Nilfisk UZ 930S manual

Manual for Nilfisk UZ 930S på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 32 sider.

Side: 1
24 Når man benytter et elektrisk produkt må man ta følgende forholdsregler: ADVARSEL! For å redusere fare for brann, elektrisk støt eller skade av noe slag: • Kun før innendørs bruk • Forlat aldri støvsugeren når den er koblet til strøm. Må kobles fra strøm når ikke i bruk eller før reperasjon/ service. • Må aldri benyttes som ett leketøy. Vær spesielt forsiktig dersom støvsugeren benyttes i nærheten av barn. • Må brukes slik som beskrevet i bruksanvisningen. Ser vice og reparasjon må utføres av autorisert serviceper son. Benytt originale reservdeler og produsentens origi nale tilleggsutstyr. Støvsugeren må ikke på noen måte justeres eller forandres. • Støvsugeren må aldri benyttes uten filter. • Advarsel! Støvsug aldrig sundheds skadeligt materiale uden at Hepa-filteret er monteret. • All hantering av maskin, støvposer, filter og øvrige tillbehør som anvendes ved støvsugning av hel seskadelig materiale, skal utføres i henhold til de regler som gjelder for de respektive materialer. • Må ikke brukes dersom ledning eller støpselet er øde lagt. Dersom maskinen ikke fungerer som den skal, falt i gulvet, ødelagt, etterlatt utendørs eller blitt våt må den etter sees av autorisert serviceperson før bruk. • Må ikke løftes eller bæres etter kabelen. Trekk ikke kabelen rundt skarpe kanter eller hjørner. Kjør ikke over ledningen med maskinen. Hold ledningen borte fra varme overflater. • Trekk ikke i ledningen når du skal trekke utkontakten. Trekk alltid i støpselet. • Støvsug aldri flytende væsker. Pass på at du er tørr på hendene når du tar på elektriske ledninger og støpsel. Når maskinen skall rengjøres, pass på at den ikker er tilkoblet strøm. Bruk toørr klut ved rengjøringen. Spar disse viktige sikkerhetsinstruksjoner! • Bruk aldri støvsugeren til å suge opp brennende, glødende eller rykende materialer, slikt som sigaretter, fyrstikker, varm aske eller brennbar gass eller væske. • Sug aldri opp skarpe gjenstander. • Slå av maskinen før støpselet trekkes ut av kontakten.. • Vær spesielt forsiktig ved rengjøring av trapper og avsatser. • Må ikke brukes i nærheten av brennbare eller eksplosive gasser eller væsker. • Slå alltid av støvsugeren før du monterer eller skifter utstyr. Service og reparasjon av dobbelt isolerte produkter. I ett dobbelt isolert produkt er den dobbelte isoleringen en erstatning for jordet elektrisk tilkobling. Produktet har ingen jordet tilkoblingsmulighet og må ikke ved noen anledning justeres slik at dette blir tilkoblet. Service og vedlikehold av dobbeltisolerte produkter krever stor kunskap om produktet. Service og reparasjoner skal derfor alltid utføres av en autorisert serviceperson. Reservdeler i et dobbeltisolert produkt må være identiske med de deler som byttes ut. Symbolet er merket på alle dobbeltisolerte produkter. Lydeffekt i overensstemmelse med BS 5415: GD 930 53 dB(A) GD 930 S2 halv effekt 45 dB(A) GD 930 S2 full effekt 53 dB(A) Lydeffekt med munnstykket mot gulvet i overensstem- melse med IEC 704: GD 930 76 dB(A) GD 930 S2 halv effekt 71 dB(A) GD 930 S2 full effekt 76 dB(A) Spesifikasjonene og opplysningene kan endres uten varsel. Dette apparatet oppfyller kravene i EU-direktiv 89/336/EEC, 93/31/EEC, 73/23/EEC, 93/68/EEC. Sikkerhetsinstruksjoner 822 2734 000 Instruction for use UZ 930S S2.p65 9/22/2006, 11:02 AM 24
Side: 2
25 BRUKSANVISNING 1. Åpne Trekk låseklipsen opp og ut (a) og løft dekselet (b). 2. Støvpose Træ åpningen i posen over maskinens inntaksstuss. Trykk papplaten med mem-branen forover forbi den opphøyde kanten på stussen og fest den med låsebrikken. Bruk bare originale støvposer. 3 Tilkopling av slange Skyv slangekoplingen helt inn og vri med klokken. 4. Forlengelsesrør Standard: Sett sammen rørene og vri slik at de låses på plass. Teleskoprør: Trykk sperren nedover, deretter tilpasses len- gden. Maks. 950 mm, min. 630 mm. Ved støvsuging i trapper, anbefales sammenskjøvet teleskoprør. 5. Munnstykker Utstyret på figurene kan variere fra modell til modell. a-b)Kombimunnstykke Innstillingen tilpasses etter typen gulv, med børste på harde gulv og uten børste på tepper. c) Universalmunnstykke Kan brukes på både harde gulv og tepper. d)Fugemunnstykke Brukes på møbler, ovner og andre vanskelig tilgjengelige steder. e)Lite kombimunnstykke Det lille kombimunnstykket er utstyrt med en børste for møbler, billedrammer, lister osv, samt et oppfellbart plant munnstykke for gardiner, møbler osv. På slangens rørbøying er det en praktisk holder til munnstykket. f)Børstemunnstykke til harde gulv. g)Teppemunnstykke med trådløfter. For trådløfter, vri munnstykke. 6. Spjeld For å unngå at munnstykket suger seg fast, kan sugeeffekten reguleres med spjeldet på håndtaket. 7. Start/stopp a) Fotbetjent start/stopp b) Full/halv effekt (bare UZ930S2) Når knappen trykkes ned, arbeider maskinen med full effekt. Når knappen er ute, arbeider maskinen med redus- ert effekt. c) Strømuttaket for motordrevet teppemunnstykke koples inn når maskinen startes. 8. ADVARSEL! Støvsugeren må aldri brukes til oppsuging av væske, glassbiter eller aske! 9 Filter Maskinens filtre er plassert i dekselet. Løft ut filterholderen slik figur a viser og løft deretter filtrene ut. Figur b viser standardfilteret, figur c viser finfilteret. Kon- troller disse filtrene med jevne mellomrom, f.eks. når posen skiftes, og skift ved behov. I stedet for disse to filtrene kan man bruke et mikrofilter av HEPA-kvalitet (e). Dette filteret renser utblåsingsluften 99,99 % for partikler større enn 0,3 mikron. Maskinen er også utstyrt med et katastrofefilter (d) plas- sert over motordelen. Dette filteret må kontrolleres og eventuelt skiftes når posen skiftes. VIKTIG! Denne maskin er utstyrt med ledning i spisialutførelse, som må skiftes ut med ledning av samme type hvis den skades. En slik ledning kan fås fra autorisert serviceverk- sted og må monteres av sakkyndeg person. Denne maskin er utstyrt med en termobryter for å beskytte vitale deler mot overoppheting. Skulle sikkerhetsbryteren slåavmaskinen,tardetca5-10minutterførdenautomatisk starter igjen. Denne tiden bruker du til å kontrollere slange, støvpose og filter for å kontrollere at ingenting hindrer luftstrømmen gjennom maskinen. OBS! Før rengjøring eller service av maskinen må støpselet trekkes ut av kontakten. 822 2734 000 Instruction for use UZ 930S S2.p65 9/22/2006, 11:02 AM 25

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Nilfisk UZ 930S men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Nilfisk UZ 930S. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med UZ 930S Nilfisk så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Nilfisk UZ 930S

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for Nilfisk UZ 930S under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Nilfisk
  • Produkt: Støvsugere
  • Model/navn: UZ 930S
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk