P-420 E Minichef +

Outdoorchef P-420 E Minichef + manual

P-420 E Minichef +

Manual for Outdoorchef P-420 E Minichef + på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 76 sider.

Side: 1
53 BRUKSANVISNING Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar i bruk den elektriske OUTDOORCHEF-kulegrillen. ELEKTRISK KULEGRILL Les nøye gjennom bruksanvisningen før du begynner å bruke den elektriske OUTDOORCHEF-kulegrillen. Hvis faremerkingene, advarslene og sikkerhetstiltakene ikke tas hensyn til, kan det oppstå branner eller eksplosjoner med risiko for alvorlige eller livstruende personskader i tillegg til materielle skader. 1. Varmeslange 2. Utskiftbar aluminiumsfolie 3. Varmereflektor 4. Dryppskål for fett 5. Temperaturregulator 6. Hovedbryter FORSIKTIG: Elektrisk støt Dette produktet har følgende nominelle verdier: 220-240 Volt – 50/60 Hz Effekt: 1800-2200 W IPX4 Serie- og artikkelnummeret forenkler behandlingen av eventuelle spørsmål, reservedelsbestillinger og garantireklamasjoner. Oppbevar bruksanvisningen på et sikkert sted. Den inneholder viktig informasjon om sikkerhet, bruk og vedlikehold. LOGIN CARD VIKTIG: Noter ned serienummeret for den elektriske kulegrillen på baksiden av denne bruksanvisningen. Du finner nummeret under temperaturregulatoren og på emballasjen. Artikkelnummeret og betegnelsen for den elektriske kulegrillen er angitt på velkomstkortet som fulgte med i dokumentmappen. 1 2 3 4 5 6 no
Side: 2
OUTDOORCHEF.COM 54 SIKKERHETSMERKNADER ADVARSEL • Kun for privat bruk. • Disse apparatene kan brukes av barn fra 8 år samt av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfa- ring og/eller kunnskaper hvis de er under oppsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og farene som kan oppstå. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og bruker-vedlikehold må ikke utføres av barn med mindre de er under oppsyn. • Hold øye med barna så de ikke leker med grillen. • Ikke bruk trekull eller annet brennbart drivstoff på grillen. Dette kan forårsake brann. • Brannen kan skade grillen og gjøre den utrygg i bruk. • Grillen skal kun brukes i friluft. • Unngå at grillen kommer i kontakt med brennbare materialer som for eksempel papir, kluter og kjemikalier, og sørg for avstand til gardiner, skillevegger, trematerialer, høy, tørre busker og andre lettantennelige gjenstander. • Koble til og bruk produktet i tråd med anvisningene på fabrikasjonsplaten. • Bruk apparatet kun dersom strømledningen, stikkontakten og apparatet ikke har noen synlige skader. Kontroller dette før hver bruk. Husk å koble varmeelementet til temperaturregulatoren før du kobler strømledningen til stikkontakten. Symbolet „UP“ på varmeelementet skal være lesbart. • FORSIKTIG: Kontroller strømledningen med jevne mellomrom, og pass på at den ikke blir liggende i klem eller skraper over skarpe kanter. • Det er ikke mulig å bytte ut strømledningen. Hvis strømledningen skades, må grillen kasseres. • Forsikre deg om at stikkontakten har riktig spenning (220-240 V). Stikkontakten må dessuten være egnet for anlegg med et strømforbruk på 1800-2200 watt. • Ikke bruk grillen hvis ledningen eller støpselet for temperaturregulatoren er defekt. • Grillen skal kun kobles til en jordet stikkontakt. • Ikke bruk grillen hvis stikkontakten er skadet. • Forsikre deg om at ingen andre produkter med høyt strømforbruk er koblet til samme strømkrets mens grillen er i bruk. • Trekk ut støpselet etter hver bruk eller hvis det har oppstått en feil. FORSIKTIG: Trekk i støpselet og ikke i strømledningen. • Hold strømledningen unna varme deler. • Ikke ta på støpselet hvis du er våt på hendene. • Bruk grillen kun på flatt og stabilt underlag. • Ikke skyv grillen mens den er i bruk. • Ikke la grillen stå uten tilsyn mens den er i bruk. • FORSIKTIG: Enkelte deler av grillen kan bli svært varme. Ikke la små barn eller husdyr komme nær grillen. • Bruk grillvott når du tar på varme deler. • Grillen holder seg varm lenge etter at den er slått av. Pass på at du ikke brenner deg på den, og ikke legg noen gjenstander på grillen, det er brannfare. • Plasser grillen minst 3 m fra eventuelle vannkanter, som basseng, sjø osv., slik at den ikke kan falle i vannet eller risikerer vannsprut. • Ettersom dette er en elektrisk grill, kan den ikke brukes i regnvær. • For å unngå farer må reparasjoner på grillen kun utføres av kundeservice hos autoriserte forhandlere eller servicepartnere. • Det skal ikke utføres endringer på originaldeler. • Hvis det skal brukes skjøteledning, må denne være jordet for minst 10 A (230 V) og ha et tverrsnitt på minst 1,5 mm. Plasser ledningen slik at ikke noen kan snuble eller hekte seg i den og velte grillen. • Bruk en kortest mulig skjøteledning. • Ikke skjøt sammen to eller flere skjøteledninger. • Ikke legg strømledningen over veipartier. • Ikke legg grillen, varmeelementene eller strømledningen i vann eller væske ved rengjøring: fare for personskader, brann og elektrisk støt. • Trekk ut støpselet umiddelbart hvis grillen har blitt fuktig eller våt. Ikke berør vannet. • Trekk ut støpselet før du fjerner varmeelementet fra grillen. • Slå temperaturregulatoren og hovedbryteren til , „O“ selv under kortere perioder uten bruk. • Slå av temperaturregulatoren selv under kortere perioder uten bruk . • Dryppskålen for fett skal alltid være på plass i grillen under grilling. • Rengjør dryppskålen regelmessig. • Ikke oppbevar grillen ute. • La grillen kjøle seg ned helt før du rengjør eller setter den bort. • Ikke bruk den elektriske grillen som varmeapparatet eller til å tørke våte klær på. • Ikke bruk grillen innendørs eller som vanlig komfyr. • Ikke forsøk å slukke en eventuell stikkflamme med vann. Slå av grillen. Trekk ut strømledningen, og vent til grillen er avkjølt.
Side: 3
55 • Grillen skal kun brukes slik det angis i bruksanvisningen. Annen bruk enn det som beskrives i bruksanvisningen, kan medføre brann, elektrisk støt eller andre person- og materialskader. • Grillen innfrir de tekniske standardene og sikkerhetsbestemmelsene for elektriske apparater. • Kontakt forhandleren for å få en ny temperaturregulator. Temperaturregulatoren er utviklet spesielt for denne grillen. FORDELER MED DEN ELEKTRISKE KULEGRILLEN FRA OUTDOORCHEF • Den elektriske OUTDOORCHEF-kulegrillen skiller seg ut gjennom teknisk innovasjon. EASY REFLECT-folien sørger for jevn varmefordeling, og gjør det mulig å grille ved temperaturer opptil 300° C. • Dryppende fett og marinade fordamper på aluminiumsfolien, og gir grillmaten den typiske grillsmaken. • En utskiftbar aluminiumsfolie beskytter EASY REFLECT mot drypp fra grillmaten. • Væsken som kommer ut av grillmaten, samles i dryppskålen for fett. • Den trinnløse varmereguleringen gjør det i tillegg mulig å mørne mat ved lave temperaturer (roastbeef, steker osv.). • BRUK • Ikke la den elektriske OUTDOORCHEF-grillen stå uten tilsyn mens den er i bruk. • Det skal ikke utføres endringer på originaldeler. • Endringer på grillen kan medføre risiko. • Kontroller ledningen, støpslet og varmeelementregulatoren med tanke på skader eller slitasje før hver bruk. • Det er ikke anbefalt å bruke skjøteledning. Hvis skjøteledning er helt nødvendig, velger du en som er kortest mulig. Hold tilkoblingene tørre og unna bakken. Ikke la ledningen henge over kanten på bordet slik at noen kan snuble i den eller barn kan trekke i den. Bruk kun skjøteledninger som er egnet for utendørs bruk. • Første gang grillen brukes, kan det forekomme svak brannlukt. Dette skyldes at smøremiddelrester forbrennes i varmeelementet. Grillsikkerheten blir imidlertid ikke påvirket. • Nye strømkretser eller stikkontakter skal kontrolleres av en autorisert elektriker for å unngå risiko for brann eller elektrisk støt. • Stikkontakter som ikke er riktig jordet, kan forårsake elektrisk støt. • Rengjør grillristen og -kammeret etter hver bruk. • Plasser den elektriske kulegrillen på et flatt, stabilt underlag, slik at den ikke kan velte. VIKTIG: Ikke plasser grillen på eller i nærheten av varmeømfintlige eller lettantennelige materialer. • Den elektriske OUTDOORCHEF-grillen er ikke beregnet på montering i fritidsbiler, bobiler og/eller båter. • Hele grillkammeret blir svært varmt under bruk. Ikke la grillen stå uten tilsyn. Fjern alle brennbare materialer i en radius på 60 cm. • Kontroller før hver bruk om dryppskålen inneholder fett. Fjern fettet slik at det ikke kan oppstå stikkflamme. • IKKE legg støpselet, ledningen, varmeelementet eller temperaturregulatoren i vann eller annen væske – fare for elektrisk støt. • Hold strømledningen unna varme overflater. • Hold grillflaten unna antennelige gasser/væsker (f.eks. bensin og alkohol) og andre brennbare materialer. • Bruk grillen på et flatt og stabilt underlag der det ikke er brennbare materialer i nærheten. • Dra strømledningen helt ut før bruk. Unngå at ledningen tar borti grillkammeret eller -lokket. • Rengjør alle deler som kommer i kontakt med næringsmidler. • Ikke flytt den elektriske OUTDOORCHEF-grillen mens den er i bruk eller fortsatt er varm.
Side: 4
OUTDOORCHEF.COM 56 KOMME I GANG • Kontroller at nettspenningen samsvarer med anvisningene på fabrikasjonsplaten før du kobler grillen til strømnettet. • Sett støpselet inn i en jordet stikkontakt (220-240 V). VIKTIG: Påse at strømledningen ikke kommer i klem. Ikke la ledningen henge ned, og pass på at ingen kan snuble i den. • Denne elektriske OUTDOORCHEF-grillen er ikke ment for kommersiell bruk. FØR DU BEGYNNER Å GRILLE • Rengjør grillristen før du bruker grillen for første gang. • Pass på at strømledningen ikke er koblet til strømnettet. • Påse at ledningen ikke kommer borti den varme grillen eller grillokket. • Plasser dryppskålen for fett på angitt sted i kula. • Fest aluminiumsfolien på EASY REFLECT, og sett den inn i grillen. • Hvis aluminiumsfolien på EASY REFLECT er dekket av fettrester, bytter du den ut. • Sett inn varmeelementet, og pass på at UP-skiltet (opp) er leselig. Kontroller at tverravstiverne for varmeelementet ligger i utsparingene, og at varmeelementet har klikket helt på plass. • Sett inn grillristen. • Sett på lokket. TEMPERATURREGULATOREN 0 I : Hovedbryter O / I = slå av/på grillen ON OFF : Temperaturregulator: OFF/ON : funksjonsvalgknapper : funksjonsvalgknapper Posisjon 1 = 70–90° C Posisjon 2 = 150–170° C Posisjon 3 = 170–190° C Posisjon 4 = 230–250° C Posisjon 5 = 250–280° C Posisjon 6 = 280–310° C Posisjon 7 = 310–350° C FORSIKTIG: Funksjon 7 skal kun brukes for hardsteking og kun UTEN LOKK. Hvis lokket er på, kan det oppstå overoppheting. : Kontrollampe: • a. Hvis kontrollampen blinker, varmes grillen opp. • b. Hvis kontrollampen lyser konstant, har grillen nådd ønsket temperatur. 1 2 3 4 5 6 7 ON OFF 0 I
Side: 5
57 SLIK BRUKER DU GRILLEN 1. Kontroller at varmeelementet er satt i riktig. 2. Sett støpselet inn i en jordet stikkontakt. 3. FORSIKTIG: Grillen må kobles til en reststrøm-vernebryter (FI-bryter) med en nominell reststrøm på maks 300 mA. 4. Slå av (I) hovedbryteren. 5. Sett temperaturregulatoren til ON. 6. Den grønne kontrollampen på trinn 1 begynner å blinke for å angi at varmeelementet varmes opp. 7. Velg ønsket temperatur ved hjelp av piltastene > og < fra trinn 1 til 7. La grillen varme seg opp under lokk inntil ønsket temperatur er nådd, og den grønne lampen lyser konstant. Oppvarmingen tar ca. 10–15 minutter alt etter varmetrinn, vær og vind. 8. På trinn 7 varmes grillen kontinuerlig. FORSIKTIG: Ved grilling på dette trinnet skal LOKKET ALLTID VÆRE AV. 9. Vær og vind kan gjøre det nødvendig å foreta justeringer med temperaturregulatoren for å holde riktig grilltemperatur. TIPS OG TRIKS • Den elektriske OUTDOORCHEF-kulegrillen gjør det mulig både å grille (med og uten lokk) og koke (med lokk). • MERKNAD: For å unngå overoppheting er det viktig at grillen ikke tildekkes med faste eler fleksible materialer som f.eks. aluminiumsbrett/- folie eller andre varmebestandige materialer. Bruk av denne typen gjenstander eller materialer på grillristen reduserer produktsikkerheten og kan føre til betydelige skader på produktet. • Riktig tilbehør hjelper deg å få maksimalt ut av OUTDOORCHEF. Slipp løs kreativiteten og eksperimenteringsgleden enten du griller eller koker. • Besøk OUTDOORCHEF.COM for å finne tilgjengelig tilbehør til grillen. NÅR DU ER FERDIG Å GRILLE • Slå av (OFF) temperaturregulatoren. • Slå av (O) hovedbryteren. • Trekk ut støpselet når du er ferdig å grille. Grillen er først koblet fra strømnettet når støpselet er tatt ut. Pass på å trekke i støpselet, og ikke i selve ledningen. • Rengjør grillristen og dryppskålen etter hver bruk. La grillen kjøle seg ned helt før du rengjør den. RENGJØRING • Slå av (OFF) temperaturregulatoren før du starter rengjøringen. • Slå av (O) hovedbryteren. • Trekk støpselet ut av stikkontakten, og la grillen kjøle seg ned helt. • FORSIKTIG: Grillen, varmeelementene og strømledningen skal ikke legges i bløt eller skylles under rennende vann. Unngå at elektriske deler kommer i kontakt med vann. • Tørk av varmeelementene med en lett fuktet klut, og tørk av med en myk, tørr klut. • VIKTIG: Ikke rengjør den elektriske kulegrillen med etsende eller skurende rengjørings- og løsemidler. • Rengjør risten ved hjelp av en grillbørste med messingbørster (ikke stålbørster). Ikke bruk skarpe gjenstander eller aggressive rengjøringsmidler. • Vask dryppskålen med såpevann. • Mesteparten av fettet fordamper eller drypper ned på aluminiumsfolien, der det renner videre ned i dryppskålen. Skift aluminiumsfolien på EASY REFLECT regelmessig, men senest når den er dekket av fettrester. • VIKTIG: En ren aluminiumsfolie bedrer undervarmen betraktelig, og gir dermed bedre grillresultater! • Fjern løse rester ved hjelp av såpevann og en grytesvamp av nylon. Du kan også bruke ovnsrens. • VIKTIG: Ettersom de fleste typer ovnsrens lukter litt skarpt, bør du la grillen tørke godt (brenne ut) på trinn 6 etter hver grundig rengjøring. VEDLIKEHOLD • Kontroller regelmessig om strømledningen viser tegn på skader. Ikke bruk grillen hvis ledningen er skadet. • Aluminiumsfolien på varmereflektoren må byttes ut regelmessig for å sikre tilstrekkelig undervarme og at fett/rester renner unna effektivt. • For å unngå rustskader er det viktig at du smører inn alle metalldeler før du setter bort grillen for lengre tid. • Når grillen er helt avkjølt, anbefaler vi at du dekker den med et egnet OUTDOORCHEF-trekk som beskytter mot vær og vind. Dette er med på å holde grillen i god stand lengre. Ta av trekket etter regn for å unngå at det danner seg fuktighet. • Du får kjøpt egnede trekk hos grillforhandleren.
Side: 6
OUTDOORCHEF.COM 58 OPPBEVARING Når den elektriske OUTDOORCHEF-kulegrillen ikke lenger skal brukes, slår du av (O) hovedbryteren. Koble strømledningen fra stikkontakten, og oppbevar den innendørs. AVHENDING Det kasserte produktet leveres inn gratis hos en forhandler for å sikre forskriftsmessig avfallshåndtering. Hvis det foreligger en farlig defekt, kasserer du produktet omgående, slik at det ikke kan brukes igjen. Ikke kast produktet sammen med usortert husholdningsavfall. Denne typen avfall må spesialbehandles og kasseres separat. FORBRUKERGARANTI 1. Garanti og forbindelse til kjøpers andre rettigheter Ved kjøp av dette OUTDOORCHEF -produktet hos en autorisert forhandler får du som privat sluttkunde (forbruker) en produsentgaranti fra DKB Household Switzerland AG (”DKB”). Produsentgarantien gir deg garantikrav mot kausjonisten i samsvar med denne avtalen. Garantikrav gjelder i tillegg til dine andre kontrakts­ messige eller juridiske rettigheter. Disse andre rettighetene blir ikke utelukket eller begrenset av denne garantien. Derfor kan du også gjøre andre kontraktsmessige eller juridiske krav gjeldende mot aktuelle skyldnere. Dermed berøres f.eks. krav iht. forbrukerloven ikke av denne garantien. Som kjøper er det spesielt også mulig for deg å håndheve kontraktsgarantikrav mot din selger. Slik kan for eksempel en kjøpekontrakt oppheves bare mot selgeren, men ikke innenfor rammene av denne garantien mot DKB. 2. Deltakende og garantivilkår Garantisten er DKB. Garantien er gjeldende for alle sluttbrukere som kjøper et nytt produkt hos autorisert forhandler til private formål. Kjøpet be- kreftes med fremlegging av kjøpskvittering. Et kjøp til privat bruk foreligger når produktet er kjøpt av en fysisk person til formål som hovedsakelig verken er knyttet til kommersiell eller selvstendig yrkesaktivitet. Hvis et garantikrav anerkjennes du må legge frem et garantikrav hos garantisten innen to måneder. Hvis ikke, blir ethvert garantikrav foreldet. For åpenbare feil starter denne foreldelsesfristen når produktet mottas. DKB anbefaler derfor å kontrollere produktet grundig for feil når det mottas. 3. Omfang Garantien gjelder fra kjøpsdatoen og garanteres i følgende tilfeller, med mindre det foreligger noen faktiske eksklusjoner i henhold til punkt 4: • 3 års garanti mot gjennomrusting for den emaljerte kulen (underdel og lokk). • 3 års garanti mot gjennomrusting/smelting for den emaljerte grillristen. • 3 års garanti mot gjennomrusting/smelting for deler i rustfritt stål. • Feil på emaljen før første gangs bruk • 2 års garanti mot alle andre produksjons- og materialfeil Rimelige uregelmessigheter, fargeforskjeller i emaljen eller mindre feil som produksjonsrelaterte støttepunkter på nedre kant av lokket eller på oppheng som ikke er av betydning for funksjonen og for deg som kunde, regnes ikke som en defekt. I en garantisak vil DKB etter eget valg skifte ut og erstatte de skadede eller defekte delene eller hele produktet. Så sant det er rimelig for deg som kunde, kan produktet også bli byttet ut med en tilsvarende grill av nyere modell, f.eks. en etterfølger-modell. Så sant funksjonaliteten til produktet ikke blir påvirket av en feil, og i den grad det er rimelig for deg som kunde, kan du bli tilbudt tilstrekkelig økonomisk kompensasjon i stedet for reparasjon. Det består ikke noe krav på erstatning eller annen kompensasjon mot DKB for varigheten av garantiperioden (kontroll og eventuell erstatning). Utførelse av garantiytelser gir ikke forlenget eller ny garantitid. Erstattede deler beholdes av DKB. Hvis produktet byttes, starter garantitiden på nytt. Eventuelle ytterligere krav mot garantisten dekkes ikke av denne garantien. Dine krav på annet rettsgrunnlag blir imidlertid dermed ikke uteluk- ket eller begrenset (se også ovenfor 1). 4. Garantien dekker ikke følgende Garantien gjelder ikke i følgende tilfeller: • Normal slitasje ved tiltenkt bruk, særlig på generelle slitedeler som trakt, brenner, termometer, tenning og batteri, elektrode, tenningskabel, gasslange, gasstrykkregulator, varmeelement, reflektor, beskyttende aluminiumsfilm, grill- eller kullrist, tenningsrist og kull-fett-dryppskål. • Skader på emaljen på brukte griller, forutsatt at feilen ikke beviselig allerede eksisterte før første gangs bruk.
Side: 7
59 • Defekter og/eller skader pga. feil eller ikke tiltenkt bruk, særlig grunnet manglende overholdelse av bruksanvisningen, sikkerhetsanvisnin- gene eller drifts-/vedlikeholdsanvisningene (for eksempel bruk av Outdoor-griller innendørs, skader fra feil montering, feil rengjøring av de emaljerte overflatene på trakten eller grillristen, ikke gjennomført lekkasjetest dersom dette er anbefalt i bruksanvisningen, bruk av skadelige kjemikalier, misbruk osv.). • Defekter og/eller skader dersom disse oppstår fra inngrep eller reparasjoner utført av personer som ikke er autorisert av DKB. • Defekter og/eller skader fra ødeleggende påvirkning fra uvær (for eksempel hagl eller lynnedslag). • Defekter og/eller skader som skyldes hærverk eller forsettlig eller uaktsom skade i den utstrekning det ikke er forårsaket av DKB. • Defekter og/eller skader påført under transport til kjøper, med mindre transport har blitt arrangert av garantisten. • Feil og/eller skader som skyldes force majeure. • Defekter og/eller skader på grunn av slitasje i profesjonell bruk til kommersielle formål (f.eks. bruk i hotell eller restaurant). 5. Garantibehandling I tilfelle garantien, vennligst ta kontakt så snart som mulig med oss eller en av våre autoriserte forhandlere (forhandlerdokumentasjon på www.outdoorchef.com) og oppgi i tillegg til adressen din, om mulig produktet/produktdelen, kvitteringen, serienummeret og artikkelnummeret (begge deler finner du på klistremerket på grillen, se første avsnitt i bruksanvisningen). Beskriv også gjerne feilen ved hjelp av bilde. For å sjekke garantien må du levere produktet til forhandleren eller til oss (Bring-In-garanti). Hvis garantien gjelder, erstatter vi de nødvendige transport- og forsendelseskostnadene, ellers sender vi produktet tilbake til deg uten kostnader. Det registrerte varemerket OUTDOORCHEF representeres av følgende firma: DKB Household Switzerland AG | Eggbühlstraße 28 | Postfach | 8052 Zürich-Schweiz | www.dkbrands.com * Du finner forhandlerdokumentasjon på nettsiden vår OUTDOORCHEF.COM. ** Serie- og artikkelnummeret er angitt på klistremerket på grillen (se første avsnitt i denne BRUKSANVISNING).
Side: 8
OUTDOORCHEF.COM 68 ÖRYGGISLEIÐBEININGAR VIÐVÖRUN: • Aðeins til heimilisnotkunar. • Börn eldri en 8 ára og einstaklingar með skerta líkamsgetu, skyngetu eða andlega getu og einstaklingar sem ekki hafa reynslu og/eða þekkingu mega nota tækið, svo fremi sem þeir eru undir eftirliti aðila sem gætir öryggis þeirra eða að þeir hafi fengið tilsögn hjá viðkomandi aðila um örugga notkun tækisins og þeim hafi verið gerð skýr grein fyrir hættunum. Börn mega ekki leika sér með tækið. Börn mega ekki annast þrif eða notendaviðhald án eftirlits. • Hafa verður eftirlit með börnum til að tryggja að þau leiki sér ekki með tækið. • Ekki má nota viðarkol eða annað brennanlegt eldsneyti á grillið. Það gæti valdið eldsvoða. Eldurinn gæti valdið ótryggu ástandi í grillinu og skemmt það. • Grillið er aðeins ætlað til notkunar utandyra. • Hindrið að grillið komist í snertingu við eldfim efni svo sem pappír, klúta, íðefni o.s.frv. og staðsetjið grillið ekki nálægt hlutum sem brenna auðveldlega svo sem gardínum, skilrúmum, viði, heyi, þurrum runnum o.fl. • Tengið og notið tækið aðeins í samræmi við upplýsingarnar sem gefnar eru upp á upplýsingaplötunni. • Eingöngu má nota tækið ef rafmagnssnúran, innstungan og tækið eru óskemmd. Prófið fyrir hverja notkun. Tengið alltaf hitaelementið við hitastillinn áður en rafmagnssnúran er tengd við innstungu. Táknið „UP“ á hitaelementinu þarf að vera læsilegt. • VARÚÐ: Gætið þess að rafmagnssnúran klemmist ekki eða nuddist við hvassar brúnir. • Ekki er hægt að skipta um rafmagnssnúruna á tækinu. Ef snúran skemmist skal farga tækinu. • Gangið ávallt úr skugga um að rétt spenna (220-240 V) sé á innstungunni. Innstungan verður einnig að henta fyrir kerfi með orkunotkun á bilinu 1800-2200 vött. • Ekki nota grillið með hitastilli sem er með bilaðri snúru eða kló. • Tengið tækið eingöngu við jarðtengda innstungu. • Ef innstungan er skemmd má ekki taka tækið í notkun. • Gangið úr skugga um að engin önnur orkufrek tæki séu tengd við sömu straumrás meðan grillið er í notkun. • Takið klóna úr sambandi eftir hverja notkun eða ef um bilun er að ræða. VARÚÐ: Togið í klóna en ekki snúruna. • Haldið rafmagnssnúrunni frá heitum hlutum. • Ekki snerta rafmagnsklóna með blautum höndum. • Notið grillið aðeins á láréttum og traustum fleti. • Ekki færa grillið á meðan það er í notkun. • Skiljið tækið aldrei eftir án eftirlits meðan það er í notkun. • VARÚÐ: Hlutar grillsins geta orðið mjög heitir. Haldið grillinu því fjarri ungum börnum og gæludýrum. • Notið hlífðarhanska þegar komið er við heita hluti. • Eftir að slökkt hefur verið á tækinu helst það heitt lengi á eftir. Gætið þess að brenna ykkur ekki og setja enga hluti á grillið, það skapar eldhættu. • Haldið grillinu í 3 m lágmarksfjarlægð frá vatni eins og sundlaugum eða tjörnum, þannig að vatn skvettist ekki á grillið eða það geti fallið í vatnið. • Ekki nota grillið í rigningu þar sem það er raftæki. • Til að forðast hættur skulu eingöngu aðilar frá þjónustudeild viðurkennds sölu- eða samstarfsaðila sinna viðgerðum á tækinu. • Óheimilt er að breyta meðfylgjandi upprunalegum hlutum frá framleiðanda. • Ef þörf krefur skal aðeins nota jarðtengda framlengingarsnúru fyrir lágm. 10 A (230 V) straumstyrk (þvermál snúru að lágm. 1,5 mm) og ganga úr skugga um að ekki sé hægt að hrasa um hana eða tækið. • Notið eins stutta framlengingarsnúru og hægt er. • Tengið aldrei saman tvær eða fleiri framlengingarsnúrur. • Ekki leggja rafmagnssnúruna yfir gangvegi. • Aldrei má dýfa grillinu, hitaelementum eða rafmagnssnúrunni í vatn eða vökva við þrif: Hætta er á slysum, eldsvoða og raflosti. • Ef tækið er rakt eða hefur blotnað skal taka það tafarlaust úr sambandi við innstungu. Ekki snerta vatnið. • Takið rafmagnsklóna úr sambandi áður en hitaelementið er tekið úr grillinu. • Stillið hitastillinn og aðalrofann á „O“, einnig þegar grillið er ekki notað í stuttan tíma. • Stillið hitastillinn á , einnig þegar grillið er ekki notað í stuttan tíma. • Fitusafnbakkinn verður alltaf að vera í grillinu meðan það er í notkun. • Hreinsið fitusafnbakkann reglulega. • Ekki geyma grillið utandyra.
Side: 9
69 • Látið tækið kólna alveg eftir notkun og áður en það er þrifið eða sett í geymslu. • Ekki nota rafmagnsgrillið sem miðstöð eða til að þurrka blaut föt. • Ekki nota grillið innandyra eða fyrir hefðbundna matreiðslu. • Ef eldtunga kemur upp í grillinu má ekki slökkva eldinn með vatni. Slökkvið á grillinu. Takið rafmagnssnúruna úr sambandi og bíðið þar til grillið hefur kólnað. • Notið grillið eingöngu samkvæmt lýsingu í þessum leiðbeiningum. Öll önnur notkun sem ekki er lýst í þessum leiðbeiningum getur leitt til eldsvoða, raflosts eða annarra slysa og skemmda. • Þetta tæki samræmist tæknistöðlum og reglugerðum um öryggi rafeindabúnaðar. • Leitið til söluaðila vegna varahitastillis. Hitastillirinn er sérstaklega hannaður fyrir þetta grill. KOSTURINN VIÐ OUTDOORCHEF RAFMAGNSKÚLUGRILLIÐ • OUTDOORCHEF-kúlugrillið er nýjung í hópi rafmagnsgrilla. EASY REFLECT filman sér til þess að hitinn dreifist jafnt og gerir kleift að grilla á háum hita allt að 300 °C. • Fitudropar og kryddlögur gufa upp af álfilmunni og gefa grillmatnum hefðbundið grillbragð. • Álfilman sem hægt er að skipta um veitir EASY REFLECT vörn gegn grillsafa sem drýpur niður. • Safinn sem lekur af grillmatnum safnast fyrir í fitusafnbakkanum. • Einnig er hægt að elda við lágt hitastig með stiglausu hitastillingunni (roastbeef, steikur, o.fl.). NOTKUN • Skiljið OUTDOORCHEF-rafmagnsgrillið aldrei eftir án eftirlits meðan það er í notkun. • Óheimilt er að breyta meðfylgjandi upprunalegum hlutum frá framleiðanda. • Hvers kyns breytingar á grillinu geta leitt til slysa. • Áður en grillið er notað skal skoða snúruna, klóna og stilli hitaelementsins með tilliti til skemmda og slits. • Ekki er mælt með því að nota framlengingarsnúru. Ef ekki verður hjá því komist að nota framlengingarsnúru skal nota eins stutta snúru og kostur er. Haldið tengjum þurrum og frá jörðu. Látið snúruna ekki hanga fram af borðbrúninni þannig að hætta sé á að einhver hrasi um hana eða að börn togi í hana. Notið eingöngu framlengingarsnúrur sem leyfðar eru til notkunar utandyra og eru merktar með samsvarandi hætti. • Þegar grillið er notað í fyrsta sinn getur það gefið frá sér dálitla brunalykt. Lyktin stafar af bruna á smurefnisleifum í hitaelementinu. Af þessu stafar engin hætta. • Vegna eldhættu og hættu á raflosti skal ávallt láta viðurkennda rafvirkja sjá um að leggja nýjar raflagnir eða koma fyrir nýjum innstungum. • Ef innstungur eru ekki jarðtengdar rétt getur það valdið raflosti. • Hreinsið grillgrindina og grillflötinn eftir hverja notkun. • Komið rafmagnskúlugrillinu fyrir á sléttum og traustum fleti þar sem ekki er hætta á að það velti. MIKILVÆGT: Setjið tækið ekki á, undir eða nálægt hlutum sem eru eldfimir eða viðkvæmir fyrir hita. • OUTDOORCHEF-rafmagnsgrill eru ekki ætluð til notkunar á tómstundafarartækjum, húsbílum og/eða bátum! • Allur grillflöturinn hitnar mjög mikið við notkun. Skiljið grillið aldrei eftir án eftirlits. Fjarlægið allt eldfimt efni í 60 cm radíus. • Fyrir hverja notkun skal athuga hvort fita er í fitusafnbakkanum. Fjarlægja skal fituna svo eldur blossi ekki upp. • Til að fyrirbyggja raflost skal gæta þess að dýfa klónni, snúrunni, hitaelementinu og hitastillinum ALDREI í vatn eða annan vökva. • Halda skal rafmagnssnúrum í öruggri fjarlægð frá heitum flötum. • Gætið þess að eldfimar lofttegundir, eldfimur vökvi, s.s. bensín og alkóhól, og annað eldfimt efni komist ekki í snertingu við grillflötinn.
Side: 10
OUTDOORCHEF.COM 70 • Þegar grillið er í notkun verður það að standa á sléttum og traustum fleti og í öruggri fjarlægð frá eldfimu efni. • Dragið rafmagnssnúruna alveg út áður en grillið er notað. Komið í veg fyrir að snúran snerti grillflötinn eða lokið á grillinu. • Hreinsið alla hluta sem komast í snertingu við matvæli. • Hreyfið OUTDOORCHEF-rafmagnsgrillið ekki úr stað á meðan verið er að grilla eða á meðan það er heitt. TÆKIÐ TEKIÐ Í NOTKUN • Áður en tækið er tengt við rafmagn skal ganga úr skugga um að veituspennan sé sú sama og tilgreind er á upplýsingaplötunni á tækinu. • Stingið rafmagnsklónni í jarðtengda innstungu (220–240 V). MIKILVÆGT: Gætið þess að klemma ekki rafmagnssnúruna. Látið snúruna ekki hanga niður og gætið þess að ekki sé hætta á að hrasa um hana. • Þetta OUTDOORCHEF-rafmagnsgrill er ekki ætlað til notkunar í atvinnuskyni. ÁÐUR EN BYRJAÐ ER AÐ GRILLA • Hreinsið grillgrindina áður en grillið er notað í fyrsta sinn. • Gætið þess að rafmagnssnúran sé ekki í sambandi við rafmagn. • Gætið þess að snúran snerti ekki heitt grillið. • Komið fitusafnbakkanum fyrir á þar til ætluðum stað í kúlunni. • Komið álfilmunni fyrir á EASY REFLECT og setjið í grillið. • Skiptið um hlífðarfilmuna á EASY REFLECT þegar hún er þakin fituleifum. • Setjið hitaelementið í. Platan „UP“ (upp) á hitaelementinu verður að vera læsileg. Gætið þess að þverbitar hitaelementsins liggi í viðeigandi götum og að það hafi skorðast vel. • Setjið grillgrindina í. • Setjið lokið á. HITASTILLIRINN 1 2 3 4 5 6 7 ON OFF 0 I 0 I : Aðalrofi í stöðu O / I = Kveikt og slökkt á grillinu ON OFF : Hitastillir: Staðan OFF / ON : Aðgerðavalhnappar : Aðgerðavalhnappar Staða 1: 70–90 °C Staða 2: 150–170 °C Staða 3: 170–190 °C Staða 4: 230–250 °C Staða 5: 250–280 °C Staða 6: 280–310 °C Staða 7: 310–350 °C VARÚÐ: Stillingu 7 má aðeins nota til að snöggsteikja og eingöngu ÁN LOKS. Ef lokið er á getur grillið ofhitnað. : Gaumljós: • a. Þegar gaumljósið blikkar er grillið að hitna. • b. Þegar gaumljósið logar stöðugt hefur grillið náð réttu hitastigi.
Side: 11
71 NOTKUN GRILLSINS 1. Gangið úr skugga um að hitaelementið hafi verið sett rétt í. 2. Stingið rafmagnsklónni í jarðtengda innstungu. 3. VARÚÐ: Tengja verður tækið við lekastraumsrofa með að hámarki 30 mA mállekastraumi. 4. Stillið aðalrofann á „I“. 5. Stillið hitastillinn á „ON“. 6. Græna gaumljósið á þrepi 1 byrjar að blikka og gefur þannig til kynna að verið sé að hita upp hitaelementið. 7. Stillið hitastig hitastillisins með örvahnöppunum > eða < eftir þörfum á bilinu 1–7 og hitið með lokið á þar til græna gaumljósið logar stöðugt og gefur þannig til kynna að réttu hitastigi sé náð. Grillið er u.þ.b. 10–15 mínútur að hitna, en það fer eftir hitastillingunni, veðri og vindum hverju sinni. 8. Í stillingu 7 hitar grillið stöðugt. VARÚÐ: Þegar grillað er með þessari stillingu MÁ LOKIÐ EKKI VERA Á. 9. Vegna veðurs og vinds getur þurft að nota hitastillinn til að halda réttu hitastigi á grillinu. ÁBENDINGAR • Með rafmagnskúlugrillinu frá OUTDOORCHEF má bæði grilla (með og án loks) og elda (með loki). • ATHUGIÐ: Vegna hættu á ofhitnun má ekki leggja stíft eða sveigjanlegt efni á borð við álbakka, álpappír eða annað hitaþolið efni á grillið. Notkun slíkra hluta eða efna á grillgrindinni dregur úr öryggi tækisins og getur valdið miklum skemmdum á því. • OUTDOORCHEF-grillið er enn betra með réttum aukabúnaði. Hvort sem verið er að grilla eða elda: Fáið útrás fyrir tilraunastarfsemi og sköpunargleði. • Finna má alla fylgihluti fyrir grillið á OUTDOORCHEF.COM ÞEGAR BÚIÐ ER AÐ GRILLA • Stillið hitastillinn á „OFF“. • Stillið aðalrofann á „O“. • Takið rafmagnsklóna alltaf úr sambandi þegar grillið er ekki í notkun. Tækið er ekki tekið úr sambandi við rafmagn nema að klóin sé tekin úr innstungunni. Takið alltaf um klóna sjálfa og togið ekki í snúruna. • Hreinsið grillgrindina og fitusafnbakkann eftir hverja notkun. Leyfið grillinu að kólna alveg áður en það er þrifið. ÞRIF • Stillið hitastillinn á „OFF“ áður en byrjað er að þrífa grillið. • Stillið aðalrofann á „O“. • Takið rafmagnsklóna úr innstungunni og leyfið grillinu að kólna alveg. • VARÚÐ: Alls ekki má dýfa grillinu og hitaelementum með rafmagnssnúru í vatn eða hreinsa þessa hluti undir rennandi vatni. Hindrið að rafbúnaður komist í snertingu við vatn. • Strjúkið af hitaelementum með rökum klúti og þerrið með mjúkum og þurrum klúti. • MIKILVÆGT: Notið ekki sterk eða grófkorna hreinsi- og leysiefni við þrif á rafmagnskúlugrillinu. • Hreinsið grindina með grillbursta með messinghárum (ekki stálbursta). Ekki má nota neina hvassa hluti eða sterk hreinsiefni. • Þrífið fitusafnbakkann með sápuvatni. • Megnið af fitunni gufar upp eða drýpur á álfilmuna og lekur þannig niður í fitusafnbakkann. Af þessum sökum þarf að skipta reglulega um álfilmuna á EASY REFLECT, í síðasta lagi þegar hún er þakin fituleifum. • MIKILVÆGT: Ef álfilman er hrein næst mun betri undirhiti og betur gengur að grilla! • Fyrir aðra hluta grillsins, sem og við vandleg þrif, skal nota nælonsvamp og sápuvatn til að fjarlægja lausar matarleifar. Einnig má nota ofnahreinsi. • MIKILVÆGT: Eftir hverja vandlega hreinsun skal láta grillið þorna almennilega (brenna) á stillingu 6, þar sem sterk lykt er af flestum gerðum ofnahreinsis.
Side: 12
OUTDOORCHEF.COM 72 VIÐHALD • Athuga verður reglulega hvort einhver merki um skemmdir eru á rafmagnssnúrunni. Ekki má nota tækið ef rafmagnssnúran er skemmd. • Skipta skal reglulega um álfilmuna á hitaendurkastaranum svo tryggt sé að nægur undirhiti sé fyrir hendi og fita og fituleifar renni betur frá. • Til að forðast skemmdir vegna tæringar skal smyrja alla málmhluta með olíu áður en grillið er sett í geymslu í lengri tíma. • Við mælum með því að sett sé viðeigandi OUTDOORCHEF-yfirbreiðsla yfir grillið þegar það hefur kólnað. Það ver grillið fyrir umhverfisáhrifum og eykur þannig endingu þess. Til að koma í veg fyrir raka skal fjarlægja yfirbreiðsluna eftir rigningu. • Yfirbreiðslur fást hjá söluaðilum. GRILLIÐ Í GEYMSLU EÐA EKKI Í NOTKUN Þegar OUTDOORCHEF-rafmagnskúlugrillið er ekki í notkun skal stilla aðalrofann á „O“. Takið rafmagnssnúruna úr innstungunni og geymið hana innandyra. FÖRGUN Söluaðilar taka við úr sér gengnum tækjum án endurgjalds og sjá um að farga þeim með viðeigandi hætti. Ef tæki er með hættulegan ágalla skal tafarlaust farga því og tryggja að ekki sé hægt að nota það. Ekki má farga tækinu með óflokkuðu heimilissorpi. Flokka skal sorp af þessu tagi frá öðru sorpi þar sem meðhöndla þarf það á sérstakan hátt. NOTENDAÁBYRGÐ 1. Ábyrgð og tenging við önnur réttindi kaupanda Með kaupum á þessari OUTDOORCHEF vöru hjá viðurkenndum söluaðila færð þú sem kaupandi (notandi) hennar afhenta ábyrgð framleiðandans DKB Household Switzerland AG („DKB“). Ábyrgð framleiðanda gefur þér færi á að leggja fram kröfur á hendur ábyrgðarveitanda í samræmi við ákvæði þessa samnings. Ábyrgðarkröfur gilda, auk annarra samningsbundinna eða lagalegra réttinda þinna. Þessi ábyrgð útilokar ekki eða takmarkar önnur réttindi. Þar af leiðandi getur þú einnig lagt fram aðrar samningsbundnar eða lagalegar kröfur á hendur viðkomandi ábyrgðaraðilum hverju sinni. Þannig hefur þessi ábyrgð til dæmis ekki áhrif á kröfur sem lagðar eru fram samkvæmt lögum um skaðsemisábyrgð. Sem kaupandi hefurðu einnig sérstakan möguleika á að leggja fram samningsbundnar ábyrgðarkröfur gagnvart seljandanum. Þá er til dæmis hægt að rifta kaupsamningnum aðeins gagnvart seljandanum en ekki gagnvart DKB innan ramma þessarar ábyrgðar. 2. Samningsaðilar og ábyrgðarskilmálar Ábyrgðarveitandi er DKB. Rétt á ábyrgð eiga allir kaupendur sem kaupa nýja vöru til einkanota í viðurkenndri verslun. Leggja skal fram sölukvittun til sönnunar á kaupum. Kaup til einkanota eru þegar varan er keypt af einstaklingi yfirleitt í þeim tilgangi að nota hana án þess að það sé í atvinnuskyni eða í tengslum við sjálfstæðan atvinnurekstur. Ef nýta á ábyrgðina verður að leggja fram ábyrgðarkröfuna fyrir ábyrgðarveitanda innan tveggja mánaða frá því ágalli kemur í ljós. Að öðrum kosti er ekki hægt að leggja fram ábyrgðarkröfur. Ef um augljósa galla er að ræða hefst fresturinn við móttöku vörunnar. DKB mælir með því að skoða vöruna vegna galla strax við móttöku. 3. Gildissvið Ábyrgðin gildir frá kaupdegi og er veitt í eftirfarandi tilvikum, að því tilskildu að engin útilokun sé til staðar samkvæmt 4. tölulið: • 3 ár fyrir gegnumryð á gljábrenndu kúlunni (neðri hluti og lok). • 3 ár fyrir ryð eða bruna í gegn á gljábrenndu grillgrindinni. • 3 ár fyrir ryð eða bruna í gegn á öllum hlutum úr ryðfríu stáli. • Galli í emaleringu fyrir fyrstu notkun. • 2 ár fyrir alla aðra framleiðslu-/efnisgalla. Til galla teljast ekki smávægilegar ójöfnur, litamismunur á emaleringu eða minniháttar útlitsgallar eins og á stoðpunktum á neðri brún loksins eða festingum, sem hafa ekki áhrif á virkni vörunnar. Ef um ábyrgðartilvik er að ræða mun DKB annaðhvort skipta um skemmda eða gallaða hluti eða skipta út vörunni í heild sinni, að eigin vali. Að því marki sem telst sanngjarnt fyrir þig sem viðskiptavin getur einnig hugsast að vörunni verði skipt út fyrir sambærilega vöru af nýrri gerð, t.d. fyrir aðra tegund. Svo framarlega sem virkni vörunnar er ekki skert vegna gallans og að því marki sem telst sanngjarnt fyrir þig sem viðskiptavin getur einnig hugsast að þér verði boðnar fullnægjandi fébætur í stað viðgerðar. Á meðan úrvinnsla ábyrgðarinnar fer fram (skoðun og hugsanlega skipti á vöru) er ekki hægt að leggja fram kröfu gegn DKB um nýja vöru eða frekari bætur. Úrbætur vegna galla lengja hvorki ábyrgðartímann
Side: 13
73 * Listi yfir söluaðila er á vefsíðunni okkar á OUTDOORCHEF.COM ** Raðnúmer og vörunúmer eru á upplýsingalímmiðanum á grillinu (sjá fyrsta kafla í þessum NOTKUNARLEIÐBEININGUM). né endurnýja hann. Hlutir sem skipt hefur verið út verða eign DKB. Aðeins þegar skipt hefur verið um alla vöruna hefst ábyrgðartíminn að nýju. Allar frekari kröfur á hendur ábyrgðarveitanda falla ekki undir þessa ábyrgð. Kröfur af öðrum lagalegum ástæðum eru þó ekki útilokaðar eða takmarkaðar (sjá einnig hér að framan í kafla 1). 4. Undanskilið ábyrgð Ábyrgðin gildir ekki í eftirfarandi tilvikum: • Eðlilegt slit við fyrirhugaða notkun, einkum á almennum slithlutum eins og trekt, brennara, hitamæli, kveikingu og rafhlöðu, rafskauti, kveikitaug, gasslöngu, gasþrýstijafnara, hitaelementi, endurkastara, hlífðarfilmu úr áli, grill- eða kolagrind, kveikigrind og kola-/fitusafnbakka. • Skemmdir í emaleringu á notuðum vörum ef ekki er hægt að sanna að skemmdin var til staðar fyrir fyrstu notkun. • Bilun og/eða skemmdir vegna óviðeigandi eða rangrar notkunar, einkum vegna þess að ekki var farið eftir notkunar- og öryggisleiðbeiningum eða viðhaldsleiðbeiningum (t.d. notkun á útigrillum innandyra, skemmdir vegna rangrar samsetningar, rangra þrifa á gljábrenndum yfirborðsfleti trektarinnar eða grillgrindinni, vegna þess að lekaprófun var ekki framkvæmd eins og ráðlagt er í notkunarleiðbeiningunum, vegna notkunar á skaðlegum íðefnum, vegna annarrar notkunar en fyrirhugaðrar o.s.frv.). • Bilun og/eða skemmdir sem stafa af inngripi eða viðgerðum framkvæmdum af aðilum sem DKB hefur ekki viðurkennt. • Bilun og/eða skemmdir vegna veðurs (t.d. haglél eða eldingar). • Bilun og/eða skemmdir sem valdið er af ásetningi eða gáleysi, svo framarlega sem DKB ber ekki ábyrgð á þeim. • Bilun og/eða skemmdir sem verða við flutning til kaupandans, svo framarlega sem ábyrgðarveitandinn ber ekki ábyrgð á þeim. • Bilun og/eða skemmdir af völdum óviðráðanlegra orsaka. • Bilun og/eða slitskemmdir vegna notkunar í atvinnuskyni (t.d. í hótel- eða veitingarekstri). 5. Úrvinnsla ábyrgðar Ef um ábyrgðartilvik er að ræða skaltu hafa samband eins fljótt og auðið er við okkur eða viðurkenndan söluaðila (lista yfir söluaðila er að finna á www.outdoorchef.com) og tilgreina eftir því sem hægt er vöruna/hluta vörunnar, sölukvittun, raðnúmer og vörunúmer (koma bæði fram á upplýsingalímmiða á grillinu; sjá fyrsta kaflann í notkunarleiðbeiningunum), ásamt heimilisfangi þínu. Þú mátt gjarnan láta mynd fylgja með lýsingunni á gallanum. Skilaðu vörunni til söluaðilans eða okkar svo við getum prófað vöruna og kannað hvort ábyrgðin gildi. Í réttmætum ábyrgðartilvikum munum við endurgreiða nauðsynlegan flutnings- og sendingarkostnað, annars munum við senda vöruna til baka á þinn kostnað. Eftirfarandi fyrirtæki er fulltrúi fyrir skráða vörumerkið OUTDOORCHEF DKB Household Switzerland AG | Eggbühlstraße 28 | Postfach | 8052 Zürich-Schweiz | www.dkbrands.com

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Outdoorchef P-420 E Minichef + men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Outdoorchef P-420 E Minichef +. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med P-420 E Minichef + Outdoorchef så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Outdoorchef P-420 E Minichef +

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for Outdoorchef P-420 E Minichef + under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Outdoorchef
  • Produkt: Griller
  • Model/navn: P-420 E Minichef +
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Svensk, Dansk, Norsk, Finsk