleren (10).
3c Sett audiofordeleren (10) inn i lydutgangen på PC-en.
4 Sett video-pluggen (gul) på den medfølgende audio/video-kabelen (9) inn i
TV-utgangen (TV-Out) på PC-en.
Les bruksanvisningen til PC-en eller videokortet for å finne ut hvordan
TV-Out-funksjonen skal aktiveres. Hvis du ikke klarer å aktivere TV-Out på
videokortet, må du ta kontakt med PC- eller videokort-produsentens
kundeservice.
5 Sett audio/video-pluggene i den andre enden av den medfølgende
audio/video-kabelen (9) inn i inngangskontaktene for lyd- og videosignaler
(AV SOURCE INPUT) (5) på senderen.
Pass på å sette den gule pluggen inn i den gule videokontakten,
og den hvite og den røde pluggen inn i henholdsvis venstre (L) og
høyre (R) audiokontakt.
6 Sett vekselstrømsadapteren (8) inn i et vegguttak og koble den til
kontakten for 9 V likestrøm —<± (4) på senderen.
LM1100
TVLINK
TRANSM
ITTER
LM1100
TVLINK
TRANSM
ITTER
AUDIO
INPUT
TV
INPUT
AUDIO
INPUT
TV
INPUT
1 2 3 4
1 2 3 4
AV SOURCE INPUT
R–AUDIO–L
CHANNEL
IR
VIDEO DC 9V
ON/OFF
AV SOURCE INPUT
R–AUDIO–L
CHANNEL
IR
VIDEO DC 9V
ON/OFF
AUDIO
INPUT
TV
INPUT
1 2 3 4
1 2 3 4
AV SOURCE INPUT
R–AUDIO–L
CHANNEL
IR
VIDEO DC 9V
ON/OFF
AV SOURCE INPUT
R–AUDIO–L
CHANNEL
IR
VIDEO DC 9V
ON/OFF
AUDIO
INPUT
TV
INPUT
OURCE INPUT
UDIO–L VIDEO DC 9V
ON/OFF
OURCE INPUT
UDIO–L VIDEO DC 9V
ON/OFF
NORSK
98
SBC_LM1000.qxd 04-02-2004 16:41 Pagina 98
Side: 100
Koble mottakeren til TV-en
1 Sett mottakeren nær TV-en.
2 Koble den medfølgende RCA-til-SCART-adapteren (20) til TV-ens
SCART-kontakt.
3 Koble videokabelen (19) og audiokabelen (18), som begge fulgte med, til
både adapteren og utgangskontaktene for TV-signaler (TV OUTPUT) (15)
på mottakeren.
Pass på å sette de gule pluggene inn i de gule inn- og utgangene for video,
og de røde og hvite pluggene inn i inn- og utgangene for audio.
4 Sett vekselstrømsadapteren (17) inn i et vegguttak og koble den til
kontakten for 9 V likestrøm —<± (14) på mottakeren.
Merk: Hvis TV-en din er utstyrt med RCA-kontakter, kan du koble TV-utgangene
(TV OUTPUT) (13) på mottakeren med de tilsvarende RCA-kontaktene
på TV-en. Pass på at du setter inn de gule, hvite og røde pluggene i
henholdsvis de gule, hvite og røde inngangene på både mottaker og TV.
Kanalvalg
• Still inn kanalvelgerne (CHANNEL) (6 og 16) på begge enhetene på
kanal 1.
• Hvis du får interferens (f.eks. dårlig bilde),
må du stille inn begge velgerne på en annen kanal.
> Begge enhetene er nå klare til bruk.
Merk: Begge enhetene må alltid være stilt inn på samme kanal.
Eventuell tilkobling til lydutstyr
1 Koble den ene enden av den medfølgende videokabelen (19) til
videoinngangen (gul) på SCART-adapteren (eller direkte til TV-ens gule
videoinngang) og den andre ende til videoutgangen (VIDEO) (15) på
mottakeren.
2 Koble den medfølgende audiokabelen (18) til AUX-inngangen på
lydutstyret og til R-AUDIO-L-utgangene (15) på mottakeren.
Pass på å sette de hvite og de røde pluggene inn i henholdsvis de venstre
(L) og høyre (R) inngangene. Les bruksanvisningen for lydanlegget for å finne
frem til de riktige inngangene.
R
L
TV
R
L
TV
1 2 3 4
1 2 3 4
TV OUTPUT
R–AUDIO–L
CHANNEL
VIDEO DC 9V
ON/OFF
TV OUTPUT
R–AUDIO–L
CHANNEL
VIDEO DC 9V
ON/OFF
TPUT
VIDEO DC 9V
ON/OFF
TPUT
VIDEO DC 9V
ON/OFF
1 2 3 4
1 2 3 4
TV OUTPUT
R–AUDIO–L
CHANNEL
VIDEO
TV OUTPUT
R–AUDIO–L
CHANNEL
VIDEO
1 2 3 4
1 2 3 4
AV SOURCE INPUT
R–AUDIO–L
CHANNEL
IR
VIDEO
AV SOURCE INPUT
R–AUDIO–L
CHANNEL
IR
VIDEO
R
L
TV
R
L
TV
1 2 3 4
1 2 3 4
TV OUTPUT
R–AUDIO–L
CHANNEL
VIDEO DC 9V
ON/OFF
TV OUTPUT
R–AUDIO–L
CHANNEL
VIDEO DC 9V
ON/OFF
NORSK 99
SBC_LM1000.qxd 04-02-2004 16:41 Pagina 99
Side: 101
3 Sett vekselstrømsadapteren (17) inn i et vegguttak og koble den til
kontakten for 9 V likestrøm —<± (14) på mottakeren.
> Lyd fra PC-en kan nå høres via lydanlegget.
4 Spill en lydfil på PC-en for å kontrollere om audiosignalet er tilgjengelig på
audioutgangen.
4. Bruk
1 Slå på PC-en og velg en lyd- eller videofil du vil spille av.
2 Begynn avspillingen av den valgte filen. Slå opp i bruksanvisningen for
Windows-operativsystemet ditt for å finne ut hvordan du kan velge og
spille av lyd/video-filer.
3 Forviss deg om at du ser den filmen som spilles av på PC-skjermen eller
hører musikken på PC-høyttalerne, hvis de er tilkoblet.
4 Aktiver TV-Out-funksjonen på videokortet på PC-en din,
og forviss deg om at videosignalet er tilgjengelig på TV-Out-utgangen.
Slå opp i bruksanvisningen for videokortet ditt, når det gjelder nærmere
detaljer.
5 Slå på TV-en.
6 Velg den eksterne inngangen (EXT eller AV) på TV-en din.
Les bruksanvisningen for TV-en din.
7 Slå på (ON) AV/PÅ-bryteren (på både sender (3) og mottaker (13).
> Du kan nå se videoen på TV-en din.
Merk:
- Den trådløse PC-TV-linken gir deg IKKE kontroll over innholdet i PC-en og/eller i
de audio/video-filene du spiller. Du må starte og stoppe videoer og musikk
manuelt på PC-en din med musen eller tastaturet.
- Du skulle se den videoen du spiller av på PC-en, på TV-skjermen.
Hvis ikke må du kontrollere at du har fulgt alle trinn i prosedyren, og at du har
et videosignal på TV-utgangen TV-Out på PC-en.
Hvis du har et TV-signal på TV-Out-utgangen på PC-en, men ikke noe mottak
på mottakeren, må du slå opp i feilsøkingsdelen av dette heftet.
TPUT
VIDEO DC 9V
ON/OFF
TPUT
VIDEO DC 9V
ON/OFF
TV OUTPUT
R–AUDIO–L VIDEO DC 9V
ON/OFF
TV OUTPUT
R–AUDIO–L VIDEO DC 9V
ON/OFF
AV SOURCE INPUT
R–AUDIO–L VIDEO DC 9V
ON/OFF
AV SOURCE INPUT
R–AUDIO–L VIDEO DC 9V
ON/OFF
NORSK
100
SBC_LM1000.qxd 04-02-2004 16:41 Pagina 100
Side: 102
5. Problemløsning
Hvis det oppstår en feil, må du først kontrollere de punktene som er
oppført nedenfor. Hvis du ikke klarer å rette på et problem ved å følge disse
rådene, må du ta kontakt med servicetelefonen vår (se ‘Trenger du hjelp?’),
eller konsulter forhandleren din.
Du må aldri forsøke å åpne settet selv, da dette vil sette garantien ut av kraft.
Først må du kontrollere alle kabler for å forvisse deg om at de er korrekt tilkoblet.
Problem Løsning
Ikke noe bilde • Slå på PC-en og begynn å spille av en videofil. Pass på at TV-Out-utgangen
på TV-en på videokortet er aktivert, og at det er et videosignal på den utgangen.
Slå opp i bruksanvisningen for videokortet for å finne ut hvordan man
aktiverer TV-Out-utgangen på videokortet.
• Hvis du har en bærbar TV, kan du kontrollere om det er et TV-ut-signal på
videokortet, ved å hente TV-en bort til PC-en og koble TV-Out-utgangen
direkte til TV-en.
• Pass på at begge enheter er slått på
(begge grønne strømlamper (1 og 11) er tent).
• Velg riktig EXT- eller AV-kanal på TV-en. Slå opp i bruksanvisningen for TV-en.
• Velg samme kanal på mottakeren som på senderen,
ved hjelp av kanalvelgerne (CHANNEL) 6 og 16.
Dårlig bilde-/ • Flytt rundt på mottakeren på den flaten der den står,
lyd-kvalitet centimeter for centimeter, inntil du får god bilde- og lydkvalitet.
på TV • Følg samme fremgangsmåte for senderen.
• Velg en annen frekvenskanal for begge enhetene,
ved hjelp av kanalvelgerne (CHANNEL) 6 og 16.
Pass på at begge enhetene er stilt inn på samme frekvenskanal.
• Reduser avstanden mellom sender og mottaker (mindre enn 30 meter).
NORSK 101
SBC_LM1000.qxd 04-02-2004 16:41 Pagina 101
Side: 103
Galt bilde på • Velg riktig EXT- eller AV-kanal.
på TV-en Slå opp i bruksanvisningen for TV-en.
• Det er mulig at senderen mottar et signal fra en annen trådløs link.
Slå over til en annen kanal på begge enhetene, ved hjelp av kanalvelgerne
(CHANNEL) 6 og 16 for å motta ditt eget signal.
Forviss deg om at samme kanal er valgt på begge enhetene!
Summelyd • Summelyden kan forårsakes av funksjoner som er implementert for fremtidig
når du bruker en bruk. Flytt rundt på senderen, centimeter for centimeter, inntil summelyden
fjernkontroll forsvinner. I noen tilfeller vil du ikke klare å løse dette problemet.
• Flytt rundt på senderen, centimeter for centimeter, inntil summelyden forsvinner.
I noen tilfeller vil du ikke klare å løse dette problemet.
TV-en viser bare • Forviss deg om at TV-ut-signalene har CVBS- eller Composite-format.
sort/ hvitt Slå opp i bruksanvisningen for videokortet ditt, når det gjelder nærmere
detaljer.
6. Generelle anmerkninger
• Bilde- og lydkvaliteten påvirkes av bruken av mikrobølgeovner.
Andre trådløse systemer (Bluetooth, trådløs LAN osv.) kan også ha
negativ innflytelse på kvaliteten på bilder og lyd, og omvendt.
• Den trådløse PC-TV-linken er et produkt som baserer seg på
radiofrekvenser (RF). Som sådan kan ytelsen dens bli utsatt for samme
typer interferens som mobiltelefoner, bærbare radioer og andre
RF-baserte produkter.
• Den trådløse PC-TV-linken er ikke bare begrenset til ett rom eller hus.
Du kan bruke den hvor som helst i eller ved huset.
Følgelig kan alle som oppholder seg i nærheten av huset ditt (inntil
maksimal driftsavstand), og som også har en trådløs link stilt inn på samme
kanal, se de samme programmene som du spiller på videokilden din.
• PC-er kan ikke fjernstyres hvis bærefrekvensen av IR-signalet ligger
utenfor driftsintervallet på 32 kHz til 40 kHz.
Denne infrarøde funksjonaliteten er del av vår fremtidige funksjonalitet.
• Radiobølgesikkerhet: Når Philips’ trådløse PC-TV-link er på, sender og
mottar den radiobølger. Philips’ trådløse PC-TV-link er kompatibel med
de standardene som er definert for den.
• Philips’ trådløse PC-TV-link har en operasjonsradius på opptil 100 meter
i åpent lende.Vegger, tak og andre store objekter kan begrense den
praktiske operasjonsradiusen til 30 meter i huset.
NORSK
102
SBC_LM1000.qxd 04-02-2004 16:41 Pagina 102
Side: 104
7.Tekniske spesifikasjoner
Generelt Videostandarder som støttes: PAL / NTSC / SECAM
Strømforsyning: 220 - 240 V AC / 50 Hz
Effektforbruk ved bruk: 3 W (både sender og mottaker)
Sender Audio-inngang: Stereosignal (hvite/røde RCA-kontakter)
Videoinngang: CVBS (gul RCA-kontakt)
Mål: 14,3 cm (B) x 9,3 cm (D) x 4 cm (H)
Mottaker Utgang (audio/video): Stereosignal (hvite/røde RCA-kontakter)
CVBS (gul RCA-kontakt)
Operasjonsradius: Opptil 100 meter i åpent lende;
opptil 30 meter innendørs
Mål: 14,3 cm (B) x 9,3 cm (D) x 4 cm (H)
Audio-/video- Bærefrekvens: 2,4 GHz
overføring Antall kanaler: fire (kan variere, avhengig av lokale
bestemmelser)
Modulasjonstype: FM
Sendeeffekt: <10 mW
Antenner: Innebygget
Fjernkontroll- Bærefrekvens: 433,92 MHz
overføring Modulasjonstype: AM
Sendeeffekt: <10 mW
Radius for IR-mottak: Opptil 5 meter
Bærefrekvensområde: 32 kHz - 40 kHz
Fjernkontrollforlenger: Ja, ett infrarødt lys
Trenger du hjelp?
Hvis du har spørsmål om LM1000, kan du få hjelp på servicetelefonen vår!
Du finner nummeret på listen på side 2.
Før du ringer, må du lese dette heftet grundig.
Du vil finne svar på de fleste spørsmål i bruksanvisningen.
Modelbetegnelsen for din trådløse PC-TV-link er LM1000.
Kjøpsdato: _____ /_____ /_____
dag /måned /år
NORSK 103
SBC_LM1000.qxd 04-02-2004 16:41 Pagina 103

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Philips SBCLM1000 ennå.

Spør et spørsmål om Philips SBCLM1000

Har du et spørsmål om Philips SBCLM1000 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Philips SBCLM1000. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med SBCLM1000 Philips så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.