Nilfisk King 540 manual

Manual for Nilfisk King 540 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 48 sider.

Side: 1
10 Bruksanvisning Før støvsugeren tas i bruk, må du forsikre deg om at spenningsangivelsen på merkeplaten på undersiden av støvsugeren tilsvarer den aktuelle nettspenningen. Støvsugeren leveres med innsatt støvpose. Bruk aldri støvsugeren uten at posen og hovedfilteret er satt riktig inn. Bytte av støvpose er beskrevet under punkt 6. Viktige advarsler 1. Denne maskinen egner seg ikke for oppsamling av helsefarlig støv. 2. Denne maskinen er bare beregnet på støvsuging, og må ikke benyttes eller oppbevares utendørs under fuktige forhold. Oppbevares innendørs ved maks. 60° C og min. 0° C. 3. Maskinen, som er beregnet på oppsuging av tørt støv, må ikke benyttes til oppsuging av vann eller andre væsker. 4. Maskinen må ikke benyttes til oppsamling av brennbare eller eksplosive stoffer, og den må ikke brukes i eksplosive omgivelser. 5. Maskinen må under ingen omstendighet benyttes til oppsamling av varme materialer. Maskinen må især ikke benyttes til rengjøring av åpne og lukkede ildsteder, ovner eller lignende som inneholder varm eller glødende aske. 6. Maskinen må ikke brukes hvis ledningen viser tegn på skade, særlig hvis den er blitt smadret, klemt i en dør eller overkjørt. 7. Maskinen må ikke brukes hvis den er defekt. 8. Ta ikke støpselet ut av stikkontakten ved å trekke i ledningen. Ta i stedet tak i støpselet. 9. Når ledningen blir reparert eller byttet, må det benyttes samme type ledning som den som fulgte med maskinen ved levering. Slik ledning fåes hos autoriserte Nilfisk-forhandlere. 10. Støpselet skal alltid tas ut av stikkontakten før en eventuell service på maskin eller ledning. 11. Reparasjon av den elektriske enheten med motor eller ledning må bare utføres av en person med relevant opplæring etter at hovedkontakten som er montert før maskinen er koplet fra eller etter at støpselet er tatt ut av stikkontakten. 12. Det må ikke utføres noen endringer eller modifikasjoner av det mekaniske eller elektriske sikkerhetsutstyret. 13. Det maksimale, luftbårne lydnivået ligger under 70 dB(A)/20µPa. 1. Start/stopp Trekk ledningen helt ut fra baksiden av støvsugeren og kople den til kontakten. Støvsugeren startes og stoppes ved å trykke på knappen 1. Modeller med 2-trinns regulering Motoren har to innstillinger for sugekraften, sterk og svak. Motoren starter med den innstillingen som sist ble valgt. Støvsugeren kan stilles på sterk eller svak sugekraft ved å trykke på knappen 2 én gang. Se figur 1. 2. Slange- og rørtilkopling Sett slangekoplingen i innsugingsåpningen og vri den med klokken for å låse den fast. Gjør motsatt for å kople slangen fra. Samle slangen med rør og munnstykke ved å presse delene sammen. Modeller med teleskoprør Teleskoprøret kan justeres slik at det passer til din høyde. Hold på det minste røret med den ene hånden – trykk på den grå knappen og bruk samtidig den andre hånden til å trekke det minste røret ut eller dytte det inn til ønsket lengde. 3. Montering av parkeringsholder på røret 1. Monter ringen på røret. 2. Press hylsen opp på røret til den “klikker” inn i andre rille på teleskoprøret. 3. Monter ringen på toppen av hylsen og lås den ved å vri den mot klokken. 4. Trykk deretter parkeringsholderen XX på plass på hylsen med et hardt trykk. 4. Parkering av rør med munnstykke Trekk støpselet fri av ledningsuttaket. Drei munnstykket slik at sugeflaten vender vekk fra maskinen for å unngå riper på dekselet og trykk parkeringsholderen – som er montert på røret – ned i hullet i ledningsuttaket. 5. Regulering av sugekraft Sugekraften kan reguleres med skyveventilen på det buete plastrøret. Sugekraften er størst når ventilen er skjøvet frem og stenger for åpningen. Ved støvsuging av f.eks. løse tepper, kan sugekraften reduseres ved å trekke skyveventilen bakover slik at det åpnes for annen lufttilgang. Modeller med 2-trinns regulering Motoren har to innstillinger for sugekraften, sterk og svak. Motoren starter med den innstillingen som sist ble valgt. Støvsugeren kan stilles på sterk eller svak sugekraft ved å trykke på knappen 2 én gang. NORSK
Side: 2
11 6. Bytte av støvpose Støvposen skal byttes når sugekraften er redusert. For modeller med støvindikator, skal posen byttes når hele anviserfeltet på indikatoren er rødt. 1. Åpne støvrommet ved å trykke på den midterste knappen 4. 2. Frigjør den fulle støvposen ved å vippe den svarte plastplaten y frem mot lokket på støvrommet. 3. Hold med én hånd på papplaten mens posen fortsatt sitter i maskinen, og trekk pappklaffen yy opp. Da lukkes posen. 4. Trekk posen opp av maskinen. 5. Brett ut den nye posen, sett den inn og lukk støvrommet. NB! Støvsugerens yteevne avhenger av kvaliteten på støvposen. Bruk derfor bare originale støvposer med varenummer 22359500. Ved bruk av uoriginale støvposer er det fare for redusert luftgjennomstrømning og overbelastning av motoren som følge av dette. Bruk av uoriginale støvposer medfører bortfall av garantien. 7. Bytte av forfilter Forfilteret beskytter motoren mot de mikroskopiske partiklene som støvposen ikke fanger opp. Det beskytter også motoren ved evt. hull på støvposen. Filteret bør byttes en gang i året. 1. Ta ut støvposen. 2. Trykk på fjærlåsen og åpne forsiden av risten. 3. Bytt forfilteret. 4. Klikk forsiden av risten på plass igjen. NB! Støvsugerens yteevne avhenger av kvaliteten på forfilteret. Bruk derfor bare originale forfiltre som leveres sammen med støvposene. Bruk av uoriginale forfiltre medfører bortfall av garantien. 8. Bytte av kullfilter (ikke alle modeller) Kullfilteret fjerner illeluktende stoffer fra utblåsningsluften. Filteret bør byttes en gang i året. 1. Ta ut støvposen. 2. Trykk på fjærlåsen og åpne forsiden av risten. 3. Ta ut forfilteret. 4. Ta ut baksiden av risten ved å vrikke rammen forsiktig fra side til side. 5. Bytt kullfilteret ved å trekke i de to vingene. 6. Monter risten igjen. Klikk den på plass i alle fire hjørner. 7. Monter forfilteret igjen og klikk forsiden av risten tilbake på plass. NB! Bruk bare originale kullfiltre med varenummer 22358500. Ved bruk av uoriginale kullfiltre er det fare for redusert luftgjennomstrømning og overbelastning av motoren som følge av dette. Bruk av uoriginale kullfiltre medfører bortfall av garantien. 9. Bytte av HEPA filter HEPA-filteret renser utblåsningsluften for de mikroskopiske partiklene som støvposen ikke fanger opp. For å opprettholde konstant sugekraft, må støvfilteret byttes etter ca. 1 år ved normal bruk og oftere ved ekstrem bruk. HEPA-filteret kan ikke børstes eller vaskes. 1. Legg maskinen på siden på et rent underlag for å unngå riper. 2. Løsne de fire skruene ved å dreie dem en kvart omgang ved hjelp av en mynt. 3. Trekk det store røret ut. 4. Bytt HEPA-filteret. Det klikker på plass. 5. Bytt HEPA-filteret. Det klikker på plass. Sett røret inn igjen slik at pilene på røret og i bunnen peker mot hverandre. Stram de fire skruene ved å dreie dem en kvart omgang. NB! Støvsugerens yteevne avhenger av størrelsen og kvaliteten på HEPA-filteret. Bruk derfor bare originale HEPA-filtre med varenummer 22356800. Ved bruk av uoriginale HEPA-filtre er det fare for redusert luftgjennomstrømning og overbelastning av motoren som følge av dette. Bruk av uoriginale filtre medfører bortfall av garantien. 10.Rengjøring av turbomunnstykke Rengjøring av valsen: Hår og tråder som har viklet seg rundt valsen klippes bare over med en saks og fjernes. Termosikring Støvsugeren er utstyrt med termosikring som automatisk kopler ut motoren hvis den blir overopphetet, f.eks. ved tilstopping. Fjern årsaken til tilstoppingen så det igjen blir fri luftpassasje. Når motoren er avkjølet, starter den automatisk igjen. Uregelmessigheter • hvis motoren ikke vil starte – kan en sikring være gått og må byttes – kan ledningen eller veggkontakten være defekte og må undersøkes av en fagmann. • hvis sugeevnen er redusert – kan støvposen være full og må byttes, se pkt. 6. – kan forfilteret, kullfilteret eller HEPA-filteret være skittent og må byttes, se pkt. 7-8-9. – kan slange, rør eller munnstykke være tilstoppet og må renses. • hvis støvsugeren stopper – termosikringen har koplet ut motoren som følge av at slangen, røret eller munnstykket er tilstoppet. Fjern årsaken til tilstoppingen, og støvsugeren starter automatisk igjen etter kort tid. Vedlikehold Oppbevar støvsugeren tørt. Støvsugeren krever ingen smøring e.l. Støvsugeren er konstruert for hardt og vedvarende arbeid, men på et eller annet tidspunkt – avhengig av hvor mye den blir brukt – må støvfiltrene byttes. Støvsugerens overflate rengjøres med en tørr klut, evt. med litt mildt rengjøringsmiddel. Service – ta kontakt med din lokale forhandlerlidt sulfo.
Side: 3
42 DATA KING 510 KING 520 KING 530 KING 540 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 1200 1200 1200/600 1200/600 1400 1400 1400/700 1400/700 IP40 IP40 IP40 IP40 38 38 38 38 25 25 25 25 300 300 300 300 57 57 57 57 2400 2400 2400 2400 6,5 6,5 6,5 6,5 DANSK SPECIFIKATIONER Mærkeeffekt W Maksimaleffekt W Beskyttelsesgrad (fugt, støv) – Beskyttelsesklasse (elektrisk) – Luftstrøm med slange og rør l/sec Vakuum kPa Sugeeffekt med slange og rør W Lydtrykniveau i 1,5 m afstand (ISO 11203) Støvsuger dB(A)/20µPa HEPA filter, areal cm2 Vægt kg Ret til ændringer i konstruktion og specifikationer forbeholdes. KING 510 KING 520 KING 530 KING 540 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 1200 1200 1200/600 1200/600 1400 1400 1400/700 1400/700 IP40 IP40 IP40 IP40 38 38 38 38 25 25 25 25 300 300 300 300 57 57 57 57 2400 2400 2400 2400 6,5 6,5 6,5 6,5 NORSK SPESIFIKASJONER Merkeeffekt W Maksimaleffekt W Beskyttelsesgrad (fukt, støv) – Beskyttelsesklasse (elektrisk) – Luftstrøm med slange l/sec Undertrykk kPa Sugekraft med slange W Lydtrykknivå i 1,5 m avstand (ISO 11203) Støvsuger dB(A)/20µPa HEPA filter, overflate cm2 Vekt kg Rett til endringer i konstruksjon og spesifikasjoner forbeholdes. KING 510 KING 520 KING 530 KING 540 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 1200 1200 1200/600 1200/600 1400 1400 1400/700 1400/700 IP40 IP40 IP40 IP40 38 38 38 38 25 25 25 25 300 300 300 300 57 57 57 57 2400 2400 2400 2400 6,5 6,5 6,5 6,5 SVENSKA SPECIFICATIONER Märkeffekt W Max. effekt W Skyddsgrad (fukt, damm) – Skyddsklas (el) – Luftflöde med slang l/sec Sugkraft kPa Sugeffekt med slang W Ljudtrycknivå vid 1,5 m avstånd (ISO 11203) Dammsuger dB(A)/20µPa HEPA filter, yta cm2 Vikt kg Vi förbehåller oss rätt till ändringar i specifikationerna. KING 510 KING 520 KING 530 KING 540 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 1200 1200 1200/600 1200/600 1400 1400 1400/700 1400/700 IP40 IP40 IP40 IP40 38 38 38 38 25 25 25 25 300 300 300 300 57 57 57 57 2400 2400 2400 2400 6,5 6,5 6,5 6,5 SUOMI TEKNISET TIEDOT Moottorin nimellisteho W Moottorin teho, max. W Kotelointiluokka (sähköinen) – Suojausluokka (kosteus, pöly) – Ilman virtaus putken kanssa l/sec Imu kPa Imuteho putken kanssa W Äänenvoimakkuus 1,5m etäisyydellä (ISO 11203) Imuri dB(A)/20µPa HEPA, pinta-ala cm2 Painor kg Kaiki oikeudet muutoksiin pidätetään.
Side: 4
45 GARANTI OG SERVICE: På denne Nilfisk støvsuger yder vi fem (5) års garanti på hele støvsugeren, excl. mundstykker, slange, rør og andet tilbehør. Garantien dækker fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved normal brug i private husholdninger, og omfatter både reservedele og arbejdsløn. Service under garantien ydes kun såfremt det kan dokumenteres at produktet, på tidspunktet for reklamationen, er inden for garantiperioden (korrekt udfyldt garantibevis eller maskinstemplet kassebon med dato og produktart), og under forud-sætning af, at støvsugeren er købt som fabriksny i Danmark og distribueret af Nilfisk-Advance Nordic A/S. Ved afhjælpning af fejl og mangler skal køberen for egen regning og risiko indlevere støvsugeren til den forhandler, hvor støvsugeren er købt - eller direkte til Nilfisk-Advance Nordic A/S. Efter afhjælpning af fejl sker returnering af støvsugeren for Nilfisk-Advance Nordic A/S’ regning og risiko til forhandler eller kundens adresse i Danmark. GARANTIEN DÆKKER IKKE: Normalt slid på tilbehør, fejl eller skader, der direkte eller indirekte er opstået ved fejlbetjening - eksempelvis opsugning af byggestøv og væske - misbrug, tab, undladelse af vedligeholdelse som foreskrevet i brugsanvisningen. Ej heller ved fejlagtig indbygning, opstilling eller tilslutning, ved brand, ulykke, lynnedslag, ekstraordinære spændingsvariationer eller andre elek- triske forstyrrelser som f.eks. defekte sikringer eller fejl i forsynings-nettets elektriske installationer, og i det hele taget fejl eller skader som Nilfisk-Advance Nordic A/S kan godtgøre skyldes andre årsager end fabrikations- og materialefejl. GARANTIEN BORTFALDER: Hvis en opstået fejl skyldes anvendelse af andre end ORIGINAL NILFISK støvposer og filtersæt. Hvis identifikationsnummeret er fjernet fra støvsugeren. Hvis støvsugeren er blevet repareret af en ikke-autorisereret NILFISK forhandler. GARANTIEN DÆKKER I: Danmark, Sverige, Norge, England, Irland, Belgien, Holland, Frankrig, Tyskland, Østrig, Schweitz, Spanien, Portugal, Australien og New Zealand. Reservedele kan afvige fra originaldele. Evt. garanti beskrevet i brugsanvisningen (82350400) erstattes af dette garantikort. Ret til ændringer forbeholdes. GARANTI OCH SERVICE: På den här Nilfisk dammsugaren lämnar vi fem (5) års garanti på hela dammsugaren, exklusive munstycken, slangar, rör och andra tillbehör. Garantin gäller för fabrikations- och materialfel som konstateras vid normal användning i privata hushåll, och omfattar både reservdelar och arbetskostnad. Service enligt garantin lämnas bara om det kan dokumenteras att produkten är inom garantiperioden vid tidpunkten för reklamationen (korrekt ifyllt garantibevis eller maskinstämplat kassakvitto med datum och produktslag), och under förutsättning att dammsugaren är köpt fabriksny i Sverige och distribuerats av Nilfisk-Advance AB. Vid åtgärdande av fel och brister skall köparen på egen bekostnad och på egen risk leverera dammsugaren till den återförsäljare där dammsugaren är köpt - eller direkt till Nilfisk-Advance AB. Efter åtgärdande av fel returneras damm- sugaren på Nilfisk-Advance AB’s bekostnad och risk till återförsäljaren eller till kundens adress i Sverige. GARANTIN GÄLLER INTE: Normalt slitage på tillbehör, fel eller skador som direkt eller indirekt har uppstått vid felaktig användning - exempelvis uppsugning av byggdamm och vätska - missbruk, förlust eller underlåtenhet att utföra underhåll enligt föreskrift i bruksanvisningen. Garantin gäller inte heller vid felaktig inbyggnad, uppställning eller anslutning, vid brand, olycka, blixtnedslag, extraordinära spänningsvariationer eller andra elektriska störningar som t.ex. defekta säkringar eller fel i spännings- nätets elektriska installationer, och över huvud taget fel eller skador där Nilfisk- Advance AB kan fastställa att de orsakats av andra fel än fabrikations- och materialfel. GARANTIN BLIR OGILTIG: Om ett fel som uppstått beror på användning av andra än ORIGINAL NILFISK dammpåsar och filtersatser. Om identifikationsnumret tagits bort från dammsugaren. Om dammsugaren har reparerats av en icke auktoriserad NILFISK- reparatör. GARANTIN GÄLLER I: Danmark, Sverige, Norge, England, Irland, Belgien, Holland, Frankrike, Tyskland, Österrike, Schweiz, Spanien, Portugal, Australien och Nya Zeeland. Reservdelar kan avvika från originaldelar. Ev. garanti beskriven i bruksanvisningen (82350400) ersätts av detta garantikort. Rätt till ändringar förbehålles. GARANTI OG SERVICE: På denne Nilfisk støvsugeren gir vi fem (5) års garanti på hele støvsugeren, eksklusive munnstykker, slange, rør og annet tilbehør. Garantien dekker fabrikasjons- og materialfeil som oppstår ved normal bruk i private husholdninger, og omfatter både reservedeler og arbeidslønn. Service under garantien ytes bare dersom det kan dokumenteres at produktet på tidspunktet for reklamasjonen er innenfor garanti-perioden (korrekt utfylt garanti- bevis eller maskinstemplet kassakvittering med dato og produkttype), og under den forutsetning at støvsugeren er kjøpt som fabrikkny i Norge og distribuert av Nilfisk- Advance AS. Ved utbedring av feil og mangler skal kjøperen for egen regning og risiko levere støvsugeren til den forhandleren hvor støvsugeren er kjøpt - eller direkte til Nilfisk-Advance AS. Etter utbedring av feil skjer tilbakesending av støvsugeren for Nilfisk-Advance AS’ regning og risiko til forhandler eller kundens adresse i Norge. GARANTIEN DEKKER IKKE: Normal slitasje på tilbehør, feil eller skader som direkte eller indirekte er oppstått ved feilbetjening - for eksempel oppsuging av byggestøv og væske - misbruk, tap, unnlatelse av vedlikehold som foreskrevet i bruksanvisningen. Garantien gjelder heller ikke ved feilaktig innbygging, oppstilling eller tilkopling, ved brann, ulykke, lynnedslag, ekstraordinære spenningsvariasjoner eller andre elektriske forstyrrelser som for eksempel defekte sikringer eller feil i forsyningsnettets elektriske installasjoner, og i det hele tatt feil eller skader som Nilfisk-Advance AS kan påvise er forårsaket av andre årsaker enn fabrikasjons- og materialfeil. GARANTIEN BORTFALLER: Hvis en oppstått feil skyldes bruk av annet enn ORIGINAL NILFISK støvposer og filtersett. Hvis identifikasjonsnummeret er fjernet fra støvsugeren. Hvis støvsugeren er blitt reparert av en ikke-autorisert NILFISK-forhandler. GARANTIEN DEKKER I: Danmark, Sverige, Norge, England, Irland, Belgia, Nederland, Frankrike, Tyskland, Østerrike, Sveits, Spania, Portugal, Australia og New Zealand. Reservedeler kan avvike fra originaldelene. Evt. garanti som beskrevet i bruksanvisningen (82350400) erstattes av dette garantikortet. Rett til endringer forbeholdes. DK S N

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Nilfisk King 540 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Nilfisk King 540. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med King 540 Nilfisk så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Nilfisk King 540

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for Nilfisk King 540 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Nilfisk
  • Produkt: Støvsugere
  • Model/navn: King 540
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk