One

Nilfisk One manual

One

Manual for Nilfisk One på Engelsk. Denne PDF-håndboken har 18 sider.

Side: 1
5 5 EN DE FR ES IT NL SV NO DA FI PT ZH One WEEE - Waste of Electric and Electronic Equipment Nederlands Het symbool op het product of de verpak- king geeft aan dat dit product niet als huishoude- lijk afval mag worden behandeld. Het apparaat moet bij een verzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur worden ingeleverd. Door dit product op de juiste manier af te danken, helpt u bij het voorkomen van mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid. Deze zou- den kunnen ontstaan als dit product niet op de juiste manier wordt behandeld. Voor uitgebreide informatie over het recyclen van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke stads- kantoor, uw afvalverwerkingsdienst of de winkel waar u het product hebt gekocht. Svenska Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytteligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter, sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan. Norsk Symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at dette produktet ikke kan behandles som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres til aktuelt innsamlingspunkt for resirku- lering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for at dette produktet kasseres korekt, bidrar du til å forebygge mulige negative følger for miljøet og folks helse, hvilket ellers kan forårsakes ved feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt din lokale representant, renholdsverket eller butikken der du kjøpte produktet. Dansk Symbolet, som findes på produktet eller emballagen, viser, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt hushold- ningsaffald. Det skal derimod afleveres på en miljøstation, som er godkendt til håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr. Sørg for at bort- skaffe produktet korrekt, så du kan være med til at forebygge skader på miljøet og menneskers sundhed. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvordan produktet genvindes, kan du hen- vende dig hos kommunen, en miljøstation eller forretningen, hvor du købte produktet. Suomi Tuotteessa tai pakkauksessa oleva symbo- li ilmaisee, että tuotetta ei voi hävittää talousjätteen mukana. Sen sijaan tuote on vie- tävä sähköisten ja elektronisten laitteiden kier- rätykseen tarkoitettuun keräyspisteeseen. Kun huolehdit tuotteen asianmukaisesta hävittämi- sestä, autat edistämään ympäristön ja ihmisten hyvinvointia, jonka tuotteen virheellinen hävittä- minen voi vaarantaa. Lisätietoa tämän tuotteen kierrättämisestä saat jätteenkäsittelypisteistä tai samasta liikkeestä, josta ostit tuotteen. 中国 此符 号在产品或者包装上指明此 产品将不被视为家庭废弃物处理。取而 代之的是它将移至电气和电子设备回收 点回收。通过产品的正确回收处理,你 将有助于防止由产品处理不当引起的对 环境和人类健康产生的负面影响。更多 关于回收本产品的详细信息,请联系当 地有关政府办事处,你的家庭垃圾处理 服务机构或者产品经销处。

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Nilfisk One men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Nilfisk One. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med One Nilfisk så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Nilfisk One

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for Nilfisk One under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Nilfisk
  • Produkt: Støvsugere
  • Model/navn: One
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Tysk, Engelsk, Fransk