Power

Nilfisk Power manual

Power

Manual for Nilfisk Power på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 96 sider.

Side: 1
N o r s k 65 Innholdsfortegnelse side-henvisning Oversikt A+1 Sikkerhetsregler 2 Bruksanvisning 3 Støvsugingstips 6 Feilskøking 7 Service og vedlikehold osv. 7 Garanti og service 8 Strektegninger 89,90 Spesifikasjoner og detaljer kan endres uten varsel. Oversikt (andre omslagsside, side A) 1 På/av-knapp 2 Effektvelger 3 Støvposeindikator 4 Falskluftventil 5 Parkeringsfeste 6 Kabelopptrekker 7 Åpne/lukke-knapp, tilbehørsrom 8 Forfilter 9 Støvpose 10 Åpne/lukke-knapp, støvbeholder 11 Typeskilt 12 HEPA-filter 13 Fugemunnstykke 14 Møbelmunnstykke 15 Sugebørste 16 Munnstykke for hardt gulv 17 Kombinasjonsmunnstykke 18 Turbomunnstykke 19 Teleskoprør Velkommen! Takk for at du har valgt en NILFISK støvsuger. B = figurtekst (tegninger på innsiden av bakre omslagsside 89 og 90)
Side: 2
N o r s k 66 Sikkerhetsregler • Maskinen må ikke brukes uten at støvpose og alle filtre er installert. • Denne støvsugeren er ikke ment til å suge opp helsefarlige materialer eller gass, da dette kan utsette mennesker for alvorlig helsefare. • Støvsugeren må ikke brukes til å suge opp vann eller annen væske. • Ikke sug opp skarpe gjenstander som nåler eller glassbiter. • Ikke sug opp noe som brenner eller ryker, som sigaretter, fyrstikker eller varm aske. • Støvsugeren skal brukes og oppbevares innendørs og i tørre omgivelser fra 0 °C til 40 °C. • Støvsugeren må ikke brukes utendørs eller på våte flater. • Ikke ta i støvsugeren med våte hender. • Slå av støvsugeren før støpselet trekkes ut av stikkontakten. • Når ledningen skal trekkes ut, må du holde i støpselet og ikke dra i ledningen. Ikke bær eller trekk støvsugeren i ledningen. • Støvsugeren må ikke brukes dersom ledningen viser noen som helst tegn til skade. Kontroller ledningen jevnlig med henblikk på skade, spesielt hvis den har kommet i klem eller er blitt kjørt over. • Ikke bruk støvsugeren hvis den virker defekt. Få støvsugeren kontroller av et autorisert servicesenter hvis den har falt i gulvet, er skadd, har stått utendørs eller vært utsatt for vann. • Det må ikke foretas endringer eller modifikasjoner på de mekaniske eller elektriske sikkerhetsanordningene. • Alle reparasjoner skal utføres av et autorisert servicesenter. • Bruk kun originale støvposer, originale filtre og originalt tilbehør fra din lokale forhandler. Bruk av uoriginale støvposer og filtre vil oppheve garantien. • Slå av støvsugeren og trekk ut støpselet før du begynner å skifte støvpose eller filter, og dra ikke i ledningen. • Ikke bruk støvsugeren som et leketøy. Ikke la barn være i nærheten av støvsugeren uten tilsyn. • Denne støvsugeren er ikke ment til å brukes av barn eller svakelige mennesker uten tilsyn, med mindre de har fått tilstrekkelig opplæring av en ansvarlig person slik at de kan bruke støvsugeren trygt. Små barn må forklares at støvsugeren ikke er til å leke med. • Hvis strømledningen er skadd, må den byttes ut av fabrikanten eller fabrikantens servicerepresentant eller tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare. • Støvsugeren er i samsavr med EU- direktiv 89/336/EEC, EEC, 73/23/ EEC, 93/68/EEC. Symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at dette produktet ikke kan behandles som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres til aktuelt innsamlingspunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for at dette produktet kasseres korekt, bidrar du til å forebygge mulige negative følger for miljøet og folks helse, hvilket ellers kan forårsakes ved feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt din lokale representant, renholdsverket eller butikken der du kjøpte produktet.
Side: 3
N o r s k 67 Bruksanvisning Før støvsugeren tas i bruk, må du forvisse deg om at spenningen angitt på typeskiltet på støvsugerens underside tilsvarer nettspenningen. Støvsugeren leveres med støvpose, forfilter og utløpsfilter. Start Trekk ut ledningen og plugg støpselet i en stikkontakt. Start støvsugeren med å bruke start/stopp-knappen oppå støvsugeren. Stopp Slå av maskinen med start/stopp- knappen. Trekk ut ledningen ved å holde i støpselet, ikke dra i ledningen. Kople til slange, rør og munnstykker 1. Stikk slangskoplingen inn i sugeåpningen og trykk til slangen låses med et klikk. 2. Kople det bøyde røret til røret og vri til de låser med et klikk. 3. Sett munnstykket på røret og vri til de låser med et klikk. 4. Røret er teleskopisk og kan justeres etter din egen høyde. Trykk på knappen midt på røret for å åpne lengdejusteringslåsen. Juster røret til ønsket lengde. Kople fra slange, rør og munnstykke • Kople munnstykket fra slangen ved å trykke på knappen. • Kople slangen fra røret ved å trykke på knappen. • Løsne slangekoplingen fra sugeåpningen ved å trykke på låsemekanismen og trekke den ut. A Start og stopp
Side: 4
N o r s k 68 Skifte støvpose og filtre Støvposen og filtrenes størrelse og kvalitet er avgjørende for støvsugerens effekt. Bruk av uoriginale støvposer eller uoriginale filtre kan redusere luftgjennomstrømmingen, slik at støvsugeren overbelastes. Bruk av annet enn originale NILFISK støvposer og originale NILFISK filtre vil oppheve garantien. Støvposens fyllingsnivåindikator. Når indikatoren er helt rød, må støvposen skiftes for å unngå motorskade. Bruk alltid originale støvposer fra NILFISK. 1. Kople slangekoplingen fra sugeåpningen ved å trykke på låsemekanismen og deretter trekke den ut. 2. Åpne lokket til støvbeholderen ved å løfte åpningsknappen foran/under sugeåpningen. 3. Grip støvposeholderens håndtak og løft ut holderen og den fulle støvposen fra støvbeholderen. 4. Lukk støvposen ved å trekke i pappklaffen. 5. Ta den fulle støvposen ut av støvposeholderen. 6. Sett i den nye støvposen ved å føre pappstykket inn i sporene i poseholderen. 7. Sett støvposeholderen med ny støvpose i støvbeholderen. Kontroller at støvposen er helt åpen i støvbeholderen. 8. Lukk støvbeholderlokket. 9. Stikk slangskoplingen inn i sugeåpningen og trykk til slangen låses med et klikk. B Bytte forfilter Forfilgteret beskyter motoren ved å absorbere mikropartikler støvposen ikke kan holde på. Skift forfilter for hver fjerde støvpose. Forfilteret er plassert bak støvposen. Bruk alltid originale filtre fra NILFISK. 1. Kople slangekoplingen fra sugeåpningen ved å trykke på låsemekanismen og deretter trekke den ut. 2. Åpne lokket til støvbeholderen ved å løfte åpningsknappen foran/ under sugeåpningen. 3. Grip støvposeholderens håndtak og løft ut holderen og den fulle støvposen fra støvbeholderen. 4. Lukk støvposen ved å trekke i pappklaffen. 5. Ta ut filterholderen med forfilteret. 6. Åpne filterholderen. 7. Ta ut det brukte forfilteret. 8. Sett inn det nye forfilteret og lukk filterholderen. Kontroller at forfil- teret sitter ordentlig i holderen. 9. Sett filterholderen i stilling og trykk den på plass. 10. Sett støvposeholderen med ny støvpose i støvbeholderen. Kon- troller at støvposen er helt åpen i støvbeholderen. 11. Lukk støvbeholderlokket. 12. Stikk slangekoplingen i sug- eåpningen og trykk til slangen låses med et klikk. C Skifte støvpose
Side: 5
N o r s k 69 Bytte utløpsfilter Utløpsfilteret er på enkelte varianter av HEPA-type ( High Efficiency Particulate Air).Filteret renser utløpsluften for mikropartikler som ikke støvposen og forfilteret kan holde på. HEPA-filteret eller utløpsfilteret kan ikke børstes eller vaskes rent. Bytt filteret minst én gang per år. Bruk alltid originale HEPA-filtre og utløpsfiltre fra NILFISK. 1. Åpne lokket på baksiden av støvsugeren. Dette gjøres ved å trykke låseknappen oppover. Ta lokket av støvsugeren. 2. Ta ut det brukte HEPA-filteret. 3. Sett i det nye HEPA-filteret. Ikke berør filterets overflate. Hold det i plastrammen som omgir filteret. Kontroller at HEPA-filteret sitter ordentlig på plass. 4. Sett tilbake lokket på støvsugeren. Dette gjøres ved å stikke inn flikene øverst på lokket i de tilsvarende sporene på støvsugeren. 5. Trykk deretter på lokkets underkant slik at lokket låses. D Justere sugeeffekten Sugeeffekten reguleres med flaskluftventilen på slangehåndtaket. Sugeeffekten er maksimal med falskluftventilen stengt og minimal når den er helt åpen. Juster sugeeffekten ved å stille falskluftventilen i ønsket stilling. E Sugeeffekten justeres også med glidekontrollen oppå støvsugeren. Symbolet på kontrollen indikerer retning for maksimal og minimal sugeeffekt.
Side: 6
N o r s k 70 Støvsugingstips Juster sugeeffekten med glidekontrollen oppå støvsugeren eller falskluftventilen på slangehåndtaket. Bruk fugemunnstykket på trange steder. Bruk møbelmunnstykket på stoppede møbler. Bruk sugebørsten på gardiner og vinduskarmer. Bruk munnstykket for hardt gulv. Juster kombinasjonsmunnstykket etter type gulv. Bruk turbomunnstykket til effektiv støvsuging av tepper. Munnstykkene som følger med disse støvsugerne kan variere fra modell til modell. Varmesikring Støvsugeren er utstyrt med en varme- sikring som hindrer at den overop- phetes. Hvis varmesikringen løser ut, stanser støvsugeren, og den må avkjøles før den kan startes på ny. Ny start 1. Slå av støvsugeren og trekk støpselet ut av stikkontakten. 2. Kontroller at luftstrømmen gjennom det bøyde røret, slangen, røret, munnstykket, støvposen eller filtrene ikke er hindret. 3. La støvsugeren avkjøles i minst 5-10 minutter. 4. Plugg i støpselet igjen og start støvsugeren med start/stopp- knappen. Støvsugeren starter ikke før den er tilstrekkelig avkjølt. Hvis støvsugeren ikke starter, må du slå den av med start/stopp-knappen og trekke ut støpselet. Prøv igjen etter en stund. F I G H J K L Det er to parkeringsfester. Festet på undersiden brukes når støvsugeren står på høykant, festet på baksiden brukes når støvsugeren står på hjulene. Parkere rør og munnstykke Turbo-munnstykke Kombinasjonsmunnstykke Munnstykke for hardtgulv Sugebørste Møbelmunnstykke Fugemunnstykke
Side: 7
N o r s k 71 Service og vedliekhold • Støvsugeren skal oppbevares i tørre omgivelser. • Skift forfilter for hver fjerde støvpose. Pakken med støvposer inneholder fire støvposer og ett forfilter. • Rengjør støvsugeren utvendig med en tørr klut eller en klut fuktet med litt oppvaskmiddel. • Originalt tilbehør fås hos din lokale forhandler. • Service - kontakt din lokale forhandler. Emballasjen skal resirkuleres og støvsugeren kasseres i henhold til anbefaling fra lokale myndigheter. Kutt ledningen så kort som mulig for å unngå at noen blir skadd eller bruker den defekte/kasserte støvsugeren. Denne støvsugeren er konstruert med tanke på miljøet Alle plastdeler er merket for resirkulering. Nilfisk-Advance fraskriver seg ethvert ansvar for skade som skyldes feilaktig bruk eller modifikasjon av støvsugeren. For ytterligere informasjon, se www.nilfisk-advance.no Garantien kan variere fra land til land. Ta kontakt med din lokale forhandler for nærmere informasjon. Feilskøking Reparasjon og vedlikehold av støvsugeren må kun utføres av et autorisert servicesenter. Hvis støv- sugeren ikke starter Påse at støpselet er satt ordentlig i stikkontakten. En sikring i huset kan være røket og må skiftes. Ledningen eller støpselet kan vare skadd og må repareres ved et autorisert servicesenter. Hvis ingen av løsningene over hjelper, må støvsugeren leveres til et autorisert servicesenter. Redusert sugeeffekt Støvposen er eventuelt full og må skiftes, se anvisningene. Forfilteret eller HEPA-filteret kan vare tett og må skiftes, se anvisningene. Slangehåndtaket, slangen, røret eller munnstykket kan vare tett og må rengjøres. Hvis støvsug- eren stanser Varmesikringen kan ha løst ut, se anvisningene. Garanti Informasjon Ansvar Miljøforpliktelse Resirkulering og kassering
Side: 8
N o r s k 72 Garanti og service Denne støvsugeren i NILFISK-serien er omfattet av en to (2) års garanti som dekker motor, kabeltrommel, bryter og hus. Munnstykker, filtre, slanger, rør og annet tilbehør har garanti i tolv måneder vedrørende fabrikasjonsfeil, og garantien gjelder ikke slitasje. Garantien omfatter reservedeler og arbeidskostnader og dekker produksjons- og materialfeil som kan oppstå under normal hjemmebruk. Service i henhold til garantien vil bare bli utført hvis det kan godtgjøres at skaden oppsto innenfor produktets garantiperiode (korrekt utfylt garantibevis eller trykt/stemplet kvittering med dato og produkttype) og forutsatt at støvsugeren ble kjøpt som et nytt produkt og er distribuert av Nilfisk-Advance. I tilfelle reparasjon av skader må kunden kontakte Nilfisk-Advance for å bli henvist til en servicerepresentant for kundens regning. Når eventuelle nødvendige reparasjoner er fullført, returneres støvsugeren til kunden for Nilfisk-Advances risiko og regning. • Normal slitasje av tilbehør og filtre. • Skader som direkte eller indirekte skyldes feilaktig bruk - som støvsuging av rivingsavfall, varm aske eller teppedeodorantpulver. • Misbruk, tap eller manglende vedlikehold slik det er beskrevet i Bruksanvisningen. • Gipsstøv. • Sagmugg. • Vann. • Skal ikke brukes til oppussingsarbeid. Den dekker heller ikke feilaktig tilkopling av støvsugeren, brannskader, brann lynnedslag eller andre uvanlige spenningssvingninger eller andre elektriske forstyrrelser i ledningsnettet, eller generelle skader som Nilfisk- Advance anser som resultat av annet enn produksjons- og materialskader. • Hvis en skade skyldes bruk av uoriginale NILFISK støvposer og filtre. • Hvis identitetsnummeret (serienummeret) fjernes fra støvsugeren. • Hvis støvsugeren er reparert av en forhandler eller serviceverksted som ikke er tilknyttet NILFISK. • Hvis støvsugeren brukes kommersielt, dvs. på byggeplasser, hos rengjøringsfirmaer eller annen bruk utenfor hjemmebruk. Danmark, Sverige, Norge, Storbritannia, Irland, Belgia, Nederland, Frankrike, Tyskland, Polen, Russland, Østerrike, Sveits, Spania, Portugal, Australia og New Zealand, Estland, Latvia, Litauen, Ungarn, Helas,Slovenia, Slovakia, Tjekkia, Italia og Finland. Garantien gjelder i: Garantien oppheves: Garantien omfatter ikke:

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Nilfisk Power men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Nilfisk Power. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Power Nilfisk så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Nilfisk Power

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for Nilfisk Power under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Nilfisk
  • Produkt: Støvsugere
  • Model/navn: Power
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Svensk, Dansk, Norsk, Finsk