CompAIR NE-C801S manual
Omron CompAIR NE-C801Smanual

Manual for Omron CompAIR NE-C801S på Norsk. Denne PDF-håndboken har 30 sider.

PDF 30 1.1mb

Vis en manual for Omron CompAIR NE-C801S under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

MANUALSCAT | NO

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Omron CompAIR NE-C801S men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Omron CompAIR NE-C801S. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med CompAIR NE-C801S Omron så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Omron CompAIR NE-C801S

Side: 1
Forstøverapparat Modell NE-C801 (NE-C801S-E(V)) • Bruksanvisning TM NO IM-NE-C801S-E(V)-NO-04-02/2021 Utstedelsesdato: 2021-03-15
Side: 2
2 Innhold Før du bruker apparatet Innledning...................................................................................................... 3 Tiltenkt bruk................................................................................................... 3 Viktige sikkerhetsinstruksjoner................................................................... 4 1. Bli kjent med apparatet .......................................................................... 8 Bruksanvisning 2. Veiledning til bruk av enheten ............................................................. 10 3. Klargjøre forstøverapparatet ............................................................... 11 3.1 Kople til vekselstrømadapteren.......................................................... 11 3.2 Tilsette legemiddel og montere delene.............................................. 12 4. Ta medisin ............................................................................................. 15 Stell og vedlikehold 5. Rengjøring og desinfisering ................................................................ 18 5.1 Rengjøring ......................................................................................... 18 5.2 Desinfisere forstøverdelene............................................................... 19 6. Vedlikehold og oppbevaring................................................................ 21 7. Fjerne kondens fra luftslangen............................................................ 22 8. Skifte ut luftfilteret ................................................................................ 23 9. Problemløsing....................................................................................... 24 10. Tekniske data ....................................................................................... 25 11. Tilleggsutstyr og reservedeler............................................................. 29 Før du bruker apparatet
Side: 3
3 NO Innledning Takk for at du kjøpte OMRON COMP AIR. Dette produktet ble utviklet i samarbeid med luftveisspesialister til behandling av astma, kronisk bronkitt, allergier og andre luftveislidelser. Kompressoren tvinger luft inn i forstøversettet. Når det kommer luft inn i forstøversettet, omgjøres legemiddelet til en aerosol som enkelt kan inhaleres. Dette er et medisinsk produkt. Følg legens instruksjoner ved bruk av apparatet. Medisinsk formål Dette produktet er ment til inhalering av medisiner ved respirasjonsforstyrrelser. Tiltenkt bruker • Lisensierte medisinske spesialister, for eksempel leger, sykepleiere eller terapeuter, eller helsepersonell eller pasient under veiledning av kvalifiserte medisinske spesialister. • Omsorgspersoner eller pasienter under veiledning av kvalifisert medisinsk personell til hjemmebehandling. • Brukeren må også være i stand til å forstå innholdet i denne brukerveiledningen og hvordan NE-C801 brukes. Tiltenkte pasienter Dette produktet må ikke brukes på bevisstløse pasienter eller pasienter uten spontan respirasjon. Omgivelser Dette produktet er indisert til bruk på medisinske fasiliteter, for eksempel et sykehus, en klinikk eller et legekontor, og i et rom i en vanlig bolig. Holdbarhet Holdbarheten er som følger under forutsetning av at produktet brukes til forstøvning av 2 ml medisin 2 ganger daglig i 6 minutter hver gang ved romtemperatur (23 °C). Holdbarheten kan variere, dette avhenger av omgivelsene produktet brukes i. Hyppig bruk av produktet kan forkorte holdbarheten. Kompressor (hovedenhet) 5 år Forstøversett 1 år (hette, inhaleringstoppstykke, forstøverhode, medisinbeholder) Munnstykke 1 år Nesestykke 1 år Luftslange (PVC, 100 cm)/(silikon, 100 cm) 1 år Luftfilter 60 dager Maske (PVC)/(SEBS) 1 år Forholdsregler Advarslene og forsiktighetsreglene i brukerveiledningen må overholdes. Tiltenkt bruk
Side: 4
4 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Les all informasjonen i brukerveiledningen og annen dokumentasjon i esken før du bruker apparatet. Ved bruk av elektriske produkter, spesielt når det er barn i nærheten, må grunnleg- gende forsiktighetsregler alltid følges, inkludert: Advarsel: Angir en potensielt farlig situasjon som kan føre til alvorlig skade hvis den ikke unngås. (Bruk) • Følg legens instruksjoner når det gjelder legemiddeltype, -dose og behandlingsregime. • Hvis du opplever allergiske reaksjoner eller andre problemer under bruk, må du slutte å bruke apparatet med det samme og kontakte legen din. • Apparatet må ikke brukes med bare vann i forbindelse med inhalering. • Apparatet må oppbevares utilgjengelig for barn og holdes under oppsyn når barn er i nærheten. Apparatet kan inneholde små deler som kan svelges. • Det må ikke være fuktighet eller legemiddel i luftslangen når den legges bort for oppbevaring. • Apparatet må aldri oppbevares eller brukes på steder der det kan bli utsatt for skadelig damp eller flyktige stoffer. • Apparatet må ikke brukes på steder der det kan bli utsatt for brennbare gasser. • Kompressoren må ikke tildekkes med et teppe, håndkle eller lignende under bruk. • Kontroller at forstøversettet er rent før bruk. • Kasser alltid gjenværende legemiddel etter bruk, og bruk nytt legemiddel hver gang. • Må ikke brukes i anestesi- eller ventilatorpustekretser. • Oppbevar delene på et rent sted for å unngå infeksjon. (Fare for elektrisk støt) • Bruk ikke kompressoren eller vekselstrømadapteren hvis de er våte, du må heller ikke kople dem til en strømkilde eller andre enheter hvis du har våte hender. • Kompressoren og vekselstrømadapteren er ikke vanntette. Ikke søl vann eller andre væsker på disse delene. Hvis det søles vann på disse delene, må vekselstrømadapteren kobles fra umiddelbart og væsken tørkes bort med gas eller annet absorberende materiale. • Kompressoren må ikke legges i vann eller annen væske. • Apparatet må ikke brukes eller oppbevares på fuktige steder, for eksempel på et bad. • Bruk kun original vekselstrømadapter fra OMRON. Bruk av en vekselstrømadapter som ikke støttes, kan skade apparatet. • Apparatet må ikke brukes hvis strømledningen eller støpselet er skadet. • Hold strømledningen vekk fra varme overflater. • Les og følg instruksjonene under "Viktig informasjon om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)" (side 28) i avsnittet Tekniske data.
Side: 5
5 Viktige sikkerhetsinstruksjoner NO (Rengjøring og desinfisering) Ta hensyn til reglene nedenfor når du renser eller desinfiserer deler. Hvis reglene ikke overholdes, kan det føre til skade, infeksjon eller ineffektiv forstøvning. Se i delen "5. Rengjøring og desinfisering" for instruksjoner. • Rengjør og desinfiser forstøversettet, masken, munnstykket og nesestykket før du bruker disse som følger: - for første gang - hvis enheten ikke har blitt brukt på en lang stund - hvis mer enn én person bruker samme enhet • Vask eller tørk av delene etter bruk, og sørg for grundig desinfisering og tørking. Oppbevar dem på et rent sted. • Ikke la det være igjen rengjøringsløsning i delene. Forsiktig: Angir en potensielt farlig situasjon som kan føre til mild eller moderat skade eller fysisk skade hvis den ikke unngås. (Bruk) • Når apparatet brukes på, av eller i nærheten av barn eller invalide, må bruken overvåkes nøye for å unngå kvelning forårsaket av strømledningen eller luftslangen og skader forårsaket av uhell. • Kontroller at alle deler er riktig montert. • Kontroller at forstøverhodet er riktig installert før bruk. • Kontroller at luftfilteret er riktig montert. • Kontroller at luftfilteret er rent. Hvis luftfilteret er blitt brukt i gjennomsnitt i mer enn 60 dager, må det skiftes ut. • Ikke søl væske eller legemiddel på kompressoren. • Forstøversettet må ikke vippes slik at det er i mer enn 45° vinkel i alle retninger eller ristes mens det er i bruk. • Ikke bruk apparatet hvis luftslangen er bøyd. • Bruk kun originale forstøvningsdeler, luftslange, luftfilter og luftfilterdeksel. • Ikke tilsett mer enn 7 ml legemiddel i medisinbeholderen. • Ikke transporter eller sett bort forstøversettet hvis det er legemiddel i medisinbeholderen. • Når du bruker denne enheten, må du sørge for at ingen mobiltelefon eller andre elektriske enheter som sender elektromagnetiske felter finnes innenfor 30 cm fra den. Dette kan føre til forringelse av enhetens ytelse. • Ikke la apparatet være uten tilsyn i nærheten av barn eller personer som ikke kan uttrykke sin vilje. • Ikke utsett apparatet eller delene for kraftige støt, apparatet må for eksempel ikke mistes i gulvet. • Ikke vri forstøverhodet eller stikk i medisinbeholderdysen med en pinne eller en annen skarp gjenstand. • Ikke stikk fingre eller gjenstander inn i kompressoren. • Ikke demonter eller forsøk å reparere kompressoren eller vekselstrømadapteren.
Side: 6
6 Viktige sikkerhetsinstruksjoner • Apparatet eller delene i det må ikke utsettes for ekstreme temperaturer, fuktighetsendringer eller direkte sollys, for eksempel i en bil om sommeren. • Luftfilterdekselet må ikke tildekkes. • For å unngå å skade neseslimhinnen må nesestykket ikke trykkes langt inn i nesen. • Sprekken mellom hetten og inhaleringsluftinntaket må ikke blokkeres. • Ikke bruk mikrobølgeovn eller hårføner til å tørke forstøverdelene. • Kun godkjent til bruk på mennesker. • Kontinuerlig bruk av apparatet kan forkorte apparatets levetid. • Apparatet må bare brukes i 20 minutter om gangen. La det gå 40 minutter før det brukes på nytt. • Når apparatet er i bruk, kan hovedenheten bli varm. • Hovedenheten må bare berøres når det er nødvendig, for eksempel for å slå av strømmen mens forstøvningen pågår. • For å unngå rester av medisin i ansiktet må ansiktet tørkes av når masken er fjernet. • Et forstøversett, munnstykke eller nesestykke som er skadet, må ikke brukes. (Fare for elektrisk støt) • Trekk alltid vekselstrømadapteren ut av stikkontakten etter bruk og før rengjøring. • Apparatet må koples til riktig spenningskontakt. Strømkontaktene må ikke overbelastes. Ikke bruk skjøteledninger. • Fjern alltid vekselstrømadapteren fra apparatet før bruk og rengjøring. • Ledningen på vekselstrømadapteren må ikke brukes feil. • Ledningen på vekselstrømadapteren må ikke vikles rundt kompressoren eller vekselstrømadapteren. • Endringer eller modifikasjoner som ikke er godkjent av OMRON HEALTHCARE, vil gjøre garantien ugyldig. • Ikke trekk hardt i strømledningen på vekselstrømadapteren. (Rengjøring og desinfisering) Ta hensyn til reglene nedenfor når du renser eller desinfiserer deler. Hvis reglene ikke overholdes, kan det føre til skade, infeksjon eller ineffektiv forstøvning. Se instruksjoner i avsnitt 5, "Rengjøring og desinfisering". • Ikke bruk mikrobølgeovn, oppvaskmaskin eller hårføner til å tørke apparatet eller delene. • Bruk ikke autoklav, sterilisering med etylenoksidgass eller plasmasterilisering med lav temperatur. • Hvis delene desinfiseres ved koking, må du kontrollere at beholderen ikke koker tørr. Ellers kan det føre til brann. Generelle forholdsregler: • Inspiser apparatet og delene før hver gangs bruk, og kontroller at det ikke er problemer med dem. Kontroller spesielt det følgende: - At forstøverhodet, dysen eller luftslangen ikke er skadet. - At dysen ikke er tilstoppet. - At kompressoren fungerer normalt.
Side: 7
7 Viktige sikkerhetsinstruksjoner NO • Når apparatet brukes, avgir pumpen i kompressoren litt støy og vibrasjoner. Det vil også være lyder som skyldes utslipp av trykkluft fra forstøversettet. Dette er normalt, og betyr ikke at det er en feil ved apparatet. • Apparatet må bare brukes til det det er beregnet på. Ikke bruk det til noe annet. • Ikke bruk apparatet ved en temperatur over +40 °C. • Kontroller at luftslangen er godt festet til kompressoren og forstøversettet og ikke løsner. Vri støpselet på luftslangen litt når du stikker det inn i luftslangekontaktene for å hindre at luftslangen koples fra under bruk. • Vekselstrømadapteren er for å sikre at apparatet kan isoleres helt fra strømkilden. For å isolere apparatet helt fra strømkilden må støpselet trekkes ut av strømkilden. • Les og følg instruksjonene under "Riktig kassering av produktet" i avsnittet Tekniske data (side 28) når du skal kassere apparatet og eventuelt tilbehør eller ekstrautstyr. Ta vare på disse instruksjonene til senere bruk.
Side: 8
8 1. Bli kjent med apparatet Luftslange (PVC, 100 cm) Luftslangekopling Forstøversettholder Luftfilterdeksel *Innvendig luftfilter Strømkontakt Kompressor (hovedenhet) Hette Inhaleringsluftinntak Inhaleringstoppstykke Forstøverhode Medisinbeholder Luftslangekopling Dyse Munnstykke Barnemaske (PVC) Voksenmaske (PVC) Nesestykke Sett bakfra Luftslan- gestøpsel Luftslangestøpsel Inhaleringsdeler Strømbryter Forstøversett Forstøversett
Side: 9
9 1. Bli kjent med apparatet NO Andre inkluderte artikler Reserveluftfiltre × 5 Vekselstrømadapter Oppbevaringspose Bruksanvisning Garantikort Bruksanvisning
Side: 10
10 2. Veiledning til bruk av enheten Klargjøre forstøverapparatet – avsnitt 3 (side 11-14) Advarsel: Rengjør og desinfiser forstøversettet, masken, munnstykket og nesestykket før du bruker disse som følger: –for første gang –hvis enheten ikke har blitt brukt på en lang stund –hvis mer enn én person bruker samme enhet Ta medisin – avsnitt 4 (side 15-17) Forsiktig: • Forstøversettet må ikke vippes i mer enn 45° vinkel i alle retninger. • Ikke bøy eller brett luftslangen. Rengjøring og desinfisering – avsnitt 5 (side 18-20) Merk: Hvis forstøverdelene ikke rengjøres etter bruk, kan gjenværende mikroorganismer føre til økt risiko for infeksjon. Hvordan forstøversettet fungerer Medisinen som pumpes opp gjennom medisinkanalen, blandes med trykkluft som genereres av en kompressorpumpe. Trykkluft blandet med medisin omdannes til små partikler og sprayes via støt mot klaffen. Klaff Aerosol Medisin- kanal Medisin Trykkluft Aerosol Medisin Dyse
Side: 11
11 NO 3. Klargjøre forstøverapparatet Advarsel: Rengjør og desinfiser forstøversettet, masken, munnstykket og nesestykket før du bruker disse som følger: –for første gang –hvis enheten ikke har blitt brukt på en lang stund –hvis mer enn én person bruker samme enhet Du finner informasjon om rengjøring og desinfisering i avsnitt 5 (side 18-20). Merk: Sørg for å skifte ut luftfilteret regelmessig. Se avsnitt 8, "Skifte ut luftfilteret" (side 23). 3.1 Kople til vekselstrømadapteren 1. Kontroller at strømbryteren er slått av. Kontroller at strømbryteren står på (av). 2. Sett støpselet på veksel- strømadapteren inn i strøm- kontakten på kompressoren. 3. Sett vekselstrømadapterstøpselet inn i en stikkontakt. Merknader: • Når du kopler fra vekselstrømadapteren, trekker du støpselet ut av stikkontakten før du fjerner strømkontakten på kompressoren. • Ikke plasser apparatet på et sted der det er vanskelig å koble fra strømledningen. Støpsel Strømkontakt Stikkontakt
Side: 12
12 3. Klargjøre forstøverapparatet 3.2 Tilsette legemiddel og montere delene 1. Ta munnstykket og hetten av forstøversettet. 2. Fjern inhaleringstoppstykket og forstøverhodet fra medisinbeholderen. 1) Vri inhaleringstoppstykket mot klokken. 2) Løft inhaleringstoppstykket ut av medisinbeholderen. 3. Tilsett riktig mengde forskrevet legemiddel i medisinbeholderen. Forsiktig: Medisinbeholderen har en kapasitet på 2 - 7 ml. Merk: Målemerkene på forstøversettet er kun ment som referanse. Målemerkene på utsiden av beholderen er uten forstøverhodet på plass. Bruk målemerkene på sprøyten eller hetteglasset for å måle opp legemiddelet nøyaktig. 4. Kontroller at forstøverhodet er godt festet til inhaleringstoppstykket. 5. Sett inhaleringstoppstykket tilbake i medisinbeholderen. 1) Juster fremspringene på inhaleringstoppstykket med fordypningen i medisinbeholderen som vist. 2) Vri inhaleringstoppstykket med klokken og juster den med medisinbeholderen til det klikker på plass.
Side: 13
13 3. Klargjøre forstøverapparatet NO 6. Monter ønsket inhaleringsutstyr som beskrevet nedenfor. Feste munnstykket 1) Kople hetten til inhaleringsluftinntaket. 2) Fest munnstykket til inhaleringstoppstykket. Feste nesestykket 1) Kople hetten til inhaleringsluftinntaket. 2) Fest nesestykket til inhaleringstoppstykket. Feste voksenmasken (PVC) Fest voksenmasken til inhaleringstoppstykket. Merk: Hvis mengden aerosol er for stor, bruker du hetten. Feste barnemasken (PVC) 1) Kople hetten til inhaleringsluftinntaket. 2) Fest barnemasken til inhaleringstoppstykket. Merk: Hvis mengden aerosol er for liten, er det ikke nødvendig å sette på hetten. 1 2
Side: 14
14 3. Klargjøre forstøverapparatet 7. Kople til luftslangen. 1) Vri støpselet på luftslangen litt og skyv det godt inn i luftslangekontakten på kompressoren. 2) Vri støpselet på luftslangen litt og skyv det godt inn i luftslangekontakten på medisinbeholderen. Merknader: • Kontroller at luftslangen er godt festet til kompressoren og forstøversettet og ikke løsner. Vri støpselet på luftslangen litt når du stikker det inn i luftslangekontaktene for å hindre at luftslangen koples fra under bruk. • Pass på at du ikke søler legemiddel når luftslangen koples til. Forstøversettet skal stå vertikalt. 3) Bruk forstøversettholderen som en midlertidig holder for forstøversettet. Merk: Juster merket på apparatet med merket på forstøversettet som vist.
Side: 15
15 NO 4. Ta medisin 1. Hold forstøversettet som vist til høyre. Følg instruksjonene fra legen eller den ansvarlige for respirasjonsbehandlingen. Forsiktig: Forstøversettet må ikke vippes i mer enn 45° vinkel i alle retninger. Medisinen kan renne inn i munnen eller det kan føre til ineffektiv forstøvning. 2. Sett strømbryteren på (på). Kompressoren og forstøvningen starter. Merk: Se etter om det genereres aerosol. Stoppe forstøvningen Sett strømbryteren på (av). Advarsel: Kompressoren må ikke tildekkes med et teppe, håndkle eller lignende under bruk. Forsiktig: • Luftfilterdekselet må ikke tildekkes. • Apparatet må bare brukes i 20 minutter om gangen. La det gå 40 minutter før det brukes på nytt. • Når apparatet er i bruk, kan hovedenheten bli varm. • Hovedenheten må bare berøres når det er nødvendig, for eksempel for å slå av strømmen mens forstøvningen pågår. Merk: Ikke la kompressoren stå på i lengre perioder. Dette kan føre til over- oppheting av kompressoren eller til den ikke fungerer som den skal. 45° 45° Høyre vinkel
Side: 16
16 4. Ta medisin 3. Inhaler legemiddelet i henhold til instruksjonene fra legen og/eller annet helsepersonell. Klargjør inhaleringsutstyret i henhold til avsnitt 3 (side 13). Bruke munnstykket Stikk munnstykket inn i munnen og inhaler medisinen ved å puste normalt. Pust ut som normalt gjennom munnstykket. Bruke nesestykket Inhaler medisinen gjennom nesestykket som vist, og pust ut gjennom munnen. Bruke voksenmasken (PVC) Fest masken slik at den dekker nese og munn, og inhaler medisinen. Pust ut gjennom masken. Bruke barnemasken (PVC) Fest masken slik at den dekker nese og munn, og inhaler medisinen. Pust ut gjennom masken. Stell og vedlikehold
Side: 17
17 4. Ta medisin NO 4. Når behandlingen er fullført, slår du av apparatet. Kontroller at luftslangen er foruten kondens eller fuktighet. Trekk vekselstrømadapteren ut av stikkontakten og koble den fra kompressoren. Merk: Hold og trykk stikkontakten ned stødig for å koble fra AC-adapteren. Forsiktig: Ikke dra i strømledningen. Det kan føre til skade. Advarsel: Det kan forekomme kondens i luftslangen. Fjern kondens eller fuktighet i luftslangen før den legges bort for oppbevaring. Hvis ikke, kan det føre til bakterieinfeksjon. Hvis det er fuktighet eller væske igjen i luftslangen, følger du fremgangsmåten nedenfor for å fjerne eventuell fuktighet fra luftslangen. 1) Luftslangen må fremdeles være koplet til luftkoplingen på kompressoren. 2) Kople luftslangen fra forstøversettet. 3) Slå på kompressoren og pump luft gjennom luftslangen for å blåse ut fuktigheten.
Side: 18
18 5. Rengjøring og desinfisering 5.1 Rengjøring Rengjør delene etter hver gangs bruk for å fjerne medisinrester. Dette hindrer infeksjon eller ineffektiv forstøvning. ■ Deler som kan vaskes • Forstøversett (inhaleringstoppstykke, medisinbeholder), maske (PVC)/ (SEBS), munnstykke, nesestykke, luftslange (silikon) Vask delene i varmt vann og mildt vaskemiddel (nøytralt vaskemiddel). Skyll delene godt med rent varmt vann fra springen og la dem lufttørke på et rent sted. • Forstøverhode Vaskes med rennende vann. ■ Deler som ikke kan vaskes • Kompressor, luftslange (PVC) Først må støpselet trekkes ut av stikkontakten. Tørkes ren med en myk klut fuktet med vann eller mildt vaskemiddel (nøytralt vaskemiddel). • Luftfilter Ikke vask eller rengjør luftfilteret. Skift ut luftfilteret hvis det blir vått. Fuktige luftfiltre kan føre til tilstopping.
Side: 19
19 5. Rengjøring og desinfisering NO 5.2 Desinfisere forstøverdelene Alle delene må alltid desinfiseres etter dagens siste behandling. Hvis delene er svært skitne, må de skiftes ut. For å velge en desinfiseringsmetode, se tabellen på side 20. Forsiktig: Bruk ikke autoklav, sterilisering med etylenoksidgass eller plasmasterilisering med lav temperatur. Håndtere forstøverhodet Forstøverhodet er en viktig del i forstøvningen av medisinen. Ta hensyn til følgende forholdsregler når du håndterer det. Merknader: • Vask alltid forstøverhodet etter hver bruk. • Bruk ikke en børste, pinne eller lignende til å rengjøre delene. • Når delene desinfiseres ved koking, må de kokes i tilstrekkelig mengde vann. • Forstøverhodet må ikke kokes sammen med andre gjenstander enn tilbehøret til dette forstøverapparatet. • Ikke bruk mikrobølgeovn, oppvasktørker eller hårføner til å tørke delene. Klaff Forstøverhode
Side: 20
20 5. Rengjøring og desinfisering o: ja X: nei A. Bruk et kommersielt tilgjengelig desinfeksjonsmiddel. Følg instruksjonene fra pro- dusenten av desinfeksjonsmiddelet. Merk: Apparatet må aldri rengjøres med benzen, tynnere eller brennbare kjemikalier. B. Delene kan kokes i 15–20 minutter. Etter koking: Ta delene forsiktig ut, rist av overskytende vann og la delene lufttørke i rene omgivelser. Desinfise- ringsmetode Deler Munnstykke Nesestykke Forstøversett Voksenmaske (SEBS) (ekstrautstyr) Barnemaske (SEBS) (ekstrautstyr) Luftslange (Silikon, 100 cm) (ekstrautstyr) Voksenmaske (PVC) Barnemaske (PVC) Luftslange (PVC, 100 cm) Luftfilter Materiale PP PP PP (Forstøverhode: PC) Maske: SEBS Stropp: Gummi*** Adapter: PP Slange: Silikonkobling PP Maske: PVC (uten ftalater) Stropp: Gummi*** PVC (uten ftalater) Polyester A Sprit O O O o** O o** X X Etanol til desinfisering Natriumhypokloritt O O O o** O o** X X Milton* (0,1 %, 15 min) B Koking O O O o** O X X X * Eksempel på et kommersielt tilgjengelig desinfeksjonsmiddel. (Angitt konsentrasjon og oppholdstid i tabellen ble beregnet under forhold hvor delenes levetid ble testet med hvert desinfeksjonsmiddel brukt som beskrevet i dets instruksjonshåndbok. Vær klar over at testingen ikke ble utført for å sikre desinfeksjonsmidlenes effektivitet. Det er ikke meningen å antyde at slike desinfeksjonsmidler skal brukes. Desinfeksjonsmiddelets bruksbetingelser og ingredienser varierer fra produsent til produsent. Les instruksjonshåndbøkene nøye før bruk, og påfør desinfeksjonsmiddelet på hver del på korrekt måte. Merk at delenes levetid kan være kortere avhengig av betingelser og miljø for bruk og bruksfrekvens.) ** Fjern strikken fra masken før du desinfiserer den. *** Båndet er ikke laget med naturgummilateks.
Side: 21
21 NO 6. Vedlikehold og oppbevaring Følg disse retningslinjene for å holde apparatet i best mulig stand og beskytte det mot skade: Forsiktig: • Ikke la apparatet være uten tilsyn i nærheten av barn eller personer som ikke kan uttrykke sin vilje. • Ikke utsett apparatet eller delene for kraftige støt, apparatet må for eksempel ikke mistes i gulvet. • Ikke transporter eller sett bort forstøversettet hvis det er legemiddel i medisinbeholderen. Merknader: • Ikke oppbevar apparatet på et sted med ekstreme temperaturer (varmt eller kaldt), i direkte sollys eller på steder med høy fuktighet. • Ikke bøy eller brett luftslangen. • Kasser apparatet og eventuelt brukt tilbehør eller ekstrautstyr i henhold til gjel- dende lokale bestemmelser. • Apparatet må aldri rengjøres med benzen, tynnere eller brenn- bare kjemikalier. Merk: Forstøversettet må skiftes ut etter 1 års bruk. Benzen Tynner
Side: 22
22 7. Fjerne kondens fra luftslangen Hvis det er fuktighet eller væske igjen i luftslangen, følger du fremgangsmåten nedenfor for å fjerne eventuell fuktighet fra luftslangen. 1. Luftslangen må være koblet til luftkoplingen på kompressoren. 2. Koble luftslangen fra forstøversettet. 3. Slå på kompressoren og pump luft gjennom luftslangen for å blåse ut fuktigheten.
Side: 23
23 NO 8. Skifte ut luftfilteret Hvis luftfilteret er blitt brukt i gjennomsnitt i mer enn 60 dager, må det skiftes ut. 1. Trekk luftfilterdekselet av kompressoren. 2. Skift ut luftfilteret. 3. Sett luftfilterdekselet tilbake på plass. Kontroller at det er festet skikkelig. Merknader: • Bruk bare luftfiltre fra OMRON som er bereg- net på dette apparatet. Apparatet må ikke bru- kes uten filter. • Filtrenes forside- eller baksideretning er vilkårlig. • Kontroller at luftfiltrene er rene og støvfrie før de settes inn. • Ikke vask eller rengjør filteret. Skift ut luftfilteret hvis det blir vått. Fuktige luftfiltre kan føre til tilstopping. • Kontakt OMRON-forhandleren for å få ekstra luftfiltre, eller hvis delene som følger med apparatet, er skadet, eller hvis det mangler deler.
Side: 24
24 9. Problemløsing I tilfelle noen av de følgende problemene oppstår under bruk, må du først kontrollere at ingen annen elektrisk enhet er innenfor 30 cm fra enheten. Hvis problemet vedvarer, se tabellen nedenfor. Merk: Hvis den foreslåtte løsningen ikke løser problemet, må du ikke prøve å reparere apparatet – det er ingen deler på dette apparatet som brukeren kan utføre service på selv. Innlever apparatet til en godkjent OMRON-forhandler eller -distributør. Problem Årsak Løsning Det skjer ingenting når jeg trykker på strømbryteren. Er vekselstrømadapteren koplet riktig til en strømkilde og kompressoren? Kontroller at støpselet er satt inn i en strømkilde. Hvis det er nødvendig, trekker du ut støpselet og setter det inn igjen. Det skjer ingen forstøvning, eller forstøvningen er lav, når apparatet er slått på. Er det legemiddel i medisinbeholderen? Tilsett riktig mengde legemiddel i medisinbeholderen. Er det for mye/lite legemiddel i medisinbeholderen? Mangler forstøverhodet, eller er det ikke riktig montert? Monter forstøverhodet riktig. Er forstøversettet riktig montert? Monter forstøversettet riktig. Er dysen tilstoppet? Kontroller at dysen ikke er tilstoppet. Er forstøversettet vippet i en skarp vinkel? Kontroller at forstøversettet ikke er vippet i mer enn 45 graders vinkel. Er luftslangen riktig tilkoplet? Kontroller at luftslangen er riktig koplet til kompressoren og forstøversettet. Er luftslangen bøyd eller skadet? Kontroller at luftslangen ikke er bøyd. Er luftslangen tilstoppet? Kontroller at luftslangen ikke er tilstoppet. Er luftfilteret skittent? Skift ut luftfilteret med et nytt. Apparatet avgir unormalt mye støy. Er luftfilterdekselet satt riktig på plass? Sett på plass luftfilterdekselet på riktig måte. Apparatet er svært varmt. Er kompressoren tildekket? Kompressoren må ikke tildekkes under bruk. Brukes apparatet kontinuerlig i over 20 minutter? Apparatet må bare brukes i 20 minutter om gangen. La det gå 40 minutter før det brukes på nytt.
Side: 25
25 NO 10.Tekniske data Merknader: • Kan være gjenstand for tekniske endringer uten forhåndsvarsling. • Dette OMRON-produktet er produsert i henhold til det strenge kvalitetssystemet til OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Japan. • Det er ikke sikkert apparatet vil fungere hvis temperaturen og spenningen er forskjellig fra det som er angitt i spesifikasjonene. • Hvis enheten oppbevares ved maksimums- eller minimumstemperatur for oppbevaring og transport, og flyttes til et miljø med en temperatur på 20 °C, anbefaler vi at du venter i ca. 2 timer før du bruker enheten. • Apparatet må ikke brukes på steder der det kan bli utsatt for brennbare gasser. • Denne enheten oppfyller bestemmelsene i den europeiske standarden EN13544-1:2007+A1:2009, åndedrettsbehandlingsutstyr – del 1: Forstøversystemer og deres komponenter. • IP-klassifiseringen er beskyttelsesgraden som leveres av avsperringer i henhold til IEC 60529. Kompressoren og AC-adapteren er beskyttet mot faste fremmedlegemer med diameter på 12,5 mm og større, for eksempel en finger, og mot fallende vanndråper som kan forårsake problemer under en normal driftshandling. • Meld fra til produsenten og kompetent myndigheter i det landet du er etablert i, dersom det oppstår alvorlige hendelser i forbindelse med denne enheten. Produktkategori: Forstøvere Beskrivelse av produktet: Forstøverapparat med kompressor Modell (kode): NE-C801 (NE-C801S-E(V)) Ytelse (vekselstrømadapter): 100–240 V 350 mA, 50/60 Hz Klassifisering (Forstøverapparat med kompressor): 12 V 0,8 A Bruksforhold: Vekselvis bruk 20 min. PÅ / 40 min. AV Temperatur/fuktighet/ lufttrykk for drift: +10 °C til +40 °C / 30 % til 85 % RH (ikke-kondenserende) / 700 til 1060 hPa Temperatur/fuktighet/ lufttrykkforoppbevaring og transport: -20 °C til +60 °C / 10 % til 95 % RH (ikke-kondenserende) / 700 til 1060 hPa Vekt: Cirka 290 g (kun kompressor) Mål: Cirka 142 (B) × 72 (H) × 98 (D) mm (kun kompressor) Innhold: Kompressor, forstøversett, luftslange (PVC, 100 cm), 5 reserveluftfiltre, munnstykke, voksenmaske (PVC), barnemaske (PVC), nesestykke, strømadapter, bæreveske, brukerveiledning, garantikort. Klassifisering: Klasse II (beskyttelse mot elektrisk støt), Type BF (anvendt del); munnstykke, maske, nesestykke. IP21 (Beskyttelse mot inntrenging)
Side: 26
26 10. Tekniske data Symbolbeskrivelse Brukeren må se bruksanvisningen Anvendt del - Type BF Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt (lekkasjestrøm) Klasse ll Beskyttelse mot elektrisk støt Beskyttelsesgrad mot innsiv levert av IEC 60529 CE-merke Serienummer Partinummer Medisinsk enhet Produksjonsdato Temperaturbegrensning Luftfuktighetsbegrensning Atmosfæretrykkbegrensning eller Apparatet er slått PÅ eller i standby Apparatet er slått PÅ Indikasjon på kontaktens polaritet Sikring Kun for innendørs bruk Vekselstrøm Likestrøm Sertifisert av TÜV Strømforsyningens effektivitetsnivå Selskapslogoen til leverandøren av AC-adapteren Selskapslogoen til leverandøren av AC-adapteren Varemerke for OMRON-kompressorforstøvere (COMP A-I-R, COMP A-I-R basic, COMP A-I-R Elite, COMP A-I-R Pro) Varemerke for OMRONs mesh-forstøvere IP XX , EN 60601-1; IEC 60601-1 ,
Side: 27
27 10. Tekniske data NO Tekniske data for OMRON NE-C801 kompressor med OMRON V.V.T. (Virtual Valve Technology)-forstøversett: Resultat av kaskadeimpaktormålinger for partikkelstørrelse** * Målt av OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. **Uavhengig målt av prof. dr. Hiroshi Takano, Department of Chemical Engineering and Materials Science, Faculty of Science and Engineering, Doshisha University, Kyoto, Japan, i henhold til EN13544-1:2007+A1:2009 Merknader: • Ytelsen kan variere ut fra hvilket legemiddel som brukes, for eksempel suspensjoner eller høy viskositet. Se dataarket fra leverandøren av legemiddelet for mer informasjon. • Se nettstedet til OMRON HEALTHCARE EUROPE for å få oppdatert teknisk informasjon. Nettadresse: www.omron-healthcare.com Varemerke for OMRONs ultrasoniske forstøvere Partikkelstørrelse: **MMAD cirka 3 μm MMAD = Mass Median Aerodynamic Diameter Kapasitet, medisinbeholder: Maks. 7 ml Egnede mengder medisin: Min. 2 ml, maks. 7 ml Lyd: Støynivå (ved 1 m avstand) 46 dB Forstøvningshastighet: *Ca. 0,3 ml/min (ved vekttap) Aerosol ut: **0,47 ml (2 ml, 1 % NaF) Hastighet for aerosol ut: **0,06 ml/min (2 ml, 1 % NaF) Symbolbeskrivelse Kumulativ underdimensjon av % partikkelmasse av natriumfluorid 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 0 1 1 0,1 Partikkelstørrelse, dp (μm) Kumulativ underdimensjon (%) Individuell Gj.sn. MMAD 3,0 μm
Side: 28
28 10. Tekniske data Viktig informasjon om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) NE-C801S-E(V) produsert av OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. er i overensstemmelse med EN60601-1-2:2015 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)-standarden. Ytterligere dokumentasjon i samsvar med denne EMC-standarden kan fås ved å kontakte OMRON HEALTHCARE EUROPE på adressen som er angitt i denne brukerveiledningen eller på www.omron-healthcare.com. Se EMC-informasjonen for NE-C801S-E(V) på nettstedet. Riktig kassering av produktet (kassering av elektrisk og elektronisk utstyr) Når produktet er merket med dette symbolet, eller det er angitt i dokumentasjonen for det, betyr det at produktet ikke må kasseres sammen med husholdningsavfall etter at levetiden er over. For å hindre potensiell skade på miljøet eller menneskelig helse på grunn av ukontrollert kassering av avfall, må dette produktet kasseres atskilt fra andre typer avfall og gjenvinnes på en ansvarlig måte som fremmer varig gjenbruk av materialressurser. Private brukere må enten kontakte forhandleren de kjøpte produktet av, eller vedkommende lokale myndigheter for å få vite hvor og hvordan de kan innlevere produktet for miljøvennlig og sikker gjenvinning. Institusjoner må kontakte sin leverandør og kontrollere vilkårene i kjøpskontrakten. Produktet må ikke kasseres sammen med annet kommersielt avfall.
Side: 29
29 NO 11.Tilleggsutstyr og reservedeler Valgfritt medisinsk tilleggsutstyr Annet tilleggsutstyr / reservedeler Omron V.V.T. Forstøversett N-01 Modell: NEB-NSET3-81E Luftslange (PVC, 100 cm) Modell: NEB-TP-L10E Munnstykke Modell: NEB-MP-E Luftslange (silikon, 100 cm) Modell: NEB-TSC-L10E Nesestykke Modell: NEB-NP-E Voksenmaske (PVC) Modell: NEB-MSLP-E Barnemaske (PVC) Modell: NEB-MSMP-E Voksenmaske (SEBS) Modell: NEB-MSLS-E med elastisk stropp Barnemaske (SEBS) Modell: NEB-MSSS-E Adapter for barnemaske (SEBS) Vekselstrømadapter Modell: C30-E-AC Luftfiltre (x 5) Modell: NEB-AFR-30E Forstøversett nr.: N-01 Munnstykke Barnemaske (SEBS) med elastisk stropp
Merke:
Omron
Produkt:
Forstøver
Model/navn:
CompAIR NE-C801S
Filtype:
PDF
Tilgjengelige språk:
Norsk