Saltix 10

Nilfisk Saltix 10 manual

Saltix 10

Manual for Nilfisk Saltix 10 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 136 sider.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
Side: 1
04 1 2 6.5 7.3 (HEPA filter) 8 - Motor filter (HEPA filter) 6.6 6.7 7 - Sack filter 7.1 7.2 7.4 8 - Motor filter 8.1 1 2
Side: 2
Oversettelse av den opprinnelige håndboken 33 1 Viktige sikkerhetsanvisninger 1.2 Bruksanvisning I tillegg til bruksanvisningen og de obligatoriske ulykkesforebyggende reglene som gjelder i landet apparatet brukes i, må vanlige regler for sikkerhet og korrekt bruk følges. 1.3 Formål og tilsiktet bruk Denne maskinen er for profesjonell bruk, for eksempel i hoteller, skoler, sykehus, fabrikker, butikker og kontorer og andre bruksformål andre enn rengjøring i hjemmet. Ulykker som skyldes misbruk kan bare forhindres av dem som bruker maskinen. LES OG FØLG ALLE SIKKERHETSANVISNINGER. Denne maskinen egner seg for ta opp tørt, ikke brennbart støv. All annen bruk betraktes som feilaktig bruk. Produsenten påtar seg ikke ansvar for even- tuelle skader som følge av feilaktig bruk. Risikoen hviler i disse tilfeller ene og alene på brukeren. Riktig bruk omfatter riktig betjening, vedlikehold og reparasjoner som angitt av produsenten. 1.4 Viktige advarsler ADVARSEL Fare som kan føre til alvorlig personskade eller død. FARE Fare som umiddelbart kan føre til alvorlige eller varige personskader eller død. FORSIKTIG Fare som kan føre til mindre personskader og annen skade. 1.1 Symboler som er brukt for merking Les denne bruksanvisningen nøye før du starter støvsugeren for første gang. Ta vare på den til senere bruk. ADVARSEL • For å redusere faren for brann, elektrisk støt eller person- skade ber vi deg lese og følge alle sikkerhetsanvisninger for forsiktighetsmerking før bruk. Denne støvsugeren er konstruert for å være sikker når den brukes til rengjørings- funksjoner slik det er angitt. Skulle det oppstå skade på de elektriske eller mekaniske delene må støvsugeren og/ eller tilbehøret repareres av et kompetent serviceverksted eller produsenten før bruk for å unngå ytterligere skade på maskinen eller fysisk skade på brukeren. • For å redusere risikoen for elektrisk støt – Må ikke brukes utendørs eller på våte overflater. • Denne maskinen er kun til innendørs bruk. • Denne maskinen må kun oppbevares innendørs. • Bruk stikkontakten kun til det den er ment for.
Side: 3
Oversettelse av den opprinnelige håndboken 34 • Ikke forlat maskinen når pluggen står i stikkontakten. Trekk ut pluggen fra stikkontakten når den ikke er i bruk og før vedlikehold. • Må ikke brukes med skadd ledning eller plugg. For trekke ut pluggen, ta tak i pluggen, ikke i ledningen. Ikke håndter pluggen eller støvsugeren med våte hender. Slå av alle kontroller før du trekker ut pluggen. • Ikke trekk eller bær apparatet i ledningen, ikke bruk lednin- gen som håndtak, ikke lukk dører mot ledning og ikke trekk ledningen rundt skarpe kanter eller hjørner. Ikke kjør støvs- ugeren over kabelen. Hold ledningen unna oppvarmede flater. • Hold, hår, løstsittende klær, fingre og alle kroppsdeler unna åpninger og bevegelige deler. Ikke stikk noen gjen- stander inn i åpninger eller bruk støvsugeren med åpninger blokkert. Hold åpningene frie for støv, lo, hår og annet som kan redusere luftstrømmen. • Denne maskinen egner seg ikke for å ta opp farlig støv. • Ikke samle opp brennbare eller antennelige væsker som f.eks. bensin, og ikke bruk støvsugeren der slike stoffer kan være til stede. • Ikke samle opp noe materiale som brenner eller ryker, som f.eks. sigaretter, fyrstikker eller varm aske. • Dette produktet skal ikke brukes av personer (inkludert barn) med redusert fysisk, sensorisk eller mental kapasitet eller som mangler relevant erfaring eller innsikt. • Barn må være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. • Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten at de er under oppsyn. • Vær ekstra forsiktig når du rengjør trapper. • Må ikke brukes hvis filtrene ikke er montert. • Hvis støvsugeren ikke fungerer korrekt eller har falt ned, blitt skadet, etterlatt utendørs eller har falt ned i vann må den leveres inn til et serviceverksted eller forhandleren. • Hvis det kommer skum eller væske ut av maskinen må du slå den av med en gang. • Alle operatører må få tilstrekkelig instruksjon i bruken av maskinene.
Side: 4
Oversettelse av den opprinnelige håndboken 35 I et dobbeltisolert apparat er det to isolasjonssystemer i stedet for jording. Det finnes ingen jordingsforbindelse i et dobbeltisolert apparat, og jording skal heller ikke legges til appara- tet. Servicearbeid på et dobbeltisolert apparat krever ekstrem nøyaktighet og kunnskap om systemet og må bare utføres av kvalifisert servicepersonell. Reservedeler for et dobbelti- solert apparat må tilsvare de delene de skal erstatte. Et dobbeltisolert apparat er merket med ordene “DOUBLE INSULATION” (DOBBELTISOLERING) eller “DOUBLE INSULAT- ED” (DOBBELTISOLERT). Symbolet (firkant inni en firkant) kan også brukes på produktet. Maskinen er utstyr med en spesialutviklet ledning som, hvis den blir skadet, må skiftes ut med en ledning av samme type. Denne finnes hos autoriserte verksteder og forhandleren din og må installeres av faglært personell. 1.5 Dobbeltisolerte apparater 1.6 Elektrisk tilkobling 1.7 Farlige materialer FORSIKTIG • Må bare brukes slik det er beskrevet i denne bruksanvisnin- gen og bare med produsentens anbefalte tilbehør. • FØR DU KOBLER STØVSUGEREN TIL STRØMNETTET, sjekk typeskiltet på støvsugeren for å se om den nominelle spenningen ligger innenfor 10 % av spenningen i nettet. • Dette apparatet er utstyrt med dobbel isolasjon. Bruk bare identiske reservedeler. Se anvisningene for service på dob- beltisolerte apparater. ADVARSEL • Støvsugeren må ikke benyttes hvis ledning eller kontakt viser tegn på skade. Kontroller dette regelmessig, og hvis det er oppstått skade, skal den utbedres av Nilfisk-Advance eller av en godkjent Nilfisk-Advance forhandler. • Ta ikke i ledning eller kontakt med våte hender. • Trekk ikke ledningen av ut av kontakten ved å dra i kabel- en, men ta istedet tak om kontakten. ADVARSEL Oppsuging av farlig materiale kan føre til alvorlige eller livstru- ende personskader. Følgende materialer må ikke suges opp: • Helsefarlige støvtyper • Varme materialer (glødende sigaretter, varm aske osv.) • Brennbare, eksplosive, aggressive væsker (f.eks. bensin, løsemiddel, syre, lut osv.)
Side: 5
Oversettelse av den opprinnelige håndboken 36 • Brennbart, eksplosivt støv (f.eks. magnesium-, aluminum- støv osv.) 1.8 Vedlikehold Oppbevar støvsugeren tørt. En Nilfisk-Advance er konstruert til hardt og konstant arbeid, men iblant – avhengig av hvor mye den brukes – må støvfiltre fornyes. Støvsugeren rengjøres utvendig med en tørr klut, eventuelt med litt oppvaskemiddel. For informasjon om ettermarkedsservice, kontakt Nilfisk-Advance direkte. 1.9 Garanti For garantien gjelder våre generelle forretningsvilkår. Ved egenmektige endringer på maskinen, bruk av feil reservedeler og tilbehør samt hvis maskinen brukes til andre formål enn den er konstruert for, bortfaller produsentens garanti for alle skader som kan tilbakeføres til dette. I henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om utrangerte elektriske og elekt- roniske apparater må brukte elektriske apparater utsorteres og resirkuleres på miljøvennlig måte.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Nilfisk Saltix 10 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Nilfisk Saltix 10. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Saltix 10 Nilfisk så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Nilfisk Saltix 10

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for Nilfisk Saltix 10 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

 • Merke: Nilfisk
 • Produkt: Støvsugere
 • Model/navn: Saltix 10
 • Filtype: PDF
 • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Norsk, Finsk, Rumensk, Tyrkisk, Slovakisk, Gresk, Ungarsk, Kinesisk