Outdoorchef City 420 E manual

Vis en manual for Outdoorchef City 420 E under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Outdoorchef
  • Produkt: Grill
  • Model/navn: City 420 E
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Norsk, Finsk, Tjekkisk, Rumensk

Innholdsfortegnelse

Side: 66
67
Bruksanvisning
Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar i bruk den elektriske OUTDOORCHEF-kulegrillen.
ELEKTRISK KULEGRILL
Les nøye gjennom bruksanvisningen før du begynner å bruke den elektriske OUTDOORCHEF-kulegrillen.
Hvis faremerkingene, advarslene og sikkerhetstiltakene ikke tas hensyn til, kan det oppstå branner eller eksplosjoner med risiko for alvorlige
eller livstruende personskader i tillegg til materielle skader.
1.	 Varmeslange
2.	 Utskiftbar aluminiumsfolie
3.	 Varmereflektor
4.	 Dryppskål for fett
5.	 Temperaturregulator
6.	 Hovedbryter
FORSIKTIG: Elektrisk støt
Dette produktet har følgende nominelle verdier: 230 Volt – 50/60 Hz
Effekt: 2000 W
NO
Serie- og artikkelnummeret forenkler behandlingen av eventuelle spørsmål, reservedelsbestillinger og garantireklamasjoner.
Oppbevar bruksanvisningen på et sikkert sted. Den inneholder viktig informasjon om sikkerhet, bruk og vedlikehold.
LOGIN CARD
VIKTIG:
Noter ned serienummeret for den elektriske kulegrillen på
baksiden av denne bruksanvisningen. Du finner nummeret
under temperaturregulatoren og på emballasjen.
Artikkelnummeret og betegnelsen for den elektriske kulegrillen
er angitt på velkomstkortet som fulgte med i dokumentmappen.
1
2
3
4
5
6
Side: 67
OUTDOORCHEF.COM
68
SIKKERHETSMERKNADER
ADVARSEL
•	 Ikke bruk trekull eller annet brennbart drivstoff på grillen. Dette kan forårsake brann. Brannen kan skade grillen og gjøre den utrygg i bruk.
•	 Grillen skal kun brukes i friluft.
•	 Unngå at grillen kommer i kontakt med brennbare materialer som for eksempel papir, kluter og kjemikalier, og sørg for avstand til gardiner,
skillevegger, trematerialer, høy, tørre busker og andre lettantennelige gjenstander.
•	 Koble til og bruk produktet i tråd med anvisningene på fabrikasjonsplaten.
•	 Kontroller før hver bruk at strømledningen, stikkontakten og grillen er i forskriftsmessig stand. Husk å koble varmeelementet til temperaturregulatoren
før du kobler strømledningen til stikkontakten. Symbolet „UP“ på varmeelementet skal være lesbart.
•	 Grillen skal kun kobles til en jordet stikkontakt.
•	 Ikke bruk grillen hvis stikkontakten er skadet.
•	 Forsikre deg om at ingen andre produkter med høyt strømforbruk er koblet til samme strømkrets mens grillen er i bruk.
•	 Trekk ut støpselet etter hver bruk eller hvis det har oppstått en feil. FORSIKTIG: Trekk i støpselet og ikke i strømledningen.
•	 FORSIKTIG: Kontroller strømledningen med jevne mellomrom, og pass på at den ikke blir liggende i klem eller skraper over skarpe kanter.
•	 Det er ikke mulig å bytte ut strømledningen. Hvis strømledningen skades, må grillen kasseres.
•	 Hold strømledningen unna varme deler.
•	 Ikke ta på støpselet hvis du er våt på hendene.
•	 Bruk grillen kun på flatt og stabilt underlag.
•	 Ikke skyv grillen mens den er i bruk.
•	 Ikke la grillen stå uten tilsyn mens den er i bruk.
•	 FORSIKTIG: Enkelte deler av grillen kan bli svært varme. Ikke la små barn eller husdyr komme nær grillen.
•	 Hold øye med barna for å sikre at de ikke leker med grillen.
•	 Grillen er ikke ment å skulle brukes av personer (innbefattet barn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, med mindre ved-
kommende har fått opplæring i hvordan grillen skal brukes, eller en ansvarlig voksen har tilsyn med bruken.
•	 Bruk grillvott når du tar på varme deler.
•	 Grillen holder seg varm lenge etter at den er slått av. Ikke legg fra deg ting på grillen (brannfare), og pass på så du ikke brenner deg.
•	 Plasser grillen minst 3 m fra eventuelle vannkanter (basseng, sjø osv.) slik at den ikke kan falle i vannet eller risikerer vannsprut.
•	 Ettersom dette er en elektrisk grill, kan den ikke brukes i regnvær.
•	 Eventuelle reparasjoner på grillen skal av sikkerhetsmessige årsaker kun utføres hos autoriserte forhandlere eller servicepartnere.
•	 Det skal ikke utføres endringer på originaldeler.
•	 Hvis det skal brukes skjøteledning, må denne være jordet for minst 10 A (230 V) og ha et tverrsnitt på minst 1.5 mm. Plasser ledningen slik
at ikke noen kan snuble eller hekte seg i den og velte grillen.
•	 Bruk en kortest mulig skjøteledning.
•	 Ikke skjøt sammen to eller eller flere skjøteledninger.
•	 Ikke legg strømledningen over veipartier.
•	 Ikke legg grillen, varmeelementene eller strømledningen i vann eller væske ved rengjøring: fare for personskader, brann og elektrisk støt.
•	 Trekk ut støpselet umiddelbart hvis grillen har blitt fuktig eller våt. Ikke berør vannet.
•	 Trekk ut støpselet før du fjerner varmeelementet fra grillen.
•	 Slå av temperaturregulatoren og hovedbryteren etter endt grilling – dette gjelder uansett hvor lenge eller kort det er til neste gang grillen
skal brukes , (O).
•	 Slå av temperaturregulatoren etter endt grilling – dette gjelder uansett hvor lenge eller kort det er til neste gang grillen skal brukes .
•	 Dryppskålen for fett skal alltid være på plass i grillen under grilling.
•	 Rengjør dryppskålen regelmessig.
•	 Ikke oppbevar grillen ute.
•	 La grillen kjøle seg ned helt før du rengjør eller setter den bort.
•	 Ikke bruk den elektriske grillen som varmeapparatet eller til å tørke våte klær på.
•	 Ikke bruk grillen innendørs eller som vanlig komfyr.
•	 Ikke forsøk å slukke en eventuell stikkflamme med vann. Slå av grillen. Trekk ut strømledningen, og vent til grillen er avkjølt.
•	 Forsikre deg om at stikkontakten har riktig spenning (230 V), og at den er egnet for apparater med et strømforbruk på 2200 Watt.
•	 Grillen skal kun brukes slik det angis i bruksanvisningen. Annen bruk enn det som beskrives i bruksanvisningen, kan medføre brann, elektrisk
støt eller andre person- og materialskader.
•	 Grillen innfrir de tekniske standardene og sikkerhetsbestemmelsene for elektriske apparater.
•	 Ikke bruk grillen hvis ledningen eller støpselet for temperaturregulatoren er defekt. Kontakt forhandleren for å få en ny temperaturregulator.
Temperaturregulatoren er utviklet spesielt for denne grillen.
Side: 68
69
FORDELER MED DEN ELEKTRISKE KULEGRILLEN FRA OUTDOORCHEF
•	 Den elektriske OUTDOORCHEF-kulegrillen skiller seg ut gjennom teknisk innovasjon. EASY REFLECT-folien sørger for jevn varmefordeling,
og gjør det mulig å grille ved temperaturer opptil 300° C.
•	 Dryppende fett og marinade fordamper på aluminiumsfolien, og gir grillmaten den typiske grillsmaken.
•	 En utskiftbar aluminiumsfolie beskytter EASY REFLECT mot drypp fra grillmaten.
•	 Væsken som kommer ut av grillmaten, samles i dryppskålen for fett.
•	 Den trinnløse varmereguleringen gjør det i tillegg mulig å mørne mat ved lave temperaturer (roastbeef, steker osv.).
•	
BRUK
•	 Skal ikke brukes av barn.
•	 Ikke la den elektriske OUTDOORCHEF-grillen stå uten tilsyn mens den er i bruk.
•	 Det skal ikke utføres endringer på originaldeler.
•	 Endringer på grillen kan medføre risiko.
•	 Kontroller ledningen, støpslet og varmeelementregulatoren med tanke på skader eller slitasje før hver bruk.
•	 Første gang grillen brukes, kan det forekomme svak brannlukt. Dette skyldes at smøremiddelrester forbrennes i varmeelementet. Grillsikkerheten
blir imidlertid ikke påvirket.
•	 Nye strømkretser eller stikkontakter skal kontrolleres av en autorisert elektriker for å unngå risiko for brann eller elektrisk støt.
•	 Stikkontakter som ikke er riktig jordet, kan forårsake elektrisk støt.
•	 Det er ikke anbefalt å bruke skjøteledning. Hvis skjøteledning er helt nødvendig, velger du en som er kortest mulig. Hold tilkoblingene tørre
og unna bakken. Ikke la ledningen henge over kanten på bordet slik at noen kan snuble i den eller barn kan trekke i den. Bruk kun skjøteledninger
som er egnet for utendørs bruk.
•	 Rengjør grillristen og -kammeret etter hver bruk.
•	 Plasser den elektriske kulegrillen på et flatt, stabilt underlag, slik at den ikke kan velte. VIKTIG: Ikke plasser grillen på eller i nærheten av
varmeømfintlige eller lettantennelige materialer.
•	 Den elektriske OUTDOORCHEF-grillen er ikke beregnet på montering i fritidsbiler, bobiler og/eller båter.
•	 Hele grillkammeret blir svært varmt under bruk. Ikke la grillen stå uten tilsyn. Fjern alle brennbare materialer i en radius på 60 cm.
•	 Kontroller før hver bruk om dryppskålen inneholder fett. Fjern fettet slik at det ikke kan oppstå stikkflamme.
•	 IKKE legg støpselet, ledningen, varmeelementet eller temperaturregulatoren i vann eller annen væske – fare for elektrisk støt.
•	 Hold strømledningen unna varme overflater.
•	 Hold grillflaten unna antennelige gasser/væsker (f.eks. bensin og alkohol) og andre brennbare materialer.
•	 Bruk grillen på et flatt og stabilt underlag der det ikke er brennbare materialer i nærheten.
•	 Dra strømledningen helt ut før bruk. Unngå at ledningen tar borti grillkammeret eller -lokket.
•	 Rengjør alle deler som kommer i kontakt med næringsmidler.
•	 Ikke flytt den elektriske OUTDOORCHEF-grillen mens den er i bruk eller fortsatt er varm.
KOMME I GANG
•	 Kontroller at nettspenningen samsvarer med anvisningene på fabrikasjonsplaten før du kobler grillen til strømnettet.
•	 Sett støpselet inn i en jordet stikkontakt (230 V). VIKTIG: Påse at strømledningen ikke kommer i klem. Ikke la ledningen henge ned, og pass
på at ingen kan snuble i den.
•	 Denne elektriske OUTDOORCHEF-grillen er ikke ment for kommersiell bruk.
Side: 69
OUTDOORCHEF.COM
70
FØR DU BEGYNNER Å GRILLE
•	 Rengjør grillristen før du bruker grillen for første gang.
•	 Pass på at strømledningen ikke er koblet til strømnettet.
•	 Påse at ledningen ikke kommer borti den varme grillen eller grillokket.
•	 Plasser dryppskålen for fett på angitt sted i kula.
•	 Fest aluminiumsfolien på EASY REFLECT, og sett den inn i grillen.
•	 Hvis aluminiumsfolien på EASY REFLECT er dekket av fettrester, bytter du den ut.
•	 Sett inn varmeelementet, og pass på at UP-skiltet (opp) er leselig. Kontroller at tverravstiverne for varmeelementet ligger i utsparingene,
og at varmeelementet har klikket helt på plass.
•	 Sett inn grillristen.
•	 Sett på lokket.
TEMPERATURREGULATOREN
	
0
I :	 Hovedbryter O / I = slå av/på grillen
	
ON
OFF :	 Temperaturregulator: OFF/ON
	 :	funksjonsvalgknapper
	 :	funksjonsvalgknapper
Posisjon 1 = 70–90° C
Posisjon 2 = 150–170° C
Posisjon 3 = 170–190° C
Posisjon 4 = 230–250° C
Posisjon 5 = 250–280° C
Posisjon 6 = 280–310° C
Posisjon 7 = 310–350° C
FORSIKTIG: Funksjon 7 skal kun brukes for hardsteking og kun UTEN LOKK. Hvis lokket er på, kan det oppstå overoppheting.
	 :	Kontrollampe:
•	 a.	 Hvis kontrollampen blinker, varmes grillen opp.
•	 b.	 Hvis kontrollampen lyser konstant, har grillen nådd ønsket temperatur.
•	
1 2 3 4 5 6 7
ON
OFF
0
I
Side: 70
71
SLIK BRUKER DU GRILLEN
1.	 Kontroller at varmeelementet er satt i riktig.
2.	 Sett støpselet inn i en jordet stikkontakt.
3.	 FORSIKTIG: Grillen må kobles til en reststrøm-vernebryter (FI-bryter) med en nominell reststrøm på maks 300 mA.
4.	 Slå av (I) hovedbryteren.
5.	 Sett temperaturregulatoren til ON.
6.	 Den grønne kontrollampen på trinn 1 begynner å blinke for å angi at varmeelementet varmes opp.
7.	 Velg ønsket temperatur ved hjelp av piltastene > og < fra trinn 1 til 7. La grillen varme seg opp under lokk inntil ønsket temperatur er nådd,
og den grønne lampen lyser konstant. Oppvarmingen tar ca. 10–15 minutter alt etter varmetrinn, vær og vind.
8.	 På trinn 7 varmes grillen kontinuerlig. FORSIKTIG: Ved grilling på dette trinnet skal LOKKET ALLTID VÆRE AV.
9.	 Vær og vind kan gjøre det nødvendig å foreta justeringer med temperaturregulatoren for å holde riktig grilltemperatur.
TIPS OG TRIKS
•	 Den elektriske OUTDOORCHEF-kulegrillen gjør det mulig både å grille (med og uten lokk) og koke (med lokk).
•	 MERKNAD: For å unngå overoppheting er det viktig at grillen ikke tildekkes med faste eler fleksible materialer som f.eks. aluminiumsbrett/-
folie eller andre varmebestandige materialer. Bruk av denne typen gjenstander eller materialer på grillristen reduserer produktsikkerheten og
kan føre til betydelige skader på produktet.
•	 Riktig tilbehør hjelper deg å få maksimalt ut av OUTDOORCHEF. Slipp løs kreativiteten og eksperimenteringsgleden enten du griller eller koker.
•	 Besøk OUTDOORCHEF.COM for å finne tilgjengelig tilbehør til grillen.
NÅR DU ER FERDIG Å GRILLE
•	 Slå av (OFF) temperaturregulatoren.
•	 Slå av (O) hovedbryteren.
•	 Trekk ut støpselet når du er ferdig å grille. Grillen er først koblet fra strømnettet når støpselet er tatt ut. Pass på å trekke i støpselet, og ikke i
selve ledningen.
•	 Rengjør grillristen og dryppskålen etter hver bruk. La grillen kjøle seg ned helt før du rengjør den.
RENGJØRING
•	 Slå av (OFF) temperaturregulatoren før du starter rengjøringen.
•	 Slå av (O) hovedbryteren.
•	 Trekk støpselet ut av stikkontakten, og la grillen kjøle seg ned helt.
•	 FORSIKTIG: Grillen, varmeelementene og strømledningen skal ikke legges i bløt eller skylles under rennende vann. Unngå at elektriske
deler kommer i kontakt med vann.
•	 Tørk av varmeelementene med en lett fuktet klut, og tørk av med en myk, tørr klut.
•	 VIKTIG: Ikke rengjør den elektriske kulegrillen med etsende eller skurende rengjørings- og løsemidler.
•	 Rengjør risten ved hjelp av en grillbørste med messingbørster (ikke stålbørster). Ikke bruk skarpe gjenstander eller aggressive rengjøringsmidler.
•	 Vask dryppskålen med såpevann.
•	 Mesteparten av fettet fordamper eller drypper ned på aluminiumsfolien, der det renner videre ned i dryppskålen. Skift aluminiumsfolien på
EASY REFLECT regelmessig, men senest når den er dekket av fettrester.
•	 VIKTIG: En ren aluminiumsfolie bedrer undervarmen betraktelig, og gir dermed bedre grillresultater!
•	 Fjern løse rester ved hjelp av såpevann og en grytesvamp av nylon. Du kan også bruke ovnsrens.
•	 VIKTIG: Ettersom de fleste typer ovnsrens lukter litt skarpt, bør du la grillen tørke godt (brenne ut) på trinn 6 etter hver grundig rengjøring.
VEDLIKEHOLD
•	 Kontroller regelmessig om strømledningen viser tegn på skader. Ikke bruk grillen hvis ledningen er skadet.
•	 Aluminiumsfolien på varmereflektoren må byttes ut regelmessig for å sikre tilstrekkelig undervarme og at fett/rester renner unna effektivt.
•	 For å unngå rustskader er det viktig at du smører inn alle metalldeler før du setter bort grillen for lengre tid.
•	 Når grillen er helt avkjølt, anbefaler vi at du dekker den med et egnet OUTDOORCHEF-trekk som beskytter mot vær og vind. Dette er med
på å holde grillen i god stand lengre. Ta av trekket etter regn for å unngå at det danner seg fuktighet.
•	 Du får kjøpt egnede trekk hos grillforhandleren.
Side: 71
OUTDOORCHEF.COM
72
OPPBEVARING
Når den elektriske OUTDOORCHEF-kulegrillen ikke lenger skal brukes, slår du av (O) hovedbryteren. Koble strømledningen fra stikkontakten,
og oppbevar den innendørs.
AVHENDING
Det kasserte produktet leveres inn gratis hos en forhandler for å sikre forskriftsmessig avfallshåndtering. Hvis det foreligger en farlig defekt,
kasserer du produktet omgående, slik at det ikke kan brukes igjen. Ikke kast produktet sammen med usortert husholdningsavfall. Denne typen
avfall må spesialbehandles og kasseres separat.
GARANTIVILKÅR
1.	Garanti
Når du kjøper dette OUTDOORCHEF-produktet hos en godkjent forhandler, får du i tillegg til produktgarantien en produsentgaranti på opptil
3 år fra DKB Household Switzerland AG („DKB“) i tråd med de aktuelle bestemmelsene.
Garantien dekker kun utbedring av mangler som har oppstått ved forskriftsmessig bruk, og som beviselig skyldes material- og/eller produksjonsfeil.
2.	Fremgangsmåte
Kontroller umiddelbart at produktet fungerer forskriftsmessig og ikke har mangler. Hvis du oppdager en mangel ved produktet, gjør du føl-
gende („Bring-in-garanti“):
•	 Kontakt forhandleren* innen 30 dager fra du oppdaget mangelen, og vis frem produktet/produktdelen, kvitteringen, serie- og artikkelnummeret**
•	 Beskriv saksforholdet ved hjelp av (et bilde av) produktet/produktdelen det reklameres på.
•	 Etter at forhandleren eller DKB har bekreftet mangelen, trår garantien i kraft i samsvar med underpunkt 3 (transport- og forsendelseskostnader
dekkes, under forbehold, av den private førstekjøperen).
3.	 Garantien dekker følgende
Produsentgarantien fra DKB trår i kraft fra kjøpsdato, og gjelder kun den private førstekjøperen. Garantien gjelder kun ved fremvisning av
originalkvitteringen.
Hvis reklamasjonen dekkes av garantien, kan DKB etter eget skjønn reparere, skifte ut mangelfulle deler, erstatte produktet eller gi prisavs-
lag (når produktfunksjonaliteten ikke berøres). Reklamasjoner er ikke gyldig grunnlag for å oppheve kjøpsavtalen. Kjøper har ikke rett på
erstatningsprodukt i forbindelse med reparasjon.
Utførelse av garantiytelser gir ikke forlenget eller ny garantitid. Erstattede deler beholdes av DKB. Hvis produktet byttes, starter garantitiden på nytt.
Garantifristene er som følger:
•	 3-årsgaranti mot gjennomrusting for den emaljerte kula (underdel og lokk)
•	 3-årsgaranti mot gjennomrusting/smelting for den emaljerte grillristen
•	 3-årsgaranti mot gjennomrusting/smelting for deler i rustfritt stål
•	 2-årsgaranti mot alle andre produksjons- og materialfeil
•	 Eventuelle skader på emaljen må meldes innen 30 dager fra kjøpsdato for å dekkes av garantien Garantien gjelder kun nye enheter som
ennå ikke har vært i bruk.
*	 Du finner forhandlerdokumentasjon på OUTDOORCHEF.COM
**	 Serie- og artikkelnummeret er angitt på klistremerket på grillen (se DEN ELEKTRISKE KULEGRILLEN)
Side: 72
73
4.	 Garantien dekker ikke følgende
Garantien dekker ikke følgende mangler (dvs. material- eller produksjonsfeil i samsvar med de aktuelle bestemmelsene):
•	 Vanlig slitasje ved forskriftsmessig bruk
•	 Feil og/eller skader som skyldes ikke-forskriftsmessig bruk/installering/montering, eller reparasjonsforsøk som er utført av ikke-autoriserte personer.
•	 Feil og/eller skader som skyldes at bruks- eller vedlikeholdsanvisningene ikke er etterfulgt (f.eks. skader som skyldes feilmontering, uriktig
rengjøring av den emaljerte overflaten på trakten eller grillristen, manglende utførelse av tetthetskontroll osv.).
•	 Ujevnheter, fargeforskjeller i emaljen samt små punktfeil (f.eks. produksjonsbetingede opplagringspunkt på lokkets nedre kant, eller på
opphengene).
•	 Misfarginger og skader på produktet (f.eks. fargeoverflaten) som skyldes vær og vind (inkl. hagl), ikke-forskriftsmessig (ikke-værbeskyttet)
oppbevaring eller ikke-forskriftsmessig bruk av kjemikalier.
•	 Rustdannelse som skyldes vær og vind eller ikke-forskriftsmessig bruk av kjemikalier.
•	 Feil som ikke gir merkbare begrensninger i den forskriftsmessige bruken eller nytteverdien av produktet.
•	 Generelle slitedeler som f.eks. grillrist, trakt, brenner, termometer, tenning og batteri, elektrode, tennkabel, gasslange, gasstrykkregulator,
varmeelement, reflektor, aluminiumsfolie eller kullrist.
•	 Feil og/eller skader som skyldes endringer, uegnet bruk eller skadeverk.
•	 Feil og/eller skader som skyldes ikke-forskriftsmessig vedlikeholds- eller reparasjonsarbeid.
•	 Feil og/eller skader som skyldes at rutinemessig vedlikehold ikke er utført.
•	 Feil og/eller skader som har oppstått under den opprinnelige transporten.
•	 Feil og/eller skader som skyldes force majeure.
•	 Feil og/eller skader som skyldes slitasje ved profesjonell bruk (hotellvirksomhet, gastronomi, arrangementer osv.).
DKB utelukker alle kundekrav utover dem som nevnes uttrykkelig i disse garantivilkårene, med mindre DKB har et lovpålagt ansvar overfor
kunden. Dette gjelder særlig med hensyn til krav om skadeserstatning ved mislighold, erstatning av følgeskader, tapt fortjeneste og
transportskader som ikke har blitt meldt til forhandleren innen fristen på 30 dager etter at produktet ble mottatt.
OUTDOORCHEF-produktene videreutvikles fortløpende. Produktene kan derfor endres uten forutgående varsel.
Det registrerte merket OUTDOORCHEF representeres av følgende firma:
DKB Household Switzerland AG
Eggbühlstrasse 28
Postboks
8052 Zürich – Sveits
www.dkbrands.com
NETTSIDE
Besøk OUTDOORCHEF.COM for mer informasjon, tips og triks, oppskrifter og annet som er nyttig å vite om OUTDOORCHEF-produktene.
Bruksanvisning for elektrisk kulegrill
2014_Art-Nr. 19.140.04

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om Outdoorchef City 420 E ennå.

Spør et spørsmål om Outdoorchef City 420 E

Har du et spørsmål om Outdoorchef City 420 E men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Outdoorchef City 420 E. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med City 420 E Outdoorchef så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.