Philips R6L4B manual

Vis en manual for Philips R6L4B under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Philips
  • Produkt: Batteri
  • Model/navn: R6L4B
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Svensk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk, Slovensk, Kroatisk, Ukrainsk

Innholdsfortegnelse

Side: 1
Nederlands
Hoeveelheden en bereidingstijden - kloppen
Ingrediënten Klophoeveelheid Bewerkingstijd
Slagroom 250 ml 70 - 90 sec.
Eiwit 4 eieren 120 sec.
Norsk
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten
som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome.
Generell beskrivelse (fig. 1)
A	 Normal hastighetsknapp
B	 Turbo-knapp
C	 Motorenhet
D	 Stavmikser
E	 Koblingsenhet for visp (kun HR1364/HR1362)
F	 Visp (kun HR1364/HR1362)
G	 Koblingsenhet for hakker (kun HR1364/HR1363)
H	 Knivenhet for hakker (kun HR1364/HR1363)
I	 Bolle (kun HR1364/HR1363)
J	 Beger
Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for
senere referanse.
Fare
-
- Motorenheten må aldri senkes ned i vann eller annen væske eller skylles under
springen. Bruk bare en fuktig klut til å rengjøre motorenheten.
Advarsel
-
- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på
apparatet, stemmer overens med nettspenningen.
-
- Apparatet må ikke brukes hvis det er skade på støpselet, ledningen eller andre
deler.
-
- Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som
er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige
situasjoner.
-
- La aldri apparatet gå uten tilsyn.
-
- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har
nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke
har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk
av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten.
-
- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
-
- Ikke berør knivene, spesielt når apparatet er tilkoblet. Knivbladene er svært
skarpe.
-
- Hvis knivene setter seg fast, må du trekke stikkontakten ut av støpselet før du
fjerner ingrediensene som blokkerer knivene.
Viktig
-
- Slå av apparatet og koble det fra strømuttaket før du bytter tilbehør eller tar på
deler som rører på seg under bruk.
-
- Dette apparatet skal kun brukes i husholdningen.
-
- Ikke overskrid maksimumsmengdene og tilberedningstidene som er angitt i
tabellen.
-
- Ikke kjør mer enn tre omganger uten avbrudd. La apparatet kjøles ned til
romtemperatur før du fortsetter.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske
felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne
brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags
dato.
Overopphetingsbeskyttelse
Dette apparatet er utstyrt med overopphetingsvern. Hvis apparatet overopphetes,
slår det seg automatisk av. Koble fra apparatet, og la det avkjøles i fem minutter.
Sett deretter støpselet tilbake i veggkontakten, og slå på apparatet igjen.Ta
kontakt med en Philips-forhandler eller et autorisert Philips-servicesenter hvis
overopphetingsbeskyttelsen aktiveres for ofte.
Før første gangs bruk
Delene som kommer i kontakt med maten, må rengjøres grundig før apparatet
brukes for første gang (se avsnittet Rengjøring).
Før bruk
	 1	 	Varme ingredienser må avkjøles før de hakkes eller helles i kannen (maks.
temperatur 80 °C).
	 2	 	Del store ingredienser opp i biter på ca. 2 cm før du behandler dem.
	 3	 	Apparatet må være riktig montert før det kobles til strømmen.
Bruke apparatet
Stavmikser
Stavmikseren skal brukes til å:
-
- blande væsker, f.eks. meieriprodukter, sauser, fruktjuice, supper, drinker og shaker
-
- mikse myke ingredienser, f.eks. pannekakerøre eller majones
-
- mose kokte ingredienser, f.eks. for å lage barnemat
	 1	 	Fest blandestaven til motorenheten med et klikk (fig. 2).
	 2	 	Senk knivbeskytteren helt ned i ingrediensene (fig. 3).
	 3	 	Slå på apparatet ved å trykke på knappen for normal hastighet eller turbo-
knappen.
	 4	 	Du blander ingrediensene ved å bevege apparatet sakte opp og ned og i
sirkler (fig. 4).
Hakker (kun HR1364/1363)
Hakkeren er ment for å brukes til å hakke ingredienser som nøtter, kjøtt, løk, hard ost,
hardkokte egg, hvitløk, urter, tørt brød osv.
Knivbladene er svært skarpe.Vær forsiktig når du håndterer knivenheten, spesielt
når du fjerner den fra bollen, når du tømmer bollen og under rengjøring.
	 1	 	Sett knivenheten for hakkeren i bollen (fig. 5).
	 2	 	Ha ingrediensene i bollen.
	 3	 	Sett koblingsenheten på bollen (fig. 6).
	 4	 	Fest motorenheten på bollen med et klikk (fig. 7).
	 5	 	Slå på apparatet ved å trykke på knappen for normal hastighet eller turbo-
knappen.
,
, Hvis ingrediensene fester seg til veggen på bollen, kan du løsne dem ved å ha i
væske eller med en slikkepott.
,
, La alltid apparatet kjøle seg ned etter at du har hakket kjøtt.
Visp (kun HR1364/HR1362)
Vispen skal brukes til å vispe krem, vispe eggehviter, desserter osv.
	 1	 	Koble vispen til koblingsenheten (fig. 8).
	 2	 	Koble tilkoblingsenheten til motorenheten med et klikk (fig. 9).
	 3	 	Ha ingrediensene i en bolle.
Tips: Bruk en stor bolle for best resultat.
	 4	 	Senk vispen helt ned i ingrediensene, og begynn på normal hastighet ved å
trykke på knappen for normal hastighet, for å unngå sprut.  (fig. 10)
	 5	 	Fortsett med turbo-hastighet etter ca. ett minutt ved å trykke på turbo-
knappen.
Rengjøring
	 1	 	Koble fra apparatet og ta av tilbehøret før rengjøring.
	 2	 	Rengjør begeret, bollen (kun HR1364/HR1363), knivenheten for hakkeren (kun
HR1364/HR1363) og vispen uten koblingsenheten (kun HR1364/HR1362) i
oppvaskmaskinen eller i varmt vann med litt oppvaskmiddel.
Gummiringen bør fjernes fra bollen før rengjøring.
	 3	 	Knivenheten på stavmikseren og vispen kan også rengjøres mens de
fremdeles er festet til motorenheten ved å senke dem i varmt vann med litt
oppvaskmiddel og la apparatet gå en liten stund.
	 4	 	Tørk av motorenheten, koblingsenheten for visp (kun HR1364/HR1362) og
koblingsenheten for hakker (kun HR1364/HR1363) med en fuktig klut.
Ikke legg motorenheten, koblingsenheten for visp (kun HR1364/HR1362) og
koblingsenheten for hakkeren (kun HR1364/HR1363) i vann.
Miljø
-
- Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det inn til
en gjenvinningsstasjon.Ved å gjøre dette bidrar du til å ta vare på miljøet (fig. 11).
Tilbehør
Du kan bestille en direktedrevet minihakker (med servicekodenummer 4203 035
83450) fra din Philips-forhandler eller et Philips-servicesenter som ekstra tilbehør til
HR1364, HR1363, HR1362 og HR1361.
Bruk mengdene og bearbeidingstidene for minihakkeren for dette tilbehøret.
Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem med produktet,
kan du gå til webområdet til Philips på www.philips.com. Du kan også ta kontakt med
Philips’ forbrukertjeneste der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis
det ikke finnes noen forbrukertjeneste i nærheten, kan du kontakte din lokale Philips-
forhandler.
Miksemengder og tilberedningstider
Ingredienser Miksemengde Tid
Frukt og grønnsaker 100–200 g 60 sek
Barnemat, supper og sauser 100–400 ml 60 sek
Rører 100–500 ml 60 sek
Shaker og drinker 100–1000 ml 60 sek
Hakkemengder og tilberedningstider
Ingredienser Mengde for hakker Tid
Løk og egg 100 g 5 x 1 sek
Kjøtt og fisk 120 g (maks) 5 sek
Urter 20 g 5 x 1 sek
Ost 50-100 g (maks) 3 x 5 sek.
Nøtter 100 g 2 x 10 sek.
Vispemengder og tilberedningstider
Ingredienser Vispemengde Tid
Krem 250 ml 70–90 sek.
Eggehviter 4 egg 120 sek
Svenska
Introduktion
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den
support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/
welcome.
Allmän beskrivning (Bild 1)
A	 Knapp för vanlig hastighet
B	 Knapp för turbohastighet
C	 Motorenhet
D	 Mixerstav
E	 Vispkopplingsenhet (endast HR1364/HR1362)
F	 Visp (endast HR1364/HR1362)
G	 Kopplingsenhet för hackare (endast HR1364/HR1363)
H	 Knivenhet för hackare (endast HR1364/HR1363)
I	 Skål för hackare (endast HR1364/HR1363)
J	 Bägare
Viktigt
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för
framtida bruk.
Fara
-
- Sänk inte ned motorenheten i vatten eller någon annan vätska, och skölj den inte
heller under kranen.Använd endast en fuktig trasa till att rengöra motorenheten.
Varning
-
- Kontrollera att den spänning som anges på apparaten överensstämmer med den
lokala nätspänningen innan du ansluter apparaten.
-
- Använd inte apparaten om stickkontakten, nätsladden eller någon annan del är
skadad.
-
- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips
auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika
olyckor.
-
- Lämna inte apparaten obevakad när den är igång.
-
- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med
olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten
används, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av
apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
-
- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
-
- Rör inte vid knivarna, särskilt när apparaten är inkopplad. Knivarna är mycket
vassa.
-
- Om knivarna fastnar drar du ur nätsladden innan du avlägsnar ingredienserna
som blockerar knivarna.
Varning!
-
- Stäng av apparaten och dra ur nätsladden innan du byter tillbehör eller rör vid
delar som rör sig under användning.
-
- Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.
-
- Överskrid inte mängderna och tillredningstiderna som anges i tabellen.
-
- Tillred inte mer än tre omgångar utan avbrott. Låt apparaten svalna till
rumstemperatur innan du fortsätter tillredningen.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält
(EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här
användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns
i dagsläget.
Överhettningsskydd
Apparaten är försedd med ett överhettningsskydd. Om apparaten blir överhettad
stängs den av automatiskt. Koppla ur apparaten och låt den svalna i fem minuter.
Sätt sedan tillbaka stickkontakten i vägguttaget och slå på apparaten igen. Kontakta
din Philips-återförsäljare eller ett av Philips auktoriserade serviceombud om
överhettningsskyddet aktiveras för ofta.
Före första användningen
Rengör noggrant de delar som kommer i kontakt med mat innan du använder
apparaten första gången (se kapitlet Rengöring).
Förberedelser inför användning
	 1	 	Låt varma ingredienser svalna innan du hackar dem eller häller dem i bägaren
(maxtemperatur 80 °C).
	 2	 	Skär stora ingredienser i bitar om ungefär 2 cm innan du tillreder dem.
	 3	 	Montera apparaten på rätt sätt innan du sätter in stickkontakten i vägguttaget.
Använda apparaten
Mixerstav
Mixerstaven används till att:
-
- Blanda vätskor, t.ex. mejerivaror, såser, fruktjuicer, soppor, drinkar och shake-
drycker.
-
- Blanda mjuka ingredienser - t.ex. pannkakssmet och majonnäs.
-
- Mosa ingredienser - t.ex. barnmat.
	 1	 	Anslut mixerstaven till motorenheten (ett klickljud hörs) (Bild 2).
	 2	 	Sänk ned knivskyddet helt i ingredienserna (Bild 3).
	 3	 	Slå på apparaten genom att trycka på knappen för normal hastighet eller
knappen för turbohastighet.
	 4	 	Mixa ingredienserna genom att långsamt flytta apparaten upp och ned och i
cirklar (Bild 4).
Hackare (endast HR1364/1363)
Hackaren är avsedd för att hacka ingredienser som nötter, kött, lök, hårdost, kokta ägg,
vitlök, örter och torrt bröd.
Knivarna är mycket vassa!Var mycket försiktig när du hanterar knivenheten, särskilt
när du tar ut den ur skålen för hackaren, när du tömmer skålen för hackaren samt
vid rengöring.
	 1	 	Lägg knivenheten för hackaren i skålen för hackaren (Bild 5).
	 2	 	Lägg ingredienserna i skålen för hackaren.
	 3	 	Sätt fast kopplingsenheten på skålen för hackaren (Bild 6).
	 4	 	Fäst motorenheten i skålen för hackaren (ett klickljud hörs) (Bild 7).
	 5	 	Slå på apparaten genom att trycka på knappen för normal hastighet eller
knappen för turbohastighet.
,
, Om ingredienserna fastnar på väggen av skålen för hackaren tar du bort dem
genom att tillsätta vätska eller med hjälp av en slickepott.
,
, Låt alltid apparaten svalna efter att du har använt den till att hacka kött.
Visp (endast HR1364/HR1362)
Vispen är avsedd för att vispa bl.a. grädde, äggvitor och efterrätter.
	 1	 	Anslut vispen till kopplingsenheten (Bild 8).
	 2	 	Anslut kopplingsenheten till motorenheten (ett klickljud hörs) (Bild 9).
	 3	 	Häll ingredienserna i en skål.
Tips:Använd en stor skål för bästa resultat.
	 4	 	Sänk ned vispen helt i ingredienserna. Börja tillredningen med normal
hastighet genom att trycka på knappen för normal hastighet, så undviker du
stänk.  (Bild 10)
	 5	 	Fortsätt med turbohastighet efter ca 1 minut genom att trycka på knappen för
turbohastighet.
Rengöring
	 1	 	Dra ur nätsladden och ta bort tillbehören före rengöring.
	 2	 	Rengör bägaren, skålen för hackaren (endast HR1364/HR1363), knivenheten
för hackaren (endast HR1364/HR1363) och vispen utan kopplingsenheten
(endast HR1364/HR1362) i diskmaskinen eller i varmt vatten med lite
diskmedel.
Vi rekommenderar att du tar bort gummiringen från hackarens skål före rengöring.
	 3	 	Mixerstavens knivenhet och vispen kan även rengöras när de fortfarande är
fästa vid motorenheten. Sänk ned dem i varmt vatten med lite diskmedel och
låt apparaten gå ett tag.
	 4	 	Torka motorenheten, vispkopplingsenheten (endast HR1364/HR1362) och
kopplingsenheten för hackaren (endast HR1364/HR1363) med en fuktig trasa.
Sänk inte ned motorenheten, vispkopplingsenheten (endast HR1364/HR1362) och
kopplingsenheten till hackaren (endast HR1364/HR1363) i vatten.
Miljön
-
- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den
för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda
miljön (Bild 11).
Tillbehör
Du kan beställa en direktdriven minihackare (med servicekodnummer 4203 035
83450) från din Philips-återförsäljare eller ett av Philips serviceombud som ett extra
tillbehör till HR1364, HR1363, HR1362 och HR1361.
Använd mängderna och tillredningstiderna för minihackaren för det här tillbehöret.
Garanti och service
Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan
du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst
i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren). Om det inte finns någon
kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala Philips-återförsäljare.
Mixningsmängder och tillredningstider
Ingredienser Mixningsmängder Tid
Frukt och grönsaker 100–200 g 60 sek
Barnmat, soppor och såser 100-400 ml 60 sek
Smetar 100-500 ml 60 sek
Shake-drycker och drinkar 100-1000 ml 60 sek
Hackningsmängder och tillredningstider
Ingredienser Hackmängd Tid
Lök och ägg 100 g 5 x 1 sek.
Kött och fisk 120 g (MAX) 5 sek.
Örter 20 g 5 x 1 sek.
Ost 50–100 g (MAX) 3 x 5 sek.
Nötter 100 g 2 x 10 sek.
Vispningsmängder och tillredningstider
Ingredienser Vispningsmängd Tid
Grädde 250 ml 70 - 90 sek.
Äggvitor 4 ägg 120 sek.
Suomi
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin
tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.
Laitteen osat (Kuva 1)
A	 Vakionopeuspainike
B	 Turbonopeuspainike
C	 Runko
D	 Sauvaosa
E	 Vispilän liitinkappale (vain HR1364/HR1362)
F	 Vispilä (vain mallissa HR1364/HR1362)
G	 Teholeikkurin liitinkappale (vain HR1364/HR1363)
H	 Teholeikkurin teräyksikkö (vain HR1364/HR1363)
I	 Leikkuukulho (vain HR1364/HR1363)
J	 Sekoituskannu
Tärkeää
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä se
tulevaa käyttöä varten.
Vaara
-
- Älä upota runkoa veteen tai muuhun nesteeseen. Älä myöskään huuhtele sitä
vesihanan alla. Puhdista runko pyyhkimällä se kostealla liinalla.
Tärkeää
-
- Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista verkkojännitettä,
ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.
-
- Älä käytä laitetta, jos sen pistoke, virtajohto tai jokin muu osa on viallinen.
-
- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa
Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
-
- Älä jätä laitetta käyntiin ilman valvontaa.
-
- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen
tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa
laitteen käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön
valvonnassa ja ohjauksessa.
-
- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
-
- Älä koske teriin varsinkaan laitteen ollessa kytkettynä pistorasiaan.Terät ovat
erittäin terävät!
-
- Jos terä juuttuu paikalleen, irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin irrotat kiinni
juuttuneet ainekset.
Varoitus
-
- Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin vaihdat lisäosia
tai aiot koskea osiin, jotka liikkuvat käytössä.
-
- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien käyttöön.
-
- Varo ylittämästä taulukossa annettuja määriä ja valmistusaikoja.
-
- Käsittele enintään kolme annosta ilman taukoa.Anna laitteen jäähtyä
huoneenlämpöiseksi, ennen kuin jatkat käsittelyä.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia, sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja.
Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen
käyttäminen on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.
Ylikuumenemissuoja
Tässä laitteessa on ylikuumenemissuoja. Jos laite kuumenee liikaa, virta katkeaa
automaattisesti. Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä 5 minuuttia.Aseta
pistoke takaisin pistorasiaan ja käynnistä laite uudelleen. Jos ylikuumenemissuoja
katkaisee laitteesta virran toistuvasti, ota yhteys Philipsin jälleenmyyjään tai Philipsin
valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
Käyttöönotto
Puhdista hyvin kaikki ruoan kanssa kosketuksiin joutuvat osat ennen laitteen
käyttöönottoa (ks. Puhdistaminen).
Käyttöönoton valmistelu
	 1	 	Anna kuumien aineiden jäähtyä ennen hienontamista tai ennen sekoitusastiaan
kaatamista (maks. lämpötila 80 °C).
	 2	 	Pilko isot ainesosat noin 2 cm:n kappaleiksi ennen käsittelyä.
	 3	 	Kokoa laite kunnolla, ennen kuin yhdistät pistokkeen pistorasiaan.
Käyttö
Sauvasekoitin
Tehosekoittimen käyttötarkoitukset:
-
- nesteiden, kuten maitotuotteiden, kastikkeiden, hedelmämehujen, keittojen,
juomien ja pirtelöiden, sekoittaminen
-
- löysien seosten, kuten ohukaistaikinan tai majoneesin sekoittaminen
-
- keitettyjen ruoka-aineiden soseuttaminen, esimerkiksi vauvanruoaksi
	 1	 	Kiinnitä sauvaosa runkoon, jolloin kuuluu napsahdus (Kuva 2).
	 2	 	Upota teränsuojus kokonaan ruoka-aineiden sekaan (Kuva 3).
	 3	 	Kytke laitteeseen virta painamalla vakio- tai turbonopeuspainiketta.
	 4	 	Sekoita ainekset liikuttamalla laitetta hitaasti edestakaisin pysty- ja
vaakasuunnassa (Kuva 4).
Teholeikkuri (vain HR1364/1363)
Teholeikkureilla voi pilkkoa esimerkiksi pähkinöitä, lihaa, sipulia, kovaa juustoa, keitettyjä
munia, valkosipulia, yrttejä ja kuivaa leipää.
Terät ovat erittäin terävät. Käsittele teräyksikköä erittäin varovasti, varsinkin kun
poistat sen leikkuukulhosta, tyhjennät leikkuukulhoa ja puhdistuksen aikana.
	 1	 	Laita teholeikkurin teräyksikkö leikkuukulhoon (Kuva 5).
	 2	 	Mittaa ainekset kulhoon.
	 3	 	Aseta liitinkappale leikkuukulhoon (Kuva 6).
	 4	 	Kiinnitä runko leikkuukulhoon, jolloin kuuluu napsahdus (Kuva 7).
	 5	 	Kytke laitteeseen virta painamalla vakio- tai turbonopeuspainiketta.
,
, Jos ainesosia tarttuu leikkuukulhon laitaan, irrota ne lisäämällä nestettä tai
lastalla.
,
, Anna laitteen aina jäähtyä lihan leikkaamisen jälkeen.
Vispilä (vain HR1364/HR1362)
Vispilällä voi vatkata kermaa, munanvalkuaisia, jälkiruokia ym.
	 1	 	Liitä vispilä liitinkappaleeseen (Kuva 8).
	 2	 	Liitä liitinkappale runkoon, jolloin kuuluu napsahdus (Kuva 9).
	 3	 	Mittaa aineet kulhoon.
Vinkki: Parhaan tuloksen saat käyttämällä suurta kulhoa.
	 4	 	Upota vispilä kokonaan ainesten joukkoon.Aloita ainesten käsittely
vakionopeudella roiskeiden välttämiseksi.  (Kuva 10)
	 5	 	Jatka turbonopeudella noin 1 minuutin kuluttua painamalla
turbonopeuspainiketta.
Puhdistaminen
	 1	 	Irrota pistoke ja lisäosat ennen puhdistamista.
	 2	 	Puhdista sekoituskannu, leikkuukulho (vain HR1364/HR1363), hienonnusosa
(vain HR1364/HR1363) ja vispilä ilman liitinosaa (vain HR1364/HR1362)
astianpesukoneessa tai lämpimässä vedessä, jossa on vähän astianpesuainetta.
Leikkuukulhon kumitiiviste kannattaa poistaa ennen puhdistusta.
	 3	 	Sauvaosan teräyksikkö ja vispilä voidaan puhdistaa myös kiinni rungossa
upottamalla osat lämpimään veteen, jossa on astianpesuainetta, ja käyttämällä
konetta jonkin aikaa.
	 4	 	Pyyhi runko, vispilän liitinkappale (vain HR1364/HR1362) ja teholeikkurin
liitinkappale (vain HR1364/HR1363) kostealla liinalla.
Älä upota runkoa, vispilän liitinkappaletta (vain HR1364/HR1362) ja teholeikkurin
liitinkappaletta (vain HR1364/HR1363) veteen.
Ympäristöasiaa
-
- Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita ne
valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle
aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 11).
Lisätarvikkeet
Voit tilata pienen suoravetoisen minileikkurin (numero 4203 035 83460) Philips-
jälleenmyyjältä tai Philipsin huoltoliikkeestä lisälaitteeksi malleihin HR1364, HR1363,
HR1362 ja HR1361.
Seuraa tätä lisälaitetta käyttäessäsi minileikkurille suositeltuja määriä ja käsittelyaikoja.
Takuu & huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu Philipsin
verkkosivustoon osoitteessa www.philips.com tai kysy neuvoa Philipsin
Asiakaspalvelusta (puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei
ole Asiakaspalvelua, ota yhteyttä Philipsin jälleenmyyjään.
Sekoittaminen: enimmäismäärät ja -käsittelyajat
Aineet Enimmäismäärät Aika
Hedelmät ja vihannekset 100–200 g 60 sekuntia
Vauvanruoat, keitot ja
kastikkeet
100 - 400 ml 60 sekuntia
Taikinat 100 - 500 ml 60 sekuntia
Pirtelöt ja juomat 100 - 1000 ml 60 sekuntia
Pilkkominen: enimmäismäärät ja -käsittelyajat
Aineet Pilkottavien aineiden määrä Aika
Sipulit ja munat 100 g 5 x 1 sekunti
Liha ja kala 120 g (MAX) 5 sekuntia
Yrtit 20 g 5 x 1 sekunti
Juusto 50 - 100 g (MAX) 3 x 5 sekuntia
Pähkinät 100 g 2 x 10 sekuntia
Vatkaaminen: enimmäismäärät ja -käsittelyajat
Aineet Vatkattavien aineiden määrä Aika
Kerma 250 ml 70 - 90 sekuntia
Munanvalkuaiset 4 kananmunaa 120 sekuntia
Türkçe
Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz! Philips’in sunduğu
destekten faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten kaydedin: www.philips.
com/welcome.
Genel açıklamalar (Şek. 1)
A	 Normal hız düğmesi
B	 Turbo hız düğmesi
C	 Motor ünitesi
D	 Blender çubuğu
E	 Çırpma bağlantı ünitesi (sadece HR1364/HR1362)
F	 Çırpma ünitesi (sadece HR1364/HR1362)
G	 Parçalayıcı bağlantı ünitesi (sadece HR1364/HR1363)
H	 Parçalayıcı bıçak ünitesi (sadece HR1364/HR1363)
I	 Parçalayıcı haznesi (sadece HR1364/HR1363)
J	 Ölçek
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de başvurmak
üzere saklayın.
Tehlike
-
- Motor ünitesini kesinlikle suya ve başka sıvı maddelere batırmayın, musluk altında
yıkamayın.Temizlemek için nemli bir bezle silin.
Uyarı
-
- Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan gerilimin, evinizdeki şebeke
gerilimiyle aynı olup olmadığını kontrol edin.
-
- Elektrik fişi, kablosu veya diğer parçaları hasarlıysa, cihazı kesinlikle kullanmayın.
-
- Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka
Philips’in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler
tarafından değiştirilmesini sağlayın.
-
- Cihazı çalışır durumda bırakmayın.
-
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı olmadan, fiziksel,
sinirsel ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından yetersiz
kişiler tarafından (çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
-
- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
-
- Özellikle cihaz prize takılıyken, bıçaklara dokunmaktan kaçının. Bıçaklar çok
keskindir.
-
- Eğer bıçaklar sıkışırsa, bıçakları engelleyen malzemeleri çıkarmadan önce,cihazın
fişini çekin.
Dikkat
-
- Aksesuarları değiştirmeden ya da kullanım sırasında hareket eden parçalara
erişmeden önce cihazı kapatın ve elektrik bağlantısını kesin.
-
- Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.
-
- Tabloda belirtilen miktarları ve işlem sürelerini aşmayın.
-
- Kesintisiz olarak üç kereden fazla kullanmayın. İşleme devam etmeden önce
cihazın oda sıcaklığında soğumasını bekleyin.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlara uygundur. Bu
cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında, bugünün
bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir.
Aşırı ısınmaya karşı koruma
Cihaz aşırı ısınma koruması ile donatılmıştır. Cihaz aşırı ısınırsa otomatik olarak
kapanacaktır. Cihazın fişini çıkarın ve 5 dakika soğumaya bırakın. Daha sonra fişini prize
tekrar takın ve cihazı tekrar çalıştırın.Aşırı ısınma koruması çok sık devreye giriyorsa,
Philips bayinize ya da yetkili bir Philips servis merkezine başvurun.
İlk kullanımdan önce
Cihazı ilk kez kullanırken, yiyeceklerle temas edecek parçaları iyice temizleyin
(bkz.’Temizlik’ bölümü).
Cihazın kullanıma hazırlanması
	 1	 	Sıcak yiyecekleri parçalamadan veya hazneye doldurmadan önce soğumasını
bekleyin (maksimum sıcaklık 80 Cº).
	 2	 	Büyük malzemeleri işlemeden önce yaklaşık 2 cm’lik parçalar halinde kesin.
	 3	 	Cihazın fişini prize takmadan önce, cihazı doğru şekilde kurun.
Cihazın kullanımı
El blenderi
El blenderinin kullanım amaçları:
-
- Süt ürünlerini, sosları, meyve sularını, çorbaları ve içecekleri karıştırmak.
-
- Krep hamuru veya mayonez gibi yumuşak karışımlar hazırlamak.
-
- Bebek maması gibi pişmiş yiyecekleri püre haline getirmek.
	 1	 	Blender çubuğunu motor ünitesine takın (‘klik’ sesini duyun) (Şek. 2).
	 2	 	Bıçak muhafazasını malzemeye tamamen daldırın (Şek. 3).
	 3	 	Normal ya da turbo hız düğmesine basarak cihazı açın.
	 4	 	Cihazı yukarı aşağı ve dairesel olarak hareket ettirerek malzemeleri
karıştırın (Şek. 4).
Parçalayıcı (sadece HR1364/1363)
Doğrayıcı; kabuklu yemiş, et, soğan, sert peynir, haşlanmış yumurta, sarımsak, otlar, kuru
ekmek vb. malzemeleri doğramak için kullanılabilir.
Bıçaklar çok keskindir! Bıçaklara dokunurken, özellikle bıçakları hazneden
çıkarırken, hazneyi boşaltırken ve cihazı temizlerken çok dikkatli olun.
	 1	 	Doğrayıcı bıçak ünitesini doğrayıcı haznesine koyun (Şek. 5).
	 2	 	Malzemeleri doğrayıcı haznesine yerleştirin.
	 3	 	Bağlantı ünitesini kesici haznesinin üstüne yerleştirin (Şek. 6).
	 4	 	Motor ünitesini kesici haznesinin üstüne sabitleyin (‘klik’ sesini duyun) (Şek. 7).
	 5	 	Normal ya da turbo hız düğmesine basarak cihazı açın.
,
, Malzemeler doğrayıcı haznesinin yanlarına yapışırsa, sıvı ekleyerek veya bir
spatulayla açın.
,
, Et parçalama işleminden sonra, mutlaka cihazın soğumasını bekleyin.
Çırpma ünitesi (sadece tip HR1364/HR1362)
Çırpma ünitesi, krema ve yumurta akı vb.çırpmak için kullanılır.
	 1	 	Çırpma ünitesini bağlantı ünitesine bağlayın (Şek. 8).
	 2	 	Bağlantı ünitesini motor ünitesine bağlayın. (‘klik’ sesi duyulur) (Şek. 9).
	 3	 	Malzemeleri bir kabın içine yerleştirin.
İpucu: En iyi sonucu almak için geniş bir hazne kullanın.
	 4	 	Çırpma ünitesini malzemelerin içine tamamen daldırın ve sıçramayı önlemek
için, işleme normal hızda başlayın.  (Şek. 10)
	 5	 	Yaklaşık 1 dakika sonra turbo hız düğmesine basarak turbo hızla devam edin.
Temizleme
	 1	 	Temizlemeden önce cihazı prizden çekin ve aksesuarları çıkarın.
	 2	 	Ölçeği, doğrayıcı haznesini (sadece HR1364/HR1363), doğrayıcı bıçak ünitesini
(sadece HR1364/HR1363) ve bağlantı ünitesi olmadan çırpma ünitesini (sadece
HR1364/HR1362) bulaşık makinesinde ya da bir miktar sıvı bulaşık deterjanıyla
ılık suda yıkayarak temizleyin.
Temizlikten önce parçalayıcıda bulunan kauçuk halkayı çıkarmanızı tavsiye ederiz.
	 3	 	Blender çubuğunun bıçak ünitesi ve çırpma ünitesi, motor ünitesine takılıyken,
bir miktar bulaşık deterjanı eklenmiş ılık suya batırılıp bir süre çalıştırılarak da
temizlenebilir.
	 4	 	Motor ünitesini, çırpıcı bağlantı ünitesini (sadece HR1364/HR1362) ve
doğrayıcı bağlantı ünitesini (sadece HR1364/HR1363) ıslak bir bezle silerek
temizleyin.
Motor ünitesini, çırpıcı bağlantı ünitesini (sadece HR1364/HR1362) ve doğrayıcı
bağlantı ünitesini (sadece HR1364/HR1363) suya daldırmayın.
Çevre
-
- Kullanım ömrünün sonunda cihazı normal ev atıklarınızla birlikte atmayın; bunun
yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalara teslim edin. Böylece, çevrenin
korunmasına yardımcı olursunuz (Şek. 11).
Aksesuarlar
HR1364, HR1363, HR1362 ve HR1361 için Philips bayiinden ya da Philips servis
merkezinden, ekstra aksesuar olarak doğrudan tahrikli mini kesici (4203 035 83450
servis kod numarası ile) sipariş edebilirsiniz.
Bu aksesuarda, mini kesici için geçerli miktarları ve hazırlama sürelerini kullanın.
Garanti ve Servis
Servise ya da daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla karşılaşırsanız,
www.philips.com.tr adresindeki Philips Internet sitesini ziyaret edin veya ülkenizde
bulunan Philips Müşteri Merkeziyle iletişim kurun (telefon numarasını dünya çapında
geçerli garanti belgesinde bulabilirsiniz). Ülkenizde bir Müşteri Merkezi yoksa, yerel
Philips bayisine başvurun.
Karıştırma miktarları ve hazırlama süreleri
Malzemeler Karıştırma miktarı Süre
Meyve ve Sebzeler 100-200 gr 60 sn.
Bebek maması, çorbalar ve
soslar
100-400 ml 60 sn.
Hamurlar 100-500 ml 60 sn.
Shake’ler ve içecek karışımları 100-1000ml 60 sn.
Doğrama miktarları ve hazırlama süreleri
Malzemeler Doğrama miktarı Süre
Soğan ve yumurta 100g 5 x 1sn.
Et ve balık 120g (MAKS) 5 sn.
Otlar 20 g 5 x 1sn.
Peynir 50-100g (MAKS) 3 x 5 sn.
Kabuklu yemişler 100g 2 x 10 sn.
Çırpma miktarları ve hazırlama süreleri
Malzemeler Çırpma miktarı Süre
Krema 250 ml 70 - 90 sn.
Yumurta Akı 4 adet yumurta 120 sn.
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van
de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/
welcome.
Algemene beschrijving (fig. 1)
A	 Knop voor normale snelheid
B	 Knop voor turbosnelheid
C	 Motorunit
D	 Mixstaaf
E	 Koppelunit voor garde (alleen HR1364/HR1362)
F	 Garde (alleen HR1364/HR1362)
G	 Koppelunit voor hakmolen (alleen HR1364/HR1363)
H	 Mesunit van hakmolen (alleen HR1364/HR1363)
I	 Hakmolenkom (alleen HR1364/HR1363)
J	 Beker
Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken.
Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.
Gevaar
-
- Dompel de motorunit nooit in water of een andere vloeistof en spoel deze
ook niet onder de kraan af. Gebruik alleen een vochtige doek om de motorunit
schoon te maken.
Waarschuwing
-
- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat, overeenkomt
met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
-
- Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het snoer of andere onderdelen
beschadigd zijn.
-
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips,
een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare
kwalificaties om gevaar te voorkomen.
-
- Laat het apparaat nooit zonder toezicht werken.
-
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen)
met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek
aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te
worden gebruikt.
-
- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat
gaan spelen.
-
- Raak de messen niet aan, vooral niet wanneer de stekker van het apparaat nog in
het stopcontact zit. De messen zijn zeer scherp.
-
- Als de messen vastlopen, haal dan eerst de stekker uit het stopcontact voordat u
de ingrediënten die de messen blokkeren verwijdert.
Let op
-
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voor u accessoires
verwisselt of in de buurt komt van onderdelen die tijdens gebruik bewegen.
-
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
-
- Overschrijd de hoeveelheden en bewerkingstijden aangegeven in de tabel niet.
-
- Verwerk niet meer dan drie porties achter elkaar zonder onderbreking. Laat het
apparaat afkoelen tot kamertemperatuur voordat u verder gaat met verwerken.
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische
velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in
deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu
beschikbare wetenschappelijke bewijs.
Oververhittingsbeveiliging
Dit apparaat is voorzien van een oververhittingsbeveiliging.Als het apparaat
oververhit raakt, schakelt het zichzelf automatisch uit. Haal de stekker uit het
stopcontact en laat het apparaat 5 minuten afkoelen. Steek vervolgens de stekker
weer in het stopcontact en schakel het apparaat weer in. Neem contact op
met uw Philips-dealer of een door Philips geautoriseerd servicecentrum als de
oververhittingsbeveiliging te vaak wordt geactiveerd.
Voor het eerste gebruik
Maak de onderdelen die in contact komen met voedsel grondig schoon voordat u
het apparaat voor de eerste keer gebruikt (zie hoofdstuk ‘Schoonmaken’).
Klaarmaken voor gebruik
	 1	 	Laat hete ingrediënten afkoelen voordat u deze gaat hakken of in de beker
doet (maximumtemperatuur 80°C).
	 2	 	Snijd grote ingrediënten in kleinere stukjes van ongeveer 2 cm voordat u ze
gaat verwerken.
	 3	 	Controleer of alle onderdelen goed zijn bevestigd voordat u de stekker in het
stopcontact steekt.
Het apparaat gebruiken
Handblender
De handblender is bedoeld voor:
-
- het mengen van vloeistoffen, bijv. zuivelproducten, sauzen, vruchtensappen,
soepen, drankjes en milkshakes;
-
- het mixen van zachte ingrediënten, bijv. pannenkoekbeslag of mayonaise;
-
- het pureren van gekookte ingrediënten, bijv. voor het bereiden van babyvoedsel.
	 1	 	Bevestig de mixstaaf aan de motorunit (‘klik’) (fig. 2).
	 2	 	Dompel de meskap volledig in de ingrediënten (fig. 3).
	 3	 	Schakel het apparaat in door op de knop voor normale snelheid of op de knop
voor turbosnelheid te drukken.
	 4	 	Meng de ingrediënten door het apparaat langzaam in het rond en op en neer
te bewegen (fig. 4).
Hakmolen (alleen HR1364/1363)
De hakmolen is bedoeld voor het hakken van ingrediënten zoals noten, vlees, uien,
harde kaas, gekookte eieren, knoflook, kruiden, droog brood enz.
De messen zijn zeer scherp! Wees zeer voorzichtig wanneer u de mesunit
hanteert, met name wanneer u deze uit de hakmolenkom verwijdert, wanneer u de
hakmolenkom leegt en tijdens het schoonmaken.
	 1	 	Plaats de mesunit van de hakmolen in de hakmolenkom (fig. 5).
	 2	 	Doe de ingrediënten in de hakmolenkom.
	 3	 	Plaats de koppelunit op de hakmolenkom (fig. 6).
	 4	 	Bevestig de motorunit op de hakmolenkom (‘klik’) (fig. 7).
	 5	 	Schakel het apparaat in door op de knop voor normale snelheid of op de knop
voor turbosnelheid te drukken.
,
, Als de ingrediënten tegen de zijkant van de hakmolenkom zitten, kunt u ze
verwijderen met een spatel of door vocht toe te voegen.
,
, Laat het apparaat altijd afkoelen nadat u het hebt gebruikt om vlees fijn te
hakken.
Garde (alleen type HR1364/HR1362)
De klopper is bedoeld voor het kloppen van slagroom, eiwit, desserts enz.
	 1	 	Bevestig de klopper aan de koppelunit (fig. 8).
	 2	 	Bevestig de koppelunit aan de motorunit (‘klik’) (fig. 9).
	 3	 	Doe de ingrediënten in een kom.
Tip: Gebruik een grote kom voor de beste resultaten.
	 4	 	Dompel de garde volledig in de ingrediënten. Begin op normale snelheid te
kloppen door op de knop voor normale snelheid te drukken om spatten te
voorkomen.  (fig. 10)
	 5	 	Ga na ongeveer 1 minuut verder op turbosnelheid door op de knop voor
turbosnelheid te drukken.
Schoonmaken
	 1	 	Trek de stekker uit het stopcontact en verwijder de accessoires voordat u
gaat schoonmaken.
	 2	 	Maak de beker, de hakmolenkom (alleen HR1364/HR1363), de mesunit van de
hakmolen (alleen HR1364/HR1363) en de garde zonder de koppelunit (alleen
HR1364/HR1362) schoon in de vaatwasmachine of in warm water met wat
afwasmiddel.
We raden u aan de rubberen ring van de hakmolenkom te verwijderen voordat u de
hakmolenkom gaat schoonmaken.
	 3	 	U kunt de mesunit van de mixstaaf en de garde ook schoonmaken als deze
nog aan de motorunit zitten door ze in warm water met wat afwasmiddel te
dompelen en het apparaat dan even te laten werken.
	 4	 	Neem de motorunit, de koppelunit voor de garde (alleen HR1364/HR1362) en
de koppelunit voor de hakmolen (alleen HR1364/HR1363) af met een vochtige
doek.
Dompel de motorunit, de koppelunit voor de garde (alleen HR1364/HR1362) en
de koppelunit voor de hakmolen (alleen HR1364/HR1363) niet in water.
Milieu
-
- Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale
huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt
om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere
leefomgeving (fig. 11).
Accessoires
U kunt een rechtstreeks aangedreven minihakmolen bestellen (onder codenummer
4203 035 83450) bij uw Philips-dealer of bij een Philips-servicecentrum als extra
accessoire voor de HR1364, HR1363, HR1362 en de HR1361.
Gebruik de hoeveelheden en bewerkingstijden van de minihakmolen voor dit
accessoire.
Garantie & service
Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de
Philips-website (www.philips.nl) of neem contact op met het Philips Consumer
Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’-
vouwblad).Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-
dealer.
Hoeveelheden en verwerkingstijden - mengen
Ingrediënten Hoeveelheid Bewerkingstijd
Groente en fruit 100-200 g 60 sec.
Babyvoeding, soep en saus 100-400 ml 60 sec.
Beslag 100-500 ml 60 sec.
Drankjes en milkshakes 100-1000 ml 60 sec.
Hoeveelheden en bereidingstijden - hakken
Ingrediënten Hoeveelheden Bewerkingstijd
Uien en eieren 100 g 5 x 1 sec.
Vlees en vis 120 g (MAX) 5 sec.
Kruiden 20 g 5 x 1 sec.
Kaas 50-100 g (MAX) 3 x 5 sec.
Noten 100 g 2 x 10 sec.
4222.002.6336.4.indd 2 03-12-09 10:27

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Philips R6L4B ennå.

Spør et spørsmål om Philips R6L4B

Har du et spørsmål om Philips R6L4B men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Philips R6L4B. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med R6L4B Philips så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.