Panasonic CS-E18EKEA manual

Vis en manual for Panasonic CS-E18EKEA under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Panasonic
  • Produkt: Luftkondisjonering
  • Model/navn: CS-E18EKEA
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Svensk, Spansk, Portugisisk, Norsk, Italiensk, Nederlandsk, Engelsk, Gresk, Bulgarian, Fransk, Tysk

Innholdsfortegnelse

Side: 1
26
Dette symboler angir
en handling som er
FORBUDT.
Disse symbolene angi
handlinger som er
PÅKREVD.
■ Definisjon
For å forhindre personskade
på egen person og andre,
eller skade på eiendom må
du observere følgende.
Feil bruk på grunn av at
instruksjonene ikke følges,
kan føre til skade eller
ødeleggelser. Alvorligheten
av dette klassifiseres som
følger:
Instruksjonene som må
følges, klassifiseres av
følgende symboler:
Forsiktig
Takk for at du har kjøpt et klimaanlegg fra Panasonic
• Luft ut rommet med jevne mellomrom.
• Etter lange bruksperioder må du kontrollere at monteringsstativet ikke er skadet.
• Sett inn strømpluggen korrekt.
• Bruk angitt strømledning.
• Hvis strømledningen er skadet, må den
erstattes av produsenten, forhandleren
eller tilsvarende kvalifisert personell for å
unngå en potensiell farlig situasjon.
• Ta ut batteriene hvis enheten ikke skal
benyttes over en lengre tidsperiode.
• Nye batterier av samme type må
installeres slik at polariteten som angis
følges for å forhindre at fjernkontrollen
fungerer feil.
• Ved nødssituasjoner, eller ved unormale
tilstander (varmgang, uvanlig lukt el. l.)
må du slå av strømforsyningen og trekke
ut pluggen.
Advarsel
Under Montering
Under Montering
• Ikke benytt samme kurs som annet utstyr.
• Ikke modifiser strømledningen.
• Ikke bruk skjøteledning(er).
• Ikke betjen enheten med våte hender.
• Ikke betjen eller stopp enheten ved å sette
inn eller trekke ut strømledningen.
• Ikke stikk fingrene eller andre objekter
inn i den innvendige eller den utvendige
enheten.
• Ikke forsøk på reparasjoner av enheten
selv.
• Ikke bruk oppladbare (Ni-Cd) batterier.
• Hold fjernkontrollen unna små barn slik at
du unngår at de svelger batteriene.
• Ikke installer, fjerne eller demonter enheten selv. Feil installasjon vil føre til lekkasje, elektrisk støt eller
brann. Ta kontakt med en autorisert forhandler eller en spesialist for installasjon.
• Dette utstyret må kobles til en jordet kurs og installeres med ELCB. Den kan føre til elektrisk støt eller
brann hvis enheten har en funksjonsfeil.
Under Bruk
Under Bruk
• Slå av strømforsyningen og trekk
ut ledningen før du rengjør eller
vedlikeholder enheten.
• Slå av strømforsyningen og trekk ut
ledningen hvis enheten ikke skal benyttes
i en lengre tidsperiode.
• Dette klimaanlegget er utstyrt med et
innebygget overspenningsvern. Men,
for å beskytte klimaanlegget ytterligere
fra unormale kraftige lynnedslag,
kan det være at det er lurt å trekke ut
strømledningen.
• Ikke trekk i strømledningen for å trekke ut
pluggen.
• Ikke vask enheten med vann, benzen,
tynnere eller skuremiddel.
• Ikke benytt enheten til andre oppgaver,
som bevaring av mat.
• Ikke benytt antennelig utstyr foran
luftuttaket.
• Ikke sitt på, eller plasser noe på den
innvendige eller den utvendige enheten.
• Ikke utsett enheten for direkte kald luft i en
lengre periode.
• Dette klimaanlegget må jordes. Utilstrekkelig jording kan føre til elektrisk støt.
• Kontroller at av avløpsrøret er korrekt tilkoblet. Hvis ikke kan det oppstå lekkasjer.
• Ikke monter enheten i miljø med en mulig eksplosiv atmosfære.
Under Montering
Under Montering
Under Bruk
Under Bruk
SIKKERHETSFORANSTALTNINGER
Sikkerhetsforanstaltninger................................................................................................................... 26
Informasjon om gjeldende forskrifter ................................................................................................... 27
Produktoversikt.................................................................................................................................... 28
Auto, varme, kjøling, tørking................................................................................................................ 29
Viftehastighet, spjeld ........................................................................................................................... 30
Kraftig, stille, ionisering........................................................................................................................ 31
Tidsur................................................................................................................................................... 32
Vedlikehold og renhold ........................................................................................................................ 33
Innholdsfortegnelse
Advarsel
Dette skiltet advarer om
fare for død eller alvorlig
personskade
Forsiktig
Dette skiltet advarer om
fare for personskade eller
skade på eiendom.
Side: 2
27
NORWEGIAN
Bytte av eller installasjon av kontakter skal kun utføres av autorisert/kvalifisert personell.
Ledningene i strømledningen er fargekodet i henhold til følgende kode:
Ledningenes farger kan variere avhengig av land.
Klemmer ledninger
strømførende
nøytral
farger (engelsk standard)
brun
blå
rød
svart
grønn/gul
jording
grønn/gul
■ Bruksbetingelser
Bruk dette klimaanlegget innefor
følgende temperaturområde.
*DBT: Temperatur tørr kolbe
*WBT: Temperatur fuktig kolbe
• Denne enheten kan fortsatt fungere
som et kjøleanlegg med utvendige
temperaturer ned mot -15°C i andre
rom enn bebodde (som datarom),
med en romtemperatur på 16°C
eller høyere og en luftfuktighet på
opp til 80%.
• Når utvendig temperatur når
-15°C, vil kompressoren bli slått
av og vil først starte opp igjen
når temperaturen stiger til høyere
temperaturer.
INFORMASJON OM
GJELDENDE FORSKRIFTER
Temperatur (°C)
Innendørs
*DBT *WBT
KJØLING
Maksimalt 32 23
Minimum 16 11
OPPVARMING
Maksimalt 30 –
Minimum 16 –
Merknad:
Illustrasjonene i denne veiledningen
er kun ment som eksempler,
og kan variere i forhold til den
reelle enheten. Spesifikasjoner
og utseende kan endres uten
foregående varsel for fremtidige
forbedringer.
Avhending av Batterier
Batteriene må gjenvinnes eller avhendes på rett måte som spesialavfall.
“Instruksjoner for sluttbrukere” for klimaanlegg:
Dette klimaanlegget bærer merket ovenfor. Merket indikerer at elektrisk utstyr ikke skal kastes sammen
med vanlig husholdningsavfall. Medlemsland i EU (*) har et eget dedikert innsamlingssystem for disse
produktene. Ikke forsøk på demontering av enheten selv, da dette kan ha en skadelig helseeffekt, samt på
miljøet hvis korrekt avfallshåndtering ikke følges. Demonteringen og avhendingen av kjølevesken, olje og
de andre delene må utføres av en kvalifisert installatør i henhold til relevante lokale og nasjonale regelverk.
Klimaanlegg må behandles på spesielle behandlingsanlegg for resirkulering, gjenbruk og gjenvinning,
og må ikke kastes i den felles avfallstrømmen. Ta kontakt med installatøren, din forhandler eller lokale
myndigheter for mer informasjon. Bøter kan også bli gitt for feilaktig avhending av avfallsprodukter i
henhold til nasjonalt lovverk.
*se nasjonale lover hos hvert medlemsland
Informasjon om avhending i andre land utenfor EU
Dette symbolet er kun gyldig innenfor EU. Hvis du ønsker å kassere dette produktet, må du ta kontakt
med installatøren, forhandleren eller lokale myndigheter for korrekt avhendingsprosedyre.
Miljøkrav
Miljøkrav
Miljøkrav
Kassering
Kassering
Kassering
Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av barn og unge, eller svekkede personer uten overoppsyn. Barn
og unge må veiledes slik at de ikke benytter apparatet som et leketøy.
Temperatur (°C)
Utvendig
*DBT *WBT
KJØLING
Maksimalt 43 26
Minimum -15 –
OPPVARMING
Maksimalt 24 18
Minimum -15 –
Side: 3
28
AC RC
RESET
SET CHECK CLOCK
TIMER
ON SET
OFF CANCEL
1 3
2
■ Om
Forberedelse Av Fjernkontroll
PRODUKTOVERSIKT
• Forsikre deg om at signalet ikke
blokkeres.
• Maksimal avstand: 10m
• Enkelte fluoriserende lyskilder kan
påvirke signalet.
Ta kontakt med nærmeste
forhandler.
Signal Fra Fjernkontrollen
Trinn Handling Modus
1 Trykk en gang. Automatisk
2
Trykk ned og hold
til du hører ett pip
og slipp.
Tvungen
kjøling
3
Gjenta trinn 2.
Trykk ned og hold
til du hører ett pip
og slipp.
Normal
kjøling
4
Gjenta trinn 3.
Trykk ned og hold
til du hører ett pip
og slipp.
Tvungen
oppvarming
• Trykk AUTO OFF/ON-knappen
<auto av/på> igjen for å slå av
enheten.
AUTO OFF/ON-knapp
<auto av/på>
6. Trykk igjen.
• Bruken av tidsuret vil basere seg på
gjeldende klokkeslett.
• Batteriene kan benyttes i ca. 1 år.
3. Lukk dekselet.
4. Trykk CLOCK <klokke>.
5. Trykk for
å stille
klokken.
1. Trekk ut.
2. Sett inn batteriene
(AAA eller R03).
Luftinntak (bak)
Luftuttak
Luftinntak
(side)
Utvendig Enhet
Utvendig Enhet
Utvendig Enhet
FF
CLO
AC RC
RESET
SET CHECK CLOCK
TIMER
ON SET
OFF CANCEL
1 3
2
Feilsøking
● Ved feil, vil enheten stoppe opp og tidsurets indikator vil blinke.
1. Trykk i 5 sekunder.
2. Trykkes ned til du hører
et pip. Deretter skriver
du ned feilkoden.
Merknad:
• Enheten kan være operativ (med 4 pip) på
en begrenset måte, avhengig av feilen.
F
1
SET
3. Trykkes for å stoppe kontrollen.
4. Slå deretter av enheten og oppgi
denne feilkoden til din nærmeste
forhandler.
C
Innvendig Enhet
Innvendig Enhet
Innvendig Enhet
Fjernkontroll
Fjernkontroll
Fjernkontroll
FAN
SPEED
AIR
SWING
AUTO
HEAT
COOL
DRY
ION
OFF/ON
TEMP
MODE
QUIET
AIR SWING
TIMER
ON
SET
OFF
CANCEL
AC RC
RESET
SET CHECK CLOCK
INVERTER
1
3
2
POWERFUL
FAN SPEED
ion
LCD-display Av/på
Hastighetsbryter vifte
Klokkeinnstilling
ION-drift
Kraftig drift
Stille drift
Bruksmodus
Retningsbryter for luftstrøm
Sender
Innstilling tidsur
Kontroller
Temperaturinnstilling
* For normal bruk, er ikke og knappene i bruk.
* Trykk for å tilbakestille fjernkontrollen til standardinnstillingene.
QUIET POWERFUL ION
SUPER
ALLERU-BUSTER
TIMER
POWER
Luftinntak
Retningsspjeld
luftflyt
Ionisator
Luftfilter
Frontpanel
Supersonisk
luftrenseenhet
AUTO OFF/ON-
knapp <auto av/på>
Mottaker
Behandlet luft Må ikke berøres
under bruk
Indikator
Side: 4
29
NORWEGIAN
■ Betjeningsdetaljer
AUTO, VARME, KJØLING,
TØRKING AUTO - Automatisk drift
• Enheten velger driftsmodus i
henhold til temperaturinnstillingene
samt utvendig og innvendig
temperatur.
• Strømindikatoren blinker under
drift.
• Driftsmodus blir valgt på nytt hvert
30 minutt.
COOL - Kjøledrift
• Ny kjølig luft i den valgte
temperaturen.
DRY - “Soft Dry”-drift
• Holder miljøet tørt ved å kjøre
kjøledrift på lave viftehastigheter.
• I oppvarmingsmodus tar det en
stund før enheten er varmet opp.
Strømindikatoren blinker under
denne funksjonen.
HEAT - Oppvarmingsdrift
Velg ønsket
funksjon.
Angi
temperaturen.
(16°C~30°C)
● Den supersoniske luftrenseenheten (super alleru-buster)
fungerer automatisk når enheten blir slått på.
● , og funksjonene er tilgjengelige i alle modus.
● Trykk en gang til for å stoppe funksjonen.
Start
bruken.
Feilsøking
FAN
SPEED
AIR
SWING
AUTO
HEAT
COOL
DRY
ION
OFF/ON
TEMP
MODE
QUIET
AIR SWING
TIMER
ON SET
OFF CANCEL
AC RC
RESET
SET CHECK CLOCK
INVERTER
1 3
2
POWERFUL FAN SPEED
ion
M
2
2
2
ED
3
3
3
1
1
1
N
PEED
AIR
S
ON
■ Hint
• En temperaturinnstilling på 1°C
høyere i kjøledrift, eller 2°C
lavere enn ønsket temperatur i
oppvarmingsmodus, tilsvarer en
strømsparing på 10%.
● Damp kommer fra den innvendige enheten. ► Kondensasjonseffekt på grunn av kjøleprosessen.
● Oppvarmings-/kjøledrift virker ikke. ► Kontroller at temperaturen er satt korrekt.
► Kontroller at alle vinduer og dører er lukket.
► Kontroller at alle filtre er rengjort og byttet.
► Kontroller at inntaks- og utgangsventilene er rengjorte.
● Lyd fra vannkretsen under drift. ► Forårsaket av kjøleveskens flyt på innsiden av enheten.
● Strømindikatoren blinker under drift og viften
innendørs har stoppet.
► Enheten er i avrimingsmodus, og smeltet rim dreneres fra den utvendige
enheten.
Side: 5
30
■ Betjeningsdetaljer
• Det er 5 viftehastigheter i tillegg til
automatisk*.
* Med tanke på automatisk, så vil
hastigheten til den innvendige viften
bli justert automatisk i henhold til
driftsmåte.
VIFTEHASTIGHET, SPJELD
Feilsøking
Velge
viftehastighet.
FAN
SPEED
AIR
SWING
AUTO
HEAT
COOL
DRY
ION
OFF/ON
TEMP
MODE
QUIET
AIR SWING
TIMER
ON SET
OFF CANCEL
AC RC
RESET
SET CHECK CLOCK
INVERTER
1 3
2
POWERFUL FAN SPEED
ion
PE
Juster
retningsspjeldene.
• Hvis automatisk vertikal luftstrøm er
angitt, vil spjeldet svinge opp og ned
automatisk.
• For HEATING <oppvarming> drift,
vil luften bli blåst horisontalt en
stund, før den begynner å blåse
ned.
• Holder rommet ventilert.
• Det er 5 alternativer for vertikal/
horisontal luftstrøm.
• Ikke juster de horisontale/vertikale
spjeldene for hånd.
SPJELD
● Rommet har en spesiell lukt. ► Dette kan være en lukt avgitt av veggen, teppet, møblene eller klær som
et resultat av damp.
● Viften innvendig stopper enkelte ganger under
innstilling av automatisk viftehastighet.
► Dette hjelper til med å fjerne lukten.
● Viften innvendig stopper enkelte ganger under
oppvarmingsdrift.
► For å unngå utilsiktet kjøleeffekt.
• Hvis automatisk horisontal luftstrøm
er angitt, vil spjeldet svinge seg til
høyre og venstre automatisk.
• For HEATING <oppvarmings>
drift, vil spjeldene starte med å
svinge fra venstre til høyre etter at
temperaturen stiger.
Side: 6
31
NORWEGIAN
KRAFTIG, STILLE, IONISERING
● Operasjonene og kan ikke bli aktivert samtidig.
● Operasjonene , og kan avbrytes ved å
trykke den respektive knappen en gang til.
Feilsøking
FAN
SPEED
AIR
SWING
AUTO
HEAT
COOL
DRY
ION
OFF/ON
TEMP
MODE
QUIET
AIR SWING
TIMER
ON SET
OFF CANCEL
AC RC
RESET
SET CHECK CLOCK
INVERTER
1 3
2
POWERFUL FAN SPEED
ion
Aktiverer
ION-drift.
Aktiverer
stille drift.
Aktiverer
kraftig
drift.
Q
n
■ Hint
• For å redusere strømforbruket, bør
du lukke gardinene når du bruker
klimaanlegget for å forhindre at
sollyset og varmen derfra kommer
inn.
• For å oppnå angitt temperatur raskt.
• For å gi et stille miljø.
• Denne innstillingen gir en frisk luft
effekt ved å produsere negative
ioner.
• ION-drift kan oppnås uavhengig.
Trykk en gang til for å stoppe
driften.
● Støyende under bruk. ► Enheten kan være installert på skrått, eller frontdekselet er ikke skikkelig
lukket.
● Operasjonen er forsinket et par minutter etter restart. ► Forsinkelsen er en beskyttelse for enhetens kompressor.
● Den utvendige enheten avgir vann/damp. ► Kondenseringen eller fordampingen oppstår på rørene.
● ION-indikatoren på den innvendige enheten blinker.
► Trykk to ganger. Hvis indikatoren fortsatt blinker, må du ta kontakt
med nærmeste forhandler.
■ Betjeningsdetaljer
Side: 7
32
TIDSUR
● Tidsuret er kun gyldig når klokken er korrekt satt.
● Du kan angi ønsket på og av tid i tidsuret. Enheten vil slå seg
av og på automatisk.
● For å avbryte tidsstyringen, må du trykke eller , og
deretter .
FAN
SPEED
AIR
SWING
AUTO
HEAT
COOL
DRY
ION
OFF/ON
TEMP
MODE
QUIET
AIR SWING
TIMER
ON SET
OFF CANCEL
AC RC
RESET
SET CHECK CLOCK
INVERTER
1 3
2
POWERFUL FAN SPEED
ion
TI
ON
Velg ON <på>
eller OFF
<av> tidsur.
1
1
1 Angi ønsket
tid.
2
2
2
Bekreft
innstillingen.
3
3
3
Avbryt valgt
tidsur.
WING
N SPE
CA
AC
ECK CL
• Tidsuret lar deg slå klimaanlegget
av og på automatisk.
• Enheten kan starte i en
forhåndsmodus før den angitte tiden
når tidsuret er slått PÅ.
• Tidsuret repeteres daglig når det
først er angitt.
• Hvis det inntreffer en strømfeil, kan
du tilbakestille til forrige innstilling
(når strømmen er tilbake) ved å
trykke på .
• Hvis tidsuret avbrytes, må du trykke
for å gjenopprette forrige
innstilling.
■ Betjeningsdetaljer
Feilsøking
● Tidsindikatoren er alltid på. ► Tidsinnstillingene gjentar seg daglig når de er angitt.
● Fjernkontrollen virker ikke. ► Batteriene er satt inn feil, eller du må bytte batterier.
● Enheten virker ikke. ► Sikringen er utløst, eller tidsuret er feil stilt.
● Strømindikatoren vil blinke før enheten er slått PÅ. ► Dette er et tidlig trinn i forberedelsene for bruk når tidsuret er slått PÅ.
■ Hints
• Trykk ned og hold i omtrent
5 sekunder for å velge mellom
12-timers (am/pm) eller 24-timers
klokke.
• For å dimme indikatorskjermen:
• For å veksle mellom en
temperaturinnstilling i °C eller °F,
trykk ned og hold i omtrent 10
sekunder.
AC RC
RESET
SET CHECK CLOCK
TIMER
ON SET
OFF CANCEL
1 3
2
Trykk i 5
sekunder.
Trykk
igjen i 5
sekunder for
å avbryte.
T C
Side: 8
33
NORWEGIAN
VEDLIKEHOLD OG RENHOLD
Tørk forsiktig av.
Støvsug, vask og tørk.
Rengjør med en
bomullspinne.
Fjern
Støvsug super
alleru-buster-filteret.
Støvsug, vask og
tørk rammen.
Fjern
■ Vaskeinstruksjoner
• Ikke bruk benzen, løsemidler eller
skuremidler.
• Kun bruk såpe eller nøytrale
rengjøringsmidler (≃pH7).
• Ikke bruk vann som er varmere enn
40°C.
• Tørk forsiktig av enheten med en
myk, tørr klut.
INNVENDIG ENHET
• Renhold av luftfilteret er nødvendig
hver 14 dag.
• Bytt skadet filter.
Del nr. CWD001137 (Venstre)
CWD001138 (Høyre)
LUFTFILTER
• Det er anbefalt at dette filteret
rengjøres hver 6 måned.
• Bytt filteret hvert 3 år, eller bytt
skadede filter.
Del nr. CZ-SA13P
SUPER ALLERU-BUSTER
• Renhold av ionisatoren anbefales
hver 6 måned.
IONISATOR
■ Hints
• Rengjør filteret regelmessig for
best ytelse og for å redusere
strømforbruket.
• Ta kontakt med din nærmeste
forhandler for sesongmessige
inspeksjoner.
■ For lengre tids inaktivitet
• Aktiver oppvarmingen i 2-3 timer for å tørke enheten godt.
• Slå av strømforsyningen og trekk ut støpselet.
• Ta ut batteriene i fjernkontrollen.
Hev og trekk for å fjerne.
Vask og tørk.
FRONTPANEL
FRONTPANEL
FRONTPANEL
LUFTFILTER
LUFTFILTER
LUFTFILTER
SUPERSONISK
LUFTRENSEENHET
SUPERSONISK
SUPERSONISK
LUFTRENSEENHET
LUFTRENSEENHET
INNVENDIG
ENHET
INNVENDIG
INNVENDIG
ENHET
ENHET
IONISATOR
IONISATOR
IONISATOR
Fjern
Slå av strømforsyningen før
Slå av strømforsyningen før
renhold
renhold
Slå av strømforsyningen før
Slå av strømforsyningen før
renhold
renhold

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Panasonic CS-E18EKEA ennå.

Spør et spørsmål om Panasonic CS-E18EKEA

Har du et spørsmål om Panasonic CS-E18EKEA men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Panasonic CS-E18EKEA. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med CS-E18EKEA Panasonic så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.