Philips AC4053 manual

Vis en manual for Philips AC4053 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Philips
  • Produkt: Luftrenser
  • Model/navn: AC4053
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk

Innholdsfortegnelse

Side: 81
82
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr,
hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome.
Med dette nye CleanAir-systemet kan du puste inn renere luft. Du får best resultat ved å plassere
CleanAir-systemet i et rom der du oppholder deg mye, f.eks. i stua eller på soverommet.
Der det er mennesker, planter eller kjæledyr, finnes det partikler som spres i luften, som kan påvirke
helsen, spesielt hvis du lider av allergi. På grunn av disse partiklene kan luften i et rom bli mer
forurenset enn uteluften i en storby.
Normalt er partikler usynlige og luktfrie. Men de kan likevel påvirke helsen. CleanAir-systemet
reduserer antallet virus, bakterier, dyrehår og industrielle forurensende stoffer i luften, noe som
forbedrer luftkvaliteten.
Filtrering i flere trinn
Luftrenseren har et unikt flertrinns filtreringssystem som garanterer den beste luftkvaliteten:
Trinn 1: Forfilteret fanger store partikler.
Trinn 2: Corona-partikkelladeren lader finere partikler.
Trinn 3: ESP-partikkelfilteret fanger ladede ultrafine partikler.
Trinn 4:Aktivt oksygen steriliserer fangede bakterier og virus.
Trinn 5: Zeolitt-gassfilteret fanger et stort antall farlige gasser og lukter.
Trinn 6:Aktivt oksygen reagerer med zeolitt-gassfilteret for å fjerne de fangede gassene og
luktene. Det frisker også opp filteret.
Generell beskrivelse (fig. 1)
A	 Åpning for innluft
B	 Åpning for utluft
C	 Kontrollpanel AC4065/AC4055
1	 Standby-lampe
2	 SmartAir Control-lampe
3	 BoostPower-lampe
4	 Hastighetslamper for lav hastighet, middels hastighet og høy hastighet
5	 Indikator for luftkvalitet
6	 Knapp for funksjonsvalg
7	 Timerlamper (1, 4 eller 8 timer)
8	 Timer-knapp
D	 Kontrollpanel AC4063/AC4053
1	 Av/på-knapp
2	 Hastighetslamper for lav hastighet, middels hastighet og høy hastighet
3	 Skyvebryter for hastighetsvalg
E	 Frontpanel
F	 ESP-partikkelfilter
G	 Forfilter
H	 Zeolitt-gassfilter 
I	 Børste
J	 Corona-partikkellader
K	 Fordypning
L	 Apparatkabinett
M	 Håndtak
Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.
-
-
-
-
-
-
Norsk
Side: 82
Fare
Ikke la det komme vann eller annen væske eller brennbart vaskemiddel inn i apparatet. Det kan
forårsake elektrisk støt og/eller brannfare.
Ikke rengjør apparatet med vann eller noen annen væske eller et (brennbart) vaskemiddel. Det
kan føre til elektrisk støt og/eller brannfare.
Advarsel
Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på undersiden av
apparatet, stemmer overens med nettspenningen.
Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av
Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
Du må ikke bruke apparatet hvis støpselet, ledningen eller selve apparatet er ødelagt.
Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne
eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap,
unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig
for sikkerheten.
Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
Åpningene for innluft og utluft må ikke blokkeres, f.eks. ved å plassere gjenstander foran
åpningene.
Viktig
Dette apparatet er ingen erstatning for ordentlig lufting, regelmessig støvsuging eller bruk av en
utsugingsenhet eller vifte ved matlaging.
Hvis stikkontakten som brukes til apparatet, har dårlig kontakt, blir støpslet på apparatet varmt.
Kontroller at du setter støpslet i en stikkontakt som er ordentlig tilkoblet.
Plasser og bruk alltid apparatet på en tørr, stabil og horisontal overflate.
La det være minst 10 cm ledig plass bak og på begge sider av apparatet.
Du bør unngå å dunke på apparatet (spesielt på åpningene for innluft og utluft) med harde
gjenstander.
Du bør alltid løfte eller flytte apparatet ved å holde i håndtakene bak eller på begge sider av
apparatet.
Du bør ikke putte fingrene eller gjenstander inn i åpningene for innluft eller utluft.
Du bør ikke bruke dette apparatet når du har brukt insektmidler som avgir røyk innendørs eller
på steder med oljete restprodukter, røkelse som brennes, eller kjemisk damp.
Du bør ikke bruke apparatet i nærheten av gassdrevne apparater, varmeapparater eller peiser.
Du bør alltid koble fra apparatet etter bruk og før du rengjør det.
Du bør ikke bruke apparatet i rom der temperaturen svinger kraftig. Dette kan føre til kondens
inne i apparatet.
Du bør ikke bruke apparatet i et rom som er større eller mindre enn anbefalt størrelse. Den
anbefalte romstørrelsen er fra 6 m² og opp til 20 m² for AC4055/AC4053, og fra 6 m² og opp
til 40 m² for AC4065/AC4063.
Plasser apparatet minst to meter unna elektriske apparater som bruker radiobølger gjennom
luften, for eksempelTVer, radioer og radiokontrollerte klokker. Dette er for å unngå forstyrrelser.
Apparatet er utstyrt med en sikkerhetsenhet. Hvis du ikke har montert ESP-partikkelfilteret,
zeolitt-gassfilteret og frontpanelet ordentlig, kan du ikke slå på apparatet.
Hvis luftkvaliteten innendørs er dårlig (p.g.a. røyking, matlaging eller etter oppussing), anbefaler vi
på det sterkeste at du åpner vinduene mens du bruker apparatet. Dette er for å forbedre
luftsirkulasjonen.
Apparatet er kun ment til bruk i hustander under vanlige driftsforhold.
Du bør ikke bruke apparatet i våte omgivelser eller omgivelser med høy romtemperatur, for
eksempel på bad, toaletter eller kjøkkenet.
Apparatet fjerner ikke karbonmonoksid (CO).
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Norsk 83
Side: 83
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis
det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å
bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.
Før første gangs bruk
Sette på plass zeolitt-gassfilteret
Apparatet leveres med alle filtrene installert, unntatt zeolitt-gassfilteret.
Tips: Plasser apparatet mot en vegg for større stabilitet når du fjerner eller setter på plass filtrene.
Merk: Kontroller at du setter på plass filtrene i riktig posisjon (med pilen pekende oppover).
Merk:Apparatet er utstyrt med en sikkerhetsenhet. Hvis du ikke har montert ESP-partikkelfilteret, zeolitt-
gassfilteret og frontpanelet ordentlig, kan du ikke slå på apparatet.
	1		Plasser fingrene i fordypningene på sidepanelene.  (fig. 2)
	2		Trekk forsiktig den øvre delen av frontpanelet av apparatet (1), og løft deretter panelet
oppover for å fjerne det (2) (fig. 3).
	3		Hold i håndtakene på begge sider av ESP-partikkelfilteret, og skyv forsiktig filteret ut av
apparatet for å fjerne det.  (fig. 4)
	4		Fjern alt innpakningsmaterialet fra zeolitt-gassfilteret, og skyv filteret inn i apparatet.  (fig. 5)
Du kan bare montere zeolitt-gassfilteret etter at du har fjernet partikkelfilteret.
	5		Skyv ESP-partikkelfilteret inn i apparatet (du skal høre et klikk) for å sette det på plass (fig. 6).
	6		Skyv den nederste kanten inn først (1) og trykk deretter den øverste delen (2) på plass for å
sette på det frontpanelet (fig. 7).
Bruke apparatet
AC4065/AC4055
	1		Sett støpselet inn i stikkontakten.
Standby-lampen tennes (fig. 8).
	2		Trykk på knappen for funksjonsvalg for å velge nødvendig funksjon og innstilling (fig. 9).
Tilsvarende lampe tennes, og standby-lampen slukkes.
SmartAir Control: Den innebygde luftsensoren avgjør kvaliteten på omgivelsesluften og velger
automatisk den best egnede hastigheten. I de første minuttene etter at du velger SmartAir
Control-funksjonen, blinker indikatoren for luftkvalitet rødt for å indikere at sensoren for
luftkvalitet måler kvaliteten på omgivelsesluften. Etter ca. 5 minutter, lyser indikatoren for
luftkvalitet grønt hvis luftkvaliteten er god eller rødt hvis luftkvaliteten er dårlig (fig. 10).
BoostPower:Apparatet kjører ved høy hastighet i 30 minutter (BoostPower-lampen lyser) og
bytter deretter automatisk til Smart Air Control (BoostPower-lampen slukkes og SmartAir
Control-lampen tennes) (fig. 11).
Hastighet:Apparatet bruker den hastigheten du velger.
ê = lav hastighet
ë = middels hastighet
í = høy hastighet
	3		Trykk på knappen for funksjonsvalg til standby-lampen tennes, for at apparatet skal
stanse (fig. 12).
	4		Koble fra apparatet.
,
,
,
,
,
-
-
-
Norsk
84
Side: 84
Timerfunksjon
	1		Sett støpselet i stikkontakten og velg den nødvendige funksjonen og innstillingen som
beskrevet ovenfor.
	2		Trykk på timerknappen for å angi driftstiden (1, 4 eller 8 timer) (fig. 13).
Tilsvarende timerlampe tennes.
Trykk på timerknappen, og hold den nede til timerlampen slukkes for å deaktivere
timerfunksjonen.
Når den angitte tiden har gått, går apparatet automatisk til standby-modus.
Merk: Hvis du vil stanse luftrenseprosessen før den angitte tiden har gått, kan du trykke på knappen for
funksjonsvalg til standby-lampen tennes.
AC4063/AC4053
	1		Sett støpselet inn i stikkontakten.
	2		Trykk på av/på-knappen for å slå på apparatet.  (fig. 14)
	3		Sett skyvebryteren for hastighet til ønsket hastighet: lav, middels eller høy (fig. 15).
ê = lav hastighet
ë = middels hastighet
í = høy hastighet
Tilsvarende hastighetslampe tennes.
	4		Trykk på av/på-knappen for å slå av apparatet og koble det fra.
Rengjøring og vedlikehold
Trekk alltid ut støpselet før du rengjør apparatet.
Ikke la det komme vann eller annen væske eller brennbart vaskemiddel inn i apparatet. Det kan
forårsake elektrisk støt og/eller brannfare.
Ikke rengjør apparatet med vann eller noen annen væske eller et (brennbart) vaskemiddel. Det
kan føre til elektrisk støt og/eller brannfare.
Apparatkabinett
Rengjør regelmessig innsiden og utsiden av kabinettet for å forhindre at det samler seg støv både på
innsiden og utsiden.
	1		Tørk bort støv med en tørr, myk klut fra apparatkabinettet.
	2		Rengjør åpningen for innluft og utluft med en tørr, myk klut.
Corona-partikkellader
Berør aldri corona-partikkelladeren med fingrene. Rengjør alltid corona-partikkelladeren med
den spesielle myke rengjøringsbørsten som oppbevares i frontpanelet.
Vær ekstra forsiktig når du rengjør corona-partikkelladeren: Ledningene er svært skjøre.
	1		Ta den myke rengjøringsbørsten ut av frontpanelet.
	2		Trekk børsten forsiktig langs toppen og bunnen av corona-partikkelladeren.
ESP-partikkelfilter og zeolitt-gassfilter
	1		Fjern filtrene fra apparatet (se delen Fjerne filtrene i avsnittet Utskifting av filter).
	2		Fjern synlig smuss med en støvsuger.
,
,
-
-
-
,
Norsk 85
Side: 85
Forfilter
	1		Rengjør forfilteret med en støvsuger.
Utskifting av filter
Levetiden til filtrene forkortes betraktelig hvis de utsettes for tobakksrøyk:
antall sigaretter per dag estimert levetid på filtrene
0–1 opptil 5 år
5–10 opptil 6–12 måneder
20 opptil 3–6 måneder
ESP-partikkelfilter
Når det gjelder vanlige husholdninger i et ikke-røyk-miljø, og med riktig vedlikehold (se
avsnittet Rengjøring og vedlikehold), varer partikkelfilteret i ca. 5 år.
Når du skal kontrollere om du må bytte ESP-partikkelfilteret, må du ta bort frontdekselet og
trekke ESP-partikkelfilteret ut med begge hender (fig. 4).
Snu ESP-partikkelfilteret opp ned (fig. 16).
Kontroller forurensningen mellom lagene, og avgjør hvilket forurensningsnivå som gjelder.
Bytt filteret bare hvis forurensningen går over to lag.  (fig. 17)
Nye ESP-partikkelfilter finnes under følgende typenummer:
AC4107 for CleanAir-systemet AC4055/AC4053
AC4108 for CleanAir-systemet AC4065/AC4063
Zeolitt-gassfilter
Ved bruk i vanlige husholdninger med et røykfritt miljø, og med riktig vedlikehold (se avsnittet
Rengjøring og vedlikehold), varer zeolitt-gassfilteret i opptil 5 år.
Merk: Du må kanskje skifte ut zeolitt-gassfilteret oftere under mer ekstreme bruksforhold (røykfylt miljø,
nyoppusset rom, kommersiell bruk osv.), og ved utilstrekkelig vedlikehold.
Bytt zeolitt-gassfilteret når du må bytte ESP-partikkelfilteret.
Nye zeolitt-gassfiltre finnes under følgende typenummer:
AC4117 for CleanAir-systemet AC4055/AC4053
AC4118 for CleanAir-systemet AC4055/AC4053
Fjerne filtrene
Tips: Plasser apparatet mot en vegg for større stabilitet når du fjerner eller setter på plass filtrene. 
	1		Plasser fingrene i fordypningene i sidepanelene.Trekk forsiktig den øvre delen av apparatet
(1), og løft deretter panelet oppover og fjern de (2) (fig. 3).
	2		Hold i håndtakene på begge sider av ESP-partikkelfilteret, og skyv forsiktig filteret ut av
apparatet for å fjerne det.  (fig. 4)
	3		Skyv zeolitt-gassfilteret ut av apparatet for å fjerne det (fig. 18).
Merk: Du kan bare fjerne zeolitt-gassfilteret etter at du har fjernet ESP-partikkelfilteret.
	4		Skyv forfilteret ut av apparatet for å fjerne det (fig. 19).
Sett på plass filtrene
Tips: Plasser apparatet mot en vegg for større stabilitet når du fjerner eller setter på plass filtrene.
Merk: Kontroller at du setter på plass filtrene i riktig posisjon (med pilen pekende oppover).
,
,
,
,
,
-
-
,
,
-
-
Norsk
86
Side: 86
Merk:Apparatet er utstyrt med en sikkerhetsenhet. Hvis du ikke har montert ESP-partikkelfilteret, zeolitt-
gassfilteret og frontpanelet ordentlig, kan du ikke slå på apparatet.
	1		Skyv zeolitt-gassfilteret inn i apparatet.  (fig. 5)
	2		Skyv ESP-partikkelfilteret inn i apparatet (fig. 6).
	3		Skyv forfilteret inn i apparatet.  (fig. 20)
	4		Skyv den nederste kanten inn først (1) og trykk deretter den øverste delen (2) på plass for å
sette på frontpanelet (fig. 7).
Garanti og service
Hvis du trenger informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til nettsidene til
Philips på www.philips.com. Du kan også ta kontakt med Philips’ forbrukertjeneste der du bor (du
finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen forbrukertjeneste i nærheten, kan
du kontakte din lokale Philips-forhandler.
Miljø
Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det på en
gjenvinningsstasjon.Ved å gjøre dette hjelper du til med å ta vare på miljøet (fig. 21).
Feilsøking
Dette avsnittet oppsummerer de vanligste problemene som kan oppstå med apparatet. Hvis du ikke
klarer å løse problemet med informasjonen nedenfor, kan du ta kontakt med Philips’
forbrukertjeneste der du bor.
Problem Løsning
Den valgte funksjonen/
tidsmodusen fungerer
ikke.
Apparatet er kanskje i standby-modus eller er kanskje avslått.
Apparatet virker ikke. Det kan ha oppstått et problem med koblingen. Kontroller om støpselet
står riktig i stikkontakten.
Apparatet er kanskje ikke slått på.AC4065/AC4055:Trykk på knappen
for funksjonsvalg.AC4063/AC4053:Trykk på av/på-knappen.
ESP-partikkelfilteret eller frontpanelet er kanskje ikke plassert riktig. Sett
inn filtrene på nytt, og fest deretter frontpanelet på nytt.
Zeolitt-gassfilteret er ikke på plass ennå. Sett inn filteret, og fest deretter
frontpanelet på nytt.
Hvis du har utført de ovenfor nevnte kontrollene og apparatet fortsatt
ikke fungerer, kan det være en feil på apparatet. Koble fra apparatet og
ta det med til Philips-forhandleren eller et autorisert Philips-
servicesenter.
Den rene luften
kommer ikke jevnt ut
av åpningen for utluft.
Forfilteret er kanskje tilstoppet. Rengjør forfilteret (se avsnittet
Rengjøring og vedlikehold).
Kanskje du glemte å fjerne plasten på et nytt filter. Fjern
plastinnpakningen før du slår på apparatet igjen.
-
Norsk 87
Side: 87
Problem Løsning
Åpningene for innluft eller utluft er kanskje tilstoppet av eksterne
objekter. Fjern objektet som blokkerer åpningen for innluft eller utluft.
Rengjør filtrene og corona-partikkelladeren (se avsnittet Rengjøring og
vedlikehold). Hvis det ikke hjelper, kobler du fra apparatet og tar det
med deg til Philips-forhandleren eller et godkjent Philips-servicesenter.
Lukt fjernes ikke
ordentlig.
Zeolitt-gassfilteret er kanskje skittent eller kan være utslitt. Rengjør
zeolitt-gassfilteret (se avsnittet Rengjøring og vedlikehold) eller skift det
ut (se avsnittet Utskifting av filter).
Kanskje du bruker apparatet i et rom der luftkvaliteten er svært dårlig. I
slike tilfeller kan du åpne vinduene for å forbedre luftsirkulasjonen.
Kanskje du bruker apparatet i et rom som er mye større enn den
romstørrelsen som apparatet er laget for. Sett apparatet i et mindre
rom.Anbefalt romstørrelse er fra 6 m² og opp til 20 m²for AC4055/
AC4053 og 6 m² og opp til 40 m² for AC4065/AC4063.
Støvpartiklene fjernes
ikke ordentlig.
ESP-partikkelfilteret har kanskje nådd slutten på levetiden. Kontroller
fargen på ESP-partikkelfilteret (se avsnittet Utskifting av filter). Hvis det
er nødvendig, må du bytte filter.
Kanskje du bruker apparatet i et rom som er mye større enn den
romstørrelsen som apparatet er laget for. Sett apparatet i et mindre
rom.Anbefalt romstørrelse er fra 6 m² og opp til 20 m²for AC4055/
AC4053 og 6 m² og opp til 40 m² for AC4065/AC4063.
Viftene fungerer ikke
selv om apparatet er
koblet til strømmen og
slått på.
Det kan være en feil på apparatet. Slå av apparatet og koble fra
strømmen.Ta med apparatet til en Philips-forhandler eller til et
autorisert Philips-servicesenter.
Det kommer en
uvanlig lyd fra
apparatet (f.eks. en
fresende, susende eller
sprakende lyd) under
drift.
Forfilteret er kanskje tilstoppet. Rengjør forfilteret (se avsnittet
Rengjøring og vedlikehold).
Kanskje du glemte å fjerne plasten på et nytt filter. Fjern
plastinnpakningen før du slår på apparatet igjen.
Åpningene for innluft eller utluft er kanskje tilstoppet av eksterne
objekter. Fjern objektet som blokkerer åpningen for innluft eller utluft.
Det kan være en feil på apparatet. Slå av apparatet og koble fra
strømmen.Ta med apparatet til en Philips-forhandler eller til et
autorisert Philips-servicesenter.
Kanskje duken i corona-partikkelladeren ikke er ren. Rengjør corona-
partikkelladeren, se avsnittet Rengjøring og vedlikehold).
Det lukter brent av
apparatet under drift.
Det kan være en feil på apparatet. Slå av apparatet og koble fra
strømmen.Ta med apparatet til en Philips-forhandler eller til et
autorisert Philips-servicesenter.
Norsk
88
Side: 88
Problem Løsning
Det lukter rart av
apparatet under drift.
Hvis du oppdager rar lukt, må du ta kontakt med et autorisert Philips-
servicesenter.
Corona-
partikkelladeren er
fremdeles skitten etter
at jeg har rengjort den
med den myke
rengjøringsbørsten.
Det er ikke noe problem.Ved å børste toppen og bunnen av corona-
partikkelladeren fjerner du nok skitt til å gjøre at den fungerer ordentlig
igjen. Berør aldri corona-partikkelladeren med hendene. Rengjør alltid
corona-partikkelladeren med den spesielle myke rengjøringsbørsten,
som oppbevares i frontpanelet.Vær ekstra forsiktig når du rengjør
corona-partikkelladeren: ledningene er svært skjøre.
Det kommer gnister
fra apparatet under
drift.
Noen ganger kan det komme små gnister fra corona-partikkelladeren.
Dette er ganske normalt og er et resultat av at det er fuktighet i luften.
Norsk 89

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Philips AC4053 ennå.

Spør et spørsmål om Philips AC4053

Har du et spørsmål om Philips AC4053 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Philips AC4053. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med AC4053 Philips så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.