Perfectcare 7000 S... manual
Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040manual

Manual for Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 52 sider.

PDF 52 1.1mb

Vis en manual for Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

MANUALSCAT | NO

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Perfectcare 7000 Series PSG7040 Philips så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040

Side: 1
31 NORSK Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome. Viktig Les det separate heftet med viktig informasjon og brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke apparatet. Ta vare på begge dokumentene for fremtidig bruk. Dette apparatet er utformet for privat bruk. Ved all annen og uvøren bruk eller ved bruk som ikke er i samsvar med instruksjonene fraskriver produsenten seg alt ansvar, og garantien frafaller. Fare • Senk aldri strykejernet eller dampgeneratoren ned i vann. Advarsel • Kontroller at spenningen som er angitt på merkeplaten, er den samme som nettspenningen, før du kobler til apparatet. • Ikke bruk apparatet hvis støpselet, nettledningen, dampslangen eller selve apparatet har synlig skade, eller hvis apparatet har falt i gulvet eller har lekket. • Hvis nettledningen eller dampslangen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips eller liknende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner. • La aldri apparatet stå uten tilsyn når det er koblet til strømnettet. • Dette apparatet kan brukes av barn over åtte år og av personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen. • Ikke la barn leke med apparatet. • Oppbevar strykejernet og strømledningen utilgjengelig for barn under åtte år når apparatet er slått på eller kjøles ned. • Barn kan bare rengjøre apparatet og utføre avkalkings- eller kalkrensprosessen under oppsyn. • Ikke la nettledningen og dampslangen komme i kontakt med den varme strykesålen på strykejernet. • Før du bruker avkalkingsmiddel eller kalkrensfunksjonen, kobler du fra apparatet og lar det avkjøles i minst to timer for å unngå risiko for brannskader. • Als u klaar bent met strijken, als u het apparaat schoonmaakt, als u de stoomgenerator vult of leegt en als u bij het strijkijzer wegloopt (al is het maar even): zet het strijkijzer terug op het strijkijzerplateau, schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. • Haal de stekker uit het stopcontact halen en laat het strijkijzer minimaal 2 uur afkoelen om brandwonden te voorkomen. Ontkalk de stoomgenerator of gebruik de Calc-Clean-functie zoals beschreven in het hoofdstuk ‘Schoonmaken en onderhoud’. • Voeg geen geparfumeerd water, water uit de wasdroger, azijn, stijfsel, ontkalkingsmiddelen, strijkconcentraat, chemisch ontkalkt water of andere chemicaliën toe. Hierdoor kan het apparaat water gaan lekken, bruine vlekken veroorzaken of beschadigd raken. • Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Elektromagnetische velden (EMV) Dit Philips-apparaat voldoet aan alle normen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden. Recycling - Dit symbool betekent dat dit product niet bij het gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2012/19/EU). - Volg de geldende regels in je land voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. Als u correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Garantie en ondersteuning Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, bezoek dan www.philips.com/support of lees het ‘worldwide guarantee’-vouwblad.
Side: 2
32 NORSK i henhold til instruksjonene i avsnittet Rengjøring og vedlikehold. • Ikke tilsett parfymert vann, vann fra en tørketrommel, eddik, stivelse, avkalkingsmidler, strykemidler, kjemisk avkalket vann eller andre kjemikalier, ettersom dette kan føre til lekkasje, brune flekker eller skade på apparatet. • Dette apparatet skal kun brukes i husholdningen. Elektromagnetiske felt (EMF) Dette Philips­ apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt. Resirkulering - Dette symbolet betyr at dette produktet ikke må avhendes i vanlig husholdningsavfall (2012/19/EU). - Følg nasjonale regler for egen innsamling av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du kaster produktet på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø. Garanti og støtte Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til www.philips.com/support eller lese i garantiheftet. • Ikke åpne og fjern EASY DE-CALC-bryteren fra dampgeneratoren når dampgeneratoren er i bruk og/eller når den fremdeles er varm eller under trykk. • Hvis damp eller varme vanndråper kommer ut under EASY DE-CALC-bryteren når apparatet varmes opp, slår du av apparatet og lar det avkjøles i minst to timer. Stram EASY DE-CALC- bryteren. Hvis det fortsetter å komme ut damp, slår du av apparatet og tar kontakt med servicesenteret som er godkjent av Philips. • Ikke bruk noe annet lokk på dampgeneratoren enn EASY DE-CALC-bryteren som følger med apparatet. • Hold fingre og hender unna strykesålen når dampen aktiveres for å unngå brannskader under strykingen. • Rett aldri dampen mot noen personer eller dyr. • Gjelder for produkter i Perfect Care Elite Plus- og Perfect Care 9000-serien: Ikke sving eller beveg strykejernet frem og tilbake i luften når intelligent auto-dampmodusen er aktivert. Dette er for å unngå risiko for brannskader fra damp. FORSIKTIG: varm overflate Overflatene blir varme under bruk (for strykejern som har et varmesymbol på apparatet). Forsiktig • Bruk kun jordet stikkontakt til dette apparatet. • Apparatet må brukes og plasseres på en flat overflate som tåler varme. Når du setter strykejernet på stativet, må du kontrollere at du plasserer det på en stabil overflate. Stativet er bakstykket på strykejernet eller den delen strykejernet plasseres på når du ikke bruker det. • Kontroller ledningen og slangen regelmessig for eventuelle skader. • Støpselet må bare kobles til en stikkontakt med samme tekniske egenskaper som støpselet. • Dra ledningen helt ut før du setter støpselet i stikkontakten. • Strykejernplattformen og strykesålen på strykejernet kan bli ekstremt varme, og du kan brenne deg hvis du tar på dem. Hvis du vil flytte dampgeneratoren, må du ikke berøre plattformen. • Når du er ferdig med å stryke, når du rengjør apparatet, når du fyller eller tømmer dampgeneratoren og når du setter fra deg strykejernet en liten stund, må du sette strykejernet tilbake på strykejernplattformen, slå av apparatet, og ta støpselet ut av stikkontakten. • Koble fra apparatet og la det avkjøles i minst to timer for å unngå risiko for brannskader. Avkalk eller bruk kalkrensfunksjonen på dampgeneratoren
Merke:
Philips
Produkt:
Strykejern
Model/navn:
Perfectcare 7000 Series PSG7040
Filtype:
PDF
Tilgjengelige språk:
Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Norsk, Finsk, Rumensk, Tyrkisk, Slovakisk, Gresk, Ungarsk, Slovensk, Kroatisk, Ukrainsk, Bulgarian, Latvisk, Litauen, Estisk, Albansk, Makedonsk, Kasakh., Hebraisk