Nilfisk Power P 12 manual

Manual for Nilfisk Power P 12 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 96 sider.

Side: 1
68 Power DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN Innholdsfortegnelse side-henvisning Oversikt A+68 Sikkerhetsregler 69 Bruksanvisning 70 Støvsugingstips 73 Feilskøking 74 Service og vedlikehold osv. 74 Garanti og service 75 Strektegninger 92,93 Spesifikasjoner og detaljer kan endres uten varsel. Oversikt (andre omslagsside, side A) 1 På/av-knapp 2 Effektvelger 3 Støvposeindikator 4 Falskluftventil 5 Parkeringsfeste 6 Kabelopptrekker 7 Åpne/lukke-knapp, tilbehørsrom 8 Forfilter 9 Støvpose 10 Åpne/lukke-knapp, støvbeholder 11 Typeskilt 12 HEPA-filter 13 Fugemunnstykke 14 Møbelmunnstykke 15 Sugebørste 16 Munnstykke for hardt gulv (ikke standard) 17 Kombinasjonsmunnstykke 18 Turbomunnstykke (ikke standard) 19 Teleskoprør Velkommen! Takk for at du har valgt en Nilfisk støvsuger. B = figurtekst (tegninger på innsiden av bakre omslagsside 92 og 93)
Side: 2
69 Power DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN Sikkerhetsregler • Maskinen må ikke brukes uten at støvpose og alle filtre er installert. • Denne støvsugeren er ikke ment til å suge opp helsefarlige materialer eller gass, da dette kan utsette mennesker for alvorlig helsefare. • Støvsugeren må ikke brukes til å suge opp vann eller annen væske. • Ikke sug opp skarpe gjenstander som nåler eller glassbiter. • Ikke sug opp noe som brenner eller ryker, som sigaretter, fyrstik- ker eller varm aske. • Støvsugeren skal brukes og opp- bevares innendørs og i tørre omgi- velser fra 0 °C til 50 °C. • Støvsugeren må ikke brukes uten- dørs eller på våte flater. • Ikke ta i støvsugeren med våte hender. • Slå av støvsugeren før støpselet trekkes ut av stikkontakten. • Når ledningen skal trekkes ut, må du holde i støpselet og ikke dra i ledningen. Ikke bær eller trekk støvsugeren i ledningen. • Støvsugeren må ikke brukes der- som ledningen viser noen som helst tegn til skade. Kontroller ledningen jevnlig med henblikk på skade, spesielt hvis den har kom- met i klem eller er blitt kjørt over. • Ikke bruk støvsugeren hvis den virker defekt. Få støvsugeren kon- troller av et autorisert servicesenter hvis den har falt i gulvet, er skadd, har stått utendørs eller vært utsatt for vann. • Det må ikke foretas endringer eller modifikasjoner på de mekaniske eller elektriske sikkerhetsanordnin- gene. • Alle reparasjoner skal utføres av et autorisert servicesenter. • Bruk kun originale støvposer, originale filtre og originalt tilbehør fra din lokale forhandler. Bruk av uoriginale støvposer og filtre vil oppheve garantien. • Slå av støvsugeren og trekk ut støpselet før du begynner å skifte støvpose eller filter, og dra ikke i ledningen. • Ikke bruk støvsugeren som et leke- tøy. Ikke la barn være i nærheten av støvsugeren uten tilsyn. • Denne støvsugeren er ikke ment til å brukes av barn eller svakelige mennesker uten tilsyn, med mindre de har fått tilstrekkelig opplæring av en ansvarlig person slik at de kan bruke støvsugeren trygt. Små barn må forklares at støvsugeren ikke er til å leke med. • Hvis strømledningen er skadd, må den byttes ut av fabrikanten eller fabrikantens servicerepresentant eller tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare. • Støvsugeren er i samsavr med EU- direktiv 2004/108/EC, 2006/95/EC, 93/68/EC. Symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at dette produktet ikke kan behandles som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres til aktuelt innsamlingspunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for at dette produktet kasseres korekt, bidrar du til å forebygge mulige negative følger for miljøet og folks helse, hvilket ellers kan forårsakes ved feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt din lokale representant, renholdsverket eller butikken der du kjøpte produktet.
Side: 3
70 Power DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN Bruksanvisning Før støvsugeren tas i bruk, må du for- visse deg om at spenningen angitt på typeskiltet på støvsugerens underside tilsvarer nettspenningen. Støvsugeren leveres med støvpose, forfilter og utløpsfilter. Start Trekk ut ledningen og plugg støpselet i en stikkontakt. Start støvsugeren med å bruke start/stopp-knappen oppå støvsugeren. Stopp Slå av maskinen med start/stopp- knappen. Trekk ut ledningen ved å holde i støpselet, ikke dra i ledningen. Kople til slange, rør og munnstykker 1. Stikk slangskoplingen inn i suge- åpningen og trykk til slangen låses med et klikk. 2. Kople det bøyde røret til røret og vri til de låser med et klikk. 3. Sett munnstykket på røret og vri til de låser med et klikk. 4. Røret er teleskopisk og kan juste- res etter din egen høyde. Trykk på knappen midt på røret for å åpne lengdejusteringslåsen. Jus- ter røret til ønsket lengde. Kople fra slange, rør og munnstykke • Kople munnstykket fra slangen ved å trykke på knappen. • Kople slangen fra røret ved å trykke på knappen. • Løsne slangekoplingen fra sugeåp- ningen ved å trykke på låsemeka- nismen og trekke den ut. A Start og stopp
Side: 4
71 Power DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN Skifte støvpose og filtre Støvposen og filtrenes størrelse og kvalitet er avgjørende for støvsuge- rens effekt. Bruk av uoriginale støv- poser eller uoriginale filtre kan redu- sere luftgjennomstrømmingen, slik at støvsugeren overbelastes. Bruk av annet enn originale Nilfisk støvposer og originale Nilfisk filtre vil oppheve garantien. Støvposens fyllingsnivå- indikator. Når indikatoren er helt rød, må støvposen skiftes for å unngå motor- skade. Bruk alltid originale støvposer fra Nilfisk. 1. Kople slangekoplingen fra sugeåp- ningen ved å trykke på låsemeka- nismen og deretter trekke den ut. 2. Åpne lokket til støvbeholderen ved å løfte åpningsknappen foran/ under sugeåpningen. 3. Grip støvposeholderens håndtak og løft ut holderen og den fulle støvposen fra støvbeholderen. 4. Lukk støvposen ved å trekke i pappklaffen. 5. Ta den fulle støvposen ut av støv- poseholderen. 6. Sett i den nye støvposen ved å føre pappstykket inn i sporene i poseholderen. 7. Sett støvposeholderen med ny støvpose i støvbeholderen. Kon- troller at støvposen er helt åpen i støvbeholderen. 8. Lukk støvbeholderlokket. 9. Stikk slangskoplingen inn i suge- åpningen og trykk til slangen låses med et klikk. B Bytte forfilter Forfilgteret beskyter motoren ved å absorbere mikropartikler støvposen ikke kan holde på. Skift forfilter for hver fjerde støvpose. Forfilteret er plassert bak støvposen. Bruk alltid ori- ginale filtre fra Nilfisk. 1. Kople slangekoplingen fra sugeåpningen ved å trykke på låsemekanismen og deretter trekke den ut. 2. Åpne lokket til støvbeholderen ved å løfte åpningsknappen foran/under sugeåpningen. 3. Grip støvposeholderens håndtak og løft ut holderen og den fulle støvposen fra støvbeholderen. 4. Lukk støvposen ved å trekke i pappklaffen. 5. Ta ut filterholderen med forfilteret. 6. Åpne filterholderen. 7. Ta ut det brukte forfilteret. 8. Sett inn det nye forfilteret og lukk filterholderen. Kontroller at forfilte- ret sitter ordentlig i holderen. 9. Sett filterholderen i stilling og trykk den på plass. 10. Sett støvposeholderen med ny støvpose i støvbeholderen. Kon- troller at støvposen er helt åpen i støvbeholderen. 11. Lukk støvbeholderlokket. 12. Stikk slangekoplingen i sugeåp- ningen og trykk til slangen låses med et klikk. C Skifte støvpose
Side: 5
72 Power DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN Bytte utløpsfilter Utløpsfilteret er på enkelte varianter av HEPA-type (High Efficiency Parti- culate Air).Filteret renser utløpsluften for mikropartikler som ikke støvposen og forfilteret kan holde på. HEPA-filte- ret eller utløpsfilteret kan ikke børstes eller vaskes rent. Bytt filteret minst én gang per år. Bruk alltid originale HEPA-filtre og utløpsfiltre fra Nilfisk. 1. Åpne lokket på baksiden av støv- sugeren. Dette gjøres ved å trykke låseknappen oppover. Ta lokket av støvsugeren. 2. Ta ut det brukte HEPA-filteret. 3. Sett i det nye HEPA-filteret. Ikke berør filterets overflate. Hold det i plastrammen som omgir filte- ret. Kontroller at HEPA-filteret sitter ordentlig på plass. 4. Sett tilbake lokket på støvsugeren. Dette gjøres ved å stikke inn flike- ne øverst på lokket i de tilsvarende sporene på støvsugeren. 5. Trykk deretter på lokkets underkant slik at lokket låses. Vaskbart HEPA-filter Noen modeller har vaskbart HEPA- filter. Skyll filteret på innsiden med lunkent vann fra springen. Ikke bruk rengjø- ringsmidler, og unngå å ta på overfla- ten av filteret. Bank filterrammen lett for å fjerne vannet. Eksterne varmekilder som radiator, varmeovn eller sollys må ikke brukes for å tørke filteret. Kontroller at filteret er helt tørt før du setter det tilbake i støvsugeren. D Justere sugeeffekten Sugeeffekten reguleres med flaskluft- ventilen på slangehåndtaket. Sugeeffekten er maksimal med falsk- luftventilen stengt og minimal når den er helt åpen. Juster sugeeffekten ved å stille falskluftventilen i ønsket stilling. E Sugeeffekten justeres også med glide- kontrollen oppå støvsugeren. Symbo- let på kontrollen indikerer retning for maksimal og minimal sugeeffekt.
Side: 6
73 Power DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN Støvsugingstips Juster sugeeffekten med glidekontrol- len oppå støvsugeren eller falskluft- ventilen på slangehåndtaket. Fugemunnstykke Bruk fugemunnstykket på trange ste- der. Møbelmunnstykke Bruk møbelmunnstykket på stoppede møbler. Sugebørste Bruk sugebørsten på gardiner og vin- duskarmer. Munnstykke for hardtgulv Bruk munnstykket for hardt gulv. Kombinasjonsmunnstykke Juster kombinasjonsmunnstykket etter type gulv. Turbo-munnstykke Bruk turbomunnstykket til effektiv støvsuging av tepper. Munnstykkene som følger med disse støvsugerne kan variere fra modell til modell. Varmesikring Støvsugeren er utstyrt med en var- mesikring som hindrer at den over- opphetes. Hvis varmesikringen løser ut, stanser støvsugeren, og den må avkjøles før den kan startes på ny. Ny start 1. Slå av støvsugeren og trekk støp- selet ut av stikkontakten. 2. Kontroller at luftstrømmen gjennom det bøyde røret, slangen, røret, munnstykket, støvposen eller fil- trene ikke er hindret. 3. La støvsugeren avkjøles i minst 5-10 minutter. 4. Plugg i støpselet igjen og start støvsugeren med start/stopp-knap- pen. Støvsugeren starter ikke før den er tilstrekkelig avkjølt. Hvis støvsuge- ren ikke starter, må du slå den av med start/stopp-knappen og trekke ut støpselet. Prøv igjen etter en stund. ADVARSEL Når du aktiverer den automatisk kabelsnella må du passe på at pluggenden av ledningen kan svinge på seg den siste delen av innrullingen. Vi anbefaler deg å holde i pluggen mens du ruller den inn. F I G H J K L Det er to parkeringsfester. Festet på undersiden brukes når støvsugeren står på høykant, festet på baksiden brukes når støvsugeren står på hju- lene. Parkere rør og munnstykke
Side: 7
74 Power DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN Service og vedliekhold • Støvsugeren skal oppbevares i tørre omgivelser. • Skift forfilter for hver fjerde støv- pose. Pakken med støvposer inne- holder fire støvposer og ett forfilter. • Rengjør støvsugeren utvendig med en tørr klut eller en klut fuktet med litt oppvaskmiddel. • Originalt tilbehør fås hos din lokale forhandler. • Service - kontakt din lokale for- handler. Emballasjen skal resirkuleres og støvsugeren kasseres i henhold til anbefaling fra lokale myndigheter. Kutt ledningen så kort som mulig for å unngå at noen blir skadd eller bruker den defekte/kasserte støvsugeren. Denne støvsugeren er konstruert med tanke på miljøet Alle plastdeler er mer- ket for resirkulering. Nilfisk-Advance fraskriver seg ethvert ansvar for skade som skyldes feilaktig bruk eller modifikasjon av støvsuge- ren. For ytterligere informasjon, se www.nilfisk.com Garantien kan variere fra land til land. Ta kontakt med din lokale forhandler for nærmere informasjon. Feilskøking Reparasjon og vedlikehold av støvsu- geren må kun utføres av et autorisert servicesenter. Hvis støv- sugeren ikke starter Påse at støpselet er satt ordentlig i stikkontakten. En sikring i huset kan være røket og må skiftes. Ledningen eller støpselet kan vare skadd og må repareres ved et autorisert servicesenter. Hvis ingen av løsningene over hjelper, må støvsugeren leveres til et autorisert servicesenter. Redusert sugeeffekt Støvposen er eventuelt full og må skiftes, se anvisningene. Forfilteret eller HEPA-filteret kan vare tett og må skiftes, se anvisningene. Slangehåndtaket, slangen, røret eller munnstykket kan vare tett og må rengjøres. Hvis støv- sugeren stanser Varmesikringen kan ha løst ut, se anvisningene. Garanti Informasjon Ansvar Miljøforpliktelse Resirkulering og kassering
Side: 8
75 Power DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN Garanti og service Denne støvsugeren i Nilfisk-serien er omfattet av en 5 års garanti som dekker motor, kabeltrommel, bryter og hus. Munnstykker, filtre, slanger, rør og annet tilbehør har garanti i tolv måneder vedrørende fabrikasjonsfeil, og garantien gjelder ikke slitasje. Garantien omfatter reservedeler og arbeidskostnader og dekker produk- sjons- og materialfeil som kan oppstå under normal hjemmebruk. Service i henhold til garantien vil bare bli utført hvis det kan godtgjøres at skaden oppsto innenfor produktets garantiperiode (korrekt utfylt garan- tibevis eller trykt/stemplet kvittering med dato og produkttype) og forutsatt at støvsugeren ble kjøpt som et nytt produkt og er distribuert av Nilfisk- Advance. I tilfelle reparasjon av skader må kunden kontakte Nilfisk-Advance for å bli henvist til en servicerepresentant for kundens regning. Når eventuelle nødvendige reparasjoner er fullført, returneres støvsugeren til kunden for Nilfisk-Advances risiko og regning. • Normal slitasje av tilbehør og filtre. • Skader som direkte eller indirekte skyldes feilaktig bruk - som støv- suging av rivingsavfall, varm aske eller teppedeodorantpulver. • Misbruk, tap eller manglende vedlikehold slik det er beskrevet i Bruksanvisningen. • Gipsstøv. • Sagmugg. • Vann. • Skal ikke brukes til oppussingsar- beid. Den dekker heller ikke feilaktig tilkop- ling av støvsugeren, brannskader, brann lynnedslag eller andre uvan- lige spenningssvingninger eller andre elektriske forstyrrelser i ledningsnettet, eller generelle skader som Nilfisk- Advance anser som resultat av annet enn produksjons- og materialskader. • Hvis en skade skyldes bruk av uoriginale Nilfisk støvposer og fil- tre. • Hvis identitetsnummeret (serie- nummeret) fjernes fra støvsugeren. • Hvis støvsugeren er reparert av en forhandler eller serviceverksted som ikke er tilknyttet Nilfisk. • Hvis støvsugeren brukes kom- mersielt, dvs. på byggeplasser, hos rengjøringsfirmaer eller annen bruk utenfor hjemmebruk. Danmark, Sverige, Norge, Storbritan- nia, Irland, Belgia, Nederland, Frank- rike, Tyskland, Polen, Russland, Øst- errike, Sveits, Spania, Portugal, Aust- ralia og New Zealand, Estland, Latvia, Litauen, Ungarn, Helas,Slovenia, Slovakia, Tjekkia, Italia og Finland. Garantien gjelder i: Garantien oppheves: Garantien omfatter ikke:

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Nilfisk Power P 12 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Nilfisk Power P 12. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Power P 12 Nilfisk så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Nilfisk Power P 12

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for Nilfisk Power P 12 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Nilfisk
  • Produkt: Støvsugere
  • Model/navn: Power P 12
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk