Parrot CK3100 manual

Vis en manual for Parrot CK3100 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Parrot
  • Produkt: Bilsett
  • Model/navn: CK3100
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Tysk, Polsk, Russisk, Slovakisk, Svensk, Dansk, Norsk

Innholdsfortegnelse

Side: 34
Norsk
BRUKERVEILEDNING
NO
Side: 35
CK3100 Advanced Car Kit
36
TELEFONBOK
A, B, C...
Ubesvarte anrop
Mottatte anrop
Oppringte numre
Telefonbok, A B C...
Nøkkelord
Velg talesignal
Telefon, Avslutte samtale, Hjem, Arbeid, Mobiltelefon, Generel, Annet, Foretrukket
Håndfri kit
Talemenyer
Ringetone
Mikrofon
Telefon
Kontrast
Lys
Telefonbok zoom
Sorterings orden
Object push
Mise à jour logiciel
demo modem
Telefon
ANROPSLOGG
SLÅ NUMMER
TALEKOMMAND
INSTILLINGER
Språk
Software oppdatering
Displayet
Volum
Automatisk svar
Informasjon
Hotline
Av. innstillinger
INTERN SIM
GPS
KOBLETE TELEFONER
Koble telefonen med
RASK OVERSIKT OVER MENYENE
Bluetooth-teknologien gjør det mulig å opprette tale- og datao-
verføringer via en radioforbindelse på avstand. Den kan forbinde
et bredt utvalg av trådløst elektronisk utstyr og gjør det mulig å
utvide mobiltelefonenes kommunikasjonsmuligheter.
Parrot S.A, som har sete i Paris, ble opprettet i 1994 av Henri
SEYDOUX, og er et selskap i rask fremgang. Helt fra starten av
har firmaet spesialisert seg i teknologier tilknyttet talegjenkjen-
nelse og signalbehandling for telekommunikasjoner og bil.
Med Parrot CK3100 Car Kit kan du bruke telefonen din i bilen
med best mulig komfort og sikkerhet.
Navnene på dine samtalepartnere angis på skjermen. Katalogen
din er tilgjengelig fra kontrollskjermen.
Talehjelpen og talegjenkjennelsen gjør at du kan bruke den uten
å slippe rattet. Samtalen foretas gjennom bilens høyttalere.
Du har katalogen til din telefon på skjermen.
Visning av navnet til den som ringer.
Talegjenkjennelse.
Lydstyrkekontroll.
Avslåing av bilradioen.
Styring av dobbelt anrop.
Ta en samtale og legge på
via talestyringer.
INNLEDNING
Funksjonaliteter
Side: 36
NO
BRUKERVEILEDNING 37
LCD-skjerm Strømledning
Elektronisk enhet Mikrofon
Mutekabel Bruksanvisning
Emballasjens innhold
MONTERING CK3100
Installering av den elektroniske enheten
CK3100-enhetens system har 4 uttak:
Bilradio Strømtilførsel LCD-skjerm Mikrofon
Det anbefales å installere alle kablene før systemets enhet
festes.
Hver leverte kabel har et ulikt kontaktledd, slik at man unngår
feilkoblinger.
Enheten skal ikke installeres i nærheten av en varme- eller
klimainnretning.
Sørg for at den ikke utsettes for direkte sollys. Unngå å install-
ere den bak metallvegger, da dette vil kunne forringe kvaliteten
på bluetooth-forbindelsen.
Mute-kabelen har sorte ISO-kontaktledd og et “line out” uttak.
Bilradio med “line in”-inntak
Bruk fortrinnsvis denne type kobling ved å forbinde de brune
og grønne trådene og den gule tråden på “mute” på baksiden
av bilradioen.
Installering av bilradiokabelen
Bilradio med “ISO”-kontaktledd
Frakoble audio- og strømtilførselsledningsbuntene fra bilra-
dioen
Forbind hunnkontaktleddene på mutekabelen og strømkabelen
til bilradioen. Forbind bilens audio- og strømledningsbunter til
hannkontaktleddene.
Hvis bilradioen har et Mute-inntak, forbinder du den gule
tråden i mutekabelen til ett av inntakene « Mute in « 1, 2 eller
3.
Bilradio uten “ISO”-kontaktledd
Du må skaffe deg en “ISO” adaptorkabel
Installering av strømkabelen
Den røde tråden i strømkabelen skal være koblet til
den permanente 12V, den oransje tråden til 12V etter
tenning og den sorte tråden til jordingen.
Sjekk strømskjemaet på bilradioens ISO strømled-
ningsbunt.
På enkelte biler er det nødvendig å bytte om stillingene
på de røde og oransje trådene.
Denne prosessen utføres ganske enkelt ved å bytte
om sikringsholderne.
Ikke tilkoble den oransje tråden til den permanente 12V,
du vil da kunne forårsake at kjøretøyets batteri lades ut.
Side: 37
CK3100 Advanced Car Kit
38
KABLINGSSKJEMA
Mikrofon:
Mikrofonen skal være rettet mot føreren
og kan installeres:
Mellom solskjermen og bakspeilet.
På LCD-skjermen.
LCD-skjerm:
Skjermen kan installeres på flere måter:
Fastlimt på dashbordet
ved å bruke den leverte dobbeltsidige tapen.
Den settes ganske enkelt på en ren og
flat overflate på dashbordet.
Plassert på foten
Så snart LCD-skjermen er montert på foten,
limer du foten med den dobbeltsidige tapen på dashbordet. Da
kan skjermen dreies i flere retninger.
Monteringsinstruksjoner
- Drei “B” fra venstre mot
høyre for å skru “B” og
“A” Bare bruk skruene “D”.
- Sett inn kabelen for “A”
gjennom “B”
- Drei “B” fra venstre mot
høyre for å skru “B” og
“A” Bare bruk skruene “D”.
Installering av mikrofonen og konsollen
A: LCD-skjerm
B: Fot
C: Bakre holder
E : Metallskru (10 mm)
D: Plastskru ( 10 mm )
Side: 38
NO
BRUKERVEILEDNING 39
På enkelte telefoner angis navnet på din mobil, batterinivået
og nettet på skjermen.
Menyene er nå tilgjengelige og navnene deres uttales av
håndfrisettet;
Fra nå av er du tilkoblet håndfrisettet og
du kan bruke det for å kommunisere.
Motta et anrop: Trykk på den grønne knappen på håndfri-
settet for å ta samtalen.
Legge på: Trykk på den røde knappen på CK3100-enheten.
Meldingsboks: Du har mulighet til å få tilgang til funksjo-
nene i meldingsboksen din fra håndfrisettet.
Klikk på rulleknappen under samtalen.
Det kommer opp en meny hvor du kan
velge et siffer og bekrefte det. For å gå
tilbake til samtaleskjermen bruker du
pilen.
Gjenta siste nummer: Trykk lenge på den grønne tasten på
håndfrisettet for å gjenta siste oppringing.
Lydstyrke under samtale : Still inn lydstyrken på samtalen
ved å dreie rulleknappen.
Når du slår på apparatet for første gang, må du foreta en pair-
ing av telefonen med håndfrisettet.
Når du slår på apparatet for første gang, må du foreta en pair-
ing av telefonen med håndfrisettet.
Aktiver Bluetooth på din mobil.
Foreta et søk etter periferi-
utstyr:
Hvis du ønsker ytterligere
opplysninger, se telefonens
veiledning (kapitlet Pairing)
Eller besøk webstedet www.
parrot.biz
Hovedside / Kundeservice / Laste ned
Så snart den er oppsporet, angis
“Parrot ECK3100” på din telefon. Velg
“Parrot CK3100”
Tast forbindelseskoden 1234 og bekreft.
“Pairing pågår” angis på CK3100-enheten
“Pairing avsluttet” angis på skjermen, så snart pairingen er
gjennomført.
CK3100-enheten kobles så til din telefon.
Så snart den er tilkoblet, angis Bluetooth-logoen på skjermen
(unntatt telefoner utstyrt med Headset-profil).
For enkelte apparater må man lese på side 12.
“Foreta pairing av en telefon”
PAIRING OG FØRSTE GANGS BRUK
FORSIKTIG
FORSIKTIGEnkelte telefoner bruker
Bluetooth på en spesiell måte. Sjekk i
menyen“Preferanser” / “Avanserte prefera-
nser” / “Pairing av telefon” om din telefon-
modell angis. Velg så alternativet i menyen.
SAP
Hvis du vil bruke tjenesten Sim
Access Profile på din telefon,
må du lese GSM-avsnittet i
veiledningen
Side: 39
CK3100 Advanced Car Kit
40
Menyen i CK3100 består av følgende rubrikker: katalog,
anropsliste, slå nummer, talestyringer, preferanser, SIM-kort,
GPS.
Synkroniseringen av katalogen din med
CK3100-enheten er en av de innover-
ende funksjonene i dette håndfrisettet.
Denne synkroniseringen er automatisk
med mange telefoner. Hvis denne ikke er
automatisk, har du mulighet til å overføre
dine kontakter via Bluetooth fra telefonen til settet. Se avsnittet
“Sending av kontakter via Bluetooth” (eller “object push”) i
brukerveiledningen til din telefon.
Mottakelsen av kontakter via Bluetooth er tilgjengelig for Sony
Ericsson P800/P900 og smartphones, hvis pairingen utføres
i den samsvarende modusen (se rammen “FORSIKTIG” i
kapitlet “Pairing”). Så snart dine kontakter er overført til settet,
kan du få tilgang til funksjonen talegjenkjenning, som finnes i
menyen “Talestyringer”.
Du kan starte et anrop fra katalogmenyen.
Velg katalog.
Velg en bokstav ved hjelp av rulleknappen
Bekreft ved å trykke på rulleknappen
Når du har valgt kontakt:
Den grønne knappen slår nummeret som
standard.
Med rulleknappen kan du velge mellom
kontaktens forskjellige nummer.
Trykk på den grønne knappen for å ringe.
MENY
Denne rubrikken viser listen over anrop og
deles opp i 3 undermenyer:
ubesvarte anrop / mottatte anrop / foretatte
anrop.
Velg ønsket kontakt.
Trykk på rulleknappen eller på den grønne
knappen for å ringe personen opp igjen.
Slå et anropsnummer ved å bevege rul-
leknappen mot høyre eller venstre.
Slette en opplysning:
Trykk på rulleknappen for å velge et siffer.
Med søppelkurvikonet kan du slette det
siste sifferet.
Når du har slått nummeret, trykker du på
den grønne knappen for å ringe.
Med denne menyen kan du programmere talegjenkjenningen i
håndfrisettet.
Den er oppdelt i 3 undermenyer: katalog / nøkkelord / valg
talegj.kj.
For å gi et stemmeavtrykk til en kontakt velger du en bokstav:
Velg navnet ved å klikke på rulleknappen.
Så snart navnet er valgt, klikker du på rulleknappen for å
starte læringen.
Følg instruksjonene som angis på skjermen.
Så snart du har tildelt et stemmeavtrykk, vises en boble på
høyre side av navnet.
Katalog
Anrop fra katalogen
De siste anrop
Slå nummeret
Talestyringer
Side: 40
NO
BRUKERVEILEDNING 41
Med denne menyen kan du brukertil-
passe CK3100-enheten.
Liste: Du kan få tilgang til listen over
periferiutstyr som er blitt parvis forbundet
med CK3100-enheten.
Du har mulighet til å tilkoble, frakoble
eller fjerne telefonen i minnet.
Velg ønsket språk.
Bekreft ved å klikke på rulleknappen.
Hvis du velger “ automatisk “, synkro-
niseres håndfrisettet med språket i ditt
SIM-kort.
(dette alternativet er kun tilgjengelig på enkelte apparater)
Talemenyer:
Med dette alternativet kan du stille inn
lydstyrken på meldingene som uttales av
håndfrisettet og taleavtrykkene som du har
registrert.
Ringetoner og mikrofon:
Med disse alternativene kan du stille inn lydstyrken på ringe-
tonen og mikrofonen.
Nøkkelordene for CK3100 er:
telefon, legg på, hjem, arbeid, mobil, generelt, andre og pref-
eranser.
Telefon: Gjør det mulig å ta et anrop eller starte talegjenkjen-
ningen.
Legg på: Avslutter samtalen.
Hjem, kontor, mobil, generelt, andre, preferanser:
Nøkkelord via telefonnummer.
Med disse nøkkelordene kan du velge ønsket nummer når en
kontakt omfatter flere nummer. Læringssekvensen er iden-
tisk med den for kontaktene. Alle nøkkelordene må læres på
forhånd for at de skal være gyldige.
Talegjenkjenningen i CK3100 er mer fullstendig enn den for tele-
fonene og fungerer i støyende omgivelser.
Gjenkj. car-kit: Stemmeavtrykk som er regis-
trert i minnet i håndfrisettet.
Gjenkj. telefon: Stemmeavtrykk som er reg-
istrert i minnet på telefonen.
Trykk på den grønne knappen, eller si “Telefon” hvis nøkkelor-
det “Telefon” er registrert.
Etter pipelyden uttaler du navnet på kontakten din.
CK3100 gjentar navnet i tilfelle det lykkes, hvis ikke får du et
nytt forsøk etter pipelyden.
Hvis kontakten har ett eneste telefonnummer, ringer CK3100
samtalepartneren.
Hvis kontakten har flere nummer og nøkkelordene for telefon-
numrene er registrert, foreslår CK3100 å gjenkjenne det nøk-
kelordet som er forbundet med nummeret etter en pipelyd.
Nøkkelord
Foreta et anrop via talegjenkjenning
Velg av type talegjenkjenning
PREFERANSER
Apparater med pairing
FORSIKTIG:
Hvis du fjerner et apparat, blir alle
taleavtrykk som er knyttet til det,
slettet.
Språk
Lydstyrke
Side: 41
CK3100 Advanced Car Kit
42
Telefon:
Med dette alternativet kan du stille inn lydstyrken på samtalen.
Med denne funksjonen kan du aktivere eller deaktivere tale-
hjelpen i menyene.
Menyene uttales av telefondamens stemme i det valgte
språket.
Du kan brukertilpasse displayet via 2
rubrikker:
Kontrast og belysning:
Bruk rulleknappen til du oppnår ønsket
nivå og bekreft ved å klikke på dette.
Zoom i katalogen:
Lar deg velge oppløsningen for den tek-
sten som vises i menyene “ katalog “ og “
anropsliste “.
Velg modusen for 2 eller 3 linjer.
Bekreft ved å klikke på rulleknappen.
Aktivere/deaktivere automatisk mottakelse av samtaler
Programvareversjon:
Displayprogramvarens versjon / Ledig
minne.
Vår hot-line står til rådighet for deg. Du kan ta kontakt via
epost eller telefon. Koble deg opp på www.parrot.biz, hvis du
ønsker ytterligere opplysninger.
Talemenyer
Display
Opplysninger
Hot Line
Denne menyen gir tilgang til følgende rubrikker:
pairing av en telefon, object push, oppgradering av programva-
ren via Bluetooth, demomodus.
Enkelte telefoner påkrever en spesiell konfigurering av håndfri-
settet før pairingen utføres.
( for eksempel Sony Ericsson P900, PDA under Windows CE )
Velg det inntaket som samsvarer på din telefon, og foreta så
pairing av ditt apparat når CK3100-enheten angir “Foreta pair-
ing av din telefon”.
Enkelte telefoner påkrever en spesiell konfigurering av hånd-
frisettet før det utføres en forsendelse av kontakter. (Hvis tele-
fonen din ikke angir settet ditt i listen over apparat som man kan
sende kontakter til, må du aktivere alternativet «Alltid aktiv».)
NB! Denne konfigureringen av settet ditt kan forårsake at det
fungerer dårlig sammen med enkelte telefoner. Vi anbefaler deg
å gå tilbake til modusen «Automatisk» så snart du har foretatt
forsendelsene av kontaktene.
Du må aktivere dette alternativet når du utfører en oppgradering
via Bluetooth av settet ditt, fra en datamaskin. Dette alternativet
deaktiveres automatisk ved omstarting av settet ditt.
Du kan koble deg opp til vårt websted hvis du ønsker ytterligere
opplysninger: www.parrot.biz
Starte en demo av håndfrisettet.
Det er nødvendig å omstarte carckitet for å deaktivere denne
modusen.
AVANSERTE PREFERANSER
Pairing av en telefon
Object Push
Oppgradering av programvare
Demomodus
Automatisk svar
Side: 42
NO
BRUKERVEILEDNING 43
For å gjøre dette åpner du bare fra din PDA eller smartphone
den Øretelefon/Headset –tjenesten som er tilgjengelig på car-
kitet.
Hvis du ønsker å foreta et anrop eller svare på et innkom-
mende anrop, avsluttes og startes denne tjenesten automatisk
slik at du kan bruke telefonifunksjonalitetene under de beste
forhold.
I denne rubrikken kan du deaktivere GPS-tjenesten helt for å
unngå at noen kobler seg opp til denne tjenesten.
Opplysningsavsnittet oppgir GPS-konfigurasjonen og det per-
ifere utstyret som for tiden er oppkoblet til denne tjenesten,
hvis den er aktivert.
Hvis du har en navigasjonsapplikasjon på
din PDA eller smartphone, er det bare å
paire denne perifere enheten med CK3X00,
og å åpne en seriekobling mot GPS.-porten.
Med enkelte navigasjonsapplikasjoner kan
du velge GPS Bluetooth som kilde direkte.
På ditt apparat må du velge GPS-konfigurasjonen NMEA
0183v2 9600, hvis det påkreves at du oppgir denne opplysnin-
gen.
Så snart den er oppkoblet, vises et GPS-ikon på skjermen til
CK3X00.
Med CK3X00-enhetene som er utstyrt
med GPS-modul, kan du så snart GPS-
tjenesten er oppkoblet, lytte til lydangiv-
elsene i din navigasjonsprogramvare fra
høyttalerne i bilen din. Slik kan du navigere under de beste
forhold (denne funksjonaliteten er bare tilgjengelig med visse
navigasjonsprogramvarer).
Settene CK3300 og CK3500 omfat-
ter en GPS-modul (Global Positioning
System), som gir tilgang til det stedet
hvor kjøretøyet befinner seg til enhver
tid. Denne opplysningen er tilgjen-
gelig via Bluetooth på en kanal som
er tilgjengelig via de fleste PDA-er og
Smartphones.
GPS CK3300 – 3500
Oppkobling til GPS-tjenesten
Taleangivelser i navigeringen din
GPS-meny
CK3500-enheten integrerer en GSM/
GPRS-modul klasse 8/10.
Med denne modulen kan du bruke din
telefons SIM Access Profile (SAP), eller
du kan bruke din CK3500-enhet direkte
som biltelefon, uten Bluetooth-telefon, bare med et fysisk SIM-
kort. Med den kan du også bruke settet ditt for å få tilgang til
Internett ved å bruke GPRS-systemet.
SIM Access Profile (SAP) gjør at du kan bruke opplysningene i
ditt personlige SIM-kort via Bluetooth.
Dermed drar du nytte av CK3500-enhetens GSM-antenne og
du sparer på batteriet i din Bluetooth-telefon.
GSM I KJØRETØYET - CK3500
Side: 43
CK3100 Advanced Car Kit
44
Av sikkerhetsgrunner er pairing-prosedyren for en SAP-telefon
forskjellig.
Du må velge avsnittet SIM Access Phone
i menyen “Preferanser” / “Avanserte pref-
eranser” / “Pairing av telefon”.
En kode på 16 siffer angis på skjermen på
CK3500-enheten, og det er forbindelses-
koden som skal tastes på din SAP-telefon.
Hvis CK3500-enheten behøver PIN-koden på ditt personlige
SIM-kort, ber den deg om å taste den.
Modusen SIM Access aktiveres som standard hvis telefonen
din støtter den.
CK3500-enheten vil bruke denne modusen så snart telefonen
din oppspores ved å opprettholde tjenestens kontinuitet.
Grensesnittet fungerer på samme måte som for Bluetooth-tele-
fonien
Med denne rubrikken kan du legge inn/endre PIN-koden i ditt
personlige SIM-kort
eller deaktivere modusen SIM Access Profile.
Pairing
SIM-kortrubrikken
Funksjon

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Parrot CK3100 ennå.

Spør et spørsmål om Parrot CK3100

Har du et spørsmål om Parrot CK3100 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Parrot CK3100. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med CK3100 Parrot så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.