Philips HTL4110B manual

Vis en manual for Philips HTL4110B under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Philips
  • Produkt: Lydrekke
  • Model/navn: HTL4110B
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Fransk, Tysk, Italiensk, Engelsk, Nederlandsk, Dansk, Svensk, Finsk, Tjekkisk, Slovakisk, Spansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Norsk, Ungarsk

Innholdsfortegnelse

Side: 0
www.philips.com/support
Brukerhåndbok
Alltid der for å hjelpe deg
Registrer produktet og få støtte på
HTL4110B
Har du
spørsmål?
Kontakt
Philips
Side: 2
1
NO
Innholdsfortegnelse
1	Viktig	 2
Sikkerhet	2
Ta vare på produktet	 3
Ta vare på miljøet	 3
Hjelp og støtte	 3
Samsvar	3
2	 Din SoundStage	 4
Hovedenhet	4
Fjernkontroll	4
Kontakter	5
3	 Plassere SoundStage	 6
4	 Koble til og konfigurere	 7
Koble tilTV	 7
Koble til lyd fraTV og andre enheter	 7
5	 Bruke SoundStage	 8
Justere volumet	 8
Velge lyd	 8
MP3-spiller	9
Spille av lyd via Bluetooth	 9
Spille av musikk via NFC	 9
USB-lagringsenheter	10
Auto-standby	10
Bruke fabrikkinnstillinger	 10
6	 Oppdatere programvaren	 11
Kontrollere programvareversjon	 11
Oppdatere programvaren via USB	 11
7	 Produktspesifikasjoner	 12
8	Feilsøking	 13
Side: 3
2 NO
1	Viktig
Les og forstå alle instruksjonene før du bruker
produktet. Hvis det oppstår skade som et
resultat av at instruksjonene ikke er fulgt, gjelder
ikke garantien.
Du må ha lest og forstått alle instruksjoner før
du bruker SoundStage. Hvis det oppstår skade
som et resultat av at instruksjonene ikke er fulgt,
gjelder ikke garantien.
Sikkerhet
Fare for elektrisk støt eller brann!
•	 Produktet og tilbehøret må ikke utsettes
for regn og vann. Plasser aldri beholdere
med væske, for eksempel vaser, nær
produktet. Hvis du søler væske på eller
i produktet, må du straks koble det fra
strømuttaket. Kontakt kundestøtte for å
kontrollere produktet før bruk.
•	 Ikke plasser produktet og tilbehøret nær
åpen flamme eller andre varmekilder,
inkludert direkte sollys.
•	 Ikke stikk inn gjenstander i
ventilasjonsåpningene eller andre åpninger
på produktet.
•	 Når strømuttaket eller en apparatkobling
brukes som frakoblingsenhet, må
frakoblingsenheten hele tiden være klar til
bruk.
•	 Koble produktet fra strømuttaket i
tordenvær.
•	 Når du kobler fra strømledningen, må du
alltid trekke i støpslet, aldri i kabelen.
Fare for kortslutning eller brann!
•	 Før du kobler produktet til strømuttaket,
må du kontrollere at nettspenningen har
samme verdi som det som er oppgitt på
baksiden eller undersiden av produktet.
Ikke koble produktet til strømuttaket hvis
spenningen er forskjellig.
Fare for skade på person eller produktet!
•	 Ikke plasser produktet eller andre
gjenstander oppå strømledninger eller
annet elektrisk utstyr.
•	 Hvis produktet har vært transportert i
temperaturer under 5 °C, må du pakke det
ut og vente til det når romtemperatur før
du kobler det til strømuttaket.
•	 Deler av dette produktet kan være laget av
glass.Vær forsiktig når du håndterer det for
å unngå skade.
Fare for overoppheting!
•	 Dette produktet må ikke installeres i et
trangt rom. La det alltid være minst 10 cm
på alle sider av produktet for ventilasjon.
Kontroller at gardiner eller annet ikke
dekker ventilasjonsåpningene på produktet.
Fare for smitte!
•	 Ikke bland batterier (gamle med nye eller
karbonbatterier med alkaliske osv.).
•	 Det er fare for eksplosjon hvis batteriene
ikke byttes på riktig måte. Erstatt bare med
samme eller tilsvarende type.
•	 Ta ut batteriene hvis de er utbrukt, eller
hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på lang
tid.
•	 Batterier kan inneholde kjemikalier, og bør
behandles som spesialavfall.
Fare for svelging av batterier!
•	 Produktet/fjernkontrollen kan inneholde
et myntbatteri, som kan svelges. Oppbevar
derfor batteriet utilgjengelig for barn til
enhver tid! Hvis batteriet svelges, kan
det forårsake alvorlige skader eller føre
til dødsfall. Det kan oppstå store interne
brannskader innen to timer etter at
batteriet er svelget.
•	 Hvis du mistenker at noen har svelget
et batteri eller stukket den inn i en
kroppsåpning, må lege oppsøkes
umiddelbart.
•	 Når du bytter batteri, skal alle nye
og brukte batterier alltid oppbevares
utilgjengelig for barn. Kontroller at
Side: 4
3
NO
batterirommet er fullstendig stengt når du
har byttet batteri.
•	 Hvis det ikke er mulig å stenge
batterirommet fullstendig, skal produktet
ikke brukes lenger. Oppbevar det
utilgjengelig for barn, og ta kontakt med
produsenten.
Dette er et CLASS II-apparat med dobbel
isolering og uten vedlagt jordledning.
Ta vare på produktet
Bruk bare mikrofiberklut til rengjøring av
produktet.
Ta vare på miljøet
Produktet er utformet og produsert med
materialer og deler av svært høy kvalitet som
kan resirkuleres og gjenbrukes.
når et produkt er merket med dette symbolet,
en søppeldunk med kryss over, betyr det at
produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/
EF. Finn ut hvor du kan levere inn elektriske
og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt
lokalmiljø.
Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle
produkter sammen med det vanlige
husholdningsavfallet.
Hvis du kasserer gamle produkter riktig, bidrar
du til å forhindre negative konsekvenser for
helse og miljø.
Produktet inneholder batterier som omfattes
av EU-direktiv 2006/66/EF, og som ikke kan
kasseres i vanlig husholdningsavfall.
Gjør deg kjent med lokale regler om innsamling
av batterier. Riktig kassering bidrar til å forhindre
negative konsekvenser for helse og miljø.
Hjelp og støtte
For omfattende elektronisk støtte kan du gå til
www.philips.com/support for å:
•	 laste ned brukerhåndboken og
hurtigstartveiledningen
•	 se videoveiledninger (bare tilgjengelig for
bestemte modeller)
•	 finne svar på vanlige spørsmål
•	 sende oss en e-post med spørsmål
•	 chatte med representanter for brukerstøtte
Følg instruksjonene på webområdet for å velge
språk, og angi deretter modellnummeret til
produktet.
Alternativt kan du kontakte kundestøtten
i landet du bor i. Skriv ned modell- og
serienummeret på produktet før du kontakter
kundestøtten. Du finner denne informasjonen
på baksiden eller bunnen av produktet.
Samsvar
Dette produktet er i samsvar med kravene for
radioforstyrrelser i EU.
Gibson Innovations erklærer herved at dette
produktet er i samsvar med de grunnleggende
kravene og øvrige relevante bestemmelser i
direktiv 1999/5/EF.
Du finner en kopi av EF-samsvarserklæringen
i PDF-versjonen av brukehåndboken på
www.philips.com/support.
Side: 5
4 NO
2	 Din SoundStage
Gratulerer med kjøpet, og velkommen til
Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som
Philips tilbyr (f.eks. varsel om oppgradering av
produktets programvare), kan du registrere
produktet ditt på www.philips.com/welcome.
Hovedenhet
Denne delen inneholder en oversikt over
hovedenheten.
a	 LED-skjerm
b	
•	 Trykk på for å slå SoundStage av eller
på.
•	 Vri for å justere lydstyrken.
c	 SOURCE
Velg en inngangskilde eller Bluetooth-
modus for SoundStage.
d	 NFC-merke
Trykk på den NFC-aktiverte enheten på
merket for Bluetooth-tilkobling.
Fjernkontroll
Denne delen inneholder en oversikt over
fjernkontrollen.
b
a
c d
a	
•	 Slå SoundStage av eller på.
•	 Når EasyLink er aktivert, trykker du og
holder nede i minst tre sekunder for å
sette de tilkoblede HDMI-enhetene i
standby-modus.
b	 HDMI ARC
Sett kilden til HDMI ARC-tilkoblingen.
HDMI ARC kan bare velges hvis du kobler
SoundStage til en HDMI ARC-kompatibel
TV via HDMI ARC.
c	 AUX/AUDIO IN
Trykk gjentatte ganger for å bytte lydkilden
til AUX-tilkoblingen eller MP3 tilkoblingen
(3,5 mm kontakt).
n
p
l
c
e
f
h
g
b
a
i j
k
o
d
m
Side: 6
5
NO
d	 /
Gå til forrige eller neste spor i USB-modus
og Bluetooth-modus (kun for AVRCP-
støttede Bluetooth-enheter).
e	 BASS +/-
Hever eller senker bassen.
f	 VOLUME +/-
Skru volumet opp eller ned.
g	
Demp eller gjenopprett lyden.
h	 SOUND
Velger en lydmodus.
i	 DIM
Angi lysstyrken på SoundStage-
displaypanelet.
j	 NIGHT MODE
Slå nattmodus av eller på.
k	 SURR
Velg stereo eller virtuell surroundlyd.
l	 TREBLE +/-
Hever eller senker diskanten.
m	
Start, stopp eller gjenoppta avspillingen i
USB-modus og Bluetooth-modus (kun for
AVRCP-støttede Bluetooth-enheter).
n	 USB
Bytt til USB-modus.
o	 COAX/OPTICAL
Trykk gjentatte ganger for å bytte lydkilden
til den koaksiale eller optiske tilkoblingen.
p	 Bluetooth
Slå på Bluetooth modusen.
Kontakter
Denne delen inneholder en oversikt over
kontaktene som er tilgjengelige på SoundStage.
Kontaktene på siden
a	 AUDIO IN
Lydinngang fra en MP3-spiller (3,5 mm
kontakt).
b	
Lydinngang fra en USB-lagringsenhet.
Kontakter på baksiden
a	 COAXIAL IN
Kobles til en koaksial lydutgang påTVen
eller andre enheter.
b	 AUX IN
Kobles til en lydutgang påTVen eller andre
enheter.
c	 AC MAINS~
Kobles til strømforsyningen.
d	 HDMI OUT (ARC)
Kobles til HDMI-inngangen påTVen.
e	 OPTICAL IN
Kobles til en optisk lydutgang påTVen eller
andre enheter.
a b
c d e
Side: 7
6 NO
3	Plassere
SoundStage
SoundStage er utformet slik at det kan plasseres
underTVen.
Forsiktig
•
• SoundStage er utformet forTVer som veier maks. 22 kg.
Ikke plasser enTV av CRT-typen på SoundStage.
•
• Ikke plasser SoundStage på ustabile vogner, stativ,
braketter eller bord. Hvis du gjør dette, kan SoundStage
falle ned og forårsake alvorlige skader på barn eller
voksne og alvorlige skader på produktet.
•
• Pass på at ventilasjonsåpningene på bakpanelet ikke er
blokkerte.
•
• Ikke endre plasseringen av SoundStage etter at du har
plassertTVen på det.
1	 Plasser SoundStage på et flatt og stabilt
underlag nærTVen. Plasser deretterTVen
oppå SoundStage.
2	 Sørg for atTVen plasseres midt på og ikke
henger over kanten.
Tips
•
• HvisTV-sokkelen er for stor til å plasseres oppå
SoundStage, plasserer du SoundStage et annet sted, for
eksempel på en åpen hylle underTVen, men sørg for
at det er nærTVen slik at lydkabelen når frem. Du kan
også montereTVen på veggen over SoundStage.
•
• HvisTVen har en funksjon som skal hindre at den
velter, installerer du denne i henhold til produsentens
instruksjoner og justerer forankringen etter at du har
plassertTVen oppå SoundStage.
•
• Hvis du vil plassere SoundStage i et kabinett eller på en
hylle for optimal lydytelse, må du sørge for at forsiden
av SoundStage er så nær som mulig den fremre kanten
av hyllen.
•
• Hvis du vil plassere SoundStage inntil en vegg, må
du kontrollere at det er minst en avstand på 2,5 cm
mellom veggen og den bakre delen av SoundStage.
Side: 8
7
NO
4	 Koble til og
konfigurere
Denne delen beskriver hvordan du kobler
SoundStage til enTV eller andre enheter, og
hvordan du konfigurerer den.
Hvis du vil ha informasjon om grunnleggende
tilkoblinger for SoundStage og tilbehør, kan du
se i hurtigstartveiledningen.
Merknad
•
• Se typeplaten på baksiden av eller nederst på produktet
for identifikasjon og tilførselsstrøm.
•
• Før du kobler til noe nytt eller endrer koblinger, må du
kontrollere at alle enhetene er koblet fra strømuttaket.
Koble til TV
Du kan koble SoundStage til enTV for å se
på videoer. Du kan høre påTV-lyd gjennom
SoundStage.
Bruk tilkoblingen av den beste mulige kvaliteten
på SoundStage ogTVen.
Koble til TVen via HDMI (ARC)
Beste lydkvaliteten
SoundStage støtter HDMI med Audio Return
Channel (ARC). HvisTVen er HDMI ARC-
kompatibel, kan du høre lyden fraTVen
gjennom SoundStage via én HDMI-kabel.
TV
1	 Hvis du bruker en høyhastighets HDMI-
kabel, kobler du HDMI OUT (ARC)-
kontakten på SoundStage til HDMI ARC-
kontakten påTVen.
•	 HDMI ARC-kontakten påTVen kan
være merket annerledes. Du finner
mer informasjon i brukerhåndboken til
TVen.
2	 Slå på HDMI-CEC-operasjoner på
TVen. Du finner mer informasjon i
brukerhåndboken tilTVen.
Merknad
•
• HvisTVen ikke er HDMI ARC-kompatibel, kan du koble
til en lydkabel for å høreTV-lyden via SoundStage.
•
• HvisTVen har en DVI-kontakt, kan du bruke en HDMI/
DVI-adapter for å koble tilTV. Det kan imidlertid være
at noen av funksjonene ikke er tilgjengelige.
Koble til lyd fra TV og andre
enheter
Spill av lyd fraTVen eller andre enheter via
SoundStage-høyttalerne.
Bruk tilkoblingen av den beste mulige kvaliteten
påTVen, SoundStage og andre enheter.
Merknad
•
• Når SoundStage ogTVen er koblet til via HDMI ARC,
er en lydtilkobling ikke nødvendig.
Alternativ 1: Koble til lyd via en digital
optisk kabel
Beste lydkvaliteten
TV
Side: 9
8 NO
1	 Hvis du bruker en optisk kabel, kobler du
OPTICAL IN-kontakten på SoundStage til
OPTICAL OUT-kontakten påTVen eller
annen enhet.
•	 Den digitale optiske kontakten kan
være merket SPDIF eller SPDIF OUT.
Alternativ 2: Koble til lyd via en digital
koaksial kabel
God lydkvalitet
1	 Hvis du bruker en koaksial kabel, kobler du
COAXIAL IN-kontakten på SoundStage til
COAXIAL/DIGITAL OUT-kontakten på
TVen eller annen enhet.
•	 Den digitale koaksiale kontakten kan
være merket DIGITAL AUDIO OUT.
Alternativ 3: Koble til lyd via analoge
lydkabler
Grunnleggende lydkvalitet
1	 Hvis du bruker en analog kabel, kobler
du AUX IN-kontakten på SoundStage til
AUDIO OUT-kontaktene påTVen eller
annen enhet.
VCR
5	Bruke
SoundStage
Denne delen beskriver hvordan du bruker
SoundStage til å spille av medier fra en rekke
forskjellige kilder.
Før du begynner
•	 Gjør de nødvendige tilkoblingene som
er beskrevet i hurtigstartveiledningen og
brukerhåndboken.
•	 SettTVen til riktig kilde for SoundStage.
Justere volumet
1	 Vri på av/på-bryteren eller trykk på
VOLUME +/- på fjernkontrollen for å heve
eller senke volumnivået.
•	 Hvis du vil dempe lyden, trykker du
på .
•	 Hvis du vil gjenopprette lyden, trykker
du på igjen, eller du trykker på
VOLUME +/-.
Velge lyd
Denne delen beskriver hvordan du velger
optimal lyd for video eller musikk.
Surroundlydmodus
Få en dypere lydopplevelse med
surroundlydmodi.
1	 Trykk på SURR gjentatte ganger for å velge
surround-modus eller stereomodus.
Equaliser
Endre innstillingene for høy frekvens (diskant)
og lav frekvens (bass) for SoundStage.
Side: 10
9
NO
1	 Trykk på TREBLE +/- eller BASS +/- for å
endre diskant- eller bassnivået.
Nattmodus
Hvis du vil lytte med lavt volum, senker
nattmodus volumet til de høye lydene når lyd
spilles av. Nattmodus er bare tilgjengelig for
Dolby Digital-lydspor.
1	 Trykk på NIGHT MODE for å slå
nattmodus av eller på.
MP3-spiller
Du kan koble til MP3-spilleren for å spille av
lydfilene eller musikk.
Dette trenger du
•	 en MP3-spiller
•	 En 3,5 mm stereolydkabel.
1	 Koble MP3-spilleren til AUDIO IN-
kontakten på SoundStage med en 3,5 mm
stereolydkabel.
2	 Trykk på AUDIO IN på fjernkontrollen.
3	 Trykk på knappene på MP3-spilleren for å
velge og spille av lydfiler eller musikk.
Spille av lyd via Bluetooth
Via Bluetooth må du koble SoundStage med
Bluetooth-enheten din (for eksempel iPad,
iPhone, iPod touch,Android-telefon eller en
bærbar PC), og deretter kan du høre på lydfiler
som er lagret på enheten, via SoundStage.
Dette trenger du
•	 En Bluetooth-enhet som støtter Bluetooth-
profil A2DP,AVRCP og har Bluetooth-
versjon 3.0 + EDR.
•	 Operativ rekkevidde mellom SoundStage
og en Bluetooth-enhet er cirka 10 meter.
1	 Trykk på Bluetooth på fjernkontrollen
for å sette SoundStage i Bluetooth-modus.
»
» [BT] vises.
2	 På Bluetooth-enheten må du slå
på Bluetooth. Søk etter og velg
PhilipsHTL4110B for å opprette
tilkoblingen (se brukerhåndboken for
Bluetooth-enheten for å få informasjon om
hvordan du aktiverer Bluetooth).
3	 Vent til du hører et pip fra SoundStage.
»
» [BT] vises.
»
» Hvis tilkoblingen mislykkes, blinker [BT].
4	 Velg og spill av lydfiler eller musikk på
Bluetooth-enhet.
•	 Hvis det kommer inn et anrop under
avspillingen, settes musikkavspillingen
på pause.Avspillingen fortsetter når
samtalen avsluttes.
•	 Hvis Bluetooth-enheten din støtter
AVRCP-profil, kan du trykke på
/ på fjernkontrollen for å hoppe
til et spor, eller trykk på for å
sette avspillingen på pause / fortsette
avspillingen.
5	 Hvis du vil avslutte Bluetooth, velger du en
annen kilde.
•	 Når du går tilbake til Bluetooth-modus,
forblir Bluetooth-tilkoblingen aktiv.
Merknad
•
• Musikkstreamingen kan bli avbrutt av hindringer mellom
enheten og SoundStage, for eksempel en vegg, et
metallisk kabinett som dekker enheten, eller andre
enheter i nærheten som opererer på samme frekvens.
•
• Hvis du vil koble SoundStage med en annen Bluetooth-
enhet, trykker du på og holder nede Bluetooth på
fjernkontrollen for å koble fra Bluetooth-enheten som
for øyeblikket er tilkoblet.
Spille av musikk via NFC
NFC (Near Field Communication) er
en teknologi som muliggjør kort trådløs
kommunikasjon med kort rekkevidde
mellom NFC-aktiverte enheter, for eksempel
mobiltelefoner.
Side: 11
10 NO
Dette trenger du
•	 En Bluetooth-enhet med NFC funksjon.
•	 For paring trykker du på NFC-enheten på
NFC-merket til dette produktet.
•	 Driftsrekkevidden mellom hovedenheten
(venstre og høyre høyttaler) og en NFC-
enhet er cirka 10 meter.
1	 Aktiver NFC på Bluetooth-enheten din (se
brukerhåndboken for enheten hvis du vil
ha mer informasjon).
2	 Trykk på NFC-enheten på NFC-merket for
dette produktet til du hører en pipelyd fra
dette produktet.
»
» NFC-enheten er koblet til dette
produktet via Bluetooth. [BT] vises.
3	 Velg og spill av lydfiler eller musikk på
NFC-enheten.
•	 Hvis du vil avbryte tilkoblingen, trykker
du på NFC-enheten igjen med NFC-
merket på dette produktet.
USB-lagringsenheter
Få lyd på en USB-lagringsenhet, for eksempel en
MP3-spiller og et USB flash-minne, osv.
Dette trenger du
•	 En USB-lagringsenhet som er formatert
for FAT- eller NTFS-filsystemer, og som
samsvarer med masselagringsklassen.
•	 En USB-skjøteledning, hvis USB-
lagringsenheten ikke passer i kontakten.
•	 En MP3- eller WMA-fil på en USB-
lagringsenhet.
1	 Koble en USB-lagringsenhet til SoundStage.
2	 Trykk på USB på fjernkontrollen.
»
» [USB] vises.
3	 Bruk fjernkontrollen for å kontrollere
avspillingen.
Knapp Handling
Starter, stopper eller gjenopptar
avspilling.
/ Hopp til forrige eller neste spor.
Merknad
•
• Dette produktet er kanskje ikke kompatibelt med visse
typer USB-lagringsenheter.
•
• Hvis du bruker en USB-skjøteledning, USB-hub
eller USB-multileser, er det ikke sikkert at USB-
lagringsenheten blir oppdaget.
•
• PTP-protokoller for digitalkamera støttes ikke.
•
• Ikke fjern USB-lagringsenheten mens den leses av.
•
• DRM-beskyttede musikkfiler (MP3,WMA) støttes ikke.
•
• Støtter en USB-port: 5 V , 1 A.
Auto-standby
Når du spiller av medier fra en tilkoblet enhet,
settes SoundStage automatisk i standby hvis
•	 ingen har trykt på knappene i løpet av
18 minutter eller
•	 ingen lyd-/videoavspilling finner sted fra en
tilkoblet enhet (bortsett fra USB) i løpet av
18 minutter.
Bruke fabrikkinnstillinger
Du kan tilbakestille dette produktet til standard
fabrikkinnstillinger.
1	 I standbymodus trykker du på og holder
nede knappen på hovedenheten i minst
5 sekunder til produktet slås på.
Side: 12
11
NO
6	Oppdatere
programvaren
Hvis du vil motta de beste funksjonene og den
beste støtten, må du oppdatere produktet med
den nyeste programvaren.
Kontrollere
programvareversjon
1	 I hvilken som helst kildemodus trykker du
på .
2	 Trykk på AUX/AUDIO IN to ganger på
fjernkontrollen.
»
» Programvareversjonsnummeret vises.
Oppdatere programvaren via
USB
1	 Se den nyeste programvareversjonen på
www.philips.com/support.
•	 Søk etter modellen din, og klikk på
Programvare og drivere.
2	 Last ned programvaren til en USB-
lagringsenhet.
a	Pakk ut den nedlastede filen hvis den
ikke er det allerede, og kontroller
at den utpakkede mappen heter
HTL4110B_12.BIN.
b	Legg mappen HTL4110B_12.BIN i
rotkatalogen.
3	 Koble USB-lagringsenheten til USB-
kontakten til dette produktet.
4	 På fjernkontrollen trykker du på USB, og i
løpet av 5 sekunder trykker du to ganger
på og en gang på VOL +, og deretter
holder du nede .
»
» Hvis en oppgraderingsfil blir funnet,
blinker [UPG].
»
» Hvis en oppgraderingsfil ikke blir
funnet, blinker [ERROR] sakte.
5	 Trykk på for å starte oppdateringen.
»
» [UPG] vises.
6	 Vent til oppdateringen er fullført.
»
» Når oppdateringen er fullført, slår
denne spilleren seg automatisk av og
deretter på igjen.
Forsiktig
•
• Ikke slå av strømmen eller fjern USB-lagringsenheten
når programvareoppdateringen pågår. Det kan føre til at
dette produktet blir ødelagt.
Side: 13
12 NO
7	Produktspesifi-
kasjoner
Merknad
•
• Spesifikasjoner og design kan endres uten varsel.
Forsterker
•	 Total utgangseffekt: 80 W RMS (+/- 0,5 dB,
10 %THD)
•	 Frekvensrespons: 20 Hz–20 kHz / ±3 dB
•	 Signal-til-støy-forhold: > 65 dB
(CCIR) / (A-belastet)
•	 Inngangssensitivitet:
•	 AUX: 2 V rms
•	 AUDIO IN: 1 V rms
Lyd
•	 Digital S/PDIF-lydinngang:
•	 Koaksial: IEC 60958-3
•	 Optisk:TOSLINK
USB
•	 Kompatibilitet: Høyhastighets USB-enhet
(2.0)
•	 Klassestøtte: MSC (USB Mass Storage
Class)
•	 Filsystem: FAT16, FAT32, NTFS
•	 Maksimal minnestøtte: < 64 GB
•	 Støtter MP3- og WMA-filformater
•	 Samplingsfrekvens:
•	 MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz,
22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
•	 WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
•	 Konstant bithastighet:
•	 MP3: 8–320 kbps
•	 WMA: 32–192 kbps
•	 Versjon:
•	 WMA:V7,V8 ellerV9
Bluetooth
•
• Bluetooth-profiler:A2DP,AVRCP
•
• Bluetooth-versjon: 3.0 + EDR
Hovedenhet
•
• Strømforsyning: 110–240 V~, 50/60 Hz
•
• Effektforbruk: 20 W
•
• Effektforbruk i standbymodus: ≤ 0,5 W
•	 Høyttalerimpedans: 4 ohm
•	 Høyttalerdrivere: 2 x racetrack og
mellomtone (1,5" x 5") + 2 x 1"
diskanthøyttaler + 1 x 4" woofer
•
• Mål (B x H x D): 701 x 68 x 325 mm
•
• Vekt: 6,3 kg
•	 Temperatur og luftfuktighet ved drift: 0 til
45 °C, 5 til 90 % luftfuktighet for alle klima
•
• Temperatur og luftfuktighet ved
oppbevaring: -40 til 70 °C, 5 til 95 %
Batterier til fjernkontroll
•	 1 x CR2025
Standby-informasjon
•	 Når produktet forblir inaktivt i 18 minutter,
bytter det automatisk til standby eller
nettverkstilknyttet standby.
•	 Strømforbruket i standby eller
nettverkstilknyttet standby er mindre enn
0,5 W.
•	 For å deaktivere Bluetooth-tilkoblingen
trykker du på og holder nede Bluetooth-
knappen på fjernkontrollen.
•	 For å aktivere Bluetooth-tilkobling aktiverer
du Bluetooth-tilkoblingen på Bluetooth-
enheten, eller aktiverer Bluetooth-tilkobling
via NFC-merket (hvis tilgjengelig).
Side: 14
13
NO
8	Feilsøking
Advarsel
•
• Fare for elektrisk støt. Fjern aldri dekselet på dette
produktet.
Prøv aldri å reparere systemet selv, da det kan
gjøre garantien ugyldig.
Hvis du får problemer med bruken av
produktet, bes du kontrollere følgende punkter
før du ber om service. Hvis du fremdeles
har problemer, kan du få hjelp ved å gå til
www.philips.com/support.
Hovedenhet
Knappene på SoundStage fungerer ikke.
•	 Koble SoundStage fra strømforsyningen i et
par minutter, og koble den til igjen.
Lyd
Ingen lyd fra SoundStage-høyttalerne.
•	 Koble lydkabelen fra SoundStage tilTVen
eller andre enheter. Du trenger ikke en
separat lydforbindelse når SoundStage og
TVen er koblet til via en HDMI ARC-
tilkobling.
•	 Tilbakestill SoundStage til
fabrikkinnstillingene.
•	 Velg den riktige lydinngangen på
fjernkontrollen.
•	 Kontroller at SoundStage ikke er dempet.
Forvrengt lyd eller ekko.
•	 Hvis du spiller av lyd fraTVen via
SoundStage, må du kontrollere atTVen er
dempet.
Bluetooth
En enhet ikke kan kobles til SoundStage.
•	 Enheten støtter ikke de kompatible
profilene som kreves for SoundStage.
•	 Du har ikke aktivert Bluetooth-funksjonen
på enheten. Se i brukerhåndboken til
enheten for å få informasjon om hvordan
du aktiverer funksjonen.
•	 Enheten er ikke riktig tilkoblet. Koble
enheten riktig til.
•	 SoundStage er allerede koblet til en annen
Bluetooth-enhet. Koble fra den tilkoblede
enheten, og prøv på nytt.
Kvaliteten på lydavspillingen fra en tilkoblet
Bluetooth-enhet er dårlig.
•	 Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt enheten
nærmere SoundStage, eller fjern eventuelle
hindringer mellom enheten og SoundStage.
Den tilkoblede Bluetooth-enheten kobles til
og fra hele tiden.
•	 Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt enheten
nærmere SoundStage, eller fjern eventuelle
hindringer mellom enheten og SoundStage.
•	 Slå av Wi-Fi-funksjonen på Bluetooth-
enheten for å unngå forstyrrelser.
•	 For enkelte Bluetooth kan Bluetooth-
tilkoblingen deaktiveres automatisk for å
spare strøm. Dette betyr ikke at det er en
feil ved SoundStage.
NFC
En enhet kan ikke kobles til dette produktet
via NFC.
•	 Kontroller at enheten støttes av NFC.
•	 Kontroller at NFC er aktivert på enheten
(se enhetens brukerhåndbok hvis du vil ha
mer informasjon).
•	 For paring trykker du på NFC-enheten på
NFC-merket til dette produktet.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Philips HTL4110B ennå.

Spør et spørsmål om Philips HTL4110B

Har du et spørsmål om Philips HTL4110B men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Philips HTL4110B. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med HTL4110B Philips så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.