Hamilton 3+G

Outdoorchef Hamilton 3+G manual

Hamilton 3+G

Manual for Outdoorchef Hamilton 3+G på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 132 sider.

Side: 1
85 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar i bruk OUTDOORCHEF-gassgrillen. Les bruksanvisningen før du tar i bruk grillen. Oppbevar bruksanvisningen på et sikkert sted. Den inneholder viktig informasjon om sikkerhet, bruk og vedlikehold. SIKKERHETSINFORMASJON Alle som skal bruke grillen, må være kjent med og følge fremgangsmåten for trygg opptenning. Ikke la barn bruke grillen. Følg instruksjonene i monteringsanvisningen. Ikke-forskriftsmessig montering kan få farlige følger. Ikke plasser reservegassflasker eller lettantennelig væske/material i nærheten av grillen. Ikke plasser grillen eller gassflasken(e) i lukkede rom uten ventilasjon. Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk gassgrillen. Grillen skal kun brukes i friluft, og i en avstand på minst 1.5 m fra brennbare gjenstander. GASSFLASKER Ikke plasser gassflasker med mer enn 7.5 kg fyllvekt på bunnplaten. Plasser flasken på stedet som er angitt i monteringsanvisningen. Pass på at ingen av skrueforbindelsene er utette. UTFØR TETTTHETSKONTROLL før førstegangsbruk og etter hver gang det har blitt skiftet gassflaske. Ikke utsett gassflaskene for temperaturer over 50° C, og ikke oppbevar dem i lukkede rom eller kjellere. Les og følg sikkerhetsforskriftene som er angitt på gassflaskene. max 500 mm max Ø 310 mm 1 2 3 VIKTIG: Noter ned serienummeret for gassgrillen på baksiden av denne bruksanvisningen. Klistre- merket er plassert enten på grillstativet eller bunnplaten, avhengig av grillmodellen. Artikkelnummeret og betegnelsen for gassgrillen er angitt på velkomstkortet som fulgte med i dokumentmappen. Serie- og artikkelnummeret forenkler behandlingen av eventuelle spørsmål, reservedelsbestillinger og garantireklamasjoner. Oppbevar bruksanvisningen på et sikkert sted. Den inneholder viktig informasjon om sikkerhet, bruk og vedlikehold. Typ: PIN 0063 BP 3628 DKB Household Switzerland AG Eggbühlstrasse 28 8052 Zürich 00632014 Made in China Cat.I =30mbar 3 B/P DK NO NL SE LU =28-30/37mbar Cat.I 3+ GB FR BE ES IT CH 30/37 mbar PT FI Butane / Propane G30 / G31 CZ RO PL Serial No.: Article No.: one main burner: Qn= Total rate SQn= Side burner: Qn= 30/37 mbar 30/37 mbar LOGIN CARD NO
Side: 2
OUTDOORCHEF.COM 86 SIKKERHETSMERKNADER Sørg for å oppbevare bruksanvisningen enkelt tilgjengelig. Les og følg instruksjonene i kapitlet ANVISNINGER FOR OPPTENNING. • Bruk grillen kun utendørs. • Ikke bruk grillen på overbygde steder. • Ikke la grillen stå uten tilsyn mens den er i bruk. • FORSIKTIG: Deler på grillen kan være svært varme. Hold barn unna. • Ikke flytt grillen mens den er i bruk. • Griller med rullehjul skal ikke skyves over ujevnt underlag eller avsatser. • Kontroller at fettskuffen er godt festet og lukket mens grillen er i bruk. • Hold grillen unna brennbart materiale under bruk. Hold minst 1.5 m avstand. • Bruk grillvott når du tar på varme deler. • Vri gassreguleringsknappen til når du er ferdig å grille, og steng av gasstilførselen på gassflasken. • Når du skal skifte gassflaske, må du passe på at gassreguleringsknappen er satt til og at gasstilførselen på gassflasken er stengt. VIKTIG: Kontroller at det ikke befinner seg tennkilder i nærheten. • Utfør TETTHETSKONTROLL av tilkoblingene (følg anvisningen) etter hver gang det har blitt skiftet gassflaske. • Ved mistanke om lekkasje, vrir du gassreguleringsknappen til , og stenger gasstilførselen på gassflasken. Kontakt en autorisert gassgrillforhandler for å få kontrollert de gassførende delene. • Skift gasslangen umiddelbart hvis den viser tegn på skade eller slitasje. Slangen skal være uten knekker og rifter. Husk å slå av gassreguleringsknappen og stenge gasstilførselen før du fjerner slangen. • Skift slangen og gasstrykkregulatoren etter en brukstid på 3 år. Pass på at gasstrykkregulatoren og slangen innfrir de relevante EN-standardene. • Gasslangen skal ha en lengde på mellom 90 og 150 cm. • Ikke dekk til luftinntaksåpningene i kabinettet, eller lufteåpningene i lokket. Ikke lukk eller dekk til ventilasjonsåpningene i gassflaskerommet. • Ikke utfør endringer på grillen. Ikke forsøk å endre gasskranen, tennsikringen, brenneren eller andre deler av grillen. Kontakt fagkyndig hjelp ved mistanke om feilfunksjon. • Grillen leveres med egnet gasslange og gasstrykkregulator. Hold gasslangen unna den varme overflaten på grillen. Ikke vri slangen. Hvis grillen er utstyrt med slangeholder, må slangen festes i denne. • Slangen og regulatoren innfrir de nasjonale forskriftene og de relevante EN-standardene. • Kontakt en fagforhandler hvis det ikke er mulig å oppnå full effekt og det foreligger mistanke om at gasstilførselen kan være blokkert. • Grillen skal kun brukes på fast og stabilt underlag. Ikke plasser grillen på tregulv eller andre brennbare overflater mens den er i bruk. Hold grillen unna brennbare materialer. • Hvis grillen har granittplate, passer du på så denne ikke får temperatursjokk. • Ikke oppbevar grillen i nærheten av lettantennelig væske eller material. • Hvis grillen skal settes bort på et rom for vinteren, må gassflasken fjernes. Oppbevar flasken på et godt ventilert sted som barn ikke har tilgang til. • Plasser grillen i le for vinden før du fyrer opp. • Legg trekk over grillen når den er avkjølt og ikke skal brukes. Du får kjøpt egnede trekk hos grillforhandleren. • Ta av trekket etter kraftig regn for å unngå at det danner seg fuktighet.
Side: 3
87 TETTHETSKONTROLL ADVARSEL: Sørg for at det ikke befinner seg tennkilder (eller at noen røyker) i nærheten når du utfører tetthetskontrollen. Utfør kontrollen i friluft, og ikke bruk en brennende fyrstikk eller åpen ild. 1. Kontroller at gassreguleringsknappen er satt til . 2. Åpne gasstilførselen på flasken, og pensle en såpeløsning bestående av 50 % flytende såpe og 50 % vann på alle gassførende deler (tilkoblingen på gassflasken / gasstrykkregulatoren / gasslangen / gassinntaket / tilkoblingen på ventilen). Du kan også bruke en spesialspray for oppdaging av lekkasjer. 3. Hvis det danner seg bobler i såpeløsningen, tyder det på lekkasje. VIKTIG: Ikke bruk grillen før alle lekkasjene er utbedret. Lukk gasstilførselen på gassflasken. 4. Fjern lekkasjene ved å stramme tilkoblingene (om mulig) eller skifte ut defekte deler. 5. Gjenta trinn 1 og 2. 6. Kontakt en fagforhandler hvis det ikke er mulig å tette igjen lekkasjen. MERKNAD: Utfør TETTHETSKONTROLL hver gang du kobler til eller skifter gassflaske, og når grillsesongen starter. FORKLARING AV SYMBOLENE PÅ BETJENINGSKONTROLLEN FØR FØRSTEGANGSBRUK 1. Rengjør alle deler som kommer i kontakt med næringsmidler. 2. Kontroller de gassførende delene slik det beskrives i kapitlet TETTHETSKONTROLL. Dette skal gjøres selv om gassgrillen ble levert ferdig montert fra forhandleren. 3. La grillen brenne seg ut i ca. 20–25 minutter på trinn . 4. Pass på at dryppskålen for fett er skjøvet helt inn. Dette gjelder også ved vanlig grilling. Varmetrinn og tenning : AV : Lav effekt : Middels effekt : Full effekt : Tenning : Tenner
Side: 4
OUTDOORCHEF.COM 88 ANVISNINGER FOR OPPTENNING MERKNAD: Det er ikke alltid nødvendig å bruke alle brennerne. Dette avhenger av hvordan og i hvilke mengder maten skal tilberedes. TENNE OPP HOVEDBRENNEREN (CAIRNS 3 G / HAMILTON 3+ G / CANBERRA 4 G / PERTH 4+ G / AUCKLAND 4+ G) 1. Kontroller at alle tilkoblingene mellom gasslangen, gasstrykkregulatoren og gassflasken er godt tilstrammet. (Følg anvisningene i kapitlet TETTHETSKONTROLL). 2. Åpne grillokket. FORSIKTIG: Ikke tenn opp grillen med lokket på. 3. Åpne gasstilførselen på gassflasken. 4. Trykk på gassreguleringsknappen og vri den mot urviseren til . Trykk og hold inne den svarte tennknappen inntil du får en gnist som antenner gassen. 5. Hvis gassen ikke antennes i løpet av 3 sekunder, vrir du gassreguleringsknappen til . Vent i 2 minutter, slik at den ikke-antente gassen kan fordunste. Gjenta deretter punkt 2 til 4. 6. Hvis det etter tredje forsøk fortsatt ikke er mulig å få fyr på grillen, kontrollerer du mulige årsaker (se avsnittet FEILSØKING). 7. Brennerne må aktiveres fra venstre mot høyre. TENNE OPP SIDEBRENNEREN (HAMILTON 3+ G / PERTH 4+ G / AUCKLAND 4+ G) 1. Kontroller at alle tilkoblingene mellom gasslangen, gasstrykkregulatoren og gassflasken er godt tilstrammet. (Følg anvisningene i kapitlet TETTHETSKONTROLL). 2. Ta av granittlokket på sidebrenneren i AUCKLAND 4+ G, og plasser det i holderen under sidebordet. Hvis du bruker HAMILTON 3+ G eller PERTH 4+ G, tar du av dekkplaten på sidebrenneren. 3. FORSIKTIG: Ikke tenn opp grillen mens granittlokket/dekkplaten er på. 4. Åpne gasstilførselen på gassflasken. 5. Trykk på gassreguleringsknappen med påskriften SIDE BURNER, og vri den mot urviseren til . Trykk og hold inne tennknappen inntil du får en gnist som antenner gassen. 6. Hvis gassen ikke antennes i løpet av 3 sekunder, vrir du gassreguleringsknappen til . Vent i 2 minutter, slik at den ikke-antente gassen kan fordunste. Gjenta deretter punkt 2 til 4. 7. Hvis det etter tredje forsøk fortsatt ikke er mulig å starte sidebrenneren, kontrollerer du mulige årsaker (se avsnittet FEILSØKING). 8. Når sidebrenneren er helt avkjølt, dekker du den med granittlokket (kun modellen AUCKLAND 4+ G) eller dekkplaten (modellene HAMILTON 3+ G eller PERTH 4+ G). TENNE OPP DEN INFRARØDE BRENNEREN (POWER BURNER i AUCKLAND 4+ G) FORSIKTIG: Ikke bruk den infrarøde brenneren mens lokket er på. 1. Kontroller at alle tilkoblingene mellom gasslangen, gasstrykkregulatoren og gassflasken er godt tilstrammet. (Følg anvisningene i kapitlet TETTHETSKONTROLL). 2. Åpne grillokket. FORSIKTIG: Ikke fyr opp grillen mens lokket er på, og ikke legg grillplaten over den infrarøde brenneren. Dette fører til at lokket misfarges og grillplaten deformeres. 3. Åpne gasstilførselen på gassflasken. 4. Trykk på gassreguleringsknappen med påskriften POWER BURNER, og vri den mot urviseren til . Trykk og hold inne tennknappen inntil du får en gnist som antenner gassen. 5. Hvis gassen ikke antennes i løpet av 3 sekunder, vrir du gassreguleringsknappen til . Vent i 2 minutter, slik at den ikke-antente gassen kan fordunste. Gjenta deretter punkt 2 til 4. 6. Hvis det etter tredje forsøk fortsatt ikke er mulig å starte den infrarøde brenneren, kontrollerer du mulige årsaker (se avsnittet FEILSØKING).
Side: 5
89 DET AUSTRALSKE GRILLSYSTEMET FRA OUTDOORCHEF Australia er kjent for super grillmat. AUSTRALIAN LINE fra OUTDOORCHEF er kjent for å sikre supert grillresultat. Denne serien gir deg pålitelige produkter av svært høy kvalitet. I tillegg til et robust og enkelt manøvrerbart grillstativ får du en romslig arbeidsflate. Den ekstremt robuste støpejernsbrenneren lagrer varmen og fordeler den jevnt i grillkammeret. Det innebygde termometeret gjør at du når som helst kan kontrollere temperaturen, og de spesialutviklede flammetakene for dette grillsystemet forebygger fettbrann. BRUKSANVISNING FOR DEN AUSTRALSKE GASSGRILLEN Så enkelt er det: 1. Varm opp grillen med lokket på i ca. 10–15 minutter på trinn . 2. Legg grillmaten på grillristen/-platen, og juster temperaturen fra – . 3. ANBEFALING: Hvis du kun skal grille små mengder, bruker du bare én av brennerne. Når du griller under lokk, reduseres grilltiden og gassforbruket. 4. Vri alltid gassreguleringsknappen til når du er ferdig å grille. Lukk deretter gasstilførselen på gassflasken. Vær oppmerksom på at kranen må lukkes også på tomme flasker. GRILLE MED INFRARØD BRENNER 1. Varm opp grillen med LOKKET AV i ca. 5 minutter på trinn . 2. Legg grillmaten på grillristen. Den infrarøde brenneren er egnet for mat som har kort tilberedningstid eller skal grilles raskt. 3. FORSIKTIG: Ikke bruk den infrarøde brenneren mens lokket er på, og ikke legg grillplaten over den infrarøde brenneren. Dette fører til at lokket misfarges og grillplaten deformeres. 4. Vri alltid gassreguleringsknappen til når du er ferdig å grille. Lukk deretter gasstilførselen på gassflasken. Vær oppmerksom på at kranen må lukkes også på tomme flasker. Riktig tilbehør hjelper deg å få maksimalt ut av OUTDOORCHEF enten du griller, koker eller baker. Besøk OUTDOORCHEF.COM for å finne tilgjengelig tilbehør til grillen. ETTER AVSLUTTET GRILLING 1. Drei gassreguleringsknappen for hver brenner til . 2. Lukk gasstilførselen på gassflasken. 3. Avkjøl og rengjør grillen. 4. Dekk til grillen med et egnet trekk. DIREKTE VARME INDIREKTE VARME For direkte grilling og koking: Slå på brennerne og legg over grillmaten. For indirekte grilling, koking og baking: Plasser grillmaten midt på, legg på lokket og tenn opp kun de to ytterste brennerne.
Side: 6
OUTDOORCHEF.COM 90 RENGJØRING Det trengs kun minimal rengjøring mellom hver grilling, ettersom mesteparten av fettet enten fordunster eller havner i dryppskålen. Rengjør grillristen og -platen ved hjelp av en grillbørste med messingbørster (ikke stålbørster). Hvis du ønsker grundigere rengjøring, eller skal rengjøre andre deler, bruker du OUTDOOR CHEF BARBECUE-CLEANER. Løse rester kan eventuelt fjernes med såpevann og en grytesvamp av nylon. Fjern grillristen og -platen, og rengjør støpejernsbrenneren. Ettersom fettet forbrenner umiddelbart under grilling, er det ikke nødvendig å rengjøre den infrarøde brenneren. Du kan til slutt trekke ut, tømme og rengjøre dryppskålen med OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER. VIKTIG: Hvis du bruker rengjøringsmiddel, må du la grillen tørke godt etter endt rengjøring. Du kan forkorte tørketiden ved å slå på grillen og la den brenne seg ut ved trinn i noen minutter mens lokket er av. BRUKE OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER VIKTIG: Ikke bruk OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER under grilling. Bruk grillvotter og briller. Spray grillen eller tilbehøret grundig mens den/det ennå har litt varme i seg, og la virke i 15–30 minutter. Spray tilsmussede flater en gang til, skyll grundig med vann og la tørke. VEDLIKEHOLD Regelmessig vedlikehold sikrer at grillen fortsetter å fungere optimalt. Kontroller alle gassførende deler minst to ganger per år, og etter hver lengre oppbevaring. Edderkopper og andre insekter kan føre til tilstoppinger som må fjernes før grillen tas i bruk. Hvis grillen ofte skyves over ujevnt underlag, kontrollerer du fra tid til annen at alle skruene sitter godt fast. Utfør TETTHETSKONTROLL før du tar i bruk igjen grillen etter lengre tids stillstand. Kontakt gassleverandøren eller forhandleren hvis du er i tvil. For å unngå rustskader er det viktig at du smører inn alle metalldeler før du setter bort grillen for lengre tid. Se etter rifter, knekker eller andre skader på gasslangen minst én gang i løpet av grillsesongen, og når grillen ikke har vært i bruk på lengre tid. Hvis gasslangen er skadet, skifter du den umiddelbart slik det beskrives i kapitlet SIKKERHETSMERKNADER. Når grillen er helt avkjølt, anbefaler vi at du dekker den med et egnet OUTDOORCHEF-trekk som beskytter mot vær og vind. Dette er med på å holde grillen i god stand lengre. Ta av trekket etter regn for å unngå at det danner seg fuktighet. Du får kjøpt egnede trekk hos grillforhandleren. FEILSØKING Brenneren antennes ikke: • Kontroller at gasstilførselen på gassflasken er åpnet. • Forsikre deg om at flasken inneholder nok gass. • Kontroller at gnistene fra elektroden slår over på brenneren. Ingen gnist: • Forsikre deg om at batteriet er satt inn riktig (griller med elektrisk tenning). • Avstanden mellom brenneren og elektroden skal kun være 5–8 mm. • Kontroller at kablene på den elektriske tenningen og elektroden er riktig festet. • Sett inn et nytt batteri (AA, LR02, 1.5 Volt) i den elektriske tenningen (griller med elektrisk tenning). Kontakt forhandleren hvis tiltakene ovenfor ikke hjelper.
Side: 7
91 GARANTIVILKÅR 1. Garanti Når du kjøper dette OUTDOORCHEF-produktet hos en godkjent forhandler, får du i tillegg til produktgarantien en produsentgaranti på opptil 3 år fra DKB Household Switzerland AG („DKB“) i tråd med de aktuelle bestemmelsene. Garantien dekker kun utbedring av mangler som har oppstått ved forskriftsmessig bruk, og som beviselig skyldes material- og/eller produksjonsfeil. 2. Fremgangsmåte Kontroller umiddelbart at produktet fungerer forskriftsmessig og ikke har mangler. Hvis du oppdager en mangel ved produktet, gjør du følgende („Bring-in-garanti“): • Kontakt forhandleren* innen 30 dager fra du oppdaget mangelen, og vis frem produktet/produktdelen, kvitteringen, serie- og artikkelnummeret** • Beskriv saksforholdet ved hjelp av (et bilde av) produktet/produktdelen det reklameres på. • Etter at forhandleren eller DKB har bekreftet mangelen, trår garantien i kraft i samsvar med underpunkt 3 (transport- og forsendelseskostnader dekkes, under forbehold, av den private førstekjøperen). 3. Garantien dekker følgende Produsentgarantien fra DKB trår i kraft fra kjøpsdato, og gjelder kun den private førstekjøperen. Garantien gjelder kun ved fremvisning av originalkvitteringen. Hvis reklamasjonen dekkes av garantien, kan DKB etter eget skjønn reparere, skifte ut mangelfulle deler, erstatte produktet eller gi prisavslag (når produktfunksjonaliteten ikke berøres). Reklamasjoner er ikke gyldig grunnlag for å oppheve kjøpsavtalen. Kjøper har ikke rett på erstatningsprodukt i forbindelse med reparasjon. Utførelse av garantiytelser gir ikke forlenget eller ny garantitid. Erstattede deler beholdes av DKB. Hvis produktet byttes, starter garantitiden på nytt. Garantifristene er som følger: • 3-årsgaranti mot gjennomrusting for den emaljerte kula (underdel og lokk) • 3-årsgaranti mot gjennomrusting/smelting for den emaljerte grillristen • 3-årsgaranti mot gjennomrusting/smelting for deler i rustfritt stål • 2-årsgaranti mot alle andre produksjons- og materialfeil • Eventuelle skader på emaljen må meldes innen 30 dager fra kjøpsdato for å dekkes av garantien Garantien gjelder kun nye enheter som ennå ikke har vært i bruk. 4. Garantien dekker ikke følgende Garantien dekker ikke følgende mangler (dvs. material- eller produksjonsfeil i samsvar med de aktuelle bestemmelsene): • Vanlig slitasje ved forskriftsmessig bruk • Feil og/eller skader som skyldes ikke-forskriftsmessig bruk/installering/montering, eller reparasjonsforsøk som er utført av ikke-autoriserte personer. • Feil og/eller skader som skyldes at bruks- eller vedlikeholdsanvisningene ikke er etterfulgt (f.eks. skader som skyldes feilmontering, uriktig rengjøring av den emaljerte overflaten på trakten eller grillristen, manglende utførelse av tetthetskontroll osv.). • Ujevnheter, fargeforskjeller i emaljen samt små punktfeil (f.eks. produksjonsbetingede opplagringspunkt på lokkets nedre kant, eller på opphengene). • Misfarginger og skader på produktet (f.eks. fargeoverflaten) som skyldes vær og vind (inkl. hagl), ikke-forskriftsmessig (ikke-værbeskyttet) oppbevaring eller ikke-forskriftsmessig bruk av kjemikalier. • Rustdannelse som skyldes vær og vind eller ikke-forskriftsmessig bruk av kjemikalier. • Feil som ikke gir merkbare begrensninger i den forskriftsmessige bruken eller nytteverdien av produktet. • Generelle slitedeler som f.eks. grillrist, trakt, brenner, termometer, tenning og batteri, elektrode, tennkabel, gasslange, gasstrykkregulator, varmeelement, reflektor, aluminiumsfolie eller kullrist. • Feil og/eller skader som skyldes endringer, uegnet bruk eller skadeverk. • Feil og/eller skader som skyldes ikke-forskriftsmessig vedlikeholds- eller reparasjonsarbeid. • Feil og/eller skader som skyldes at rutinemessig vedlikehold ikke er utført. • Feil og/eller skader som har oppstått under den opprinnelige transporten. • Feil og/eller skader som skyldes force majeure. • Feil og/eller skader som skyldes slitasje ved profesjonell bruk (hotellvirksomhet, gastronomi, arrangementer osv.). * Du finner forhandlerdokumentasjon på OUTDOORCHEF.COM ** Serie- og artikkelnummeret er angitt på klistremerket på grillen (se GASSKULEGRILLEN)
Side: 8
OUTDOORCHEF.COM 92 DKB utelukker alle kundekrav utover dem som nevnes uttrykkelig i disse garantivilkårene, med mindre DKB har et lovpålagt ansvar overfor kunden. Dette gjelder særlig med hensyn til krav om skadeserstatning ved mislighold, erstatning av følgeskader, tapt fortjeneste og transportskader som ikke har blitt meldt til forhandleren innen fristen på 30 dager etter at produktet ble mottatt. OUTDOORCHEF-videreutvikles fortløpende. Produktene kan derfor endres uten forutgående varsel. Det registrerte merket OUTDOORCHEF representeres av følgende firma: DKB Household Switzerland AG Eggbühlstrasse 28 Postboks 8052 Zürich – Sveits www.dkbrands.com
Side: 9
93 TEKNISK INFORMASJON CAIRNS 3 G / HAMILTON 3+ G CE 0063 Gass Propan/Butan 30/31 Effekt 7.50 kW Gassforbruk 546 g/h Dyse (28–30/37 mbar) 0.78 mm / merke: BD Dyse (50 mbar) 0.85 mm / merke: AD Gasstrykk Butan 28 mbar Propan 37 mbar Anbefalte gassflasker Butan maks 13 kg Propan maks 10.5 kg Maks tillatt gassflasker Butan maks 7.5 kg på grillstativet Propan maks 7.5 kg CANBERRA 4 G / PERTH 4+ G CE 0063 Gass Propan/Butan 30/31 Effekt 12.80 kW Gassforbruk 932 g/h Dyse (28–30/37 mbar) 0.86 mm / merke: BE Dyse (50 mbar) 0.74 mm / merke: AE Gasstrykk Butan 28 mbar Propan 37 mbar Anbefalte gassflasker Butan maks 13 kg Propan maks 10.5 kg Maks tillatt gassflasker Butan maks 7.5 kg på grillstativet Propan maks 7.5 kg AUCKLAND 4+ G CE 0063 Gass Propan/Butan 30/31 Effekt 9,60 kW Gassforbruk 699 g/h Dyse (28–30/37 mbar) 0.86 mm / merke: BE Dyse (50 mbar) 0.74 mm / merke: AE Gasstrykk Butan 28 mbar Propan 37 mbar Anbefalte gassflasker Butan maks 13 kg Propan maks 10.5 kg Maks tillatt gassflasker Butan maks 7.5 kg på grillstativet Propan maks 7.5 kg SEITENBRENNER (HAMILTON 3+ G / PERTH 4+ G / AUCKLAND 4+ G) CE 0063 Gass Propan/Butan 30/31 Effekt 3.80 kW Gassforbruk 276 g/h Dyse (28–30/37 mbar) 0.98 mm / merke: BK Dyse (50 mbar) 0.85 mm / merke: AG Gasstrykk Butan 28 mbar Propan 37 mbar INFRARØD BRENNER (AUCKLAND 4+G) CE 0063 Gass Propan/Butan 30/31 Effekt 6.20 kW Gassforbruk 451 g/h Dyse (28–30/37 mbar) 1.16 mm / merke: BP Dyse (50 mbar) 1.00 mm / merke: AP Gasstrykk Butan 28 mbar Propan 37 mbar KATEGORIER I3B/P (30 mbar) DK, FI, NL, NO, SE, LU I3B/P(50 mbar) CH, AT, DE I3+ (28/30/37 mbar) BE, CH, ES, FR, GB, IT, PT ELEKTRISK TENNING Den elektriske tenningen drives med et 1.5-volts AA-batteri (LR02). MERKNAD OM TEMPERATURVISNINGEN Den viste termometertemperaturen har et slingringsmonn på +/- 10 %. NETTSIDE BesøkOUTDOORCHEF.COM for mer informasjon, tips og triks, oppskrifter og annet som er nyttig å vite om OUTDOORCHEF- produktene. Bruksanvisning for gasskulegrill 2014_Art-Nr. 19.120.10

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Outdoorchef Hamilton 3+G men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Outdoorchef Hamilton 3+G. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Hamilton 3+G Outdoorchef så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Outdoorchef Hamilton 3+G

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for Outdoorchef Hamilton 3+G under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Outdoorchef
  • Produkt: Ovner
  • Model/navn: Hamilton 3+G
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Engelsk, Tysk, Norsk, Nederlandsk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Finsk, Tjekkisk, Rumensk