Dualchef S 425 G

Outdoorchef Dualchef S 425 G manual

Dualchef S 425 G

Manual for Outdoorchef Dualchef S 425 G på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 168 sider.

Side: 1
3 de BEDIENUNGSANLEITUNG4 Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihren OUTDOORCHEF Gasgrill in Betrieb nehmen. en USER GUIDE19 Please read these instructions carefully before using your OUTDOORCHEF Gas Barbecue. fr MODE D’EMPLOI34 Avant la première mise en service de votre barbecue à gaz OUTDOORCHEF, lisez les informations suivantes attentivement. it ISTRUZIONI PER L’USO 49 Leggere attentamente le presenti istruzioni in tutte le loro parti prima di mettere in funzione il barbecue a gas OUTDOORCHEF. nl GEBRUIKSAANWIJZING 64 Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw OUTDOORCHEF gasbarbecue in gebruik neemt. da BRUGSANVISNING 79 Læs denne vejledning omhyggeligt igennem, før du tager din OUTDOORCHEF gasgrill i brug. sv BRUKSANVISNING 94 Läs denna bruksanvisning noggrant innan du tar din OUTDOORCHEF gasolgrill i bruk. no BRUKSANVISNING 109 Les denne bruksanvisningen grundig før du tar i bruk gassgrillen OUTDOORCHEF. fi KÄYTTÖOHJE 124 Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen OUTDOORCHEF-kaasugrillin käyttöönottoa. is NOTKUNARLEIÐBEININGAR139 Lesið leiðbeiningarnar vandlega áður en OUTDOORCHEF gasgrillið er tekið í notkun.
Side: 2
OUTDOORCHEF.COM 1 16 BRUKSANVISNING Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar i bruk OUTDOORCHEF-gassgrillen. Les bruksanvisningen før du tar i bruk grillen. Oppbevar bruksanvisningen på et trygt sted. Den inneholder viktig informasjon om sikkerhet, bruk og vedlikehold. SIKKERHETSINFORMASJON Alle som skal bruke grillen, må være kjent med og følge fremgangsmåten for trygg opptenning. Ikke la barn bruke grillen. Følg instruksjonene i monteringsanvisningen. Ikke-forskriftsmessig montering kan få farlige følger. Ikke plasser reservegassflasker eller lettantennelig væske/material i nærheten av grillen. Ikke plasser grillen eller gassflasken(e) i lukkede rom uten ventilasjon. Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk gassgrillen. Grillen skal kun brukes i friluft, og i en avstand på minst 1.5 m fra brennbare gjenstander. GASSFLASKER Vær oppmerksom på første linje i sikkerhetsinstruksen og bruksan- visningen fra produsenten av gassflaskene. Ikke plasser gassflasker med mer enn 1 1 kg fyllvekt på bunnplaten. Plasser flasken på stedet som er angitt i monteringsanvisningen. Pass på at ingen av skrue- forbindelsene er utette. UTFØR TETTHETSKONTROLL før første gangs bruk og etter hver gang det har blitt skiftet gassflaske. Ikke utsett gassflaskene for temperaturer over 50 °C, og ikke oppbevar dem i lukkede rom eller kjellere. Les og følg sikkerhetsforskriftene som er angitt på gassflaskene. MERKNAD: Sjekk om trykkregulator og gassflasken er godkjent for forsvarlig drift i ditt land. Bruk kun gassflasker som stemmer overens med landets standard. På grunn av forskjellige tetningssystemer, kan man ved avvik i trykkregulator- og gassflaskesystemene ikke produsere en tett skruforbindelse. Denne utettheten kan så føre til at gass som strømmer ut lett antennes ved åpen flamme eller gnister. Vi anbefaler at man kon- trollerer gassgrillene før salg med tanke på sikkerhets- og ansvarsforhold, og at trykkregulator og gasslange tilpasses og justeres i henhold til landets forskrifter. VIKTIG: Noter ned gassgrillens serienummer på baksiden av denne bruksanvisningen. Klistremerket med nummeret er plassert enten på grillstativet eller bunnplaten, avhengig av grillmodellen. Artikkelnummeret og betegnelsen for gassgrillen er angitt på velkomstkortet som fulgte med i dokumentmappen. Serie- og artikkelnummeret forenkler behandlingen av eventuelle spørsmål, reservedelsbestillinger og garantireklamasjoner. Oppbevar bruksanvisningen på et trygt sted. Den inneholder viktig informasjon om sikkerhet, bruk og vedlikehold. LOGIN CARD max 600 mm max Ø 310 mm 1 2 3 no CE Label 2018 BEISPIEL für Manual Version date 10.08.2017 Replace Page 1 of 1 File Nr. PM 00000 File name CE Label 2018 BEISPIEL für Manual 5x105 -- Typ: PIN 0063 BP 3505 DKB Household Switzerland AG Eggbühlstrasse 28, 8052 Zürich 00632018 Serial No.: Article No.: Made in China Total rate Qn= S Cat.I3 B/P 3+ Butane / Propane G30 / G31 30/37 mbar Cat.I DISTRIBUTION DKB Household Germany GmbH Ochsenmattstr. 10 | 79618 Rheinfelden | Germany
Side: 3
1 17 SIKKERHETSMERKNADER Bruksanvisningen skal oppbevares lett tilgjengelig. Ta grillen i bruk i henhold til kapittelet ANVISNING FOR TENNING. • ”Skal kun brukes utendørs” • ”Les bruksanvisningen før du tar i bruk apparatet” • ”FORSIKTIG: Tilgjengelige deler kan være svært varme. Hold barn unna” • ”Hold apparatet unna brennbart materiale under bruk” • ”Ikke flytt apparatet mens det er i bruk” • ”Lukk gasstilførselen på gassflasken etter bruk” • Ikke bruk grillen på overbygde steder. • Griller med rullehjul skal ikke skyves over ujevnt underlag eller avsatser. • Kontroller at fettskuffen og dryppskålen alltid er helt skjøvet inn og lukket mens grillen er i bruk. • Bruk grillvott når du tar på varme deler. • Vri alltid gassreguleringsknappen til posisjonen når du er ferdig å grille, og steng av gasstilførselen på gassflasken. • Når du skal skifte gassflaske, må du passe på at gassreguleringsknappen er satt til posisjon og at gasstilførselen på gassflasken er stengt. VIKTIG: Kontroller at det ikke befinner seg tennkilder i nærheten. • Utfør TETTHETSKONTROLL av tilkoblingene (følg anvisningen) etter hver gang det har blitt skiftet gassflaske. • Ved mistanke om lekkasje, vrir du gassreguleringsknappen til posisjon , og stenger gasstilførselen på gassflasken. Kontakt en autorisert gassgrillforhandler for å få kontrollert de gassførende delene. • Skift gasslangen umiddelbart hvis den viser tegn på skade eller slitasje. Slangen skal være uten knekker og rifter. Husk å slå av gassregule- ringsknappen og stenge gasstilførselen før du fjerner slangen. • Skift slangen og gasstrykkregulatoren etter en brukstid på 3 år. Pass på at gasstrykkregulatoren og slangen innfrir de relevante EN-standar- dene. • Gasslangen skal ha en lengde på mellom 90 og 150cm. • Ikke dekk til luftinntaksåpningene i kabinettet, eller lufteåpningene i lokket. Ikke lukk eller dekk til ventilasjonsåpningene i gassflaskerommet. • ”Ikke utfør endringer på apparatet” Kontakt fagkyndig hjelp ved mistanke om feilfunksjon. • Grillen leveres med gasslange og gasstrykkregulator. Hold gasslangen unna den varme overflaten på grillen. Ikke vri slangen. Hvis grillen er utstyrt med slangeholder, må slangen festes i denne. • Slangen og regulatoren innfrir de nasjonale forskriftene og de relevante EN-standardene. • Kontakt en fagforhandler hvis det ikke er mulig å oppnå full effekt og det foreligger mistanke om at gasstilførselen kan være blokkert. • Grillen skal kun brukes på fast og stabilt underlag. Ikke plasser grillen på tregulv eller andre brennbare overflater mens den er i bruk. Hold grillen unna brennbare materialer. • Ikke oppbevar grillen i nærheten av lettantennelig væske eller material. • Hvis grillen skal settes bort på et rom for vinteren, må gassflasken fjernes. Oppbevar flasken på et godt ventilert sted som barn ikke har tilgang til. • Plasser grillen i le for vinden før du fyrer opp. • Legg trekk over grillen når den er avkjølt og ikke skal brukes. Du får kjøpt egnede trekk hos grillforhandleren. • Ta av trekket etter kraftig regn for å unngå at det danner seg fuktighet. • Bruk apparatet kun dersom strømledningen, stikkontakten og apparatet er uten synlige skader. Kontroller dette før hver bruk. • Grillen skal kun kobles til en jordet stikkontakt. • Trekk ut støpselet etter hver bruk eller hvis det har oppstått en feil. FORSIKTIG: Trekk i støpselet og ikke i strømledningen. • Hold strømledningen unna varme deler. • Ikke ta på støpselet hvis du er våt på hendene. • Ikke skyv grillen mens den er i bruk. • Ikke la grillen stå uten tilsyn mens den er i bruk. • Grillen holder seg varm lenge etter at den er slått av. Ikke legg fra deg ting på grillen (brannfare), og pass på så du ikke brenner deg. • Ettersom grillen har elektriske komponenter, kan den ikke brukes i regn- eller snøvær. • Hvis det skal brukes skjøteledning, må denne være jordet for strømstyrke på minst 10 A (230 V) (tverrsnitt minst 1,5 mm). Plasser ledningen slik at ikke noen kan snuble eller hekte seg fast i den og velte grillen. • Bruk kortest mulig skjøteledning og bruk aldri 2 eller flere skjøteledninger koblet sammen. • Ikke legg strømledningen over veiområder.
Side: 4
OUTDOORCHEF.COM 1 18 TETTHETSKONTROLL ADVARSEL Sørg for at det ikke befinner seg tennkilder (eller at noen røyker) i nærheten når du utfører tetthetskontrollen. Utfør kontrollen i friluft, og ikke bruk en brennende fyrstikk eller åpen ild. 1. Gassreguleringsknappen skal stå i posisjon . 2. Åpne gasstilførselen på flasken, og pensle en såpeløsning bestående av 50 % flytende såpe og 50 % vann på alle gassførende deler (tilkoblingen på gassflasken / gasstrykkregulatoren / gasslangen / gassinntaket / tilkoblingen på ventilen). Du kan også bruke en spesi- alspray for oppdaging av lekkasjer. 3. Hvis det danner seg bobler i såpeløsningen, tyder det på lekkasje. VIKTIG: Ikke bruk grillen før alle lekkasjene er utbedret. Lukk gasstilfør- selen på gassflasken. 4. Fjern lekkasjene ved å stramme tilkoblingene (om mulig) eller skifte ut defekte deler. 5. Gjenta trinn 1 og 2. 6. Kontakt en fagforhandler hvis det ikke er mulig å tette igjen lekkasjen. MERKNAD: Utfør TETTHETSKONTROLL hver gang du kobler til eller skifter gassflaske, og når grillsesongen starter. FORKLARING AV SYMBOLENE PÅ BETJENINGSKONTROLLEN Varmetrinn og tenning : AV : Lav effekt : Middels effekt : Høy effekt : Tenning : Tenner : Lysbryter for grillkammerbelysning DUALCHEF S 325 G og DUALCHEF S 425 G FØR FØRSTE GANGS BRUK 1. Rengjør alle deler som kommer i kontakt med næringsmidler. 2. Kontroller de gassførende delene slik det beskrives i kapitlet TETTHETSKONTROLL. Dette skal gjøres selv om gassgrillen ble levert ferdig montert fra forhandleren. 3. La grillen brenne seg ut i ca. 20–25 minutter på trinn . 4. Pass på at fettskuffen og dryppskålen for fett er skjøvet helt inn. Dette gjelder også ved vanlig grilling.
Side: 5
1 19 ANVISNINGER FOR OPPTENNING MERKNAD: Det er ikke alltid nødvendig å bruke alle brennerne. Dette avhenger av hvordan og i hvilke mengder maten skal tilberedes. TENNE PÅ HOVEDBRENNER DUALCHEF 315 G / DUALCHEF 325 G / DUALCHEF S 325 G DUALCHEF 415 G / DUALCHEF 425 G / DUALCHEF S 425 G 1. Kontroller at alle tilkoblingene mellom gasslangen, gasstrykkregulatoren og gassflasken er godt tilstrammet. (Følg anvisningene i kapitlet TETTHETSKONTROLL). 2. Still hovedbryteren på strømboksen til på (ON = rød kontrollampe på hovedbryteren lyser). 3. Åpne grillokket. FORSIKTIG: Ikke tenn opp grillen med lokket på. 4. Åpne gasstilførselen på gassflasken. 5. Trykk inn gassreguleringsknappen på DGS® TWIN BURNERS som du vil ta i bruk og vri den mot klokken til trinn . Trykk og hold inne tennknappen inntil du får en gnist som antenner gassen. 6. Hvis gassen ikke antennes i løpet av 3 sekunder, vrir du gassreguleringsknappen til . Vent i 2 minutter, slik at den ikke-antente gassen kan fordunste. Gjenta deretter punkt 4 til 5. 7. Hvis det etter tredje forsøk fortsatt ikke er mulig å få fyr på grillen, kontrollerer du mulige årsaker (se avsnittet FEILSØKING). TENNE OPP SIDEBRENNER DUALCHEF 325 G / DUALCHEF S 325 G / DUALCHEF 425 G / DUALCHEF S 425 1. Kontroller at alle tilkoblingene mellom gasslangen, gasstrykkregulatoren og gassflasken er godt tilstrammet. (Følg anvisningene i kapitlet TETTHETSKONTROLL). 2. Still hovedbryteren på strømboksen til på (ON = rød kontrollampe på hovedbryteren lyser). 3. Åpne lokket på sidebrenneren på DUALCHEF 325 G / DUALCHEF S 325 G / DUALCHEF 425 G / DUALCHEF S 425 G. FORSIKTIG: Ikke tenn opp sidebrenneren mens lokket er på. 4. Åpne gasstilførselen på gassflasken. 5. Trykk på gassreguleringsknappen med påskriften SIDE BURNER, og vri den mot klokken til . Trykk og hold inne tennknappen inntil du får en gnist som antenner gassen. 6. Hvis gassen ikke antennes i løpet av 3 sekunder, vrir du gassreguleringsknappen til . Vent i 2 minutter, slik at den ikke-antente gassen kan fordunste. Gjenta deretter punkt 4 til 5. 7. Hvis det etter tredje forsøk fortsatt ikke er mulig å starte sidebrenneren, kontrollerer du mulige årsaker (se avsnittet FEILSØKING).
Side: 6
OUTDOORCHEF.COM 120 STRØMBOKS AAA AAA AA AA AA AA Strømboksen inneholder følgende: • 4 NiMH-batterier, oppladbare (type AA, 1,2 V / 2400 mAh) for Safety Light System (SLS) • 2 batterier, oppladbare (type AAA, 1,5 V) for elektrisk tenner • 1 hovedbryter for å kunne avbryte strømforsyning til de enkelte komponentene og forhindre at batteriene utlades • 1 batterilader: På modellene DUALCHEF S 325 G og DUALCHEF S 425 G kan batteriladeren tilkobles en stikkontakt med medfølgende strømledning via kontakten på baksiden. Når den medfølgende strømledningen kobles til, lades de fire installerte oppladbare batteriene auto- matisk når hovedbryteren er slått på. Under ladingen lyser dioden på batteriladeren kontinuerlig oransje (omtrentlig ladetid opptil 12 timer). For de andre DUALCHEF-grillene medfølger det ikke strømledning. Batteriene er imidlertid fortsatt oppladbare. En egnet strømledning kan kjøpes i faghandel og på enhver elektrobutikk. FORSIKTIG: De medfølgende oppladbare batteriene til din DUALCHEF-grill kan lades opp med ladestasjonen som befinner seg i strømboksen. Disse må IKKE erstattes av vanlige batterier som ikke kan lades opp. Hvis du ikke bruker oppladbare batterier og samtidig kobler grillen til strøm- nettet med strømledningen, vil apparatet prøve å lade opp de vanlige batteriene. Dette kan føre til alvorlige personskader og brann! SAFETY LIGHT SYSTEM (SLS) SAFETY LIGHT SYSTEM (SLS) på din DUALCHEF-grill aktiveres når gassreguleringsknappen stilles fra posisjon mot klokken i retning – og dermed åpner gasstilførselen for DGS® TWIN BURNER. Lysringen rundt gassreguleringsknappen og LED-lyset i midten av posisjon , viser deg selv på avstand om gasstilførselen er åpnet til én eller flere brennere. Strømforsyningen til SLS sikres via de fire medfølgende oppladbare batteriene. Dersom ladenivået på de oppladbare batteriene synker til en kapa- sitet på ca. 20 %, vil SLS begynne å blinke, noe som indikerer at SLS snart vil slukkes dersom de oppladbare batteriene ikke lades. Gassregulerin- gen fungerer også ved tomme batterier. DUALCHEF-griller har en innebygd batterilader (se kapittelet STRØMBOKS). På kontrollpanelet sitter det en lyssensor. Denne måler lysintensiteten i omgivelsene og justerer lysstyrken på SLS tilsvarende. MERKNAD: Glas- set over denne sensoren må være rent og utildekket for å sikre denne funksjonen.
Side: 7
121 BRUKSANVISNING FOR DUALCHEF Så enkelt er det: 1. Ved mindre mengder grillmat brukes kun én eller to brennere, bruk DGS® ZONE DIVIDER til å skille av de unødvendige grillsonene og slik øke effektiviteten (se kapittel DGS® ZONE DIVIDER). Når du griller under lokk, reduseres grilltiden og gassforbruket. 2. Varm opp grillen med lokket på i ca. 10 minutter på trinn . 3. Legg grillmaten på grillristen, og still inn temperaturen trinnløst etter ønske mellom – . 4. Vri gassreguleringsknappen til når du er ferdig å grille. Lukk deretter gasstilførselen på gassflasken. Vær oppmerksom på at kranen må lukkes også på tomme flasker. 5. La grillen avkjøles helt før du flytter på eller rengjør den etter grilling. FORSIKTIG: På modellene DUALCHEF S 325 G og DUALCHEF S 425 G, som har belysning i grillkammeret (halogenpære), kan disse ska- des når de utsettes for store forstyrrelser i varm tilstand. 6. FORSIKTIG: Dryppskålen må kun fjernes for tømming og rengjøring når den er kald. Det varme fettet kan føre til brannskader. Dryppskålen skal kun tas ut med medfølgende håndtak! DUAL GOURM E T SYSTE M DGS DUAL GOURMET SYSTEM (DGS® ) Foruten de klassiske grillmetodene (se kapittelet DIREKTE OG INDIREKTE GRILLMETODE), tilbyr DUALCHEF også det unike DUAL GOUR- MET SYSTEM (DGS® ). Hjertet av DUAL GOURMET SYSTEM (DGS® ) er DGS® ZONE DIVIDER, som deler din DUALCHEF-grill inn i 2 grillsoner. Denne soneadskil- lelsen åpner nye muligheter når du griller, enten du vil lage flere retter samtidig, eller for å hindre at smak eller lukt overføres mellom ulike typer grillmat. I tillegg til at grillkammeret skilles opp, har du har også fullstendig temperaturkontroll over grillsonene. De kan styres og overvåkes hver for seg. Grillens to termometre vil vise deg de gjeldende temperaturene i sonene. Alt det tilgjengelige tilbehøret til DGS® vil hjelpe deg med å bruke sonene på best mulig måte og lar deg oppnå det perfekte grillresultatet. I de følgende avsnitt blir du kjent med de enkelte elementene i DUAL GOURMET SYSTEM (DGS® )
Side: 8
OUTDOORCHEF.COM 122 DUAL GOURM E T SYSTE M DGS DGS® ZONE DIVIDER DGS® ZONE DIVIDER skiller grillkammeret i to grillsoner som kan betjenes hver for seg. Modellene DUALCHEF 315 G / DUALCHEF 325 G og DUALCHEF S 325 G har én posisjon for soneadskillelse. Modellene DUALCHEF 415 G / DUALCHEF 425 G og DUALCHEF S 425 G har to posisjon for soneadskillelse. VED Å SKILLE GRILLKAMMERET I ULIKE SONER, GJØRES FØLGENDE ANVENDELSER BÅDE ENKLERE OG MER EFFEKTIVE: 1. Med DGS® ZONE DIVIDER gir din DUALCHEF-grill deg muligheten til å tilberede ulike retter samtidig. Helt atskilt fra hverandre, og dermed uten lukt- og smaksoverføring! 2. De enkelte sonene kan reguleres hver for seg, takket være DGS® ZONE DIVIDER. Dette er fordi varmen som genereres av DGS® TWIN BURNER stiger opp i grillkammeret, mens DGS® ZONE DIVIDER forhindrer sterk varmeoverføring til den andre grillsonen. Takket være dette skillet, kan du bruke ulike temperaturer til ulike retter under grillokket på DUALCHEF. MULIGE TEMPERATURSONER MED DGS® ZONE DIVIDER
Side: 9
123 FORSKJELL MELLOM TEMPERATURSONER MED ELLER UTEN BRUK AV DGS® ZONE DIVIDER MED DGS® ZONE DIVIDER UTEN DGS® ZONE DIVIDER Du kan for eksempel lage velsmakende svinestek på grillens høyre side med DGS® HEAT DIFFUSER (se kapittelet DGS® HEAT DIFFUSER), mens venstre side steker en pizza eller griller biff. 3. DGS® ZONE DIVIDER støtter dessuten optimalt gassforbruk. Hvis du bare vil grille en liten mengde mat, settes DGS® ZONE DIVIDER i for å skille av den unødvendige grilloverflaten. Ved å redusere størrelsen på DUALCHEF-grillkammeret, økes effektiviteten av den brukte grillfla- ten og brenneren. Hvordan du skiller sonene vises på bildene ovenfor. 4. DGS® ZONE DIVIDER tillater direkte grilling i den ene grillsonen og samtidig skånsom oppvarming i den andre sonen. DUAL GOURM E T SYSTE M DGS DGS® HEAT DIFFUSER For tilberedning av mat med en dreiekurv, genereres den nødvendige varmen tradisjonelt av en bakmontert brenner. Den stigende varmen fra den bakmonterte brenneren og maten som skal stekes foran den, krever en stor mengde gass for å oppnå det ønskede resultatet. Samtidig er temperaturkontrollen meget begrenset. DGS® HEAT DIFFUSER leder den nødvendige varmen fra DGS® TWIN BURNER direkte til maten som skal grilles i dreiekurven. Slik kan en stek tilberedes med bare én brenner i posisjon 1. Ved å kombinere DGS® TWIN BURNER med DGS® ZONE DIVIDER og DGS® HEAT DIFFUSER, senkes gassforbruket og temperaturområdet økes. Slik setter du inn DGS® HEAT DIFFUSER: 1. Ta ut grillristen på høyre side av grillen ved hjelp av Grid Lifter.. 2. Plasser DGS® HEAT DIFFUSER som vist ovenfor. 3. Plasser grillmaten i OUTDOORCHEF DGS® -DREIEKURVSETT (medfølger ikke, selges separat som tilbehør). 4. Dreiekurven skyves inn i motorblokken (del av DGS® -DREIEKURVSETT). Still så motsatt side mot innretningen på DGS® ZONE DIVIDER. 5. Ta nå DUALCHEF i bruk og lag steken din med ønsket temperatur. 6. Bruk Grid Lifter for å ta DGS® HEAT DIFFUSER ut igjen. DGS® PROTECTION BARS og DGS® HEAT DIFFUSER beskytter DGS® TWIN BURNER mot dryppende fett og forhindrer fettbrann i flammen. Overflødig fett avledes, takket være DGS® HEAT DIFFUSER sin spesialutviklede form, kontrollert mellom DGS® TWIN BURNER. Du kan også forberede de gjenværende grillsonene på mer grillmat.
Side: 10
OUTDOORCHEF.COM 124 HØYDEJUSTERBAR VARMHOLDENDE RIST Den varmholdende risten fungerer som en ekstra grillflate med sin egen temperatursone. Avhengig av størrelsen av grillmaten som skal plasse- res, kan den varmholdende risten festes i to forskjellige posisjoner. Den varmholdende risten kan brukes ved tilberedning av stek med DGS® HEAT DIFFUSER og DGS® ZONE DIVIDER. Her imidlertid bare i én posisjon! GRILLRIST AV STØPEJERN BRUK Rengjør grillristene av støpejern med vann før første gangs bruk. Under bruk på grillen skal risten kun berøres med grillhansker. Sett ikke grill­ ristene av støpejern på brennbare eller varmefølsomme flater når de er varme. For å gjøre det enklere å ta ut grillristene av støpejern kan du bruke Grid Lifter. RENGJØRING • La grillristene av støpejern brennes av på grillen ved full effekt i ca. 10 minutter • Bruk en børste med messingbust (ikke stålbust) • La den avkjøle seg etterpå • Ved kraftig tilsmussing: Bruk OUTDOORCHEF BARBECUE CLEANER for grundig rengjøring MERKNAD Påfør et tynt lag matolje etter rengjøring.
Side: 11
125 DGS® -DREIEKURVSETT DGS® -DREIEKURVSETTET sørger for jevnt stekt kjøtt. Takket være kurveformen blir grillma- ten ikke spiddet og ikke en dråpe kjøttsaft går tapt. Ideell for sprø kylling, saftig søndagsstek og mør roastbiff. DGS® -PIZZASTEIN Den nye DGS® -pizzasteinen garanterer sprø pizzaglede fra grillen. Rammen av rustfritt stål gir mulighet for en hevet bakeposisjon, og ga- ranterer en perfekt kombinasjon av under- og overvarme. DGS® -GRØNNSAKSRIST DGS® -GRØNNSAKSRISTEN sørger for enkel og sunn tilberedning av grønnsaker, fisk eller hamburgere. Porselensemaljen og ristens spesi- elle perforering garantert grilling med lite fett og hindrer at grillmaten fester seg. For ukomplisert grillmoro med garantert suksess. DGS® -GRILLPLATE DGS® -GRILLPLATEN av støpejern sprer var- men jevnt og optimalt. Den vendbare grillplaten har en riflet og glatt side, og gir slik utallige tilbe- redningsmuligheter. Den glatte siden er perfekt for pannekaker, crêpes eller eggeretter, mens den riflede siden er flott til kort grilling. DGS® -GRILLRIST AV STØPEJERN Den høykvalitets DGS® -GRILLRISTEN AV STØPEJERN garanterer perfekt grillmønster på saftig biff eller fiskefilet. Siden støpejernet hol- der på og overfører varmen optimalt til grillma- ten, kommer dette settet med 2 grillrister alltid godt med når man trenger høye temperaturer. DGS® -KOKESETT DGS® -KOKESETTET er all-rounderen blant DGS® -tilbehøret. Enten det er væsker som skal kokes, damping av grønnsaker, gratinering av poteter eller posjering av fisk: alt er mulig. Kokesettet kan settes rett inn i grillen i stedet for en grillrist. Takket være de formfine håndtakene er beholderen lett å henge inn og enkel å bære. DGS® -GRILLRIST AV RUSTFRITT STÅL Perfekt varmeoverføring og et flott grillmønster på all grillmaten garanteres med DGS® -GRILL- RISTEN AV RUSTFRITT STÅL. Rustfritt stål som holder god kvalitet og har høy tetthet, forhindrer klebing av matrester og er lett å rengjøre. DUAL GOURM E T SYSTE M DGS DGS® -TILBEHØR Ved bruk av DGS® ZONE DIVIDER tilbyr DUALCHEF deg nesten ubegrensede muligheter når det gjelder tilberedning av mat. Som kronen på verket for slik allsidig matlaging, har OUTDOORCHEF utviklet alt slags tilbehør til grilling, koking og baking, slik at du kan ha det enda mer gøy med din DUALCHEF. La deg insiprere og dykk ned i det tilgjengelige DGS® -TILBEHØRET.
Side: 12
OUTDOORCHEF.COM 126 DIREKTE OG INDIREKTE GRILLMETODE MED DUALCHEF HVA ER FORSKJELLEN? DIREKTE GRILLMETODE Som navnet antyder, ligger grillmaten rett over varmekilden ved bruk av den direkte grillmetoden. Denne metoden er egnet for rask grilling. Takket være den høye temperaturen, får man en fin stekeskorpe og perfekt grillmønster på biffen. INDIREKTE GRILLMETODE Ved indirekte grilling sirkulerer varmen rundt maten. Det lukkede grillokket gjør grillen om til en varmluftsovn. Denne grillmetoden er ideell for store kjøttstykker som skal stekes ved lave temperaturer, varsomt tilberedt fisk eller sprø pizza. Med GRILLSYSTEMET for GASSGRILLSTASJONER kan du enkelt bytte fra direkte til indirekte varme. For indirekte grilling, koking og baking, plasseres grillmaten i midten av risten og du tenner bare de to ytterste brennerne. DIREKTE VARME INDIREKTE VARME For direkte grilling og koking: Plasser grillmaten over de innkoblede brennerne. For indirekte grilling, koking og baking: Legg grillmaten i midten, lukk lokket og tenn de to ytre brennerne. GRILLKAMMERBELYSNING Modellene DUALCHEF S 325 G og DUALCHEF S 425 G har ett grillkammerlys. Halogenpæren (G9, 12 V, 10 W) strømforsynes med den med- følgende strømledningen, som plugges i apparatets bakside. Av- og på-bryteren finnes på kontrollpanelet til høyre. FORSIKTIG: Grillkammerbelysningen kan ta skade av forrstyrrelser når grillen er varm.
Side: 13
127 NÅR DU ER FERDIG Å GRILLE 1. Vri gassreguleringsknappen for hver brenner til . 2. Lukk gasstilførselen på gassflasken. 3. Slå av hovedbryteren i strømboksen. 4. Avkjøl og rengjør grillen. 5. Dekk til grillen med et egnet trekk. FORSIKTIG: La DUALCHEF avkjøles helt før du flytter på den etter grilling. Modellene DUALCHEF S 325 G og DUALCHEF S 425 G har halogenbelysning i grillkammeret som kan skades når de utsettes for store forstyrrelser i varm tilstand. FORSIKTIG: Dryppskålen må kun fjernes for tømming og rengjøring når den er kald. Det varme fettet kan føre til brannskader. Dryppskålen skal kun tas ut med medfølgende håndtak! RENGJØRING Det trengs kun minimal rengjøring mellom hver grilling, ettersom mesteparten av fettet enten fordunster eller havner i dryppskålen. Bruk en grillbørste med messingbust (ikke stål) for å rengjøre grillristen. For en grundigere rengjøring av grillkammeret, bruk OUTDOORCHEF BARBECUE CLEANER. Løse rester kan eventuelt fjernes med såpevann og en grytesvamp av nylon. Du kan til slutt trekke ut, tømme og rengjøre dryppskålen med OUTDOORCHEF BARBECUE CLEANER. Kompo- nentene av rustfritt stål kan rengjøres med rengjøringsmiddel for rustfritt stål eller poleringssvamp for førnevnte. ANBEFALING: DGS® HEAT DIFFUSER og DGS® PROTECTION BARS skal rengjøres etter hver gangs bruk, for å unngå belegg og fettbrann. BRUKE OUTDOORCHEF BARBECUE CLEANER VIKTIG: Ikke bruk OUTDOORCHEF BARBECUE CLEANER under grilling. Bruk grillvotter og briller. Spray grillen eller tilbehøret grundig mens den/det ennå har litt varme i seg, og la virke i 15–30 minutter. Spray tilsmus- sede flater en gang til, skyll grundig med vann og la tørke. FORSIKTIG: OUTDOORCHEF BARBECUE CLEANER må ikke brukes på pulverlakkerte overflater. BRUKE OUTDOORCHEF CHEF CLEANER VIKTIG: grillen må ikke benyttes mens OUTDOORCHEF CHEF CLEANER er i bruk. Bruk hansker og briller for å beskytte deg. Spray grillen eller tilbehøret mens den/det ennå har litt varme i seg, og la virke i 10 minutter til skummet har løst seg opp. Ved behov kan du etterrengjøre med en egnet grillbørste eller en nylonsvamp. Skyll deretter grundig med vann og tørk delene. FORSIKTIG: Ikke egnet for overflater av tre eller plast eller pulverlakkerte overflater.
Side: 14
OUTDOORCHEF.COM 128 VEDLIKEHOLD AV DGS® TWIN BURNER Brenneren kan være tilstoppet av insekter. Dette kan føre til dårligere ytelse eller tilbakeslag av flammer. For å sjekke brenneren og rengjøre den med jevne mellomrom, må du gjøre følgende: 1 2a 2b 2c 1. Fjern først grillristene og DGS® PROTECTION BARS fra DUALCHEF-grillen. 2a. Fjern så sikkerhetsklemmene fra brennerfestet. 2b. Fjern det øvre brennerfestet. 2c. Løft brenneren opp og ut av grillkammeret. 3. Rengjør brenneren med en tynn flaskebørste eller en metalltråd. 4. Etter rengjøring, settes de enkelte komponentene sammen igjen i grillkammeret i omvendt rekkefølge. Se kapittelet ”TENNE PÅ HOVEDBRENNER” for å sette grillen i drift igjen. VIKTIG: Hvis du bruker rengjøringsmiddel, må du la grillen tørke godt etter endt rengjøring. Du kan forkorte tørketiden ved å slå på grillen og la den brenne ved trinn i noen minutter mens lokket er av. VEDLIKEHOLD Regelmessig vedlikehold av DUALCHEF sikrer at grillen fortsetter å fungere optimalt. Kontroller alle gassførende deler minst to ganger per år, og etter lengre oppbevaring. Edderkopper og andre insekter kan føre til tilstoppinger som må fjernes før grillen tas i bruk. Hvis grillen ofte skyves over ujevnt underlag, kontrollerer du fra tid til annen at alle skruene sitter godt fast. Utfør TETTHETSKONTROLL før du tar i bruk igjen grillen etter lengre tids stillstand. Kontakt gassleverandøren eller forhandleren hvis du er i tvil. For å unngå rustskader er det viktig at du smører inn alle metalldeler før du setter bort grillen for lengre tid. Se etter rifter, knekker eller andre skader på gasslangen minst én gang i løpet av grillsesongen, og når grillen ikke har vært i bruk på lengre tid. Hvis gasslangen er skadet, skifter du den umiddelbart slik det beskrives i kapittelet SIKKERHETSMERKNADER. Når grillen er helt avkjølt, anbefaler vi at du dekker den med et egnet OUTDOORCHEF-trekk som beskytter mot vær og vind. Dette er med på å holde grillen i god stand lengre. Ta av trekket etter regn for å unngå at det danner seg fuktighet. Du får kjøpt egnede trekk hos grillforhandleren. FEILSØKING Brenneren antennes ikke: • Kontroller at gasstilførselen på gassflasken er åpnet. • Forsikre deg om at flasken inneholder nok gass. • Kontroller at gnistene fra elektroden slår over på brenneren. FORSIKTIG: Denne kontrollen skal kun utføres med lukket gasstilførsel! Ingen gnist: • Påse at batteriene sitter riktig og er oppladet. • Avstanden mellom brenneren og elektroden skal kun være 4–6 mm. • Kontroller at kablene på den elektriske tenningen og elektroden er riktig festet. • Sett to nye batterier (type AAA, 1,5 V) inn i den elektriske tenneren. Kontakt forhandleren hvis tiltakene ovenfor ikke hjelper.
Side: 15
129 SAFETY LIGHT SYSTEM (SLS) fungerer ikke: • Kontroller at gasstilførselen på gassreguleringsknappen er åpen. (ved stengt gassflaskeventil) • Påse at de oppladbare batteriene til SLS sitter riktig og lades opp. • Skulle batteriene være tomme, kan du etter modell - koble til den medfølgende strømledningen for å aktivere lading (for modellene DUALCHEF S 325G og DUALCHEF S 425 G) - finne en egnet strømledning selv og plugge den rett inn i strømboksen for å aktivere ladingen (for modellene DUALCHEF 315 G / DUALCHEF 325 G / DUALCHEF 415 G / DUALCHEF 425 G) - sette inn nye oppladbare batterier Grillkammerbelysning • Kontroller om begge G9-halogenpærene (12 V / 10 W) er defekt. FORBRUKERGARANTI 1. Garanti og forbindelse til kjøpers andre rettigheter Ved kjøp av dette OUTDOORCHEF-produktet hos en autorisert forhandler får du som privat sluttkunde (forbruker) en produsentgaranti fra DKB Household Switzerland AG (”DKB”). Produsentgarantien gir deg garantikrav mot garantigiver i samsvar med denne avtalen. Garantikrav gjelder i tillegg til dine andre kontraktsmessige eller juridiske rettigheter. Disse andre rettighetene blir ikke utelukket eller begrenset av denne garantien. Derfor kan du også gjøre andre kon- traktsmessige eller juridiske krav gjeldende mot aktuelle skyldnere. Dermed berøres f.eks. krav iht. forbrukerloven ikke av denne garantien. Som kjøper er det spesielt også mulig for deg å håndheve kontraktsgarantikrav mot din selger. Slik kan for eksempel en kjøpekontrakt oppheves bare mot selgeren, men ikke innenfor rammene av denne garantien mot DKB. 2. Deltakende og garantivilkår Garantisten er DKB. Garantien er gjeldende for alle sluttbrukere som kjøper et nytt produkt hos autorisert forhandler til private formål. Kjøpet bekreftes med fremlegging av kjøpskvittering. Et kjøp til privat bruk foreligger når produktet er kjøpt av en fysisk person til formål som hovedsakelig verken er knyttet til kommersiell eller selvstendig yrkesaktivitet. Hvis det oppstår et garantikrav, må dette legges frem ovenfor garanti­ giver innen to måneder. Hvis ikke, blir ethvert garantikrav foreldet. For åpenbare feil starter denne foreldelsesfristen når produktet mottas. DKB anbefaler derfor å kontrollere produktet grundig for feil når det mottas. 3. Omfang Garantien gjelder fra kjøpsdatoen og garanteres i følgende tilfeller, med mindre det foreligger noen faktiske eksklusjoner i henhold til punkt 4: KABINETT I TRYKKSTØPT ALUMINIUM OG RUSTFRITT STÅL 10 år Mot gjennomrusting DGS® TWIN BURNER 5 år Mot gjennomrusting eller gjennombrenning GRILLRIST 3 år Mot gjennomrusting eller gjennombrenning EMALJERT LOKK 3 år Mot gjennomrusting og feil på emaljen før første gangs bruk DGS® ZONE DIVIDER / DGS® HEAT DIFFUSER / DGS® PROTECTION BARS 3 år Mot gjennomrusting eller gjennombrenning ANDRE DELER 2 år Mot alle andre produksjons-/materialfeil Rimelige uregelmessigheter, fargeforskjeller i emaljen eller mindre feil som produksjonsrelaterte støttepunkter på nedre kant av lokket eller på oppheng som ikke er av betydning for funksjonen og for deg som kunde, regnes ikke som en defekt. I en garantisak vil DKB etter eget valg skifte ut og erstatte de skadde eller defekte delene, eller hele produktet. Så sant det er rimelig for deg som kunde, kan produktet også bli byttet ut med en tilsvarende grill av nyere modell, f.eks. en etterfølger-modell. Så sant funksjonaliteten til produktet ikke blir påvirket av en feil, og i den grad det er rimelig for deg som kunde, kan du bli tilbudt tilstrekkelig økonomisk kompensasjon i stedet for reparasjon. Det består ikke noe krav på erstatning eller annen kompensasjon mot DKB for varigheten av garantiperioden (kontroll og eventuell erstatning). Utførelse av garantiytelser gir ikke forlenget eller ny garantitid. Erstattede deler beholdes av DKB. Hvis produktet byttes, starter garantitiden på nytt. Eventuelle ytterligere krav mot garantisten dekkes ikke av denne garantien. Dine krav på annet rettsgrunnlag blir imidlertid dermed ikke utelukket eller begrenset (se også ovenfor 1).
Side: 16
OUTDOORCHEF.COM 130 * Du finner forhandlerdokumentasjon på nettsiden vår, OUTDOORCHEF.COM ** Serie- og artikkelnummeret er angitt på klistremerket på grillen (se det første avsnittet i denne BRUKSANVISNINGEN). 4. Garantien dekker ikke følgende Garantien gjelder ikke i følgende tilfeller: • Vanlig slitasje ved normal bruk, særlig på generelle slitedeler som termometre, tenner og batteri, elektrode, tenningskabel, gasslange, gas- strykkregulator, halogenpære, fettskuffe og dryppeskål. • Skader på emaljen på brukte griller, forutsatt at feilen ikke beviselig allerede eksisterte før første gangs bruk. • Defekter og/eller skader pga. feil eller ikke tiltenkt bruk, særlig grunnet manglende overholdelse av bruksanvisningen, sikkerhetsanvisningene eller drifts-/vedlikeholdsanvisningene (for eksempel bruk av Outdoor-griller innendørs, skader fra feil montering, feil rengjøring av de emaljerte overflatene på trakten eller grillristen, ikke gjennomført lekkasjetest dersom dette er anbefalt i bruksanvisningen, bruk av skadelige kjemika- lier, misbruk osv.). • Defekter og/eller skader dersom disse oppstår fra inngrep eller reparasjoner utført av personer som ikke er autorisert av DKB. • Defekter og/eller skader fra ødeleggende påvirkning fra uvær (for eksempel hagl eller lynnedslag). • Defekter og/eller skader som skyldes hærverk eller forsettlig eller uaktsom skade i den utstrekning det ikke er forårsaket av DKB. • Defekter og/eller skader påført under transport til kjøper, med mindre transport har blitt arrangert av garantisten. • Feil og/eller skader som skyldes force majeure. • Defekter og/eller skader på grunn av slitasje i profesjonell bruk til kommersielle formål (f.eks. bruk i hotell eller restaurant). 5. Garantibehandling Ved garantikrav, vennligst ta kontakt så snart som mulig med oss eller en av våre autoriserte forhandlere (forhandlerdokumentasjon på www.outdoorchef.com) og oppgi i tillegg til adressen din, om mulig produktet/produktdelen, kvitteringen, serienummeret og artikkelnummeret (begge deler finner du på klistremerket på grillen, se første avsnitt i bruksanvisningen). Beskriv også gjerne feilen ved hjelp av bilde. For å sjekke at garantien gjelder for tilfellet, må du levere produktet til forhandleren eller til oss (Bring-In-garanti). Hvis garantien gjelder, erstatter vi de nødven- dige transport- og forsendelseskostnadene, ellers sender vi produktet tilbake til deg på din egen regning. Det registrerte merket OUTDOORCHEF representeres av følgende firma: DKB Household Switzerland AG | Eggbühlstraße 28 | Postfach | 8052 Zürich-Schweiz | www.dkbrands.com
Side: 17
131 TEKNISK INFORMASJON DUALCHEF 315 G CE 0063 Gass Propan/butan 30/31 Totaleffekt 12 kW Gassforbruk 870 g/h Dyse (28–30/37 mbar) 0.98 mm/merke: BK Dyse (50 mbar) 0.84 mm/merke: AR Gasstrykk Butan 28 mbar Propan 37 mbar Maksimal tillatt fullvekt for gassflasken på grillrammen 1 1 kg DUALCHEF 325 G / S 325 G CE 0063 Gass Propan/butan 30/31 Totaleffekt 15.4 kW Gassforbruk 1 120 g/h Dyse (28–30/37 mbar) 0.98 mm/merke: BK Dyse (50 mbar) 0.84 mm/merke: AR Gasstrykk Butan 28 mbar Propan 37 mbar Maksimal tillatt fullvekt for gassflasken på grillrammen 1 1 kg DUALCHEF 415 G CE 0063 Gass Propan/butan 30/31 Totaleffekt 16 kW Gassforbruk 1 160 g/h Dyse (28–30/37 mbar) 0.98 mm/merke: BK Dyse (50 mbar) 0.84 mm/merke: AR Gasstrykk Butan 28 mbar Propan 37 mbar Maksimal tillatt fullvekt for gassflasken på grillrammen 1 1 kg DUALCHEF 425 G / S 425 G CE 0063 Gass Propan/butan 30/31 Totaleffekt 19.4 kW Gassforbruk 1410 g/h Dyse (28–30/37 mbar) 0.98 mm/merke: BK Dyse (50 mbar) 0.84 mm/merke: AR Gasstrykk Butan 28 mbar Propan 37 mbar Maksimal tillatt fullvekt for gassflasken på grillrammen 1 1 kg SIDEBRENNER (DUALCHEF 325 G / S 325 G / 425 G / S 425 G) CE 0063 Gass Propan/butan 30/31 Effekt 3.4 kW Gassforbruk 250 g/h Dyse (28–30/37 mbar) 0.88 mm/merke: AH Dyse (50 mbar) 0.76 mm/merke: AK Gasstrykk Butan 28 mbar Propan 37 mbar I3B/P (30 mbar) I3B/P (50 mbar) I3+ (28/30/37 mbar) ELEKTRISK TENNER / SAFETY LIGHT SYSTEM (SLS) Til drift av den elektriske tenneren trenger du to batterier (type AAA, 1,5 V) og for SAFETY LIGHT SYSTEM trenger du opplad- bare NiMH-batterier (type AA, 1,2 V / 2400 mAh). HALOGENBELYSNING (DUALCHEF S325 G / S 425 G) Til drift av grillkammerbelysningen trenger du G9-halogenpærer (12 V / 10 W) MERKNAD OM TEMPERATURANVISNING Den viste termometertemperaturen har et slingringsmonn på +/-10 %. NETTSIDE Besøk OUTDOORCHEF.COM for mer informasjon, tips og triks, oppskrifter og annet som er nyttig å vite om OUTDOORCHEF-produktene.
Side: 18
OUTDOORCHEF.COM 148 NOTKUNARLEIÐBEININGAR Lesið leiðbeiningarnar vandlega áður en OUTDOORCHEF-gasgrillið er tekið í notkun. Lesið notkunarleiðbeiningarnar áður en grillið er tekið í notkun. Geymið notkunarleiðbeiningarnar á vísum stað. Þær innihalda mikilvægar upplýsingar um öryggi, notkun og viðhald. MIKILVÆG ÖRYGGISATRIÐI Allir sem nota grillið verða að kynna sér nákvæmlega hvernig kveikt er upp í því og fara eftir leiðbeiningunum. Börn mega ekki nota grillið. Fylgja skal uppsetningarleiðbeiningunum nákvæmlega. Röng uppsetning getur haft hættulegar afleiðingar. Gætið þess að hafa enga eldfima vökva og efni eða varagaskúta nálægt grillinu. Aldrei má koma grillinu eða gaskútnum fyrir í lokuðu rými án loftræstingar. Lesið leiðbeiningarnar vandlega áður en gasgrillið er tekið í notkun. Eingöngu má nota grillið utandyra og það verður að standa í öruggri fjarlægð frá brennanlegum efnum, minnst 1,5 m frá. GASKÚTAR Fyrst og fremst ber að fylgja öryggis- og notkunarleiðbeiningum frá framleiðanda gaskútsins. Aðeins má setja gaskúta sem vega að hámarki 11 kg þegar þeir eru fullir á botnplötuna. Setjið kútinn á viðeigandi stað, sjá uppsetningarleiðbeiningar. Gætið þess að allar skrúfaðar tengingar séu þéttar. Framkvæmið LEKAPRÓFUN áður en grillið er tekið í notkun og í hvert sinn sem skipt er um gaskút. Gaskútar mega ekki standa í hitastigi yfir 50 °C og þá má aldrei geyma í lokuðu rými eða kjallara. Fylgið öryggisreglunum á gaskútunum. ATHUGIÐ: Gangið úr skugga um að þrýstijafnarinn og gashylkið séu leyfð til notkunar í viðkomandi landi. Notið eingöngu gashylki samkvæmt gildandi staðli í viðkomandi landi. Þar sem þéttibúnaður er mismunandi verður skrúfaða tengingin ekki nægilega þétt ef ekki er notuð rétt gerð af þrýstijafnara og gashylki. Gas lekur þá út og kviknað getur í því fyrirvaralaust vegna opins elds eða neista. Af öryggisástæðum sem og vegna ábyrgðar mælir framleiðandi með því að gasgrill sem tekin eru til sölu séu yfirfarin og að þrýstistillir og gasslanga séu löguð að gildandi reglum viðkomandi lands ef þess þarf. MIKILVÆGT: Skráið hjá ykkur raðnúmer gasgrillsins á bakhlið þessara notkunarleiðbeininga. Staðsetning númersins fer eftir gerð grillsins og er að finna á upplýsingalímmiðanum, sem er annaðhvort á fótastelli grillsins eða botnplötu þess. Vörunúmer og heiti gasgrillsins eru á kortinu Welcome Card, sem fylgir skjalamöppunni. Mikilvægt er að hafa raðnúmerið og vörunúmerið við hendina til að flýta fyrir fyrirspurnum, þegar varahlutir eru pantaðir og fyrir allar ábyrgðarkröfur. Geymið notkunarleiðbeiningarnar á vísum stað. Þær innihalda mikilvægar upplýsingar um öryggi, notkun og viðhald. LOGIN CARD max 600 mm max Ø 310 mm 1 2 3 is CE Label 2018 BEISPIEL für Manual Version date 10.08.2017 Replace Page 1 of 1 File Nr. PM 00000 File name CE Label 2018 BEISPIEL für Manual 5x105 -- Typ: PIN 0063 BP 3505 DKB Household Switzerland AG Eggbühlstrasse 28, 8052 Zürich 00632018 Serial No.: Article No.: Made in China Total rate Qn= S Cat.I3 B/P 3+ Butane / Propane G30 / G31 30/37 mbar Cat.I DISTRIBUTION DKB Household Germany GmbH Ochsenmattstr. 10 | 79618 Rheinfelden | Germany
Side: 19
149 ÖRYGGISLEIÐBEININGAR Geymið þessar notkunarleiðbeiningar svo hægt sé að grípa til þeirra hvenær sem þörf krefur. Farið eftir leiðbeiningum í kaflanum LEIÐBEININGAR UM HVERNIG KVEIKT ER UPP Í GRILLINU þegar grillið er tekið í notkun. • „Eingöngu til nota utandyra“ • „Lesið notkunarleiðbeiningarnar áður en grillið er tekið í notkun“ • „VARÚÐ: Aðgengilegir hlutir geta verið mjög heitir. Haldið börnum fjarri“ • „Grillið má ekki vera nálægt brennanlegum efnum þegar það er í notkun“ • „Færið ekki grillið meðan á notkun stendur“ • „Eftir notkun skal skrúfa fyrir gasið á gaskútnum“ • Notið grillið aldrei undir þakskyggni. • Ýtið ekki grillum á hjólum yfir óslétt undirlag eða þrep. • Gætið þess að fituplatan og fitubakkinn séu á sínum stað og vel fest þegar grillið er notað. • Notið hlífðarhanska þegar komið er við heita hluti. • Stillið gasstillihnappinn alltaf á og skrúfið fyrir gaskútinn eftir notkun. • Gætið þess að gasstillihnappurinn sé á og skrúfað fyrir gaskútinn þegar skipt er um gaskút. MIKILVÆGT: Grillið má ekki vera nálægt neinum íkveikjuvöldum. • Athugið alla tengihluti samkvæmt leiðbeiningunum í LEKAPRÓFUN þegar búið er að tengja nýjan gaskút. • Stillið gasstillihnappinn á og skrúfið fyrir gasið á kútnum ef grunur er um leka vegna óþéttra hluta. Látið skoða hlutina sem leiða gas í sérverslun með gasvörur. • Ef merki eru um skemmdir eða slit á gasslöngunni verður að skipta um hana strax. Slangan verður að vera laus við brot og sprungur. Ekki gleyma að slökkva með gasstillihnappinum og skrúfa fyrir gasið áður en slangan er fjarlægð. • Skipta skal um slönguna og gasþrýstijafnarann eftir 3 ára notkun frá kaupdegi. Gætið þess að gasþrýstijafnarinn og slangan samræmist viðeigandi EN-stöðlum. • Ráðlögð lengd gasslöngunnar er 90 cm og má ekki fara yfir 150 cm. • Gætið þess að loka aldrei fyrir loftraufarnar á grillinu eða lokinu. Aldrei má loka fyrir eða hylja loftopin á geymslustað gaskútsins. • „Ekki má breyta grillinu með neinum hætti“ Leitið til fagaðila ef grunur er um bilun. • Grillinu fylgir gasslanga og gasþrýstijafnari. Mikilvægt er að halda gasslöngunni frá heitum ytri hlutum grillsins. Ekki má vera snúið upp á slönguna. Nauðsynlegt er að festa slönguna í þar til gerða festingu á grillum sem hafa slíka festingu. • Slangan og þrýstijafnarinn samræmast gildandi landslögum og EN-stöðlum. • Ef fullum afköstum er ekki náð og grunur er um stíflu í gasstreyminu skal leita til sérverslunar með gasvörur. • Notið grillið aðeins á traustu og öruggu undirlagi. Setjið grillið aldrei á viðargólf eða annað brennanlegt yfirborð meðan það er í notkun. Haldið grillinu frá brennanlegum efnum. • Ekki má geyma grillið nálægt mjög eldfimum vökvum eða efnum. • Ef grillið er geymt innandyra yfir veturinn verður að fjarlægja gaskútinn. Geyma skal kútinn á vel loftræstum stað utandyra, sem börn hafa ekki aðgang að. • Komið grillinu fyrir í skjóli fyrir vindi ef hægt er áður en það er notað. • Þegar grillið er ekki í notkun ætti að geyma það undir yfirbreiðslu eftir að það hefur kólnað til að vernda það fyrir umhverfisáhrifum. Yfirbreiðslur fást hjá söluaðilum. • Til að koma í veg fyrir raka skal fjarlægja yfirbreiðsluna eftir mikla rigningu. • Eingöngu má nota tækið ef rafmagnssnúran, innstungan og tækið eru óskemmd. Yfirfarið fyrir hverja notkun. • Tengið tækið eingöngu við jarðtengda innstungu. • Takið klóna úr sambandi eftir hverja notkun eða ef um bilun er að ræða. VARÚÐ: Togið í klóna en ekki snúruna. • Haldið rafmagnssnúrunni frá heitum hlutum. • Ekki snerta rafmagnsklóna með blautum höndum. • Ekki færa grillið á meðan það er í notkun. • Skiljið grillið aldrei eftir án eftirlits meðan á notkun stendur. • Grillið helst heitt lengi eftir að slökkt er á því. Gætið þess að brenna ykkur ekki og setja enga hluti á grillið, því það skapar eldhættu. • Rafbúnaður er í grillinu og má því ekki nota það í rigningu eða snjókomu. • Ef þörf krefur skal aðeins nota jarðtengda framlengingarsnúru fyrir lágm. 10 A (230 V) straumstyrk (þvermál snúru að lágm. 1,5 mm) og ganga úr skugga um að ekki sé hægt að hrasa um hana eða tækið. • Notið eins stutta framlengingarsnúru og hægt er og tengið alls ekki tvær eða fleiri framlengingarsnúrur saman. • Leggið rafmagnssnúruna ekki yfir gangvegi
Side: 20
151 LEIÐBEININGAR UM HVERNIG KVEIKT ER UPP Í GRILLINU ATHUGIÐ: Ekki þarf að nota alla brennarana í einu. Það fer eftir því hvað, hvernig og hversu mikið á að grilla hvað nota þarf marga brennara. KVEIKT Á AÐALBRENNURUM DUALCHEF 315 G / DUALCHEF 325 G / DUALCHEF S 325 G DUALCHEF 415 G / DUALCHEF 425 G / DUALCHEF S 425 G 1. Gangið úr skugga um að allar tengingar milli gasslöngunnar, gasþrýstijafnarans og gaskútsins séu tryggilega festar. (Fylgið leiðbeiningunum í kaflanum LEKAPRÓFUN). 2. Kveikið á aðalrofanum á rafmagnsboxinu (þegar kveikt hefur verið á honum logar rauða gaumljósið í aðalrofanum). 3. Opnið lokið á grillinu. VARÚÐ: Kveikið aldrei upp í grillinu með lokið á. 4. Skrúfið frá gasinu á gaskútnum. 5. Ýtið á gasstillihnapp DGS® TWIN BURNER-brennarans sem á að nota og snúið honum rangsælis á . Ýtið á kveikihnappinn og haldið honum inni þar til neisti kviknar og gasið logar. 6. Ef ekki kviknar á gasinu innan þriggja sekúndna skal stilla gasstillihnappinn á . Bíðið í tvær mínútur á meðan gasið sem tókst ekki að brenna gufar upp. Endurtakið svo skref 4 til 5. 7. Ef ekki er hægt að kveikja upp í grillinu eftir þrjár tilraunir skal athuga orsakir þess (eins og lýst er í kaflanum GERT VIÐ BILUN). KVEIKT Á HLIÐARBRENNARA DUALCHEF 325 G / DUALCHEF S 325 G / DUALCHEF 425 G / DUALCHEF S 425 1. Gangið úr skugga um að allar tengingar milli gasslöngunnar, gasþrýstijafnarans og gaskútsins séu tryggilega festar. (Fylgið leiðbeiningunum í kaflanum LEKAPRÓFUN). 2. Kveikið á aðalrofanum á rafmagnsboxinu (þegar kveikt hefur verið á honum logar rauða gaumljósið í aðalrofanum). 3. Opnið lokið á hliðarbrennara DUALCHEF 325 G / DUALCHEF S 325 G / DUALCHEF 425 G / DUALCHEF S 425 G. VARÚÐ: Gæta verður þess að kveikja aldrei á hliðarbrennaranum með lokið á. 4. Skrúfið frá gasinu á gaskútnum. 5. Ýtið á gasstillihnappinn sem merktur er „SIDE BURNER“ og snúið honum rangsælis á . Ýtið á kveikihnappinn og haldið honum inni þar til neisti kviknar og gasið logar. 6. Ef ekki kviknar á gasinu innan þriggja sekúndna skal stilla gasstillihnappinn á . Bíðið í tvær mínútur á meðan gasið sem tókst ekki að brenna gufar upp. Endurtakið svo skref 4 til 5. 7. Ef ekki er hægt að kveikja á hliðarbrennaranum eftir þrjár tilraunir skal athuga orsakir þess (eins og lýst er í kaflanum GERT VIÐ BILUN).
Side: 21
OUTDOORCHEF.COM 152 RAFMAGNSBOXIÐ AAA AAA AA AA AA AA Eftirfarandi atriði eru í rafmagnsboxinu: • Fjórar NiMH-hleðslurafhlöður (gerð AA, 1,2 V/2400 mAh) fyrir Safety Light System (SLS) • Tvær rafhlöður (af gerðinni AAA, 1,5 V) fyrir rafkveikingu • Einn aðalrofi til að rjúfa straum til íhluta og koma þannig í veg fyrir að hleðslurafhlöðurnar tæmist • Hleðslustöð fyrir hleðslurafhlöður: Á gerðunum DUALCHEF S 325 G og DUALCHEF S 425 G er hægt að tengja hleðslustöðina fyrir hleðslurafhlöður við rafmagnsinnstungu með rafmagnssnúrunni sem fylgir með og stungið er í samband við tengilinn á bakhlið grillsins. Þegar rafmagnssnúran sem fylgir með er tengd við grillið hlaðast hleðslurafhlöðurnar fjórar sjálfkrafa þegar kveikt er á aðalrofanum. Á meðan verið er að hlaða logar ljósdíóðan á hleðslustöðinni stöðugt í appelsínugulum lit (hleðslutíminn er allt að 12 klukkustundir). Rafmagnssnúran fylgir ekki með öðrum DUALCHEF-grillum. Hægt er að hlaða hleðslurafhlöðurnar engu að síður. Rafmagnssnúrur af þessari gerð fást í sérverslunum og í raftækjaverslunum. VARÚÐ: Hægt er að hlaða hleðslurafhlöðurnar sem fylgja með DUALCHEF-grillinu með innbyggðu hleðslustöðinni í rafmagnsboxinu. EKKI má skipta þeim út fyrir venjulegar rafhlöður sem ekki er hægt að hlaða. Ef venjulegar rafhlöður sem ekki er hægt að hlaða eru settar í grillið og rafmagnssnúran er sett í samband við innstungu reynir tækið að hlaða rafhlöðurnar. Þetta getur valdið alvarlegum skemmdum og eldsvoða! SAFETY LIGHT SYSTEM (SLS) SAFETY LIGHT SYSTEM (SLS) er öryggisbúnaður á DUALCHEF-grillinu sem verður virkur þegar gasstillihnappinum er snúið úr stöðu rangsælis í átt að – og þannig opnað fyrir gasstreymi til DGS® TWIN BURNER. Ljóshringurinn utan um gasstillihnappinn og ljósdíóðan í miðjunni á gefa skýrt til kynna hvort skrúfað hefur verið frá gasinu fyrir einn eða fleiri brennara, jafnvel þótt staðið sé í einhverri fjarlægð frá grillinu. SLS-kerfið fær straum úr hleðslurafhlöðunum fjórum sem fylgja með. Þegar hleðslan á rafhlöðunum er komin niður í u.þ.b. 20% byrjar SLS-kerfið að blikka og gefur þannig til kynna að bráðlega slokkni á ljósum SLS-kerfisins séu rafhlöðurnar ekki hlaðnar. Gasstýringin virkar áfram þótt hleðslurafhlöðurnar séu tómar. Í DUALCHEF-grillunum er innbyggt hleðslutæki fyrir hleðslurafhlöður (sjá kaflann RAFMAGNSBOXIÐ). Í stjórnborðinu er ljósnemi. Hann mælir birtustigið í umhverfi grillsins og stillir styrk ljósanna í SLS-kerfinu til samræmis. ATHUGIÐ: Svo tryggt sé að þessi eiginleiki virki rétt verður að halda glerinu yfir skynjaranum hreinu og gæta þess að ekkert sé fyrir skynjaranum.
Side: 22
153 NOTKUNARLEIÐBEININGAR FYRIR DUALCHEF Leikur einn að grilla: 1. Þegar grilla á lítið í einu skal aðeins nota einn eða tvo brennara og loka þeim hluta grillsins sem er ekki í notkun af með DGS® ZONE DIVIDER til að auka afköst grillsins (sjá kaflann „DGS® ZONE DIVIDER“). Þegar grillað er með lokið niðri styttist grilltíminn og dregið er úr gasnotkun. 2. Hafið grillið lokað og forhitið það í u.þ.b. 10 mínútur á . 3. Setjið matinn á grillgrindina og stillið hitastigið eftir þörfum á bilinu – . 4. Stillið gasstillihnappinn alltaf á eftir notkun. Skrúfið síðan fyrir gasið á gaskútnum. Skrúfa verður fyrir gaskútinn jafnvel þótt hann sé tómur. 5. Leyfið grillinu að kólna alveg áður en það er fært úr stað eða þrifið. VARÚÐ: Á gerðunum DUALCHEF S 325 G og DUALCHEF S 425 G geta halógenljósin í grillinu orðið fyrir skemmdum ef þau verða fyrir miklum titringi þegar þau eru heit. 6. VARÚÐ: Fitubakkinn verður að vera kaldur þegar hann er tekinn úr til að tæma hann og þrífa. Hætta er á að brenna sig á heitri fitu í bakkanum. Nota verður meðfylgjandi handfang til að taka fitubakkann úr grillinu! DUAL GOURM E T SYSTE M DGS DUAL GOURMET SYSTEM (DGS® ) Auk hefðbundinna aðferða við grillun (sjá kaflann BEIN OG ÓBEIN GRILLUN) býður DUALCHEF einnig upp á hið einstaka DUAL GOURMET SYSTEM (DGS® ). Hjartað í DUAL GOURMET SYSTEM (DGS® ) er DGS® ZONE DIVIDER sem skiptir DUALCHEF-grillinu niður í tvö svæði. Þessi svæðaskipting býður upp á nýja möguleika við að grilla, til dæmis að grilla mismunandi rétti í einu eða að koma í veg fyrir að bragð eða lykt smitist milli rétta. Auk þessarar skiptingar býður kerfið einnig upp á fullkomna stjórn á hitastigi. Hægt er að stjórna og fylgjast með hitastiginu á hvoru grillsvæði fyrir sig. Tveir hitamælar eru á grillinu sem sýna hitastigið á hvoru svæði fyrir sig. Með úrvali aukabúnaðar fyrir DGS® geturðu nýtt þér svæðaskiptinguna á sem bestan hátt og grillað betur en nokkru sinni fyrr. Fjallað er um einstaka hluta DUAL GOURMET SYSTEM (DGS® ) hér á eftir.
Side: 23
OUTDOORCHEF.COM 154 DUAL GOURM E T SYSTE M DGS DGS® ZONE DIVIDER DGS® ZONE DIVIDER skiptir grillinu í tvö grillsvæði sem hægt er að stjórna sérstaklega. Á gerðunum DUALCHEF 315 G / DUALCHEF 325 G og DUALCHEF S 325 G er einn staður fyrir svæðaskiptingu. Á gerðunum DUALCHEF 415 G / DUALCHEF 425 G og DUALCHEF S 425 G eru tveir staðir fyrir svæðaskiptingu. ÞEGAR GRILLINU ER SKIPT Í MISMUNANDI SVÆÐI VERÐA EFTIRFARANDI ATRIÐI EINFALDARI: 1. Með DGS® ZONE DIVIDER á DUALCHEF-grillinu er hægt að grilla mismunandi rétti í einu. Aðgreiningin kemur í veg fyrir að lykt eða bragð smitist á milli. 2. Með DGS® ZONE DIVIDER er hægt að stjórna hitastiginu á hvoru svæði fyrir sig sérstaklega, því hitinn frá DGS® TWIN BURNER- brennurunum leitar upp og DGS® ZONE DIVIDER kemur í veg fyrir að hitinn leiti yfir á hitt grillsvæðið. Þessi aðgreining grillsvæða í DUALCHEF-grillinu gerir að verkum að hægt er að grilla með mismunandi hitastigi. MÖGULEG HITASVÆÐI MEÐ DGS® ZONE DIVIDER
Side: 24
155 MISMUNUR Á HITASVÆÐUM MEÐ EÐA ÁN DGS® ZONE DIVIDER MEÐ DGS® ZONE DIVIDER ÁN DGS® ZONE DIVIDER Til dæmis er hægt að grilla safaríka steik með DGS® HEAT DIFFUSER (sjá kaflann „DGS® HEAT DIFFUSER“) hægra megin og grilla um leið pítsu eða snöggsteikta steik vinstra megin. 3. DGS® ZONE DIVIDER stuðlar einnig að því að gasið nýtist sem best. Ef aðeins á að grilla lítið af mat er tilvalið að nota DGS® ZONE DIVIDER til að loka fyrir grillflötinn sem ekki er í notkun. Þegar grillsvæðið í DUALCHEF er minnkað með þessum hætti nýtast grillflöturinn og brennararnir betur. Myndirnar hér að ofan sýna hvernig hægt er að skipta svæðunum. 4. Með DGS® ZONE DIVIDER er hægt að nota beinan hita á öðru svæðinu en óbeinan hita á hinu svæðinu. DUAL GOURM E T SYSTE M DGS DGS® HEAT DIFFUSER Þegar grillað er með snúningskörfu kemur hitinn yfirleitt frá bakbrennara. Þar sem kjötið er fyrir framan bakbrennarann og hitinn frá honum leitar upp þarf að nota mikið af gasi til grilla kjötið rétt. Auk þess er ekki hægt að stjórna hitastiginu nema að litlu leyti. DGS® HEAT DIFFUSER beinir hitanum frá DGS® TWIN BURNER-brennurunum beint að kjötinu í snúningskörfunni. Þannig er hægt að elda kjötið með aðeins einum brennara í stöðu 1. Með því að nota DGS® TWIN BURNER, DGS® ZONE DIVIDER og DGS® HEAT DIFFUSER saman er dregið úr gasnotkun og hægt er að stjórna hitastiginu betur. DGS® HEAT DIFFUSER er notaður með eftirfarandi hætti: 1. Takið grillgrindina hægra megin úr grillinu með Grid Lifter. 2. Komið DGS® HEAT DIFFUSER fyrir eins og sýnt er á myndinni hér að ofan. 3. Setjið matinn sem á að grilla í OUTDOORCHEF DGS® -snúningskörfusettið (fylgir ekki með, fáanlegt sem aukabúnaður). 4. Setjið snúningskörfuna í mótorinn (sem er hluti af DGS® snúningskörfusettinu). Leggið hina hliðina nú á DGS® ZONE DIVIDER-búnaðinn. 5. Kveikið svo upp í DUALCHEF-grillinu og grillið kjötið við það hitastig sem óskað er eftir. 6. Notið Grid Lifter til að taka DGS® HEAT DIFFUSER aftur úr. DGS® PROTECTION BARS-bragðburstirnar og DGS® HEAT DIFFUSER-hitadreifarinn verja DGS® TWIN BURNER-brennarana fyrir fitu sem lekur af og koma þannig í veg fyrir að það kvikni í fitu. Sérstök lögun DGS® HEAT DIFFUSER-hitadreifarans gerir að verkum að umframfitu er beint á milli DGS® TWIN BURNER-brennaranna. Þar sem um mismunandi grillsvæði er að ræða er hægt að matreiða annan grillmat á hinu svæðinu.
Side: 25
157 DGS® SNÚNINGS- KÖRFUSETT Með DGS® SNÚNINGSKÖRFUSETTINU eldast kjötið jafnt. Ekki þarf að stinga í gegnum matinn, heldur er hann settur í körfu og helst þannig safaríkur. Tilvalið fyrir safaríka sunnudagssteik, kjúkling eða meyrt roastbeef. DGS® PÍTSUSTEINN Með nýja DGS® PÍTSUSTEININUM verða pítsurnar stökkar og ljúffengar. Grindin er úr ryðfríu stáli sem gerir kleift að baka pítsurnar í hærri stöðu og tryggir fullkomið samspil undir- og yfirhita. DGS® GRÆNMETIS- GRIND DGS® GRÆNMETISGRINDIN er notuð til að grilla grænmeti, fisk eða hamborgara á einfaldan og heilsusamlegan hátt. Grindin er postulínsemaleruð og með sérstökum götum sem gera að verkum að fita lekur úr og maturinn festist ekki við. Einfalt, þægilegt og klikkar aldrei. DGS® GRILLPLATA DGS® GRILLPLATAN er úr steypujárni og heldur því hita jafnt og vel. Hægt er að snúa grillplötunni við, en hún er slétt öðrum megin og riffluð hinum megin og býður því upp á ótal möguleika við matreiðslu. Slétta hliðin er fullkomin fyrir pönnukökur og eggjarétti á meðan rifflaða hliðin er tilvalin til að snöggsteikja DGS® GRILLGRINDUR ÚR STEYPUJÁRNI Vandaðar DGS® GRILLGRINDUR ÚR STEYPUJÁRNI gefa fullkomið grillmynstur á safaríkum steikum og fiski. Þar sem steypujárn heldur hita mjög vel er þetta sett með tveimur grillgrindum notað þegar grilla þarf við hátt hitastig. DGS® ELDUNARSETT DGS® ELDUNARSETTIÐ er DGS® aukabúnaður sem býður upp á ótal möguleika. Hvort sem sjóða á vökva, gufusjóða grænmeti, gratínera eða léttsjóða fisk – það er allt hægt. Hægt er að setja settið beint í grillið í staðinn fyrir grillgrindina. Með þægilegum handföngum sem nota má til að hengja settið á. DGS® GRILLGRIND ÚR RYÐFRÍU STÁLI DGS® GRILLGRINDIN ÚR RYÐFRÍU STÁLI leiðir hita fullkomlega og gefur fallegt grillmynstur. Vandað ryðfrítt stálið hindrar að matarleifar festist og er því auðvelt að þrífa það. DUAL GOURM E T SYSTE M DGS DGS® AUKABÚNAÐUR Með DGS® ZONE DIVIDER býður DUALCHEF-grillið upp á fjölbreytta möguleika við matreiðslu. OUTDOORCHEF býður auk þess upp á mikið úrval aukabúnaðar sem gerir það enn skemmtilegra að matreiða með DUALCHEF-grillinu. Kynntu þér úrval DGS® aukabúnaðar og fáðu innblástur að næsta meistaraverki við grillið.
Side: 26
OUTDOORCHEF.COM 158 BEIN OG ÓBEIN GRILLUN MEÐ DUALCHEF HVER ER MUNURINN? BEIN GRILLUN Þegar grillað er með beinum hita liggur maturinn beint fyrir ofan hitagjafann. Þessi aðferð hentar vel til að snöggsteikja. Hátt hitastigið gefur steikinni fallega skorpu eða fullkomið grillmynstur. ÓBEIN GRILLUN Þegar grillað er með óbeinum hita er hitinn í hringrás umhverfis matinn. Lokið er haft niðri og því virkar grillið eins og blástursofn. Þessi aðferð hentar vel til að grilla stærri kjötstykki við lágt hitastig eða til að grilla fisk og stökkar pítsur. Með GRILLKERFINU fyrir GASGRILLSTÖÐVAR er hægt að skipta á milli beinnar og óbeinnar grillunar með einu handtaki. Þegar grillað, eldað eða bakað er með óbeinum hita er matnum komið fyrir á miðri grindinni og aðeins kveikt upp í báðum ytri brennurunum. BEINN HITI ÓBEINN HITI Fyrir beina grillun og matreiðslu: Setjið matinn yfir brennarann sem kveikt er á. Fyrir óbeina grillun, eldun og bakstur: Setjið matinn fyrir miðju, setjið lokið niður og kveikið aðeins á báðum ytri brennurunum. LÝSING Í GRILLINU Á gerðunum DUALCHEF S 325 G og DUALCHEF S 425 G er ljós inni í grillinu. Halógenperurnar (G9, 12 V, 10 W) fá straum í gegnum meðfylgjandi rafmagnssnúru sem er stungið í samband á bakhlið grillsins. Rofinn til að kveikja og slökkva er hægra megin á stjórnborðinu. VARÚÐ: Ljósabúnaðurinn í grillinu getur orðið fyrir skemmdum ef hann verður fyrir miklum titringi þegar hann er heitur.
Side: 27
159 ÞEGAR BÚIÐ ER AÐ GRILLA 1. Stillið gasstillihnappinn fyrir hvern brennara á . 2. Skrúfið fyrir gasið á gaskútnum. 3. Slökkvið á aðalrofanum á rafmagnsboxinu. 4. Leyfið grillinu að kólna alveg og þrífið það svo. 5. Setjið yfirbreiðslu yfir grillið. VARÚÐ: Leyfið DUALCHEF-grillinu að kólna alveg áður en það er fært úr stað. Á gerðunum DUALCHEF S 325 G og DUALCHEF S 425 G getur halógenlýsingin í grillinu orðið fyrir skemmdum ef hún verður fyrir miklum titringi þegar hún er heit. VARÚÐ: Fitubakkinn verður að vera kaldur þegar hann er tekinn úr til að tæma hann og þrífa. Hætta er á að brenna sig á heitri fitu í bakkanum. Nota verður meðfylgjandi handfang til að taka fitubakkann úr grillinu! ÞRIF Aðeins þarf að hreinsa grillið lítillega eftir hverja notkun þar sem mesta fitan gufar upp eða endar í fitubakkanum. Notið grillbursta með messinghárum til að hreinsa grillgrindina (ekki stálbursta). Þegar þrífa á grillið betur skal nota OUTDOORCHEF BARBECUE CLEANER. Einnig er hægt að nota nælonsvamp og sápuvatn til að fjarlægja lausar matarleifar. Að lokum er hægt að taka safnbakkann úr, tæma hann og hreinsa með OUTDOORCHEF BARBECUE CLEANER. Hluti úr ryðfríu stáli má hreinsa með venjulegu hreinsiefni fyrir ryðfrítt stál eða með bónsvampi sem fæst í byggingavöruverslunum. RÁÐLEGGING: Hreinsa skal DGS® HEAT DIFFUSER-hitadreifarann og DGS® PROTECTION BARS-bragðburstirnar eftir hverja notkun til að fjarlægja skán og koma í veg fyrir að það kvikni í fitu. NOTKUN OUTDOORCHEF BARBECUE CLEANER MIKILVÆGT: Ekki má vera kveikt á grillinu meðan það er þrifið með OUTDOORCHEF BARBECUE CLEANER. Notið helst hanska og hlífðargleraugu ef mögulegt er. Úðið vel á grillið eða aukabúnaðinn meðan það er enn lítillega heitt og látið standa í 15–30 mínútur. Úðið aftur á óhreina fleti, skolið svo vandlega af með vatni og látið þorna. VARÚÐ: Ekki má nota OUTDOORCHEF BARBECUE CLEANER. á pólýhúðaða fleti. NOTKUN OUTDOORCHEF CHEF CLEANER MIKILVÆGT: Ekki má vera kveikt á grillinu meðan það er þrifið með OUTDOORCHEF CHEF-CLEANER. Klæðist hönskum og gleraugum sem hlífðarbúnaði. Úðið á grillið eða fylgihlutina á meðan þau eru enn heit og látið vinna í 10 mínútur, þar til froðan er horfin. Þrífið því næst, eftir þörfum, með hentugum grillbursta eða nælonsvampi. Skolið síðan vandlega með vatni og þerrið. VARÚÐ: Hentar ekki á viðar-, plast- né dufthúðaða og lakkaða fleti.
Side: 28
161 SAFETY LIGHT SYSTEM (SLS) virkar ekki: • Athugið hvort skrúfað hefur verið frá gasinu með gasstillihnöppunum. (Með skrúfað fyrir ventilinn á gaskútnum) • Gangið úr skugga um að hleðslurafhlöðurnar fyrir SLS-kerfið hafi verið settar rétt í og séu hlaðnar. • Ef hleðslurafhlöðurnar eru tómar er, allt eftir gerð, hægt að - stinga meðfylgjandi rafmagnssnúru í samband til að byrja að hlaða (á gerðunum DUALCHEF S 325G og DUALCHEF S 425 G) - útvega rafmagnssnúru af réttri gerð og stinga henni beint í samband við rafmagnsboxið til að byrja að hlaða (á gerðunum DUALCHEF 315 G / DUALCHEF 325 G / DUALCHEF 415 G / DUALCHEF 425 G) - setja nýjar hleðslurafhlöður í Lýsing í grillinu • Athugið hvort G9-halógenperurnar (12 V/10 W) eru í ólagi. NOTENDAÁBYRGÐ 1. Ábyrgð og tenging við önnur réttindi kaupanda Með kaupum á þessari OUTDOORCHEF vöru hjá viðurkenndum söluaðila færð þú sem kaupandi (notandi) hennar afhenta ábyrgð framleiðandans DKB Household Switzerland AG („DKB“). Ábyrgð framleiðanda gefur þér færi á að leggja fram kröfur á hendur ábyrgðarveitanda í samræmi við ákvæði þessa samnings. Ábyrgðarkröfur gilda, auk annarra samningsbundinna eða lagalegra réttinda þinna. Þessi ábyrgð útilokar ekki eða takmarkar önnur réttindi. Þar af leiðandi getur þú einnig lagt fram aðrar samningsbundnar eða lagalegar kröfur á hendur viðkomandi ábyrgðaraðilum hverju sinni. Þannig hefur þessi ábyrgð til dæmis ekki áhrif á kröfur sem lagðar eru fram samkvæmt lögum um skaðsemisábyrgð. Sem kaupandi hefurðu einnig sérstakan möguleika á að leggja fram samningsbundnar ábyrgðarkröfur gagnvart seljandanum. Þá er til dæmis hægt að rifta kaupsamningnum aðeins gagnvart seljandanum en ekki gagnvart DKB innan ramma þessarar ábyrgðar. 2. Samningsaðilar og ábyrgðarskilmálar Ábyrgðarveitandi er DKB. Rétt á ábyrgð eiga allir kaupendur sem kaupa nýja vöru til einkanota í viðurkenndri verslun. Leggja skal fram sölukvittun til sönnunar á kaupum. Kaup til einkanota eru þegar varan er keypt af einstaklingi yfirleitt í þeim tilgangi að nota hana án þess að það sé í atvinnuskyni eða í tengslum við sjálfstæðan atvinnurekstur. Ef nýta á ábyrgðina verður að leggja fram ábyrgðarkröfuna fyrir ábyrgðarveitanda innan tveggja mánaða frá því ágalli kemur í ljós. Að öðrum kosti er ekki hægt að leggja fram ábyrgðarkröfur. Ef um augljósa galla er að ræða hefst fresturinn við móttöku vörunnar. DKB mælir með því að skoða vöruna vegna galla strax við móttöku. 3. Gildissvið Ábyrgðin gildir frá kaupdegi og er veitt í eftirfarandi tilvikum, að því tilskildu að engin útilokun sé til staðar samkvæmt 4. tölulið: YTRA BYRÐI ÚR ÁLSTEYPU OG RYÐFRÍU STÁLI 10 ár Gegnumryð DGS® TWIN BURNER 5 ár Gegnumryð eða -bruni GRILLGRINDUR 3 ár Gegnumryð eða -bruni EMALERAÐ LOK 3 ár Gegnumryð og ágallar á emaleringu fyrir fyrstu notkun DGS® ZONE DIVIDER / DGS® HEAT DIFFUSER / DGS® PROTECTION BARS 3 ár Gegnumryð eða -bruni AÐRIR HLUTAR 2 ár Fyrir alla aðra framleiðslu-/efnisgalla Til galla teljast ekki smávægilegar ójöfnur, litamismunur á emaleringu eða minniháttar útlitsgallar eins og á stoðpunktum á neðri brún loksins eða festingum, sem hafa ekki áhrif á virkni vörunnar. Ef um ábyrgðartilvik er að ræða mun DKB annaðhvort skipta um skemmda eða gallaða hluti eða skipta út vörunni í heild sinni, að eigin vali. Að því marki sem telst sanngjarnt fyrir þig sem viðskiptavin getur einnig hugsast að vörunni verði skipt út fyrir sambærilega vöru af nýrri gerð, t.d. fyrir aðra tegund. Svo framarlega sem virkni vörunnar er ekki skert vegna gallans og að því marki sem telst sanngjarnt fyrir þig sem viðskiptavin getur einnig hugsast að þér verði boðnar fullnægjandi fébætur í stað viðgerðar. Á meðan úrvinnsla ábyrgðarinnar fer fram (skoðun og hugsanlega skipti á vöru) er ekki hægt að leggja fram kröfu gegn DKB um nýja vöru eða frekari bætur. Úrbætur vegna galla lengja hvorki ábyrgðartímann né endurnýja hann. Hlutir sem skipt hefur verið út verða eign DKB. Aðeins þegar skipt hefur verið um alla vöruna hefst ábyrgðartíminn að nýju. Allar frekari kröfur á hendur ábyrgðarveitanda falla ekki undir þessa ábyrgð. Kröfur af öðrum lagalegum ástæðum eru þó ekki útilokaðar eða takmarkaðar (sjá einnig hér að framan í kafla 1).
Side: 29
OUTDOORCHEF.COM 162 * Listi yfir söluaðila er á vefsíðunni okkar á OUTDOORCHEF.COM ** Raðnúmer og vörunúmer eru á upplýsingalímmiðanum á grillinu (sjá fyrsta kafla í þessum NOTKUNARLEIÐBEININGUM). 4. Undanskilið ábyrgð Ábyrgðin gildir ekki í eftirfarandi tilvikum: • Eðlilegt slit við fyrirhugaða notkun, einkum á almennum slithlutum eins og hitamæli, kveikju og rafhlöðu, rafskauti, kveikitaug, gasslöngu, gasþrýstijafnara, halógenperu, fituplötu og fitubakka. • Skemmdir í emaleringu á notuðum vörum ef ekki er hægt að sanna að skemmdin var til staðar fyrir fyrstu notkun. • Bilun og/eða skemmdir vegna óviðeigandi eða rangrar notkunar, einkum vegna þess að ekki var farið eftir notkunar- og öryggisleiðbeiningum eða viðhaldsleiðbeiningum (t.d. notkun á útigrillum innandyra, skemmdir vegna rangrar samsetningar, rangra þrifa á gljábrenndum yfirborðsfleti trektarinnar eða grillgrindinni, vegna þess að lekaprófun var ekki framkvæmd eins og ráðlagt er í notkunarleiðbeiningunum, vegna notkunar á skaðlegum íðefnum, vegna annarrar notkunar en fyrirhugaðrar o.s.frv.). • Bilun og/eða skemmdir sem stafa af inngripi eða viðgerðum framkvæmdum af aðilum sem DKB hefur ekki viðurkennt. • Bilun og/eða skemmdir vegna veðurs (t.d. haglél eða eldingar). • Bilun og/eða skemmdir sem valdið er af ásetningi eða gáleysi, svo framarlega sem DKB ber ekki ábyrgð á þeim. • Bilun og/eða skemmdir sem verða við flutning til kaupandans, svo framarlega sem ábyrgðarveitandinn ber ekki ábyrgð á þeim. • Bilun og/eða skemmdir af völdum óviðráðanlegra orsaka. • Bilun og/eða slitskemmdir vegna notkunar í atvinnuskyni (t.d. í hótel- eða veitingarekstri). 5. Úrvinnsla ábyrgðar Ef um ábyrgðartilvik er að ræða skaltu hafa samband eins fljótt og auðið er við okkur eða viðurkenndan söluaðila (lista yfir söluaðila er að finna á www.outdoorchef.com) og tilgreina eftir því sem hægt er vöruna/hluta vörunnar, sölukvittun, raðnúmer og vörunúmer (koma bæði fram á upplýsingalímmiða á grillinu; sjá fyrsta kaflann í notkunarleiðbeiningunum), ásamt heimilisfangi þínu. Þú mátt gjarnan láta mynd fylgja með lýsingunni á gallanum. Skilaðu vörunni til söluaðilans eða okkar svo við getum prófað vöruna og kannað hvort ábyrgðin gildi. Í réttmætum ábyrgðartilvikum munum við endurgreiða nauðsynlegan flutnings- og sendingarkostnað, annars munum við senda vöruna til baka á þinn kostnað. Eftirfarandi fyrirtæki er fulltrúi fyrir skráða vörumerkið OUTDOORCHEF DKB Household Switzerland AG | Eggbühlstraße 28 | Postfach | 8052 Zürich-Schweiz | www.dkbrands.com

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Outdoorchef Dualchef S 425 G men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Outdoorchef Dualchef S 425 G. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Dualchef S 425 G Outdoorchef så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Outdoorchef Dualchef S 425 G

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for Outdoorchef Dualchef S 425 G under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

 • Merke: Outdoorchef
 • Produkt: Griller
 • Model/navn: Dualchef S 425 G
 • Filtype: PDF
 • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Svensk, Dansk, Norsk, Finsk