Ambri

Outdoorchef Ambri manual

Ambri

Manual for Outdoorchef Ambri på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 96 sider.

Side: 1
OUTDOORCHEF.COM 68 BRUKSANVISNING SIKKERHETSINFORMASJON Alle som skal bruke grillen, må være kjent med og følge fremgangsmåten for trygg opptenning. Ikke la barn bruke grillen. Følg instruksjonene i monteringsanvisningen. Ikke-forskriftsmessig montering kan få farlige følger. Ikke plasser reservegassflasker eller lettantennelig væske/material i nærheten av grillen. Ikke plasser grillen eller gassflasken(e) i lukkede rom uten ventilasjon. Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk gasskulegrillen. Grillen skal kun brukes i friluft, og i en avstand på minst 1.5 m fra brennbare gjenstander. GASSFLASKER • Ikke plasser gassflasker med mer enn 7.5 kg fyllvekt på bunnplaten. Plasser flasken på stedet som er angitt i MONTERINGSANVISNINGEN. (På modellen Kensington 480 G må det ikke settes noen gassflaske på bunnplaten, selv om grillen har slik bunnplate.) • Fest den ved hjelp av den medfølgende flaskestroppen eller bruk gassflaskeholderen. Pass på at ingen av skrueforbindelsene er utette. (Fig 2A) • UTFØR TETTTHETSKONTROLL før førstegangsbruk og etter hver gang det har blitt skiftet gassflaske. • Ikke utsett gassflaskene for temperaturer over 50° C, og ikke oppbevar dem i lukkede rom eller kjellere. • Les og følg sikkerhetsforskriftene som er angitt på gassflaskene. SIKKERHETSMERKNADER Sørg for å oppbevare bruksanvisningen enkelt tilgjengelig. Ta grillen i bruk i henhold til kapittelet ANVISNING FOR TENNING. • ”Må bare brukes utendørs” • ”Les bruksanvisningen før du tar grillen i bruk” • ”FORSIKTIG: Tilgjengelige deler kan være svært varme. Hold barn unna” • ”Hold grillen unna brennbart materiale under bruk” • ”Ikke flytt grillen under bruk” • Etter bruk må gasstilførselen på gassflasken lukkes” • Ikke bruk grillen på overbygde steder. • Griller med rullehjul skal ikke skyves over ujevne underlag eller avsatser. • Bruk grillvott når du tar på varme deler. • Vri gassreguleringsknappen til når du er ferdig å grille, og steng av gasstilførselen på gassflasken. VIKTIG: Noter ned serienummeret for gasskulegrillen på baksiden av denne bruksanvisningen. Klistremerket med nummeret er plassert enten på grillstativet eller bunnplaten, avhengig av grillmodellen. Artikkelnummeret og betegnelsen for gasskulegrillen er angitt på velkomstkortet som fulgte med i dokumentmappen. Serie- og artikkelnummeret forenkler behandlingen av eventuelle spørsmål, reservedelsbestillinger og garantireklamasjoner. Oppbevar bruksanvisningen på et sikkert sted. Den inneholder viktig informasjon om sikkerhet, bruk og vedlikehold. LOGIN CARD CE Label 2016 MANUAL VORLAGE DKB Household Switzerland AG Eggbühlstrasse 28, 8052 Zürich - Switzerland Created by ANB Realised by GOT Version date 09.07.2015 Replace Page 1 of 1 File Nr. PM File name CE Label 2016 MANUAL VORLAGE Label size 45x105 16.06.2014 50 mbar Total rate Qn= S Typ: PIN 0063 BP 3505 DKB Household Switzerland AG Eggbühlstrasse 28, 8052 Zürich 00632016 Cat.I3 B/P 3+ Butane / Propane G30 / G31 Serial No.: Article No.: 30/37 mbar Cat.I Made in China Total rate Qn= S Typ: PIN 0063 BP 3505 DKB Household Switzerland AG Eggbühlstrasse 28, 8052 Zürich 00632016 Cat.I3 B/P Butane / Propane G30 / G31 Serial No.: Article No.: Made in China 00137 37 no
Side: 2
69 • Når du skal skifte gassflaske, må du passe på at gassreguleringsknappen er satt til og gasstilførselen på gassflasken er stengt. VIKTIG: Kontroller at det ikke befinner seg tennkilder i nærheten. • Utfør TETTHETSKONTROLL av tilkoblingene (følg anvisningen) etter hver gang det har blitt skiftet gassflaske. • Ved mistanke om lekkasje, vrir du gassreguleringsknappen til , og stenger gasstilførselen på gassflasken. Kontakt en autorisert gassgrillforhandler for å få kontrollert de gassførende delene. • Skift gasslangen umiddelbart hvis den viser tegn på skade eller slitasje. Slangen skal være uten knekker og rifter. Husk å slå av gassreguleringsknappen og stenge gasstilførselen før du fjerner slangen. • Skift slangen og gasstrykkregulatoren etter en brukstid på 3 år. Pass på at gasstrykkregulatoren og slangen innfrir de relevante EN-standardene. • Gasslangen skal ha en lengde på mellom 90 og 150 cm. • Ikke blokker den store, runde luftinntaksåpningen i bunnen av fatet eller lufteventilene i lokket. Ikke lukk eller dekk til ventilasjonsåpningene i gassflaskerommet. • ”Ikke foreta noen endringer på grillen” • Ikke utfør endringer på gasskranen, tennsikringen, brenneren eller andre deler av grillen. Kontakt fagkyndig hjelp ved mistanke om feilfunksjon. • Grillen leveres med egnet gasslange og gasstrykkregulator. Hold gasslangen unna den varme overflaten på grillen. Ikke vri slangen. Hvis grillen er utstyrt med slangeholder, må slangen festes i denne. • Slangen og regulatoren innfrir de nasjonale forskriftene og de relevante EN-standardene. • Kontakt en fagforhandler hvis det ikke er mulig å oppnå full effekt og det foreligger mistanke om at gasstilførselen kan være blokkert. • Grillen skal kun brukes på fast og stabilt underlag. Ikke plasser grillen på tregulv eller andre brennbare overflater mens den er i bruk. Hold grillen unna brennbare materialer. • Hvis grillen har granittplate, passer du på så denne ikke får temperatursjokk. • Ikke oppbevar grillen i nærheten av lettantennelig væske eller material. • Hvis grillen skal settes bort på et rom for vinteren, må gassflasken fjernes. Oppbevar flasken på et godt ventilert sted som barn ikke har tilgang til. • Plasser grillen i le for vinden før du fyrer opp. • Legg trekk over grillen når den er avkjølt og ikke skal brukes. Du får kjøpt egnede trekk hos grillforhandleren. • Ta av trekket etter kraftig regn for å unngå at det danner seg fuktighet. TETTHETSKONTROLL ADVARSEL Sørg for at det ikke befinner seg tennkilder (eller at noen røyker) i nærheten når du utfører tetthetskontrollen. Utfør kontrollen i friluft, og ikke bruk en brennende fyrstikk eller åpen ild. 1. Kontroller at gassreguleringsknappen er satt til . 2. Åpne gasstilførselen på flasken, og pensle en såpeløsning bestående av 50 % flytende såpe og 50 % vann på alle gassførende deler (tilkoblingen på gassflasken / gasstrykkregulatoren / gasslangen / gassinntaket / tilkoblingen på ventilen). Du kan også bruke en spesialspray for oppdaging av lekkasjer. (Fig 2B) 3. Hvis det danner seg bobler i såpeløsningen, tyder det på lekkasje. VIKTIG: Ikke bruk grillen før alle lekkasjene er utbedret. Lukk gasstilførselen på gassflasken. 4. Fjern lekkasjene ved å stramme tilkoblingene (om mulig) eller skifte ut defekte deler. 5. Gjenta trinn 1 og 2. 6. Kontakt en fagforhandler hvis det ikke er mulig å tette igjen lekkasjen. MERKNAD: Utfør TETTHETSKONTROLL hver gang du kobler til eller skifter gassflaske, og når grillsesongen starter.
Side: 3
OUTDOORCHEF.COM 70 FORKLARING AV SYMBOLENE PÅ BETJENINGSKONTROLLEN KULAS BRENNERSYSTEM Modeller med ringbrenner (Fig 1A) Ringbrenneren har størst effekt på trinn , og lavest effekt på . Modeller med to ringbrennere (Fig 1B) Den store ringbrenneren har størst effekt på trinn , og lavest effekt på . Den er beregnet på middels høye og høye temperatur. Den lille ringbrenneren er designet for tilberedning av mat ved lave temperaturer, og kan kun reguleres i liten grad. Forskjellen mellom og er ikke synlig. Den lille ringbrenneren når en temperatur på ca. 100–120° C. Brennersystem for den ekstra grillflaten hos VENEZIA 570 G (Fig 1C) De to brennerne er identiske. De har størst effekt på trinn , og lavest effekt på . Begge er beregnet på middels høye og høye temperatur. FØR FØRSTEGANGSBRUK 1. Rengjør alle deler som kommer i kontakt med næringsmidler. 2. Kontroller de gassførende delene slik det beskrives i kapitlet TETTHETSKONTROLL. Dette skal gjøres selv om gasskulegrillen ble levert ferdig montert fra forhandleren. 3. La grillen brenne seg ut i ca. 20–25 minutter på trinn Varmetrinn og tenning : AV : lav effekt : middels effekt : høy effekt : Tenning : Tenner Posisjonering av EASY FLIP-trakten EASY FLIP-trakten i Direkte-posisjon EASY FLIP-trakten i Indirekte-posisjon
Side: 4
71 ANVISNINGER FOR OPPTENNING 1. Kontroller at alle tilkoblingene mellom gasslangen, gasstrykkregulatoren og gassflasken er godt tilstrammet. (Følg anvisningene i kapitlet TETTHETSKONTROLL) 2. Åpne grillokket. FORSIKTIG: Ikke tenn opp grillen med lokket på. 3. Åpne gasstilførselen på gassflasken. 4 a. Modeller med ringbrenner: Trykk på gassreguleringsknappen og vri den mot urviseren til . Trykk og hold inne den svarte tennknappen inntil du får en gnist som antenner gassen. (Fig 1D) 4 b. Modeller med to ringbrennere og separat tennknapp: Trykk på gassreguleringsknappen på den store ringbrenneren, og vri den mot urviseren til . Trykk og hold inne den svarte tennknappen inntil du får en gnist som antenner gassen. Eller trykk på gassreguleringsknappen på den lille ringbrenneren (venstre knapp), og vri den mot urviseren til . Trykk og hold inne den svarte tennknappen inntil du får en gnist som antenner gassen. (Fig 1E) 4 c. Modeller med to ringbrennere uten separat tennknapp: Trykk på gassreguleringsknappen på den store ringbrenneren, og vri den mot urviseren til . Hold inne gassreguleringsknappen inntil du får en gnist som antenner gassen. (Fig 1F) Eller trykk på gassreguleringsknappen på den lille ringbrenneren (venstre knapp), og vri den mot urviseren til . Hold inne gassreguleringsknappen inntil du får en gnist som antenner gassen. 5. Hvis gassen ikke antennes i løpet av 3 sekunder, vrir du gassreguleringsknappen til . Vent i 2 minutter, slik at den ikke-antente gassen kan fordunste. Gjenta deretter punkt 4. 6. Hvis det etter tredje forsøk fortsatt ikke er mulig å få fyr på grillen, kontrollerer du mulige årsaker (se avsnittet FEILSØKING). ANVISNINGER FOR OPPTENNING AV P-420 G / P-420 G MINICHEF 1. Kontroller at alle tilkoblingene mellom gasslangen, gasstrykkregulatoren og gassflasken er godt tilstrammet. (Følg anvisningene i kapitlet TETTHETSKONTROLL). 2. Åpne grillokket. FORSIKTIG: Ikke tenn opp grillen med lokket på. 3. Åpne gasstilførselen på gassflasken. 4. Trykk på gassreguleringsknappen og vri den mot urviseren til . Trykk flere ganger på den røde tennknappen inntil gassen antennes. (Fig 1G) 5. Hvis gassen ikke antennes i løpet av 3 sekunder, vrir du gassreguleringsknappen til . Vent i 2 minutter, slik at den ikke-antente gassen kan fordunste. Gjenta deretter punkt 4. 6. Hvis det etter tredje forsøk fortsatt ikke er mulig å få fyr på grillen, sjekker du mulige årsaker (se avsnittet FEILSØKING). ANVISNINGER FOR OPPTENNING AV DEN EKSTRA GRILLFLATEN HOS VENEZIA 570 G 1. Kontroller at alle tilkoblingene mellom gasslangen, gasstrykkregulatoren og gassflasken er godt tilstrammet (Følg anvisningene i kapitle TETTHETSKONTROLL). 2. Ta av granittlokket på den ekstra grillflaten, og plasser det i holderen på siden. FORSIKTIG: Ikke tenn opp grillen mens granittlokket er på. 3. Åpne gasstilførselen på gassflasken. 4. Trykk på høyre eller venstre gassreguleringsknapp, og vri den mot urviseren til . Trykk og hold inne tennknappen inntil du får en gnist som antenner gassen. (Fig 1H) 5. Hvis gassen ikke antennes i løpet av 3 sekunder, vrir du gassreguleringsknappen til . Vent i 2 minutter, slik at den ikke-antente gassen kan fordunste. Gjenta deretter punkt 4. 6. Hvis det etter tredje forsøk fortsatt ikke er mulig å starte brenneren for den ekstra grillflaten, sjekker du mulige årsaker (se avsnittet FEILSØKING). 7. Følg anvisningene under punkt 4 for å starte den andre brenneren. 8. Vent til den ekstra grillflaten er helt avkjølt før du legger over granittplaten.
Side: 5
OUTDOORCHEF.COM 72 EASY FLIP-TRAKTSYSTEMET GJØR ÉN GRILL OM TIL TO EASY FLIP-trakten er selve juvelen i gasskulegrillen OUTDOORCHEF, og et kroneksempel på ekte innovasjonskunst. EASY FLIP-trakten gjør det mulig å bytte fra direkte til indirekte varmefordeling på sekunder. Samtidig fungerer den som intelligent varmeskjold, og hindrer farlig fettbrann og uønsket røykutvikling. Når du vil skifte fra direkte til indirekte grilling, koking eller baking, er det bare å vri EASY FLIP-trakten. BRUKSANVISNING FOR GASSKULEGRILLEN Så enkelt er det: 1. Sett EASY FLIP-trakten i ønsket posisjon. FORSIKTIG: Bruk varmebestandige grillvotter når du endrer traktposisjonen under grilling. 2. Velg eventuelt tilbehør du trenger. 3. Varm opp grillen med lokket på i ca. 10–15 minutter på trinn . 4. Vri gassreguleringsknappen til når du er ferdig å grille. Lukk deretter gasstilførselen på gassflasken. Vær oppmerksom på at kranen må lukkes også på tomme flasker. DIREKTE VARME INDIREKTE VARME Ved direkte grilling og koking Ved indirekte grilling, koking og baking jobber du med høye temperaturer som er konsentrert på risten. Dette gir f.eks. et pent grillmønster på biffer. fordeles varmen jevnt i den lukkede grillkulen. Dette er ideelt når du f.eks. vil dampe grønnsaker eller surre en stek.
Side: 6
73 TIPS OG TRIKS Indirekte varme Steker eller hele kyllinger: Takket være EASY FLIP-trakten er det ikke lenger nødvendig å snu større kjøttstykker under grilling. Varmen fra gassbrenneren stiger opp langs innsiden av grillkula, og fordeler seg jevnt i hele kula. Plasser grillmaten på den forvarmede grillristen, og legg på lokket. La det være litt avstand mellom de enkelte kjøttstykkene. Når du legger på lokket, brunes grillmaten jevnt fra alle sider, og steken holder seg saftig. OUTDOORCHEF GOURMET CHECK-kjernetemperaturmåleren sørger for perfekt resultat også for store steker. Direkte varme Små kjøttstykker som f.eks. biffer, koteletter og pølser: Plasser grillmaten midt på den forvarmede grillristen, og stek kort uten lokk. Flytt deretter grillmaten ut mot kantene, still ned varmen , og stek videre med lokket på. Vi anbefaler støpejernsplaten fra OUTDOORCHEF for optimalt resultat når du lager mat som kun skal stekes kort. Riktig tilbehør hjelper deg å få maksimalt ut av OUTDOORCHEF. Slipp løs kreativiteten og eksperimenteringsgleden enten du griller, koker eller baker Besøk OUTDOORCHEF.COM for å finne tilgjengelig tilbehør til grillen din eller se OUTDOORCHEF-grilltidtabellene for de enkelte grillene. GRILLE PÅ EKSTRAFLATEN Varm opp grillen på maks. styrke i ca. 10 minutter. Legg grillmaten på grillristen, og still inn temperaturen etter ønske fra – . ETTER AVSLUTTET GRILLING 1. Vri gassreguleringsknappen for hver brenner til . 2. Lukk gasstilførselen på gassflasken. 3. Avkjøl og rengjør grillen. 4. Dekk til grillen med et egnet trekk. RENGJØRING Det trengs kun minimal rengjøring mellom hver grilling, ettersom mesteparten av fettet enten fordunster eller havner i dryppskålen. Ved sterk tilsmussing lar du grillen kjøre på maks. effekt i ca. 10 minutter. Bruk en grillbørste med messingbørster (ikke stål) for å rengjøre trakten og risten. For en grundigere rengjøring, bruk OUTDOORCHEF BARBECUE CLEANER. Løse rester kan eventuelt fjernes med såpevann og en grytesvamp av nylon. VIKTIG: La grillen tørke godt (brenne ut) på trinn etter hver grundig rengjøring. RENGJØRE DEN EKSTRA GRILLFLATEN HOS VENEZIA 570 G Det trengs kun minimal rengjøring mellom hver grilling, ettersom mesteparten av fettet enten fordunster eller havner i dryppskålen. Bruk en grillbørste med messingbørster (ikke stål) for å rengjøre grillristen og -platen. Du kan deretter trekke ut dryppskålen og rengjøre den med OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER. VIKTIG: Hvis du bruker rengjøringsmiddel, må du la grillen tørke godt etter endt rengjøring. Du kan forkorte tørketiden ved å slå på grillen og la den brenne seg ut ved maks. effekt i noen minutter.
Side: 7
OUTDOORCHEF.COM 74 BRUKE OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER VIKTIG: Ikke bruk OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER under grilling. Bruk grillvotter og briller. Spray grillen eller tilbehøret grundig mens den/det ennå har litt varme i seg, og la virke i 15–30 minutter. Spray tilsmussede flater en gang til, skyll grundig med vann og la tørke. FORSIKTIG: OUTDOORCHEF BARBECUE CLEANER må ikke brukes på pulverlakkerte overflater. VEDLIKEHOLD Regelmessig vedlikehold sikrer at grillen fortsetter å fungere optimalt. • Kontroller alle gassførende deler minst to ganger per år, og etter hver lengre oppbevaring. Edderkopper og andre insekter kan føre til tilstoppinger som må fjernes før grillen tas i bruk. • Hvis grillen ofte skyves over ujevnt underlag, kontrollerer du fra tid til annen at alle skruene sitter godt fast. • Utfør TETTHETSKONTROLL før du tar i bruk igjen grillen etter lengre tids stillstand. Kontakt gassleverandøren eller forhandleren hvis du er i tvil. • For å unngå rustskader er det viktig at du smører inn alle metalldeler før du setter bort grillen for lengre tid. • Se etter rifter, knekker eller andre skader på gasslangen minst én gang i løpet av grillsesongen, og når grillen ikke har vært i bruk på lengre tid. Hvis gasslangen er skadet, skifter du den umiddelbart slik det beskrives i kapitlet SIKKERHETSMERKNADER. • Vi anbefaler følgende for å sikre at du får glede av grillen lengst mulig: • Behandle alle tredeler med treolje én gang i året for å motvirke sprekkdannelse. • Dekk over den avkjølte grillen med et egnet OUTDOORCHEF-trekk for å beskytte den mot vær og vind. • Ta av trekket etter regn for å unngå at det danner seg fuktighet. Du får kjøpt egnede trekk hos grillforhandleren. FEILSØKING Brenneren antennes ikke: • Kontroller at gasstilførselen på gassflasken er åpnet. • Forsikre deg om at flasken inneholder nok gass. • Kontroller at gnistene fra elektroden slår over på brenneren. Ingen gnist: • Forsikre deg om at batteriet er satt inn riktig (griller med elektrisk tenning). • Avstanden mellom brenneren og elektroden skal kun være 5–8 mm. • Kontroller at kablene på den elektriske tenningen og elektroden er riktig festet. • Sett inn et nytt batteri (AAA, LR03, 1.5 Volt) i den elektriske tenningen (griller med elektrisk tenning). Kontakt forhandleren hvis tiltakene ovenfor ikke hjelper. FORBRUKERGARANTI 1. Garanti og forbindelse til kjøpers andre rettigheter Ved kjøp av dette OUTDOORCHEF -produktet hos en autorisert forhandler får du som privat sluttkunde (forbruker) en produsentgaranti fra DKB Household Switzerland AG (”DKB”). Produsentgarantien gir deg garantikrav mot kausjonisten i samsvar med denne avtalen. Garantikrav gjelder i tillegg til dine andre kontrakts­ messige eller juridiske rettigheter. Disse andre rettighetene blir ikke utelukket eller begrenset av denne garantien. Derfor kan du også gjøre andre kontraktsmessige eller juridiske krav gjeldende mot aktuelle skyldnere. Dermed berøres f.eks. krav iht. forbrukerloven ikke av denne garantien. Som kjøper er det spesielt også mulig for deg å håndheve kontraktsgarantikrav mot din selger. Slik kan for eksempel en kjøpekontrakt oppheves bare mot selgeren, men ikke innenfor rammene av denne garantien mot DKB. 2. Deltakende og garantivilkår Garantisten er DKB. Garantien er gjeldende for alle sluttbrukere som kjøper et nytt produkt hos autorisert forhandler til private formål. Kjøpet be- kreftes med fremlegging av kjøpskvittering. Et kjøp til privat bruk foreligger når produktet er kjøpt av en fysisk person til formål som hovedsakelig verken er knyttet til kommersiell eller selvstendig yrkesaktivitet. Hvis et garantikrav anerkjennes du må legge frem et garantikrav hos garantisten innen to måneder. Hvis ikke, blir ethvert garantikrav foreldet. For åpenbare feil starter denne foreldelsesfristen når produktet mottas. DKB anbefaler derfor å kontrollere produktet grundig for feil når det mottas.
Side: 8
75 3. Omfang Garantien gjelder fra kjøpsdatoen og garanteres i følgende tilfeller, med mindre det foreligger noen faktiske eksklusjoner i henhold til punkt 4: • 3 års garanti mot gjennomrusting for den emaljerte kulen (underdel og lokk). • 3 års garanti mot gjennomrusting/smelting for den emaljerte grillristen. • 3 års garanti mot gjennomrusting/smelting for deler i rustfritt stål. • Feil på emaljen før første gangs bruk • 2 års garanti mot alle andre produksjons- og materialfeil Rimelige uregelmessigheter, fargeforskjeller i emaljen eller mindre feil som produksjonsrelaterte støttepunkter på nedre kant av lokket eller på oppheng som ikke er av betydning for funksjonen og for deg som kunde, regnes ikke som en defekt. I en garantisak vil DKB etter eget valg skifte ut og erstatte de skadede eller defekte delene eller hele produktet. Så sant det er rimelig for deg som kunde, kan produktet også bli byttet ut med en tilsvarende grill av nyere modell, f.eks. en etterfølger-modell. Så sant funksjonaliteten til produktet ikke blir påvirket av en feil, og i den grad det er rimelig for deg som kunde, kan du bli tilbudt tilstrekkelig økonomisk kompensasjon i stedet for reparasjon. Det består ikke noe krav på erstatning eller annen kompensasjon mot DKB for varigheten av garantiperioden (kontroll og eventuell erstatning). Utførelse av garantiytelser gir ikke forlenget eller ny garantitid. Erstattede deler beholdes av DKB. Hvis produktet byttes, starter garantitiden på nytt. Eventuelle ytterligere krav mot garantisten dekkes ikke av denne garantien. Dine krav på annet rettsgrunnlag blir imidlertid dermed ikke uteluk- ket eller begrenset (se også ovenfor 1). 4. Garantien dekker ikke følgende Garantien gjelder ikke i følgende tilfeller: • Normal slitasje ved tiltenkt bruk, særlig på generelle slitedeler som trakt, brenner, termometer, tenning og batteri, elektrode, tenningskabel, gasslange, gasstrykkregulator, varmeelement, reflektor, beskyttende aluminiumsfilm, grill- eller kullrist, tenningsrist og kull-fett-dryppskål. • Skader på emaljen på brukte griller, forutsatt at feilen ikke beviselig allerede eksisterte før første gangs bruk. • Defekter og/eller skader pga. feil eller ikke tiltenkt bruk, særlig grunnet manglende overholdelse av bruksanvisningen, sikkerhetsanvisnin- gene eller drifts-/vedlikeholdsanvisningene (for eksempel bruk av Outdoor-griller innendørs, skader fra feil montering, feil rengjøring av de emaljerte overflatene på trakten eller grillristen, ikke gjennomført lekkasjetest dersom dette er anbefalt i bruksanvisningen, bruk av skadelige kjemikalier, misbruk osv.). • Defekter og/eller skader dersom disse oppstår fra inngrep eller reparasjoner utført av personer som ikke er autorisert av DKB. • Defekter og/eller skader fra ødeleggende påvirkning fra uvær (for eksempel hagl eller lynnedslag). • Defekter og/eller skader som skyldes hærverk eller forsettlig eller uaktsom skade i den utstrekning det ikke er forårsaket av DKB. • Defekter og/eller skader påført under transport til kjøper, med mindre transport har blitt arrangert av garantisten. • Feil og/eller skader som skyldes force majeure. • Defekter og/eller skader på grunn av slitasje i profesjonell bruk til kommersielle formål (f.eks. bruk i hotell eller restaurant). 5. Garantibehandling I tilfelle garantien, vennligst ta kontakt så snart som mulig med oss eller en av våre autoriserte forhandlere (forhandlerdokumentasjon på www.outdoorchef.com) og oppgi i tillegg til adressen din, om mulig produktet/produktdelen, kvitteringen, serienummeret og artikkelnummeret (begge deler finner du på klistremerket på grillen, se første avsnitt i bruksanvisningen). Beskriv også gjerne feilen ved hjelp av bilde. For å sjekke garantien må du levere produktet til forhandleren eller til oss (Bring-In-garanti). Hvis garantien gjelder, erstatter vi de nødvendige transport- og forsendelseskostnadene, ellers sender vi produktet tilbake til deg uten kostnader. Det registrerte varemerket OUTDOORCHEF representeres av følgende firma: DKB Household Switzerland AG | Eggbühlstraße 28 | Postfach | 8052 Zürich-Schweiz | www.dkbrands.com * Du finner forhandlerdokumentasjon på nettsiden vår OUTDOORCHEF.COM. ** Serie- og artikkelnummeret er angitt på klistremerket på grillen (se første avsnitt i denne BRUKSANVISNING).
Side: 9
OUTDOORCHEF.COM 76 TEKNISK INFORMASJON ASCONA 570 G / MONTREUX 570 G / PARIS DELUXE 570 G / VENEZIA 570 G / GENEVA 570 G CE 0063 Gass Propan/Butan 30/31 Effekt – den lille brenneren 1.20 kW – den store brenneren 8.50 kW Gassforbruk 702 g/h 28–30/37 mbar – Dyse, den lille brenneren 0.55 mm/merke: BF – Dyse, den store brenneren 1.47 mm/merke: BT 50 mbar – Dyse, den lille brenneren 0.48 mm/merke: AF – Dyse, den store brenneren 1.27 mm/merke: AT Gasstrykk Butan 28 mbar Propan 37 mbar Anbefalte gassflasker Butan maks. 13 kg Propan maks. 10.5 kg Største tillatte gassflasker Butan maks. 7.5 kg på grillstativet Propan maks. 7.5 kg LEON 570 G CE 0063 Gass Propan/Butan 30/31 Effekt 8.50 kW Gassforbruk 612 g/h Dyse (28–30/37 mbar) 1.47 mm/merke: BT Dyse (50 mbar) 1.27 mm/merke: AT Gasstrykk Butan 28 mbar Propan 37 mbar Anbefalte gassflasker Butan maks. 13 kg Propan maks. 10.5 kg Største tillatte gassflasker Butan maks. 7.5 kg på grillstativet Propan maks. 7.5 kg AMBRI 480 G CE 0063 Gass Propan/Butan 30/31 Effekt 5.40 kW Gassforbruk 389 g/h Dyse (28–30/37 mbar) 1.15 mm/merke: BN Dyse (50 mbar) 1.02 mm/merke: AN Gasstrykk Butan 28 mbar Propan 37 mbar Anbefalte gassflasker Butan maks. 13 kg Propan maks. 10.5 kg Største tillatte gassflasker Butan maks. 7.5 kg på grillstativet Propan maks. 7.5 kg CHELSEA 480 G / CHELSEA 480 G LH / KENSINGTON 480 G CE 0063 Gass Propan/Butan 30/31 Effekt 5.60 kW Gassforbruk 397 g/h Dyse (28–30/37 mbar) 1.15 mm/merke: BN Dyse (50 mbar) 1.02 mm/merke: AN Gasstrykk Butan 28 mbar Propan 37 mbar Anbefalte gassflasker Butan maks. 13 kg Propan maks. 10.5 kg P-420 G / P-420 G MINICHEF CE 0063 Gass Propan/Butan 30/31 Effekt 4.30 kW Gassforbruk 315 g/h Dyse (28–30/37 mbar) 1.02 mm/merke: BL Dyse (50 mbar) 0.88 mm/merke: AH Gasstrykk Butan 28 mbar Propan 37 mbar Anbefalte gassflasker Butan maks. 13 kg Propan maks. 10.5 kg Sidebrenner CE 0063 Gass Propan/Butan 30/31 Effekt 3.80 kW Gassforbruk 276 g/h Dyse (28–30/37 mbar) 0.98 mm/merke: BK Dyse (50 mbar) 0.85 mm/merke: AG Gasstrykk Butan 28 mbar Propan 37 mbar Ekstra grillflate hos VENEZIA 570 G CE 0063BT3928 Gass Propan/Butan 30/31 Effekt 8.60 kW Gassforbruk 630 g/h Dyse (28–30/37 mbar) 0.98 mm/merke: BK Dyse (50 mbar) 0.88 mm/merke: AH Gasstrykk Butan 28 mbar Propan 37 mbar Kategorier I3B/P (30 mbar) DK, FI, NL, NO, SE, LU I3B/P (50 mbar) CH, AT, DE I3+ (28/30/37 mbar) BE, CH, ES, FR, GB, IT, PT Elektrisk tenning Den elektriske tenningen drives med et 1.5-volts AAA-batteri (LR03). Merknad om temperaturvisningen Den viste termometertemperaturen har et slingringsmonn på +/- 10 %. Nettside Besøk OUTDOORCHEF.COM for mer informasjon, tips og triks, oppskrifter og annet som er nyttig å vite om OUTDOORCHEF-produk- tene.
Side: 10
OUTDOORCHEF.COM 86 NOTKUNARLEIÐBEININGAR MIKILVÆG ÖRYGGISATRIÐI Allir sem nota grillið verða að kynna sér nákvæmlega hvernig kveikt er upp í því og fara eftir leiðbeiningunum. Börn mega ekki nota grillið. Fylgja skal uppsetningarleiðbeiningunum nákvæmlega. Röng uppsetning getur haft hættulegar afleiðingar. Gætið þess að hafa enga eldfima vökva og efni eða varagaskúta nálægt grillinu. Aldrei má koma grillinu eða gaskútnum fyrir í lokuðu rými án loftræstingar. Lesið leiðbeiningarnar vandlega áður en kúlugasgrillið er tekið í notkun. Eingöngu má nota grillið utandyra og það verður að standa í öruggri fjarlægð frá brennanlegum efnum, minnst 1,5 m frá. GASKÚTAR • Aðeins má setja gaskúta sem vega að hámarki 7,5 kg þegar þeir eru fullir á botnplötuna. Setjið kútinn á viðeigandi stað, sjá UPPSETNINGARLEIÐBEININGAR. (Á gerðinni Kensington 480 G má ekki setja gaskút á botnplötuna, jafnvel þótt hún sé til staðar.) • Notið meðfylgjandi ól eða þar til gerða festingu til að festa gaskútinn. Gætið þess að allar skrúfaðar tengingar séu þéttar. (Mynd 2A) • Framkvæmið LEKAPRÓFUN áður en grillið er tekið í notkun og í hvert sinn sem skipt er um gaskút. • Gaskútar mega ekki standa í hitastigi yfir 50 °C og þá má aldrei geyma í lokuðu rými eða kjallara. • Fylgið öryggisreglunum sem merktar eru á gaskútana. ÖRYGGISLEIÐBEININGAR Geymið þessar notkunarleiðbeiningar svo hægt sé að grípa til þeirra hvenær sem þörf krefur. Farið eftir leiðbeiningum í kaflanum LEIÐBEININGAR VIÐ ÍKVEIKJU þegar grillið er tekið í notkun. • „Eingöngu til nota utandyra“ • „Lesið notkunarleiðbeiningarnar áður en grillið er tekið í notkun“ • „VARÚÐ: Aðgengilegir hlutir geta verið mjög heitir. Haldið börnum fjarri“ • „Grillið má ekki vera nálægt brennanlegum efnum þegar það er í notkun“ • „Færið ekki grillið meðan á notkun stendur“ • „Eftir notkun skal skrúfa fyrir gasið á gaskútnum“ • Notið grillið aldrei undir þakskyggni. • Ýtið ekki grillum á hjólum yfir óslétt gólf eða palla. • Notið hlífðarhanska þegar komið er við heita hluti. MIKILVÆGT: Skráið hjá ykkur raðnúmer kúlugasgrillsins á bakhlið þessara notkunarleiðbeininga. Staðsetning númersins fer eftir gerð grillsins og er að finna á upplýsingalímmiðanum, sem er annaðhvort á fótastelli grillsins eða botnplötu þess. Vörunúmer og heiti kúlugasgrillsins eru á kortinu Welcome Card, sem fylgir skjalamöppunni. Mikilvægt er að hafa raðnúmerið og vörunúmerið við hendina til að flýta fyrir fyrirspurnum, þegar varahlutir eru pantaðir og fyrir allar ábyrgðarkröfur. Geymið notkunarleiðbeiningarnar á öruggum stað. Þær innihalda mikilvægar upplýsingar um öryggi, notkun og viðhald. CE Label 2016 MANUAL VORLAGE DKB Household Switzerland AG Eggbühlstrasse 28, 8052 Zürich - Switzerland Created by ANB Realised by GOT Version date 09.07.2015 Replace Page 1 of 1 File Nr. PM File name CE Label 2016 MANUAL VORLAGE Label size 45x105 16.06.2014 50 mbar Total rate Qn= S Typ: PIN 0063 BP 3505 DKB Household Switzerland AG Eggbühlstrasse 28, 8052 Zürich 00632016 Cat.I3 B/P 3+ Butane / Propane G30 / G31 Serial No.: Article No.: 30/37 mbar Cat.I Made in China Total rate Qn= S Typ: PIN 0063 BP 3505 DKB Household Switzerland AG Eggbühlstrasse 28, 8052 Zürich 00632016 Cat.I3 B/P Butane / Propane G30 / G31 Serial No.: Article No.: Made in China 00137 37 LOGIN CARD is
Side: 11
87 • Stillið gasstillihnappinn alltaf á og skrúfið fyrir gasstreymið á kútnum eftir notkun. • Gætið þess að gasstillihnappurinn sé á og lokað fyrir gasstreymið á kútnum þegar skipt er um gaskút. MIKILVÆGT: Grillið má ekki vera nálægt neinum íkveikjuvöldum. • Athugið alla tengihluti samkvæmt leiðbeiningum í LEKAPRÓFUN þegar búið er að tengja nýjan gaskút við. • Stillið gasstillihnappinn á og skrúfið fyrir gasstreymið á kútnum ef grunur leikur á leka vegna óþéttra hluta. Látið skoða hlutina sem leiða gas í sérverslun með gasvörur. • Ef merki eru um skemmdir á gasslöngunni eða slit verður að skipta um hana strax. Slangan verður að vera laus við brot og sprungur. Ekki gleyma að slökkva með gasstillihnappinum og skrúfa fyrir gasið áður en slangan er fjarlægð. • Skiptið um slöngu og gasþrýstijafnarann eftir 3 ára notkun frá kaupdegi. Gætið þess að gasþrýstijafnarinn og slangan samræmist viðeigandi EN-stöðlum. Ráðlögð lengd gasslöngunnar er 90 cm og má ekki fara yfir 150 cm. • Gætið þess að loka aldrei fyrir stóra hringlaga loftopið á botni skálarinnar eða loftraufarnar á lokinu. Aldrei má loka fyrir eða hylja loftopin á geymslustað gaskútsins. • Ekki má breyta grillinu með neinum hætti. • Grillinu fylgir gasslanga og gasþrýstijafnari. Mikilvægt er að halda gasslöngunni frá heitum ytri hlutum grillsins. Ekki má vera snúið upp á slönguna. Nauðsynlegt er að festa slönguna í þar til gerða festingu á grillum sem hafa slíka festingu. • Slangan og þrýstijafnarinn samræmast gildandi landslögum og EN-stöðlum. • Ef fullum afköstum er ekki náð og grunur leikur á stíflu í gasstreyminu skal leita til sérverslunar með gasvörur. • Notið grillið aðeins á traustu og öruggu undirlagi. Setjið grillið aldrei á viðargólf eða annað brennanlegt yfirborð meðan það er í notkun. Haldið grillinu frá brennanlegum efnum. • Komið í veg fyrir mikla hitabreytingu plötunnar á grillum með granítplötur. • Ekki má geyma grillið nálægt mjög eldfimum vökvum eða efnum. • Ef grillið er geymt innandyra yfir vetur verður að fjarlægja gaskútinn. Grillið ætti að geyma á vel loftræstum stað utandyra, sem börn hafa ekki aðgang að. • Komið grillinu fyrir í skjóli fyrir vindi ef hægt er áður en það er notað. • Þegar grillið er ekki í notkun ætti að geyma það undir yfirbreiðslu eftir að það hefur kólnað til að vernda það fyrir umhverfisáhrifum. Yfirbreiðslur fást hjá söluaðilum. • Til að koma í veg fyrir raka skal fjarlægja yfirbreiðsluna eftir mikla rigningu. LEKAPRÓFUN VIÐVÖRUN: Grillið má ekki vera nálægt neinum íkveikjuvöldum meðan lekaprófun fer fram. Reykingar eru einnig bannaðar. Prófið aldrei þéttingar með logandi eldspýtu eða opnum eldi og prófunin skal alltaf fara fram utandyra. 1. Gasstillihnappurinn verður að vera á . 2. Skrúfið frá gasinu á kútnum og berið sápulausn úr 50% fljótandi sápu og 50% vatni á alla hlutana sem leiða gas (tengið á gaskútnum / gasþrýstijafnarann / gasslönguna / gasinntakið / tengið á ventlinum). Einnig er hægt að nota úða sem greinir leka. (Mynd 2B) 3. Ef blöðrur myndast í sápulausninni er um leka að ræða. MIKILVÆGT: Ekki má nota grillið fyrr en búið er að lagfæra lekann. Skrúfið fyrir gasið á gaskútnum. 4. Lagfærið lekann með því að herða tengingar, ef unnt er, eða skiptið um gallaða hluti. 5. Endurtakið 1. og 2. skref. 6. Hafið samband við sérverslun með gasvörur ef ekki er hægt að laga lekann. ATHUGIÐ: Framkvæmið LEKAPRÓFUN eftir hverja tengingu eða skipti á gaskútnum, sem og í upphafi grilltímabilsins.
Side: 12
OUTDOORCHEF.COM 88 SKÝRINGAR TÁKNA Á STJÓRNBORÐINU BRENNARAKERFI KÚLUNNAR Gerðir með einum hringbrennara (mynd 1A) Hringbrennarinn nær hæsta styrk á stillingunni og lægsta styrk á . Gerðir með tveimur hringbrennurum (mynd 1B) Stóri hringbrennarinn nær hæsta styrk á stillingunni og lægsta styrk á . Hann er ætlaður fyrir notkun á meðalhita upp í hátt hitastig. Litli hringbrennarinn er ætlaður til að elda við lágt hitastig og hann er aðeins hægt að stilla lítillega. Munurinn á og er ekki sýnilegur. Litli hringbrennarinn nær hitastigi sem er á bilinu 100 ° til 120 °C. Brennarakerfið á aukagrillfleti VENEZIA 570 G (mynd 1C) Báðir brennararnir eru eins. Hægt er að ná hæsta styrk á stillingunni og lægsta styrk á . Þeir eru ætlaðir fyrir notkun á meðalhita upp í hátt hitastig. FYRIR FYRSTU NOTKUN 1. Hreinsið alla hluta sem komast í snertingu við matvæli. 2. Prófið alla hluta sem leiða gas samkvæmt leiðbeiningum í kaflanum LEKAPRÓFUN. Þetta skal líka gert þótt kúlugasgrillið komi samsett frá söluaðila. 3. Látið grillið ganga í u.þ.b. 20–25 mínútur á stillingunni . Hitastillingar og kveiking : Staðan slökkt : Lágur hiti : Meðalhiti : Hár hiti : Kveiking : Kveikir Staða EASY FLIP-trektar Bein staða EASY FLIP-trektar Óbein staða EASY FLIP-trektar
Side: 13
89 LEIÐBEININGAR VIÐ ÍKVEIKJU 1. Gangið úr skugga um að allar tengingar milli gasslöngunnar, gasþrýstijafnarans og gaskútsins séu tryggilega festar (fylgið leiðbeiningunum í kaflanum LEKAPRÓFUN). 2. Opnið lokið á grillinu. VARÚÐ: Kveikið aldrei í grillinu með lokið á. 3. Skrúfið frá gasinu á gaskútnum. 4 a. Gerðir með einum hringbrennara: Ýtið á gasstillihnappinn og snúið honum rangsælis á stillingu . Ýtið á svarta kveikihnappinn og haldið honum inni þar til neisti kviknar og gasið logar. (Mynd 1D) 4 b. Gerðir með tveimur hringbrennurum og sér kveikihnappi: Ýtið á gasstillihnapp stóra hringbrennarans og snúið honum rangsælis á stillingu . Ýtið á svarta kveikihnappinn og haldið honum inni þar til neisti kviknar og gasið logar. Eða ýtið á gasstillihnapp litla hringbrennarans (hnappur vinstra megin) og snúið honum rangsælis á stillinguna . Ýtið á svarta kveikihnappinn og haldið honum inni þar til neisti kviknar og gasið logar. (Mynd 1E) 4 c. Gerðir með tveimur hringbrennurum án sér kveikihnapps: Ýtið á gasstillihnapp stóra hringbrennarans og snúið honum rangsælis á stillinguna . Haldið gasstillihnappinum inni þar til neisti kviknar og gasið logar. (Mynd 1F) Eða ýtið á gasstillihnapp litla hringbrennarans (hnappur vinstra megin) og snúið honum rangsælis á stillinguna . Haldið gasstillihnappinum inni þar til neisti kviknar og gasið logar. 5. Ef ekki kviknar á gasinu innan þriggja sekúndna skal stilla gasstillihnappinn á . Bíðið í tvær mínútur meðan gasið sem tókst ekki að brenna gufar upp. Endurtakið svo skref 4. 6. Ef ekki er hægt að kveikja á grillinu eftir þrjár tilraunir skal athuga orsakir þess (eins og lýst er í kaflanum GERT VIÐ BILUN). LEIÐBEININGAR VIÐ ÍKVEIKJU Á P-420 G / P-420 G MINICHEF 1. Gangið úr skugga um að allar tengingar milli gasslöngunnar, gasþrýstijafnarans og gaskútsins séu tryggilega festar. (Fylgið leiðbeiningum í kaflanum LEKAPRÓFUN). 2. Opnið lokið á grillinu. VARÚÐ: Kveikið aldrei í grillinu með lokið á. 3. Skrúfið frá gasinu á gaskútnum. 4. Ýtið á gasstillihnappinn og snúið honum rangsælis á stillinguna . Ýtið á rauða kveikihnappinn nokkrum sinnum þar til kviknar í gasinu. (Mynd 1G) 5. Ef ekki kviknar á gasinu innan þriggja sekúndna skal stilla gasstillihnappinn á . Bíðið í tvær mínútur meðan gasið sem tókst ekki að brenna gufar upp. Endurtakið svo skref 4. 6. Ef ekki er hægt að kveikja á grillinu eftir þrjár tilraunir skal athuga orsakir þess (eins og lýst er í kaflanum GERT VIÐ BILUN). LEIÐBEININGAR VIÐ ÍKVEIKJU Á AUKAGRILLFLETI VENEZIA 570 G 1. Gangið úr skugga um að allar tengingar milli gasslöngunnar, gasþrýstijafnarans og gaskútsins séu tryggilega festar (fylgið leiðbeiningunum í kaflanum LEKAPRÓFUN). 2. Fjarlægið granítlokið af aukagrillfletinum og komið því fyrir í þar til gerðri festingu undir hliðarborði grillsins. VARÚÐ: Kveikið aldrei í grillinu með granítlokið á. 3. Skrúfið frá gasinu á gaskútnum. 4. Ýtið á gasstillihnappinn hægra eða vinstra megin og snúið honum rangsælis á stillingu . Ýtið á kveikihnappinn og haldið honum inni þar til neisti kviknar og gasið logar. (Mynd 1H) 5. Ef ekki kviknar á gasinu innan þriggja sekúndna skal stilla gasstillihnappinn á . Bíðið í tvær mínútur meðan gasið sem tókst ekki að brenna gufar upp. Endurtakið svo skref 4. 6. Ef ekki er hægt að kveikja á brennurum aukagrillflatarins eftir þrjár tilraunir skal athuga orsakir þess (eins og lýst er í kaflanum GERT VIÐ BILUN). 7. Til að kveikja á hinum brennaranum skal fara í skref 4. 8. Setjið ekki granítplötuna á fyrr en aukagrillflöturinn hefur kólnað að fullu.
Side: 14
OUTDOORCHEF.COM 90 MEÐ EASY FLIP TREKTARKERFINU ER GRILLINU BREYTT Í TVÖ GRILL Kjarninn í OUTDOORCHEF kúlugasgrillinu er trekt sem kallast EASY FLIP og ber vott um einstaka hugvitsemi verkfræðinga OUTDOORCHEF. EASY FLIP-trektin gerir notandanum kleift að breyta hitadreifingu grillsins úr beinni í óbeina á augabragði. Á sama tíma kemur þessi snjalli hlífðarskjöldur í veg fyrir skaðlegan fitubruna og óæskilega reykmyndun. Með einu handtaki er hægt að skipta úr beinni grill-, eldunar- og bökunaraðferð yfir í óbeina: Einfaldlega með því að snúa við EASY FLIP- trektinni. NOTKUNARLEIÐBEININGAR FYRIR KÚLUGASGRILL Leikur einn að grilla: 1. Færið EASY FLIP-trektina í þá stöðu sem óskað er. VARÚÐ: Notið eingöngu hitaþolna hanska til að breyta stöðu trektarinnar meðan grillið er í notkun. 2. Veljið viðeigandi aukabúnað ef þörf krefur. 3. Hafið grillið lokað og forhitið það í u.þ.b. 10–15 mínútur á stillingu . 4. Stillið gasstillihnappinn alltaf á eftir notkun. Skrúfið síðan fyrir gasið á gaskútnum. Skrúfa verður fyrir gaskútinn jafnvel þótt hann sé tómur. BEINN HITI ÓBEINN HITI Við beina grillun og matreiðslu Við óbeina grillun, matreiðslu og bakstur vinnið á háum hita sem miðast við grillgrindina. Til dæmis til að fá fram fallegt grillmynstur á steikina. dreifist hitinn jafnt um lokaða grillkúluna. Hentar til dæmis til að gufusjóða grænmeti eða hægelda steik.
Side: 15
91 ÁBENDINGAR Við óbeinan hita Stærri kjötstykki eða heilir kjúklingar: Ekki er lengur þörf á að snúa stórum kjötbitum meðan grillað er með EASY FLIP-trektinni. Hitinn á gasbrennaranum stígur upp með innri hliðum grillkúlunnar og dreifist jafnt um hana. Setjið matinn á forhituðu grillgrindina og setjið lokið á. Gætið þess að hafa alltaf smá bil á milli kjötstykkja. Þegar grillað er með lokið á brúnast maturinn jafnt á öllum hliðum og safinn helst í honum. Við mælum með OUTDOORCHEF GOURMET CHECK– kjarnhitamælinum til að ná sem bestum árangri þegar grilla á stærri kjötstykki. Við beinan hita Minni kjötstykki svo sem steikur, kótelettur og pylsur: Maturinn er settur á miðja forhitaða grillgrindina og steiktur í stuttan tíma með opið lok. Færið svo matinn utar, minnkið hitann í og grillið hann með lokið á þar til hann er tilbúinn. Við mælum með steypujárnsplötunni frá OUTDOORCHEF til að ná sem bestum árangri þegar grillað er á stuttum tíma. OUTDOORCHEF-grillið er enn betra með réttum aukabúnaði. Hvort sem ætlunin er að grilla, elda eða baka: Fáið útrás fyrir tilraunastarfsemi og sköpunargleði. Finna má alla fylgihluti fyrir grillið á OUTDOORCHEF.COM OUTDOORCHEF-grilltímataflan fyrir mismunandi grillmat er á OUTDOORCHEF.COM GRILLAÐ Á AUKAFLETI Forhitið grillið á fullum hita í u.þ.b. 10 mínútur. Setjið matinn á grillgrindina og stillið hitann að eigin ósk – . ÞEGAR BÚIÐ ER AÐ GRILLA 1. Stillið gasstillihnappinn fyrir hvern brennara á . 2. Skrúfið fyrir gasið á gaskútnum. 3. Leyfið grillinu að kólna alveg og þrífið það svo. 4. Hyljið grillið með yfirbreiðslu. ÞRIF Aðeins þarf að hreinsa grillið lítillega eftir hverja notkun þar sem mesta fitan gufar upp eða endar í safnbakkanum. Ef grillið er mjög óhreint skal hita það í um 10 mínútur á fullum krafti. Notið grillbursta með messinghárum til að hreinsa trektina og grillgrindina (ekki stálbursta). Þegar þrífa á betur skal nota BARBECUE-CLEANER frá OUTDOORCHEF. Einnig er hægt að nota nælonsvamp og sápuvatn til að losna við lausar matarleifar. MIKILVÆGT: Eftir hverja vandlega hreinsun skal láta grillið þorna (brenna) almennilega á stillingu . ÞRIF Á AUKAGRILLFLETI VENEZIA 570 G Aðeins þarf að hreinsa grillið lítillega eftir hverja notkun þar sem mesta fitan gufar upp eða endar í safnbakkanum. Notið grillbursta með messinghárum til að hreinsa grillgrindina og -plötuna (ekki stálbursta). Að lokum er hægt að taka safnbakkann út og hreinsa hann með BARBECUE-CLEANER frá OUTDOORCHEF. MIKILVÆGT: Ef hreinsiefni eru notuð við þrifin verður að láta grillið þorna vel á eftir. Til að flýta fyrir þurrkun má kveikja á grillinu og láta það brenna í nokkrar mínútur á hæstu stillingu.
Side: 16
OUTDOORCHEF.COM 92 NOTKUN BARBECUE-CLEANER FRÁ OUTDOORCHEF MIKILVÆGT: Ekki má vera kveikt á grillinu meðan það er þrifið með BARBECUE-CLEANER frá OUTDOORCHEF. Notið helst hanska og hlífðargleraugu ef mögulegt er. Úðið vel á grillið eða aukabúnaðinn meðan það er enn lítillega heitt og látið standa í 15–30 mínútur. Úðið aftur á óhreina fleti, skolið svo vandlega af með vatni og látið þorna. ATHUGIÐ: Ekki má nota Barbecue-Cleaner frá OUTDOORCHEF á pólýhúðaða fleti. VIÐHALD Reglubundið viðhald grillsins tryggir rétta virkni. • Athugið alla hluta sem leiða gas að minnsta kosti tvisvar á ári og í hvert sinn eftir langan tíma í geymslu. Kóngulær og önnur skordýr geta valdið stíflum sem verður að lagfæra fyrir notkun. • Ef grillið er oft dregið yfir ójöfnur skal kanna af og til hvort allar skrúfur eru fastar. • Ef grillið er ekki notað í lengri tíma skal framkvæma LEKAPRÓFUN áður en það er tekið í notkun á ný. Ef spurningar vakna skal snúa sér til umboðsaðila gassins eða sölustaðar. • Til að forðast skemmdir vegna tæringar skal smyrja alla málmhluta með olíu áður en grillið er sett í geymslu í lengri tíma. • Eftir langan geymslutíma og a.m.k. einu sinni á grilltímabilinu skal athuga gasslönguna með tilliti til sprungna, brota og annarra skemmda. Skiptið strax um skemmda gasslöngu eins og lýst er í kaflanum ÖRYGGISUPPLÝSINGAR. • Berið viðarolíu á alla viðarhluta einu sinni á ári – það vinnur gegn sprungumyndun. • Hlífið grillinu fyrir umhverfisáhrifum með hentugri yfirbreiðslu frá OUTDOORCHEF sem sett er á eftir að grillið hefur kólnað að fullu. • Til að koma í veg fyrir raka skal fjarlægja yfirbreiðsluna eftir rigningu. Yfirbreiðslur fást hjá söluaðilum. GERT VIÐ BILUN Það kviknar ekki á brennaranum: • Athugið hvort opið er fyrir gasstreymið á kútnum. • Gangið úr skugga um að nóg gas sé á kútnum. • Athugið hvort neistar frá rafskautinu hlaupa yfir í brennarann. Enginn neisti: • Gangið úr skugga um að rafhlaðan hafi verið sett rétt í (á grillum með rafkveikingu). • Fjarlægðin milli brennara og rafskauts má ekki vera meiri en 5–8 mm. • Athugið hvort snúrur í rafkveikingu og rafskauti eru vel festar. • Setjið nýja rafhlöðu (gerð AAA, LR03, 1,5 volt) í rafkveikinguna (á grillum með rafkveikingu). Ef ekki tekst að koma grillinu í gang með framangreindum úrræðum skal hafa samband við sölustað. NOTENDAÁBYRGÐ 1. Ábyrgð og tenging við önnur réttindi kaupanda Með kaupum á þessari OUTDOORCHEF vöru hjá viðurkenndum söluaðila færð þú sem kaupandi (notandi) hennar afhenta ábyrgð framleiðandans DKB Household Switzerland AG („DKB“). Ábyrgð framleiðanda gefur þér færi á að leggja fram kröfur á hendur ábyrgðarveitanda í samræmi við ákvæði þessa samnings. Ábyrgðarkröfur gilda, auk annarra samningsbundinna eða lagalegra réttinda þinna. Þessi ábyrgð útilokar ekki eða takmarkar önnur réttindi. Þar af leiðandi getur þú einnig lagt fram aðrar samningsbundnar eða lagalegar kröfur á hendur viðkomandi ábyrgðaraðilum hverju sinni. Þannig hefur þessi ábyrgð til dæmis ekki áhrif á kröfur sem lagðar eru fram samkvæmt lögum um skaðsemisábyrgð. Sem kaupandi hefurðu einnig sérstakan möguleika á að leggja fram samningsbundnar ábyrgðarkröfur gagnvart seljandanum. Þá er til dæmis hægt að rifta kaupsamningnum aðeins gagnvart seljandanum en ekki gagnvart DKB innan ramma þessarar ábyrgðar. 2. Samningsaðilar og ábyrgðarskilmálar Ábyrgðarveitandi er DKB. Rétt á ábyrgð eiga allir kaupendur sem kaupa nýja vöru til einkanota í viðurkenndri verslun. Leggja skal fram sölukvittun til sönnunar á kaupum. Kaup til einkanota eru þegar varan er keypt af einstaklingi yfirleitt í þeim tilgangi að nota hana án þess að það sé í atvinnuskyni eða í tengslum við sjálfstæðan atvinnurekstur. Ef nýta á ábyrgðina verður að leggja fram ábyrgðarkröfuna fyrir ábyrgðarveitanda innan tveggja mánaða frá því ágalli kemur í ljós. Að öðrum kosti
Side: 17
93 er ekki hægt að leggja fram ábyrgðarkröfur. Ef um augljósa galla er að ræða hefst fresturinn við móttöku vörunnar. DKB mælir með því að skoða vöruna vegna galla strax við móttöku. 3. Gildissvið Ábyrgðin gildir frá kaupdegi og er veitt í eftirfarandi tilvikum, að því tilskildu að engin útilokun sé til staðar samkvæmt 4. tölulið: • 3 ár fyrir gegnumryð á gljábrenndu kúlunni (neðri hluti og lok). • 3 ár fyrir ryð eða bruna í gegn á gljábrenndu grillgrindinni. • 3 ár fyrir ryð eða bruna í gegn á öllum hlutum úr ryðfríu stáli. • Galli í emaleringu fyrir fyrstu notkun. • 2 ár fyrir alla aðra framleiðslu-/efnisgalla. Til galla teljast ekki smávægilegar ójöfnur, litamismunur á emaleringu eða minniháttar útlitsgallar eins og á stoðpunktum á neðri brún loksins eða festingum, sem hafa ekki áhrif á virkni vörunnar. Ef um ábyrgðartilvik er að ræða mun DKB annaðhvort skipta um skemmda eða gallaða hluti eða skipta út vörunni í heild sinni, að eigin vali. Að því marki sem telst sanngjarnt fyrir þig sem viðskiptavin getur einnig hugsast að vörunni verði skipt út fyrir sambærilega vöru af nýrri gerð, t.d. fyrir aðra tegund. Svo framarlega sem virkni vörunnar er ekki skert vegna gallans og að því marki sem telst sanngjarnt fyrir þig sem viðskiptavin getur einnig hugsast að þér verði boðnar fullnægjandi fébætur í stað viðgerðar. Á meðan úrvinnsla ábyrgðarinnar fer fram (skoðun og hugsanlega skipti á vöru) er ekki hægt að leggja fram kröfu gegn DKB um nýja vöru eða frekari bætur. Úrbætur vegna galla lengja hvorki ábyrgðartímann né endurnýja hann. Hlutir sem skipt hefur verið út verða eign DKB. Aðeins þegar skipt hefur verið um alla vöruna hefst ábyrgðartíminn að nýju. Allar frekari kröfur á hendur ábyrgðarveitanda falla ekki undir þessa ábyrgð. Kröfur af öðrum lagalegum ástæðum eru þó ekki útilokaðar eða takmarkaðar (sjá einnig hér að framan í kafla 1). 4. Undanskilið ábyrgð Ábyrgðin gildir ekki í eftirfarandi tilvikum: • Eðlilegt slit við fyrirhugaða notkun, einkum á almennum slithlutum eins og trekt, brennara, hitamæli, kveikingu og rafhlöðu, rafskauti, kveikitaug, gasslöngu, gasþrýstijafnara, hitaelementi, endurkastara, hlífðarfilmu úr áli, grill- eða kolagrind, kveikigrind og kola-/fitusafnbakka. • Skemmdir í emaleringu á notuðum vörum ef ekki er hægt að sanna að skemmdin var til staðar fyrir fyrstu notkun. • Bilun og/eða skemmdir vegna óviðeigandi eða rangrar notkunar, einkum vegna þess að ekki var farið eftir notkunar- og öryggisleiðbeiningum eða viðhaldsleiðbeiningum (t.d. notkun á útigrillum innandyra, skemmdir vegna rangrar samsetningar, rangra þrifa á gljábrenndum yfirborðsfleti trektarinnar eða grillgrindinni, vegna þess að lekaprófun var ekki framkvæmd eins og ráðlagt er í notkunarleiðbeiningunum, vegna notkunar á skaðlegum íðefnum, vegna annarrar notkunar en fyrirhugaðrar o.s.frv.). • Bilun og/eða skemmdir sem stafa af inngripi eða viðgerðum framkvæmdum af aðilum sem DKB hefur ekki viðurkennt. • Bilun og/eða skemmdir vegna veðurs (t.d. haglél eða eldingar). • Bilun og/eða skemmdir sem valdið er af ásetningi eða gáleysi, svo framarlega sem DKB ber ekki ábyrgð á þeim. • Bilun og/eða skemmdir sem verða við flutning til kaupandans, svo framarlega sem ábyrgðarveitandinn ber ekki ábyrgð á þeim. • Bilun og/eða skemmdir af völdum óviðráðanlegra orsaka. • Bilun og/eða slitskemmdir vegna notkunar í atvinnuskyni (t.d. í hótel- eða veitingarekstri). 5. Úrvinnsla ábyrgðar Ef um ábyrgðartilvik er að ræða skaltu hafa samband eins fljótt og auðið er við okkur eða viðurkenndan söluaðila (lista yfir söluaðila er að finna á www.outdoorchef.com) og tilgreina eftir því sem hægt er vöruna/hluta vörunnar, sölukvittun, raðnúmer og vörunúmer (koma bæði fram á upplýsingalímmiða á grillinu; sjá fyrsta kaflann í notkunarleiðbeiningunum), ásamt heimilisfangi þínu. Þú mátt gjarnan láta mynd fylgja með lýsingunni á gallanum. Skilaðu vörunni til söluaðilans eða okkar svo við getum prófað vöruna og kannað hvort ábyrgðin gildi. Í réttmætum ábyrgðartilvikum munum við endurgreiða nauðsynlegan flutnings- og sendingarkostnað, annars munum við senda vöruna til baka á þinn kostnað. Eftirfarandi fyrirtæki er fulltrúi fyrir skráða vörumerkið OUTDOORCHEF DKB Household Switzerland AG | Eggbühlstraße 28 | Postfach | 8052 Zürich-Schweiz | www.dkbrands.com * Listi yfir söluaðila er á vefsíðunni okkar á OUTDOORCHEF.COM ** Raðnúmer og vörunúmer eru á upplýsingalímmiðanum á grillinu (sjá fyrsta kafla í þessum NOTKUNARLEIÐBEININGUM).

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Outdoorchef Ambri men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Outdoorchef Ambri. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Ambri Outdoorchef så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Outdoorchef Ambri

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for Outdoorchef Ambri under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Outdoorchef
  • Produkt: Griller
  • Model/navn: Ambri
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Tysk, Italiensk, Engelsk, Fransk, Svensk, Dansk, Norsk, Finsk