Philips HD4467 manual

Vis en manual for Philips HD4467 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Philips
  • Produkt: Grill
  • Model/navn: HD4467
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk, Polsk, Russisk, Rumensk, Tjekkisk, Kroatisk, Ungarsk

Innholdsfortegnelse

Side: 58
59
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr,
hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome.
Generell beskrivelse (fig. 1)
A	 Grill (kun HD4407/HD4467)
1	 Rød temperaturlampe
2	 Temperaturbryter
3	 Grillplater
4	 Festeklemmer på grillplater
5	 Kaldt håndtak
6	 Dreneringsspor
7	 Oppbevaringskrok for fettskuff
8	 Fettskuff
9	 Ledningsholder
B	 Grill (kun HD4408/HD4469)
1	 Rød på-lampe
2	 Grønn klar til steking-indikator
3	 Temperaturbryter
4	 Grillplater
5	 Festeklemmer på grillplater
6	 Kjølig brakett
7	 Kjølig håndtak
8	 Dreneringsspor
9	 Timerknapp
10	Timerdisplay
11	Fettskuff
12	Ledningsholder
Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.
Fare
-
- Ikke senk apparatet eller ledningen ned i vann eller annen væske.
Advarsel
-
- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på apparatet,
stemmer overens med nettspenningen.
-
- Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av
Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
-
- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne
eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap,
unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig
for sikkerheten.
-
- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
-
- Ikke la ledningen henge over kanten på bordet eller benken der apparatet står.
-
- Hold strømledningen unna varme overflater.
-
- Ikke la apparatet være i bruk uten tilsyn.
Forsiktig:
-
- Bruk kun jordet stikkontakt til dette apparatet.
-
- Sett apparatet på en flat, stabil overflate, og pass på at det har tilstrekkelig plass rundt seg.
-
- Forvarm alltid grillplatene før du legger mat mellom dem.
Norsk
Side: 59
-
- Overflatene kan bli varme når apparatet er i bruk (fig. 2).
-
- Pass på at det ikke spruter fett når du griller saftig kjøtt eller pølser.
-
- Koble alltid fra apparatet etter bruk.
-
- Rengjør alltid apparatet etter bruk.
-
- La apparatet avkjøles helt før du fjerner grillplatene, rengjør apparatet eller setter det bort.
-
- Berør aldri grillplatene med skarpe eller skurende objekter, da dette vil skade den klebefrie
overflaten.
-
- Husk å sette grillplatene ordentlig sammen etter at du har fjernet dem.
-
- Dette apparatet er kun beregnet for vanlig bruk i hjemmet. Det er ikke beregnet for bruk på f.
eks. bedriftskjøkken, butikker, kontorer, bondegårder eller andre arbeidsmiljøer. Det er heller ikke
beregnet for å brukes av kunder på hoteller, moteller eller i andre typer bomiljøer.
-
- Koble aldri dette apparatet til en ekstern tidsbryter eller et fjernkontrollsystem. På den måten
unngår du farlige situasjoner.
-
- Hvis apparatet brukes feil eller på en måte som tilsvarer profesjonell bruk, eller hvis
bruksanvisningen ikke følges, blir garantien ugyldig, og Philips påtar seg da ikke noe ansvar for
eventuelle skader.
Elektromagnetisk felt (EMF)
Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis
det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerhåndboken, er det trygt å bruke
det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.
Før første gangs bruk
	1		Fjern innlegget mellom grillplatene, og fjern eventuelle klistremerker.
	2		Tørk av utsiden av apparatet med en fuktig klut.
	3		Rengjør grillplatene grundig (se avsnittet Rengjøring).
Merk:Apparatet kan avgi røyk når du bruker det for første gang. Dette er normalt.
Bruke apparatet
Tre grillposisjoner
-
- Kontaktgrillposisjon (fig. 3)
Denne posisjonen passer spesielt godt til å grille raskt på begge sider med høy temperatur (lårsteker,
hamburgere osv.), og for å lage toast-smørbrød og panini.
Merk: Begge grillplatene kommer i kontakt med maten.
-
- Gratineringsposisjonen (fig. 4)
Dette er den ideelle posisjonen for å grille og gratinere samtidig. Gratineringsposisjonen passer også
til å tilberede alle typer åpne smørbrød med for eksempel egg, tomat, paprika og/eller løkringer,
dekket med ost.
Merk: Den øvre grillplaten må ikke være i kontakt med maten.
-
- Partygrillposisjonen (fig. 5)
I denne posisjonen gir grillen en stor grilloverflate for tilbereding av alle typer snacks, for eksempel
grillspyd, satay, grønnsaker, frukt osv.
	1		Dra ledningen helt ut fra ledningsholderen i hengslene til apparatet (fig. 6).
	2		Kontroller at grillen er lukket. Sett deretter støpselet i stikkontakten (fig. 7).
,
, Kun HD4408/HD4469: Den røde på-lampen slukkes for å indikere at grillen er koblet til
strømnettet.
	3		Sett temperaturkontrollen til den temperaturinnstillingen som passer for ingrediensen som
skal grilles. Se tabellen i begynnelsen av heftet.
Norsk
60
Side: 60
,
, Den røde på-lampen indikerer at grillen varmes opp.
Ikke la apparatet stå på uten tilsyn.
	4		La apparatet bli varmet opp.
-
- Kun HD4408/HD4469:Vent til den grønne klar til steking-lampen tennes.
-
- Kun HD4407/HD4467:Vent til den røde temperaturlampen slukkes.
	5		Åpne grillen for å legge ingrediensene på grillplaten eller -platene.
Vær forsiktig: Grillplatene er varme.
-
- Kontakt- og gratineringsposisjonene: Åpne grillen halvveis (fig. 8).
-
- Partygrillposisjonen: Åpne grillen halvveis, og dra den øverste grillplaten opp til sin høyeste
posisjon (1). Sett deretter grillen i åpen posisjon (2) (fig. 9).
	6		Plasser fettskuffen under dreneringssporet for å samle opp fett eller kjøttsaft.  (fig. 10)
	7		Legg ingrediensene på grillplaten eller -platene (fig. 11).
For å få optimalt resultat bør du plassere ingrediensene midt på grillplaten eller -platene.
Grilltiden avhenger av ingredienstypen, tykkelsen og personlig smak. Se tabellen i begynnelsen av
heftet for anbefalte grilltider.
Merk: I løpet av grillingen slukkes klar til steking-lampen (kun HD4408/HD4469) eller
temperaturlampen tennes (kun HD4407/HD4467) fra tid til annen for å indikere at grillen varmes opp
til den forhåndsinnstilte temperaturinnstillingen.
-
- Kontaktposisjonen og gratineringsposisjonen: Legg maten midt på den nederste grillplaten.
-
- Partygrillposisjonen: Spre maten ut over grilloverflaten. Snu maten iblant med en stekespade i tre
eller plast.
	8		Lukk grillen (kun for kontakt- og gratineringsposisjonene).
-
- Kontaktposisjonen: Senk den øverste grillplaten forsiktig ned mot ingrediensene. Den øverste
grillplaten skal nå hvile på maten, slik at maten grilles jevnt på begge sider (fig. 12).
-
- Gratineringsposisjonen: Dra den øverste grillplaten opp til sin høyeste posisjon (1), og sett den
deretter i vannrett posisjon (2). Den øverste grillplaten må ikke berøre maten (fig. 13).
	9		Åpne apparatet når den nødvendige grilltiden har gått (kun for kontakt- og
gratineringsposisjonene).
	10		Ta ut maten med en stekespade i tre eller plast.
Ikke bruk metall eller skarpe eller skurende kjøkkenredskaper.
	11		Hvis du vil grille mer mat, må du fjerne overflødig olje fra platene med litt kjøkkenpapir.
	12		Vent til den grønne klar til steking-lampen tennes (kun HD4408/HD4469) eller
temperaturlampen slukkes (kun HD4407/HD4467) før du legger mat på grillplaten eller
-platene.
Timer (kun HD4408/HD4469)
Timeren angir når grilltiden er over, men slår IKKE av apparatet.
Merk: Du kan også bruke grillen uten å stille inn timeren.
	1		Trykk på timerknappen for å stille inn grilltiden i minutter.  (fig. 14)
,
, Den angitte tiden vises på displayet.
	2		Hold knappen inne hvis du vil øke minuttverdien raskt. Slipp knappen når den angitte
grilltiden er nådd.
Tiden kan angis til maksimalt 99 minutter.
,
, Nedtellingen begynner tre sekunder etter at du har stilt inn grilltiden.
Norsk 61
Side: 61
,
, Mens nedtellingen pågår, blinker den gjenværende grilltiden på displayet. Det siste minuttet
vises i sekunder.
Merk: Du kan slette tidsinnstillingen ved å trykke på timerknappen i tre sekunder (når timeren blinker) til
00 vises.
	3		Når den forhåndsinnstilte tiden er gått, hører du et lydsignal, som gjentas etter 10 sekunder.
Trykk på timerknappen for å stoppe lydsignalet.
Grilltider
I begynnelsen av dette heftet finner du en tabell med ingredienser som du kan tilberede med grillen.
Tabellen viser hvilke temperaturer du skal velge, hvor lenge maten må grilles og hvilken posisjon
grillen bør ha.Tiden det tar å varme opp apparatet, er ikke inkludert i den angitte grilltiden.
Grilltiden og temperaturen avhenger av hvilken type mat som tilberedes (for eksempel kjøtt),
tykkelsen, temperaturen og din egen smak. Se også indikasjoner på grillen.
Tips
-
- Smør lett inn maten som skal grilles (istedenfor grillplatene), med litt smør eller olje. Dette
forhindrer røykutvikling fra overflødig smør eller olje.
-
- Grillen passer ikke til å grille panert mat.
-
- Pølser har en tendens til å sprekke når de grilles. For å hindre dette kan du stikke noen hull i
dem med en gaffel.
-
- Sørg for at kjøttstykkene du skal bruke, ikke er for tykke (ca. 1,5 cm). Da oppnår du best resultat.
-
- Ferskt kjøtt gir bedre grillresultater enn frossent eller tint kjøtt.
-
- Når du tilbereder satay, kylling, svinekjøtt eller kalvekjøtt, bruner du først kjøttet på høy
temperatur (posisjon 5). Deretter vrir du temperaturbryteren ett trinn ned og griller maten til
den er ferdig.
-
- Hvis du vil tine frossen mat, setter du apparatet i gratineringsposisjonen og pakker den frosne
maten inn i aluminiumsfolie. Sett temperaturkontrollen til posisjon 1 eller 2.Tinetiden avhenger
av matens vekt.
Rengjøring
Apparatet må aldri rengjøres med sterke slipe- eller skureprodukter. Det fører til skader på det
klebefrie belegget på platene.
Apparatet må aldri senkes ned i vann.
	1		Koble fra apparatet, og la det kjøle seg ned.
	2		Fjern overflødig olje fra platene med litt kjøkkenpapir før du fjerner platene.
	3		Fjern grillplatene (fig. 15).
Trykk på festeklemmene på apparatet og løft deretter platene ut av apparatet, for å fjerne platene.
	4		Rengjør grillplatene og fettskuffen med en myk klut eller svamp i varmt vann med litt
oppvaskmiddel eller i oppvaskmaskin (fig. 16).
La grillplatene ligge i varmt vann med litt oppvaskmiddel i fem minutter for å fjerne rester. Dette
løser opp rester av mat eller fett.
	5		Tørk grillplatene, og sett dem sammen igjen (fig. 17).
-
- Sett apparatet i partygrillposisjonen.
-
- Plasser den bakre kanten av grillplatene på apparatet (1). Senk grillplatene ned på apparatet, og
trykk dem ned under festeklemmen (2).
	6		Rengjør utsiden av apparatet med en fuktig klut.
Norsk
62
Side: 62
Erstatning
Bytte timerbatteriet (kun HD4408/HD4469)
Batteriet varer ca. to år ved normal bruk i hjemmet.Timeren drives av et knappebatteri (litiumion)
av typen L1131 (1,55 V), som er enkelt å anskaffe.
	1		Sett apparatet i partygrillposisjonen, og fjern skruen fra hengselen (fig. 18).
	2		Lukk apparatet, snu det rundt, og sett det i oppreist stilling (1). Fjern den øverste skruen (2)
og den nederste skruen (3) fra hengselen (fig. 19).
	3		Fjern hengseldekslet fra hengselen, og ta timeren ut av hengseldekslet (fig. 20).
	4		Åpne dekselet på batterirommet til timeren med en mynt, og fjern det gamle batteriet.
Avhend det gamle batteriet (se avsnittet Miljø) (fig. 21).
	5		Sett det nye batteriet inn i batterirommet med plusspolen mot dekselet til
batterirommet (fig. 22).
	6		Sett dekselet til batterirommet tilbake i timeren. Bruk en mynt for å feste det.
	7		Sett timeren inn i hengseldekselet, og fest hengseldekselet til hengselen.
	8		Sett inn og stram skruene i motsatt rekkefølge.Apparatet må først stå i oppreist stilling,
deretter setter du det i partygrillposisjonen.
Miljø
-
- Engangsbatterier inneholder stoffer som kan forurense miljøet. Ikke kast engangsbatterier som
restavfall, men lever dem på en gjenvinningsstasjon for batterier.Ta alltid ut batteriene før du
kaster og leverer inn apparatet på en gjenvinningsstasjon.
-
- Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det på en
gjenvinningsstasjon. Slik bidrar du til å ta vare på miljøet (fig. 23).
Oppbevaring
	1		Kveil ledningen rundt ledningsholderen i hengslene til apparatet.  (fig. 24)
	2		Fest fettskuffen til bunnen av apparatet.
-
- Kun HD4407/HD4467: Heng fettskuffen fra kroken i bunnen av apparatet.  (fig. 25)
-
- Kun HD4408/HD4469: Skyv fettskuffen under braketten i bunnen av apparatet (du skal høre et
klikk) (fig. 26).
	3		Oppbevar apparatet i oppreist stilling på et trygt og tørt sted.
Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til
nettsidene til Philips på www.philips.com. Du kan også ta kontakt med Philips’ forbrukertjeneste der
du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen forbrukertjeneste der
du bor, kan du kontakte din lokale Philips-forhandler.
Norsk 63

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Philips HD4467 ennå.

Spør et spørsmål om Philips HD4467

Har du et spørsmål om Philips HD4467 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Philips HD4467. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med HD4467 Philips så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.