Philips QC5770 manual

Vis en manual for Philips QC5770 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Philips
  • Produkt: Skjeggtrimmer
  • Model/navn: QC5770
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Polsk, Tjekkisk, Ungarsk, Svensk, Dansk, Norsk, Finsk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Russisk, Rumensk, Ukrainsk, Slovakisk, Slovensk, Kroatisk

Innholdsfortegnelse

Side: 5
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du
får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis
du registrerer produktet ditt på www.philips.com/
welcome.
Den nye hårklipperen din fra Philips har konturfølgende
3D-klipperkammer, en integrert presisjonstrimmer og en
spesiell tynnekam.
Generell beskrivelse (fig. 1)
A	 Kutteenhet med vanlig trimmer og presisjonstrimmer
B	 Justeringsring for hårlengde
C	 Indikator for tynnekam
D	 Indikator for hårlengdeinnstilling
E	 Indikator for ladenivå
F	 Av/på-knapp
G	 Kontakt til apparatstøpsel
H	 Adapter
I	 Apparatstøpsel
J	 Friserkam
K	 Rengjøringsbørste
L	 Saks
M	 Tynnekam
N	 Liten hårklipperkam (3–22 mm)
O	 Stor hårklipperkam (23–42 mm)
Ikke vist: Oppbevaringsetui
Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker
apparatet, og ta vare på den for senere referanse.
Fare
-
- Pass på at adapteren ikke blir våt.
Advarsel
-
- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at
spenningen som er angitt på adapteren og på
apparatet, stemmer overens med nettspenningen.
-
- Adapteren inneholder en omformer. Ikke klipp av
adapteren for å erstatte den med et annet støpsel.
Dette kan føre til farlige situasjoner.
-
- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer
(inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller
fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som
ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får
tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en
person som er ansvarlig for sikkerheten.
-
- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker
med apparatet.
Viktig
-
- Apparatet må ikke senkes ned i vann eller annen
væske, og det må heller ikke skylles under rennende
vann (fig. 2).
-
- Apparatet skal brukes, lades og oppbevares ved en
temperatur mellom 15 og 35 °C.
-
- Bruk bare adapteren som følger med.
-
- Ikke bruk en ødelagt adapter.
-
- Hvis adapteren, kutteenheten eller en av
klipperkammene er skadet, må du alltid sørge for
å bytte den ut med en ny av samme type som
originalen, slik at det ikke oppstår farlige situasjoner.
-
- Ikke lad apparatet i et etui eller en kassett.
-
- Ikke bruk apparatet hvis en av klipperkammene,
tynnekammen eller kutteenheten er skadet eller
ødelagt. Dette kan føre til personskader.
-
- Dette apparatet er kun ment til klipping av
menneskehår på hodet. Ikke bruk det til andre formål.
Generelt
-
- Apparatet er utstyrt med en automatisk
spenningsvelger og er egnet for nettspenninger fra
100 til 240 V.
-
- Adapteren omformer 100–240 V til en sikker
lavspenning på 15 V.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips-apparatet overholder alle standarder
som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det
håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne
brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra den
kunnskapen vi har per dags dato.
Før bruk
Lading
Det tar ca. 1 time å lade apparatet helt opp.
Et fulladet apparat har en klippetid på opptil 1 time uten
ledning.
	 1	 	Pass på at apparatet er slått av.
	 2	 	Sett ledningen i apparatet (fig. 3).
	 3	 	Sett støpselet inn i stikkontakten.
,
, Når du begynner å lade det tomme apparatet, vil
den nederste streken på indikatoren for ladenivå
blinke oransje. Når batteriet har oppnådd nok
spenning til en klippeøkt på ca. 10 minutter, vil den
nederste streken begynne å blinke blått.
,
, Først vil den nederste streken på indikatoren for
ladenivå blinke blått, deretter den neste streken og
så videre helt til apparatet er fulladet.
,
, Når apparatet er fulladet, lyser alle strekene på
indikatoren kontinuerlig blått.
,
, Hvis det fulladede apparatet fortsatt er koblet
til strøm etter ca. 1 time, slutter strekene på
ladeindikatoren å lyse.
Lav batterikapasitet
Når batteriet er nesten tomt for strøm (når det er ca.
10 klippeminutter igjen), vil den nederste streken på
indikatoren for ladenivå bli oransje.
Når du slår av apparatet, vil den nederste streken på
indikatoren blinke i et par sekunder.
Forlenge levetiden på det oppladbare
batteriet
-
- Når du har ladet apparatet for første gang, skal det
ikke lades mellom hver gang det brukes. Fortsett
med å bruke apparatet uten å lade det inntil batteriet
er (nesten) tomt.
-
- Ikke la apparatet stå tilkoblet strømmen kontinuerlig.
Klipping med ledning
Når det oppladbare batteriet er tomt, kan du også bruke
apparatet mens det er tilkoblet strømnettet.
Slik bruker du hårklipperen koblet til stikkontakten:
	 1	 	Slå av hårklipperen, og koble den til strømnettet.
	 2	 	Vent et par sekunder, og slå deretter på apparatet.
Bruke apparatet
Skjermindikatorer
Skjermen aktiveres når du trykker på av/på-knappen, og
når du vrir på justeringsringen for hårlengde.
-
- Under klipping vises følgende informasjon på
skjermen: (fig. 4)
,
, Den valgte hårlengden (for eksempel den
gjenværende hårlengden etter klipping) i millimeter.
,
, -- når det ikke er festet noen kam på apparatet.
,
, THIN når tynnekammen er festet på apparatet.
,
, Den gjenværende batteristrømmen.
,
, E hvis noe sitter fast i kutteenheten.
Klippe med den lille og den store
klipperkammen
Kontroller at du bruker riktig kam. Hvis du bruker
tynnekammen i stedet for den lille eller den store
klipperkammen, vil bare deler av hårene bli kuttet. 
Velg den lille eller den store kammen, avhengig av ønsket
hårlengde.
-
- Hårlengdeinnstillingene angis i millimeter på
apparatets skjerm. Innstillingene samsvarer med
gjenværende hårlengde etter klipping (fig. 5).
-
- Den lille kammen kutter håret til en lengde mellom
3 og 22 mm i trinn på 1 mm.
-
- Den store kammen kutter håret til en lengde mellom
23 og 42 mm i trinn på 1 mm.
	 1	 	Skyv kammen inn i sporet på apparatet (til du hører
et klikk) (fig. 6).
	 2	 	Vri justeringsringen for hårlengde mot venstre
eller høyre for å sette kammen til ønsket
hårlengdeinnstilling (fig. 7).
,
, Skjermen viser den valgte hårlengden.
	 3	 	Slå på apparatet.
Tips
-
- Vi anbefaler at du begynner å klippe på
høyeste innstilling (stor kam) og reduserer
hårlengdeinnstillingen i små trinn til ønsket hårlengde
oppnås.
-
- Hvis det har samlet seg mye hår i kammen, bør du
ta den av og blåse og/eller riste håret ut av den.
Hårlengdeinnstillingen endres ikke selv om kammen
tas av.
-
- Skriv ned hårlengdeinnstillingene du valgte til en
bestemt frisyre, og bruk disse som veiledning ved en
senere anledning.
Klippe med tynnekammen
Kontroller at du bruker riktig kam. Hvis du bruker
den lille eller den store klipperkammen i stedet for
tynnekammen, vil alt håret bli kuttet i samme lengde.
-
- Tynnekammen kutter håret til en lengde mellom 3 og
22 mm i trinn på 1 mm.
-
- Med tynnekammen kan du få håret til å se naturlig
ut, samtidig som du får muligheten til å lage en jevn
overgang mellom to ulike hårlengder.
-
- Tynnekammen kutter bare halvparten av håret
som kommer inn i kammen, noe som gir et naturlig
utseende (fig. 8).
Tynne en hel frisyre
Vi anbefaler at du ikke bruker tynnekammen til hår som
er klippet svært kort.
	 1	 	Skyv tynnekammen inn i sporet på apparatet (til du
hører et klikk) (fig. 6).
	 2	 	Sett tynnekammen til en lavere innstilling enn den
du nettopp brukte til å lage frisyren med den lille
eller den store kammen.
Hvor mye lavere innstillingen for tynnekammen skal være,
avhenger av hårfrisyren og hårlengden. Bruk imidlertid
aldri tynnekammen med en innstilling som er under
halvparten av den innstillingen du brukte til å klippe
håret. Hvis du for eksempel brukte den store kammen
innstilt på 30 mm til å klippe håret, må du ikke bruke
tynnekammen innstilt på lavere enn 15 mm. 
	 3	 	Slå på apparatet.
	 4	 	Før tynnekammen gjennom håret.
Kontroller at tynnekammen bare berører hvert enkelt
område én gang, ellers vil alt håret bli klippet i den
angitte hårlengden.
Lage en jevn overgang mellom to hårlengder
Hvis du har klippet håret i to ulike lengder, kan du bruke
tynnekammen til å lage en jevn overgang mellom disse to
lengdene.
	 1	 	Skyv tynnekammen inn i sporet på apparatet (til du
hører et klikk) (fig. 6).
	 2	 	Sett tynnekammen til en hårlengdeinnstilling som
er midt mellom de to hårlengdeinnstillingene du
brukte for å klippe håret.
Hvis du for eksempel har kuttet den øvre delen av håret
til 20 mm og den nederste delen av håret til 10 mm,
setter du tynnekammen til 15 mm.
	 3	 	Før tynnekammen oppover gjennom overgangen
mellom de to lengdene (fig. 9).
Kontroller at tynnekammen bare berører hvert enkelt
område én gang, ellers vil alt håret bli klippet i den
angitte hårlengden.
Klippe uten kam
Du kan bruke hårklipperen uten kam for å trimme håret
nederst i nakken, rundt ørene og kinnskjegget.
Kammen holder kutteenheten på en viss avstand fra
hodet. Det betyr at hvis du bruker apparatet uten kam,
blir håret klippet svært tett inntil huden.
	 1	 	Når du vil fjerne kammen, trekker du den av
apparatet (fig. 10).
Trekk aldri i den fleksible øverste delen av kammen.Trekk
alltid i den nederste delen.
	 2	 	Slå på apparatet.
	 3	 	Hold apparatet med kutteenheten pekende
oppover, og før den vanlige trimmeren (den brede
siden av kutteenheten) nedover.
Vær forsiktig.Trimmeren fjerner hvert eneste hår den
berører.
Bruke presisjonstrimmeren
Presisjonstrimmeren er bare halvparten så bred som den
vanlige trimmeren. Den gjør derfor at du kan trimme
håret i nakken, rundt ørene og kinnskjegget mer nøyaktig.
	 1	 	Hvis du vil bruke presisjonstrimmeren, dreier du
bare kutteenheten 180° til presisjonstrimmeren
peker mot fronten av apparatet (fig. 11).
Norsk
6 4222.002.8065.1
Side: 6
Merk: Du kan også dreie klippeelementet 90° med eller mot
klokken hvis dette gjør det enklere å trimme visse områder. 
	 2	 	Slå på apparatet.
	 3	 	Hold apparatet med kutteenheten pekende
oppover, og før presisjonstrimmeren (den smale
siden av kutteenheten) nedover.
Vær forsiktig.Trimmeren fjerner hvert eneste hår den
berører.
Vaske
Rengjør apparatet hver gang du har brukt det.
Bruk aldri skurebørster, skuremidler eller væsker som
alkohol, bensin eller aceton til å rengjøre apparatet.
Rengjør apparatet og adapteren kun med
rengjøringsbørsten som følger med.
Merk:Apparatet skal ikke smøres.
	 1	 	Sørg for at apparatet er slått av og at det er koblet
fra strømnettet.
	 2	 	Trekk kammen av apparatet (fig. 10).
	 3	 	Rengjør kutteenheten med den medfølgende
rengjøringsbørsten. Børst også bort hår som
eventuelt har samlet seg i åpningene under
kutteenheten (fig. 12).
Merk: Hvis kutteenheten faller av apparatet, kan du sette
den på igjen. Sett kutteenheten tilbake på apparatet, og skyv
den ned til du hører at den låses på plass med TO klikk.
Lagring
	 1	 	Legg apparatet i det medfølgende
oppbevaringsetuiet.
	 2	 	Oppbevar apparatet på et trygt og tørt sted.
Merk: Ikke oppbevar apparatet mens det fortsatt er koblet
til strøm.
Miljø
-
- Ikke kast apparatet som restavfall når det
ikke kan brukes lenger. Lever det inn til en
gjenvinningsstasjon.  (fig. 13)
-
- Det innebygde oppladbare batteriet inneholder
stoffer som kan forurense miljøet.Ta alltid ut
batteriet før du kaster apparatet eller leverer
det på en gjenvinningsstasjon. Lever batteriet på
en gjenvinningsstasjon for batterier. Hvis du har
problemer med å ta ut batteriet, kan du også ta
apparatet med til et Philips-servicesenter. Der vil
de ta ut batteriet for deg og avhende det på en
miljøvennlig måte (fig. 14).
Fjerne det oppladbare batteriet
Fjern det oppladbare batteriet kun hvis det er helt tomt.
Ikke koble apparatet til strømnettet etter at du har
åpnet det.
	 1	 	Koble apparatet fra stikkontakten, og la det gå til
motoren stopper.
	 2	 	Trekk kutteenheten av apparatet.
	 3	 	Fjern frontpanelet ved å sette en skrutrekker inn
mellom frontpanelet og apparatet (fig. 15).
	 4	 	Skru ut skruen som sitter bak frontpanelet (fig. 16).
	 5	 	Sett en skrutrekker inn mellom den fremre og den
bakre delen av dekselet (fig. 17).
	 6	 	Fjern hele den fremre delen av dekselet (fig. 18).
	 7	 	Skru ut de fire skruene som holder kretskortet på
plass (fig. 19).
	 8	 	Trekk ut kretskortet med det oppladbare
batteriet (fig. 20).
	 9	 	Klipp ledningene som kobler kretskortet med det
oppladbare batteriet til motoren (fig. 21).
Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis
du har et problem, kan du gå til webområdet til
Philips på www.philips.com, eller ta kontakt med
Philips’ forbrukertjeneste der du bor (du finner
telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes
noen forbrukertjeneste i nærheten, kan du kontakte din
lokale Philips-forhandler.
7 4222.002.8065.1

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Philips QC5770 ennå.

Spør et spørsmål om Philips QC5770

Har du et spørsmål om Philips QC5770 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Philips QC5770. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med QC5770 Philips så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.