Nilfisk Multi 30 manual

Manual for Nilfisk Multi 30 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 80 sider.

Side: 1
30 Multi DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EL TR CS SL HU RO EL PL SK RU ET LT LV EN Kjære Nilfisk-kunde Gratulerer med din nye Nilfisk- støvsuger. Før du bruker dette apparatet første gang må du sikre at du har lest gjennom hele dette dokumentet og har det lett tilgjengelig. . Formål og tilsiktet bruk Denne støvsugeren egner seg for privat bruk, det vil si husholdninger, hobbyverksteder, bilrengjøring – oppsuging av ufarlig støv og ikke brennbare væsker. Symboler som er brukt for merking ADVARSEL Fare som kan føre til alvorlig personskade og annen skade. Viktige advarsler ADVARSEL • Det må ikke foretas noen endringer av det mekaniske, elektriske eller termiske sikker- hetsutstyret. • Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fy- siske, sensoriske eller mentale evner eller som mangler erfaring og kunnskap, hvis de er under oppsyn eller har fått veiledning i hvordan apparatet brukes på en forsvarlig måte og forstår hvilke farer det innebærer. • Barn må være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. • Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten at de er under oppsyn. • Ikke sprøyt vann på den øvre delen av støvsugeren. Fare for personer, fare for kortslutning. • Ikke bruk støvsugeren hvis filteret er ska- det. • Støvsugeren har en blåsefunksjon. Ikke blås luften ut i et åpent rom. Blåsefunksjo- nen skal bare brukes med ren slange. Støv kan være helsefarlig. Farlige materialer ADVARSEL Oppsuging av farlige materialer kan føre til alvorlige og til og med livstruende skader. Følgende materialer skal ikke samles opp med støvsugeren: • Farlig terialer (brennende sigaretter, varm aske etc.) • Brennbare, eksplosive eller aggressive væsker (det vil si bensin, løsemidler, syrer, alkalier etc.) • Brennbart, eksplosivt støv (det vil si mag- nesium- eller aluminiumsstøv etc.) Strømtilkobling ADVARSEL • Før du bruker støvsugeren må du forsikre deg om at spenningen som er vist på ty- peskiltet på støvsugeren tilsvarer spennin- gen i den lokale strømforsyningen. • Det anbefales at støvsugeren kobles til via en jordfeilbryter. • Støvsugeren må ikke brukes hvis den elektriske kabelen eller pluggen viser noen tegn på skade. Kabelen og pluggen må inspiseres for skade med jevne me- llomrom. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes av Nilfisk Service eller en elektriker før den kan brukes igjen, for å unngå fare. • Ikke håndter den elektriske kabelen eller plugg med våte hender. • Ikke trekk ut pluggen ved å dra i kabelen. For å trekke ut pluggen må du ta tak i plu- ggen, ikke kabelen. Pluggen må alltid tas ut av vegguttaket før det foretas noen type service eller reparasjon av maskinen eller kabelen. Vedlikehold Trekk alltid ut pluggen fra vegguttaket før du utfører vedlikeholdsarbeid på maskinen. Resirkulering av støvsugeren Emballasjematerialene kan resirkuleres. Vær vennlig å resirkulere komponentene i stedet for å kaste dem i husholdningsavfallet. Du kan også levere embal- lasjen direkte til din Nilfisk-butikk, slik at den kan resirkuleres på riktig måte derfra. Som angitt i EU-direktivet 2002/96/EC vedrørende elektrisk og elektronisk utstyr, må brukte elektriske artikler samles inn for seg og resirkuleres på en miljøvennlig måte. Kontakt lokale myndigheter eller nærmeste forhandler for mer informasjon.
Side: 2
31 Multi DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EL TR CS SL HU RO EL PL SK RU ET LT LV EN Garanti Nilfisks garantier gjelder i den perioden som er nær- mere angitt, beregnet fra tidspunktet hvor kunden overtar produktet. Garantien garanterer at produktet er fritt for mangler. Batterier, pærer og slitedeler er ikke omfattet av garantien. Hvis det skulle oppstå mangler i garantiperioden og Nilfisk blir underrettet om dette, vil Nilfisk enten repa- rere manglene, erstatte enheten eller refundere kjø- pesummen ved retur av enheten, etter eget skjønn. Garantien omfatter ikke mangler, feil og slitasje som skyldes unormal bruk, feil håndtering eller mangelfu- llt vedlikehold. Garantien blir ugyldig dersom huset til enheten blir åpnet. Ytterligere krav kan ikke frem- mes på bakgrunn av garantien. Kundens lovfestede garantirettigheter påvirkes ikke. Garantikrav kan fremmes ved fremleggelse av produktet og kvittering for kjøpet. Garantikrav til produsenten skal fremmes til produsenten. Lovfestede garantirettigheter blir heller ikke påvirket i dette tilfellet. Oppsamling av væsker Filterposen må alltid tas ut før oppsamling av væs- ker. Sett inn filter beregnet på væsker. Kontroller at flottøren fungerer som den skal. Hvis det oppstår skum eller kommer væske ut av maskinen, må du stanse arbeidet umiddelbart og tømme smussbehol- deren. Tilkobling av elektriske apparater Bruk kontakten på støvsugeren bare til det formålet som er fastsatt i bruksanvisningen. Før du kobler et apparat til kontakten på støvsugeren: 1. Slå av støvsugeren. 2. Slå av apparatet som skal kobles til. OBS! Følg bruksanvisningen og sikkerhetsanvisningene for apparater som kobles til kontakten til det strøm- drevne verktøyet. Rull alltid ut hele ledningen til støvsugeren før bruk. Strømforbruket til apparatet som kobles til, må ikke overskride verdien som er angitt på støvsugerens typeskilt. Driftsspenningen som vises på typeskiltet må tilsva- re spenningen i strømforsyningen. Identifikasjon av delene (se ill. 1 & 2, side 4) A. Av/på-bryter B. Rengjøring av filter C. Kabelsnelle* D. Hastighetsregulering* E. Tilkobling for ekstrautstyr* F. Tilkobling av sugeslange G. Tilkobling til blåsefunksjonen H. Vannavløp* I. Oppbevaring av tilbehør J. Oppbevaring av slange og kabel K. Hurtigparkering * Varierer avhengig av modell Modell Multi 20 Multi 30 CR T (CR / Inox) CR T (CR / INOX) INOX T VSC (CR / INOX) INOX T VSC (CR / INOX) Spenning (V) 220 - 240 PIEC (W) 1150 (ZA 1200) 1350 Pmax (W) 1400 1800 Kontakt max (W) Ikke tilgj. EU, AU/NZ: 2000 GB: 1800 CH: 1100 Ikke tilgj. EU, AU/NZ: 2000 GB: 1600 CH: 900 IP X4 Tekniske spesifikasjoner
Side: 3
32 Multi DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EL TR CS SL HU RO EL PL SK RU ET LT LV EN Bruksanvisning Slik slår du på støvsugeren Av/på - stilling “A” (ref. side 31) Bryter “0-I” Bryter-posisjon Funksjon I På 0 Av Bryter “I-0-II”, autofunksjon Bryter-posisjon Funksjon I På 0 Av II Elektrisk drevet eks- trautstyr Auto på/av Rengjøring av filteret (se ill. 3, side 4) Når sugeeffekten blir dårligere: 1. Koble til strømforsyningen. 2. Drei hastighetsreguleringen til maks. (ref. side 31) (avhengig av modell). 3. Lukk åpningen til sugeslangen med håndflaten. 4. Trykk raskt og bestemt på knappen for Ren- gjøring av filter (ref. pos. “B” side 31). Trykk på knappen tre ganger. Luftstrømmen som da opps- tår, rengjør filteret. Oppspoling av ledning 1. Koble fra strømforsyningen. Rengjør alltid lednin- gen med en våt eller fuktig klut før du spoler den opp. 2. Spol opp ledningen ved hjelp av knappen for oppspoling av ledning (ref. pos. “C” side 31). ADVARSEL Når du aktiverer den automatisk kabelsnella må du passe på at pluggenden av ledningen kan svinge på seg den siste delen av innrullingen. Vi anbefaler deg å holde i pluggen mens du ruller den inn. Filterskifte (se ill. 4, side 4) 1. Koble fra strømforsyningen. 2. Drei filterplaten mot urviserne. Ta filteret forsiktig ut og kontroller om det er skadet. Skift filteret I 0 I 0 II hvis det er nødvendig, og kasser filteret i ove- rensstemmelse med lovforskriftene. Ved bruk av vått og tørt filter, rengjøres filteret med trykkluft (hold riktig avstand så filteret ikke blir ødelagt av luftstrømmen), eller skyll det i vann. Tørk filteret før bruk. 3. Rengjør områdene rundt filtertetningen forsiktig, monter filteret og fest det med urviserne. Slik skifter du filterpose 1. Koble fra strømforsyningen. 2. Ta filterposen forsiktig ut av beholderen, og lukk den lille skyvemekanismen øverst på filterposen. Kasser filterposen i overensstemmelse med lovforskriftene. 3. Sett den nye filterposen inn i beholderen, og trykk den lett på innløpsstussen med begge hender. Nilfisk anbefaler å alltid bruke filterpose for fint støv. CE samsvarserklæring Produkt: Støvsuger til våt og tørr oppsamling Modell: Multi 20, Multi 30 Beskrivelse: 230 V 1~, 50 Hz, 1150 W 220-240 V 1~, 50/60 Hz, 1150 W/1350W IP X4 Apparatets design tilsvarer følgende relevante bestem- melser EUs lavspenningsdirektiv 2006/95/EC EUs EMC-direktiv 2004/108/EC Harmoniserte stan- darder som kommer til anvendelse: EN ISO 12100-1 (2004), EN ISO 12100-2 (2004) EN 60335-2-2 (2006) EN 55014-1 (2006), EN 55014- 2 (2001), EN 612000-3-2 (2006) Nasjonale stand- arder og tekniske spesifikasjoner som kommer til anven- delse DIN EN 60335-2-2 (2007) Anton Sørensen General Manager, Technical Opera- tions EAPC Nilfisk Division of Nilfisk-Advance A/S Industrivej 1 DK-9560 Hadsund Hadsund, 01.12.2010

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Nilfisk Multi 30 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Nilfisk Multi 30. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Multi 30 Nilfisk så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Nilfisk Multi 30

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for Nilfisk Multi 30 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Nilfisk
  • Produkt: Støvsugere
  • Model/navn: Multi 30
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Norsk, Finsk, Tjekkisk, Rumensk, Tyrkisk, Slovakisk, Gresk, Ungarsk, Slovensk, Kroatisk