Philips Lumiware Cooler manual

Vis en manual for Philips Lumiware Cooler under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Philips
  • Produkt: Drikkekjøler
  • Model/navn: Lumiware Cooler
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 0
HTB7530D
HTB7560D
HTB7590D
www.philips.com/support
Brukerhåndbok
Alltid der for å hjelpe deg
Registrer produktet og få støtte på
Har du
spørsmål?
Kontakt
Philips
Side: 2
1
NO
Innholdsfortegnelse
1	 Hjelp og støtte	 2
Bruke hjelp på skjermen (brukerhåndbok)	2
Navigere i hjelp på skjermen	 2
2	Viktig	 3
Sikkerhet	3
Ta vare på produktet	 4
Ta vare på miljøet	 4
Helseadvarsel for 3D	 4
3	 Ditt hjemmekinoanlegg	 5
Fjernkontroll	5
Hovedenhet	7
Kontakter	7
4	 Koble til og konfigurere	 9
Koble til høyttalerne	 9
Koble tilTV	 10
Koble til digitale enheter via HDMI	 12
Koble til lyd fraTV og andre enheter	 12
Sette opp høyttalere	 13
Konfigurere EasyLink (HDMI-CEC-
kontroll)	14
Koble til og konfigurere et
hjemmenettverk	15
5	 Bruke hjemmekinoanlegget	 17
Åpne hjemmemenyen	 17
Plater	17
Datafiler	 19
USB-lagringsenheter	 20
Lyd-, video- og bildealternativer	 21
Radio	22
MP3-spiller	 23
iPod eller iPhone	 23
Smarttelefonkontroll	24
Bruke SmartTV	 26
Internett-radio	 27
Bla gjennom PCen via DLNA	 28
Karaoke	30
Velge lyd	 30
6	 Endre innstillinger	 32
Språkinnstillinger	32
Innstillinger for bilde og video	 32
Lydinnstillinger	 32
Innstillinger for foreldrekontroll	 33
Skjerminnstillinger	33
Innstillinger for energisparing	 33
Høyttalerinnstillinger	33
Tilbakestille standardinnstillinger	 34
7	 Oppdatere programvaren	 34
Kontrollere programvareversjon	 34
Oppdatere programvaren via USB	 35
Oppdatere programvaren via Internett 	 35
Oppdater hjelpen på skjermen	 36
8	 Produktspesifikasjoner	 37
9	Feilsøking	 40
10	Merknad	 43
Opphavsrett	43
Programvare med åpen kildekode	 43
Sluttbrukeravtale for RMVB (kun for
Asia Stillehavet og Kina)	 43
Samsvar	44
Varemerker	44
11	Språkkode	 46
12	Stikkord	 47
Side: 3
2 NO
1	 Hjelp og støtte
Philips tilbyr omfattende støtte på Internett. Gå
til nettstedet vårt på www.philips.com/support
for å:
•	 laste ned den fullstendige
brukerhåndboken
•	 skrive ut hurtigstartveiledningen
•	 se videoveiledninger (bare tilgjengelig for
bestemte modeller)
•	 finne svar på vanlige spørsmål
•	 sende oss en e-post med spørsmål
•	 chatte med representanter for
brukerstøtte
Følg instruksjonene på webområdet for å velge
språk, og angi deretter modellnummeret til
produktet.
Alternativt kan du ta kontakt med Philips'
kundestøtte i landet ditt. Skriv ned modell- og
serienummeret på produktet før du kontakter
Philips. Du finner denne informasjonen på
baksiden eller bunnen av produktet.
Bruke hjelp på skjermen
(brukerhåndbok)
Hjelp på skjermen (brukerhåndbok) er lagret på
hjemmekinoanlegget for å gi deg enkel tilgang.
Hjelpen på skjermen består av to paneler.
•	 Det venstre panelet består av to faner
– Innhold og Stikkord. Du navigerer i
Innhold eller Stikkord for å velge et emne.
Tegnene som brukes for å vise Innhold er
følgende:
•	 :Trykk på OK for å utvide
underemnene.
•	 :Trykk på OK for å skjule
underemnene, eller trykk på
Navigeringsknapper (opp/ned) for å
velge et emne.
•	 For å veksle mellom venstre og høyre
panel trykker du på Navigeringsknapper
(venstre/høyre).
•	 Høyre panel inneholder innholdet i
det valgte emnet. Bla nedover siden til
Relaterte emner for å få mer hjelp om
innholdet.
 
Bruk fjernkontrollen til hjemmekinoanlegget for
å velge og navigere i hjelpen på skjermen (se
'Navigere i hjelp på skjermen' på side 2).
Navigere i hjelp på skjermen
Trykk på en knapp på fjernkontrollen for å
bruke hjelp på skjermen.
Knapp Handling
HELP                         Åpne eller lukk hjelp på
skjermen.
OK                               Viser den valgte
siden eller utvider
underemnene i Innhold.
Navigeringsknapper Opp: Blar opp, eller går
til den forrige siden.
Ned: Blar ned, eller går til
den neste siden.
Høyre: Navigerer til
det høyre panelet
eller den neste
registeroppføringen.
Venstre: Navigerer til
det venstre panelet
eller den forrige
registeroppføringen.
BACK                   Gå oppover i Innhold
eller Stikkord.
Fra høyre panel går du til
Innhold på venstre panel.
(Forrige)                 Viser den siste viste
siden i loggen.
(Neste)                        Viser den neste siden i
loggen.
Side: 4
3
NO
2	Viktig
Les og forstå alle instruksjonene før du bruker
produktet. Hvis det oppstår skade som et
resultat av at instruksjonene ikke er fulgt, gjelder
ikke garantien.
Sikkerhet
Fare for elektrisk støt eller brann!
•	 Produktet og tilbehøret må ikke utsettes
for regn og vann. Plasser aldri beholdere
med væske, for eksempel vaser, nær
produktet. Hvis du søler væske på eller
i produktet, må du straks koble det fra
strømuttaket. Kontakt Philips' kundestøtte
for å få produktet kontrollert før bruk.
•	 Ikke plasser produktet og tilbehøret nær
åpen flamme eller andre varmekilder,
inkludert direkte sollys.
•	 Ikke stikk inn gjenstander i
ventilasjonsåpningene eller andre åpninger
på produktet.
•	 Når strømuttaket eller en apparatkobling
brukes som frakoblingsenhet, må
frakoblingsenheten hele tiden være klar til
bruk.
•	 Batterier (installert batteripakke eller
batterier) skal ikke utsettes for sterk varme
fra sol, ild eller lignende.
•	 Koble produktet fra strømuttaket i
tordenvær.
•	 Når du kobler fra strømledningen, må du
alltid trekke i støpslet, aldri i kabelen.
Fare for kortslutning eller brann!
•	 Før du kobler produktet til strømuttaket,
må du kontrollere at nettspenningen har
samme verdi som det som er oppgitt på
baksiden eller undersiden av produktet.
Ikke koble produktet til strømuttaket hvis
spenningen er forskjellig.
Fare for skade på hjemmekinoanlegget!
•	 For produkter som kan monteres
på veggen, må du bare bruke den
medfølgende veggfestebraketten.Veggfestet
må monteres på en vegg som tåler den
samlede vekten av produktet og veggfestet.
Koninklijke Philips Electronics N.V. påtar seg
ikke noe ansvar for uriktig veggmontering
som fører til ulykker eller skader.
•	 For høyttalere med stativ må du bare
bruke de medfølgende stativene. Fest
stativene forsvarlig til høyttalerne. Plasser
de monterte stativene på et flatt og jevnt
underlag som tåler den samlede vekten av
høyttaleren og stativet.
•	 Ikke plasser produktet eller andre
gjenstander oppå strømledninger eller
annet elektrisk utstyr.
•	 Hvis produktet har vært transportert i
temperaturer under 5 °C, må du pakke det
ut og vente til det når romtemperatur før
du kobler det til strømuttaket.
•	 Synlig og usynlig laserstråling når enheten
er åpen. Unngå eksponering av strålen.
•	 Ikke berør den optiske platelinsen i
plateskuffen.
•	 Deler av dette produktet kan være laget av
glass.Vær forsiktig når du håndterer det for
å unngå skade.
Fare for overoppheting!
•	 Dette produktet må ikke installeres i et
trangt rom. La det alltid være minst 10 cm
på alle sider av produktet for ventilasjon.
Kontroller at gardiner eller annet ikke
dekker ventilasjonsåpningene på produktet.
Fare for smitte!
•	 Ikke bland batterier (gamle med nye eller
karbonbatterier med alkaliske osv.).
•	 Det er fare for eksplosjon hvis batteriene
ikke byttes på riktig måte. Erstatt bare med
samme eller tilsvarende type.
•	 Ta ut batteriene hvis de er utbrukt, eller
hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på lang
tid.
•	 Batterier kan inneholde kjemikalier, og bør
behandles som spesialavfall.
Side: 5
4 NO
Fare for svelging av batterier!
•	 Produktet/fjernkontrollen kan inneholde
et myntbatteri, som kan svelges. Oppbevar
derfor batteriet utilgjengelig for barn til
enhver tid! Hvis batteriet svelges, kan
det forårsake alvorlige skader eller føre
til dødsfall. Det kan oppstå store interne
brannskader innen to timer etter at
batteriet er svelget.
•	 Hvis du mistenker at noen har svelget
et batteri eller stukket den inn i en
kroppsåpning, må lege oppsøkes
umiddelbart.
•	 Når du bytter batteri, skal alle nye
og brukte batterier alltid oppbevares
utilgjengelig for barn. Kontroller at
batterirommet er fullstendig stengt når du
har byttet batteri.
•	 Hvis det ikke er mulig å stenge
batterirommet fullstendig, skal produktet
ikke brukes lenger. Oppbevar det
utilgjengelig for barn, og ta kontakt med
produsenten.
Dette er et CLASS II-apparat med dobbel
isolering og uten vedlagt jordledning.
Ta vare på produktet
•	 Ikke sett inn andre ting enn plater i
plateskuffen.
•	 Ikke sett inn bøyde eller sprukne plater i
plateskuffen.
•	 Ikke la plater ligge i plateskuffen hvis det
er lenge til neste gang du skal bruke
produktet.
•	 Bruk bare mikrofiberklut til rengjøring av
produktet.
Ta vare på miljøet
Produktet er utformet og produsert med
materialer og deler av svært høy kvalitet som
kan resirkuleres og gjenbrukes.
når et produkt er merket med dette symbolet,
en søppeldunk med kryss over, betyr det at
produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/
EF. Finn ut hvor du kan levere inn elektriske
og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt
lokalmiljø.
Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle
produkter sammen med det vanlige
husholdningsavfallet.
Hvis du kasserer gamle produkter riktig, bidrar
du til å forhindre negative konsekvenser for
helse og miljø.
Produktet inneholder batterier som omfattes
av EU-direktiv 2006/66/EF, og som ikke kan
kasseres i vanlig husholdningsavfall.
Gjør deg kjent med lokale regler om innsamling
av batterier. Riktig kassering bidrar til å forhindre
negative konsekvenser for helse og miljø.
Helseadvarsel for 3D
Hvis du eller noen i familien din har hatt epilepsi
eller fotosensitive anfall, bør du kontakte
medisinsk fagpersonell før du utsetter deg selv
for blinkende lyskilder, raske bildesekvenser eller
å se på programmer i 3D.
For å unngå ubehag, som svimmelhet, hodepine
eller forvirring, anbefaler vi at man unngår å se
på 3D over lengre tid. Hvis du føler noe ubehag,
Side: 6
5
NO
må du slutte å se på 3D, og vente før du foretar
deg noe som kan medføre fare (for eksempel
å kjøre bil), inntil symptomene har forsvunnet.
Hvis symptomene vedvarer, må du ikke se på
3D uten å ha snakket med legen først.
Foreldre bør passe på barna sine mens de ser
på 3D, og sørge for at de ikke opplever noe
ubehag som nevnt ovenfor. Det er ikke anbefalt
å la barn under seks år se på 3D, da synet deres
ennå ikke er fullt utviklet.
3	 Ditt hjemmeki-
noanlegg
Gratulerer med kjøpet, og velkommen til
Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som
Philips tilbyr (f.eks. varsel om oppgradering av
produktets programvare), kan du registrere
produktet ditt på www.philips.com/welcome.
Fjernkontroll
Denne delen inneholder en oversikt over
fjernkontrollen.
a	 (Standby-på)
•	 Slår på hjemmekinoanlegget, eller
bytter det til standbymodus.
•	 Når EasyLink er aktivert, trykker du
og holder nede i minst 3 sekunder for
å sette alle tilkoblede HDMI CEC-
kompatible enheter i standby-modus.
b	 Kildeknapper / Fargeknapper
•	 Fargeknapper:Velger oppgaver eller
alternativer for Blu-ray-plater.
•	 DISC: Bytt til platekilden.
•	 DOCK for iPod: Bytt til Philips-
dokkingstasjon for iPod eller iPhone.
•	 HELP: Åpne hjelp på skjermen
•	 SOURCE:Velger en lydinngangs- eller
radiokilde.
c	 (Hjem)
Brukes til å åpne Home-menyen.
Side: 7
6 NO
a	 POP-UP MENU/DISC MENU
Brukes til å åpne eller lukke platemenyen
når du spiller av en plate.
b	 BACK
•	 Brukes til å gå tilbake til et tidligere
menyskjermbilde.
•	 Trykk på og hold nede for å slette
de gjeldende forhåndsinnstilte
radiostasjonene i radiomodus.
c	 SOUND SETTINGS
Brukes til å åpne eller lukke
lydalternativene.
d	 OPTIONS
•	 Brukes til å åpne flere
avspillingsalternativer når du spiller av
en plate eller en USB-lagringsenhet.
•	 I radiomodus angis en radiostasjon.
a	 OK
Bekrefter en inntasting eller et valg.
b	 Navigeringsknapper
•	 Navigerer gjennom menyer.
•	 Når du konfigurerer nettverk og
passord, trykker du venstre for å slette
et tegn.
•	 Trykk venstre eller høyre i radiomodus
for å starte automatisk søk.
•	 Trykk på opp eller ned for å søke etter
radiofrekvensen i radiomodus.
c	 (Demp)
Slå av eller gjenopprett volumet.
d	 +/- (Volum)
Hever eller senker volumet, eller
gjenoppretter volumet når det er dempet.
a	 (Stopp) / (Løs ut/ Åpne/Lukk)
•	 Stopp avspilling.
•	 Trykk på og hold nede i tre sekunder
for å åpne eller lukke plateskuffen, eller
ta ut platen.
b	 (Spille av)
Starter eller gjenopptar avspilling.
c	 / (Forrige/Neste)
•	 Hopper til forrige eller neste spor,
kapittel eller fil.
•	 I radiomodus velges en forhåndsinnstilt
radiostasjon.
d	 (Pause)
Setter avspilling på pause.
e	 / (Hurtig bakover/Hurtig
fremover)
Søker bakover eller fremover.
Trykk gjentatte ganger for å endre
søkehastigheten.
Side: 8
7
NO
a	 Alfanumeriske knapper
•	 Brukes til å taste inn verdier eller
bokstaver (som med SMS).
•	 I radiomodus velges en forhåndsinnstilt
radiostasjon.
b	 TOP MENU
Åpner hovedmenyen på en videoplate.
c	 SUBTITLE
Brukes til å velge undertekstspråk for video.
Hovedenhet
Denne delen inneholder en oversikt over
hovedenheten.
a	 (Standby-på)
Slår på hjemmekinoanlegget, eller bytter
det til standbymodus.
b	 (Spill av/Pause)
Starter, stopper eller gjenopptar avspilling.
c	 (Stopp)
•	 Stopp avspilling.
•	 Trykk på og hold nede for å slette
de gjeldende forhåndsinnstilte
radiostasjonene i radiomodus.
d	 SOURCE
Velger en lyd- eller videokilde for
hjemmekinoanlegget.
e	 +/-
Hever eller senker volumet.
f	 (Åpne/Lukk)
Åpner eller lukker plateskuffen, eller tar ut
platen.
g	 Displaypanel
h	 Plateskuff
Kontakter
Denne delen inneholder en oversikt
over kontaktene som er tilgjengelige på
hjemmekinoanlegget.
Kontaktene på forsiden
a	 MUSIC iLINK / MIC (MIC er kun
tilgjengelig på utvalgte modeller)
Lydinngang fra en MP3-spiller eller en
mikrofon.
Lydinngang fra en mikrofon. (kun tilgjengelig
på utvalgte modeller)
b	 (USB)
Lyd-, video- eller bildeinngang fra en USB-
lagringsenhet.
Side: 9
8 NO
Bak venstre
a	 AC MAINS~
Kobles til strømforsyningen.
b	 SPEAKERS
Kobles til de medfølgende høyttalerne og
subwooferen. 
Bak på midten
a	 Wireless Rear Audio
Kobles til en trådløs Philips-modul.(Modell:
Philips RWSS5512, selges separat)
b	 DIGITAL IN –COAXIAL
Kobles til en koaksial lydutgang påTVen
eller en digital enhet.
c	 DIGITAL IN –OPTICAL
Kobles til en optisk lydutgang påTVen eller
en digital enhet.
d	 DOCK for iPod
Koble til en Philips-dokkingstasjon for iPod
eller iPhone.(Modell: Philips DCK306x)
e	 AUDIO IN –AUX
Kobles til en analog lydutgang påTVen eller
en analog enhet.
f	 ANTENNA FM 75
Signalinngang fra antenne, kabel eller
satellitt.
Bak høyre
a	 LAN
Kobles til LAN-inngangen på et
bredbåndsmodem eller en ruter.
b	 SD CARD FORVOD/BD-LIVE ONLY
(Ikke tilgjengelig i Kina)
Spor til SD-kort. SD-kortet brukes til å
leie videoer fra nettbaserte butikker og få
tilgang til BD-Live.
c	 VIDEO –VIDEO OUT
Kobles til komposittvideoinngangen på
TVen.
d	 HDMI IN1 / HDMI IN2
Koble til HDMI-utgangen på en digital
enhet.
e	 HDMI OUT (ARC)TO TV
Kobles til HDMI-inngangen påTVen.
Side: 10
9
NO
4	 Koble til og
konfigurere
Denne delen beskriver hvordan du kobler
hjemmekinoanlegget til enTV eller andre
enheter, og hvordan du konfigurerer det.
Hvis du vil ha informasjon om grunnleggende
tilkoblinger for hjemmekinoanlegget og tilbehør,
kan du se i hurtigstartveiledningen.
Merknad
•
• Se typeplaten på baksiden av eller nederst på produktet
for identifikasjon og tilførselsstrøm.
•
• Før du kobler til noe nytt eller endrer koblinger, må du
kontrollere at alle enhetene er koblet fra strømuttaket.
Koble til høyttalerne
Høyttalerkablene er fargekodede for å gjøre
tilkoblingen enkel. Du kobler en høyttaler til
hjemmekinoanlegget ved å sørge for at fargen
på høyttalerkabelen stemmer overens med
fargen på kontakten.
 
Høyttalerplasseringen spiller en viktig rolle når
du konfigurer en surroundlydeffekt. For å få best
mulig effekt plasserer du alle høyttalerne mot
der du sitter, og setter dem nær ørehøyde (i
sittende stilling).
Merknad
•
• Surroundlyd er avhengig av faktorer som rommets
fasong og størrelse, vegg- og taktypen, vinduer og
reflekterende overflater og høyttalerakustikken. Prøv ut
forskjellige høyttalerposisjoner for å finne den optimale
innstillingen.
Følg disse generelle retningslinjene for plassering
av høyttalerne.
1	 Sitteposisjon:
Dette er midten av lytteområdet.
2	 FRONT CENTER (fremre midtre)
høyttaler:
Plasser den midtre høyttaleren rett foran
sitteposisjonen, enten over eller under
TVen.
3	 FRONT LEFT (fremre venstre) og FRONT
RIGHT (fremre høyre) høyttalere:
Plasser venstre og høyre høyttaler foran og
med lik avstand til den midtre høyttaleren.
Kontroller at venstre, høyre og midtre
høyttaler har lik avstand til der du sitter.
4	 REAR LEFT (bakre venstre) og REAR
RIGHT (bakre høyre) høyttalere:
Plasser de bakre venstre og høyre
surroundhøyttalerne til venstre og til høyre
for sitteposisjonen, enten på lik linje eller
litt bak den.
Side: 11
10 NO
5	 SUBWOOFER (subwoofer):
Plasser basshøyttaleren minst én meter til
venstre eller høyre forTVen. La det være
en avstand på ca. ti centimeter til veggen.
Gjøre de bakre høyttalerne trådløse
Koble de bakre høyttalerne trådløst til
hjemmekinoanlegget med et trådløst
modultilbehør. Hvis du vil ha mer informasjon,
kan du se i brukerhåndboken til den trådløse
modulen.
Dette trenger du
•	 En trådløs Philips-modul. (Modell: Philips
RWSS5512, selges separat)
 
1	 Koble den trådløse senderen til
Wireless Rear Audio-kontakten på
hjemmekinoanlegget.
2	 Koble de bakre høyttalerne til den trådløse
mottakeren.
3	 Koble den trådløse mottakeren til
strømforsyningen.
Koble til TV
Du kan koble hjemmekinoanlegget til enTV for
å se på videoer. Du kan høre på lyden fraTVen
gjennom hjemmekinohøyttalerne.
Bruk tilkoblingen av den beste mulige kvaliteten
på hjemmekinoanlegget ogTVen.
Alternativ 1: Koble til TV via HDMI
(ARC)
Beste videokvaliteten
Hjemmekinoanlegget støtter HDMI-versjon
med Audio Return Channel (ARC). HvisTVen
er HDMI ARC-kompatibel, kan du høre lyden
fraTVen gjennom hjemmekinoanlegget via én
HDMI-kabel.
1	 Hvis du bruker en høyhastighets HDMI-
kabel, kobler du HDMI OUT (ARC)-
kontakten på hjemmekinoanlegget til
HDMI ARC-kontakten påTVen.
•	 HDMI ARC-kontakten påTVen kan
være merket annerledes. Du finner
mer informasjon i brukerhåndboken til
TVen.
2	 Slå på HDMI-CEC-operasjoner på
TVen. Du finner mer informasjon i
brukerhåndboken tilTVen.
•	 Hvis du ikke hører lyden fraTVen
gjennom hjemmekinoanlegget, må
du konfigurere lyden manuelt (se
'Konfigurere lyden' på side 14).
TV
Side: 12
11
NO
Alternativ 2: Koble til TV via standard
HDMI
Beste videokvaliteten
HvisTVen ikke er HDMI ARC-kompatibel,
kobler du hjemmekinoanlegget tilTVen via en
standard HDMI-tilkobling.
1	 Hvis du bruker en høyhastighets HDMI-
kabel, kobler du HDMI OUT (ARC)-
kontakten på hjemmekinoanlegget til
HDMI-kontakten påTVen.
2	 Koble til en lydkabel for å høre lyden fra
TVen gjennom hjemmekinoanlegget (se
'Koble til lyd fraTV og andre enheter' på
side 12).
3	 Slå på HDMI-CEC-operasjoner på
TVen. Du finner mer informasjon i
brukerhåndboken tilTVen.
•	 HDMI-CEC er en funksjon som gjør
at CEC-kompatible enheter som er
tilkoblet via HDMI kan betjenes med
én enkelt fjernkontroll, for eksempel
volumkontroll for bådeTVen og
hjemmekinoanlegget. (se 'Konfigurere
EasyLink (HDMI-CEC-kontroll)' på
side 14)
4	 Hvis du ikke hører lyden fraTVen gjennom
hjemmekinoanlegget, må du konfigurere
lyden manuelt.
Merknad
•
• HvisTVen har en DVI-kontakt, kan du bruke en HDMI/
DVI-adapter for å koble tilTV. Det kan imidlertid være
at noen av funksjonene ikke er tilgjengelige.
TV
Alternativ 3: Koble til TVen via
komposittvideo
Grunnleggende videokvalitet
HvisTVen ikke har HDMI-kontakter,
bruker du en komposittvideotilkobling. En
komposittilkobling støtter ikke HD-video.
1	 Hvis du bruker en komposittvideokabel,
kobler du VIDEO-kontakten på
hjemmekinoanlegget til VIDEO IN-
kontakten påTVen.
•	 Komposittvideokontakten kan være
merket AV IN, COMPOSITE eller
BASEBAND.
2	 Koble til en lydkabel for å høre lyden fra
TVen gjennom hjemmekinoanlegget (se
'Koble til lyd fraTV og andre enheter' på
side 12).
3	 Når du ser påTV-programmer, trykker
du på SOURCE på hjemmekinoanlegget
gjentatte ganger for å velge riktig
lydinngang.
4	 Når du ser på videoer, stiller duTVen
til riktig videoinngang. Du finner mer
informasjon i brukerhåndboken tilTVen.
TV
Side: 13
12 NO
Koble til digitale enheter via
HDMI
Koble en digital enhet, som en set-top-
boks, en spillkonsoll eller et videokamera,
til hjemmekinoanlegget via én enkel HDMI-
tilkobling. Når du kobler enhetene til på denne
måten, og spiller av en fil eller et spill
•	 vises video automatisk påTVen og
•	 lyd spilles av automatisk på
hjemmekinoanlegget.
 
1	 Med en høyhastighets HDMI-kabel
kobler du HDMI OUT-kontakten på
den digitale enheten til HDMI IN 1/2 på
hjemmekinoanlegget.
2	 Koble hjemmekinoanlegget tilTVen
gjennom HDMI OUT (ARC).
•	 HvisTVen ikke er HDMI CEC-
kompatibel, velger du den riktige
videoinngangen påTVen.
3	 På den tilkoblede enheten slår du
på HDMI-CEC-operasjoner. Se
brukerhåndboken til enhetene for å få mer
informasjon.
•	 Hvis du ikke hører lyden fra
den digitale enheten gjennom
hjemmekinoanlegget, må du
konfigurere lyden manuelt.
•	 Du kan også trykke på SOURCE på
hjemmekinoanlegget gjentatte ganger
for å velge riktig HDMI-inngang.
Koble til lyd fra TV og andre
enheter
Du kan spille av lyd fraTVen eller andre enheter
via høyttalerne til hjemmekinoanlegget.
Bruk tilkoblingen av den beste mulige kvaliteten
påTVen, hjemmekinoanlegget og andre enheter.
Merknad
•
• Når hjemmekinoanlegget ogTVen er koblet til via
HDMI ARC, er en lydtilkobling ikke nødvendig (se
'Alternativ 1: Koble tilTV via HDMI (ARC)' på side 10).
Alternativ 1: Koble til lyd via en digital
optisk kabel
Beste lydkvaliteten
1	 Hvis du bruker en optisk kabel,
kobler du OPTICAL-kontakten på
hjemmekinoanlegget til OPTICAL OUT-
kontakten påTVen eller annen enhet.
•	 Den digitale optiske kontakten kan
være merket SPDIF eller SPDIF OUT.
Alternativ 2: Koble til lyd via en digital
koaksial kabel
God lydkvalitet
1	 Hvis du bruker en koaksial kabel,
kobler du COAXIAL-kontakten på
hjemmekinoanlegget til COAXIAL/
DIGITAL OUT-kontakten påTVen eller
annen enhet.
•	 Den digitale koaksiale kontakten kan
være merket DIGITAL AUDIO OUT.
TV
Side: 14
13
NO
Alternativ 3: Koble til lyd via analoge
lydkabler
Grunnleggende lydkvalitet
1	 Hvis du bruker en analog kabel, kobler du
AUX-kontaktene på hjemmekinoanlegget
til AUDIO OUT-kontaktene påTVen eller
annen enhet.
Sette opp høyttalere
Når du setter opp hjemmekinoanlegget for
første gang, vil oppsettmenyen be deg om å
konfigurere høyttalerne for surroundlyd. Hvis du
flytter høyttalerne, ommøblerer eller gjør andre
store endringer i rommet, bør du konfigurere
høyttalerne på nytt på én av følgende måter:
•	 Manuelt oppsett: Konfigurer høyttalerne
manuelt via oppsettsmenyen for
hjemmekinoanlegget.
•	 Smarttelefonoppsett: Bruk smarttelefonen
din til å konfigurere høyttalerne via Philips-
funksjonen SurroundMe.
Før du begynner
Foreta de nødvendige tilkoblingene som
er beskrevet i hurtigstartveiledningen,
og still deretterTVen til riktig kilde for
hjemmekinoanlegget.
VCR
Manuelt oppsett
Sett opp høyttalerne manuelt for å få tilpasset
surroundlyd.
Før du begynner
Foreta de nødvendige tilkoblingene som
er beskrevet i hurtigstartveiledningen,
og still deretterTVen til riktig kilde for
hjemmekinoanlegget.
 
1	 Trykk på (Hjem).
2	 Velg [Oppsett], og trykk deretter på OK.
3	 Velg [Lyd] > [Høyttaleroppsett]
4	 Angi avstanden til hver av høyttalerne, lytt
til testtonene, og endre volumet. Prøv ut
forskjellige høyttalerplasseringer for å finne
den ideelle innstillingen.
Smarttelefonoppsett (SurroundMe)
Ved hjelp av en interaktiv meny på
smarttelefonen, optimaliserer SurroundMe
surroundlyden basert på plasseringen av
høyttalerne og andre akustiske faktorer.
Selv om du ikke plasserer høyttalerne i
den anbefalte posisjonen eller bruker alle
høyttalerne, vil SurroundMe optimalisere lyden
for deg.
1	 Konfigurer kontrollprogrammet MyRemote
(MyRemote) på den mobile enheten.
2	 Åpne MyRemote-programmet
(MyRemote).
3	 Velg hjemmekinoanlegget ditt på
startskjermen (se 'Tilpass nettverksnavnet'
på side 16).
4	 Trykk på kategorien Sound (Lyd) nederst
på skjermen, og trykk deretter på ikonet
SurroundMe (SurroundMe).
5	 Følg instruksjonene på skjermen for å
konfigurere lyden.
Side: 15
14 NO
Konfigurere EasyLink (HDMI-
CEC-kontroll)
Hjemmekinoanlegget støtter Philips EasyLink,
som bruker HDMI CEC-protokollen
(Consumer Electronics Control). EasyLink-
kompatible enheter som er tilkoblet via HDMI,
kan betjenes med én enkelt fjernkontroll.
Merknad
•
• HDMI-CEC har mange navn, avhengig av produsent. Se
brukerhåndboken til enheten for å få informasjon om
enheten din.
•
• Philips garanterer ikke 100 % interoperabilitet med alle
HDMI CEC-enheter.
Før du begynner
•	 Koble hjemmekinoanlegget til den HDMI-
CEC-kompatible enheten gjennom en
HDMI-tilkobling.
•	 Foreta de nødvendige tilkoblingene som
er beskrevet i hurtigstartveiledningen,
og still deretterTVen til riktig kilde for
hjemmekinoanlegget.
Aktiver EasyLink
1	 Trykk på (Hjem).
2	 Velg [Oppsett], og trykk deretter på OK.
3	 Velg [EasyLink] > [EasyLink] > [På].
4	 Slå på HDMI-CEC-kontroll påTVen og
andre tilkoblede enheter. Du finner mer
informasjon i brukerhåndboken forTVen
eller andre enheter.
•	 Sett lydutgangen påTVen til Forsterker
(i stedet forTV-høyttalere). Du finner
mer informasjon i brukerhåndboken til
TVen.
EasyLink-kontroller
Med EasyLink kan du betjene
hjemmekinoanlegget,TVen og andre tilkoblede
HDMI-CEC-kompatible enheter med én enkel
fjernkontroll.
•	 [One Touch-avspilling] (Ett trykks
avspilling): Mens det er en videoplate i
skuffen, trykker du på (Spille av) for å
aktivereTVen som står i standbymodus, og
spiller deretter av en plate.
•	 [One Touch-standby] (Ett trykks standby)
Hvis ettrykks standby er aktivert på
hjemmekinoanlegget, kan du bytte til
standby med fjernkontrollen tilTVen eller
andre HDMI-CEC-enheter.
•	 [Systemlydkontroll]
(Systemlydkontroll):Hvis lydkontrollen er
aktivert på systemet, spilles lyden fra den
tilkoblede enheten automatisk av gjennom
høyttalerne til hjemmekinoanlegget når du
spiller av fra enheten.
•	 [Kartlegge lydinngang]
(Lydinngangtilordning):Hvis systemets
lydkontroll ikke fungerer, tilordner
du den tilkoblede enheten til riktig
lydinngangskontakt på hjemmekinoanlegget.
Merknad
•
• For å endre kontrollinnstillingene for EasyLink trykker
du på (Hjem) og velger [Oppsett] > [EasyLink].
Konfigurere lyden
Hvis du ikke kan høre lyden fra en
tilkoblet enhet gjennom høyttalerne til
hjemmekinoanlegget, må du kontrollere at
du har aktivert Easylink på alle enhetene
(se 'Aktiver EasyLink' på side 14). Deretter
konfigurerer du EasyLink-lydkontrollen.
1	 Trykk på (Hjem).
2	 Velg [Oppsett], og trykk deretter på OK.
Side: 16
15
NO
3	 Velg [EasyLink] > [Systemlydkontroll] >
[På].
•	 Hvis du vil spille av lyd fraTV-
høyttalerne, velger du [Av] og hopper
over følgende trinn.
4	 Velg [EasyLink] > [Kartlegge lydinngang].
5	 Følg instruksjonene på skjermen for
å tilordne den tilkoblede enheten til
lydinngangene på hjemmekinoanlegget.
•	 Hvis du kobler hjemmekinoanlegget
tilTVen via en HDMI ARC-tilkobling,
må du kontrollere atTV-lyden er
tilordnet til ARC-inngangen på
hjemmekinoanlegget.
Koble til og konfigurere et
hjemmenettverk
Koble hjemmekinoanlegget til en nettverksruter
via en kablet eller trådløs nettverkstilkobling, og
få:
•	 streaming av multimedieinnhold
•	 Smarttelefonkontroll (se
'Smarttelefonkontroll' på side 24)
•	 SmartTV (se 'Bruke SmartTV' på side 26)
•	 Internett-radio (se 'Internett-radio' på side
27)
•	 Programvareoppdatering (se 'Oppdatere
programvaren via Internett' på side 35)
Forsiktig
•
• Gjør deg kjent med nettverksruteren,
medieserverprogramvaren og nettverksprinsippene. Du
kan om nødvendig lese dokumentasjonen som følger
med nettverkskomponentene. Philips skal ikke holdes
ansvarlig for tapte, skadede eller ødelagte data.
Før du begynner
•	 For å få oppdateringer for SmartTV,
videosamtale og programvare må du
sørge for at nettverksruteren har tilgang til
Internett med en høyhastighets tilkobling,
og ikke er begrenset av brannmurer eller
andre sikkerhetssystemer.
•	 Foreta de nødvendige tilkoblingene som
er beskrevet i hurtigstartveiledningen,
og still deretterTVen til riktig kilde for
hjemmekinoanlegget.
Konfigurere kablet nettverk
Dette trenger du
•	 En nettverkskabel (RJ45 rett kabel).
•	 En nettverksruter (med DHCP aktivert). 
1	 Bruk en nettverkskabel for å koble LAN-
kontakten på hjemmekinoanlegget til
nettverksruteren.
2	 Trykk på (Hjem).
3	 Velg [Oppsett], og trykk deretter på OK.
4	 Velg [Nettverk] > [Nettverksinstallasjon]
> [Kablet (Ethernet)].
5	 Følg instruksjonene på skjermen for å
fullføre konfigureringen.
•	 Hvis tilkoblingen mislykkes, velger du
[Prøv på nytt], og trykker deretter på
OK.
6	 Velg [Fullført], og trykk deretter på OK for
å avslutte.
•	 Hvis du vil vise nettverksinnstillingene,
velger du [Oppsett] > [Nettverk] >
[Vis nettverksinnstillinger].
LAN
www
Side: 17
16 NO
Konfigurere trådløst nettverk 
Hjemmekinoanlegget har innebygd Wi-Fi for
enkel tilgang til trådløse nettverk.
Dette trenger du
•	 En nettverksruter (med DHCP aktivert).
For å få best trådløs ytelse, dekning og
kompatibilitet bruker du 802.11n-ruter. 
1	 Trykk på (Hjem).
2	 Velg [Oppsett], og trykk deretter på OK.
3	 Velg [Nettverk] >
[Nettverksinstallasjon] > [Trådløs (Wi-
Fi)], og trykk deretter på OK.
4	 Følg instruksjonene på skjermen for å velge
og konfigurere det trådløse nettverket.
•	 Hvis tilkoblingen mislykkes, velger du
[Prøv på nytt], og trykker deretter på
OK.
5	 Velg [Fullført], og trykk deretter på OK for
å avslutte.
•	 Hvis du vil vise nettverksinnstillingene,
velger du [Oppsett] > [Nettverk] >
[Vis trådløsinnstillinger].
w
w
w
Tilpass nettverksnavnet
Angi et navn for hjemmekinoanlegget for å gjøre
det enkelt å finne det på hjemmenettverket.
1	 Trykk på (Hjem).
2	 Velg [Oppsett], og trykk deretter på OK.
3	 Velg [Nettverk] > [Navngi produktet:].
4	 Trykk på Alfanumeriske knapper for å angi
navnet.
5	 Velg [Utført], og trykk deretter på OK for
å avslutte.
Side: 18
17
NO
5	 Bruke hjemme-
kinoanlegget
Denne delen beskriver hvordan du bruker
hjemmekinoanlegget til å spille av medier fra en
rekke forskjellige kilder.
Før du begynner
•	 Foreta de nødvendige tilkoblingene som
står beskrevet i hurtigstartveiledningen og
brukerhåndboken.
•	 Fullføre førstegangsoppsettet. Første
konfigurering vises når du slår på
hjemmekinoanlegget for første gang, eller
hvis du ikke fullfører konfigureringen.
•	 StillTVen til riktig kilde for
hjemmekinoanlegget (for eksempel HDMI,
AV IN).
Åpne hjemmemenyen
Hjemmemenyen gir enkel tilgang til tilkoblede
enheter, oppsett og andre nyttige funksjoner på
hjemmekinoanlegget.
1	 Trykk på (Hjem).
»
» Hjemmemenyen vises.
2	 Trykk på Navigeringsknapper og OK for å
velge følgende:
•	 [Spill av Plate]: Start avspilling av plate.
•	 [bla gjennom USB]: Åpne USB-
innholdsleseren
•	 [bla gjennom iPod]: Åpne
innholdsleseren for iPod eller iPhone.
•	 [Smart TV]: Åpne SmartTV.
•	 [Internettradio]: Få tilgang til Internett-
radio via hjemmekinoanlegget.
•	 [bla gjennom PC]: Åpne datamaskinens
innholdsleser.
•	 [HDMI 1]:Velg den digitale enheten
som er koblet til HDMI IN 1 på
hjemmekinoanlegget.
•	 [HDMI 2]:Velg den digitale enheten
som er koblet til HDMI IN 2 på
hjemmekinoanlegget.
•	 [Oppsett]: Åpne menyer for å endre
innstillinger for video og lyd samt andre
innstillinger.
•	 [Hjelp]: Åpne brukerhåndboken på
skjermen.
3	 Trykk på (Hjem) for å avslutte.
Plater
Hjemmekinoanlegget spiller av DVD-,VCD-,
CD- og Blu-ray-plater. Det spiller også av plater
som du har laget hjemme, som CD-R-plater
med bilder, videoer og musikk.
1	 Sett inn en plate i hjemmekinoanlegget.
2	 Hvis platen ikke spilles av automatisk,
trykker du på DISC eller velger [Spill av
Plate] fra hjemmemenyen.
3	 Bruk fjernkontrollen for å kontrollere
avspillingen. (se 'Avspillingsknapper' på side
17)
•	 Det er normalt å høre litt støy når
du spiller av Blu-ray-plater. Dette
betyr ikke at det er noe galt med
hjemmekinoanlegget.
Avspillingsknapper
Knapp Handling
Navigeringsknapper Navigerer gjennom
menyer.
Opp/ned: Roterer
bildet med eller mot
klokken.
OK Bekrefter en inntasting
eller et valg.
(Spille av) Starter eller gjenopptar
avspilling.
Setter avspilling på
pause.
Stopp avspilling.
Side: 19
18 NO
Knapp Handling
Trykk på og hold nede i
tre sekunder for å åpne
eller lukke plateskuffen,
eller ta ut platen.
/ Hopper til forrige eller
neste spor, kapittel
eller fil.
/ Søk raskt bakover eller
fremover.
Når en video er
stoppet midlertidig,
søker du fremover eller
bakover.
SUBTITLE Brukes til å velge
undertekstspråk for
video.
DISC/POP-UP
MENU
Brukes til å åpne eller
lukke platemenyen.
OPTIONS Brukes til å åpne de
avanserte alternativene
når du spiller av lyd-,
video- eller mediefilene
(se 'Lyd-, video- og
bildealternativer' på
side 21).
Synkronisere bilde og lyd
Hvis lyd og bilde ikke er synkronisert, forsinker
du lyden slik at den stemmer overens med
bildet.
1	 Trykk på SOUND SETTINGS.
2	 Velg AUD SYNC, og trykk deretter på OK.
3	 Trykk på Navigeringsknapper (opp/ned)
for å synkronisere lyden med bildet.
4	 Trykk på OK for å bekrefte.
Spille av Blu-ray-3D-plate
Hjemmekinoanlegget kan spille av Blu-ray
3D-video. Les helsevarselet for 3D før du spiller
av en 3D-plate.
Dette trenger du
•	 en 3D-TV
•	 et par 3D-briller som er kompatible med
3D-TVen
•	 en 3D Blu-ray-video
•	 en høyhastighets HDMI-kabel
  
1	 Koble hjemmekinoanlegget til en
3D-kompatibelTV med en høyhastighets
HDMI-kabel.
2	 Kontroller at 3D-videoinnstillingen er
aktivert.Trykk på (Hjem), og velg
[Oppsett] > [Video] > [Se på 3D-video]
> [Auto].
•	 Velg [Av] for å spille av 3D-plater i
2D-modus.
3	 Spill av en Blu-ray 3D-plate, og ta på deg
3D-brillene.
•	 Når du søker i video og i spesifikke
avspillingsmodi, vises videoavspillingen i
2D.Videoavspillingen går tilbake til 3D
når du gjenopptar avspillingen.
Merknad
•
• Endre lysstyrken på skjermen for å unngå flimring.
BonusView på Blu-ray
På Blu-ray-plater som støtter BonusView, kan
du få ekstra innhold som kommentarer i et lite
skjermvindu. BonusView er også kjent som PIP.
1	 Aktiver BonusView i Blu-ray-platemenyen.
2	 Når du spiller av filmen, trykker du på
OPTIONS.
»
» Alternativmenyen vises.
3	 Velg [PIP-valg] > [PIP].
•	 Avhengig av videoen vises PIP-menyen
[1] eller [2].
•	 Velg [Av] for å slå av BonusView.
4	 Velg [2. lydspråk] eller [2. tekstingspråk].
5	 Velg språket, og trykk deretter på OK.
Side: 20
19
NO
BD-Live på Blu-ray
På Blu-ray-plater med BD-Live-innhold får
du tilgang til tilleggsfunksjoner som chat med
regissøren på Internett, de nyeste filmtrailerne,
spill, bakgrunner og ringetoner.
BD-Live-tjenestene og -innholdet varierer fra
plate til plate.
Dette trenger du
•	 en Blu-ray-plate med BD-Live-innhold
•	 Lagringsenhet:
•	 en USB-lagringsenhet med minst 1 GB
ledig minne eller
•	 et SD-minnekort av SDHC-typen i
klasse 6 med minst 8 GB minne
 
1	 Koble hjemmekinoanlegget til et
hjemmenettverk med Internett-
tilgang (se 'Koble til og konfigurere et
hjemmenettverk' på side 15).
2	 Koble en USB-lagringsenhet til
hjemmekinoanlegget eller sett inn et SD-
minnekort.
•	 Hvis du blir bedt om det, følger du
instruksjonene på skjermen for å
formatere SD-minnekortet.
•	 Etter formateringen er SD-kortet ikke
lenger kompatibelt med maskiner
eller kameraer, med mindre det blir
formatert igjen ved hjelp av Linux-
operativsystemet.
3	 Trykk på (Hjem), og velg [Oppsett].
4	 Velg [Avansert] > [Lokalt minne].
5	 Velg [USB] eller [SD-kort].
•	 Bruk enten en USB-lagringsenhet
eller et SD-minnekort til å lagre det
nedlastede BD-Live-innholdet.
6	 Velg [Avansert] > [BD-Live-sikkerhet] >
[Av] for å aktivere BD-Live.
•	 For å deaktivere BD-Live velger du
[På].
7	 Velg ikonet for BD-Live i platemenyen, og
trykk deretter på OK.
»
» BD-Live begynner å lastes.Tiden det
tar å laste, avhenger av platen og av
Internett-tilkoblingen.
8	 Trykk på Navigeringsknapper for å
navigere i BD-Live, og deretter på OK for
å velge et alternativ.
Merknad
•
• For å slette minnet på lagringsenheten trykker du på
(Hjem) og velger [Oppsett] > [Avansert] > [Tøm
minne].
Datafiler
Hjemmekinoanlegget kan vise bilder og
spille av lyd- og videofiler fra en plate eller
en USB-lagringsenhet. Før du spiller av en fil,
må du kontrollere at filformatet støttes på
hjemmekinoanlegget (se 'Filformater' på side
37).
1	 Spill av filene fra en plate eller en USB-
lagringsenhet.
2	 Trykk på for å stoppe avspillingen.
•	 Trykk på (Spille av) for å fortsette
avspillingen av videoen der du stoppet
den.
•	 Trykk på OK for å spille av videoen fra
begynnelsen.
Merknad
•
• Hvis du skal spille av DRM-beskyttede DivX-filer,
kobler du hjemmekinoanlegget til enTV gjennom en
HDMI-kabel.
Side: 21
20 NO
Teksting
Hvis videoen har undertekster på flere språk,
velger du et tekstspråk.
Merknad
•
• Kontroller at undertekstfilen har akkurat det samme
navnet som videofilen. Hvis for eksempel videofilen
heter movie.avi, lagrer du undertekstfilen som movie.srt
eller movie.sub.
•
• Følgende filformater støttes på hjemmekinoanlegget:
.srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, smi, og .sami. Hvis undertekstene
ikke vises riktig, må du endre tegnsettet.
1	 Når du spiller av videoen, trykker du på
SUBTITLE for å velge et språk.
2	 For DivX- eller RMVB/RM-videoer: Hvis
undertekstene ikke vises slik de skal, følger
du de følgende trinnene for å endre
tegnsettet.
3	 Trykk på OPTIONS.
»
» Alternativmenyen vises.
4	 Velg [Tegnsett], og velg deretter et
tegnsett som støtter underteksten.
Europa, India, LATAM og Russland
Tegnsett Språk
[Standard] Engelsk, albansk, dansk,
hollandsk, finsk, fransk,
gælisk, tysk, italiensk, kurdisk
(latinsk), norsk, portugisisk,
spansk, svensk, tyrkisk
[Mellom-Europa] Albansk, kroatisk, tsjekkisk,
nederlandsk, engelsk,
tysk, ungarsk, irsk, polsk,
rumensk, slovakisk, slovensk
og serbisk
[Kyrillisk] Bulgarsk, hviterussisk,
engelsk, makedonsk,
moldovsk, russisk, serbisk
og ukrainsk
[Gresk]    Gresk                      
[Baltisk]    Estisk, latvisk og litauisk
Asia-Stillehavet og Kina
Tegnsett Språk
[Standard] Albansk, dansk, hollandsk,
engelsk, finsk, fransk, gælisk,
tysk, italiensk, kurdisk (latinsk),
norsk, portugisisk, spansk, svensk,
tyrkisk
[Kinesisk]   Forenklet kinesisk
[Tradisjonell
kinesisk]
Tradisjonell kinesisk
[Koreansk]     Engelsk og koreansk
VOD-kode for DivX
Før du kjøper DivX-videoer og spiller dem
av på hjemmekinoanlegget, må du registrere
anlegget på www.divx.com ved hjelp av DivX
VOD-koden.
1	 Trykk på (Hjem).
2	 Velg [Oppsett], og trykk deretter på OK.
3	 Velg [Avansert] > [DivX®VOD-kode].
»
» DivXVOD-registreringskoden for
hjemmekinoanlegget vises.
USB-lagringsenheter
Du kan glede deg over bilder, lyd og video som
er lagret på en USB-lagringsenhet, for eksempel
en MP4-spiller eller et digitalkamera.
Dette trenger du
•	 En USB-lagringsenhet som er formatert
for FAT- eller NTFS-filsystemer, og som
samsvarer med masselagringsklassen.
•	 En mediefil i et av filformatene som støttes
(se 'Filformater' på side 37).
Merknad
•
• Hvis du bruker en USB-skjøteledning, USB-hub
eller USB-multileser, er det ikke sikkert at USB-
lagringsenheten blir oppdaget.
Side: 22
21
NO
1	 Koble en USB-lagringsenhet til (USB)-
kontakten på hjemmekinoanlegget.
2	 Trykk på (Hjem).
3	 Velg [bla gjennom USB], og trykk deretter
på OK.
»
» En innholdsleser vises.
4	 Velg en fil, og trykk deretter på OK.
5	 Trykk på avspillingsknappene for å styre
avspillingen (se 'Avspillingsknapper' på side
17).
Lyd-, video- og
bildealternativer
Du kan bruke avanserte funksjoner når du
spiller av bilde-, lyd- og videofiler fra en plate
eller en USB-lagringsenhet.
Lydalternativer
Når du spiller av lyd, kan du repetere et lydspor,
en plate eller en mappe.
1	 Trykk på OPTIONS gjentatte ganger
for å bla gjennom følgende funksjoner:
•	 RPT TRAC / RPT FILE: Gjenta
gjeldende spor eller fil.
•	 RPT DISC / RPT FOLD: Repeterer alle
sporene på platen eller i mappen.
•	 RPT RAND: Spiller av lydsporene i
tilfeldig rekkefølge.
•	 RPT OFF: Slår av repetisjonsmodusen.
Videoalternativer
Når du ser på en video, kan du velge
alternativer som undertekst, lydspråk, tidssøk
og bildeinnstillinger. Noen alternativer er ikke
tilgjengelige, avhengig av videokilden.
1	 Trykk på OPTIONS.
»
» Menyen for videoalternativer vises.
2	 Trykk på Navigeringsknapper og OK for å
velge og endre:
•	 [Lydspråk]:Velger lydspråk for video.
•	 [Undertekstspråk]: Brukes til å velge
undertekstspråk for video.
•	 [Flytting av undertekst]: Endrer
plasseringen av underteksten på
skjermen.
•	 [Info]:Viser informasjon om det som
blir avspilt.
•	 [Tegnsett]Velger et tegnsett
som støtter den eksterne DivX-
underteksten.
•	 [Tidssøk]: Hopper til en bestemt del i
videoen ved å angi tiden for scenen.
•	 [2. lydspråk]:Velg det andre lydspråket
for Blu-ray video.
•	 [2. tekstingspråk]:Velg det andre
tekstspråket for Blu-ray video.
•	 [Titler]:Velger et bestemt tittelnummer.
•	 [Kapitler]:Velger et bestemt
kapittelnummer.
•	 [Vinkelliste]:Velger en annen
kameravinkel.
•	 [Menyer]:Viser platemenyen.
•	 [PIP-valg]:Vis PIP-vindu når du spiller
av en Blu-ray-plate som støtter Bonus
View.
•	 [Zoom]: Zoomer inn på en
videoscene eller et bilde.Trykk på
Navigeringsknapper (venstre/høyre)
for å velge en zoomfaktor.
•	 [Repeter]: Repeterer et kapittel eller
en tittel.
•	 [Repeter A-B]: Markerer to
punkter i et kapittel eller spor for
å repetere avspillingen, eller slår av
repetisjonsmodusen.
•	 [Bildeinnstillinger]:Velger en
forhåndsdefinert fargeinnstilling.
•	 [Lydsynk.]: Forsinker lyden for at den
skal stemme overens med bildet.
•	 [2D til 3D]:Viser 2D- eller 3D-video.
•	 [Karaoke] (Bare tilgjengelig i utvalgte
modeller og regioner): Endrer
karaokeinnstillingene.
Side: 23
22 NO
Bildealternativer
Når du ser på et bilde, kan du zoome inn på
bildet, rotere det, legge til animasjon til en
lysbildefremvisning, og endre bildeinnstillingene.
1	 Trykk på OPTIONS.
»
» Menyen med bildealternativer vises.
2	 Trykk på Navigeringsknapper og OK for å
velge og endre de følgende innstillingene:
•	 [Roter +90]: Roterer bildet 90 grader
med klokken.
•	 [Roter -90]: Roterer bildet 90 grader
mot klokken.
•	 [Zoom]: Zoomer inn på en
videoscene eller et bilde.Trykk på
Navigeringsknapper (venstre/høyre)
for å velge en zoomfaktor.
•	 [Info]:Viser bildeinformasjon.
•	 [Varighet per lysbilde]:Velg
visningshastighet for hvert bilde i en
lysbildefremvisning.
•	 [Lysbildeanimasjon]:Velger animasjon
for lysbildefremvisningen.
•	 [Bildeinnstillinger]:Velger en
forhåndsdefinert fargeinnstilling.
•	 [Repeter]: Repeterer en valgt mappe.
•	 [2D til 3D]:Viser 2D- eller
3D-lysbildefremvisning.
Lysbildefremvisning med musikk
Hvis bilde- og lydfilene er fra samme
plate eller USB-lagringsenhet, kan du lage
lysbildefremvisninger med musikk.
1	 Velg et lydspor, og trykk deretter på OK.
2	 Trykk på BACK, og gå til bildemappen.
3	 Velg et bilde, og trykk deretter på (Spille
av) for å starte lysbildefremvisningen.
4	 Trykk på for å stoppe bildefremvisningen.
5	 Trykk på en gang til for å stoppe
musikken.
Merknad
•
• Kontroller at bilde- og lydformatene støttes av
hjemmekinoanlegget (se 'Filformater' på side 37).
Radio
Du kan høre på FM-radio på
hjemmekinoanlegget, og lagre opptil
40 radiostasjoner.
Merknad
•
• AM-radio og digital radio støttes ikke.
•
• Hvis det ikke blir funnet noe stereosignal, eller hvis det
blir funnet færre enn fem stasjoner, blir du bedt om å
installere radiostasjonene på nytt.
1	 Koble FM-antennen til ANTENNA FM 75
på hjemmekinoanlegget.
•	 Best mottak får du ved å plassere
antennen unnaTVen eller andre
strålingskilder.
2	 Trykk på SOURCE gjentatte ganger til
RADIO vises på skjermen.
»
» Hvis du allerede har installert
radiostasjonene, spilles den kanalen du
sist hørte på.
»
» Hvis du ikke har installert noen
radiostasjoner, vises meldingen AUTO
INSTALL...PRESS PLAY på skjermen.
Trykk på (Spille av).
3	 Bruk fjernkontrollen for å lytte til eller
bytte radiostasjon.
Avspillingsknapper
Knapp Handling
/
eller
Alfanumeriske
knapper
Velg en forhåndsinnstilt
radiostasjon.
Side: 24
23
NO
Knapp Handling
Navigeringsknapper Venstre/høyre: Søker
etter en radiostasjon.
Opp/ned: Fininnstiller en
radiofrekvens.
Trykk for å stoppe
installasjonen av
radiostasjoner.
BACK Trykk og hold nede
for å slette den
forhåndsinnstilte
radiostasjonen.
OPTIONS Manuell:
1)Trykk på
OPTIONS.
2)Trykk på /
for å velge
forhåndsinnstillingen.
3)Trykk på
OPTIONS igjen for å
lagre radiostasjonen.
Automatisk:Trykk på
og hold nede i tre
sekunder for å installere
radiostasjonene igjen.
SUBTITLE Veksler mellom stereo-
og monolyden.
Innstillingsnett
I enkelte land kan FM-innstillingsnettet veksles
mellom 50 kHz og 100 kHz. Når du bytter
innstillingsnett, slettes alle forhåndslagrede
radiostasjoner.
1	 Trykk på SOURCE gjentatte ganger til
RADIO vises på skjermen.
2	 Trykk på .
3	 Trykk på og hold nede (Spille av) for å
veksle mellom 50 kHz og 100 kHz.
MP3-spiller
Koble til en MP3-spiller for å spille av lydfiler.
Dette trenger du
•	 en MP3-spiller
•	 En 3,5 mm stereolydkabel. 
1	 Koble MP3-spilleren til MUSIC iLINK-
kontakten på hjemmekinoanlegget med en
3,5 mm stereolydkabel.
•	 Hvis du bruker en 6,5 mm
stereolydkabel, kobler du MP3-
spilleren til hjemmekinoanlegget
med en 3,5 mm til 6,5 mm
konverteringskontakt.
2	 Trykk på SOURCE gjentatte ganger til
MUSIC I-LINK vises på skjermen.
3	 Trykk på knappene på MP3-spilleren for å
velge og spille av lydfiler.
iPod eller iPhone
Koble til en Philips-dokkingstasjon for å spille av
musikk og videoer samt vise bilder fra iPod eller
iPhone.
Dette trenger du
•	 en Philips-dokkingstasjon (modell: Philips
DCK306x)
•	 en gul komposittvideokabel 
1	 Koble Philips-dokkingstasjonen til DOCK
for iPod-kontakten på hjemmekinoanlegget.
2	 Hvis du vil vise en lysbildefremvisning
fra iPod eller iPhone påTVen, kobler du
dokkingstasjonen tilTVen med den gule
komposittkabelen.
3	 Slå på iPod eller iPhone, og sett den i
dokkingstasjonen.
•	 Lad iPod eller iPhone i
dokkingstasjonen mens
hjemmekinoanlegget er i iPod-modus.
Side: 25
24 NO
Spille av musikk
1	 Dokk iPod eller iPhone.
2	 Trykk på DOCK for iPod på
fjernkontrollen til hjemmekinoanlegget.
3	 Bla på skjermen på iPod eller iPhone for å
velge musikken.
4	 Spill av musikken på iPod eller iPhone.
»
» Musikken høres på
hjemmekinoanlegget. 
Bla gjennom lydinnholdet via TVen (utvidet
modus):
1	 Trykk på (Hjem).
2	 Velg [bla gjennom iPod], og trykk deretter
på OK.
»
» En innholdsleser vises.
3	 Trykk på Navigeringsknapper for å bla
gjennom lydinnholdet.
4	 Trykk på avspillingsknappene for å styre
avspillingen (se 'Avspillingsknapper' på side
17).
•	 Tastene på iPod eller iPhone
deaktiveres.
5	 Hvis du vil avslutte dokkingmodusen, kan
du trykke på (Hjem).
Spill av videoklipp og
lysbildefremvisninger
1	 Dokk iPod eller iPhone (se 'iPod eller
iPhone' på side 23).
2	 Trykk på DOCK for iPod på
fjernkontrollen til hjemmekinoanlegget.
3	 Bytt kilde påTVen til AV/VIDEO (tilsvarer
den gule komposittkabelen).
»
» En tomTV-skjerm vises.
4	 Bla gjennom og spill av et videoklipp eller
en lysbildefremvisning fra skjermen på iPod
eller iPhone.
»
» Videoklippet eller lysbildefremvisningen
vises påTVen.
Smarttelefonkontroll
Bruk den mobile enheten din, som iPhone
(iOS 3.1.3 og nyere),Android-telefonen (2.1 og
nyere), iPad eller tablet til å:
•	 Kontrollere hjemmekinoanlegget
•	 bla gjennom en dataplate eller USB-
lagringsenhet
•	 Bytt til FM-radio eller Internett-radio
•	 Bruke SmartTV
•	 Tilpass lydinnstillingene
•	 Stream og del innhold fra enhetene på
hjemmenettverket 
Før du begynner
•	 Koble hjemmekinoanlegget, den mobile
enheten og andre DLNA-kompatible
enheter til samme hjemmenettverk.
•	 Bruk kablet tilkobling hvis mulig for å få
bedre videokvalitet. 
•	 Tilpass nettverksnavnet til
hjemmekinoanlegget (se 'Tilpass
nettverksnavnet' på side 16).
•	 Last ned MyRemote-appen fra Philips på
den mobile enheten.
•	 For å få appen til iPhone eller iPad kan
du søke etter appen i App Store (App
Store).
•	 Hvis du vil ha appen til Android-telefon
eller -nettbrett, søker du etter appen i
Market (Market).
Kontrollere hjemmekinoanlegget
1	 Gå til MyRemote-appen på den mobile
enheten.
2	 Velg hjemmekinoanlegget (ut fra
nettverksnavnet) på startskjermen.
»
» En søkelinje vises nederst på skjermen.
•	 Hvis du ikke finner
hjemmekinoanlegget, må du kontrollere
nettverkstilkoblingen eller trykke på
kategorien Devices (Enheter) på den
mobile enheten for å søke på nytt.
Side: 26
25
NO
3	 Velg én av de følgende kategoriene for å
åpne flere alternativer.
•	 Du kommer tilbake til det forrige
skjermbildet ved å trykke på
tilbakeknappen.
Valg Handling
App
Home
Gå tilbake til startskjermen på
enheten.
Media DISC: Bla gjennom en dataplate, og
spill av filer som er lagret på den.
USB: Bla gjennom en USB-
lagringsenhet, og spill av en fil som
er lagret på den.
FM radio: Bytter til FM-radio.
Internet radio: Bytter til
Internett-radio. Kontroller at
hjemmenettverket har Internett-
tilgang.
Smart TV: Bla i SmartTV-portalen.
Remote Åpner fjernkontrollen på den
mobile enheten. Skyv til høyre eller
venstre på skjermen for å åpne flere
knapper. Det er bare de relevante
knappene som er aktivert på
mobile enheter. Noen funksjoner,
som standby og trykk lenge, er ikke
tilgjengelige på mobile enheter.
Sound MySound:Tilpass lydinnstillingene
slik at de passer deg.
Surround:Velg en
surroundlydinnstilling.
SurroundMe: Optimaliser
lydinnstillingene selv om du ikke
plasserer høyttalerne i den anbefalte
posisjonen eller bruker alle
høyttalerne.
4	 Følg instruksjonene på skjermen for å velge
et alternativ eller fullføre konfigureringen.
Streame multimedieinnhold
(SimplyShare)
Med Philips SimplyShare kan du bruke
smarttelefonen din til å streame
multimedieinnhold (som bilder og lyd-
og -videofiler) og spille av innholdet via
hjemmekinoanlegget eller en DLNA-kompatibel
enhet på det samme hjemmenettverket.
Før du begynner
•	 Installer et DLNA-kompatibel
medieserverprogram på den mobile
enheten, f.eks.Twonky Media Server.
•	 Aktiver mediedeling av filer. Hvis du
ønsker mer informasjon, kan du se i
brukerhåndboken til programvaren til
medieserveren.
1	 Åpne medieserverprogrammet på den
mobile enheten. På en iPhone- eller
Android-telefon åpner du programmet
MyRemote.
2	 Velg SimplyShare i menyen på den mobile
enheten.
»
» Hjemmekinoanlegget og andre enheter
på hjemmenettverket oppdages
automatisk og vises på skjermen.
3	 Velg en enhet på nettverket.
»
» Mappene på den valgte enheten vises.
Navnene på mappene kan variere,
avhengig av medieserveren.
•	 Hvis du ikke kan se mappene, må du
aktivere mediedeling på den valgte
enheten slik at innholdet er tilgjengelig
for deling.
4	 Velg en mediefil du vil spille av.
5	 Velg hjemmekinoanlegget fra menyen
på den mobile enheten for å streame
mediefiler til hjemmekinoanlegget.
•	 Noen mediefiler vises kanskje ikke på
grunn av kompatibilitetsproblemer.
Kontroller at filformatet støttes av
hjemmekinoanlegget.
6	 Bruk den mobile enheten til å kontrollere
avspillingen.
Side: 27
26 NO
Bruke Smart TV
Bruk SmartTV for å få tilgang til forskjellige
Internett-programmer og spesielt tilpassede
webområder.
Hvis du vil diskutere SmartTV-tjenestene
med andre, kan du gå til SmartTV-forumet på
www.supportforum.philips.com
Merknad
•
• Koninklijke Philips Electronics N.V. påtar seg ikke
noe ansvar for innhold som leveres av SmartTV-
tjenesteleverandører.
1	 Koble hjemmekinoanlegget til et
hjemmenettverk med høyhastighets
Internett-tilgang (se 'Koble til og
konfigurere et hjemmenettverk' på side
15).
2	 Trykk på (Hjem).
3	 Velg [Smart TV], og trykk deretter på OK.
4	 Følg instruksjonene på skjermen for å
bekrefte meldingen på skjermen.
»
» Hjemmesiden for SmartTV vises.
5	 Bruk fjernkontrollen til å velge
applikasjoner og skrive inn tekst (for
eksempel en e-postadresse, Internett-
adresse, passord osv.) (se 'Navigere i Smart
TV' på side 26).
Navigere i Smart TV
Knapp Handling
Navigeringsknapper Velg en app eller
naviger.
OK Bekrefter en inntasting
eller et valg.
Åpne skjermtastaturet
for å skrive inn tekst.
BACK Gå tilbake til forrige
side.
Slett et tegn i en
tekstboks.
Knapp Handling
OPTIONS Få tilgang til
alternativene som
tilhører en gjeldende
aktivitet.
Alfanumeriske
knapper
Skriv inn tegnene i
tekstboksen.
Fargeknapper (Rød) Åpne skjermtastaturet
for å skrive inn tekst.
(Hjem) Lukk SmartTV-portalen
og gå tilbake til
hjemmemenyen.
Bruk USB-HID-tastatur eller mus
Dette trenger du
•	 en kablet eller trådløs USB-hub eller -mus
eller et kablet eller trådløst tastatur som
samsvarer med USB-HID-klassen (Human
Interface Design).
 
1	 Koble et USB-tastatur eller en USB-mus til
kontakten (USB) på hjemmekinoen.
•	 Hvis du vil koble til en trådløs
USB-enhet, kobler du den trådløse
mottakeren til USB-kontakten
på hjemmekinoanlegget. Se i
brukerhåndboken for den trådløse
USB-enheten for mer informasjon.
2	 Trykk på (Hjem).
3	 Velg [Oppsett], og trykk deretter på OK.
4	 Velg [Preferanse] > [Tastaturoppsett].
5	 Velg språk.
»
» Standardtastaturet for språket blir
aktivert.
6	 Bruk tastaturet for å skrive tegnene, eller
bruk musen til å navigere på websiden.
•	 USB-HID-musepekeren fungerer ikke
på SmartTV og åpne Internett-sider.
•	 På noen tastaturer støttes ikke
multimedietastene.
Side: 28
27
NO
Slette leserloggen
Slett leserloggen for å fjerne passord,
informasjonskapsler og leserdata fra
hjemmekinoanlegget.
1	 Trykk på (Hjem).
2	 Velg [Oppsett], og trykk deretter på OK.
3	 Velg [Nettverk] > [Slett Smart TV-
minnet].
4	 Trykk på OK for å bekrefte.
Leie nettbasert video
Du kan leie videoer fra nettbaserte butikker via
hjemmekinoanlegget. Du kan velge om du vil se
dem umiddelbart eller senere.
Mange nettbaserte videobutikker tilbyr et stort
utvalg av videoer, men med forskjeller i priser,
perioder og betingelser for leie. Noen butikker
krever at du oppretter en konto før du kan leie
fra dem.
Dette trenger du
•	 Et SD-minnekort av SDHC-typen i klasse
6, med minst 8 GB minne.
 
1	 Koble hjemmekinoanlegget til et
hjemmenettverk med høyhastighets
Internett-tilgang (se 'Koble til og
konfigurere et hjemmenettverk' på side
15).
2	 Sett et tomt SD-minnekort i SD CARD-
sporet på hjemmekinoanlegget, og følg
instruksjonene på skjermen for å formatere
kortet.
•	 La kortet stå i SD CARD-sporet når
formateringen er ferdig.
•	 Etter formateringen er SD-kortet ikke
lenger kompatibelt med maskiner
eller kameraer, med mindre det blir
formatert igjen ved hjelp av Linux-
operativsystemet.
3	 Trykk på (Hjem).
4	 Velg [Smart TV], og trykk deretter på OK.
»
» Internett-tjenestene som er
tilgjengelige i landet du befinner deg i,
vises.
5	 Velg en videobutikk, og deretter trykker du
på OK.
6	 Følg instruksjoner på skjermen for å leie
eller se på en video. Hvis du blir bedt
om det, angir du informasjonen som er
nødvendig for å registrere deg eller logge
på kontoen hos butikken.
»
» Videoen blir lastet ned til SD-
minnekortet. Du kan bare se den på
hjemmekinoanlegget.
7	 Trykk på avspillingsknappene for å styre
avspillingen (se 'Avspillingsknapper' på side
17).
•	 Hvis du ikke kan spille av en video,
kontrollerer du om filformatet
støttes av hjemmekinoanlegget (se
'Filformater' på side 37).
Internett-radio
Få tilgang til Internett-radio via
hjemmekinoanlegget.
1	 Koble hjemmekinoanlegget til et
hjemmenettverk med Internett-
tilgang (se 'Koble til og konfigurere et
hjemmenettverk' på side 15).
2	 Trykk på (Hjem).
3	 Velg [Internettradio], og trykk deretter på
OK.
»
» Internett-radiosiden vises.
4	 Følg instruksjonene på skjermen for
å velge en radiostasjon, opprette
forhåndsinnstilte radiostasjoner eller lagre
favorittradiostasjoner.
5	 Trykk på (Hjem) for å avslutte Internett-
radio.
Side: 29
28 NO
Bla gjennom PCen via DLNA
Få tilgang til bilder samt lyd- og videofiler, og
vis eller spill dem av fra en datamaskin eller en
medieserver på hjemmenettverket gjennom
hjemmekinoanlegget.
Før du begynner
•	 Installer et DLNA-kompatibelt
medieserverprogram på enheten. Sørg
for at du laster ned det programmet som
passer best for deg. Eksempel:
•	 Windows Media Player 11 eller nyere
til PC
•	 Twonky Media Server til Mac eller PC
•	 Aktiver mediedeling av filer.Vi har inkludert
trinn for programmene nedenfor for å
gjøre ting enklere for deg:
•	 Windows Media Player 11 (se
'Microsoft Windows Media Player 11'
på side 28)
•	 Windows Media Player 12 (se 'Microsoft
Windows Media Player 12' på side 28)
•	 Twonky Media for Mac (se 'Macintosh
OS XTwonky Media (v4.4.2)' på side 29)
Merknad
•
• Hvis du trenger mer hjelp til disse programmene eller
andre medieservere, ser du i brukerhåndboken til den
aktuelle medieserverprogramvaren.
Konfigurere programvare for
medieserver
Du må konfigurere programvaren for
medieserveren for å aktivere mediedeling.
Før du begynner
•	 Koble hjemmekinoanlegget til
hjemmenettverket. Bruk kablet tilkobling
hvis mulig for å få bedre videokvalitet.
•	 Koble datamaskinen og andre DLNA-
kompatible mobile enheter til det samme
hjemmenettverket.
•	 Sørg for at PCens brannmur tillater deg
å kjøre Media Player-programmer (eller
at programvaren for medieserveren er
oppført på brannmurens unntaksliste).
•	 Slå på datamaskinen og ruteren.
Microsoft Windows Media Player 11
1	 Start Windows Media Player på PCen.
2	 Klikk på fanen Bibliotek, og velg deretter
Mediedeling.
3	 Første gangen du velger Mediedeling på
PCen,vises et hurtigvindu. Merk av boksen
Del mine medier, og klikk på OK.
»
» Skjermbildet Mediedeling vises.
4	 I vinduet for Mediedeling kontrollerer du
at du ser en enhet merket Ukjent enhet.
»
» Hvis du ikke ser en ukjent enhet etter
ca. et minutt, kontrollerer du om
PCens brannmur blokkerer tilkoblingen.
5	 Velg enheten, og klikk på Tillat.
»
» Et grønt merke vises ved siden av
enheten.
6	 Windows Media Player deler fra disse
mappene som standard: Min musikk, My
Pictures (Mine bilder) og Mine videoer.
Hvis filene dine er i andre mapper, velger
du Bibliotek > Legg til i biblioteket.
»
» Skjermbildet Legg til i biblioteket vises.
•	 Du kan om nødvendig velge Avanserte
alternativer for å vise en liste over
overvåkede mapper.
7	 Velg Mine mapper, og andres mapper jeg
har tilgang til, og klikk deretter på Legg til.
8	 Følg instruksjonene på skjermen for å
legge til andre mapper som inneholder
mediefilene.
Microsoft Windows Media Player 12
1	 Start Windows Media Player på PCen.
2	 I Windows Media Player velger du fanen
Dataflyt, og velger deretter Aktiver
direkteavspilling.
»
» Skjermbildet Alternativer for
direkteavspilling av medier vises.
Side: 30
29
NO
3	 Klikk på Aktiver direkteavspilling.
»
» Du kommer tilbake til Windows Media
Player-skjermbildet.
4	 Klikk på fanen Dataflyt, og velg Flere
alternativer for direkteavspilling.
»
» Skjermbildet Alternativer for
direkteavspilling av medier vises.
5	 Kontroller at du ser et medieprogram i
vinduet Lokalt nettverk.
»
» Hvis du ikke ser noe medieprogram,
kontrollerer du om PCens brannmur
blokkerer tilkoblingen.
6	 Velg medieprogrammet, og klikk på Tillatt.
»
» En grønn pil vises ved siden av
medieprogrammet.
7	 Windows Media Player deler fra disse
mappene som standard: Min musikk, My
Pictures (Mine bilder) og Mine videoer.
Hvis filene dine er i andre mapper,
klikker du på fanen Organiser, og velger
Administrer biblioteker > Musikk.
»
» Skjermbildet Music Library Locations
(Plasseringer i musikkbiblioteket) vises.
8	 Følg instruksjonene på skjermen for å
legge til andre mapper som inneholder
mediefilene.
Macintosh OS XTwonky Media (v4.4.2)
1	 Gå til www.twonkymedia.com for å kjøpe
programvaren, eller last ned en 30 dagers
gratis prøveversjon til Macintosh-maskinen.
2	 StartTwonky Media på Macintosh-
maskinen.
3	 PåTwonky Media Server-skjermbildet
velger du Basic Setup (Grunnleggende
oppsett) og First Steps (Første trinnene).
»
» Skjermbildet First steps (Første
trinnene) vises.
4	 Skriv inn navnet på medieserveren, og
klikk deretter på Save changes (Lagre
endringene).
5	 Tilbake påTwonky Media-skjermbildet
velger du Basic Setup (Grunnleggende
oppsett) og Sharing (Deling).
»
» Skjermbildet Sharing (Deling) vises.
6	 Bla gjennom og velg mappene du vil dele,
og velg deretter Save Changes (Lagre
endringene).
»
» Macintosh-maskinen skanner
automatisk gjennom mappene på nytt
slik at de er klare til å deles.
Spille av filer fra PCen
Merknad
•
• Før du spiller av multimedieinnhold fra datamaskinen,
må du kontrollere at hjemmekinoanlegget er koblet til
hjemmenettverket, og at medieserverens programvare
er riktig konfigurert.
1	 Trykk på (Hjem).
2	 Velg [bla gjennom PC], og trykk deretter
på OK.
»
» En innholdsleser vises.
3	 Velg en enhet på nettverket.
»
» Mappene på den valgte enheten vises.
Navnene på mappene kan variere,
avhengig av medieserveren.
•	 Hvis du ikke kan se mappene, må
du kontrollere at du har aktivert
mediedeling på den valgte enheten slik
at innholdet er tilgjengelig for deling.
4	 Velg en fil, og trykk deretter på OK.
•	 Noen mediefiler vises kanskje ikke på
grunn av kompatibilitetsproblemer.
Kontroller at filformatet støttes av
hjemmekinoanlegget.
5	 Trykk på avspillingsknappene for å styre
avspillingen (se 'Avspillingsknapper' på side
17).
Side: 31
30 NO
Karaoke
Bare tilgjengelig i utvalgte modeller og
regioner
Du kan spille av en karaokeplate på
hjemmekinoanlegget, og synge med til musikken.
Dette trenger du
•	 en karaokemikrofon
•	 karaokeplater
Forsiktig
•
• Du unngår høy feedback og uventet støy ved å skru
ned volumet på mikrofonen til et minimum, før du
kobler mikrofonen til hjemmekinoanlegget.
1	 Koble en karaokemikrofon til MIC-
kontakten på hjemmekinoanlegget.
2	 SettTVen til den riktige kilden for
hjemmekinoanlegget.
3	 Kontroller at etterbehandling av lyd er
aktivert på hjemmekinoanlegget (se
'Høyttalerinnstillinger' på side 33).
4	 Når du spiller av en karaokeplate, trykker
du på OPTIONS.
»
» Alternativmenyen vises.
5	 Velg [Karaoke], og trykk deretter på OK.
»
» Oppsettmenyen for karaoke vises.
6	 Trykk på Navigeringsknapper (opp/ned) og
OK for å endre de følgende innstillingene:
•	 [Mikrofon]: Slår av eller på mikrofonen.
•	 [Mikrofonvolum]: Endrer
mikrofonvolumet.
•	 [Ekko]: Endrer ekkonivået.
•	 [Tast]: Endrer tonefallet slik at det
passer stemmen din.
•	 [Stemmestøtte]:Velger en lydmodus
eller slår av eller på vokalene.
Velge lyd
Denne delen beskriver hvordan du velger
optimal lyd for video eller musikk.
1	 Trykk på SOUND SETTINGS.
2	 Trykk på Navigeringsknapper (venstre/
høyre) for å få tilgang til lydalternativene på
skjermen.
Alternativer
for lyd
Beskrivelse
SOUND Velger en lydmodus.
SURROUND Velger surround- eller
stereolyd.
AUD SYNC Forsinker lyden for at den skal
stemme overens med bildet.
AUTOVOL Reduser plutselige endringer i
lydstyrken, for eksempel under
TV-reklamer.
3	 Velg et alternativ, og trykk deretter på OK.
4	 Trykk på BACK for å gå ut av menyen.
•	 Hvis du ikke trykker på noen knapp
i løpet av ett minutt, lukkes menyen
automatisk.
Surroundlydmodus
Få en dypere lydopplevelse med
surroundlydmodi.
1	 Trykk på SOUND SETTINGS.
2	 Velg SURROUND, og trykk deretter på OK.
3	 Trykk på Navigeringsknapper (opp/ned)
for å velge en innstilling på skjermen:
•	 AUTO: Surroundlyd basert på lydsporet.
•	 SURROUNDPLUS MOVIE: Forbedret
surroundmodus med 5.1-kanaler gir
den beste kinoopplevelsen.
•	 SURROUNDPLUS MUSIC: Lyd fra
flere kanaler, som gir bedre lyd for
musikk og livekonserter.
•	 STEREO:Tokanals stereolyd. Ideell for å
høre på musikk.
4	 Trykk på OK for å bekrefte.
Side: 32
31
NO
Lydmodus
Velg forhåndsdefinerte lydmodi som passer til
videoen eller musikken.
1	 Kontroller at etterbehandling av
lyd er aktivert på høyttalerne (se
'Høyttalerinnstillinger' på side 33).
2	 Trykk på SOUND SETTINGS.
3	 Velg SOUND, og trykk deretter på OK.
4	 Trykk på Navigeringsknapper (opp/ned)
for å velge en innstilling på skjermen:
•	 AUTO:Velger en lydinnstilling
automatisk basert på lydstreamingen.
•	 BALANCED: Opplev den opprinnelige
lyden til filmer og musikk, uten ekstra
lydeffekter.
•	 POWERFUL: Gled deg over
spennende arkadelyder, perfekt for
actionfylte videoer eller høylydte fester.
•	 BRIGHT: Gjør kjedelige filmer og
musikk mer spennende med ekstra
lydeffekter.
•	 CLEAR: Hør alle detaljene i musikken
og klare stemmer i filmer.
•	 WARM: Hør tale og sangstemmer på
en komfortabel måte.
•	 PERSONAL:Tilpass lyden slik du vil
ha den.
5	 Trykk på OK for å bekrefte.
Equaliser
Endrer innstillingene for høy frekvens (diskant),
middels frekvens (mid) og lav frekvens (bass) for
hjemmekinoanlegget.
1	 Trykk på SOUND SETTINGS.
2	 Velg SOUND > PERSONAL, og trykk
deretter på Navigeringsknapper (høyre).
3	 Trykk på Navigeringsknapper (opp/ned)
for å endre bass, mellomfrekvens eller
diskant.
4	 Trykk på OK for å bekrefte.
Automatisk volum
Slå på automatisk volum for å redusere
plutselige endringer i lydstyrken, for eksempel
underTV-reklamer.
1	 Trykk på SOUND SETTINGS.
2	 Velg AUTOVOL, og trykk deretter på OK.
3	 Trykk på Navigeringsknapper (opp/ned)
for å velge ON eller OFF.
4	 Trykk på OK for å bekrefte.
Side: 33
32 NO
6	Endre
innstillinger
Innstillingene på hjemmekinoanlegget er
allerede konfigurert for optimal ytelse. Med
mindre du har en grunn til å endre en innstilling,
anbefaler vi at du beholder standardinnstillingen.
Merknad
•
• En nedtonet innstilling kan ikke endres.
•
• Du kommer tilbake til den forrige menyen ved å trykke
på BACK. Hvis du vil lukke menyen, trykker du på
(Hjem).
Språkinnstillinger
1	 Trykk på (Hjem).
2	 Velg [Oppsett], og trykk deretter på OK.
3	 Velg [Preferanse], og trykk deretter på OK.
4	 Trykk på Navigeringsknapper og OK for å
velge og endre:
•	 [Menyspråk]:Velg et språk for
menyvisningen.
•	 [Lyd]:Velg et lydspråk for plater.
•	 [Tastaturoppsett]:Velg et tastatur for
språket ditt.
•	 [Undertekst]:Velg et undertekstspråk
for plater.
•	 [Platemeny]:Velg et menyspråk for
plater.
Merknad
•
• Hvis ditt foretrukne platespråk ikke er tilgjengelig, kan
du velge [Andre] fra listen, og angi den firesifrede
språkkoden som du finner i slutten av denne
brukerhåndboken. (se 'Språkkode' på side 46)
•
• Hvis du velger et språk som ikke er tilgjengelig på en
plate, bruker hjemmekinoanlegget standardspråket på
platen.
Innstillinger for bilde og video
1	 Trykk på (Hjem).
2	 Velg [Oppsett], og trykk deretter på OK.
3	 Velg [Video], og trykk deretter på OK.
4	 Trykk på Navigeringsknapper og OK for å
velge og endre:
•	 [TV-skjerm]:Velg et bildeformat som
passer tilTV-skjermen.
•	 [HDMI-video]:Velg oppløsningen for
videosignalet som kommer fra HDMI
OUT (ARC) på hjemmekinoanlegget.
Kontroller atTVen støtter
oppløsningen du har valgt, for å få mest
mulig ut av oppløsningen du velger.
•	 [HDMI Deep Color]: Gjenskap den
naturlige verden påTV-skjermen ved
å vise levende bilder med en milliard
farger. Hjemmekinoanlegget må være
koblet til enTV med Deep Color
aktivert via en HDMI-kabel.
•	 [Bildeinnstillinger]:Velg en
forhåndsdefinert fargeinnstilling for
skjermen.Velg [Bruker] for å opprette
din egen innstilling.
•	 [Se på 3D-video]:Velg om HDMI-
video skal støtte 3D eller 2D.
Merknad
•
• Hvis du endrer en innstilling, må du kontrollere atTVen
støtter den nye innstillingen.
Lydinnstillinger
1	 Trykk på (Hjem).
2	 Velg [Oppsett], og trykk deretter på OK.
3	 Velg [Lyd], og trykk deretter på OK.
4	 Trykk på Navigeringsknapper og OK for å
velge og endre:
•	 [Nattmodus]: Hvis du vil lytte med
lavt volum, senker du volumet for
Side: 34
33
NO
høye lyder på hjemmekinoanlegget.
Nattmodus er kun tilgjengelig på
DVDer og Blu-ray-plater med lydspor
i Dolby Digital, Dolby Digital Plus og
DolbyTrue HD.
•	 [HDMI-lyd]: Still inn HDMI-
lydutgangen fraTVen, eller deaktiver
HDMI-lydutgang fraTVen.
Innstillinger for foreldrekontroll
1	 Trykk på (Hjem).
2	 Velg [Oppsett], og trykk deretter på OK.
3	 Velg [Preferanse], og trykk deretter på OK.
4	 Trykk på Navigeringsknapper og OK for å
velge og endre:
•	 [Endre passord]:Angi eller endre
passordet for tilgang til foreldrekontroll.
Hvis du ikke har et passord, eller hvis
du har glemt det, angir du 0000.
•	 [Foreldrekontroll]: Begrenser
tilgangen til plater som er kodet med
aldersgrense. Hvis du vil spille av alle
platene uavhengig av aldersgrense,
velger du 8 eller [Av].
Skjerminnstillinger
1	 Trykk på (Hjem).
2	 Velg [Oppsett], og trykk deretter på OK.
3	 Velg [Preferanse], og trykk deretter på OK.
4	 Trykk på Navigeringsknapper og OK for å
velge og endre:
•	 [Automatisk flytting av undertekst]:
Aktiver eller deaktiver automatisk
flytting av undertekster påTVer som
støtter denne funksjonen.
•	 [Skjermpanel]: Endre lysstyrken til
frontpanelet på hjemmekinoanlegget.
•	 [VCD PBC]:Aktiver eller deaktiver
navigeringen i menyen for innhold på
VCD- og SVCD-plater med funksjonen
for avspillingskontroll.
Innstillinger for energisparing
1	 Trykk på (Hjem).
2	 Velg [Oppsett], og trykk deretter på OK.
3	 Velg [Preferanse], og trykk deretter på OK.
4	 Trykk på Navigeringsknapper og OK for å
velge og endre:
•	 [Skjermbeskytter]: Sett
hjemmekinoanlegget i
skjermsparermodus etter 10 minutter
uten aktivitet.
•	 [Auto-standby]: Sett
hjemmekinoanlegget i standby etter
30 minutter uten aktivitet. Denne
tidsmåleren er bare aktivert når en
plate eller avspilling fra USB er stoppet
midlertidig eller er stoppet.
•	 [Sleep timer]:Angir varigheten for
sleep timer, slik at hjemmekinoanlegget
går i standbymodus etter den angitte
perioden.
Høyttalerinnstillinger
1	 Trykk på (Hjem).
2	 Velg [Oppsett], og trykk deretter på OK.
3	 Velg [Avansert], og trykk deretter på OK.
4	 Trykk på Navigeringsknapper og OK for å
velge og endre:
•	 [Utvidet lyd]:Velg [På] for å aktivere
etterbehandling av lyd på høyttaleren,
og aktiver innstillinger for karaoke (hvis
produktet støtter karaoke). Hvis du vil
spille av den originale lyden på platen,
velger du [Av].
Tips
•
• Aktiver etterbehandling av lyd før du velger en
forhåndsdefinert lydmodus (se 'Lydmodus' på side 31).
Side: 35
34 NO
Tilbakestille
standardinnstillinger
1	 Trykk på (Hjem).
2	 Velg [Oppsett], og trykk deretter på OK.
3	 Velg [Avansert] > [Gjenopprett
standardinnstillinger], og trykk deretter
på OK.
4	 Velg [OK], og trykk deretter på OK for å
bekrefte.
»
» Hjemmekinoanlegget er tilbakestilt til
standardinnstillingene unntatt noen
innstillinger som foreldrekontroll og
DivXVOD-registreringskoden.
7	Oppdatere
programvaren
Philips prøver hele tiden å forbedre sine
produkter. Hvis du vil motta de beste
funksjonene og den beste støtten, må du
oppdatere hjemmekinoanlegget med den
nyeste programvaren.
 
Du kan sammenligne den gjeldende
programvareversjonen med den nyeste på
www.philips.com/support. Hvis versjonen
er eldre enn den nyeste versjonen som
er tilgjengelig på Philips' webområde
for brukerstøtte, bør du oppgradere
hjemmekinoanlegget med den nyeste
programvaren.
Forsiktig
•
• Ikke installer en eldre versjon av programvaren enn
den versjonen som er installert på produktet. Philips
er ikke ansvarlig for problemer som er forårsaket av
nedgradering av programvare.
Kontrollere
programvareversjon
Kontroller versjonen av den programvaren som
er installert på hjemmekinoanlegget.
1	 Trykk på (Hjem).
2	 Velg [Oppsett], og trykk deretter på OK.
3	 Velg [Avansert] > [Versjonsinfo].
»
» Programvareversjonen vises.
•	 System SW indikerer den generelle
programvareversjonen. Subsystem
SW indikerer versjonen for forskjellige
funksjoner. Hvis for eksempel
Subsystem SW er 35-00-00-05, viser
de to siste tallene (05) den gjeldende
versjon av hjelpen på skjermen som er
installert på hjemmekinoanlegget.
Side: 36
35
NO
Oppdatere programvaren via
USB
Dette trenger du
•	 En USB-flashstasjon med FAT- eller NTFS-
format, med minst 256 MB minne. Ikke
bruk en USB-harddisk.
•	 En PC med Internett-tilgang.
•	 Et arkiveringsverktøy som støtter ZIP-
filformatet. 
Trinn 1: Laste ned den nyeste
programvaren
1	 Koble en USB-flashstasjon til datamaskinen.
2	 Bruk nettleseren til å gå til
www.philips.com/support.
3	 På Philips' webområde for brukerstøtte
finner du frem til produktet og går til
Software and drivers (programvare og
drivere).
»
» Programvareoppdateringen er
tilgjengelig som en zip-fil.
4	 Lagre zip-filen i rotkatalogen på USB-
flashstasjonen.
5	 Bruk arkiveringsverktøyet til å hente ut
programvareoppdateringsfilen i rotkatalogen.
»
» Filene pakkes ut i UPG-mappen på
USB-flashstasjonen.
6	 Koble USB-flashstasjonen fra datamaskinen.
Trinn 2: Oppdatere programvaren
Forsiktig
•
• Ikke slå av hjemmekinoanlegget eller fjern USB-
flashstasjonen mens oppdateringen pågår.
1	 Koble USB-flashstasjonen som
inneholder den nedlastede filen, til
hjemmekinoanlegget.
•	 Kontroller at plateskuffen er lukket, og
at den er tom.
2	 Trykk på (Hjem).
3	 Velg [Oppsett], og trykk deretter på OK.
4	 Velg [Avansert] >
[Programvareoppdatering] > [USB].
5	 Følg instruksjonene på skjermen for å
bekrefte oppdateringen.
»
» Oppdateringsprosessen tar ca.
5 minutter å fullføre.
»
» Hjemmekinoanlegget slår seg
automatisk av og starter på nytt når
oppdateringen er fullført. Hvis det ikke
gjør det, kobler du fra strømledningen
i noen sekunder før du kobler den til
igjen.
Oppdatere programvaren via
Internett 
1	 Koble hjemmekinoanlegget til et
hjemmenettverk med høyhastighets
Internett-tilgang (se 'Koble til og
konfigurere et hjemmenettverk' på side 15).
2	 Trykk på (Hjem).
3	 Velg [Oppsett], og trykk deretter på OK.
4	 Velg [Avansert] >
[Programvareoppdatering] > [Nettverk].
»
» Hvis et oppgraderingsmedium blir
funnet, blir du bedt om å starte eller
avbryte oppdateringen.
»
» Nedlasting av en oppgraderingsfil
kan ta lang tid, avhengig av
hjemmenettverkets tilstand.
5	 Følg instruksjonene på skjermen for å
bekrefte oppdateringen.
»
» Oppdateringsprosessen tar ca.
5 minutter å fullføre.
»
» Hjemmekinoanlegget slår seg
automatisk av og starter på nytt når
oppdateringen er fullført. Hvis det ikke
gjør det, kobler du fra strømledningen
i noen sekunder før du kobler den til
igjen.
Side: 37
36 NO
Oppdater hjelpen på
skjermen
Hvis den gjeldende versjonen av hjelpen på
skjermen er eldre enn den nyeste versjonen
som er tilgjengelig på www.philips.com/support,
laster du ned og installerer den nyeste
versjonen (se 'Kontrollere programvareversjon'
på side 34).
Dette trenger du
•	 En USB-flashstasjon med FAT- eller NTFS-
format, med minst 35 MB minne. Ikke bruk
en USB-harddisk.
•	 En datamaskin med Internett-tilgang.
•	 Et arkiveringsverktøy som støtter ZIP-
filformatet.
Trinn 1: Last ned den nyeste versjonen
av hjelp på skjermen
1	 Koble en USB-flashstasjon til datamaskinen.
2	 Bruk nettleseren til å gå til
www.philips.com/support.
3	 På Philips' webområde finner du
produktet, klikker på User manuals
(Brukerhåndbøker) og finner deretter
User Manual Upgrade Software
(Oppgraderingsprogramvare for
brukerhåndbok).
»
» Oppdatering av hjelpen er tilgjengelig
som en zip-fil.
4	 Lagre zip-filen i rotkatalogen på USB-
flashstasjonen.
5	 Bruk arkiveringsverktøyet til å hente ut
hjelpoppdateringsfilen i rotkatalogen.
»
» En fil med navnet HTBxxxxeDFU.
zip pakkes ut i UPG-mappen
på USB-flashstasjonen. xxxx
er modellnummeret til
hjemmekinoanlegget.
6	 Koble USB-flashstasjonen fra datamaskinen.
Trinn 2: Oppdatere hjelp på skjermen
Forsiktig
•
• Ikke slå av hjemmekinoanlegget eller fjern USB-
flashstasjonen mens oppdateringen pågår.
1	 Koble USB-flashstasjonen som
inneholder den nedlastede filen, til
hjemmekinoanlegget.
•	 Kontroller at plateskuffen er lukket, og
at den er tom.
2	 Trykk på (Hjem).
3	 Angi 338 på fjernkontrollen.
4	 Følg instruksjonene på skjermen for å
bekrefte oppdateringen.
5	 Koble USB-flashstasjonen fra
hjemmekinoanlegget.
Side: 38
37
NO
8	Produktspesifi-
kasjoner
Merknad
•
• Spesifikasjoner og design kan endres uten varsel.
Regionkoder
Typeplaten på baksiden eller undersiden av
hjemmekinoanlegget viser hvilke regioner som
støttes.
Medieformater
•	 AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, BD-Video,
DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW,
DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW,Audio CD,
Video CD/SVCD, bildefiler, MP3-medier,
WMA-medier, DivX Plus HD-medier, USB-
lagringsenhet
Land DVD BD
Europa,
Storbritannia
Korea
Latin-Amerika
Australia,
New Zealand
Russland, India
Kina
A
A
A
A
C
C
C
C
Asia Stillehavet,
Taiwan,
Filformater
•	 Lyd:
•	 .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a,
.flac, .ogg
•	 .ra (kun tilgjengelig i Asia-Stillehavet og
Kina)
•	 Video:
•	 .avi, .divx, .mp4, .m4v, .mkv, .m2ts, .mpg,
.mpeg, .flv, .3gp
•	 .asf, .wmv, .rmvb, .rm, .rv (kun
tilgjengelig i Asia-Stillehavet og Kina)
•	 Bilde: .jpg, .jpeg, .png
Lydformater
Hjemmekinoanlegget støtter de følgende
lydformatene.
Filtype Beholder Lydkodek Bithastighet
.mp3 MP3 MP3 Opptil
320 kbps
.wma ASF WMA Opptil
192 kbps
WMA Pro Opptil
768 kbps
.aac AAC AAC, HE-
AAC
Opptil
192 kbps
.wav WAV PCM 27,648 Mbit/s
.m4a MKV AAC 192 kbps
.mka MKA PCM 27,648 Mbit/s
Dolby
Digital
640 kbps
DTS-kjerne 1,54 Mbps
MPEG 912 kbps
MP3 Opptil
320 kbps
WMA Opptil
192 kbps
WMA Pro Opptil
768 kbps
AAC,
HE-AAC
Opptil
192 kbps
.ra RM AAC,
HE-AAC
Opptil
192 kbps
Side: 39
38 NO
Filtype Beholder Lydkodek Bithastighet
Cook 96469 bps
.flac FLAC FLAC Opptil 24 bps
.ogg OGG Vorbis Variabel
bithastighet,
maksimal
blokkstørrelse
4096
FLAC Opptil 24 bps
OGGPCM Ingen grense
MP3 Opptil
320 kbps
Videoformater
Hvis du har en HDTV, kan du bruke
hjemmekinoanlegget til å spille av:
•	 videofiler med en oppløsning på
1920 x 1080 piksler (unntatt DivX, som
har en oppløsning på 77220 x 576) og en
bildehastighet på 6–30 bilder per sekund.
•	 bildefiler med en oppløsning på
18 megapiksler.
.avi files i AVI-beholder
Lydkodek Videokodek Bithastighet
PCM,
Dolby
Digital,
DTS-
kjerne,
MP3,
WMA
DivX 3,11,
DivX 4.x, DivX 5.x,
DivX 6.x
Maksimalt
10 Mbps
MPEG 1, MPEG 2 40 Mbps
MPEG 4 SP / ASP 38,4 Mbps
H.264/AVC opptil
HiP@5.1
25 Mbps
WMV9 45 Mbps
.divx-filer i AVI-beholder
Lydkodek Videokodek Bithastighet
PCM,
Dolby Di-
gital, MP3,
WMA
DivX 3,11,
DivX 4.x, DivX 5.x,
DivX 6.x
Maksimalt
10 Mbps
.mp4- eller .m4v-filer i MP4-beholder
Lydkodek Videokodek Bithastighet
Dolby Digital,
MPEG, MP3,
AAC, HE-AAC,
DD+
MPEG 1,
MPEG 2
40 Mbps
MPEG 4 ASP 38,4 Mbps
H.264/AVC
HiP@5.1
25 Mbps
.mkv-filer i MKV-beholder
Lydkodek Videokodek Bithastighet
PCM, Dolby
Digital, DTS-
kjerne, MPEG,
MP3,WMA,
AAC, HE-AAC,
DD+
DivX Plus HD 30 Mbps
MPEG 1, MPEG 240 Mbps
MPEG 4 ASP 38,4 Mbps
H.264/AVC
HiP@5.1
25 Mbps
WMV9 45 Mbps
.m2ts-filer i MKV-beholder
Lydkodek Videokodek Bithastighet
PCM, Dolby
Digital, DTS-
kjerne, MPEG,
MP3,WMA,
AAC, HE-AAC,
DD+
MPEG 1,
MPEG 2
40 Mbps
MPEG 4 ASP 38,4 Mbps
H.264/AVC
HiP@5.1
25 Mbps
WMV9 45 Mbps
Side: 40
39
NO
.asf- og .wmv-filer i ASF-beholder (kun
tilgjengelig i Asia-Stillehavet og Kina)
Lydkodek Videokodek Bithastighet
Dolby Digital,
MP3,WMA,
DD+
MPEG 4 ASP 38,4 Mbps
H.264/AVC
HiP@5.1
25 Mbps
WMV9 45 Mbps
.mpg- og .mpeg-filer i PS-beholder
Lydkodek Videokodek Bithastighet
PCM, DTS-
kjerne, MPEG,
MP3
MPEG 1,
MPEG 2
40 Mbps
.flv-filer i FLV-beholder
Lydkodek Videokodek Bithastighet
MP3,AAC H.264/AVC
opptil HiP@5.1
25 Mbps
H.263 38,4 Mbps
On2/VP6 40 Mbps
.3gp-filer i 3GP-beholder
Lydkodek Videokodek Bithastighet
AAC, HE-AAC MPEG 4 ASP 38,4 Mbps
H.264/AVC
opptil HiP@5.1
Maksimalt
25 Mbps
.rm-, .rv- og .rmvb-filer i RM-beholder (kun
tilgjengelig i Asia-Stillehavet og Kina)
Lydkodek Videokodek Bithastighet
AAC, COOK RV30, RV40 40 Mbps
Forsterker
•	 Total utgangseffekt:
1000 W RMS (+/- 0,5 dB, 30 %THD) /
800 W RMS (+/- 0,5 dB, 10 %THD)
•	 Frekvensrespons: 20 Hz–20 kHz / ±3 dB
•	 Signal-til-støy-forhold: 
> 65 dB (CCIR) / (A-belastet)
•	 Inngangssensitivitet:
•	 AUX: 1000 mV
•	 Music iLink: 600 mV
Video
•	 Signalsystem: PAL / NTSC
•	 HDMI-utgang: 480i/576i, 480p/576p, 720p,
1080i, 1080p, 1080p24
Lyd
•	 Digital S/PDIF-lydinngang:
•	 Koaksial: IEC 60958-3
•	 Optisk:TOSLINK
•	 Samplingsfrekvens:
•	 MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
•	 WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
•	 Konstant bithastighet:
•	 MP3: 32–320 kbps
•	 WMA: 48 til 192 kbps
Radio
•	 Innstillingsområde:
•	 Europa/Russland/Kina:
FM 87,5–108 MHz (50 kHz)
•	 Asia-Stillehavet/Latin-Amerika:
FM 87,5–108 MHz (50/100 kHz)
•	 Signal-til-støy-forhold: FM 50 dB
•	 Frekvensrespons:
FM 180 Hz-12,5 kHz / ± 3 dB
USB
•	 Kompatibilitet: Høyhastighets USB-enhet (2.0)
•	 Klassestøtte: MSC (USB Mass Storage
Class)
•	 Filsystem: FAT16, FAT32, NTFS
Hovedenhet
•	 Strømforsyning:
•	 Europa/Kina: 220–240 V~, 50 Hz
•	 Latin-Amerika/Asia-Stillehavet:
110–127 V/220–240 V~, 50–60 Hz
•	 Russland/India: 220–240 V~, 50 Hz
Side: 41
40 NO
•	 Effektforbruk: 105 W
•	 Strømforbruk i standbymodus: 0,2–0,25 W
•	 Mål (B x H x D): 435 x 56 x 344 mm
•	 Vekt: 3,3 kg
Subwoofer
•	 Impedans: 3 ohm
•	 Høyttalerdrivere: 1 x 6,5" basshøyttaler
•	 Mål (B x H x D): 178 x 302 x 353 mm
•	 Vekt: 3,9 kg
Høyttalere
Senterhøyttaler:
•	 Høyttalerimpedans: 3 ohm
•	 Høyttalerdrivere: 2 x 2,5" basshøyttaler
•	 Mål (B x H x D): 266 x 87 x 99 mm
•	 Vekt: 1,0 kg 
Fremre/bakre høyttalere:
•	 Høyttalerimpedans: 5 ohm
•	 Høyttalerdrivere: 2 x 3" basshøyttaler
•	 Mål (B x H x D):
•	 Satellitthøyttalere (små):
96 x 269 x 111 mm
•	 Tallboy-høyttalere (høye):
247 x 1100 x 242 mm
•	 Vekt:
•	 Satellitthøyttalere (små):
0,92–0,98 kg hver
•	 Tallboy-høyttalere (høye):
3,39–3,49 kg hver
Batterier til fjernkontroll
•	 2 x AAA-R03-1,5 V
Laser
•	 Lasertype (diode): InGaN/AIGaN (BD),
AIGaInP (DVD/CD)
•	 Bølgelengde: 405 +7 nm/-7 nm (BD),
655 +10 nm/-10 nm (DVD),
790 +10 nm/-20 nm (CD)
•	 Utgangseffekt (maks. effekt):
20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)
9	Feilsøking
Advarsel
•
• Fare for elektrisk støt. Fjern aldri dekselet på dette
produktet.
Prøv aldri å reparere systemet selv, da det kan
gjøre garantien ugyldig.
Hvis du får problemer med bruken av
produktet, bes du kontrollere følgende punkter
før du ber om service. Hvis du fremdeles
har problemer, kan du få hjelp ved å gå til
www.philips.com/support.
Hovedenhet
Knappene på hjemmekinoanlegget fungerer
ikke.
•	 Koble hjemmekinoanlegget fra
strømforsyningen i et par minutter, og
koble det til igjen.
Bilde
Ikke bilde.
•	 Kontroller atTVen byttes til riktig kilde for
hjemmekinoanlegget.
Det vises ikke noe bilde på en TV som er
koblet til via HDMI.
•	 Sørg for at du bruker en høyhastighets
HDMI-kabel for å koble sammen
hjemmekinoanlegget ogTVen. Enkelte
standard HDMI-kabler gir ikke riktig visning
av visse bilder, 3D-videoer eller Deep
Color.
•	 Kontroller at HDMI-kabelen ikke er defekt.
Hvis den er det, bytter du til en ny kabel.
•	 Trykk på (Hjem) og deretter 731 på
fjernkontrollen for å gjenopprette standard
bildeoppløsning.
Side: 42
41
NO
•	 Endre HDMI-videoinnstillingen, eller vent i
10 sekunder på automatisk gjenoppretting.
(se 'Innstillinger for bilde og video' på side
32)
Platen spiller ikke av HD-video.
•	 Kontroller at platen inneholder HD-video.
•	 Kontroller atTVen støtter HD-video.
•	 Bruk en HDMI-kabel til å koble tilTVen.
Lyd
Ingen lyd fra høyttalerne til
hjemmekinoanlegget.
•	 Koble lydkabelen fra hjemmekinoanlegget
tilTVen eller andre enheter. Men du
trenger ikke en egen lydtilkobling når:
•	 hjemmekinoanlegget ogTVen er koblet
via en HDMI ARC-tilkobling
•	 en enhet er koblet til HDMI IN-
kontakten på hjemmekinoanlegget
•	 Konfigurer lyden på den tilkoblede
enheten.
•	 Tilbakestill hjemmekinoanlegget til
fabrikkinnstillingene (se 'Tilbakestille
standardinnstillinger' på side 34), slå det av,
og slå det deretter på igjen.
•	 Trykk på SOURCE gjentatte ganger på
hjemmekinoanlegget for å velge den riktige
lydinngangen.
Forvrengt lyd eller ekko.
•	 Hvis du spiller av lyd fraTVen via
hjemmekinoanlegget, må du kontrollere at
TVen er dempet.
Lyd og bilde er ikke synkronisert.
•	 1)Trykk på SOUND SETTINGS.
2)Trykk på Navigeringsknapper (venstre/
høyre) for å velge AUD SYNC, og trykk
deretter på OK.
3)Trykk på Navigeringsknapper (opp/ned)
for å synkronisere lyden med bildet.
Spille av
Kan ikke spille av en plate.
•	 Rengjør platen.
•	 Kontroller at hjemmekinoanlegget støtter
platetypen (se 'Medieformater' på side 37).
•	 Kontroller at hjemmekinoanlegget støtter
platens regionkode (se 'Regionkoder' på
side 37).
•	 Hvis platen er en DVD±RW- eller DVD±R-
plate, må du kontrollere at den er ferdigstilt.
Kan ikke spille av en DivX-fil.
•	 Kontroller at DivX-filen er kodet i henhold
til profilen for hjemmekinoanlegg (Home
Theater Profile) med DivX-koderen.
•	 Kontroller at DivX-filen er komplett.
DivX- eller RMVB/RM-undertekster vises ikke
korrekt.
•	 Kontroller at filnavnet for underteksten
er det samme som filmens filnavn (se
'Teksting' på side 20).
•	 Velg riktig tegnsett:
1)Trykk på OPTIONS.
2)Velg [Tegnsett].
3)Velg støttet tegnsett.
4)Trykk på OK.
Kan ikke lese innholdet på en USB-
lagringsenhet.
•	 Kontroller at formatet til USB-
lagringsenheten er kompatibelt med
hjemmekinoanlegget.
•	 Kontroller at filsystemet på
USB-lagringsenheten støttes av
hjemmekinoanlegget.
"No entry" (Ingen oppføring) eller "x" vises på
TVen.
•	 Handlingen er ikke mulig å utføre.
EasyLink virker ikke.
•	 Kontroller at hjemmekinoanlegget er koblet
til en Philips EasyLink-TV, og at alternativet
for EasyLink er slått på (se 'Konfigurere
EasyLink (HDMI-CEC-kontroll)' på side 14).
•	 PåTVer fra forskjellige produsenter kan
HDMI CEC har ulike navn. Kontroller
Side: 43
42 NO
TVens brukerhåndbok for å se hvordan du
aktiverer det.
Når du slår på TVen, slås hjemmekinoanlegget
automatisk på.
•	 Dette er normalt når du bruker Philips
EasyLink (HDMI-CEC). Hvis du vil at
hjemmekinoanlegget skal fungere uavhengig
avTVen, slår du av EasyLink.
Får ikke tilgang til BD-Live-funksjonene.
•	 Kontroller at hjemmekinoanlegget er
koblet til nettverket. Bruk en kablet
nettverkstilkobling (se 'Konfigurere kablet
nettverk' på side 15) eller en trådløs
nettverkstilkobling (se 'Konfigurere trådløst
nettverk' på side 16).
•	 Kontroller at nettverket er konfigurert.
Bruk en kablet nettverksinstallasjon (se
'Konfigurere kablet nettverk' på side 15)
eller en trådløs nettverksinstallasjon (se
'Konfigurere trådløst nettverk' på side 16).
•	 Kontroller at Blu-ray-platen støtter BD-
Live-funksjonene.
•	 Slett minnelageret. (se 'BD-Live på Blu-ray'
på side 19)
Kan ikke spille av video eller bilder fra en iPod
eller iPhone på TVen.
•	 Bla gjennom og velg videoene og bildene
fra iPod eller iPhone-skjermen, og spill dem
av påTVen.
•	 Kontroller at iPod- eller iPhone-
programvaren ikke har blitt tuklet med
eller endret på ulovlig vis.
Kan ikke vise bilder fra en iPod eller iPhone
på TVen.
•	 Koble en gul komposittkabel til iPod-
dokkingstasjonen ogTVen.
•	 Bytt kilde påTVen til AV/VIDEO (tilsvarer
den gule komposittkabelen).
•	 Trykk på avspillingsknappen på iPod eller
iPhone for å starte en lysbildefremvisning.
•	 Kontroller at iPod- eller iPhone-
programvaren ikke har blitt tuklet med
eller endret på ulovlig vis.
Jeg har en 3D-video, men den spilles av i
2D-modus.
•	 Kontroller at hjemmekinoanlegget er
koblet til en 3D-TV via en HDMI-kabel.
•	 Kontroller at platen er en Blu-ray 3D-plate
og at Blu-ray 3D-videoalternativet er slått
på (se 'BD-Live på Blu-ray' på side 19).
TV-skjermen er svart når du spiller av en
Blu-ray 3D-video eller enn DivX-kopibeskyttet
video.
•	 Kontroller at hjemmekinoanlegget er
koblet tilTVen via en HDMI-kabel.
•	 Bytt til den riktige HDMI-kilden påTVen.
Kan ikke laste ned video fra en nettbasert
videobutikk.
•	 Kontroller at hjemmekinoanlegget er
koblet tilTVen via en HDMI-kabel.
•	 Kontroller at SD-kortet er formatert, har
nok plass til å lagre videoen du laster ned,
og at det er av SDHC-typen, klasse 6.
•	 Kontroller at du har betalt for videoen, og
at leieperioden ikke er utløpt.
•	 Kontroller at du har en god
nettverkstilkobling. Bruk en kablet
nettverkstilkobling eller en trådløs
nettverkstilkobling.
•	 Hvis du vil ha mer informasjon, går du til
webområdet til videobutikken.
Nettverk
Trådløst nettverk fungerer ikke slik det skal
eller ble ikke funnet.
•	 Kontroller at det trådløse nettverket ikke
forstyrres av mikrobølgeovner, DECT-
telefoner eller andre Wi-Fi-enheter i
nabolaget.
•	 Plasser den trådløse ruteren og
hjemmekinoanlegget innenfor fem meter
av hverandre.
•	 Bruk en USB-skjøteledning for å koble Wi-
Fi donglen til hjemmekinoanlegget.
•	 Hvis det trådløse nettverket ikke fungerer
slik det skal, kan du prøve en kablet
nettverksinstallasjon.
Side: 44
43
NO
10	Merknad
Dette avsnittet inneholder juridiske merknader
og merknader for varemerke.
Opphavsrett
Denne enheten omfatter
kopibeskyttelsesteknologi som er
beskyttet av amerikanske patenter og
andre åndsverkrettigheter tilhørende Rovi
Corporation. Dekompilering eller demontering
er ikke tillatt.
Dette produktet inneholder patentbeskyttet
teknologi under lisens fraVerance
Corporation og er beskyttet av amerikansk
patent 7,369,677 og andre amerikanske
og internasjonal patenter utstedt eller
anmeldt, i tillegg til opphavsrettslig og
forretningshemmelighetsbeskyttelse for visse
sider av denne teknologien. Cinavia er et
varemerke som tilhørerVerance Corporation.
Opphavsrett 2004-2010Verance Corporation.
Alle rettigheter forbeholdt forVerance.
Reversert utvikling eller dekompilering er
forbudt.
Melding om Cinavia
Dette produktet bruker Cinavia-teknologi til å
begrense bruken av ulovlige kopier av enkelte
kommersielt produserte filmer og videoer og
deres lydspor. Når bruken av en ulovlig kopi
oppdages, vises en melding og avspilling eller
kopiering avbrytes.
Mer informasjon om Cinavia-teknologi kan
fås fra Cinavia Online Consumer Information
Center på http://www.cinavia.com. For å be
om å motta informasjon om Cinavia i posten
kan du sende et postkort med din postadresse
til: Cinavia Consumer Information Center, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Programvare med åpen
kildekode
Philips Electronics Singapore Pte Ltd tilbyr
herved ved forespørsel å utlevere en
kopi av den tilsvarende kildekoden for de
opphavsrettsbeskyttede programvarepakkene
med åpen kildekode som brukes i dette
produktet, og som det anmodes om en
slik utlevering av de respektive lisensene.
Dette tilbudet står ved lag i opptil tre år
etter kjøpsdatoen for dette produktet
til alle som mottar denne informasjonen.
Du kan få kildekoden ved å kontakte
open.source@philips.com. Hvis du foretrekker
ikke å bruke e-post, eller hvis du ikke mottar
bekreftelseskvitteringen innen en uke etter
at du har skrevet til denne e-postadressen,
kan du skrive til Open SourceTeam, Philips
Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220,
5600 AE Eindhoven,The Netherlands. Hvis du
ikke mottar bekreftelse på brevet ditt i rimelig
tid, sender du en e-post til e-postadressen
ovenfor.Tekstene i lisensene og kvitteringer
for programvare med åpen kildekode som
brukes i dette produktet, er inkludert i
brukerhåndboken.
Sluttbrukeravtale for RMVB
(kun for Asia Stillehavet og
Kina)
Merknader til sluttbruker:
Ved å bruke dette produktet med
RealNetworks-programvare og -tjenester
godtar sluttbrukeren følgende vilkår for
REALNETWORKS, INC:
•	 Sluttbrukeren kan bare bruke
programvaren til privat, ikke-kommersiell
bruk i samsvar med vilkår for
RealNetworks EULA.
•	 Sluttbrukeren kan ikke endre på, omdanne,
foreta omvendt utvikling av, dekompilere,
demontere eller bruke andre midler til å
Side: 45
44 NO
prøve å finne kildekoden eller på andre
måter kopiere funksjonaliteten til den
virkelige formatklientkoden unntatt i den
grad denne restriksjonen er uttrykkelig
forbudt i henhold til gjeldende lovgivning.
•	 RealNetworks Inc. frasier seg alle garantier
og betingelser bortsett fra de som er
nevnt i denne Avtalen, som erstatter
alle andre garantier, enten uttrykkelige
eller underforståtte, inkludert, men ikke
begrenset til, eventuelle underforståtte
garantier eller betingelser om salgbarhet
og egnethet for et bestemt formål,
og ekskluderer alt ansvar for indirekte
skader, spesielle skader, tilfeldige skader
og følgeskader, for eksempel, men ikke
begrenset til, tapte inntekter.
Samsvar
Dette produktet er i samsvar med kravene for
radioforstyrrelser i EU.
*Trådløs- og Ethernet LAN-funksjoner er kun
tillatt for innendørs bruk.
Philips Consumer Lifestyle erklærer herved
at dette produktet er i samsvar med de
grunnleggende kravene og øvrige relevante
bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.
Du finner en kopi av EF-samsvarserklæringen
i PDF-versjonen av brukehåndboken på
www.philips.com/support.
Varemerker
"Blu-ray 3D" og "Blu-ray 3D"-logoen er
varemerker for Blu-ray Disc Association.
BONUSVIEW™
BD LIVE og BONUSVIEW er varemerker for
Blu-ray Disc Association.
DVDVideo er et varemerke tilhørende DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
Java og alle andre Java-varemerker og -logoer er
varemerker eller registrerte varemerker for Sun
Microsystems, Inc. i USA og/eller andre land.
Produsert med tillatelse under de følgende
amerikanske patentene: 5,956,674; 5,974,380;
6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567;
7,333,929; 7,212,872 og andre amerikanske
og globale patenter som er sendt og
patentanmeldt. DTS-HD, symbolet og DTS-HD
og symbolet sammen er registrerte varemerker
og DTS-HD Master Audio | Essential er et
varemerke for DTS, Inc. Produktet inkluderer
programvare. DTS, Inc. Med enerett.
Side: 46
45
NO
Produsert med tillatelse av Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic og det doble D-symbolet er
varemerker for Dolby Laboratories.
DivX , DivX Certified , DivX Plus HD og
tilknyttede logoer er varemerker tilhørende
Rovi Corporation og dets datterselskaper og
brukes under lisens.
OM DIVXVIDEO: DivX er et digitalt
videoformat laget av DivX, LLC, et datterselskap
av Rovi Corporation. Dette er en offisiell DivX-
sertifisert enhet som spiller av DivX-video.
Gå til divx.com hvis du vil ha mer informasjon
og programvareverktøy for å konvertere filene
dine til DivX-video.
OM DIVXVIDEO-ON-DEMAND: Denne
DivX Certified -enheten må registreres for
å kunne spille av innkjøpte DivXVOD-filmer
(Video-on-Demand). Se delen om DivX
VOD i oppsettsmenyen for enheten for å få
registreringskoden. Gå til vod.divx.com hvis du
vil ha mer informasjon om hvordan du fullfører
registreringen.
DivX Certified for å spille av DivX - og DivX
Plus HD-video (H.264/MKV) inntil 1080p HD,
inkludert førsteklasses innhold.
HDMI, HDMI-logoen og High-Definition
Multimedia Interface er varemerker eller
registrerte varemerker for HDMI licensing LLC i
USA og andre land.
(Kun tilgjengelig i Asia-Stillehavet og Kina)
RealNetworks, Real, Real-logoen, RealPlayer
og RealPlayer-logoen er varemerker eller
registrerte varemerker for RealNetworks, Inc.
Norge
Typeskilt finnes på apparatens underside.
Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet.
Den innebygde netdelen er derfor ikke
frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet
nettkontakten.
For å redusere faren for brann eller elektrisk
støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller
fuktighet.
Side: 48
47
NO
12	Stikkord
forsterker	 39
oppdatering av programvare	 34
2
2. lydspråk	 18
2. tekstspråk	 18
3
3D-plate i 2D-modus	 18
3D-sikkerhet	 4
3D-video	 18
5
5.1-høyttalere	 9
A
alternativer	 21
automatisk flytting av teksting	 33
automatisk volum	 31
auto-standby	 33
avanserte innstillinger	 33
avfallshåndtering	 4
B
batterier	 40
BD-Live	 19
bildealternativer	 22
bildeinnstillinger	 32
bildeoppløsning	 32
Blu-ray	 17
BonusView	 18
brukerhåndbok	 2
D
datafiler	 19
Deep color	 32
display	 33
DivX	 19
E
Easylink (HDMI-CEC)	 14
endre passord	 33
enhetsnavn	 16
etterbehandling av lyd	 33
ettrykksavspilling	 14
ettrykks-standby	 14
F
fabrikkinnstillinger	 34
feilsøking (avspilling)	 41
feilsøking (bilde)	 40
feilsøking (lyd)	 41
feilsøking (nettverk)	 42
filformater	 37
fjernkontroll	 5
forbedret lyd	 33
foreldrekontroll	 33
forhåndsdefinert lydmodus	 31
G
gjenta	 21
H
HDMI ARC	 10
HDMI-CEC	 14
HDMI-lyd	 32
hjemmemeny	 17
hjemmenettverk	 15
hovedenhet	 7
høyttaleroppsett	 13
høyttalerplassering	 9
I
innstillingsnett	 23
Internett	 15
iPod eller iPhone	 23
iPod-musikk	 24
K
kablet nettverk	 15
Side: 49
48 NO
karaoke	 30
koble til TV	 10
kontaktene på fremsiden	 7
kontakter	 7
kontrollknapper (plate)	 17
kontrollknapper (radio)	 22
kontrollknapper (USB)	 17
kundeservice	 2
L
lyd	 30
lyd fra andre enheter	 12
lydalternativer	 21
lydformater	 37
lydinngangtilordning	 14
lydinnstillinger	 32
lydoppsett	 14
Lydspråk	 32
lydtilkobling (analog kabel)	 13
lydtilkobling (HDMI ARC)	 10
lydtilkobling (koaksialkabel)	 12
lydtilkobling (optisk kabel)	 12
lysbildeanimasjon	 22
lysbildefremvisninger med musikk	 22
lysstyrke	 33
M
manuelt oppsett	 13
mediedeling	 28
medieformater	 37
menyspråk	 32
mikrofon	 7
miljø	 4
N
nattmodus	 32
nettbaserte videobutikker	 27
nettverk	 15
O
oppdatere hjelp på skjermen (brukerhåndbok)		
	 36
oppdatere programvaren (via Internett)	 35
P
PBC (avspillingskontroll)	 33
PIP	 18
plassering av undertekst	 33
platemeny	 32
platespråk	 32
preferanse	 32
programmer radiostasjoner	 22
programvareversjon	 34
R
radio	 22
regionkoder	 37
Resirkulering	 4
S
SD-kort	 27
se på 3D	 18
shuffle	 21
slett BD-Live-minnet	 19
Smart TV	 26
søk etter radiostasjoner	 22
spesifikasjoner for høyttaler	 37
spill av filmklipp og lysbildefremvisninger fra
iPod	 24
spill av fra en USB-lagringsenhet	 20
spill av fra iPod	 23
spill av fra PC	 29
spill av radio	 22
spill av video fra Internett	 27
spille av plate	 17
språkkode	 46
standardinnstillinger	 34
strøminnstillinger	 33
Surroundlyd	 30
synkronisere bilde og lyd	 18
systemlydkontroll	 14
T
ta ut plate	 7
tastatur	 26
tegnsett	 20
tekstspråk	 32
Side: 50
49
NO
tidsinnst. av	 33
tilkoble en digital enhet (HDMI)	 12
trådløs lyd bak	 10
trådløse høyttalere	 10
trådløst nettverk	 16
U
USB-lagringsenhet	 20
USB-mus	 26
V
Vanlige spørsmål	 2
VCD	 33
videoalternativer	 21
videoformater	 39
videoinnstillinger	 32
videotilkobling (HDMI ARC)	 10
videotilkobling (komposittvideo)	 11
videotilkobling (standard HDMI)	 11
VOD-kode (DivX)	 20

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Philips Lumiware Cooler ennå.

Spør et spørsmål om Philips Lumiware Cooler

Har du et spørsmål om Philips Lumiware Cooler men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Philips Lumiware Cooler. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Lumiware Cooler Philips så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.