Geneva 570 G

Outdoorchef Geneva 570 G manual

Geneva 570 G

Manual for Outdoorchef Geneva 570 G på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 160 sider.

Side: 1
103 Bruksanvisning SIKKERHETSINFORMASJON Alle som skal bruke grillen, må være kjent med og følge fremgangsmåten for trygg opptenning. Ikke la barn bruke grillen. Følg instruksjonene i monteringsanvisningen. Ikke-forskriftsmessig montering kan få farlige følger. Ikke plasser reservegassflasker eller lettantennelig væske/material i nærheten av grillen. Ikke plasser grillen eller gassflasken(e) i lukkede rom uten ventilasjon. Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk gasskulegrillen. Grillen skal kun brukes i friluft, og i en avstand på minst 1.5 m fra brennbare gjen- stander. GASSFLASKER Ikke plasser gassflasker med mer enn 7.5 kg fyllvekt på bunnplaten. Plasser flasken på stedet som er angitt i monteringsanvisningen. Fest den ved hjelp av den medfølgende flaskestroppen eller bruk gassflaskeholderen. Pass på at ingen av skrueforbindelsene er utette. UTFØR TETTTHETSKONTROLL før førstegangsbruk og etter hver gang det har blitt skiftet gassflaske. Ikke utsett gassflaskene for temperaturer over 50° C, og ikke oppbevar dem i lukkede rom eller kjellere. Les og følg sikkerhetsforskriftene som er angitt på gassflaskene. VIKTIG: Noter ned serienummeret for gasskulegrillen på baksiden av denne bruksanvisningen. Klistremerket med nummeret er plassert enten på grillstativet eller bunnplaten, avhengig av grillmodellen. Artikkelnummeret og betegnelsen for gasskulegrillen er angitt på velkomstkortet som fulgte med i dokumentmappen. Serie- og artikkelnummeret forenkler behandlingen av eventuelle spørsmål, reservedelsbestillinger og garantireklamasjoner. Oppbevar bruksanvisningen på et sikkert sted. Den inneholder viktig informasjon om sikkerhet, bruk og vedlikehold. Typ: PIN 0063 BP 3628 DKB Household Switzerland AG Eggbühlstrasse 28 8052 Zürich 00632014 Made in China Cat.I =30mbar 3 B/P DK NO NL SE LU =28-30/37mbar Cat.I 3+ GB FR BE ES IT CH 30/37 mbar PT FI Butane / Propane G30 / G31 CZ RO PL Serial No.: Article No.: one main burner: Qn= Total rate SQn= Side burner: Qn= 30/37 mbar 30/37 mbar LOGIN CARD NO max 500 mm max Ø 310 mm 1 2 3
Side: 2
OUTDOORCHEF.COM 104 SIKKERHETSMERKNADER Sørg for å oppbevare bruksanvisningen enkelt tilgjengelig. Ta grillen i bruk i henhold til kapittelet ANVISNING FOR TENNING. • Bruk grillen kun i friluft. • Ikke bruk grillen på overbygde steder. • Ikke la grillen stå uten tilsyn mens den er i bruk. • OBS! Enkelte deler av grillen kan bli svært varme. Ikke la små barn komme nær grillen. • Ikke flytt grillen mens den er i bruk. • Griller med rullehjul skal ikke skyves over ujevnt underlag eller avsatser. • Hold 1.5 m avstand til brennbare materialer. • Bruk grillvott når du tar på varme deler. • Vri gassreguleringsknappen til når du er ferdig å grille, og steng av gasstilførselen på gassflasken. • Når du skal skifte gassflaske, må du passe på at gassreguleringsknappen er satt til og gasstilførselen på gassflasken er stengt. VIKTIG: Kontroller at det ikke befinner seg tennkilder i nærheten. • Utfør TETTHETSKONTROLL av tilkoblingene (følg anvisningen) etter hver gang det har blitt skiftet gassflaske. • Ved mistanke om lekkasje, vrir du gassreguleringsknappen til , og stenger gasstilførselen på gassflasken. Kontakt en autorisert gassgrillforhandler for å få kontrollert de gassførende delene. • Skift gasslangen umiddelbart hvis den viser tegn på skade eller slitasje. Slangen skal være uten knekker og rifter. Husk å slå av gassreguleringsknappen og stenge gasstilførselen før du fjerner slangen. • Skift slangen og gasstrykkregulatoren etter en brukstid på 3 år. Pass på at gasstrykkregulatoren og slangen innfrir de relevante EN-standardene. • Gasslangen skal ha en lengde på mellom 90 og 150 cm. • Ikke blokker den store, runde luftinntaksåpningen i bunnen av fatet, eller de 6 lufteventilene i lokket. Ikke lukk eller dekk til ventilasjonsåpningene i gassflaskerommet. • Ikke utfør endringer på gasskranen, tennsikringen, brenneren eller andre deler av grillen. Kontakt fagkyndig hjelp ved mistanke om feilfunksjon. • Grillen leveres med egnet gasslange og gasstrykkregulator. Hold gasslangen unna den varme overflaten på grillen. Ikke vri slangen. Hvis grillen er utstyrt med slangeholder, må slangen festes i denne. • Slangen og regulatoren innfrir de nasjonale forskriftene og de relevante EN-standardene. • Kontakt en fagforhandler hvis det ikke er mulig å oppnå full effekt og det foreligger mistanke om at gasstilførselen kan være blokkert. • Grillen skal kun brukes på fast og stabilt underlag. Ikke plasser grillen på tregulv eller andre brennbare overflater mens den er i bruk. Hold grillen unna brennbare materialer. • Hvis grillen har granittplate, passer du på så denne ikke får temperatursjokk. • Ikke oppbevar grillen i nærheten av lettantennelig væske eller material. • Hvis grillen skal settes bort på et rom for vinteren, må gassflasken fjernes. Oppbevar flasken på et godt ventilert sted som barn ikke har tilgang til. • Plasser grillen i le for vinden før du fyrer opp. • Legg trekk over grillen når den er avkjølt og ikke skal brukes. Du får kjøpt egnede trekk hos grillforhandleren. • Ta av trekket etter kraftig regn for å unngå at det danner seg fuktighet.
Side: 3
105 TETTHETSKONTROLL ADVARSEL Sørg for at det ikke befinner seg tennkilder (eller at noen røyker) i nærheten når du utfører tetthetskontrollen. Utfør kontrollen i friluft, og ikke bruk en brennende fyrstikk eller åpen ild. 1. Kontroller at gassreguleringsknappen er satt til . 2. Åpne gasstilførselen på flasken, og pensle en såpeløsning bestående av 50 % flytende såpe og 50 % vann på alle gassførende deler (tilkoblingen på gassflasken / gasstrykkregulatoren / gasslangen / gassinntaket / tilkoblingen på ventilen). Du kan også bruke en spesialspray for oppdaging av lekkasjer. 3. Hvis det danner seg bobler i såpeløsningen, tyder det på lekkasje. VIKTIG: Ikke bruk grillen før alle lekkasjene er utbedret. Lukk gasstilførselen på gassflasken. 4. Fjern lekkasjene ved å stramme tilkoblingene (om mulig) eller skifte ut defekte deler. 5. Gjenta trinn 1 og 2. 6. Kontakt en fagforhandler hvis det ikke er mulig å tette igjen lekkasjen. MERKNAD: Utfør TETTHETSKONTROLL hver gang du kobler til eller skifter gassflaske, og når grillsesongen starter. FORKLARING AV SYMBOLENE PÅ BETJENINGSKONTROLLEN Varmetrinn og tenning : AV : lav effekt : middels effekt : høy effekt : Tenning : Tenner Posisjonering av EASY FLIP-trakten EASY FLIP-trakten i Direkte-posisjon EASY FLIP-trakten i Indirekte-posisjon
Side: 4
OUTDOORCHEF.COM 106 KULAS BRENNERSYSTEM Modeller med ringbrenner Ringbrenneren har størst effekt på trinn , og lavest effekt på . Modeller med to ringbrennere Den store ringbrenneren har størst effekt på trinn , og lavest effekt på . Den er beregnet på middels høye og høye temperatur. Den lille ringbrenneren er designet for tilberedning av mat ved lave temperaturer, og kan kun reguleres i liten grad. Forskjellen mellom og er ikke synlig. Den lille ringbrenneren når en temperatur på ca. 100–120° C. Brennersystem for den ekstra grillflaten hos VENEZIA 570 G De to brennerne er identiske. De har størst effekt på trinn , og lavest effekt på . Begge er beregnet på middels høye og høye temperatur. > 180° C 360° F 480G +/- 100° C 210° F > 180° C 360° F 570G +/- 100° C 210° F > 180° C 360° F 570G
Side: 5
107 FØR FØRSTEGANGSBRUK 1. Rengjør alle deler som kommer i kontakt med næringsmidler. 2. Kontroller de gassførende delene slik det beskrives i kapitlet TETTHETSKONTROLL. Dette skal gjøres selv om gasskulegrillen ble levert ferdig montert fra forhandleren. 3. La grillen brenne seg ut i ca. 20–25 minutter på trinn ANVISNINGER FOR OPPTENNING 4. Kontroller at alle tilkoblingene mellom gasslangen, gasstrykkregulatoren og gassflasken er godt tilstrammet. (Følg anvisningene i kapitlet TETTHETSKONTROLL) 5. Åpne grillokket. FORSIKTIG: Ikke tenn opp grillen med lokket på. 6. Åpne gasstilførselen på gassflasken. 4 a. Modeller med ringbrenner: Trykk på gassreguleringsknappen og vri den mot urviseren til . Trykk og hold inne den svarte tennknappen inntil du får en gnist som antenner gassen. 4 b. Modeller med to ringbrennere og separat tennknapp: Trykk på gassreguleringsknappen på den lille ringbrenneren (venstre knapp), og vri den mot urviseren til . Trykk og hold inne den svarte tennknappen inntil du får en gnist som antenner gassen. Eller Trykk på gassreguleringsknappen på den store ringbrenneren, og vri den mot urviseren til . Trykk og hold inne den svarte tennknappen inntil du får en gnist som antenner gas- sen. 4 c. Modeller med to ringbrennere uten separat tennknapp: Trykk på gassreguleringsknappen på den store ringbrenneren, og vri den mot urviseren til . Hold inne gassregulerings- knappen inntil du får en gnist som antenner gassen. > 180° C 360° F AUTOMATIC > 180° C 360° F AUTOMATIC > 180° C 360° F
Side: 6
OUTDOORCHEF.COM 108 5. Hvis gassen ikke antennes i løpet av 3 sekunder, vrir du gassreguleringsknappen til . Vent i 2 minutter, slik at den ikke-antente gassen kan fordunste. Gjenta deretter punkt 4. 6. Hvis det etter tredje forsøk fortsatt ikke er mulig å få fyr på grillen, kontrollerer du mulige årsaker (se avsnittet FEILSØKING). ANVISNINGER FOR OPPTENNING AV CITY 420 G 1. Kontroller at alle tilkoblingene mellom gasslangen, gasstrykkregulatoren og gassflasken er godt tilstrammet. (Følg anvisningene i kapitlet TETTHETSKONTROLL). 2. Åpne grillokket. FORSIKTIG: Ikke tenn opp grillen med lokket på. 3. Åpne gasstilførselen på gassflasken. 4. Trykk på gassreguleringsknappen og vri den mot urviseren til . Trykk flere ganger på den røde tennknappen inntil gassen antennes. 5. Hvis gassen ikke antennes i løpet av 3 sekunder, vrir du gassreguleringsknappen til . Vent i 2 minutter, slik at den ikke-antente gassen kan fordunste. Gjenta deretter punkt 4. 6. Hvis det etter tredje forsøk fortsatt ikke er mulig å få fyr på grillen, sjekker du mulige årsaker (se avsnittet FEILSØKING). ANVISNINGER FOR OPPTENNING AV DEN EKSTRA GRILLFLATEN HOS VENEZIA 570 G 1. Kontroller at alle tilkoblingene mellom gasslangen, gasstrykkregulatoren og gassflasken er godt tilstrammet (Følg anvisningene i kapitle TETTHETSKONTROLL). 2. Ta av granittlokket på den ekstra grillflaten, og plasser det i holderen på siden. FORSIKTIG: Ikke tenn opp grillen mens granittlokket er på. 3. Åpne gasstilførselen på gassflasken. 4. Trykk på høyre eller venstre gassreguleringsknapp, og vri den mot urviseren til . Trykk og hold inne tennknappen inntil du får en gnist som antenner gassen. 5. Hvis gassen ikke antennes i løpet av 3 sekunder, vrir du gassreguleringsknappen til . Vent i 2 minutter, slik at den ikke-antente gassen kan fordunste. Gjenta deretter punkt 4. 6. Hvis det etter tredje forsøk fortsatt ikke er mulig å starte brenneren for den ekstra grillflaten, sjekker du mulige årsaker (se avsnittet FEILSØKING). 7. Følg anvisningene under punkt 4 for å starte den andre brenneren. 8. Vent til den ekstra grillflaten er helt avkjølt før du legger over granittplaten.
Side: 7
109 EASY FLIP-TRAKTSYSTEMET GJØR ÉN GRILL OM TIL TO EASY FLIP-trakten er selve juvelen i gasskulegrillen OUTDOORCHEF, og et kroneksempel på ekte innovasjonskunst. EASY FLIP-trakten gjør det mulig å bytte fra direkte til indirekte varmefordeling på sekunder. Samtidig fungerer den som intelligent varmeskjold, og hindrer farlig fettbrann og uønsket røykutvikling. Når du vil skifte fra direkte til indirekte grilling, koking eller baking, er det bare å vri EASY FLIP-trakten. BRUKSANVISNING FOR GASSKULEGRILLEN Så enkelt er det: 1. Sett EASY FLIP-trakten i ønsket posisjon. FORSIKTIG: Bruk varmebestandige grillvotter når du endrer traktposisjonen under grilling. 2. Velg eventuelt tilbehør du trenger. 3. Varm opp grillen med lokket på i ca. 10–15 minutter på trinn . 4. Vri gassreguleringsknappen til når du er ferdig å grille. Lukk deretter gasstilførselen på gassflasken. Vær oppmerksom på at kranen må lukkes også på tomme flasker. DIREKTE VARME INDIREKTE VARME Ved direkte grilling og koking Ved indirekte grilling, koking og baking jobber du med høye temperaturer som er konsentrert på risten. Dette gir f.eks. et pent grillmønster på biffer. fordeles varmen jevnt i den lukkede grillkulen. Dette er ideelt når du f.eks. vil dampe grønnsaker eller surre en stek.
Side: 8
OUTDOORCHEF.COM 1 10 TIPS OG TRIKS Indirekte varme Steker eller hele kyllinger: Takket være EASY FLIP-trakten er det ikke lenger nødvendig å snu større kjøttstykker under grilling. Varmen fra gassbrenneren stiger opp langs innsiden av grillkula, og fordeler seg jevnt i hele kula. Plasser grillmaten på den forvarmede grillristen, og legg på lokket. La det være litt avstand mellom de enkelte kjøttstykkene. Når du legger på lokket, brunes grillmaten jevnt fra alle sider, og steken holder seg saftig. OUTDOORCHEF GOURMET CHECK-kjernetemperaturmåleren sørger for perfekt resultat også for store steker. Direkte varme Små kjøttstykker som f.eks. biffer, koteletter og pølser: Plasser grillmaten midt på den forvarmede grillristen, og stek kort uten lokk. Flytt deretter grillmaten ut mot kantene, still ned varmen , og stek videre med lokket på. Vi anbefaler støpejernsplaten fra OUTDOORCHEF for optimalt resultat når du lager mat som kun skal stekes kort. Riktig tilbehør hjelper deg å få maksimalt ut av OUTDOORCHEF. Slipp løs kreativiteten og eksperimenteringsgleden enten du griller, koker eller baker Besøk OUTDOORCHEF.COM for å finne tilgjengelig tilbehør til grillen din eller se OUTDOORCHEF-grilltidtabellene for de enkelte grillene. GRILLE PÅ EKSTRAFLATEN Varm opp grillen på maks. styrke i ca. 10 minutter. Legg grillmaten på grillristen, og still inn temperaturen etter ønske fra – . ETTER AVSLUTTET GRILLING 1. Vri gassreguleringsknappen for hver brenner til . 2. Lukk gasstilførselen på gassflasken. 3. Avkjøl og rengjør grillen. 4. Dekk til grillen med et egnet trekk. RENGJØRING Det trengs kun minimal rengjøring mellom hver grilling, ettersom mesteparten av fettet enten fordunster eller havner i dryppskålen. Ved sterk tilsmussing lar du grillen kjøre på maks. effekt i ca. 10 minutter. Bruk en grillbørste med messingbørster (ikke stål) for å rengjøre trak- ten og risten. Hvis du ønsker grundigere rengjøring, eller skal rengjøre andre deler, bruker du OUTDOOR CHEF BARBECUE-CLEANER. Løse rester kan eventuelt fjernes med såpevann og en grytesvamp av nylon. VIKTIG: La grillen tørke godt (brenne ut) på trinn etter hver grundig rengjøring. RENGJØRE DEN EKSTRA GRILLFLATEN HOS VENEZIA 570 G Det trengs kun minimal rengjøring mellom hver grilling, ettersom mesteparten av fettet enten fordunster eller havner i dryppskålen. Bruk en grillbørste med messingbørster (ikke stål) for å rengjøre grillristen og -platen. Du kan deretter trekke ut dryppskålen og rengjøre den med OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER. VIKTIG: Hvis du bruker rengjøringsmiddel, må du la grillen tørke godt etter endt rengjøring. Du kan forkorte tørketiden ved å slå på grillen og la den brenne seg ut ved maks. effekt i noen minutter.
Side: 9
1 1 1 BRUKE OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER VIKTIG: Ikke bruk OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER under grilling. Bruk grillvotter og briller. Spray grillen eller tilbehøret grundig mens den/det ennå har litt varme i seg, og la virke i 15–30 minutter. Spray tilsmussede flater en gang til, skyll grundig med vann og la tørke. VEDLIKEHOLD Regelmessig vedlikehold sikrer at grillen fortsetter å fungere optimalt. • Kontroller alle gassførende deler minst to ganger per år, og etter hver lengre oppbevaring. Edderkopper og andre insekter kan føre til tilstoppinger som må fjernes før grillen tas i bruk. • Hvis grillen ofte skyves over ujevnt underlag, kontrollerer du fra tid til annen at alle skruene sitter godt fast. • Utfør TETTHETSKONTROLL før du tar i bruk igjen grillen etter lengre tids stillstand. Kontakt gassleverandøren eller forhandleren hvis du er i tvil. • For å unngå rustskader er det viktig at du smører inn alle metalldeler før du setter bort grillen for lengre tid. • Se etter rifter, knekker eller andre skader på gasslangen minst én gang i løpet av grillsesongen, og når grillen ikke har vært i bruk på lengre tid. Hvis gasslangen er skadet, skifter du den umiddelbart slik det beskrives i kapitlet SIKKERHETSMERKNADER. • Vi anbefaler følgende for å sikre at du får glede av grillen lengst mulig: • Behandle alle tredeler med treolje én gang i året for å motvirke sprekkdannelse. • Dekk over den avkjølte grillen med et egnet OUTDOORCHEF-trekk for å beskytte den mot vær og vind. • Ta av trekket etter regn for å unngå at det danner seg fuktighet. Du får kjøpt egnede trekk hos grillforhandleren. FEILSØKING Brenneren antennes ikke: • Kontroller at gasstilførselen på gassflasken er åpnet. • Forsikre deg om at flasken inneholder nok gass. • Kontroller at gnistene fra elektroden slår over på brenneren. Ingen gnist: • Forsikre deg om at batteriet er satt inn riktig (griller med elektrisk tenning). • Avstanden mellom brenneren og elektroden skal kun være 5–8 mm. • Kontroller at kablene på den elektriske tenningen og elektroden er riktig festet. • Sett inn et nytt batteri (AAA, LR03, 1.5 Volt) i den elektriske tenningen (griller med elektrisk tenning). Kontakt forhandleren hvis tiltakene ovenfor ikke hjelper. GARANTIVILKÅR 1. Garanti Når du kjøper dette OUTDOORCHEF-produktet hos en godkjent forhandler, får du i tillegg til produktgarantien en produsentgaranti på opptil 3 år fra DKB Household Switzerland AG ("DKB") i tråd med de aktuelle bestemmelsene. Garantien dekker kun utbedring av mangler som har oppstått ved forskriftsmessig bruk, og som beviselig skyldes material- og/eller produksjonsfeil. 2. Fremgangsmåte Kontroller umiddelbart at produktet fungerer forskriftsmessig og ikke har mangler. Hvis du oppdager en mangel ved produktet, gjør du følgende ("Bring-in-garanti"): • Kontakt forhandleren* innen 30 dager fra du oppdaget mangelen, og vis frem produktet/produktdelen, kvitteringen, serie- og artikkelnummeret** • Beskriv saksforholdet ved hjelp av (et bilde av) produktet/produktdelen det reklameres på. • Etter at forhandleren eller DKB har bekreftet mangelen, trår garantien i kraft i samsvar med underpunkt 3 (transport- og forsendelseskostnader dekkes, under forbehold, av den private førstekjøperen). * Du finner forhandlerdokumentasjon på OUTDOORCHEF.COM ** Serie- og artikkelnummeret er angitt på klistremerket på grillen (se første avsnitt i denne BRUKSANVISNING).
Side: 10
OUTDOORCHEF.COM 1 12 3. Garantien dekker følgende Produsentgarantien fra DKB trår i kraft fra kjøpsdato, og gjelder kun den private førstekjøperen. Garantien gjelder kun ved fremvisning av originalkvitteringen. Hvis reklamasjonen dekkes av garantien, kan DKB etter eget skjønn reparere, skifte ut mangelfulle deler, erstatte produktet eller gi prisavslag (når produktfunksjonaliteten ikke berøres). Reklamasjoner er ikke gyldig grunnlag for å oppheve kjøpsavtalen. Kjøper har ikke rett på erstatningsprodukt i forbindelse med reparasjon. Utførelse av garantiytelser gir ikke forlenget eller ny garantitid. Erstattede deler beholdes av DKB. Hvis produktet byttes, starter garantitiden på nytt. Garantifristene er som følger: • 3-årsgaranti mot gjennomrusting for den emaljerte kula (underdel og lokk) • 3-årsgaranti mot gjennomrusting/smelting for den emaljerte grillristen • 3-årsgaranti mot gjennomrusting/smelting for deler i rustfritt stål • 2-årsgaranti mot alle andre produksjons- og materialfeil • Eventuelle skader på emaljen må meldes innen 30 dager fra kjøpsdato for å dekkes av garantien Garantien gjelder kun nye enheter som ennå ikke har vært i bruk. 4. Garantien dekker ikke følgende Garantien dekker ikke følgende mangler (dvs. material- eller produksjonsfeil i samsvar med de aktuelle bestemmelsene): • Vanlig slitasje ved forskriftsmessig bruk • Feil og/eller skader som skyldes ikke-forskriftsmessig bruk/installering/montering, eller reparasjonsforsøk som er utført av ikke- autoriserte personer. • Feil og/eller skader som skyldes at bruks- eller vedlikeholdsanvisningene ikke er etterfulgt (f.eks. skader som skyldes feilmontering, uriktig rengjøring av den emaljerte overflaten på trakten eller grillristen, manglende utførelse av tetthetskontroll osv.). • Ujevnheter, fargeforskjeller i emaljen samt små punktfeil (f.eks. produksjonsbetingede opplagringspunkt på lokkets nedre kant, eller på opphengene). • Misfarginger og skader på produktet (f.eks. fargeoverflaten) som skyldes vær og vind (inkl. hagl), ikke-forskriftsmessig (ikke-værbeskyttet) oppbevaring eller ikke-forskriftsmessig bruk av kjemikalier. • Rustdannelse som skyldes vær og vind eller ikke-forskriftsmessig bruk av kjemikalier. • Feil som ikke gir merkbare begrensninger i den forskriftsmessige bruken eller nytteverdien av produktet. • Generelle slitasjedeler som f.eks. grillrist, trakt, brenner, termometer, tenning og batteri, elektrode, tennkabel, gasslange, gasstrykkregulator, varmeelement, reflektor, aluminiumsfolie eller kullrust. • Feil og/eller skader som skyldes endringer, uegnet bruk eller skadeverk. • Feil og/eller skader som skyldes ikke-forskriftsmessig vedlikeholds- eller reparasjonsarbeid. • Feil og/eller skader som skyldes at rutinemessig vedlikehold ikke er utført. • Feil og/eller skader som har oppstått under den opprinnelige transporten. • Feil og/eller skader som skyldes force majeure. • Feil og/eller skader som skyldes slitasje ved profesjonell bruk (hotellvirksomhet, gastronomi, arrangementer osv.). DKB utelukker alle kundekrav utover dem som nevnes uttrykkelig i disse garantivilkårene, med mindre DKB har et lovpålagt ansvar overfor kunden. Dette gjelder særlig med hensyn til krav om skadeserstatning ved mislighold, erstatning av følgeskader, tapt fortjeneste og transportskader som ikke har blitt meldt til forhandleren innen fristen på 30 dager etter at produktet ble mottatt. OUTDOORCHEF-videreutvikles fortløpende. Produktene kan derfor endres uten forutgående varsel. Det registrerte merket OUTDOORCHEF representeres av følgende firma: DKB Household Switzerland AG Eggbühlstrasse 28 Postboks 8052 Zürich – Sveits www.dkbrands.com
Side: 11
1 13 TEKNISK INFORMASJON ASCONA 570 G / MONTREUX 570 G / PARIS DELUXE 570 G / VENEZIA 570 G / GENEVA 570 G CE 0063 Gass Propan/Butan 30/31 Effekt – den lille brenneren 1.20 kW – den store brenneren 8.50 kW Gassforbruk 702 g/h 28–30/37 mbar – Dyse, den lille brenneren 0.55 mm/merke: BF – Dyse, den store brenneren 1.47 mm/merke: BT 50 mbar – Dyse, den lille brenneren 0.48 mm/merke: AF – Dyse, den store brenneren 1.27 mm/merke: AT Gasstrykk Butan 28 mbar Propan 37 mbar Anbefalte gassflasker Butan maks. 13 kg Propan maks. 10.5 kg Største tillatte gassflasker Butan maks. 7.5 kg på grillstativet Propan maks. 7.5 kg LEON 570 G CE 0063 Gass Propan/Butan 30/31 Effekt 8.50 kW Gassforbruk 612 g/h Dyse (28–30/37 mbar) 1.47 mm/merke: BT Dyse (50 mbar) 1.27 mm/merke: AT Gasstrykk Butan 28 mbar Propan 37 mbar Anbefalte gassflasker Butan maks. 13 kg Propan maks. 10.5 kg Største tillatte gassflasker Butan maks. 7.5 kg på grillstativet Propan maks. 7.5 kg AMBRI 480 G / DELTA 480 G / PORTO 480 G CE 0063 Gass Propan/Butan 30/31 Effekt 5.40 kW Gassforbruk 389 g/h Dyse (28–30/37 mbar) 1.15 mm/merke: BN Dyse (50 mbar) 1.02 mm/merke: AN Gasstrykk Butan 28 mbar Propan 37 mbar Anbefalte gassflasker Butan maks. 13 kg Propan maks. 10.5 kg Største tillatte gassflasker Butan maks. 7.5 kg på grillstativet Propan maks. 7.5 kg CITY 420 G CE 0063 Gass Propan/Butan 30/31 Effekt 4.30 kW Gassforbruk 315 g/h Dyse (28–30/37 mbar) 1.02 mm/merke: BL Dyse (50 mbar) 0.88 mm/merke: AH Gasstrykk Butan 28 mbar Propan 37 mbar Anbefalte gassflasker Butan maks. 13 kg Propan maks. 10.5 kg Sidebrenner CE 0063 Gass Propan/Butan 30/31 Effekt 3.80 kW Gassforbruk 276 g/h Dyse (28–30/37 mbar) 0.98 mm/merke: BK Dyse (50 mbar) 0.85 mm/merke: AG Gasstrykk Butan 28 mbar Propan 37 mbar Ekstra grillflate hos VENEZIA 570 G CE 0063BT3928 Gass Propan/Butan 30/31 Effekt 8.60 kW Gassforbruk 630 g/h Dyse (28–30/37 mbar) 0.98 mm/merke: BK Dyse (50 mbar) 0.88 mm/merke: AH Gasstrykk Butan 28 mbar Propan 37 mbar Kategorier I3B/P (30 mbar) DK, FI, NL, NO, SE, LU I3B/P (50 mbar) CH, AT, DE I3+ (28/30/37 mbar) BE, CH, ES, FR, GB, IT, PT Elektrisk tenning Den elektriske tenningen drives med et 1.5-volts AAA-batteri (LR03). Merknad om temperaturvisningen Den viste termometertemperaturen har et slingringsmonn på +/- 10 %. Nettside Besøk OUTDOORCHEF.COM for mer informasjon, tips og triks, oppskrifter og annet som er nyttig å vite om OUTDOORCHEF- produktene.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Outdoorchef Geneva 570 G men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Outdoorchef Geneva 570 G. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Geneva 570 G Outdoorchef så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Outdoorchef Geneva 570 G

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for Outdoorchef Geneva 570 G under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Outdoorchef
  • Produkt: Griller
  • Model/navn: Geneva 570 G
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Norsk, Finsk, Tjekkisk, Rumensk, Indonesisk