Philips Magic Theatre SCD940 manual

Vis en manual for Philips Magic Theatre SCD940 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Philips
  • Produkt: Baby Monitor
  • Model/navn: Magic Theatre SCD940
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk

Innholdsfortegnelse

Side: 281
54 NORSK
Magic Theatre-prosjektør
SCD940
Philips satser målbevisst på å produsere driftssikre produkter som
omsorgsfulle nye foreldre virkelig trenger. Produkter en kan stole på, med
sikkerhet og driftskvalitet. Denne Magic Theatre-prosjektøren med sine
beroligende lyder og velvalgte bilder vil hjelpe babyen din til å sovne.Ved å
bruke figurer, farger og lyder som passer til forskjellige alderstrinn kan du
stimulere babyens utvikling både når det gjelder hørsel og syn. Du kan også
skape dine egne bilder slik at eventyret på sengekanten blir ekstra levende!
En regelmessig kveldsrutine hjelper babyen til å slappe av etter en hektisk
dag slik at den kan få ro, og lett få sove.
Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk av Magic Theatre-
prosjektøren.Ta vare på bruksanvisningen og emballasjen, de inneholder
viktige opplysninger.
Philips Baby Care,Taking care together
1 Hjulring til lysbildet
Inneholder lysbildet.
2 Linse
3 Fokuseringsring
Justerer fokus på lysbildet.
4 MOTOR ON/OFF
Skrur roteringsfunksjonen av og på.
5 Lysbildeholder
6 SOUND-velger
- Skrur lyden av og på.
- Velger lyder.
7 Batterikammer
8 Kammer til lyspære
9 ON/OFF timer kontroll
- Skrur prosjektøren av og på.
- Velger ønsket visningstid.
10 Prosjektørsokkel
Slik gjør du Magic Theatre-prosjektøren klar til bruk
Innsetting av batterier
Magic Theatre-prosjektøren bruker 4 batterier av typen AA (ikke
inkludert). Du kan også bruke oppladbare AA batterier, men disse har
kortere driftstid.
Funksjonell oversikt -
Illustrasjon på siden som
kan brettes ut.
Side: 282
NORSK
1 Åpne batterikammeret (7) ved å sette en mynt i sprekken og dreie lokket
i retning mot urviserne ca. 1/4 omdreining.
2 Sett inn fire AA batterier, merk + og – konfigurasjonen inne i
batterikammeret
3 Sett lokket til batterikammeret tilbake på plass.
4 Lukk batterikammeret (7) ved å sette en mynt i sprekken og dreie lokket
i retning med urviserne ca. 1/4 omdreining.
Slik bruker du Magic Theatre-prosjektøren
Plassering av Magic Theatre-prosjektøren
• Magic Theatre-prosjektøren passer til både vegg- og takprojeksjon og kan
plasseres i hvilken som helst vinkel.
• Den beste billedkvaliteten fås ved å plassere prosjektøren mellom 1,5 og
5 m fra veggen/taket.
• En får best billedkvalitet i et mørkt rom.
Innsetting av lysbilder
De tilhørende lysbildene er utformet for babyens forskjellige alderstrinn.
Babyen din vil ha størst glede av lysbildene hvis du velger bilder som passer
til babyens alder.
1 Ta lysbildeholderen (5) ut av prosjektøren.
2 Ta hjulet ut av lysbildeholderen og fjern den trykte disketten (lysbildet)
fra hjulringen (1).
3 Sett det lysbildet du har valgt inn i hjulringen. Pass på at lysbildet er
plasser under tappen på kanten av hjulringen.
4 Sett hjulet tilbake i lysbildeholderen. (5).
5 Sett lysbildeholderen tilbake i prosjektøren, den lille knotten skal peke
fremover. Holderen skal klikke på plass.
55
Side: 283
NORSK
Valg av lyd
• Still lydvelgeren SOUND (6) til ønsket lydsymbol:
- ingen lyd;
- beroligende hjerteslag;
- rennende vann;
- rolig vuggesang.
Innstilling av timer
• Still ON/OFF timerkontrollen (9) til ønsket spilletid.
> Lyden starter.
Fokusering av bildet
• Drei på fokuseringsringen (3) for å justere lysbildets fokus.
Rotering av lysbildet
Du kan vise både stillbilder og roterende bilder. Babyer beroliges generelt av
bilder i bevegelse, men hvis din baby foretrekker et stillbilde kan du velge et
stillbilde.
• Still MOTOR ON/OFF (4) bryteren på ON (på).
> Når prosjektøren er skrudd på vil bildet rotere sakte.
Lag dine egne lysbilder
Du kan gjøre eventyrlesingen enda mere magisk ved å tegne dine egne
bilder og prosjektere dem på veggen eller i taket på barneværelset.
Bruk permanente merkepenner til å tegne på de blanke lysbildene som
leveres med apparatet.
Sett inn dine egne lysbilder som beskrevet under ‘Innsetting av lysbilder’.
Hvis du ikke har flere blanke lysbilder igjen kan du bruke blanke
overhead-ark.
56
Side: 284
NORSK 57
Vedlikehold
Skifte lyspære
1 Åpne kammeret til lyspæren (8) ved å sette en mynt i sprekken og dreie
lokket i retning mot urviserne ca. 1/4 omdreining.
2 Ta ut lyspæren
3 Fjern isoleringshylsen fra den gamle lyspæren og sett den på den nye
lyspæren.
4 Sett den nye pæren inn i kammeret.
5 Sett lokket til kammeret tilbake på plass.
6 Lukk kammeret til lyspæren (8) ved å sette en mynt i sprekken og dreie
lokket i retning med urviserne ca. 1/4 omdreining.
Bytte av batterier
1 Åpne batterikammeret (7) ved å sette en mynt i sprekken og dreie lokket i
retning mot urviserne ca. 1/4 omdreining.
2 Sett inn fire AA batterier, merk + og – konfigurasjonen inne i
batterikammeret.
3 Sett lokket til batterikammeret tilbake på plass.
4 Lukk batterikammeret (7) ved å sette en mynt i sprekken og dreie lokket i
retning med urviserne ca.1/4 omdreining.
Side: 285
NORSK
Viktig informasjon
– Bruk kun batterier av samme type.
– Kast batteriene på en miljøvennlig måte.
– Bland ikke gamle og nye batterier.
– Bland ikke ulike typer batterier, dvs. alkaliske, standard eller oppladbare
batterier.
– Hvis prosjektøren ikke brukes over en lengre periode, ta ut batteriene.
En lekkasje kan ødelegge produktet.
– Ikke lad opp uoppladbare batterier.
– Tomme batterier må tas ut av produktet.
– Kortslutt ikke batteriforbindelsespunktene.
– Sett alle batterier i korrekt. + og – er avmerket på enheten.
– Ikke bland gamle og nye batterier, eller kull- og alkaliske batterier osv.
– Ta ut batteriene når enheten ikke er i bruk over en lengre periode.
– Batterier inneholder kjemiske stoffer og må avhendes korrekt.
Dette produktet er beregnet på babyer, for at de skal kunne more seg over
lysbilder som vises på veggen. Produktet skal kun betjenes av foreldre eller
barn over 3 år!
Technical specifications
Strømforsyning: 4 x AA (eller tilsvarende).Vi anbefaler bruk av Philips eXtreme Life eller
Philips Powerlife batterier.
Lyspære: Kryptonpære, 3.6 V, 0.3 A, P13.5s base.
Spilletid: 5, 8 eller 10 minutter.
Garanti og service
Hvis du trenger informasjon, eller hvis du får problemer med apparatet, kan
du besøke Philips' webområde på www.philips.com eller kontakte Philips
Kundetjeneste (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke
finnes noe Philips Kundetjeneste-senter i landet du befinner deg i, ber vi deg
ta kontakt med nærmeste Philips-forhandler eller serviceavdelingen ved
Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
58
Side: 323
Information till konsumenten
Kassering av din gamla produkt
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan
både återvinnas och återanvändas.
När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten
innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG
Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och
elektroniska produkter.
Följ de lokala reglerna och släng inte dina gamla produkter i det vanliga
hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du
bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.
Information til kunden
Bortskaffelse af dit gamle produkt
Dit produkt er konstrueret med og produceret af materialer og komponenter af høj kvalitet,
som kan genbruges.
Når dette markerede affaldsbøttesymbol er placeret på et produkt betyder
det, at produktet er omfattet af det europæiske direktiv 2002/96/EC
Hold dig orienteret om systemet for særskilt indsamling af elektriske og
elektroniske produkter i dit lokalområde.
Overhold gældende regler, og bortskaf ikke dine gamle produkter sammen
med dit almindelige husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dine gamle
produkter er med til at skåne miljøet og vores
Informasjon til forbrukerne
Avhending av gamle produkter
Produktet er utformet og produsert i materialer og komponenter av høy kvalitet, som kan
resirkuleres og brukes på nytt.
Når denne søppelbøtten med kryss på følger med et produkt, betyr dekkes av
det europeiske direktivet 2002/96/EU
Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til
gjenvinning i ditt lokalmiljø.
Overhold lokale regler, og ikke kast gamle produkter sammen med
husholdningsavfallet. Riktig avhending av de gamle produktene dine vil hjelpe til
med å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.
Tiedote kuluttajille
Vanhan tuotteen hävittäminen
Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista, jotka
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EC soveltamisalaan.
Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille laitteille tarkoitetusta
kierrätysjärjestelmästä alueellasi.
Noudata paikallisia sääntöjä äläkä hävitä vanhoja tuotteita tavallisen
talousjätteen mukana.Vanhojen tuotteiden hävittäminen oikealla tavalla auttaa
vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.
SU
NO
DK
SV
66

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Philips Magic Theatre SCD940 ennå.

Spør et spørsmål om Philips Magic Theatre SCD940

Har du et spørsmål om Philips Magic Theatre SCD940 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Philips Magic Theatre SCD940. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Magic Theatre SCD940 Philips så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.